Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga"

Transcriptie

1 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

2 Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale eenheid op verzoek 4 Renteaftrek bij overname 4 Versnelde verliesneming 4 Verliesverdamping 4 Herinvesteringsreserve 4 Desinvesteringsbijtelling 5 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 5 Houder aanmerkelijk belang 5 Voorkomen 16%-werkgeversheffing 5 Timing inkomen uit aanmerkelijk belang 5 Dividend in plaats van loon 5 Aflossen of verkopen van in box 1 belaste vordering 5 Renseigneringsplicht voor vanaf 2013 bij de eigen bv aangegane eigenwoningschuld 5 Herfinanciering eigenwoningschuld bij de eigen bv 5 Particulier 5 Hypotheekrente 5 Vooruitbetalen van hypotheekrente 5 Aflossing van eigenwoningschuld 5 Beleggen in vrijgestelde box 3-vermogens bestanddelen 6 Betalen belastingschulden 6 Werkgever en werknemer 6 Invoering werkkostenregeling 6 Eenmalige 16%-werkgeversheffing in Verhoging tarief pseudo-eindheffing 6 Invoering Wet uniformering loonbegrip 6 Uniformering loonbegrip en levensloopregeling 6 Controleer WGA-beschikking 7 Wijzigingen bijtelling auto van de zaak 7 Pensioen in eigen beheer 7 Uitgekeerd of nog uit te keren dividend 7 Dekkingsgraad pensioen-bv 7 Uitstellen pensioeningangsdatum 7 2 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

3 Pensioenaanspraak hoger dan euro (grens 2013) 7 Eigen bijdrage voor pensioenopbouw 8 Gevolgen verhoging pensioenrichtleeftijd 8 Voldoen aan vereisten pensioen-bv 8 Minimaal 10 procent zeggenschap in pensioen-bv 8 Na-indexatie van pensioen 8 Grensoverschrijdende arbeid 8 De 150 km-grens in de 30%-regeling 8 De salarisnorm in de 30%-regeling 8 IB-tarieven in loonaangifte onder de 30%-regeling 8 Voornemen tot verhuur van de eigen woning 8 16%-werkgeversheffing 9 Bijdrage Zorgverzekeringswet 9 Schenken en vererven 9 Bedrijfsopvolging 9 Openstaande aanslagen schenk- en erfbelasting 9 Nieuw huwelijksvermogensrecht 9 Aangiftetermijn schenkingen 9 Jaarlijkse schenkingsvrijstelling kinderen 9 Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kinderen 10 Schenkingsvrijstelling kleinkinderen en derden 10 Notariële schuldigerkenning 10 Renteloze of laagrentende lening 10 Erkende goede doelen 10 Culturele instellingen 10 Sociaal belang behartigende instelling (sbbi) 10 Steunstichtingen sbbi 11 Btw-ondernemer 11 Btw-plicht commissarissen en toezichthouders 11 Privégebruik auto van de zaak 11 Privégebruik vóór 2011 aangeschaft bedrijfsgebouw 11 Privégebruik vanaf 2011 aangeschaft bedrijfsgebouw 11 Privégebruik overige ondernemingsgoederen en -diensten 11 Wijziging gemengd gebruikt investeringsgoed 12 Btw-belaste (ver)huur onroerende zaak 12 Btw-belaste aankoop onroerende zaak in 2011 of Negatieve verklaring na aankoop onroerende zaak 12 Heffing en invordering 12 Verzuimboete overschrijding aangiftetermijn 12 Heffingsrente wordt belastingrente 12 Invorderingsrente 12 Uitstel bij betalingsproblemen 12 Bodemrecht fiscus 13 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga 3

4 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Het einde van het jaar komt in zicht. Om uw zaken fiscaal goed geregeld te hebben voordat 2013 zijn intrede doet, kan het voor u als directeurgrootaandeelhouder (dga) van belang zijn om uw fiscale positie nu te onderzoeken. In deze publicatie hebben wij de belangrijkste fiscale tips en aandachtspunten voor u op een rij gezet. Zo kunt u nagaan of u vóór 1 januari 2013 wel of geen actie moet ondernemen. Onze adviseurs helpen u daarbij graag verder. Onderneming Groepsleningen (thin capitalization) Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking op grond van de zogenoemde thin capitalization-regeling mogelijk voorkomen door voor het einde van het jaar de hoogte van het eigen vermogen en/of het vreemd vermogen aan te passen. Overigens komt de thin capitalizationregeling met ingang van 1 januari 2013 te vervallen. Wel treedt dan een nieuwe renteaftrekbeperking in werking voor deelnemingen die bovenmatig zijn gefinancierd met leningen. Ontvoeging uit fiscale eenheid op verzoek Wilt u per 1 januari 2013 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid ontvoegen? Zorg er dan voor dat het verzoek tot ontvoeging uiterlijk op 31 december 2012 is ingediend. Renteaftrek bij overname Overweegt u om een overname te plegen of is een dergelijk traject al in gang gezet? Besef dan dat de rente die wordt betaald op een lening die is bedoeld om een andere vennootschap te verwerven, misschien niet volledig aftrekbaar is. Voor de vennootschapsbelasting gelden namelijk verschillende renteaftrekbeperkende regelingen. Met een juiste structurering kan worden voorkomen dat rente onnodig onder de aftrekbeperking valt. Versnelde verliesneming Heeft uw vennootschap in de belastingjaren 2009, 2010 en/of 2011 verliezen geleden en zijn de definitieve aanslagen nog niet opgelegd? Voor die jaren geldt een tijdelijke maatregel, waarbij u ervoor kunt kiezen om de termijn voor achterwaartse verliesverrekening te verlengen van één jaar naar drie jaar. Gevolg van deze keuze is overigens wel dat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening wordt ingekort van negen naar zes jaar. Op elk extra verrekeningsjaar kunt u bovendien maximaal 10 miljoen euro aan verlies terugwentelen. Is achterwaartse verliesverrekening niet mogelijk? In dat geval kan het voor u juist gunstiger zijn om het ontstaan van verliezen zo veel mogelijk te voorkomen en uit te stellen in verband met de beperkte voorwaartse verliescompensatietermijn van negen jaar. U bent daarbij wel gebonden aan de regels van goed koopmansgebruik. Verliesverdamping Beschikt uw vennootschap over fiscale verliezen en dreigen die te verdampen? Als hoofdregel geldt dat verliezen negen jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. Na die termijn verdampen de verliezen. Meestal kan verliesverdamping worden voorkomen door tijdig maatregelen te treffen. Herinvesteringsreserve Hebt u in het kalenderjaar 2009 een herinvesteringsreserve gevormd als gevolg van de verkoop van een bedrijfsmiddel? Als u dan niet voor het einde van 2012 een herinvestering doet, valt de reserve vrij in de winst en wordt dus belast. 4 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

5 Desinvesteringsbijtelling Hebt u minder dan vijf jaar geleden een bedrijfsmiddel aangeschaft en bent u van plan om dit bedrijfsmiddel te verkopen? Om een desinvesteringsbijtelling te voorkomen, is het voor u misschien raadzaam om dit bedrijfsmiddel pas begin 2013 te verkopen. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Bent u van plan om nog dit jaar in uw onderneming investeringen te doen of hebt u dat al gedaan? Let dan op dat het recht op investeringsaftrek volledig vervalt als u het maximale investerings bedrag van euro overschrijdt. Dreigt u dit maximumbedrag te overschrijden, dan kan het verstandiger zijn om investeringen (deels) uit te stellen tot Houder aanmerkelijk belang Voorkomen 16%-werkgeversheffing Gaat u over 2012 een (gebruikelijk) loon ontvangen van meer dan euro? Dan is het voor u aantrekkelijk te bekijken of dit kan worden verlaagd door bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor de auto van de zaak of additionele pensioendotaties. Over het meerdere moet uw werkgever namelijk 16 procent belasting afdragen, bovenop de al ingehouden 52 procent loonbelasting. Deze regeling geldt ook voor dga s die loon ontvangen van een bv waarin zij een aanmerkelijk belang houden. Timing inkomen uit aanmerkelijk belang Bent u van plan om dividend uit te keren op aandelen die een aanmerkelijk belang vormen? Of wilt u uw aanmerkelijkbelangaandelen verkopen? Let er dan op dat u zowel de dividenduitkering als de verkoop uitstelt tot na 1 januari Dit in verband met de peildatum voor box 3 op 1 januari. Als u echter een aanmerkelijkbelangverlies verwacht, kan verkoop vóór 1 januari 2013 per saldo aantrekkelijker zijn indien daardoor het verlies naar een eerder jaar met positief box 2-inkomen kan worden teruggewenteld. Dividend in plaats van loon Wilt u dit jaar aan uzelf nog extra loon uitbetalen? Zo ja, dan is de keuze voor een dividenduitkering een fiscaal aantrekkelijker alternatief. Over extra loon wordt in 2012 maximaal 52 procent inkomstenbelasting geheven, terwijl op een dividenduitkering ten laste van de lopende jaarwinst een gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk van 40 tot 43,75 procent rust. Aflossen of verkopen van in box 1 belaste vordering Overweegt u een in box 1 belaste vordering op uw eigen bv af te lossen of te verkopen? Let er dan op dat u de aflossing of de verkoop uitstelt tot na 1 januari Daarmee bespaart u een vol jaar box 3-heffing over het bedrag van de aflossing. Renseigneringsplicht voor vanaf 2013 bij de eigen bv aangegane eigenwoningschuld Overweegt u geld te lenen van uw bv voor de aanschaf of verbetering van uw eigen woning? Let dan op dat de rente op deze eigenwoningschuld vanaf 2013 alleen aftrekbaar is als u - naast de normale voorwaarden - de basisgegevens van deze lening aan de Belastingdienst doorgeeft. Herfinanciering eigenwoningschuld bij de eigen bv Bent u van plan uw bestaande eigenwoningschuld te herfinancieren bij uw eigen bv? Let dan op dat de rente vanaf onder overigens gelijke omstandigheden - alleen aftrekbaar is als de hele lening of het hele leningsdeel wordt geherfinancierd. Particulier Hypotheekrente Wilt u (extra) geld lenen om uw eigen woning te verbouwen of een nieuwe aan te schaffen? Dan kan het aantrekkelijk zijn om de lening al in 2012 aan te gaan. Vanaf 2013 is de rente over (nieuwe) eigenwoningschuld alleen nog maar aftrekbaar als de lening tenminste annuïtair wordt afgelost. Aan de aftrek zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Vooruitbetalen van hypotheekrente Verwacht u in 2013 een (veel) lager inkomen in box 1 dan in 2012? Dan kan het in verband met de aftrek tegen een hoger progressief tarief onder voorwaarden aantrekkelijk zijn hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2013 vooruit te betalen in Aflossing van eigenwoningschuld Hebt u als huiseigenaar alleen nog een geringe rentedragende hypothecaire lening op uw huis? Dan kunt u in 2013 volledig profiteren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld door deze lening vóór 1 januari 2013 volledig af te lossen. Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga 5

6 Beleggen in vrijgestelde box 3-vermogensbestanddelen Hebt u belangstelling voor het beleggen in vermogensbestanddelen waarvoor fiscale faciliteiten bestaan (vrijstellingen in box 3 en soms extra heffingskortingen)? Heffing van inkomstenbelasting in 2012 kunt u beperken als u nog vóór 1 januari 2013 in deze beleggingscategorieën belegt. Maar bent u van plan om een box 3-vermogensbestanddeel te verkopen dat nu is vrijgesteld, dan kunt u die verkoop beter uitstellen tot na 1 januari De ontvangen koopprijs verhoogt immers de box 3-heffing. Betalen belastingschulden Moet u nog een belastingaanslag betalen? Het kan aantrekkelijk zijn om uw openstaande (definitieve) belastingaanslagen nog dit jaar te betalen. Nog niet betaalde belastingschulden mogen namelijk niet in box 3 in aftrek worden gebracht, met uitzondering van te betalen schenk- en erfbelasting. Hebt u vóór 1 oktober 2012 schriftelijk verzocht om een (nadere) voorlopige aanslag en is deze niet vóór 31 december 2012 opgelegd waardoor u die niet voor het einde van 2012 kunt betalen? Dan mag u op 1 januari 2013 een bedrag ter grootte van de na 31 december 2012 opgelegde en betaalde belastingaanslag toch in aftrek brengen op de belaste bezittingen in box 3. Werkgever en werknemer Invoering werkkostenregeling Bent u nog niet overgestapt op de werkkostenregeling en gaat u dat ook niet per 1 januari 2013 doen? Houd er dan rekening mee dat u komend jaar tijdig begint met de implementatie van deze nieuwe regelgeving, want vanaf 1 januari 2014 moeten alle werkgevers verplicht de werkkostenregeling toepassen. Let op dat de vrije ruimte per 1 januari 2013 is verhoogd naar 1,5 procent (in plaats van de eerder aangekondigde 1,6 procent). Overstappen vergt het nodige van zowel uw salaris- als uw financiële administratie. Daarnaast kunnen aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden nodig of wenselijk zijn. PwC heeft een (gratis) handige tool voor u ontwikkeld, die beschikbaar is op werkkostenregeling. Eenmalige 16%-werkgeversheffing in 2013 Hebt u werknemers in dienst met een loon in 2012 dat hoger is dan euro? Dan bent u in 2013 mogelijk 16 procent eindheffing verschuldigd over een deel van het loon dat deze werknemers in 2012 hebben ontvangen. Deze eenmalige heffing is mogelijk te voorkomen door het loon van deze werknemers over 2012 te beperken. Verhoging tarief pseudo-eindheffing Bent u van plan werknemers met een salaris van meer dan euro (over de toetsperiode) te ontslaan en ze een ontslagvergoeding te betalen? Dan kan het zijn dat de ontslagvergoeding wordt gekwalificeerd als excessieve vertrekvergoeding, waarover eindheffing is verschuldigd. Met ingang van 1 januari 2013 wordt het eindheffingstarief over excessieve vertrekvergoedingen verhoogd van 30 naar 75 procent. U kunt eindheffing besparen door deze vertrekvergoeding nog in 2012 uit te betalen. Invoering Wet uniformering loonbegrip Bent u van plan om begin 2013 bonussen en dergelijke incidentele beloningen aan uw werknemers te betalen? Houd er dan rekening mee dat vanaf 1 januari 2013 de loonbegrippen voor de heffing van loonbelasting en premieheffing - op enkele uitzonderingen na - volledig gelijk worden getrokken. Ook wordt bijvoorbeeld de franchise voor de Awf-premie afgeschaft, waardoor u over het hele loon van de werknemer (tot aan het premiemaximum) premies werknemersverzekeringen gaat betalen. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om voor werknemers met een loon dat lager is dan deze franchise (2012: euro), de voor 2013 voorziene incidentele beloningen al in december 2012 uit te betalen. Hierdoor kunt u de heffing van de Awf-premie over deze incidentele beloning besparen. Uniformering loonbegrip en levensloopregeling Hebt u werknemers die ook in 2012 nog hebben ingelegd in de levensloopregeling, of werknemers die in 2013 willen opnemen uit hun levenslooptegoed? Ook dan heeft de uniformering van het loonbegrip gevolgen. Vanaf 1 januari 2013 zijn over de inleg in de levensloopregeling geen premies werknemersverzekeringen meer verschuldigd. Maar u bent wel premies werknemersverzekeringen verschuldigd over de bedragen die vanaf 1 januari 2013 uit het levenslooptegoed worden opgenomen, wat nu niet het geval is. Verder is het overgangsrecht aangepast. Op grond daarvan wordt het levenslooptegoed in Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

7 in één keer vrijgegeven tegen een belastingkorting van 20 procent. Dit kan een extra stimulans zijn voor de werknemers om hun saldo in 2013 op te nemen. Dat kan consequenties hebben voor de omvang van de door u verschuldigde premies. Controleer WGA-beschikking Bent u als werkgever geen eigenrisicodrager voor de Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)? Dan ontvangt u binnenkort uw beschikking gedifferentieerde premie WGA van de Belastingdienst. In de praktijk blijkt nog wel eens dat deze beschikking fouten bevat. Wij adviseren u om deze beschikking grondig en ook binnen afzienbare tijd te controleren, gelet op de relatief korte bezwaartermijn. Een goede controle kan eventueel een premiebesparing opleveren. Wijzigingen bijtelling auto van de zaak Stelt u auto s ter beschikking aan uw werknemers die zij ook mogen gebruiken voor privédoeleinden? Dan is het van belang om u te realiseren dat de CO 2 -uitstootgrenzen voor de verschillende bijtellingspercentages per 1 januari 2013 verder worden aangescherpt. Hierdoor vallen minder auto s die vanaf 2013 ter beschikking worden gesteld in de verlaagde tarieven. Controleer daarom goed of de juiste grenzen worden aangehouden bij het verlonen van het privégebruik. Daarnaast bent u vanaf 1 januari 2013 premies werknemersverzekeringen verschuldigd over de bijtelling als gevolg van de uniformering van het loonbegrip. Deze premieheffing vindt alleen plaats voor zover het totale loon van de werknemer minder bedraagt dan het premiemaximum. Pensioen in eigen beheer Uitgekeerd of nog uit te keren dividend Bent u van plan om dit jaar dividend uit te keren? Of hebt u in de afgelopen vijf jaar dividend uitgekeerd? En hebt u daarbij rekening gehouden met de commerciële pensioenvoorziening bij het bepalen van de vrij uitkeerbare reserves? Houd er rekening mee dat als de vrij uitkeerbare reserves niet voldoende zijn op het moment waarop het besluit valt om dividend uit te keren, de Belastingdienst kan vinden dat is afgezien van pensioen of dat het pensioen al is genoten. Dit kan tot gevolg hebben dat de (markt)waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken progressief wordt belast tegen 52 procent en dat daarnaast 20 procent revisierente is verschuldigd. Dekkingsgraad pensioen-bv Hebt u de dekkingsgraad van de pensioen-bv onlangs nog getoetst? U doet er wellicht verstandig aan om contact op te nemen met uw vermogensbeheerder over het aan te houden vermogen voor de dekking van de pensioenvoorziening. De Belastingdienst kan namelijk vinden dat bij een slechte dekkingsgraad sprake is van afzien van pensioen, met alle fiscale gevolgen van dien. Dit geldt ook voor de vraag of het rendementsprofiel van het vermogen nog wel past bij de omvang van de huidige en toekomstige commerciële pensioenvoorziening. Uitstellen pensioeningangsdatum Is uw pensioen al ingegaan of gaat u binnenkort met pensioen en bent u van plan de pensioeningangsdatum uit te stellen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u dat regelen. Het uitstellen van de pensioeningangsdatum moet formeel worden vastgelegd (notulen van de algemene vergadering en een addendum op de meest recente pensioenovereenkomst). Ook moeten de pensioenaanspraken in dat geval actuarieel worden herrekend. Misschien bestaat voor u de mogelijkheid om uw pensioenaanspraken af te stempelen. Eventueel kunt u ervoor kiezen om de pensioenuitkeringen in hoogte te laten variëren, afhankelijk van de inkomensbehoefte na pensionering. Pensioenaanspraak hoger dan euro (grens 2013) Bedraagt de tijdsevenredig opgebouwde pensioenaanspraak per 31 december 2012 meer dan euro? Dan is het misschien aantrekkelijk om de toekomstige pensioenopbouw stop te zetten. Vanaf euro gaat u in de toekomst 52 procent belasting betalen. Het is fiscaal voordeliger uw inkomen te zijner tijd nader aan te vullen door middel van een jaarlijks dividend (maximaal belast tegen 43,75 procent). De zakelijkheid van de totale beloning moet bij het stopzetten van de pensioenopbouw wel worden bewaakt. Het stopzetten van de toekomstige pensioenopbouw moet worden gecorrigeerd door middel van een verhoging van uw totale brutobeloning. Het is namelijk als werknemer niet zakelijk om af te zien van de toekomstige pensioenopbouw zonder enige vorm van compensatie van de werkgever te ontvangen. Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga 7

8 Eigen bijdrage voor pensioenopbouw Betaalt u een eigen bijdrage voor de pensioenregeling in eigen beheer? Afhankelijk van de hoogte van uw salaris kan het voordelig zijn om een (hogere) eigen bijdrage voor de pensioenregeling in eigen beheer in te voeren. De invoering van een (hogere) eigen bijdrage verlaagt uw bruto belastbaar inkomen, waardoor u maximaal 52 procent belasting bespaart. Daartegenover staat dat de (hogere) eigen bijdrage een lagere aftrekpost oplevert bij de bv. De bv is meer vennootschapsbelasting verschuldigd (maximaal 25 procent). In combinatie met een uitkering van dividend bedraagt de belastingdruk in dat geval maximaal 43,75 procent. De invoering van een (hogere) eigen bijdrage kan, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, een permanent belastingvoordeel opleveren van 8,25 procent. Gevolgen verhoging pensioenrichtleeftijd Denkt u dat het voor u nog interessant is om extra pensioen op te bouwen als per 1 januari 2014 de pensioenrichtleeftijd wordt aangepast? Is dat niet het geval (indien bijvoorbeeld de grens van euro is bereikt), dan is het niet vanzelfsprekend om de pensioenovereenkomst aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Misschien is het in uw situatie tevens verstandig om uw huidige eindloonregeling in de toekomst om te zetten in een beschikbarepremieregeling. Voldoen aan vereisten pensioen-bv Hebt u de uitvoering van de pensioentoezegging ondergebracht in een holding-bv of in een afzonderlijke pensioen-bv? Dan moet u onder meer voldoen aan de regels uit het besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M. Op grond daarvan moet bijvoorbeeld sinds 1 januari 2010 een commerciële premie worden doorbelast. Ook moet de financieringsovereenkomst voldoen aan het besluit van 3 juli 2008 en opnieuw worden opgesteld. Het is eventueel verstandig de juridische structuur aan te passen, zodat de gevolgen en de administratieve lasten van het besluit van 3 juli 2008 worden beperkt. Minimaal 10 procent zeggenschap in pensioen-bv Bezit u (direct of indirect) niet 10 procent van zowel de economische gerechtigdheid als de juridische zeggenschap van de aandelen in de bv, die aan u pensioen heeft toegezegd? Dan kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Wilt u dat toch, dan is het verstandig om actie te ondernemen. Na-indexatie van pensioen Is het pensioen al ingegaan en is de toegezegde jaarlijkse na-indexatie nog niet uitgevoerd? De Belastingdienst kan dan van mening zijn dat is afgezien van pensioen. Dit heeft vervelende fiscale consequenties. Laat u goed voorlichten over de te ondernemen acties. Grensoverschrijdende arbeid De 150 km-grens in de 30%-regeling Hebt u werknemers uit de grensregio s in dienst die gebruikmaken van de 30%-regeling? Houd er dan rekening mee dat zij hun 30%-regeling binnenkort kunnen verliezen als gevolg van de sinds 1 januari 2012 geldende 150 km-grens. Als u deze rechten wilt behouden, kunt u zich aansluiten bij de procedures die PwC voert voor werknemers die niet voldoen aan de 150 km-grens. De salarisnorm in de 30%-regeling Voldoen al uw werknemers aan de salarisnorm voor toepassing van de 30%-regeling? Misschien hebt u universitair geschoolde werknemers die dertig jaar zijn geworden, of fulltime werknemers die parttime zijn gaan werken, of werknemers voor wie na vijf jaar de nieuwe voorwaarden van de 30%-regeling gaan gelden. Mogelijk voldoen zij dan niet meer aan de salarisnorm. Wij adviseren u daarom om dat voor het einde van het jaar te controleren. In voorkomende gevallen kunt u overwegen de 30%-vergoeding te verlagen waardoor de salarisnorm nog wel wordt gehaald. IB-tarieven in loonaangifte onder de 30%-regeling Hebt u werknemers met de 30%-regeling zonder persoonlijke aftrekposten of overig inkomen? U kunt dan een afspraak maken met de Belastingdienst over het toepassen van de inkomstenbelastingtarieven in de loonbelastingaangifte. De aangifteplicht voor deze werknemers komt daarmee te vervallen. Voornemen tot verhuur van de eigen woning Bent u van plan uw eigen woning te gaan verhuren? Als de hypothecaire lening op 31 december 2012 kwalificeert als eigenwoningschuld en de woning pas na 1 januari 2013 wordt verhuurd, kunt u eventuele box 3-heffing over de woning in 2013 voorkomen. 8 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

9 16%-werkgeversheffing Hebt u werknemers die deels worden belast in het buitenland? U kunt dan de 16%-werkgeversheffing beperken of zelfs voorkomen door vóór 2013 het arbeidsinkomen dat betrekking heeft op het niet in Nederland belaste loon, in de salarisadministratie uit te sluiten. Denk ook aan het voordeel op grond van toegekende aandelen en aandelenopties die in 2012 onvoorwaardelijk worden en zijn toe te rekenen aan het buitenland en dus niet in Nederland zijn belast. Vraag uw werknemers om hun werkdagenkalender aan te leveren, zodat u een inschatting kunt maken en nog voor het einde van het jaar de payroll kunt aanpassen. Bijdrage Zorgverzekeringswet Bent u van plan om een formele salary split toe te passen voor één van uw werknemers? U kunt dan ook een materiële salary split overwegen. In dat geval is er maar één formele werkgever, waardoor de bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen slechts eenmaal hoeven te worden afgedragen. Schenken en vererven Bedrijfsopvolging Overweegt u om uw bedrijf in de toekomst over te dragen aan uw kinderen? Houd er dan rekening mee dat er een belangrijke juridische procedure (Rechtbank Breda 13 juli 2012, AWB 11/5509, LJN: BX3386) loopt die tot gevolg kan hebben dat de wetgever de ondernemerfaciliteiten in de Successiewet gaat versoberen. Het is daarom raadzaam om uw gedachten te laten gaan over een (vervroegde) overdracht met gebruikmaking van de huidige (hoge) vrijstelling. Openstaande aanslagen schenk- en erfbelasting Hebt u nog openstaande aanslagen schenk- en erfbelasting? Het kan zijn dat u deze aanslagen helemaal niet hoeft te betalen. Informeer in hoeverre u een beroep kunt doen op de bij de vorige vraag genoemde uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli Nieuw huwelijksvermogensrecht Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden en hebt u geld geïnvesteerd in vermogen dat op naam staat van uw echtgeno(o)t(e)? Wellicht is het dan slim om uw huwelijkse voorwaarden (deels) te wijzigen. Sinds 2012 geldt onder meer dat de echtgeno(o)t(e) die geld verstrekt aan of investeert in een vermogensbestanddeel van de andere echtgenoot in beginsel meedeelt in de waardeontwikkeling, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit kan verstrekkende fiscale gevolgen hebben in onder andere de terbeschikkingstellingsregeling en de aanmerkelijkbelangregeling. Aangiftetermijn schenkingen Hebt u in 2012 schenkingen gedaan? Vergeet dan niet vóór 1 maart 2013 aangifte te doen. Dit geldt voor alle belaste schenkingen (voor zover meer wordt geschonken dan de vrijstelling) en voor schenkingen waarvoor in 2012 een beroep is gedaan op de eenmalige (aanvullende) verhoogde vrijstelling. Dit kan onder meer via een officieel aangiftebiljet schenkbelasting (te downloaden via of via een brief aan de Belastingdienst. Jaarlijkse schenkingsvrijstelling kinderen Bent u van plan om te schenken aan uw kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/ weduwnaar van uw overleden kind)? Houd er dan rekening mee dat: in het kalenderjaar 2012 een bedrag tot euro per kind is vrijgesteld en alles daarboven wordt belast; daarbij alle schenkingen die u in 2012 hebt gedaan aan uw kind bij elkaar worden opgeteld voor de bepaling van het al dan niet overschrijden van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling; u bij het schenken van een groter bedrag dan euro gebruik kunt maken van twee vrijstellingen in twee kalenderjaren door de schenking op te splitsen in een deel in 2012 en een deel op/na 1 januari 2013; schenking van onder meer geld en effecten vormvrij is, maar u het beter toch schriftelijk kunt vastleggen als u bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule (of anti-schoonzoonclausule ) wenst; u bij het schenken van effecten aan uw kind ruimschoots voor de kerstdagen de opdracht tot overboeking aan uw bank doorgeeft, zodat de overboeking in 2012 wordt uitgevoerd. Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga 9

10 Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kinderen Bent u van plan om te schenken aan uw kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/ weduwnaar van uw overleden kind)? Houd er dan rekening mee dat: voor schenkingen aan een kind (of diens partner) in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar eenmalig gebruik kan worden gemaakt van een verhoogde vrijstelling van de schenkbelasting (2012: tot euro). In 2013 wordt deze leeftijdsgrens verhoogd naar jaar; voor schenkingen voor bepaalde doelen, zoals een dure studie van het kind of de aanschaf van een eigen woning van het kind, dit eenmalig vrijgestelde bedrag onder voorwaarden zelfs euro bedraagt; als al eerder gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, in 2012 nog een verzoek kan worden gedaan voor een aanvullende verhoogde vrijstelling voor bepaalde bestedingsdoelen in verband met de eigen woning van het kind (2012: tot euro); de eenmalig verhoogde vrijstelling ook kan worden toegepast als uw eigen kind al ouder is dan 35 jaar, maar zijn/haar partner nog wel tussen de 18 en 35 jaar oud is. Schenkingsvrijstelling kleinkinderen en derden Bent u van plan om te schenken aan uw kleinkind of een derde? Dan geldt in 2012 een vrijstelling schenkbelasting van euro en wordt alles daarboven belast. Let ook op dat het tarief, afhankelijk van de hoogte van de verkrijging, voor een kleinkind 18 tot 36 procent bedraagt en voor derden 30 tot 40 procent. Notariële schuldigerkenning Wilt u een papieren schenking doen, zonder daadwerkelijk vermogen over te dragen maar door in een notariële akte een bedrag schuldig te erkennen aan uw kinderen? Let er dan op dat u jaarlijks een zakelijke rente (6 procent) moet betalen over de schuldig gebleven bedragen. Als u die 6 procent rente in enig jaar niet betaalt, zijn er nog mogelijkheden om dit te repareren. Renteloze of laagrentende lening Hebt u aan bijvoorbeeld een kind in 2012 een direct opeisbare renteloze lening of een lening met een lage rente verstrekt? Dan moet uw kind over het verschil tussen 6 procent rente en de werkelijk bedongen rente jaarlijks schenkbelasting betalen. U kunt dit voor de toekomst repareren door de lening zo spoedig mogelijk af te lossen of door alsnog 6 procent rente te gaan betalen. Erkende goede doelen Wilt u schenken aan door de Belastingdienst erkende goede doelen (algemeen nut beogende instelling, anbi)? Uw gift is dan onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Ook is het mogelijk uw jaarlijks terugkomende giften volledig aftrekbaar te maken door die als een periodieke gift in een notariële akte vast te leggen voor minimaal vijf jaar. Wilt u via uw bv schenken aan een anbi? Dan geldt een giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting van ten hoogste 50 procent van de winst met een maximum van euro. Ook zijn alle giften (en erfenissen) die worden verkregen door anbi s volledig vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Culturele instellingen Wilt u schenken aan een anbi die is aangewezen als culturele instelling? Uw gift mag dan met 1,25 worden vermenigvuldigd voor de giftenaftrek inkomstenbelasting, met een maximum van euro. Wilt u via uw bv schenken aan een culturele instelling? Uw gift mag dan met anderhalf worden vermenigvuldigd voor de giftenaftrek vennoot schapsbelasting, met een maximum van euro. Deze multiplier mag zowel voor inkomsten- als vennootschapsbelasting over maximaal euro aan culturele giften worden toegepast. Houd er rekening mee dat deze extra giftenaftrek nog moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Eind 2012 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. Nadat de Europese Commissie deze giftenaftrek heeft goedgekeurd, is de aftrek mogelijk met een terugwerkende kracht tot 1 januari Sociaal belang behartigende instelling (sbbi) Wilt u schenken aan een sbbi (zoals een sportvereniging, dorpshuis, muziekvereniging)? Let dan op dat die schenking alleen aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als het gaat om een periodieke gift. Een gift aan een sbbi is onder voorwaarden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 10 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie