Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarborgfonds Sociale Woningbouw"

Transcriptie

1 Over het WSW 'We maken optimale financiering voor corporaties mogelijk Het (WSW) is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen. We willen daarmee bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Onze maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis van ons bestaan. We hebben door actieve en nauwkeurige risicomonitoring tot op heden voorkomen dat er aanspraak op ons vermogen is gedaan. We zijn als organisatie uniek in Nederland. Wat doen we? Het (WSW) zorgt ervoor dat woningbouwcorporaties tegen gunstige rentetarieven geld kunnen lenen. Als organisatie doen we dit door garanties te verstrekken aan hun financiers. De corporaties bouwen hierdoor tegen zo laag mogelijke kosten sociale woningbouwprojecten en maatschappelijk vastgoed; de financiers krijgen maximale zekerheid. Borg staan Om ervoor te zorgen dat corporaties hun leningen tegen relatief gunstige condities kunnen aantrekken, hebben we met medewerking van landelijke en lokale overheden een zekerheidsstructuur voor corporaties ontwikkeld. De garantie van het WSW geeft de financiers die leningen verstrekken aan woningcorporaties een solide zekerheid. Eind 2010 stond het WSW borg voor 85,3 miljard. Met dit systeem geeft het WSW woningcorporaties toegang tot de kapitaalmarkt tegen zo laag mogelijke kosten. De besparing die de corporaties zo realiseren scheelt de huurder gemiddeld 35 euro per maand. Risico s beheersen Risicomonitoring is ons vak. Als waarborgfonds hanteren we een earlywarning-systeem waarmee we vaststellen of een deelnemer op korte en lange termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het risicoprofiel bepaalt hoe intensief we de deelnemer monitoren. Bovendien staan de deelnemende corporaties door de obligoverplichting garant voor het WSW, en daarmee voor elkaar. Maximale zekerheid Het WSW is betrouwbaar: er is nog nooit een aanspraak geweest op onze borgstelling. De garanties van het WSW staan zeer hoog aangeschreven. De belangrijkste kredietbeoordelaars (Standard & Poor s en Moody s Investors Service) hebben het WSW hun hoogste ratings toegekend: Triple-A en Aaa. Organisatie Stichting WSW is in 1983 opgericht door de voorlopers van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Historie In 1983 richtten de Nationale Woningraad (NWR) en NCIV Koepel voor Woningcorporaties het WSW op. De oprichting was noodzakelijk omdat het kabinet toen bezuinigingen doorvoerde op de huursubsidie en woningverbetering. Door het WSW op te richten zorgden de NWR en NCIV ervoor dat woningcorporaties genoeg geld konden lenen om hun woningbezit te onderhouden en te verbeteren. Tegenwoordig kan het WSW ook voor nieuwbouw en andere investeringen borg staan. De NWR en NCIV gingen later op in de branchevereniging van woningcorporaties Aedes. 1

2 Zelfstandige stichting Het WSW is geen overheidsinstelling, maar een stichting met een zelfstandige bestuursstructuur. Er werken zo n 45 mensen bij het WSW. Organisatiestructuur Als WSW zijn we een stichting met een zelfstandige bestuursstructuur, een Raad van Commissarissen, een Commissie van Advies en een Deelnemersraad. Bestuur Het bestuur geeft richting aan de meerjarenstrategie van het WSW. Het bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur en de directieraad. De leden van de directieraad zijn verantwoordelijk voor het beleid van het WSW en de vertaling naar het jaarplan. Wie zitten er in het bestuur? De Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het WSW, en adviseert het bestuur. Wie zitten er in de Raad van Commissarissen? Reglement Raad van Commissarissen Rooster van aftreden Profielschets Raad van Commissarissen Commissie van Advies De Commissie van Advies adviseert de directie van het WSW bij het nemen van besluiten over bezwaarschriften. Bijvoorbeeld: corporaties die deelnemer willen worden van het WSW kunnen een bezwaarschrift indienen bij de directie van het WSW als zij zijn afgewezen als deelnemer van het WSW of voor een borgstelling. Wie zitten er in de Commissie van Advies? Reglement van Bezwaar Rooster van aftreden De Deelnemersraad De Deelnemersraad bestaat uit afgevaardigden van de WSW-deelnemers. Zij adviseert het bestuur over het beleid van het WSW dat voor hen als deelnemers van belang is. Bijvoorbeeld over voorgenomen besluiten tot wijziging van: het Reglement van Deelneming het Reglement van Bezwaar het Reglement van de Deelnemersraad standaardovereenkomsten het Reglement Deelnemersraad Wie zitten er in de Deelnemersraad? Reglement van de Deelnemersraad Rooster van aftreden Profielschets Deelnemersraad Structuur Op ons kantoor in Hilversum werken zo n 45 medewerkers voor de verschillende onderdelen van onze organisatie: 2

3 Missie Het WSW is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen en daarmee wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Maatschappelijke taak Het WSW zorgt ervoor dat deelnemende corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt. Dat doen we als organisatie door borg te staan voor de aflossing- en renteverplichtingen van de corporaties. Onze organisatie draagt op diverse manieren bij aan de kwaliteit van de samenleving. Zo blijven door ons toedoen de kosten van leningen voor financiering van onroerend goed in het publieke domein zo scherp mogelijk. Door een voordeel op kosten van financiering zijn corporaties in staat dit geld uit te geven aan maatschappelijke investeringen. Sponsoring Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit ons partnership met de Johan Cruyff Foundation, die met sport wil bijdragen aan het welzijn van kinderen en jongeren. Weten en Doen Onder de ingang 'Weten en doen' deelt het WSW graag kennis met u. Hier vindt u in de navigatie onder meer de beleidsregels van het WSW en uitleg over het faciliteringsvolume. Onder de kop bestedingsdoelen treft u de lijst met borgbare activiteiten aan. Het WSW onderscheidt zes categorieën bestedingsdoelen, waarvan vijf betrekking hebben op investeringen. Deze doelen worden ontleend aan het Reglement van Deelneming, Bijlage 1. Onder de laatste twee menu ingangen Documentatie en Publicaties treft u diverse downloads aan. De publicaties zijn de producten van het WSW, onder documentatie staan de procesondersteunende documenten en reglementen van het WSW. Deelnemer worden Corporaties (toegelaten instellingen volgens de Woningwet, artikel 70) kunnen deelnemer worden en in aanmerking komen voor WSW-borgstelling, wanneer aan de kredietwaardigheidseisen van het WSW wordt voldaan. Registratieprocedure De corporatie neemt contact op met het WSW om deelnemer te worden. Het WSW beoordeelt de kredietwaardigheid van de corporatie aan de hand van o.a. de laatste jaarverslagen en begrotingen. 3

4 Ook zal er een gesprek met een relatiemanager gevoerd worden. Hierna wordt de hoogte van het faciliteringsvolume vastgesteld. De corporatie committeert zich aan het WSW deelnemersreglement met een ondertekende bestuursverklaring. De uitslag Het beoordelen van de financiële positie van de aspirant-deelnemer duurt circa vier weken. Bij een positieve beoordeling krijgt de corporatie een registratieverklaring waarin het deelnemerschap is vastgelegd. Het WSW brengt een vergoeding van 1.800,- als beoordelingskosten in rekening. Bij een negatieve beoordeling wordt de aspirant-deelnemer doorverwezen naar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Eisen kredietwaardigheid De kredietwaardigheidseisen bestaan uit eisen rond kasstroom, onderpand en de organisatie. Bij kredietwaardigheid gaat het om de ruimte (het faciliteringsvolume) die het WSW beschikbaar wil stellen aan corporaties om, met onze borging, externe financiering te kunnen aantrekken. De kredietwaardigheid van een corporatie wordt uitgedrukt in een monitorprofiel. Of een corporatie kredietwaardig is of niet, hangt onder meer af van: Financiële positie Bij het bepalen van de kredietwaardigheid zijn vooral de toekomstige kasstromen belangrijk. 2% aflossingsfictie De kasstromen moeten na de 2% aflossingsfictie positief zijn. Uitgangspunt is dat elke corporatie op de lange termijn moet voldoen aan de aflossingsfictie van 2%. Wij hanteren deze fictie om te waarborgen dat een corporatie in staat is haar leningenportefeuille binnen 50 jaar af te lossen met de gegenereerde operationele kasstromen. Debt service coverage ratio (DSCR) Ook beoordelen we de aflossingsruimte binnen kasstromen met behulp van de debt service coverage ratio (DSCR): een kengetal dat aangeeft of er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd voor rente en aflossing. Hoe hoger de DSCR, des te gunstiger. De DSCR behoort minimaal 1,0 te bedragen. De DSCR op basis van de 2% aflossingsfictie is hoger dan die op grond van werkelijke aflossingen, omdat wordt uitgegaan van terugbetaling over 50 jaar. Dit in plaats van de kortere terugbetaaltermijn bij werkelijke afloop van leningen. Interest coverage ratio (ICR) Het WSW hanteert de interest coverage ratio om vast te stellen in hoeverre een corporatie in staat is aan haar renteverplichtingen te voldoen. Voor financiers is de ICR, samen met de DSCR, een belangrijke indicatie van een financieel gezonde exploitatie van huurwoningen. Een ICR lager dan 1,3 geeft het WSW een signaal dat een corporatie bij een slechtweerscenario al snel niet meer aan haar renteverplichtingen kan voldoen en dan ook onvoldoende geld beschikbaar heeft voor aflossingen. Marktanalyses Het WSW beoordeelt ook de marktomstandigheden waarin zijn deelnemers opereren. Stagnerende verkopen We zien momenteel dat corporaties geplande verkopen vaak niet kunnen realiseren. Hierdoor is het vaak moeilijk om intern financiering te vinden voor investeringen. Als huizen langer te koop staan heeft dit ook gevolgen voor de waardeontwikkeling van het woningbestand van een corporatie. Het zet de huizenprijzen onder druk. Het is belangrijk dat het ingezette onderpand voldoende waard is en blijft. Deze onderpandwaarde wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde. Meer externe financiering Door de afnemende interne financieringsmogelijkheden zijn corporaties steeds meer aangewezen op externe geldverschaffers. Dit brengt extra rente- en aflossingsverplichtingen met zich mee, en ook het gemiddelde schuldrestant per woning neemt toe. Organisatierisico s Incidenten hebben aangetoond: de manier waarop corporaties georganiseerd zijn en bestuurd worden vertelt veel over de mate waarin zij hun doelstellingen kunnen realiseren en hun risico s beheersen. 4

5 Kasstroommodel De invoering van het kasstroommodel heeft het WSW een nog beter inzicht gegeven in hoe corporaties hun activiteiten beheersen. Corporaties die bijvoorbeeld bij de vaststelling van kasstromen gebruikmaken van scenarioanalyses tonen hiermee aan rekening te houden met op het oog minder waarschijnlijke omstandigheden. Zij zijn hierdoor beter voorbereid als activiteiten anders verlopen dan gepland. Corporate governance Een goede governancestructuur draagt bij aan positieve waardering van een organisatie. Risicomonitoring Risicomonitoring wordt onderverdeeld in: het bepalen van de kredietwaardigheid van een corporatie; de financierbaarheid van de investeringen: past de investering binnen de borgbare activiteiten; het bepalen van de waarde van het onderpand. Toetsen Het WSW toetst de kredietwaardigheid van de corporaties. Kredietwaardigheidsverklaring Een deelnemer die voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid krijgt van het WSW een kredietwaardigheidsverklaring. Daarmee kan die corporatie bij geldverstrekkers aantonen dat ze in aanmerking komt voor borgstelling door het WSW. Ook kan ze hiermee gemeenten informeren over de beoordeling door het WSW. Gegevensopvraag Via CorpoData vragen het (WSW), het ministerie van BZK en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gezamenlijk financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties op. De opvraag vindt twee keer per jaar plaats. De opvraag is onderdeel van het risicomanagement van het WSW. Op grond van de aangeleverde financiële gegevens kent het WSW een faciliteringsvolume toe voor maximaal drie jaar, met een jaarlijkse herwaardering. Gemeente met achtervang Voorwaarde bij borgstelling is dat de gemeente een achtervang positie inneemt. Daar zijn verschillende manieren voor. In de zekerheidsstructuur van het WSW nemen de gemeenten een belangrijke plaats in: pas als de gemeentelijke achtervang is geregeld kunnen wij als WSW borg staan. Het risico dat gemeenten lopen is theoretisch: het bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine en renteloze lening, die het WSW te zijner tijd terugbetaalt. Dit speelt pas als een corporatie niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen èn het garantievermogen niet toereikend blijkt. Overzicht gemeenten met achtervang De lijst met achtervang per gemeente is te vinden in de 'MijnWSW' portal. Hiervoor kunt u inloggen op deze website, of een account aanmaken indien u deze nog niet heeft. Kijk onder MijnWSW voor meer informatie. Achtervang regelen Om de achtervangpositie in te nemen is er een raads- en/of een collegebesluit nodig. Gemeenten bepalen zelf hoe zij de achtervang regelen. Er kan gekozen worden voor een: ongelimiteerde achtervang Hierbij geeft de gemeente vooraf haar toestemming en hoeft zij op de lening niet meer mee te tekenen; gelimiteerde achtervang Hiermee wordt de achtervang ook vooraf gegeven, maar gelimiteerd op bijvoorbeeld: o corporatie o bedrag o tijd 5

6 o óf een combinatie van deze drie achtervang per lening Hierbij moet een vierpartijencontract worden opgesteld waarbij de gemeente bij elke lening moet meeondertekenen. Onder MijnWSW vindt u de modelbesluiten achtervangovereenkomsten en de procedure voor de gemeenten. Voordelen (on)gelimiteerde achtervang Verder: administratief eenvoudig voor zowel gemeente als corporatie; de corporatie kan actiever en flexibeler op de financiële markt opereren en zo financieel voordeel behalen. Als waarborgfonds informeren wij de gemeente over de geborgde leningen waarvoor zij een achtervangpositie heeft ingenomen. Wil een corporatie meer lenen dan de waarde van het bezit in die gemeente? Dat kan alleen als de betreffende gemeente daar vooraf mee instemt. Hoe werkt het WSW? Corporaties kunnen via het WSW voordelig geld lenen tegen gunstige voorwaarden op de kapitaalmarkt voor investeringen in sociale huurwoningen en (sociaal) maatschappelijk vastgoed. De zekerheidsconstructie van het WSW zorgt daarvoor. Lenen tegen gunstige voorwaarden heeft direct gevolgen voor bijvoorbeeld de hoogte van de huur. Het rentevoordeel kan wel oplopen tot circa 35,- huur per maand. Dit rentevoordeel kan een corporatie inzetten voor exra investeringen, die zij wellicht anders niet hadden gedaan. Dat heeft ook voordelen voor de lokale overheden: corporaties kunnen als hun partners (in bijvoorbeeld de wijkaanpak) investeren in de kwaliteit van het woningbezit en de wijken. Dit door investeringen in divers sociaal maatschappelijk vastgoed. Monitorprofiel Het monitorprofiel van een deelnemer bepaalt hoe intensief het WSW deze deelnemer volgt. De ene deelnemer is kredietwaardiger dan de ander. De verschillen in kredietwaardigheid vertaalt het WSW naar vijf monitorprofielen. Het monitorprofiel van een deelnemer bepaalt hoe intensief het WSW deze deelnemer volgt. Welke factoren zijn voor het WSW belangrijk bij de keuze voor een monitorprofiel? de financiële positie van een corporatie de markt waarin een corporatie opereert de organisatie en het management van een corporatie de risico s en (niet uit de balans blijkende) verplichtingen van een corporatie. 5 monitorprofielen monitorprofiel 1 onze relatiemanager voert in beginsel eens per jaar overleg met de corporatie monitorprofiel 2 specifieke zaken kunnen aanleiding geven tot uitgebreidere informatie-uitwisseling monitorprofiel 3 de corporatie wordt intensief gemonitord en krijgt maatwerk aangeboden, omdat een standaardoplossing niet volstaat 6

7 monitorprofiel 4 de deelnemer krijgt alleen borging voor herfinanciering, niet voor nieuwe leningen monitorprofiel 5 een deelnemer met dit profiel wordt doorverwezen naar het CFV voor sanering en komt alleen voor WSW-borging in aanmerking passend binnen de saneringsoperatie. Maatregelen Het WSW volgt de ontwikkelingen bij corporaties nauwlettend en in nauwe afstemming met hen. Als we een monitorprofiel moeten wijzigen, dan stemmen we dit tijdig en onderbouwd af met de betreffende WSWdeelnemer. Het monitorprofiel wordt niet gedeeld met derden. Als monitorprofiel 3 of hoger wordt toegekend, kijken we samen met de corporatie welke verbeteringen mogelijk zijn, bijvoorbeeld: temporiseren van investeringen afzien van bepaalde investeringen verhogen van de verkooprealisatie aanpassen van onderhoudprogramma s, beheerslasten etc. Modelbesluiten Voor het besluiten tot het aangaan van de achtervangovereenkomst is op grond van de gemeentewet besluitvorming van het college nodig. Het college heeft twee mogelijkheden. Het besluit kan worden beperkt tot één specifieke leningsovereenkomst Het besluit kan meerdere, in de toekomst te sluiten, leningsovereenkomsten bevatten waarbij al dan niet een limitering naar tijd, corporatie en/of bedrag wordt aangegeven. De laatstgenoemde variant houdt in dat bij het aangaan van de achtervangovereenkomst de modaliteiten van de lening(en) nog niet bekend zijn. Deze achtervangovereenkomsten kunnen op meerdere leningen van toepassing zijn, waardoor niet voor iedere lening een achtervangovereenkomst vereist is. Dit levert vervolgens voor alle partijen administratieve vereenvoudiging en grote tijdwinst op. >>> Naar de modelbesluiten achtervang Modelcollegebesluit ongelimiteerde achtervangovereenkomst Door het nemen van dit model-collegebesluit kan het college zich uitspreken voor het aangaan van een ongelimiteerde achtervangovereenkomst. Na besluitvorming door het college kan de ongelimiteerde achtervangovereenkomst direct worden ondertekend. Modelcollegebesluit gelimiteerde achtervangovereenkomst Besluit het college een gelimiteerde achtervangovereenkomst aan te gaan, dan kan het college in dit besluit kiezen voor een drietal limiteringen: De achtervangovereenkomst kan per corporatie worden aangegaan. In de achtervangovereenkomst kan een bedrag worden opgenomen. Het WSW kan dan slechts borgstellingen afgeven tot maximaal dit bedrag. Het bedrag staat los van de hoogte van de renteloze leningen waarvoor de gemeente kan worden aangesproken. Indien de achtervangovereenkomst voor meerdere corporaties wordt aangegaan is het aan te raden een bedrag per corporatie op te nemen. Als laatste kan in de achtervangovereenkomst een bepaalde termijn worden aangegeven gedurende welke het WSW verplichtingen mag aangaan door middel van een onherroepelijke bereidstellingsverklaring of borgtochtovereenkomst. Zijn de verplichtingen aangegaan dan gelden deze, en daarmee ook de verplichtingen uit de achtervangovereenkomst, voor de looptijd van de lening. Andere limiteringen zijn niet mogelijk. Indien de gemeente nadere afspraken wil maken zal zij dit direct met de desbetreffende corporatie moeten doen. Modelcollegebesluit achtervangovereenkomst per lening Het college kan besluiten tot het aangaan van een achtervangovereenkomst per lening. De modaliteiten van de lening dienen voor het nemen van het achtervangbesluit bekend te zijn. 7

8 Onderlinge zekerheid De corporaties die deelnemen aan het WSW staan voor elkaar in via de obligoverplichting. Een obligo is een voorwaardelijke verplichting van de deelnemer om aan het WSW een bepaald bedrag over te maken. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het bedrag aan geborgde leningen. Obligoverplichting Door de obligoverplichting staan deelnemers onderling garant voor elkaar. Deze verplichting is voorwaardelijk: zolang de borgstellingsreserve van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSWdeelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting. Het WSW is sinds zijn oprichting in 1983 nog nooit aangesproken op de afgegeven borgstelling. Door de solide risicomonitoring is het ook niet waarschijnlijk dat dit zal gebeuren, het WSW stelt eisen aan de kredietwaardigheid van alle individuele deelnemers. Niet in de balans, wel in de toelichting op jaarrekening De obligo verplichting moet door de deelnemers worden opgenomen in de jaarrekening onder 'niet uit de balans blijkende verplichtingen'. Tarief De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85%. De grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele hoofdsom en voor collegiale financiering. Voor het type lening met variabele hoofdsom is bepaald dat over 75% van de maximale hoofdsom obligo is verschuldigd. Voor collegiale financieringen is bepaald dat over 1/3 van het schuldrestant obligo is verschuldigd. Risicomanagement Het WSW beoordeelt continu hoe zijn deelnemers er financieel en organisatorisch voor staan. Behalve naar het vermogen kijken we met ons early warning systeem naar de kasstromen. Dit helpt ons als WSW en (de deelnemer zelf) om te beoordelen of de corporatie in staat is om aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Nu en in de toekomst. Zowel bij nieuwe financieringen als bijvoorbeeld bij verkoop van onroerende goederen. Gegevensopvraag Voor de risicobeoordeling vragen we twee keer per jaar gegevens op. In de zomertoets (dvi) ligt de nadruk op realisatiecijfers, gelijk aan de publieke jaarrekening. Ook vragen we dan om actuele informatie over het onderpand. In de wintertoets (dpi) ligt de nadruk op de prognosecijfers van kasstromen. Alleen deelnemers met een hoog monitorprofiel of een kasstroomresultaat dat directe borging in de weg staat, moeten extra gegevens verstrekken. Met de gegevensopvraag worden deelnemers uitgenodigd hun investeringsplannen toe te lichten. Zo kunnen wij als waarborgfonds de borgbaarheid van investeringen al in een vroeg stadium beoordelen. Early warning systeem De strikte manier waarop wij de kasstromen beoordelen en onze alerte reacties op eventuele risico s noemen we het early warning systeem. Dankzij dit systeem is het WSW nog nooit aangesproken op de afgegeven garantie. Met het early warning systeem kunnen we tijdig vaststellen of onze deelnemers op korte en op middellange termijn aan hun betalingsverplichtingen kan voldoen. Dat is belangrijk, omdat de vermogenseis voor kredietwaardigheid zeer laag is. Het early warning systeem: garandeert geldverstrekkers dat ze zaken doen met solide maatschappelijke ondernemers; beperkt het risico dat het WSW wordt aangesproken; beperkt daarmee ook het risico voor de overige deelnemers en voor de achtervangers; zorgt ervoor dat corporaties toegang houden tot de kapitaalmarkt tegen zo laag mogelijke kosten; geeft ook alle andere deelnemende corporaties zekerheid. Door de obligoverplichting staan ze namelijk garant voor eventuele liquiditeitstekorten bij het WSW, en daarmee voor elkaar. 8

9 Afhankelijk van het monitorprofiel vindt er een bepaalde intensiteit van cliëntbezoek plaats. Het WSW kan op basis van de risicohouding van corporaties besluiten dat zonder bijsturing de kredietwaardigheid in het geding komt. Dan volgt er bijvoorbeeld een negatieve claim. Sanering CFV Het WSW verwijst corporaties die niet meer kredietwaardig zijn door naar het CFV. Naadloze aansluiting Een corporatie die niet meer kredietwaardig is komt niet in aanmerking voor WSW-borging. Hiermee bedoelen we dat de corporatie niet meer liquide is of niet meer solvabel is naar de maatstaven van het WSW. Het kan echter wel voorkomen dat een corporatie moet (her)financieren. We willen niet dat een deelnemer tussen wal en schip raakt. Daarom hebben het WSW en Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een convenant opgesteld. Hierin regelen we de zogenoemde naadloze aansluiting. Door deze aansluiting kan het WSW tijdelijk borgen: niet op grond van zijn eigen eisen aan kredietwaardigheid, maar op grond van de afspraken met het CFV. Anders kan in de tussenliggende periode een faillissement zich voordoen (aanspraak WSW), terwijl de sanering juist is bedoeld om een corporatie financieel gezond te maken. Niet meer kredietwaardig? Aansluiting aan de voorkant Een deelnemer waarvan het eigen vermogen op basis van bedrijfswaarde met WSW algemene parameters lager is dan 0 euro, is niet langer kredietwaardig voor het WSW. Nieuwe borgstellingen zijn dan niet meer mogelijk. Leningen die al zijn geborgd kunnen wel geherfinancierd worden. Het WSW verwijst deze deelnemer naar het CFV. De niet meer kredietwaardige deelnemers kunnen het CFV om financiële steun vragen. Het CFV is -onder bepaalde voorwaarden - bereid nadere afspraken met de deelnemer te maken. Dit noemen we de naadloze aansluiting aan de voorkant'. Ook woningcorporaties die op basis van hun registratieverzoek niet kredietwaardig zijn, kunnen zich wenden tot het CFV. Weer kredietwaardig? Aansluiting aan de achterkant De steunperiode eindigt, na overleg tussen CFV en WSW, als de (aspirant-)deelnemer volgens de WSW-normen weer kredietwaardig is. Dit noemen we de naadloze aansluiting aan de achterkant'. Welk risico? Door de achtervangconstructie en de triple-a rating lopen financiers geen risico. In de zekerheidsstructuur van het WSW nemen de gemeenten een belangrijke plaats in: pas als de gemeentelijke achtervang is geregeld kunnen wij als WSW borg staan. Het risico dat gemeenten lopen is theoretisch: het bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine en renteloze lening, die het WSW te zijner tijd terugbetaalt. Dit speelt pas als een corporatie niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen en het garantievermogen niet toereikend blijkt. Indien het tot een aanspraak komt, staan de gezamenlijke gemeenten voor maximaal 25% van het liquiditeitstekort garant. De andere 25% komt ten laste van de schade-gemeente(n). Het Rijk draag de resterende 50% bij. Het WSW geeft de financier een triple-a zekerheid. Immers, mocht een corporatie niet meer aan haar rente- en aflossingsverlichting kunnen voldoen, dan neemt het WSW deze verplichting over. Een financier is daardoor niet alleen verzekerd van de terugbetaling van rente- en aflossing, maar ook eventuele kosten die zij mochten maken. Dit heet dekking van de dienst der lening. Zekerheidsstructuur De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen: de geldmiddelen van de corporatie, de borgingsreserve van het WSW, en de achtervangpositie van Rijk en de gemeenten. 9

10 Het (WSW) zorgt ervoor dat woningbouwcorporaties tegen gunstige rentetarieven en voorwaarden geld kunnen lenen. Daarvoor hebben we als WSW een zekerheidsstructuur voor corporaties ontwikkeld. Deze zekerheidsstructuur geeft de financiers 100 procent zekerheid. De zekerheidsstructuur bestaat uit drie lagen: primaire zekerheid secundaire zekerheid tertiaire zekerheid Primaire zekerheid: de financiële middelen van de corporatie De financiële middelen van de corporatie vormen de eerste zekerheid: de liquiditeitspositie en het eigen vermogen. We stellen eisen aan de kredietwaardigheid van onze (aspirant-)deelnemers. De corporatie moet dus in eerste instantie zelf aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen. Zijn de financiële middelen op langere termijn van de corporatie niet toereikend? Dan kan de corporatie onder voorwaarden (sanerings)steun krijgen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Secundaire zekerheid: de borgstellingsreserve van het WSW De borgstellingsreserve van het WSW vormt de tweede zekerheid. Als corporaties hun rente- en aflossingsverplichtingen niet nakomen, dan kan de financier ons als WSW aanspreken. Hiertoe beschikken we over een borgstellingsreserve van ruim 471 miljoen euro (eind 2010). Als de borgstellingsreserve van het WSW onder een bepaald garantieniveau komt of dreigt te komen (0,25% van het geborgde schuldrestant), dan heeft het WSW de plicht obligo s op te vragen bij de WSW-deelnemers. Het garantievermogen bestaat dus uit de borstellingsreserve van het WSW plus de obligoverplichting. Het totale vermogen waarover het WSW zo kan beschikken om aan betalingsverplichtingen te voldoen bedraagt 3,74 miljard euro (eind 2010). Als een financier het WSW aanspreekt, en het WSW betaalt voor een corporatie, dan krijgen wij als WSW een vordering op de desbetreffende deelnemer (regresrecht). De deelnemende corporatie heeft onroerende zaken in onderpand gegeven bij het WSW. De corporatie heeft zich verplicht deze onroerende zaken vrij van hypotheek te houden, en er op eerste verzoek van het WSW een hypotheekrecht te vestigen voor het WSW. Daarnaast kan het WSW ook een aanspraak doen op het overige bezit. Zo wordt de schade bij het WSW zo veel mogelijk beperkt. Tertiaire zekerheid: Rijk en gemeenten De achtervangpositie van Rijk en gemeenten vormt de derde zekerheid. Stel: na het opvragen van de obligo s en het uitoefenen van het regresrecht kan het WSW nog steeds niet voldoen aan de verplichting. In dat geval moeten Rijk en gemeenten op verzoek van het WSW renteloze leningen aan het WSW verstrekken. Dit is geregeld in zogeheten achtervangovereenkomsten. Dit alles biedt de geldverstrekkers ultieme zekerheid. 10

Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph

Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4504014 Opsteller : A. Sleeuwenhoek Telefoon : (033) 469 44 59 User-id : SLE1 Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph Voorstel:

Nadere informatie

Collegevoorstel. De achtervangovereenkomst voor de bestaande lening van De Alliantie met BNG-leningnummer FRL.332.01 aan te gaan.

Collegevoorstel. De achtervangovereenkomst voor de bestaande lening van De Alliantie met BNG-leningnummer FRL.332.01 aan te gaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4515624 Opsteller : A. Sleeuwenhoek Telefoon : (033) 469 44 59 User-id : SLE1 Onderwerp Achtervangovereenkomst renteherziening De Alliantie Voorstel: De achtervangovereenkomst

Nadere informatie

Een solide belegging AAA-borgstelling

Een solide belegging AAA-borgstelling Een solide belegging AAA-borgstelling Onze bijdrage aan de samenleving Het WSW stelt als onafhankelijk instituut woningcorporaties in staat optimale financiering te verkrijgen voor vastgoed in de publieke

Nadere informatie

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014 Erik Terheggen 1. WSW in cijfers 1983 Borginstituut opgericht in 1983 De WSW-borging geldt voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en maatschappelijk

Nadere informatie

Woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking in het licht van de Borg April 2014

Woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking in het licht van de Borg April 2014 Woningcorporaties en gemeenten Samenwerking in het licht van de Borg April 2014 WSW en het borgstelsel Statutair: Het doel van de stichting is te bevorderen dat toegelaten instellingen geld kunnen lenen

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88 RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4131686 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 juni 2012 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve en M. Tigelaar Programma : 10. Economie en

Nadere informatie

ONDERWERP: MAXIMALE GEMEENTELIJKE ACHTERVANG PER CORPORATIE (100% WOZ)

ONDERWERP: MAXIMALE GEMEENTELIJKE ACHTERVANG PER CORPORATIE (100% WOZ) Vragen en antwoorden over het schuld/woz-overzicht Algemene vragen Vragen over de peildatum WOZ-waarde Vragen over de maximale gemeentelijke achtervang per corporatie (100% WOZ) Vragen over de maximale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : Agendapunt :

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : Agendapunt : Raadsvoorstel Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : 2017-019 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2016/867941 Documentnummer : 1894/2017/903129 Datum collegebesluit : 20 februari 2017 Onderwerp aangaan

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Herstel van vertrouwen

Herstel van vertrouwen Herstel van vertrouwen Rapport van de VNG-commissie Gemeentelijke achtervang in de corporatiesector september 2012 1 2 Samenvatting De positie en rol van de gemeenten ten opzichte van de corporaties is

Nadere informatie

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S 1 Risico Beoordelingsmodel WSW Risico Management Model WSW baseert zijn risicobeoordeling op het bedrijfsmodel van een corporatie WSW

Nadere informatie

Gemeen tewat E RLAN D

Gemeen tewat E RLAN D Gemeen tewat E RLAN D INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 109-19 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw Tj. Hoekstra

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Nummer: 2012-94 Datum: 07-06-2012 Aan : College van B&W Steller vragen: Youssef El Messaoudi en Ramón Smits Alvarez

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aangaan van een gelimiteerde achteruangovereenkomst

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aangaan van een gelimiteerde achteruangovereenkomst gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 39 Inboeknummer 00+004048 Beslisdatum B&W 28 februari 2001 Dossiernummer 109.303 Raadsbijlage Voorstel tot het aangaan van een gelimiteerde achteruangovereenkomst

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 februari 2012 Betreft Woningcorporatie Vestia

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 februari 2012 Betreft Woningcorporatie Vestia > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 8 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Een nieuwe werkwijze van het WSW

Een nieuwe werkwijze van het WSW Een nieuwe werkwijze van het WSW 1 Inhoud September 2013 1 WSW Missie en Risicostrategie 6 2 Risicobereidheid 10 3 Risicobeoordelingsproces 12 4 Risicobeoordelingskader corporaties 14 5 Risicoclassificatie,

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 30 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00319 Onderwerp Gemeentelijke achtervang in de corporatiesector - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Voorstel besluit Toelichting

Voorstel besluit Toelichting Gewijzigd voorstel! Raadsvoorstel nr. : 2002/51 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 23 april 2002 Agendapunt : 14 Steenwijk, 9 april 2002. Onderwerp: Achtervangovereenkomsten Waarborgfonds Sociale

Nadere informatie

Januari 2015, Birgitte van Hoesel. In dialoog met u over wat ons bindt

Januari 2015, Birgitte van Hoesel. In dialoog met u over wat ons bindt Januari 2015, Birgitte van Hoesel In dialoog met u over wat ons bindt Onze omgeving in historisch perspectief 2 Challenge om verandering te realiseren 3 Missie en risicostrategie 4 WSW-missie WSW draagt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Garantstelling drie leningen woningbouwcomplexen Wooninc.

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Nieuw beoordelingskader en werkwijze WSW

Nieuw beoordelingskader en werkwijze WSW Nieuw beoordelingskader en werkwijze WSW VTW bijeenkomst Juni 2014 Agenda WSW Missie en Risicostrategie Risicobereidheid Versterking van het risicobeoordelingskader corporaties Business Risk 24 kwalitatieve

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015 Eindhoven Natasja Georgius-van Dijk Adviseur BNG Advies 30 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken

Nadere informatie

Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit

Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit Johan Conijn & Wolter Achterveld 30 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Gevolgen verhuurderheffing... 3 3 Gevolgen nieuwe investeringsfaciliteit,

Nadere informatie

Voorstel: Kennisnemen van de doorlichting en actieplan garantieportefeuille en verstrekte leningen.

Voorstel: Kennisnemen van de doorlichting en actieplan garantieportefeuille en verstrekte leningen. Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.1 Doorlichting garantieportefeuille en verstrekte leningen Voorstel: Kennisnemen van de doorlichting en actieplan garantieportefeuille en verstrekte leningen. Hoofdconclusie

Nadere informatie

WSW richtlijn onderpand

WSW richtlijn onderpand WSW richtlijn onderpand Sectie vrijgave 2/5 Richtlijn onderpand Sectie Vrijgave Onderpand WSW stelt voorwaarden aan de vrijgave van onderpand. Onderpand waar WSW rechten op heeft, doordat de corporatie

Nadere informatie

Spoedcursus corporatiefinanciën. Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015

Spoedcursus corporatiefinanciën. Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015 Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij (des)investeringen, financiering, risico s Het resultaat van onze dienstverlening is

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

Profielschets. Dankzij deze garanties kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden.

Profielschets. Dankzij deze garanties kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Profielschets Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen WSW 1. Inleiding Deze notitie bevat globale informatie over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, hierna te noemen WSW, de vacatures en de selectieprocedures,

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015 Zwolle Gabriël de Groot Senior adviseur BNG Advies 17 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij

Nadere informatie

Overeenkomst Aedes-WSW

Overeenkomst Aedes-WSW Overeenkomst Aedes-WSW 1. Aedes vereniging van woningcorporaties, een vereniging statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te (2595 AA) Den Haag, Koningin Julianaplein 10, correspondentieadres:

Nadere informatie

RAADSADVIES Meijer, Susan Van Bree, Edo. Elferink. WSW (Waarborgfonds sociale woningbouw) vereisten fusie Welbions en Woonbeheer Borne

RAADSADVIES Meijer, Susan Van Bree, Edo. Elferink. WSW (Waarborgfonds sociale woningbouw) vereisten fusie Welbions en Woonbeheer Borne RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1061949 Meijer, Susan Van Bree, Edo ONDERWERP RU-REO Ten Heuw Elferink WSW (Waarborgfonds sociale woningbouw) vereisten fusie Welbions en

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Prestatieafspraken en risicomanagement corporaties

Prestatieafspraken en risicomanagement corporaties Prestatieafspraken en risicomanagement corporaties Ontwikkelingen Excessen in de sector (o.a. Vestia) Novelle Herziening Woningwet Parlementaire enquête Twee VNG- adviescommissies: Dekker en Vermeulen

Nadere informatie

Financieel Statuut Financierings- en beleggingsbeleid

Financieel Statuut Financierings- en beleggingsbeleid Financieel Statuut 2016 Financierings- en beleggingsbeleid Stichting Beter Wonen December 2015 Inhoud 1. Waarom een financieel statuut... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 1.2 Instrumenten... 3 1.3 Relatie externe

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken 9.1 Kerncijfers 9.2 Algemeen 9.3 Financiële kengetallen 9.4 Maatschappelijke prestatie 9.5 Toekomstige ontwikkelingen 9.5 Balans 9.6 Winst- en verliesrekening 9.1

Nadere informatie

onderwerp Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor Ymere

onderwerp Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor Ymere gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor Ymere Portefeuilehouder dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman Collegevergadering 12 juli 201 6

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015. Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden

Financieel Statuut 2015. Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden Financieel Statuut 2015 Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden 1 Inhoud 1. Waarom een financieel statuut... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 1.2 Instrumenten... 3 1.3 Relatie externe toezichthouders...

Nadere informatie

4. De gemeente Reimerswaal, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.J. Huisman;

4. De gemeente Reimerswaal, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.J. Huisman; Leningsnummer: 40.105690 WSW leningnummer 42430 Standaard overeenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. !! Hofhoek 5!!! 3176 PD Poortugaal! Onderzoek rekenkamercommissie!!! naar gemeentelijke garantstellingen!

Rekenkamercommissie. !! Hofhoek 5!!! 3176 PD Poortugaal! Onderzoek rekenkamercommissie!!! naar gemeentelijke garantstellingen! Aan: De gemeenteraad van Albrandswaard Rekenkamercommissie Hofhoek 5 3176 PD Poortugaal Datum: 7 mei 2014 Betreft: Onderzoek rekenkamercommissie naar gemeentelijke garantstellingen Geachte leden van de

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief Financieel Statuut 2015 Status: Definitief 20151230 Financieel statuut 2015 definitief.doc 2 Inhoudsopgave 1. Waarom een financieel statuut... 4 1.1 Uitgangspunten... 4 1.2 Instrumenten... 4 1.3 Relatie

Nadere informatie

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb 2/6 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed

Nadere informatie

Corporatiebijeenkomst WSW. Bunnik, 24 juni 2015

Corporatiebijeenkomst WSW. Bunnik, 24 juni 2015 Corporatiebijeenkomst WSW Bunnik, 24 juni 2015 Wat voorafging WSW vroeg eind 2013 corporaties een volmacht te verstrekken tot vestiging van hypotheek op het bezit als onderdeel van het nieuwe risicomanagement

Nadere informatie

Trendrapportage woningcorporaties 2008-2013: investeringen, kasstromen en financiering

Trendrapportage woningcorporaties 2008-2013: investeringen, kasstromen en financiering Trendrapportage woningcorporaties 2008-2013: investeringen, kasstromen en financiering Inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 3 Investeringen 4 Realisatie 4 Prognose 5 Invloed van verkopen op investeringen

Nadere informatie

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 NBA Alert 30 Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 April 2013 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

WSW richtlijn juridische splitsing

WSW richtlijn juridische splitsing WSW richtlijn juridische splitsing 2/8 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed en de DAEB-activiteiten.

Nadere informatie

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27%

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27% 8. Financiën 8.1 Kerncijfers Huuropbrengsten Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Resultaat na belastingen Maatschappelijke prestatie 40,1 miljoen

Nadere informatie

Presentatie WSW. Aedes bijeenkomst: Treasury, een vak apart. Erik Wilders, 17 mei Presentatie AEDES bijeenkomst 17 mei

Presentatie WSW. Aedes bijeenkomst: Treasury, een vak apart. Erik Wilders, 17 mei Presentatie AEDES bijeenkomst 17 mei Presentatie WSW Aedes bijeenkomst: Treasury, een vak apart. Erik Wilders, 17 mei 2017 1 Kerncijfers (per ultimo 2016) 338 deelnemende corporaties (98% van alle corporaties in Nederland). Omvang geborgde

Nadere informatie

WSW Reglement van Deelneming

WSW Reglement van Deelneming 24 juni 2015 WSW Reglement van Deelneming Een onderzoek naar de rechten en verplichtingen tussen WSW en zijn deelnemers Ton van Welie - Ortec Finance René Maatman - De Brauw Blackstone Westbroek Overzicht

Nadere informatie

WSW richtlijn juridische splitsing

WSW richtlijn juridische splitsing 1 mei 2017 2/9 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed en de DAEB-activiteiten. Een corporatie

Nadere informatie

WSW Risicobeoordelingsmodel. Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen

WSW Risicobeoordelingsmodel. Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen WSW Risicobeoordelingsmodel Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen Inleiding Dit document bevat een gedetailleerde uitwerking van de financiële ratio s die WSW hanteert bij de risicobeoordeling

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding De Governancecode Woningcorporaties 2015 beveelt aan dat woningcorporaties beschikken

Nadere informatie

Woningwet: scheiden en splitsen. AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016

Woningwet: scheiden en splitsen. AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016 Woningwet: scheiden en splitsen AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016 1 Agenda Onderwerpen 1. Uitgangspunten 2. Strategie niet-daeb 3. Administratief scheiden - keuzes 4. Juridisch splitsen positie WSW

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Voorbeelden zijn opties, renteswaps en termijncontracten. Corporaties gebruiken derivaten om renteschommelingen op hun leningen op te vangen.

Voorbeelden zijn opties, renteswaps en termijncontracten. Corporaties gebruiken derivaten om renteschommelingen op hun leningen op te vangen. Beleid Uw contact L.M.E. Witte T (020) 540 43 93 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Leden van de raadscommissies RWN en ABM Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum

Nadere informatie

Risico effect. Klein NHG Sport - Nationale Hypotheek Garantie - SAZA - Tophal

Risico effect. Klein NHG Sport - Nationale Hypotheek Garantie - SAZA - Tophal Risicomatrix garanties en verstrekte leningen Risico effect: Risico kans: - financieel risico / omvang van de garantie of lening - juridische zekerheid / zekerheden - betalingsgedrag - kredietwaardigheid

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: nieuwe achtervangovereenkomst WSW

Collegevoorstel. Zaaknummer: nieuwe achtervangovereenkomst WSW Zaaknummer: 00410206 Onderwerp: nieuwe achtervangovereenkomst WSW Collegevoorstel Feitelijke informatie De gemeente verleent achtervang voor leningen die Stichting Woonveste voor sociale volkshuisvesting

Nadere informatie

Garantiefonds voor de Stedelijke Vernieuwing Uitwerking

Garantiefonds voor de Stedelijke Vernieuwing Uitwerking Garantiefonds voor de Stedelijke Vernieuwing Uitwerking Inhoud Voorwoord 3 1 Het Garantiefonds op hoofdlijnen 4 1.1 Opzet GSV 4 1.2 Organisatiestructuur GSV 5 1.3 Afdwingbaarheid garantstelling 6 2 Voeding

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen College Onderwerp: V200700894 Verzoek om als achtervang deel te nemen in de borgstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met betrekking tot een geldlening van Stichting Woonveste van 25.000.000

Nadere informatie

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening 154306 Standaardleningsovereenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De ondergetekenden: 1. AEGON Levensverzekering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

IIIEUIEUIEIII Hoeder van de borg

IIIEUIEUIEIII Hoeder van de borg ontvangen dd. WONEN ZUID 2 9 k?%2018 IIIEUIEUIEIII Stichting Wonen Zuid de heer ir. A. van Malde Postbus 400 6040 AK ROERMOND doorgest. naar: Geachte heer Van Malde, Hierbij ontvangt u een overzicht van

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per Gewijzigd postadres per 1-1-2014 Indienen verzoeken toelating en goedkeuring statutenwijzigingen en fusies woningcorporaties Verzoeken om goedkeuring van woningcorporaties (toegelaten instellingen) inzake

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten Leningsnummer: 1 Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Nadere informatie

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening Leningsnummer: 1 Standaardleningsovereenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De ondergetekenden: 1....,

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Financiering Hengelose $datumond$ Woningstichting

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Financiering Hengelose $datumond$ Woningstichting *1052694* Gemeenteraad van Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Financiering Hengelose 1035999 $datumond$ Woningstichting

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Overeenkomst gemeente/waarborgfonds (met mogelijkheid tot limitering)

Overeenkomst gemeente/waarborgfonds (met mogelijkheid tot limitering) De ondergetekenden: 1. de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, gevestigd te Hilversum, opgericht bij notariële akte d.d. 27 december 1983, waarvan de statuten laatstelijk bij notariële akte verleden

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Reglement van deelneming stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Reglement van deelneming stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw Reglement van deelneming stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (Waar in dit Reglement wordt gesproken over de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt bedoeld: de

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Deze notitie bevat voorstellen om te komen tot een beleidslijn ten aanzien van beide vormen van financiële ondersteuning.

Deze notitie bevat voorstellen om te komen tot een beleidslijn ten aanzien van beide vormen van financiële ondersteuning. Beleidslijn gemeentegaranties / geldleningen I. Inleiding. In het raadsvoorstel ten aanzien van de huisvestingssituatie van de voetbalvereniging TEC (november 2003) is gesteld, dat t.b.v. deze club geen

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

*2014084048* Variant A. Beleid t.a.v. leningen en garanties. 1. Inleiding en aanleiding.

*2014084048* Variant A. Beleid t.a.v. leningen en garanties. 1. Inleiding en aanleiding. *2014084048* Zaaknummer: 2014/83894 Referentie: 2014/84048 Variant A Beleid t.a.v. leningen en garanties 1. Inleiding en aanleiding. Recentelijk hebben twee gemeentelijke sportverenigingen gevraagd om

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen WSW

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen WSW Profielschets Lid Raad van Commissarissen WSW 1. Inleiding Deze notitie bevat globale informatie over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, hierna te noemen WSW, de vacature en de selectieprocedure, en

Nadere informatie

Welkom bij WoonFriesland

Welkom bij WoonFriesland Welkom bij WoonFriesland Werkbezoek Raad Tytsjerksteradiel Aaldert van Lingen Sigrid Hoekstra Programma 19.30 Ontvangst en rondleiding gebouw 19.50 Presentatie WoonFriesland 20.20 Pauze 20.30 Gelegenheid

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

Financieringsmodel EnergieSprong Is nul-op-de-meter te financieren?

Financieringsmodel EnergieSprong Is nul-op-de-meter te financieren? Financieringsmodel EnergieSprong Is nul-op-de-meter te financieren? Ugchelen, Oktober 2013 Agenda 1. Verwachtingen en uitgangspunten 2. Voorbeelden uit de praktijk: a. Project A (240 meergezinswoningen)

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. HUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen deze

Nadere informatie

Overeenkomst gemeente/waarborgfonds (met mogelijkheid tot limitering)

Overeenkomst gemeente/waarborgfonds (met mogelijkheid tot limitering) Overeenkomst gemeente/waarborgfonds (met mogelijkheid tot limitering) De ondergetekenden: 1. de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, gevestigd te Huizen, opgericht bij notariële akte d.d. 27 december

Nadere informatie

M E M O. : De raadsleden. : R. Vennik (portefeuillehouder financiën) CC. : Datum : 14 april 2011. : Erratum jaarrekening. Geachte leden van de raad,

M E M O. : De raadsleden. : R. Vennik (portefeuillehouder financiën) CC. : Datum : 14 april 2011. : Erratum jaarrekening. Geachte leden van de raad, M E M O Aan Van : De raadsleden : R. Vennik (portefeuillehouder financiën) CC. : Datum : 14 april 2011 Onderwerp : Erratum jaarrekening Geachte leden van de raad, Deze en afgelopen week zijn met de accountant

Nadere informatie

Toelichting bij het nieuwe Reglement van Deelneming

Toelichting bij het nieuwe Reglement van Deelneming Toelichting bij het nieuwe Reglement van Deelneming (bij Reglement versie 10.0 11 oktober 2016) Deze toelichting bij het (definitieve) concept van het nieuwe Reglement van Deelneming stelt WSW aan u ter

Nadere informatie

Overeenkomst gemeente/waarborgfonds (met mogelijkheid tot limitering)

Overeenkomst gemeente/waarborgfonds (met mogelijkheid tot limitering) wsw waarborgfonds sociale woningbouw Overeenkomst gemeente/waarborgfonds (met mogelijkheid tot limitering) De ondergetekenden: 1. de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, gevestigd te Huizen, opgericht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhoven Raadsnummer ZO. R3747. OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B&W rs juni 2OIO Dossiernummer oa4.6sr Raadsvoorstel tot het verstrekken van een lening aan de Bibliotheek Eindhoven ten

Nadere informatie

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie