Quickscan en Puzzel informele zorg. Het huidige en wenselijke aanbod informele zorg in Waalwijk samen met lokale partijen in kaart gebracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quickscan en Puzzel informele zorg. Het huidige en wenselijke aanbod informele zorg in Waalwijk samen met lokale partijen in kaart gebracht"

Transcriptie

1 Quickscan en Puzzel informele zorg Het huidige en wenselijke aanbod informele zorg in Waalwijk samen met lokale partijen in kaart gebracht

2 Quickscan en Puzzel informele zorg Het huidige en wenselijke aanbod informele zorg in Waalwijk samen met lokale partijen in kaart gebracht Auteur(s): Oka Storms & Roos Scherpenzeel Datum: juli 2010 MOVISIE Bestellen: Datum MOVISIE Utrecht, 7 juli 2010 Utrecht, 7 juli 2010 *

3 Inhoudsopgave Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Algemeen beeld van de basisfuncties Beeld per basisfunctie Informatie Advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg Financiële tegemoetkoming Materiële hulp t.a.v. de lokale infrastructuur t.a.v. de gemeentelijke organisatie...6 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema's centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen. Kijk voor meer informatie op

4 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen In het voorjaar van 2010 inventariseerde MOVISIE in opdracht van de gemeente Waalwijk het huidige aanbod mantelzorg en vrijwillige zorg. Samen met lokale partijen zijn leemten en overlap in kaart gebracht evenals de mogelijkheden voor samenwerking. Kort samengevat schetsen we een algemeen beeld van de huidige mantelzorgondersteuning en per basisfunctie aanbevelingen voor de toekomst. We eindigen met een optimalisatie voor inrichting van de infrastructuur voor de mantelzorgondersteuning. De gecursiveerde aanbevelingen verdienen de hoogste prioriteit. 1 Algemeen beeld van de basisfuncties Organisaties die mantelzorgondersteuning bieden De meeste organisaties die mantelzorgondersteuning bieden komen uit de zorg, gevolgd door kerkelijke organisaties en ouderenorganisaties. De helft van het aantal organisaties richt zich specifiek op mantelzorgers (vaak naast andere doelgroepen die zij bedienen). Bij het merendeel van deze organisaties zijn nauwelijks beroepskrachten werkzaam. Het beeld van vrijwilligers is meer verdeeld; bij de meeste organisaties zijn minder dan 50 vrijwilligers werkzaam. Twee organisaties hebben 200 of meer vrijwilligers. Een groot deel van de organisaties ontvangt subsidie van de gemeente en heeft cofinanciering. Aanbod vanuit de basisfuncties mantelzorgondersteuning Op alle basisfuncties mantelzorgondersteuning worden diensten geleverd. Het aanbod is het grootste op het gebied van de basisfunctie informatie en advies. Dit wordt vooral door beroepskrachten uitgevoerd. Ook op het gebied van emotionele steun, educatie en praktische hulp worden diensten aangeboden. Educatie wordt vooral door beroepskrachten uitgevoerd. Bij emotionele steun is het meer verdeeld en bij praktische hulp worden meer vrijwilligers ingezet. Het minste aanbod wordt geleverd op het gebied van respijtzorg (behalve vrijwillige respijtzorg), materiële hulp en financiële tegemoetkoming. Bereiken van mantelzorgers De organisaties bereiken tenminste 200 mantelzorgers. Meestal via hun cliënten, ook via sleutelfiguren, berichten in de media, andere organisaties en de huisarts. Het Wmo loket blijkt het minste te worden gebruikt. Vrijwel alle organisaties geven aan allochtone niet-westerse mantelzorgers beter te willen bereiken. Deze groep wordt direct gevolgd door oudere mantelzorgers en mantelzorgers die voor hun zieke vriend of buur zorgen. Het is opvallend dat oudere mantelzorgers door zoveel organisaties wordt genoemd omdat zij het meeste gebruik maakt van de diensten die de organisaties bieden. 2 Beeld per basisfunctie 2.1 Informatie Mantelzorgers hebben behoefte aan informatie; over ziekten en beperkingen, over beschikbaar hulpaanbod en over hoe om te gaan met het mantelzorgerschap. Informatie is een essentiële eerste stap en moet daarom in vele vormen en langs verschillende kanalen worden geboden. Utrecht, 7 juli 2010 * 1

5 Informatieverstrekking vindt vooral plaats door beroepskrachten. De groepen die hier het meeste gebruik van maken zijn: oudere mantelzorgers, mantelzorgers die zorgen voor hun zieke partner, of ouders en werkende mantelzorgers. De groepen die het minst worden bereikt zijn: mantelzorgers van verslaafden en mantelzorgers van GGZ-cliënten. Informatie over de verschillende onderwerpen is wel voorhanden maar wordt echter onvoldoende onder de aandacht gebracht. Manieren waarop informatie kan worden verspreid: De Dag van de Mantelzorg, kerken, scholen, huis aan huis bladen, vakbonden, zelforganisaties, patiëntenverenigingen en de huisarts. Zorg dat informatie en advies in het Wmo loket op orde is. Train Wmo-loket medewerkers in het herkennen van vragen van mantelzorgers. Zorg dat er een uitgebreide en volledige sociale kaart is op het terrein van mantelzorgondersteuning, toegankelijk voor zowel professionals, vrijwilligers als mantelzorgers. Maak meer gebruik van gemeentelijke informatiekanalen zoals de gemeentepagina in huis-aanhuis blad. Zorg dat de verschillende partijen die met mantelzorgers in contact staan, kennis hebben van het aanbod van anderen. Gebruik diverse middelen/plekken om de bestaande informatie te verspreiden onder mantelzorgers (schriftelijk, mondeling en digitaal). Informatieverstrekking kan meer door vrijwilligers plaatsvinden, om (via zorgvragers) in contact te komen met mantelzorgers en informatie te verstrekken. Spreek mantelzorgers niet louter aan met de term mantelzorger, maar geef altijd uitleg (zorgt u voor een ander?) 2.2 Advies en begeleiding Veel mantelzorgers hebben vooral een luisterend oor nodig om hun vragen te verhelderen en begeleiding bij het vinden van passende oplossingen. Want de mogelijkheden zijn talrijk en voor een leek vaak niet te overzien. De meeste organisaties leveren: Advies vooral door beroepskrachten. De groepen die voornamelijk bereikt worden zijn oudere mantelzorgers, mantelzorgers die voor hun zieke ouder(s) zorgen of voor hun zieke partner. Mantelzorgers van Ggz-cliënten en van verslaafden het minst. Stem de verschillende vormen van advies en begeleiding op elkaar af. Lever advies op maat, aansluitend bij de verschillende categorieën mantelzorgers en groepen (allochtonen, jongeren, werkende mantelzorgers). Netwerkversterking van de partijen die op mantelzorgondersteuning actief zijn optimaliseren Te denken valt aan netwerken waar casuïstiek wordt besproken. Utrecht, 7 juli 2010 * 2

6 2.3 Emotionele steun Wie intensief zorgt voor een ander krijgt zelf ook veel te verwerken. Zorg, ziekte en snel veranderende perspectieven vragen specifieke ondersteuning. Individueel of in groepsverband, afgestemd op de aard van de problematiek en op de doelgroep. Er zijn diverse mogelijkheden voor emotionele steun, met uitzondering van chatbox, sms-service. Maatjescontacten en vriendschappelijke huisbezoeken vinden vooral plaats door vrijwilligers. Het organiseren van ontspanningsactiviteiten en mantelzorgsalons/ cafés wordt zowel door vrijwilligers als beroepskrachten georganiseerd. Bij lotgenotengroepen, individuele begeleiding en inloopspreekuur worden juist vrijwel uitsluitend beroepskrachten ingezet. De verdeling van de werkzaamheden tussen vrijwilligers en beroepskrachten is gunstig: beroepskrachten ondersteunen de meer complexe vragen, vrijwilligers de lichtere. Het zijn voornamelijk oudere mantelzorgers, mantelzorgers die voor hun zieke partner en voor hun zieke ouder(s) zorgen die gebruik maken van deze diensten. Allochtone mantelzorgers en mantelzorgers van Ggz-cliënten maken relatief weinig gebruik van deze faciliteiten. Evenals mantelzorgers van dementerenden. Zorg dat er ruimte is voor zowel individueel contact als groepsbijeenkomsten, Werk samen met zelforganisaties van allochtonen bij het bereiken van mantelzorgers, Zorg dat mantelzorgers erkenning krijgen, zowel door professionals en vrijwilligers Stimuleer dat de organisaties die vrijwilligers inzetten gezamenlijke afspraken maken over het werven, selecteren, trainen en begeleiden van vrijwilligers. Stem het aanbod van emotionele steun op elkaar af om de dienstverlening te verbeteren. Een goed voorbeeld is het platform rondom dementie. De good practices : Coach for Juniors in Tilburg en de verwendag, die wordt georganiseerd door de Stichting Toon Hermans Huis Waalwijk, dienen meer toegepast te worden. 2.4 Educatie Op mantelzorg is niemand voorbereid. Of het nu gaat om tiltechniek of om het leren stellen van eigen grenzen; kennis en vaardigheden moeten gaandeweg worden opgebouwd. Educatie in de vorm van voorlichting of training, is daarom een belangrijke vorm van mantelzorgondersteuning. Op het gebied van educatie leveren organisaties diverse diensten gericht op praktische trainingen, grenzen stellen, (omgaan met) ziekten. Ook educatie gericht op zorgvrijwilligers wordt grotendeels door beroepskrachten uitgevoerd. De gebruikers zijn vooral oudere mantelzorgers, mantelzorgers die voor hun zieke partner of zieke ouder(s) zorgen maken gebruik van educatieve diensten. Mantelzorgers van Ggz-cliënten en verslaafden maken het minst gebruik van deze faciliteiten. Stem het scholingsaanbod op elkaar af. Vrijwilligers van verschillende organisaties kunnen gezamenlijk getraind worden. Dat geldt ook voor mantelzorgers. Utrecht, 7 juli 2010 * 3

7 2.5 Praktische hulp Wie helpt mij met? Praktische problemen rond verzorging of huishouding zijn voor veel mantelzorgers de eerste aanleiding om ondersteuning te zoeken. De praktische hulp is vaak primair gericht op de zorgbehoevende, maar betekent ook een taakverlichting voor de mantelzorger. Praktische hulp wordt door diverse organisaties geleverd. Op het gebied van kinderopvang bestaan er geen faciliteiten. Administratieve hulp, vrijwillige hulp en welzijnsdiensten worden voornamelijk door vrijwilligers uitgevoerd. Voor huishoudelijke hulp worden grotendeels beroepskrachten ingeschakeld. Het zijn voornamelijk oudere mantelzorgers en mantelzorgers die voor hun zieke partner zorgen, die gebruik maken van praktische hulp. Terwijl jonge mantelzorgers, mantelzorgers van Ggz-cliënten en verslaafden hier relatief weinig gebruik van maken. Er bestaan verschillende leemten vooral voor mensen met een kleine portemonnee. Er is een algemeen tekort aan vrijwilligers en specifiek aan vrijwilligers die kleine klussen uitvoeren. Stem het aanbod van professionele en vrijwillige praktische hulp op elkaar af. Zorg dat meer diverse groepen mantelzorgers van het aanbod van praktische hulp gebruik kunnen maken, en niet alleen ouderen. Ga samenwerkingsverbanden aan met scholen (maatschappelijke stages). Maak het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en behoudt ze! Belangrijk daarbij is een zorgvuldige coördinatie, begeleiding, een training en een vrijwilligersvergoeding. Zorg voor een goed werkende centrale vacaturebank. Verken de mogelijkheden voor burenhulp. Via een organisatie in de wijk kunnen buurtbewoners aan elkaar gekoppeld worden. Iemand kan bijvoorbeeld klussen voor een buurtbewoner uitvoeren of fungeren als een 'maatje'. Doordat het op kleine schaal (in de wijk) plaatsvindt wordt tegelijkertijd de sociale cohesie bevorderd. 2.6 Respijtzorg Respijt, wekelijks een paar uur vrij van de zorg of af en toe er helemaal tussenuit: vooral bij langdurige mantelzorg is het voor velen een noodzakelijke voorwaarde om de zorg vol te houden. Respijtzorg wordt in vele vormen aangeboden. Variërend van oppas aan huis of dagopvang op een zorgboerderij tot kortdurende opname in een zorginstelling. Alle diensten met betrekking tot respijtzorg worden door organisaties geleverd. Vrijwilligers worden ingezet voor vrijwillige oppas, bezoekservice en thuishulp en tevens bij aangepaste vakanties. Bij meerdaagse voorzieningen werken meer beroepskrachten. Dagvoorziening/opvang en professionele oppas vindt voornamelijk plaats door beroepskrachten. Er is nauwelijks overlap tussen organisaties op het gebied van respijtzorg. Wel is betere afstemming nodig tussen de verschillende partijen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een bestaand platform en een sociale kaart. Ook zou de professional bij doorverwijzing de cliënt actief moeten begeleiden en warm over dragen. Zorg dat mantelzorgers op de hoogte zijn van mogelijkheden voor respijtzorg en verwerk het aanbod in de sociale kaart. Utrecht, 7 juli 2010 * 4

8 Zorg voor een warme overdracht : mantelzorgers die over de drempels heen zijn moeten zorgvuldig doorverwezen worden. Schenk aandacht aan passende respijtzorg voor allochtone en jonge mantelzorgers. 2.7 Financiële tegemoetkoming Het bieden van mantelzorg kost niet alleen tijd en energie, maar ook geld. Mantelzorgers met een laag inkomen kunnen hierdoor financieel in de knel komen. De gemeente kan mantelzorgers hierin op verschillende manieren ondersteunen. Slechts één organisatie (hervormde kerk) in de gemeente Waalwijk biedt een financiële vergoeding voor mantelzorgers. Verder biedt de gemeente Waalwijk bijzondere bijstand. Daarnaast is de Sociale Verzekerings Bank (SVB) genoemd die tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende biedt voor ouders van thuiswonende kinderen met een beperking. Informeer mantelzorgers over mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming. 2.8 Materiële hulp Hulpmiddelen kunnen in allerlei vormen de zorgtaken van de mantelzorger verlichten. De concrete invulling kan variëren van verpleegartikelen of woningaanpassing tot een parkeervergunning of een complete tijdelijke woning voor de mantelzorger. Vooral hulpmiddelen (praktisch en ICT) worden geboden, gevolgd door aangepast vervoer. Één organisatie biedt parkeerpassen en woningaanpassingen aan. Het merendeel van de materiële hulp wordt geleverd door beroepskrachten. Aangepast vervoer en hulmiddelen (praktisch, ICT) worden ook door vrijwilligers geleverd. Vooral mantelzorgers die voor hun zieke partner zorgen, oudere mantelzorgers, mantelzorgers die voor hun zieke ouder(s), of kind zorgen en werkende mantelzorgers, maken gebruik van materiële hulp. Mantelzorgers van verslaafden en mensen met een verstandelijke beperking, en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) maken weinig gebruik van de mogelijkheden. Domotica kunnen een toegevoegde waarde vormen. Onderzoek de mogelijkheden van domotica om de mantelzorger te verlichten, bijvoorbeeld Zorg op Afstand. Zorg dat de verschillende groepen mantelzorgers op de hoogte zijn van materiële hulp. Zorg voor betrouwbaar vervoer. Weeg bij de indicatiestelling de positie van de mantelzorger mee. Dit geldt overigens ook voor de andere basisfuncties. 3 t.a.v. de lokale infrastructuur Faciliteer lokale organisaties bij het samenwerken en afstemmen van hun aanbod. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat zij een aantal maal per jaar als platform samenkomen, waar op Utrecht, 7 juli 2010 * 5

9 uitvoeringsniveau cases worden besproken. Bespreken van cases leidt ertoe dat een structurele verbetering in werkwijze wordt gerealiseerd. Door samenwerking op uitvoeringsniveau komt er meer ruimte vrij voor nieuwe activiteiten of kunnen er meer mantelzorgers worden geholpen. Stimuleer en faciliteer lokale organisaties om gezamenlijk vrijwilligers te werven en te scholen. Een vrijwilligersvacaturebank of een vrijwilligersteunpunt kan een rol spelen in het werven en faciliteren van vrijwillige inzet. Versterk de positie van vrijwilligers door het regelen van verzekeringen en vergoedingen. Verken mogelijkheden om nieuwe groepen vrijwilligers aan te spreken, met flexibele vormen van vrijwilligerswerk. Zet vrijwilligers ook in ter ondersteuning van jongeren. Op dit moment worden met name ouderen door vrijwilligers ondersteund. Investeer in het verspreiden van het gedachtegoed van sociale netwerken / wrap around model onder lokale partijen: de gedachte dat een cliënt en mantelzorger eerst in eigen sociale kring, dan door vrijwilligers en uiteindelijk pas door professionals worden ondersteund. Stimuleer organisaties in de informele zorg om meer gebruik te maken van maatschappelijk betrokken ondernemers. Stichting Samen voor betrokken ondernemen adviseert hierover. Ondersteun informele zorg organisaties bij het inzetten van maatschappelijke stages. Dit levert vrijwilligers op die ingezet kunnen worden voor korte, praktische klussen. Betrek allochtone religieuze- en zelforganisaties (als vindplaats) bij het bereiken van mantelzorgers. Om mantelzorgers van mensen met een GGZ achtergrond en van verslaafden te bereiken kunnen GGZ-instellingen, instellingen voor verslavingszorg en familieorganisaties (zoals Ypsilon) gevraagd worden. Hanteer het huidige aanbod voor oudere mantelzorgers, gezien de vergrijzing en de nadruk op zorg in eigen kring. 4 t.a.v. de gemeentelijke organisatie Train de Wmo loketmedewerkers in het informeren van mantelzorgers, het signaleren van (dreigende) overbelasting en het adequaat adviseren en doorverwijzen. Zorg voor een goede sociale kaart waar alle vrijwillige en professionele mantelzorgondersteuners toegang tot hebben. Weeg bij indicering voor huishoudelijke hulp de draagkracht van de mantelzorger mee. Stem beleid en activiteiten rondom mantelzorgers en vrijwilligers af met relevante afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Werk bijvoorbeeld samen op terrein van Wet werk en bijstand (participatiebanen), Maatschappelijke stages, maatschappelijk betrokken ondernemen, vrijwilligersbeleid. Ga in overleg met AWBZ gefinancierde instellingen (Verpleging en Verzorging, GGZ, gehandicaptenzorg) na hoe mantelzorgers bereikt en ondersteund kunnen worden. Bespreek met de organisaties waarmee een subsidierelatie is hoe de inzet van vrijwilligers gestimuleerd kan worden en waar de grenzen liggen. Utrecht, 7 juli 2010 * 6

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten zijn ODoenomen:

Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten zijn ODoenomen: gemeente nieuwkoop gemeenteraad IIIIIIIIII G10.0709 nieuwkoop raadsbesluit onderwerp Kadernotitie mantelzorgbeleid 2010-2013 Gelet op het collegevoorstel van 22 juni 2010 waar de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Auteur(s) Datum MOVISIE Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

6. VERLICHTEN. 6.1 Inleiding. 6.2 Werk netwerkgericht en zet in op preventie van

6. VERLICHTEN. 6.1 Inleiding. 6.2 Werk netwerkgericht en zet in op preventie van 6. VERLICHTEN U organiseert ondersteuning om ervoor te zorgen dat mantelzorgers de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren. 6.1 Inleiding Goede ondersteuning voor mantelzorgers draagt ertoe bij dat

Nadere informatie

Onderstaand onze adviezen c.q. bevindingen n.a.v. het rapport van Companen d.d. juli 2014:

Onderstaand onze adviezen c.q. bevindingen n.a.v. het rapport van Companen d.d. juli 2014: Participatieraad Montfoort Secretaris Aad van der Veen Mannenhuisstraat 23 3417 ED Montfoort Tel. 0348 473129 aadvdrveen@zonnet.nl 23/10/2014 Onze referentie: ParRaad / U / 014 / 011 Geachte heer Vlaar,

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag

Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag Vrijwilligerswerk in zorg & ondersteuning Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

WAAR LIGT MIJN GRENS? DE ROL VAN CLIENTEN EN MANTELZORGERS IN DE INTEGRALE ZORG MARJOLEIN BROESE VAN GROENOU HOOGLERAAR INFORMELE ZORG

WAAR LIGT MIJN GRENS? DE ROL VAN CLIENTEN EN MANTELZORGERS IN DE INTEGRALE ZORG MARJOLEIN BROESE VAN GROENOU HOOGLERAAR INFORMELE ZORG WAAR LIGT MIJN GRENS? DE ROL VAN CLIENTEN EN MANTELZORGERS IN DE INTEGRALE ZORG MARJOLEIN BROESE VAN GROENOU HOOGLERAAR INFORMELE ZORG UITGANGSPUNTEN Centrale actoren in de integrale zorg VWS nota Vertrouwen

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Ruim baan voor informele zorg

Ruim baan voor informele zorg Ruim baan voor informele zorg Henk Nies Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg, Utrecht - Zonnehuis Leerstoel Organisatie en beleid van zorg Vrije Universiteit Amsterdam 17 e Regionale Zorgconferentie

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Platform Mantelzorg Amsterdam

Platform Mantelzorg Amsterdam Reactie van het Platform Mantelzorg Amsterdam op het conceptrapport Naar een continuüm van respijtzorg in 2015 RIGO Research en Advies 8 maart 2013 Reactie van het Platform Mantelzorg Amsterdam op de concept

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Inzet naar behoefte Bevindingen van de behoefte-inventarisatie onder mantelzorgers in Waalwijk

Inzet naar behoefte Bevindingen van de behoefte-inventarisatie onder mantelzorgers in Waalwijk Inzet naar behoefte Bevindingen van de behoefte-inventarisatie onder mantelzorgers in Waalwijk Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie op gericht. Dat

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: Literatuurlijst. Rapport onderzoek naar Centraal Punt Mantelzorg Aa en Hunze

Inhoudsopgave. Bijlage: Literatuurlijst. Rapport onderzoek naar Centraal Punt Mantelzorg Aa en Hunze Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Literatuuronderzoek 3 3. Interviews met medewerkers (steun)punten mantelzorg 5 4. Focusgroep bijeenkomst met professionals en (ex)mantelzorgers 8 5. Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Nota Mantelzorgondersteuning 2009-2011

Nota Mantelzorgondersteuning 2009-2011 Nota Mantelzorgondersteuning 2009-2011 Bijlagen 1 Inhoudsopgave A. Basisfuncties mantelzorgondersteuning 3 B. De Helmondse mantelzorger in cijfers 5 C. Groepen mantelzorgers 6 D. Mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958)

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) INHOUD Blz. Inleiding 3 Wat is vrijwilligerswerk en wat is mantelzorg? 3 Gemeente Voorst

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010 Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00259 Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr 0345-636169 Datum: 22 juni 2010 ONDERWERP: Vaststellen van de nota mantelzorg Leerdam 2010-2014

Nadere informatie

Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Mantelzorgers in Kapelle

Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Mantelzorgers in Kapelle Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Mantelzorgers in Kapelle Utgevoerd in februari maart 2007 door Ronald Masclé. Inleiding Eén van de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Informele hulp in Nederland. Mirjam de Klerk Alice de Boer

Informele hulp in Nederland. Mirjam de Klerk Alice de Boer Informele hulp in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer 26 maart 2015 Beleid Wanneer mensen langer in hun omgeving willen blijven wonen zal er ook meer van die omgeving worden gevraagd De regering zet

Nadere informatie

Basisfuncties mantelzorg in Overijssel

Basisfuncties mantelzorg in Overijssel Basisfuncties mantelzorg in Overijssel Mantelzorgers uit Wmo Raden over de basisfuncties mantelzorg Inhoud Inleiding 3 1. De basisfuncties mantelzorg 4 2. Overzicht van de antwoorden en opmerkingen 5 3.

Nadere informatie

In voor mantelzorg. Bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Cecil Scholten, 14 maart 2016

In voor mantelzorg. Bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Cecil Scholten, 14 maart 2016 In voor mantelzorg Bijeenkomst leergemeenschap Transmurale Zorg Cecil Scholten, 14 maart 2016 Voorstellen Cecil Scholten Wat is mantelzorg? Ondersteuning en zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen

Nadere informatie

: Leden van de Stedelijke Commissie. : Wethouder Jurgen van Houdt

: Leden van de Stedelijke Commissie. : Wethouder Jurgen van Houdt MEMO Datum : 29 februari 2016 Aan : Leden van de Stedelijke Commissie Van : Wethouder Jurgen van Houdt Onderwerp : Voortgangsrapportage actieplan mantelzorg De actieplannen mantelzorg & vrijwillige inzet

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning. Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers

Mantelzorgondersteuning. Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers Mantelzorgondersteuning in kaart Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers Mantelzorgondersteuning in kaart Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders

Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieders Als zorgaanbieder doet u een beroep op zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Binnen zorginstellingen wordt de verbinding met thuis en het gewone leven zoveel mogelijk

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Mantelzorg in Nederland; soorten en maten. Alice de Boer SCP/VU

Mantelzorg in Nederland; soorten en maten. Alice de Boer SCP/VU Mantelzorg in Nederland; soorten en maten Alice de Boer SCP/VU 1 Beelden bij mantelzorg hulp aan familie, niet buren of vrienden persoonlijke verzorging is echte zorg vrouwen van middelbare leeftijd die

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 5I00073 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229580 Nee W. Prins Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee

Nadere informatie

Herijking mantelzorgondersteuning in de deelgemeenten

Herijking mantelzorgondersteuning in de deelgemeenten Herijking mantelzorgondersteuning in de deelgemeenten Inleiding In mei/juni 2009 is de tussenevaluatie intensivering mantelzorgondersteuning besproken in het BOS en de cie MVP. Naar aanleiding van de bespreking

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam Prof.dr. Anna Nieboer Presentatie Toelichting Even Buurten Integrale wijkaanpak in Rotterdam Gericht op de ondersteuning van zelfstandigwonende ouderen Onderdeel

Nadere informatie

Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk. Zorgvisiecongres, 11 april 2013

Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk. Zorgvisiecongres, 11 april 2013 Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk Zorgvisiecongres, 11 april 2013 Cecil Scholten, Vilans Jolanda Elferink, Movisie Femke de Slegte, Visio Inhoud 1. Cijfers 2. Diverse groepen

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10 Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge moeders met een verstandelijke beperking / 10 vrouwen die deelnamen aan AMWAHT-opleiding krijgen hun certificaat,

Nadere informatie