Inleiding / Culemborg Ambtelijke projectleiding W.J. van Rijswijk. 10 juni Procesgang financiering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. 101703/ Culemborg Ambtelijke projectleiding W.J. van Rijswijk. 10 juni 2014. Procesgang financiering"

Transcriptie

1 Project Aan Van / Culemborg Ambtelijke projectleiding W.J. van Rijswijk Datum 10 juni 2014 betreft Procesgang financiering Inleiding Vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming over de financiering, de realisatie en de exploitatie van het nieuwe zwembad in Culemborg zijn tijdens de informele raadsbehandeling van 5 juni 2014 uiteenlopende vragen gesteld over de toekomstige eigendomsverhoudingen, de exploitatierisico s en de financiering. In deze notitie volgt de uiteenzetting van de procesgang van de financiering. In het raadsbesluit van 28 november 2013 zijn de financiële uitgangspunten voor de financiering van het nieuwe zwembad bepaald. Samengevat stelt de gemeente per jaar een subsidie beschikbaar van afgerond ,- met een jaarlijkse indexering. Deze subsidie vormt de dekking voor rente en aflossing voor de financiering. Na aftrek van rente en aflossing (financieringskosten) resteert een bedrag voor de dekking van eventuele exploitatietekorten. De jaarlijkse subsidie is weliswaar een financiële zekerheid, maar daarboven verlangen kredietverleners nog aanvullende zekerheden. Het proces om te komen tot een sluitende financiering binnen budget en binnen de raadskaders is hierna toegelicht. In die zin zijn de antwoorden verwerkt van vragen uit de raadsbehandeling van 5 juni Procesgang Financiering De procesgang van de financiering is gericht op het nakomen van het politieke besluit om zowel de financiering als de exploitatie sluitend te houden binnen de jaarlijkse ( ,-). De procesgang is gestart in maart 2014 met de fase van inventarisatie en eindigt op de stortingsdatum, eind 2014.In de procesgang is rekening gehouden met drie politiek relevante momenten van besluitvorming. Namelijk 20 mei (collegebesluit), 5 juni (informatieve raad) en op 5 juli (besluitvormende raadsvergadering). Op die drie momenten is de informatie over de financiering paraat voor eventueel inzicht of toelichtingen. De procesgang voorziet er in dat gemeente handelt in lijn met de Wet Markt en Overheid en met de voorwaarden dat een garantiestelling een vorm is van geoorloofde staatsteun. De inventarisatiefase Sinds januari 2014 zijn een aantal cruciale financieringsaspecten geïnventariseerd. De inventarisatie had betrekking op de stichtingskosten van het zwembad (Definitief Ontwerp 6 mei ,-) de soort geldlening, in dit geval annuïteiten (vaste termijnbedragen), de looptijd van de geldlening en de rente vast periode (beide 40 jaar). Daarnaast is een betaling voor rente en aflossing bepaalt per kwartaal en achteraf. Verder is een voorlopige stortingsperiode gepland rond eind november tot medio december Dit is de inventarisatie vanuitgangspunten van de Stichting Zwembad Culemborg. In dezelfde periode is aan de hand deze voorkeuren en uitgangspunten de inventarisatie gestart naar kandidaat kredietverleners. Kredietverleners zijn bancaire instellingen en private instellingen. In dit geval is een inventarisatie gemaakt onder vijf kandidaat kredietverleners die als volgt zijn ingedeeld. Twee sectorbanken(bank Nederlandse Gemeenten BNG de Nederlandse Waterschapsbank NWB), 1

2 één handelsbank (Rabo), één ideële bank (Triodos) en één onafhankelijke intermediair. Intermediairs kunnen op dezelfde geldmarkt terecht als bancaire instellingen en onder dezelfde voorwaarden een concurrerend aanbod indienen ten opzicht van de ander vier kandidaat kredietverleners. Met deze selectie van vijf kandidaat kredietverleners ontstaat een werkzame mededinging om een geldlening in concurrentie af te sluiten. In deze fase van inventarisatie ontvangen de vijf kandidaat kredietverleners geen inhoudelijke informatie over stichtingskosten, exploitatieprognose, de eigendomsverhoudingen, maar globale informatie met relevantie voor de keus om mee te dingen naar de eventuele financiering. In dit verband zijn de kandidaat kredietverleners geïnformeerd over het voornemen van de gemeente op termijn dergelijk openbaar vastgoed onder te brengen bij een gemeentelijke vastgoedorganisatie. Deze vooraankondiging is van belang, omdat vooraf bekend moet zijn of de voorschriften en richtlijnen een geldlening blokkeren of dat de voorschriften nog effect hebben op het risico van de gemeente. In deze inventarisatiefase worden over en weer voorwaarden opgevraagd en beoordeeld om eventuele teleurstellingen te voorkomen.in dat kader is specifiek aan devijf kandidaat kredietverleners verzocht tussentijds (3 keer) indicatieve rentepercentages te verstrekken in verband met de geplande politieke behandeling. De data voor de opgaaf van indicatieve rentepercentages zijn vooraf bepaald op 20 mei (het collegebesluit), 5 juni (de informatieve raad) en op 3 juli (de besluitvormende raadsvergadering). Deze indicatieve rente opgaaf dienen een doel. Ontwerp van de financiering Na de fase van inventarisatie volgt het ontwerp van de financiering. Het ontwerpen van de financiering bestaat uit twee onderdelen. Het organiseren van financieel gunstige aanbiedingen en het ontwerpen van aanvullende zekerheden van de kandidaat kredietverleners. Voor het organiseren van gunstige aanbiedingen worden uit de vijf kandidaat kredietverleners, twee tot drie kandidaten geselecteerd die voldoen aan de uitgangspunten van de Stichting Zwembad Culemborg en waarvan de opgaaf van de indicatieve rentepercentages (drie keer) binnen het budget van ,- blijven. De planning is dat na het raadsbesluit van 3 juli 2014 maximaal drie van de overgebleven kandidaat kredietverleners alle inhoudelijke informatie ontvangen om een aanbod in te dienen. Uit de inventarisatiefase is bekend wat de voorwaarden van de (drie) kandidaat kredietverleners zijn en de gevolgen voor een overeenkomst voor een geldlening. Om dergelijke financiële effecten voor het budget te beheersen is een financieel vergelijkingsoverzicht voorhanden, zodat financiële tussenresultaten constant voorhanden zijn voor de ambtelijke projectleiding en de Stichting Zwembad Culemborg. Op basis van de indicatieve rente opgaaf van 5 juni 2014 blijkt dat de financieringskosten per jaar afgerond tussen de ,- en ,- liggen op basis van 40 jaar annuïteiten en een rente vast periode van 40 jaar. Aanvullende zekerheden Zekerheden zijn garanties voor het geval de Stichting Zwembad Culemborg niet zou kunnen voldoen aan de financieringsverplichtingen. Bij het ontwerpen van aanvullende zekerheden staat centraal hoe een kredietverlener zijn uitgeleende geld kan terugvorderen. Hoe sterker die zekerheid is voor een kredietverlener, hoe groter de bereidheid van kredietverleners om tegen gunstige voorwaarden (rente) een geldlening te verstrekken. Bij het ontwerpen van zekerheden zijn er enkele keuzes. Wettelijk is er vormvrijheid per keuze. De sterkste zekerheid ontstaat bij de garantie voor rente en aflossing door de gemeente gedurende de looptijd van de lening (40 jaar). In een dergelijke situatie is sprake van een zogeheten solvabiliteitsvrije lening. Daarmee wordt bedoeld dat een kredietverlener geen wettelijke financiële reserves hoeft aan te houden voor het verstrekken van deze geldlening, omdat deze 2 lening

3 geen financieel risico vormt voor de kredietverlener. Andere zekerheden zijn garanties voor de restant hoofdsom, voorrangsrechten op de subsidie, hypotheekrechten en pandrechten, gedurende 40 jaar. Bij de definitieve keus voor een zekerheid staat centraal dat de financieringslast 1 bij een eventueel faillissement gedekt moet worden uit de jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten ( ,-). Deze garantie voor de financiering is geen kostenpost voor de gemeente maar een positionele verplichting tegenover de kredietverlener indien Stichting Zwembad Culemborg niet aan de betalingsverplichtingen voldoet. In dat geval betaalt de gemeente uit datzelfde exploitatiebudget van ,- de rente en aflossing aan de kredietverlener. Het financiële risico voor de gemeente is als de zwembadexploitatie niet langer gedekt kan worden door de Stichting Zwembad Culemborg vanwege dalende inkomsten of oplopende kosten. Wellicht zou een andere exploitant de exploitatie kunnen overnemen, maar hoogst waarschijnlijk tegen een hogere exploitatiebijdrage. Het risico voor de gemeente is of de bijdrage in de exploitatie aan de Stichting Zwembad Culemborg ( ,-) voldoende is op de lange termijn. Het risico voor de gemeente is de prijs die een andere exploitant verlangt boven de vastgestelde bijdrage, indien de Stichting onverwachts failliet zou zijn geraakt. De interpretatie van het risico Door de keus voor de soort garantiestelling namelijk door garant te staan voor rente en aflossing is het risico ,- per jaar 40 jaar lang op basis van de laagste indicatieve opgaaf van 5 juni Dit financiële risico is de hoogte van rente en aflossing 40 jaar lang. Over de gehele periode van 40 jaar is een positionele verplichting van afgerond 8,9 miljoen per 2014 en terugloopt naar 0,- in Zolang de gemeentegarantie niet wordt aangesproken heeft dat geen effect op de begroting van de gemeente. Garant staan voor een geldlening heeft wel effect op het weerstandvermogen van de gemeente. Het weeststandvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Becijferd is dat indien de gemeente garant staat voor deze financiering, tegen het geraamde rentepercentage van 3,5%, ontstaat voor deze investering een positionele verplichting van afgerond 9,3 miljoen over 40 jaar. In dat geval is de ratio met 0,11 punten gedaald naar 1.08, maar dan nog voldoet de gemeentebegroting aan de vastgestelde voorwaarden voor het weerstandvermogen. Bij het ontwerpen van zekerheden zijn de overige keuzes onderzocht voor het verkrijgen van gunstige financieringsvoorwaarden. Uiteraard zijn ook de voorwaarden van de (vijf) kandidaat kredietverleners achterhaald. Het resultaat is dat andere vormen van aanvullende zekerheden niet het gewenste effect heeft op lagere jaarlijkse financierlasten. Daar staat tegenover dat bij de meeste andere vormen van zekerheden het financieel risico voor de gemeente hoger ligt en het weerstandsvermogen aantast. Niet onbelangrijk is te vermelden dat de gemeente geen garantiebeleid kent. Bij het ontbreken van vastgesteld beleid zal de gemeente een afzonderlijk besluit moeten nemen voor deze garantiestelling. 1 laagste opgaaf van 5 juni 2014 van afgerond ,- per jaar op basis van annuïteiten en rente vast periode van 40 jaar. 3

4 Het aangaan van de geldlening In het vooruitzicht dat op termijn een gemeentelijke vastgoedorganisatie ook eigenaar wordt van het nieuwe zwembad, zijn in dit stadium al voorbereidingen getroffen voor die eventuele overgang. Die overgang van het vastgoed (zwembad) verloopt tussen de gemeente en de vastgoedorganisatie. Dit is het resultaat naar aanleiding van een analyse van bestaande eigendommen (grond), de juridische voorkeur van rechtspersonen om vastgoed te beheren fiscale aspecten en pragmatische status zaken. Uit de analyse blijkt kort samen gevat dat er geen financiële, fiscale, goederenrechtelijke en ook geen rechtspersoonsrechtelijke belemmeringen zijn dat de gemeente in dit geval optreedt als de voorlopige eigenaar en kredietnemer voor de financiering en het nieuwe zwembad. Andere scenario s worden niet afgewezen, maar zijn onnodig omslachtig voor hetzelfde doel. De leningsovereenkomst wordt ingericht om een probleemloze overdracht van het vastgoed met de geldleningsovereenkomst te bewerkstelligen, zonder bijkomende kosten of heffingen voor de gemeente, of voor de toekomstige vastgoedorganisatie of voor de Stichting Zwembad Culemborg. De gemeente is daarmee de eerst aangewezen kredietnemer en opdrachtgever die het zwembad bouwt op eigen grond en die in een later stadium hetzelfde vastgoed in erfpacht uitgeeft aan de gemeentelijke vastgoedorganisatie. Deze overgang kent wel enkele belangrijke gebeurtenissen met fatale data uit fiscaal oogpunt. Om fiscale redenen moet de overgang vóór de feitelijk ingebruikname zijn geregeld. Voor de financiering betekent dat de aanvraag door de gemeente wordt ingediend op basis van de bestaande uitgangspunten (stichtingskosten ,- rente vast periode en looptijd van de geldlening 40 jaar). De gemeente sluit een geldleningsovereenkomst met de kredietverlener die het voordeligste aanbod heeft ingediend en waarvan de financieringsvoorwaarden overeenkomen met het raadsbesluit (3 juli 2014) over onder meer de garantiestelling voor rente en aflossingen. Gemeentelijke financieringsvoorwaarden Een praktisch aandachtspunt is dat deze financiering tijdelijk staat geparkeerd bij de gemeente en daarmee ook valt onder de financiële voorschriften van de gemeente. Een belangrijk aandachtspunt bij de besluitvorming is dat het huidige treasury statuut van de gemeente bepaalt dat een looptijd voor een geldlening nooit langer mag zijn dan 20 jaar. Het ontwerp van de financieringsaanvraag en de financieringslasten in de exploitatie zijn gebaseerd op een rente vast periode van 40 jaar, om voor een lange periode financiële stabiliteit te bewerkstellingen. Indien de gemeenteraad deze uitgangspunten respecteert, dient de gemeenteraad op 3 juli 2014 expliciet te besluiten om in afwijking van het treasury statuut deze geldlening aan te gaan voor een rente vast periode van 40 jaar. Om te kunnen voldoen aan de overige voorschriften, komt het budget aan bouwrente uit de stichting kostenraming beschikbaar voor de gemeente vanwege de betalingsverplichtingen van de gemeente voor rente en aflossing in de bouwfase. In dit stadium zijn die details over het verloop van betalingen voor rente en aflossing in de bouwfase nog niet voorhanden, omdat de definitieve stortingsdatum nog niet bekend is en omdat de betalingscurve van de aannemer nog niet beschikbaar is. Het aangaan van het gunstigste aanbod Zoals gesteld zijn vijf kandidaat kredietverleners geselecteerd en daarvan worden maximaal drie kandidaten toegelaten om een aanbod in te dienen. Bekend is dat het aanbod van één van deze drie kandidaat kredietverleners ook tot een overeenkomst zal leiden, omdat in de voorbereidingen 4

5 alle financiële voorwaarden over en weer bekend en geaccepteerd zijn. De procesgang voorziet er in dat maximaal drie kandidaat kredietverleners in onderlinge concurrentie onder dezelfde voorwaarden en binnen kort tijdbestek hun finale aanbod kunnen uitbrengen. Dat aanbod is alleen de hoogte van de rente (40 jaar vast) omdat alle andere gegevens intussen vaststaan. gebruikelijk is dat kandidaat kredietverleners op een vooraf geplande datum en tijdstip het rente aanbod telefonisch doorgeven. Het aanbod van de drie kandidaten word onmiddellijk verwerkt in het vergelijkingsoverzicht en per omgaande wordt namens de gemeente het besluit genomen. Kandidaat kredietverleners worden op de hoogte gesteld van deze zijn procedure. De sectorbanken zijn ook bekend met deze methode. De procedure voor het aangaan van het gunstigste aanbod kent een intensieve voorbereiding, maar de eindvergelijking, de afweging en het besluit (rentetarief) verloopt binnen 15 minuten. 5

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap [1] Datum : 17 februari 2012 Aan : De gemeenteraad Meridio : 683767 Van : Het college van B&W Onderwerp : Financiering door middel van een swap Inleiding Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Inleiding In deze paragraaf dienen gemeenten aan te geven of zij over voldoende vermogen beschikken om hun risico s op te vangen. Het weerstandsvermogen kent een directe

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Is de lening die u aan uw BV verstrekt nog zakelijk? Nieuwe aanzegplicht voor werkgevers bij einde tijdelijke arbeidsovereenkomst Minnelijke taxatie van uw bedrijfspand

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) Memorie

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 3e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 3e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 3e kwartaal 2014 In dit nummer: Lening DGA-BV kritisch bekeken pag. 2 Nieuwe aanzegplicht voor werkgevers bij einde tijdelijk arbeidscontract pag. 3 Werkkostenregeling (WKR) pag. 3 Minnelijke

Nadere informatie