Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarborgfonds Sociale Woningbouw"

Transcriptie

1 Over het WSW 'We maken optimale financiering voor corporaties mogelijk Het (WSW) is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen. We willen daarmee bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Onze maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis van ons bestaan. We hebben door actieve en nauwkeurige risicomonitoring tot op heden voorkomen dat er aanspraak op ons vermogen is gedaan. We zijn als organisatie uniek in Nederland. Wat doen we? Het (WSW) zorgt ervoor dat woningbouwcorporaties tegen gunstige rentetarieven geld kunnen lenen. Als organisatie doen we dit door garanties te verstrekken aan hun financiers. De corporaties bouwen hierdoor tegen zo laag mogelijke kosten sociale woningbouwprojecten en maatschappelijk vastgoed; de financiers krijgen maximale zekerheid. Borg staan Om ervoor te zorgen dat corporaties hun leningen tegen relatief gunstige condities kunnen aantrekken, hebben we met medewerking van landelijke en lokale overheden een zekerheidsstructuur voor corporaties ontwikkeld. De garantie van het WSW geeft de financiers die leningen verstrekken aan woningcorporaties een solide zekerheid. Eind 2010 stond het WSW borg voor 85,3 miljard. Met dit systeem geeft het WSW woningcorporaties toegang tot de kapitaalmarkt tegen zo laag mogelijke kosten. De besparing die de corporaties zo realiseren scheelt de huurder gemiddeld 35 euro per maand. Risico s beheersen Risicomonitoring is ons vak. Als waarborgfonds hanteren we een earlywarning-systeem waarmee we vaststellen of een deelnemer op korte en lange termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het risicoprofiel bepaalt hoe intensief we de deelnemer monitoren. Bovendien staan de deelnemende corporaties door de obligoverplichting garant voor het WSW, en daarmee voor elkaar. Maximale zekerheid Het WSW is betrouwbaar: er is nog nooit een aanspraak geweest op onze borgstelling. De garanties van het WSW staan zeer hoog aangeschreven. De belangrijkste kredietbeoordelaars (Standard & Poor s en Moody s Investors Service) hebben het WSW hun hoogste ratings toegekend: Triple-A en Aaa. Organisatie Stichting WSW is in 1983 opgericht door de voorlopers van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Historie In 1983 richtten de Nationale Woningraad (NWR) en NCIV Koepel voor Woningcorporaties het WSW op. De oprichting was noodzakelijk omdat het kabinet toen bezuinigingen doorvoerde op de huursubsidie en woningverbetering. Door het WSW op te richten zorgden de NWR en NCIV ervoor dat woningcorporaties genoeg geld konden lenen om hun woningbezit te onderhouden en te verbeteren. Tegenwoordig kan het WSW ook voor nieuwbouw en andere investeringen borg staan. De NWR en NCIV gingen later op in de branchevereniging van woningcorporaties Aedes. 1

2 Zelfstandige stichting Het WSW is geen overheidsinstelling, maar een stichting met een zelfstandige bestuursstructuur. Er werken zo n 45 mensen bij het WSW. Organisatiestructuur Als WSW zijn we een stichting met een zelfstandige bestuursstructuur, een Raad van Commissarissen, een Commissie van Advies en een Deelnemersraad. Bestuur Het bestuur geeft richting aan de meerjarenstrategie van het WSW. Het bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur en de directieraad. De leden van de directieraad zijn verantwoordelijk voor het beleid van het WSW en de vertaling naar het jaarplan. Wie zitten er in het bestuur? De Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het WSW, en adviseert het bestuur. Wie zitten er in de Raad van Commissarissen? Reglement Raad van Commissarissen Rooster van aftreden Profielschets Raad van Commissarissen Commissie van Advies De Commissie van Advies adviseert de directie van het WSW bij het nemen van besluiten over bezwaarschriften. Bijvoorbeeld: corporaties die deelnemer willen worden van het WSW kunnen een bezwaarschrift indienen bij de directie van het WSW als zij zijn afgewezen als deelnemer van het WSW of voor een borgstelling. Wie zitten er in de Commissie van Advies? Reglement van Bezwaar Rooster van aftreden De Deelnemersraad De Deelnemersraad bestaat uit afgevaardigden van de WSW-deelnemers. Zij adviseert het bestuur over het beleid van het WSW dat voor hen als deelnemers van belang is. Bijvoorbeeld over voorgenomen besluiten tot wijziging van: het Reglement van Deelneming het Reglement van Bezwaar het Reglement van de Deelnemersraad standaardovereenkomsten het Reglement Deelnemersraad Wie zitten er in de Deelnemersraad? Reglement van de Deelnemersraad Rooster van aftreden Profielschets Deelnemersraad Structuur Op ons kantoor in Hilversum werken zo n 45 medewerkers voor de verschillende onderdelen van onze organisatie: 2

3 Missie Het WSW is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen en daarmee wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Maatschappelijke taak Het WSW zorgt ervoor dat deelnemende corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt. Dat doen we als organisatie door borg te staan voor de aflossing- en renteverplichtingen van de corporaties. Onze organisatie draagt op diverse manieren bij aan de kwaliteit van de samenleving. Zo blijven door ons toedoen de kosten van leningen voor financiering van onroerend goed in het publieke domein zo scherp mogelijk. Door een voordeel op kosten van financiering zijn corporaties in staat dit geld uit te geven aan maatschappelijke investeringen. Sponsoring Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit ons partnership met de Johan Cruyff Foundation, die met sport wil bijdragen aan het welzijn van kinderen en jongeren. Weten en Doen Onder de ingang 'Weten en doen' deelt het WSW graag kennis met u. Hier vindt u in de navigatie onder meer de beleidsregels van het WSW en uitleg over het faciliteringsvolume. Onder de kop bestedingsdoelen treft u de lijst met borgbare activiteiten aan. Het WSW onderscheidt zes categorieën bestedingsdoelen, waarvan vijf betrekking hebben op investeringen. Deze doelen worden ontleend aan het Reglement van Deelneming, Bijlage 1. Onder de laatste twee menu ingangen Documentatie en Publicaties treft u diverse downloads aan. De publicaties zijn de producten van het WSW, onder documentatie staan de procesondersteunende documenten en reglementen van het WSW. Deelnemer worden Corporaties (toegelaten instellingen volgens de Woningwet, artikel 70) kunnen deelnemer worden en in aanmerking komen voor WSW-borgstelling, wanneer aan de kredietwaardigheidseisen van het WSW wordt voldaan. Registratieprocedure De corporatie neemt contact op met het WSW om deelnemer te worden. Het WSW beoordeelt de kredietwaardigheid van de corporatie aan de hand van o.a. de laatste jaarverslagen en begrotingen. 3

4 Ook zal er een gesprek met een relatiemanager gevoerd worden. Hierna wordt de hoogte van het faciliteringsvolume vastgesteld. De corporatie committeert zich aan het WSW deelnemersreglement met een ondertekende bestuursverklaring. De uitslag Het beoordelen van de financiële positie van de aspirant-deelnemer duurt circa vier weken. Bij een positieve beoordeling krijgt de corporatie een registratieverklaring waarin het deelnemerschap is vastgelegd. Het WSW brengt een vergoeding van 1.800,- als beoordelingskosten in rekening. Bij een negatieve beoordeling wordt de aspirant-deelnemer doorverwezen naar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Eisen kredietwaardigheid De kredietwaardigheidseisen bestaan uit eisen rond kasstroom, onderpand en de organisatie. Bij kredietwaardigheid gaat het om de ruimte (het faciliteringsvolume) die het WSW beschikbaar wil stellen aan corporaties om, met onze borging, externe financiering te kunnen aantrekken. De kredietwaardigheid van een corporatie wordt uitgedrukt in een monitorprofiel. Of een corporatie kredietwaardig is of niet, hangt onder meer af van: Financiële positie Bij het bepalen van de kredietwaardigheid zijn vooral de toekomstige kasstromen belangrijk. 2% aflossingsfictie De kasstromen moeten na de 2% aflossingsfictie positief zijn. Uitgangspunt is dat elke corporatie op de lange termijn moet voldoen aan de aflossingsfictie van 2%. Wij hanteren deze fictie om te waarborgen dat een corporatie in staat is haar leningenportefeuille binnen 50 jaar af te lossen met de gegenereerde operationele kasstromen. Debt service coverage ratio (DSCR) Ook beoordelen we de aflossingsruimte binnen kasstromen met behulp van de debt service coverage ratio (DSCR): een kengetal dat aangeeft of er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd voor rente en aflossing. Hoe hoger de DSCR, des te gunstiger. De DSCR behoort minimaal 1,0 te bedragen. De DSCR op basis van de 2% aflossingsfictie is hoger dan die op grond van werkelijke aflossingen, omdat wordt uitgegaan van terugbetaling over 50 jaar. Dit in plaats van de kortere terugbetaaltermijn bij werkelijke afloop van leningen. Interest coverage ratio (ICR) Het WSW hanteert de interest coverage ratio om vast te stellen in hoeverre een corporatie in staat is aan haar renteverplichtingen te voldoen. Voor financiers is de ICR, samen met de DSCR, een belangrijke indicatie van een financieel gezonde exploitatie van huurwoningen. Een ICR lager dan 1,3 geeft het WSW een signaal dat een corporatie bij een slechtweerscenario al snel niet meer aan haar renteverplichtingen kan voldoen en dan ook onvoldoende geld beschikbaar heeft voor aflossingen. Marktanalyses Het WSW beoordeelt ook de marktomstandigheden waarin zijn deelnemers opereren. Stagnerende verkopen We zien momenteel dat corporaties geplande verkopen vaak niet kunnen realiseren. Hierdoor is het vaak moeilijk om intern financiering te vinden voor investeringen. Als huizen langer te koop staan heeft dit ook gevolgen voor de waardeontwikkeling van het woningbestand van een corporatie. Het zet de huizenprijzen onder druk. Het is belangrijk dat het ingezette onderpand voldoende waard is en blijft. Deze onderpandwaarde wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde. Meer externe financiering Door de afnemende interne financieringsmogelijkheden zijn corporaties steeds meer aangewezen op externe geldverschaffers. Dit brengt extra rente- en aflossingsverplichtingen met zich mee, en ook het gemiddelde schuldrestant per woning neemt toe. Organisatierisico s Incidenten hebben aangetoond: de manier waarop corporaties georganiseerd zijn en bestuurd worden vertelt veel over de mate waarin zij hun doelstellingen kunnen realiseren en hun risico s beheersen. 4

5 Kasstroommodel De invoering van het kasstroommodel heeft het WSW een nog beter inzicht gegeven in hoe corporaties hun activiteiten beheersen. Corporaties die bijvoorbeeld bij de vaststelling van kasstromen gebruikmaken van scenarioanalyses tonen hiermee aan rekening te houden met op het oog minder waarschijnlijke omstandigheden. Zij zijn hierdoor beter voorbereid als activiteiten anders verlopen dan gepland. Corporate governance Een goede governancestructuur draagt bij aan positieve waardering van een organisatie. Risicomonitoring Risicomonitoring wordt onderverdeeld in: het bepalen van de kredietwaardigheid van een corporatie; de financierbaarheid van de investeringen: past de investering binnen de borgbare activiteiten; het bepalen van de waarde van het onderpand. Toetsen Het WSW toetst de kredietwaardigheid van de corporaties. Kredietwaardigheidsverklaring Een deelnemer die voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid krijgt van het WSW een kredietwaardigheidsverklaring. Daarmee kan die corporatie bij geldverstrekkers aantonen dat ze in aanmerking komt voor borgstelling door het WSW. Ook kan ze hiermee gemeenten informeren over de beoordeling door het WSW. Gegevensopvraag Via CorpoData vragen het (WSW), het ministerie van BZK en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gezamenlijk financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties op. De opvraag vindt twee keer per jaar plaats. De opvraag is onderdeel van het risicomanagement van het WSW. Op grond van de aangeleverde financiële gegevens kent het WSW een faciliteringsvolume toe voor maximaal drie jaar, met een jaarlijkse herwaardering. Gemeente met achtervang Voorwaarde bij borgstelling is dat de gemeente een achtervang positie inneemt. Daar zijn verschillende manieren voor. In de zekerheidsstructuur van het WSW nemen de gemeenten een belangrijke plaats in: pas als de gemeentelijke achtervang is geregeld kunnen wij als WSW borg staan. Het risico dat gemeenten lopen is theoretisch: het bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine en renteloze lening, die het WSW te zijner tijd terugbetaalt. Dit speelt pas als een corporatie niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen èn het garantievermogen niet toereikend blijkt. Overzicht gemeenten met achtervang De lijst met achtervang per gemeente is te vinden in de 'MijnWSW' portal. Hiervoor kunt u inloggen op deze website, of een account aanmaken indien u deze nog niet heeft. Kijk onder MijnWSW voor meer informatie. Achtervang regelen Om de achtervangpositie in te nemen is er een raads- en/of een collegebesluit nodig. Gemeenten bepalen zelf hoe zij de achtervang regelen. Er kan gekozen worden voor een: ongelimiteerde achtervang Hierbij geeft de gemeente vooraf haar toestemming en hoeft zij op de lening niet meer mee te tekenen; gelimiteerde achtervang Hiermee wordt de achtervang ook vooraf gegeven, maar gelimiteerd op bijvoorbeeld: o corporatie o bedrag o tijd 5

6 o óf een combinatie van deze drie achtervang per lening Hierbij moet een vierpartijencontract worden opgesteld waarbij de gemeente bij elke lening moet meeondertekenen. Onder MijnWSW vindt u de modelbesluiten achtervangovereenkomsten en de procedure voor de gemeenten. Voordelen (on)gelimiteerde achtervang Verder: administratief eenvoudig voor zowel gemeente als corporatie; de corporatie kan actiever en flexibeler op de financiële markt opereren en zo financieel voordeel behalen. Als waarborgfonds informeren wij de gemeente over de geborgde leningen waarvoor zij een achtervangpositie heeft ingenomen. Wil een corporatie meer lenen dan de waarde van het bezit in die gemeente? Dat kan alleen als de betreffende gemeente daar vooraf mee instemt. Hoe werkt het WSW? Corporaties kunnen via het WSW voordelig geld lenen tegen gunstige voorwaarden op de kapitaalmarkt voor investeringen in sociale huurwoningen en (sociaal) maatschappelijk vastgoed. De zekerheidsconstructie van het WSW zorgt daarvoor. Lenen tegen gunstige voorwaarden heeft direct gevolgen voor bijvoorbeeld de hoogte van de huur. Het rentevoordeel kan wel oplopen tot circa 35,- huur per maand. Dit rentevoordeel kan een corporatie inzetten voor exra investeringen, die zij wellicht anders niet hadden gedaan. Dat heeft ook voordelen voor de lokale overheden: corporaties kunnen als hun partners (in bijvoorbeeld de wijkaanpak) investeren in de kwaliteit van het woningbezit en de wijken. Dit door investeringen in divers sociaal maatschappelijk vastgoed. Monitorprofiel Het monitorprofiel van een deelnemer bepaalt hoe intensief het WSW deze deelnemer volgt. De ene deelnemer is kredietwaardiger dan de ander. De verschillen in kredietwaardigheid vertaalt het WSW naar vijf monitorprofielen. Het monitorprofiel van een deelnemer bepaalt hoe intensief het WSW deze deelnemer volgt. Welke factoren zijn voor het WSW belangrijk bij de keuze voor een monitorprofiel? de financiële positie van een corporatie de markt waarin een corporatie opereert de organisatie en het management van een corporatie de risico s en (niet uit de balans blijkende) verplichtingen van een corporatie. 5 monitorprofielen monitorprofiel 1 onze relatiemanager voert in beginsel eens per jaar overleg met de corporatie monitorprofiel 2 specifieke zaken kunnen aanleiding geven tot uitgebreidere informatie-uitwisseling monitorprofiel 3 de corporatie wordt intensief gemonitord en krijgt maatwerk aangeboden, omdat een standaardoplossing niet volstaat 6

7 monitorprofiel 4 de deelnemer krijgt alleen borging voor herfinanciering, niet voor nieuwe leningen monitorprofiel 5 een deelnemer met dit profiel wordt doorverwezen naar het CFV voor sanering en komt alleen voor WSW-borging in aanmerking passend binnen de saneringsoperatie. Maatregelen Het WSW volgt de ontwikkelingen bij corporaties nauwlettend en in nauwe afstemming met hen. Als we een monitorprofiel moeten wijzigen, dan stemmen we dit tijdig en onderbouwd af met de betreffende WSWdeelnemer. Het monitorprofiel wordt niet gedeeld met derden. Als monitorprofiel 3 of hoger wordt toegekend, kijken we samen met de corporatie welke verbeteringen mogelijk zijn, bijvoorbeeld: temporiseren van investeringen afzien van bepaalde investeringen verhogen van de verkooprealisatie aanpassen van onderhoudprogramma s, beheerslasten etc. Modelbesluiten Voor het besluiten tot het aangaan van de achtervangovereenkomst is op grond van de gemeentewet besluitvorming van het college nodig. Het college heeft twee mogelijkheden. Het besluit kan worden beperkt tot één specifieke leningsovereenkomst Het besluit kan meerdere, in de toekomst te sluiten, leningsovereenkomsten bevatten waarbij al dan niet een limitering naar tijd, corporatie en/of bedrag wordt aangegeven. De laatstgenoemde variant houdt in dat bij het aangaan van de achtervangovereenkomst de modaliteiten van de lening(en) nog niet bekend zijn. Deze achtervangovereenkomsten kunnen op meerdere leningen van toepassing zijn, waardoor niet voor iedere lening een achtervangovereenkomst vereist is. Dit levert vervolgens voor alle partijen administratieve vereenvoudiging en grote tijdwinst op. >>> Naar de modelbesluiten achtervang Modelcollegebesluit ongelimiteerde achtervangovereenkomst Door het nemen van dit model-collegebesluit kan het college zich uitspreken voor het aangaan van een ongelimiteerde achtervangovereenkomst. Na besluitvorming door het college kan de ongelimiteerde achtervangovereenkomst direct worden ondertekend. Modelcollegebesluit gelimiteerde achtervangovereenkomst Besluit het college een gelimiteerde achtervangovereenkomst aan te gaan, dan kan het college in dit besluit kiezen voor een drietal limiteringen: De achtervangovereenkomst kan per corporatie worden aangegaan. In de achtervangovereenkomst kan een bedrag worden opgenomen. Het WSW kan dan slechts borgstellingen afgeven tot maximaal dit bedrag. Het bedrag staat los van de hoogte van de renteloze leningen waarvoor de gemeente kan worden aangesproken. Indien de achtervangovereenkomst voor meerdere corporaties wordt aangegaan is het aan te raden een bedrag per corporatie op te nemen. Als laatste kan in de achtervangovereenkomst een bepaalde termijn worden aangegeven gedurende welke het WSW verplichtingen mag aangaan door middel van een onherroepelijke bereidstellingsverklaring of borgtochtovereenkomst. Zijn de verplichtingen aangegaan dan gelden deze, en daarmee ook de verplichtingen uit de achtervangovereenkomst, voor de looptijd van de lening. Andere limiteringen zijn niet mogelijk. Indien de gemeente nadere afspraken wil maken zal zij dit direct met de desbetreffende corporatie moeten doen. Modelcollegebesluit achtervangovereenkomst per lening Het college kan besluiten tot het aangaan van een achtervangovereenkomst per lening. De modaliteiten van de lening dienen voor het nemen van het achtervangbesluit bekend te zijn. 7

8 Onderlinge zekerheid De corporaties die deelnemen aan het WSW staan voor elkaar in via de obligoverplichting. Een obligo is een voorwaardelijke verplichting van de deelnemer om aan het WSW een bepaald bedrag over te maken. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het bedrag aan geborgde leningen. Obligoverplichting Door de obligoverplichting staan deelnemers onderling garant voor elkaar. Deze verplichting is voorwaardelijk: zolang de borgstellingsreserve van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSWdeelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting. Het WSW is sinds zijn oprichting in 1983 nog nooit aangesproken op de afgegeven borgstelling. Door de solide risicomonitoring is het ook niet waarschijnlijk dat dit zal gebeuren, het WSW stelt eisen aan de kredietwaardigheid van alle individuele deelnemers. Niet in de balans, wel in de toelichting op jaarrekening De obligo verplichting moet door de deelnemers worden opgenomen in de jaarrekening onder 'niet uit de balans blijkende verplichtingen'. Tarief De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85%. De grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele hoofdsom en voor collegiale financiering. Voor het type lening met variabele hoofdsom is bepaald dat over 75% van de maximale hoofdsom obligo is verschuldigd. Voor collegiale financieringen is bepaald dat over 1/3 van het schuldrestant obligo is verschuldigd. Risicomanagement Het WSW beoordeelt continu hoe zijn deelnemers er financieel en organisatorisch voor staan. Behalve naar het vermogen kijken we met ons early warning systeem naar de kasstromen. Dit helpt ons als WSW en (de deelnemer zelf) om te beoordelen of de corporatie in staat is om aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Nu en in de toekomst. Zowel bij nieuwe financieringen als bijvoorbeeld bij verkoop van onroerende goederen. Gegevensopvraag Voor de risicobeoordeling vragen we twee keer per jaar gegevens op. In de zomertoets (dvi) ligt de nadruk op realisatiecijfers, gelijk aan de publieke jaarrekening. Ook vragen we dan om actuele informatie over het onderpand. In de wintertoets (dpi) ligt de nadruk op de prognosecijfers van kasstromen. Alleen deelnemers met een hoog monitorprofiel of een kasstroomresultaat dat directe borging in de weg staat, moeten extra gegevens verstrekken. Met de gegevensopvraag worden deelnemers uitgenodigd hun investeringsplannen toe te lichten. Zo kunnen wij als waarborgfonds de borgbaarheid van investeringen al in een vroeg stadium beoordelen. Early warning systeem De strikte manier waarop wij de kasstromen beoordelen en onze alerte reacties op eventuele risico s noemen we het early warning systeem. Dankzij dit systeem is het WSW nog nooit aangesproken op de afgegeven garantie. Met het early warning systeem kunnen we tijdig vaststellen of onze deelnemers op korte en op middellange termijn aan hun betalingsverplichtingen kan voldoen. Dat is belangrijk, omdat de vermogenseis voor kredietwaardigheid zeer laag is. Het early warning systeem: garandeert geldverstrekkers dat ze zaken doen met solide maatschappelijke ondernemers; beperkt het risico dat het WSW wordt aangesproken; beperkt daarmee ook het risico voor de overige deelnemers en voor de achtervangers; zorgt ervoor dat corporaties toegang houden tot de kapitaalmarkt tegen zo laag mogelijke kosten; geeft ook alle andere deelnemende corporaties zekerheid. Door de obligoverplichting staan ze namelijk garant voor eventuele liquiditeitstekorten bij het WSW, en daarmee voor elkaar. 8

9 Afhankelijk van het monitorprofiel vindt er een bepaalde intensiteit van cliëntbezoek plaats. Het WSW kan op basis van de risicohouding van corporaties besluiten dat zonder bijsturing de kredietwaardigheid in het geding komt. Dan volgt er bijvoorbeeld een negatieve claim. Sanering CFV Het WSW verwijst corporaties die niet meer kredietwaardig zijn door naar het CFV. Naadloze aansluiting Een corporatie die niet meer kredietwaardig is komt niet in aanmerking voor WSW-borging. Hiermee bedoelen we dat de corporatie niet meer liquide is of niet meer solvabel is naar de maatstaven van het WSW. Het kan echter wel voorkomen dat een corporatie moet (her)financieren. We willen niet dat een deelnemer tussen wal en schip raakt. Daarom hebben het WSW en Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een convenant opgesteld. Hierin regelen we de zogenoemde naadloze aansluiting. Door deze aansluiting kan het WSW tijdelijk borgen: niet op grond van zijn eigen eisen aan kredietwaardigheid, maar op grond van de afspraken met het CFV. Anders kan in de tussenliggende periode een faillissement zich voordoen (aanspraak WSW), terwijl de sanering juist is bedoeld om een corporatie financieel gezond te maken. Niet meer kredietwaardig? Aansluiting aan de voorkant Een deelnemer waarvan het eigen vermogen op basis van bedrijfswaarde met WSW algemene parameters lager is dan 0 euro, is niet langer kredietwaardig voor het WSW. Nieuwe borgstellingen zijn dan niet meer mogelijk. Leningen die al zijn geborgd kunnen wel geherfinancierd worden. Het WSW verwijst deze deelnemer naar het CFV. De niet meer kredietwaardige deelnemers kunnen het CFV om financiële steun vragen. Het CFV is -onder bepaalde voorwaarden - bereid nadere afspraken met de deelnemer te maken. Dit noemen we de naadloze aansluiting aan de voorkant'. Ook woningcorporaties die op basis van hun registratieverzoek niet kredietwaardig zijn, kunnen zich wenden tot het CFV. Weer kredietwaardig? Aansluiting aan de achterkant De steunperiode eindigt, na overleg tussen CFV en WSW, als de (aspirant-)deelnemer volgens de WSW-normen weer kredietwaardig is. Dit noemen we de naadloze aansluiting aan de achterkant'. Welk risico? Door de achtervangconstructie en de triple-a rating lopen financiers geen risico. In de zekerheidsstructuur van het WSW nemen de gemeenten een belangrijke plaats in: pas als de gemeentelijke achtervang is geregeld kunnen wij als WSW borg staan. Het risico dat gemeenten lopen is theoretisch: het bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine en renteloze lening, die het WSW te zijner tijd terugbetaalt. Dit speelt pas als een corporatie niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen en het garantievermogen niet toereikend blijkt. Indien het tot een aanspraak komt, staan de gezamenlijke gemeenten voor maximaal 25% van het liquiditeitstekort garant. De andere 25% komt ten laste van de schade-gemeente(n). Het Rijk draag de resterende 50% bij. Het WSW geeft de financier een triple-a zekerheid. Immers, mocht een corporatie niet meer aan haar rente- en aflossingsverlichting kunnen voldoen, dan neemt het WSW deze verplichting over. Een financier is daardoor niet alleen verzekerd van de terugbetaling van rente- en aflossing, maar ook eventuele kosten die zij mochten maken. Dit heet dekking van de dienst der lening. Zekerheidsstructuur De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen: de geldmiddelen van de corporatie, de borgingsreserve van het WSW, en de achtervangpositie van Rijk en de gemeenten. 9

10 Het (WSW) zorgt ervoor dat woningbouwcorporaties tegen gunstige rentetarieven en voorwaarden geld kunnen lenen. Daarvoor hebben we als WSW een zekerheidsstructuur voor corporaties ontwikkeld. Deze zekerheidsstructuur geeft de financiers 100 procent zekerheid. De zekerheidsstructuur bestaat uit drie lagen: primaire zekerheid secundaire zekerheid tertiaire zekerheid Primaire zekerheid: de financiële middelen van de corporatie De financiële middelen van de corporatie vormen de eerste zekerheid: de liquiditeitspositie en het eigen vermogen. We stellen eisen aan de kredietwaardigheid van onze (aspirant-)deelnemers. De corporatie moet dus in eerste instantie zelf aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen. Zijn de financiële middelen op langere termijn van de corporatie niet toereikend? Dan kan de corporatie onder voorwaarden (sanerings)steun krijgen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Secundaire zekerheid: de borgstellingsreserve van het WSW De borgstellingsreserve van het WSW vormt de tweede zekerheid. Als corporaties hun rente- en aflossingsverplichtingen niet nakomen, dan kan de financier ons als WSW aanspreken. Hiertoe beschikken we over een borgstellingsreserve van ruim 471 miljoen euro (eind 2010). Als de borgstellingsreserve van het WSW onder een bepaald garantieniveau komt of dreigt te komen (0,25% van het geborgde schuldrestant), dan heeft het WSW de plicht obligo s op te vragen bij de WSW-deelnemers. Het garantievermogen bestaat dus uit de borstellingsreserve van het WSW plus de obligoverplichting. Het totale vermogen waarover het WSW zo kan beschikken om aan betalingsverplichtingen te voldoen bedraagt 3,74 miljard euro (eind 2010). Als een financier het WSW aanspreekt, en het WSW betaalt voor een corporatie, dan krijgen wij als WSW een vordering op de desbetreffende deelnemer (regresrecht). De deelnemende corporatie heeft onroerende zaken in onderpand gegeven bij het WSW. De corporatie heeft zich verplicht deze onroerende zaken vrij van hypotheek te houden, en er op eerste verzoek van het WSW een hypotheekrecht te vestigen voor het WSW. Daarnaast kan het WSW ook een aanspraak doen op het overige bezit. Zo wordt de schade bij het WSW zo veel mogelijk beperkt. Tertiaire zekerheid: Rijk en gemeenten De achtervangpositie van Rijk en gemeenten vormt de derde zekerheid. Stel: na het opvragen van de obligo s en het uitoefenen van het regresrecht kan het WSW nog steeds niet voldoen aan de verplichting. In dat geval moeten Rijk en gemeenten op verzoek van het WSW renteloze leningen aan het WSW verstrekken. Dit is geregeld in zogeheten achtervangovereenkomsten. Dit alles biedt de geldverstrekkers ultieme zekerheid. 10

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015

Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015 Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015 Jaarverslag 2010 liquiditeitsprognose 2011-2015 1 Voorwoord Ogenschijnlijk heeft 2010 duidelijkheid gebracht: Verkiezingen op gemeentelijk en landelijk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen Treasurystatuut Stichting Vitaal Wonen Versie 1.0 Versie goedgekeurd in de RvT vergadering van 14 augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Organisatie... 5 2.1 De organisatorische plaats van de

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES Naarden, 1 februari 2002 I N H O U D INHOUD 2 INHOUDSOPGAVE... 2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Financiële

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Stichting Thuisvester Treasurystatuut

Stichting Thuisvester Treasurystatuut Stichting Thuisvester Treasurystatuut Vastgesteld door het bestuur: 3 april 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 15 april 2015 TREASURYSTATUUT STICHTINGTHUISVESTER DEF 15-4-20153-4-2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland Treasurystatuut (Definitief) Wonen Noordwest Friesland december 2013 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 WETTELIJK KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 4 1.3 DOEL VAN HET

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Auteur Frank aan de Wiel Afdeling Financiën Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming...

Nadere informatie

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen.

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die op onze woningen zijn aangewezen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

O n d e r z o e k s r a p p o r t

O n d e r z o e k s r a p p o r t O n d e r z o e k s r a p p o r t Naam: Studentennummer Esmee Huizer 539028 Jaap van der Boor 552778 Wouter Dreschler 551287 Can Turkmen 542189 Ara Avaigan 513661 Voorwoord Voor onze opleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Financieel jaarverslag 2014 19 juni 2015 63 Jaarstukken deltawonen 2014 1.17 Inleiding 1.17.1 Financieel beleid en bedrijfsvoering De resultaten Als woningcorporatie zien we dat de woningbeleggingen (in

Nadere informatie

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW.

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raad Onderwerp: V200901334 Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raadsvoorstel Stichting Woonveste (hierna: Woonveste) verzoekt de gemeente om de limiet in de achtervangovereenkomst

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie