Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel"

Transcriptie

1 Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt gebruikt als instrument voor het ontwikkelen en toetsen van het verkeers- en vervoerbeleid. Met het model wordt inzicht verschaft in de ontwikkeling van de mobiliteit en het toont de samenhang tussen beleid, ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit. Landelijk worden verkeersmodellen gebruikt voor: Strategische toepassingen: Ruimtelijke planning Alternatieven voor woon- en werklocaties Optimaliseren van netwerken Infrastructuur Nieuwe infrastructuur Wijzigingen in de verkeersstructuur en inrichting Beleid Tarieven Mobiliteitsgroei Tactische toepassingen: Vergelijking van varianten Verkennende studies Light rail en hoogwaardig busvervoer P&R en transferia Operationele toepassingen: Verkeerscirculatie Tijdelijke maatregelen Prijsmaatregelen Fietsverbindingen Verkeersveiligheid Milieuberekeningen Verkeerstellingen Voor de verkeersstromen worden daarnaast vaak tellingen gebruikt. De tellingen geven een goede indruk van de verkeersstromen van de afgelopen jaren en zijn vooral bruikbaar voor de korte termijn en voor een beperkt gebied (de wegen waarop geteld is, waardoor er geen goed verkeersbeeld is van het gehele wegennet). Echter de tellingen zijn niet geschikt om uitspraken te doen over de verkeersstromen voor het gehele netwerk. Met tellingen kunnen ook geen voorspellingen worden gedaan voor de langere termijn. Met tellingen kunnen bovendien geen uitspraken worden gedaan over complexe en/of ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur en/of ruimtelijke ordening. Verkeersmodellen bieden dan een uitkomst.

2 Hoe werkt een verkeersmodel? Met het model wordt de werkelijkheid geschematiseerd, zie onderstaande werkwijze. De netwerken van auto, vrachtauto, fiets en openbaar vervoer worden in het verkeersmodel ingevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de informatie van de wegbeheerders, waaronder GBKN (Grootschalig Basis Kaart Nederland) en plattegronden. Van elk netwerk worden de specifieke kenmerken van de wegvakken en kruispunten meegenomen. Bij de wegvakken valt te denken aan de snelheden, de wegcapaciteit (maximaal te verwerken aantal motorvoertuigen) en eenrichtingsverkeer. Bij de kruispunten wordt het type kruispunt ingebracht, zoals verkeerslichten, rotonde, voorrang of rechts heeft voorrang. Om de verplaatsingen van personen te kunnen berekenen worden sociaal economische gegevens op gebiedsniveau verzameld. Het betreft hier het aantal inwoners, het percentage beroepsbevolking en het aantal arbeidsplaatsen. Bij arbeidsplaatsen wordt onderscheid gemaakt in detailhandel en overig. Op basis van landelijke onderzoeken van CBS is er informatie over het aantal verplaatsingen per persoon, naar vervoerwijze en naar motief (bijv. woon-werk, werkwerk, woon-winkel etc.). Vanuit het aantal arbeidsplaatsen en inwoners wordt vervolgens per gebied het aantal verplaatsingen per persoon berekend. Vervolgens dienen de herkomsten en bestemmingen van de verplaatsingen naar vervoerwijze bepaald te worden. Op basis van Mondata onderzoeken (Mobiliteitsonderzoek Nederland) van het CBS wordt landelijk (opgedeeld in deelgebieden) informatie verzameld over het verplaatsingsgedrag van personen. Uit deze onderzoeken zijn de af te leggen afstanden naar plaats van herkomst en bestemming, het tijdstip, het gebruikte vervoermiddel en het motief te herleiden. Deze worden in formules omgezet in het verkeersmodel. Door vervolgens het verkeer over het netwerk te laten rijden koppelt het verkeersmodel voor alle vervoerwijzen elk vertrek uit een gebied aan een aankomst uit een gebied, de zogenaamde herkomstenbestemmingen tabel. De herkomsten-bestemmingen tabellen per vervoerwijze worden vervolgens toegedeeld. De verplaatsingen per voertuigsoort worden toegekend aan het netwerk van de berekende routes. Bij de routes wordt rekening gehouden met de snelheden op de wegen en de weerstanden die optreden, zoals vertraging op kruispunten en beperkingen van de capaciteit van wegvakken (maximaal te verwerken intensiteit). Tenslotte wordt het model getoetst aan de werkelijkheid. Bij de toetsing is het belangrijk

3 om veel en betrouwbare tellingen te hebben. De verkeersstromen op het verkeersnetwerk worden getoetst aan de uitgevoerde tellingen. Ook wordt er getoetst samen met de wegbeheerders op de routes en logica van verkeersstromen op de overige wegen. In deze toetsing wordt bij grote afwijkingen het model aangepast. Dit kan te maken hebben met foute invoer van het netwerk of de sociaal economische gegevens. Maar het kan ook voorkomen dat een gebied een iets andere verkeersproductie heeft dan de gemiddelde waarden uit de onderzoeken. Deze fouten worden gecorrigeerd. Vervolgens zal het model nog een kleine correctie op de H-B matrix uitvoeren om een goede match te hebben met de verkeerstellingen. Hierna kan het model de definitieve berekening maken van de verkeersstromen naar perioden van de dag. Na goedkeuring door de wegbeheerders van het verkeersmodel, kan er ook een prognose worden gemaakt van de toekomst. Hiervoor worden alle (vastgestelde) plannen op het gebied van infrastructuur en RO in het model gebracht. Samen met toekomstige wijzigingen in de economie (vanuit CBS) worden berekeningen van de toekomstige verkeersstromen uitgevoerd.

4 Bijlage 12 Specificatie verschillen modellen 2008 en 2014 De resultaten van de verkeersberekeningen uit 2008 en uit 2014 vertonen verschillen. In onderstaand overzicht worden nader ingegaan op de oorzaken van deze verschillen en ook is aangeven wat de impact hiervan op het resultaat is. Er is een onderscheid gemaakt naar verschillen met grote en minder impact. Verschillen met grote impact Verkeerstellingen Verkeersmodellen gaan uit van een basisjaar en vanuit dat basisjaar worden de prognosejaren gemodelleerd. De kwaliteit van het model hangt in grote mate samen met de hoeveelheid en kwaliteit van de tellingen die ingevoerd worden. Model 2008 heeft als input verkeerstellingen uit 2006 en eerder. Dat was op het toppunt van de groei van de automobiliteit in Amersfoort (en landelijk). Vervolgens is onder andere als gevolg van de crisis de verkeersintensiteit in de stad gedaald. Jaarlijks wordt op een vast aantal wegen in de stad het verkeer geteld. Op basis van deze gegevens kan de ontwikkeling goed in beeld worden gebracht. Grafiek Ontwikkeling verkeersintensiteit periode Het niveau van de tellingen van het basisjaar werken sterk door in het prognosejaar.

5 Uitbreiding snelwegen De hoeveelheid verkeer in en door de stad wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de mate van doorstroming op de snelwegen rondom de stad. Als de snelwegen niet goed doorstromen blijft het verkeer langer op het onderliggend wegennet en neemt pas later de snelweg. Dat effect is in Amersfoort-zuid goed merkbaar. Ging het model 2008 alleen uit van de verbreding van de A28 zoals afgelopen jaar is gerealiseerd, het nieuwe model gaat uit van een volledig gereconstrueerd knooppunt Hoevelaken inclusief de toeen afleidende wegen. Ook is de verbreding van de A1 en A27 opgenomen. Tabel Snelwegconfiguratie rondom knooppunt Hoevelaken Model 2008 Model 2014 A28 (Maarn-KP Hoevelaken) 2 x 2 rijstroken + spitsstrook 2 x 4 rijstroken + weefstrook A28 (KP Hoevelaken-Vathorst) 2 x 2 rijstroken 2 x 4 rijstroken A28 (Vathorst-Nijkerk) 2 x 2 rijstroken 2 x 3 rijstroken A1 (Eemnes- KP Hoevelaken) 2 x 2 rijstroken 2 x 4 rijstroken A1 (KP Hoevelaken Barneveld) 2 x 2 rijstroken 2 x 4 rijstroken Knooppunt Hoevelaken klaverblad Fly-overs Aansluiting Hoevelaken opgeheven Behouden van/naar de richtingen Apeldoorn en Amsterdam en naar Zwolle

6 Verschillen met minder impact Verfijning van het verkeersmodel In het model 2008 waren vooral de hoofdwegen en een beperkt aantal woonstraten opgenomen. Daardoor was het model vooral geschikt om uitspraken te doen over ontwikkelingen op het stedelijk hoofdwegennet en minder voor de kleinere wegen. Juist om ook meer betrouwbare gegevens van wegen met een lagere orde te doen zijn in het nieuwe model alle wegen van Amersfoort opgenomen. Figuur Netwerk 2008 Figuur Netwerk en zonering model 2014

7 Veranderde toekomstverwachtingen Model 2008 Model 2014 Prognosejaar Inwoners prognosejaar Arbeidsplaatsen prognosejaar Stedelijke ontwikkelingen Model 2008 Model 2014 Westelijke ontsluiting Niet opgenomen Vastgesteld tracé opgenomen Reconstructie Hogeweg Niet opgenomen Huidige situatie Verbinding Outputweg - Energieweg Niet opgenomen Vastgesteld plan Ontwikkelingen omgeving Kersenbaan Model 2008 Model 2014 Ziekenhuislokatie 300 woningen Geen ontwikkeling Elisabeth Woningbouw Ganskuijl Niet opgenomen Recente plannen ingevoerd Uitbreiding Corderius Niet opgenomen Uitgevoerde situatie inclusief openstelling Ganskuijl eenrichting bij RW Dorrestein Bovenstaande verschillen geven een beperkte verschuiving van verkeerstromen in het Leusder- envermeerkwartier. Nieuwe modeltechniek De verkeersmodellen die in de regio Eemland tot 2009 gebruikt werden berekenden alleen een gemiddeld ochtendspitsuur en gemiddeld avondspitsuur. De voor de milieuberekeningen noodzakelijk etmaalwaarden werden dan afgeleid met een factor die aan de hand van tellingen werd bepaald. De formule van de etmaalwaarde in model 2008: Prognose etmaal = (prognose ochtendspitsuur + prognose avondspitsuur) * (telling etmaal/(telling ochtendspitsuur+telling avondspitsuur)) Deze methodiek heeft als nadeel dat effecten die optreden in het spitsuur, zoals het rijden van andere routes door overbelasting op wegvakken, ook verder meewegen in de etmaalwaarde. Dit terwijl er buiten de spitsen geen sprake van overbelasting is en over het algemeen van de kortste en/of snelste route gebruik gemaakt kan worden. In de nieuwere verkeersmodellen wordt bovengenoemd effect ondervangen door naast een ochtend- en een avondspitsuur ook een daluur te berekenen. Door dit daluur ontstaat een beter bij de werkelijkheid aansluitend beeld van de verkeersintensiteit over de gehele dag. Ook de effecten van wijzigingen in het netwerk kunnen op deze wijze veel nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Deze methodiek wordt momenteel in alle grote landelijke en regionale modellen toegepast. Ook in het nieuwe verkeersmodel is deze methodiek gehanteerd.

8 De formule van de etmaalwaarde in model 2014: Prognose etmaal= (prognose ochtendspitsuur*2) + (prognose avondspitsuur*2) + (prognose daluur*12,5) Het totale niveau van de verkeersprognoses veranderd met deze andere techniek nauwelijks. Verkeerseffecten als gevolg van aanpassingen in het weggennet kunnen op deze wijze op etmaalniveau wel nauwkeuriger in beeld gebracht worden.

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

Natuurmonumenten. Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg. Witteveen+Bos. Leidenlaan 16. postbus 1080. 6201 BB Maastricht

Natuurmonumenten. Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg. Witteveen+Bos. Leidenlaan 16. postbus 1080. 6201 BB Maastricht Natuurmonumenten Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg Leidenlaan 16 postbus 1080 6201 BB Maastricht telefoon 043 328 12 22 telefax 043 325 37 99 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald?

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald? Colofon Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS-loket

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland. Bijlagenrapport. WitteveenBos. van Twickelostraat 2.

Provincie Zuid-Holland. Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland. Bijlagenrapport. WitteveenBos. van Twickelostraat 2. Provincie Zuid-Holland Planstudie / MER Westland - Hoek van Holland Bijlagenrapport WitteveenBos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 Provincie

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 juni 2009 / rapportnummer 1759-94 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om de

Nadere informatie

Is dit de grenswaarde?

Is dit de grenswaarde? Is dit de grenswaarde? Marits Pieters Significance pieters@signifance.nl Gerard de Jong Significance dejong@significance.nl Toon van der Hoorn Dienst Verkeer & Scheepvaart toon.vander.hoorn@rws.nl Bijdrage

Nadere informatie

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 Sloegebied Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 1. Hoofdpunten van het MER De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk

Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk Willem Mak (Senior verkeerskundige Vialis bv) Samenvatting Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) is in potentie een kansrijk

Nadere informatie

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Rapport Delft, maart 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten S.J. (Sanne) Aarnink H.P. (Huib) van Essen Colofon Bibliotheekgegevens rapport: A. (Arno) Schroten,

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es CPB Document No 209 Mei 2010 Invloed WWB op gebruik bijstand Frank van Es Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338 33 80 Telefax (070) 338 33 50 Internet www.cpb.nl

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

e-fiets Verder met de Man Vrouw Totaal Gewone fiets Gewone fiets Gewone fiets E-fiets E-fiets E-fiets < 46 jr 33,3 22,2 29,6 19,3 31,2 20,7

e-fiets Verder met de Man Vrouw Totaal Gewone fiets Gewone fiets Gewone fiets E-fiets E-fiets E-fiets < 46 jr 33,3 22,2 29,6 19,3 31,2 20,7 Verder met de e-fiets Man Vrouw Totaal E-fiets Gewone fiets E-fiets Gewone fiets E-fiets Gewone fiets < 46 jr 33,3 22,2 29,6 19,3 31,2 20,7 46-60 jr 34,2 18,8 29,1 15,6 30,9 17,3 >60 jr 35,4 15,3 28,3

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Colofon Rapportnummer: H-2013-3 Titel: Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Ondertitel: Samenhang tussen Drentse

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners In opdracht

Nadere informatie

Trajectnota /MER Schiphol - Amsterdam - Almere

Trajectnota /MER Schiphol - Amsterdam - Almere Trajectnota /MER Schiphol - Amsterdam - Almere Resultaten Trajectnota /MER eerste fase en politieke besluiten Meer mobiliteit, ingepast in een verbeterde leefomgeving Tijdsbalk Beleidsstukken / rapportages

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

Daar doen we het voor!

Daar doen we het voor! Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf Vita Los Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf

Nadere informatie

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Categorisering van lokale wegen mei 2004 - Page 1 - Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Valère Donné, AWV INLEIDING... 2 1. RICHTLIJNEN VOOR DE CATEGORISERING VAN

Nadere informatie

Vervoersarmoede op Zuid

Vervoersarmoede op Zuid Vervoersarmoede op Zuid Een verkennend onderzoek naar de mate waarin verplaatsingsmogelijkheden van invloed zijn op de arbeidsre-integratie van werklozen Jeroen Bastiaanssen Rotterdam, december 2012 Masterthesis

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Randweg Twello, gemeente Voorst

Randweg Twello, gemeente Voorst Randweg Twello, gemeente Voorst Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 september 2012 / rapportnummer 2305 72 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie