instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg) Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg) Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)"

Transcriptie

1 instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg) Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law; Master Health Care Management / Zorgmanagement; Pre-master Gezondheidswetenschappen BMG Cohort

2 Inhoudsopgave 1. Toelatingscommissie Samenstelling Doelstelling Doelgroepen masters Nationale instroom Toelatingscriteria opleidingen ibmg Toelatingseis vooropleiding Vooropleiding Bachelor Vooropleiding Masters Vooropleiding Pre-master Toelatingseis niveau Engelse taal Toelatingseis Nederlandse taal Procedure toelating en besluitvorming Belangrijke data Procedure toelating en besluitvorming Bachelor Masters en pre-master Vrijstellingen pre-master programma Internationale instroom Toelatingscriteria Toelatingseis vooropleiding Toelatingseis niveau Engelse taal Procedure toelating en besluitvorming Bezwaarmogelijkheden Inwerkingtreding

3 1. Toelatingscommissie De toelatingscommissie is verantwoordelijk voor de toelating tot de diverse programma s van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg). Daarnaast draagt de toelatingscommissie zorg voor een gestructureerd en eenduidig toelatingsproces. 1.1 Samenstelling De commissie is zodanig samengesteld dat deze een goede afspiegeling is van het ibmg en haar opleidingen. Met het oog hierop hebben in ieder geval de verschillende opleidingscoördinatoren van het ibmg zitting in de toelatingscommissie. Daarnaast is elke opleiding met tenminste één docent vertegenwoordigd. De commissie wordt voorgezeten door de opleidingsdirecteur van het ibmg. Ten behoeve van de internationale instroom is een adviescommissie ingesteld die de toelatingscommissie op dit punt adviseert Doelstelling De toelatingscommissie zorgt voor heldere regels met betrekking tot de toelating tot de: - Bachelor Gezondheidswetenschappen (B GW) - Master Health Economics, Policy & Law (HEPL) - Master Health Care Management/Zorgmanagement (HCM/Zoma), voltijd en deeltijd - Pre-master Gezondheidswetenschappen (PM GW) De toelatingscommissie is verantwoordelijk voor de toelating aan de hand van het Onderwijs- en Examenreglement. De toelatingscommissie is hierbij bevoegd tot het maken van uitzonderingen op het OER. Het ibmg participeert samen met drie buitenlandse partneruniversiteiten in de European Master in Health Economics and Management (EU-HEM). De toelatingseisen en -procedure voor deze joint degree zijn te vinden op eu-hem.eu. Daarnaast biedt het ibmg de specialisatie Health Economics aan binnen de research master Health Sciences (HSHE) van de onderzoeksschool NIHES (Erasmus MC). De toelatingseisen en -procedure voor deze opleiding zijn te vinden op science-programmes/master-of-science-in-health-sciences-for-bachelor-graduates-120- ects/. Alle informatie met betrekking tot toelatingscriteria en inschrijvingsprocedures voor de master Recht van de Gezondheidszorg is te vinden op _gezond_heidszorg/ Doelgroepen masters De toelatingscommissie onderscheidt bij de instroom voor de masters HEPL en HCM/Zoma twee verschillende doelgroepen, te weten studenten met een Nederlands diploma (nationale instroom) en studenten met een niet-nederlands diploma (internationale instroom). Beide doelgroepen hebben een eigen aanmeldprocedure: - studenten met een Nederlands diploma gebruiken de landelijke site Studielink;* - studenten met een niet-nederlands diploma gebruiken EUR Admissions Portal. * Studenten die in Nederland een International of European Baccalaureate hebben behaald worden beschouwd als studenten met een niet-nederlands diploma. 3

4 2. Nationale instroom 2.1 Toelatingscriteria opleidingen ibmg Om toegelaten te kunnen worden tot een van de opleidingen van het ibmg heeft de Toelatingscommissie enkele toelatingscriteria vastgesteld. In de tabel hieronder is weergegeven welke toelatingscriteria de Toelatingscommissie per opleiding hanteert. B GW HEPL HCM Voltijd HCM Deeltijd PM GW (Zoma) Vooropleiding Vooropleiding Vooropleiding Vooropleiding Vooropleiding Niveau wiskunde Niveau Nederlandse taal Niveau Engelse taal Niveau Engelse taal Niveau Engelse taal Niveau Nederlandse taal Niveau Wiskunde Niveau Nederlandse taal Toelatingseis vooropleiding Om toegelaten te kunnen worden tot een van de opleidingen van het ibmg zijn er toelatingseisen gesteld aan de vooropleiding. Hieronder wordt per opleiding aangegeven welke toelatingseisen er zijn vastgesteld met betrekking tot de vooropleiding Vooropleiding Bachelor Diploma s van de volgende opleidingen geven toegang tot de bachelor: - VWO, alle profielen - VWO oude stijl met wiskunde (A en/of B, I en/of II) - Propedeuse WO - Propedeuse (vierjarige) hbo - Tweejarige (deeltijdse) hbo: o Lerarenopleiding verpleegkunde o Kaderopleiding o MGZ opleiding o Operatieassistent o Radiodiagnostisch laborant De Toelatingscommissie beoordeelt, krachtens de wettelijke bepalingen, of een in het buitenland behaald diploma toegang geeft tot de bachelor. Degenen die in aanmerking komen voor een Colloquium Doctum en voor het toelatingsonderzoek een voldoende resultaat hebben behaald, hebben toegang tot de bachelor. Meer informatie over een Colloquium Doctum is verkrijgbaar via het Erasmus Studenten Service Centrum Vooropleiding Masters In aanmerking voor toelating tot de master HEPL (inclusief de specialisatie Health Economics) en de master HCM/Zoma komen degenen die een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond. In onderstaand overzicht zijn de opleidingen weergegeven die directe toelating geven. 4

5 Vooropleidingen die toelaatbaar zijn tot de master HEPL en master HCM/Zoma European Public Health (Maastricht) Algemene Gezondheidswetenschappen (Maastricht) met major Beleid, Management & Evaluatie Gezondheidswetenschappen (Twente) Gezondheid en Maatschappij (Wageningen) Gezondheidswetenschappen (VU Amsterdam) met aanbevolen keuzevakken ** Health Sciences (VU Amsterdam) met specialisatie Policy (Technische) Bestuurskunde (alle universiteiten) *** (Technische) Bedrijfskunde (alle universiteiten ) *** (Bedrijfs-)economie (alle universiteiten) *** Geneeskunde (alle universiteiten) Vooropleidingen die toelaatbaar zijn tot de master HEPL Rechten (alle universiteiten) Farmacie (alle universiteiten) Vooropleidingen die toelaatbaar zijn tot de master HCM/Zoma Gezondheid en Leven (VU Amsterdam) (Bestuur- en) Organisatiewetenschappen (alle universiteiten) *** Natuurwetenschap en Innovatiemanagement (Utrecht) *** * Studenten met een afgerond multidisciplinair pre-masterprogramma Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit zijn in beginsel niet toelaatbaar tot de monodisciplinaire specialisatie Health Economics van de master HEPL. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen mogelijk op basis van een gemotiveerd schrijven, zulks ter beoordeling van de opleidingscoördinator. ** Door wijzigingen in het curriculum van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen (VU Amsterdam) worden de vakken beleid & management in de gezondheidszorg (voor toelating master HEPL en HCM/Zoma) en gezondheidsrecht (voor toelating master HEPL) niet meer als keuzevak aangeboden. Omdat deze vakken wel belangrijk worden geacht voor directe toelating is het sterk aanbevolen dat studenten deze vakken, of soortgelijke vakken zulks ter beoordeling van de toelatingscommissie, als extra curriculair vak volgen. In geval van vragen kunnen studenten contact opnemen met studievoorlichting. *** In geval van de master HCM/Zoma geeft deze vooropleiding direct toelating mits er voorafgaand aan de master wordt deelgenomen aan het deficiëntieprogramma. Gedurende dit deficiëntieprogramma wordt de kennis op het gebied van de gezondheidszorg op het benodigde niveau gebracht. Er wordt geen vrijstelling gegeven voor het deficiëntieprogramma. Studenten die direct toelaatbaar zijn tot een van de masteropleidingen ontvangen van de toelatingscommissie bij hun toelatingsbesluit een lijst met aanbevolen literatuur die voorafgaand aan de start van het collegejaar bestudeerd dient te worden om de kans op studiesucces te verhogen. Vanuit dat oogpunt wordt ook het maken van de toets Statistics Master HEPL & HCM die het ibmg online aanbiedt sterk aanbevolen Vooropleiding Pre-master In aanmerking voor toelating tot het pre-masterprogramma komen degenen die niet direct toelaatbaar zijn tot de masters HEPL en HCM/Zoma maar: - met goed gevolg een bacheloropleiding in één van de kerngebieden* van het onderwijs van het ibmg van minimaal 180 ECTS aan een universiteit hebben afgerond, of - met goed gevolg een bacheloropleiding in één van de kerngebieden* van het onderwijs van het ibmg van minimaal 240 ECTS aan een hbo-instelling hebben afgerond 5

6 * De kerngebieden van het onderwijs van het ibmg zijn gezondheid, economie, bedrijfskunde, management, rechtswetenschap, organisatiekunde en bestuurskunde. Het voldoen hieraan is te allen tijde ter beoordeling van de toelatingscommissie Toelatingseis niveau wiskunde Voor het beoordelen van de toelaatbaarheid bij de bachelor en pre-master wordt gekeken naar het niveau wiskunde. Aan de toelatingseis niveau wiskunde wordt voldaan wanneer de student in het bezit is van: - een Nederlands VWO diploma met wiskunde als examenvak - Wiskunde-examen, afgenomen door de Erasmus Universiteit Rotterdam - Andere wiskunde certificaten, zulks ter beoordeling van de toelatingscommissie Voor toelating tot de pre-master geldt dat er enkele HBO opleidingen zijn waarmee voldaan wordt aan het gewenste niveau wiskunde. Deze opleidingen zijn weergeven in onderstaande tabel. Vooropleidingen die voldoen aan niveau wiskunde voor toelating pre-master HBO Management, Economie en Recht (MER) Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO) Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) HBO Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Kopcursus Klinische Epidemiologie Post-HBO Research Verpleegkunde HBO Commerciele Economie (Hogeschool INHolland) HBO Gezondheidszorgtechnologie Toelatingseis niveau Engelse taal Een voldoende beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor mogelijke toelating tot de master HEPL en de Master HCM/Zoma. In aanmerking voor toelating tot de masters komen degenen die kunnen aantonen dat zij de Engelse taal op voldoende niveau beheersen. Dit bewijs kan geleverd worden middels een TOEFL test* of een IELTS test**. Uitzondering op deze toelatingseis wordt gemaakt voor studenten die: - in het bezit zijn van een Nederlands VWO diploma waarbij het vak Engels als examenvak is afgerond en met een voldoende is behaald (minimaal een 6,0 op de eindlijst), of - aantoonbaar een volledig Engelstalige universitaire bachelor- of masteropleiding hebben afgerond in een van de volgende landen: Nederland, Australië, Canada (met uitzondering van Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, UK of USA. * Voor de verschillende varianten van deze test gelden de volgende minimum scores: PBT 575, ITP 575 (EUR), CBT 232, en ibt 90. ** Hiervoor geldt een minimum score van 6.5. De student dient voor aanvang van de masteropleiding aan te tonen dat voldaan wordt aan de toelatingseis Engelse taal Toelatingseis Nederlandse taal Studenten die toegelaten worden tot de bachelor, pre-master en deeltijdvariant van de master HCM/Zoma dienen de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen. Aan deze eis wordt voldaan wanneer: - de betrokkene in het bezit is van een diploma van een Nederlandstalige middelbare of hogere onderwijsopleiding of van een diploma dat ten minste 6

7 daaraan gelijkwaardig is en het vak Nederlands deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van het diploma - de betrokkene de toets Nederlands als tweede taal, tweede niveau (NT-2, Examen II) waarbij de onderdelen luisteren, lezen, spreken en schrijven met goed gevolg heeft afgelegd 2.2 Procedure toelating en besluitvorming Belangrijke data Voor collegejaar is de aanmeldingsdeadline voor bachelor opleidingen 1 mei De overheid heeft deze maatregel ingevoerd om studenten te stimuleren om op tijd over hun studiekeuze na te denken en op die manier de juiste studie te kiezen. Voor de masteropleidingen en de pre-master is de aanmeldingsdeadline 31 juli Toelatingsverzoeken die na de gestelde deadlines worden ingediend worden in beginsel niet gehonoreerd, conform de gestelde regels in het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Nadere informatie is te vinden op de websites van de verschillende opleidingen Procedure toelating en besluitvorming Bachelor De toelatingsprocedure voor bachelor opleidingen wordt binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam centraal georganiseerd door het Centraal Bureau Inschrijvingen (CBI). Het inschrijven voor de bachelor Gezondheidswetenschappen gaat via de landelijke site Studielink. Nadat de student dit inschrijvingsverzoek heeft gedaan voor een opleiding bij de EUR ontvangt de student een op het adres dat via Studielink is opgegeven. In deze worden de instructies gegeven voor het uploaden van de pasfoto voor de collegekaart. Vanaf juni ontvangt de student vanuit het CBI bericht over de hoogte van het collegegeld. Vervolgens kan de student in Studielink aangeven hoe het collegegeld te betalen. Zolang het inschrijvingsverzoek in Studielink de status verzoek ingediend heeft, staat de student nog niet ingeschreven. Dit is pas het geval als de status verandert naar ingeschreven. Binnen twee weken nadat de status van het inschrijfverzoek in Studielink is veranderd naar ingeschreven ontvangt de student per post de collegekaart en het bewijs van inschrijving op het correspondentieadres dat via Studielink is opgegeven. Studenten met een internationaal correspondentieadres ontvangen de collegekaart en het bewijs van inschrijving via de opleiding Masters en pre-master Studenten met een Nederlands diploma (nationale instroom) gebruiken voor hun aanmelding de landelijke site Studielink. Wanneer een student een verzoek tot inschrijving voor een masteropleiding indient vraagt de toelatingscommissie naar de gewenste pre-master variant om zodoende, wanneer de student niet direct toelaatbaar is tot de masteropleiding, de toelaatbaarheid voor de premaster te beoordelen. 7

8 Bij het indienen van een verzoek tot inschrijving dient er getekend te worden voor de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de vrijdagvariant van de pre-master, maar ook wanneer er niet voor de vrijdagvariant van het pre-masterprogramma is gekozen moeten deze voorwaarden getekend worden. Deze maatregel is genomen om eventueel switchen, enkel mogelijk voor aanvang van de opleiding, tussen de pre-master varianten te vergemakkelijken. Niet volledig ingevulde inschrijvingsverzoeken of verzoeken waarbij bijlagen ontbreken, worden niet in behandeling genomen. Bij een volledig en compleet inschrijvingsverzoek neemt de toelatingscommissie het verzoek in behandeling. Een uitzondering hierop is dat het bewijs van voldoende beheersing van de Engelse taal en het bewijs van afstuderen later toegestuurd mag worden (maar beide uiterlijk voor aanvang van de master op 31 augustus 2015). Mocht het voor de toelatingscommissie door omstandigheden niet lukken om aan dit streven te voldoen dan wordt de student daarover geïnformeerd. Indien de student op het moment van aanmelden nog niet aan alle toelatingseisen voldoet kan de toelatingscommissie besluiten dat de student voorwaardelijk toelaatbaar is. De student heeft vervolgens tot en met 31 augustus 2015 de tijd om aan te tonen aan alle toelatingseisen te voldoen. Wanneer de student niet tijdig aantoont aan alle toelatingseisen te voldoen komt de voorwaardelijke toelating te vervallen. Na het besluit van de toelatingscommissie kan de student er nog voor kiezen om het inschrijvingsverzoek te annuleren. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 50,00. In geval van (voorwaardelijke) toelaatbaarheid dient de student zich vóór 1 september 2015 voor de juiste opleiding te hebben aangemeld via Studielink en aan de betaling collegegeld te hebben voldaan. Dit geldt niet wanneer de student heeft gekozen voor de vrijdagvariant van de pre-master. Voor deze studenten zorgt de toelatingscommissie, samen met het Centraal Bureau Inschrijven, voor een correcte inschrijving Vrijstellingen pre-master programma Op basis van de vooropleiding kunnen er binnen de pre-master vrijstellingen aangevraagd en verleend worden. Studenten met een volledig afgeronde WO bachelor- en/of masteropleiding komen mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Op basis van een afgeronde HBO bachelor- en/of masteropleiding kan een student niet in aanmerking komen voor vrijstellingen. Een vrijstelling kan alleen gegeven worden indien er inhoudelijke overlap is op academisch niveau. Het aanvragen van vrijstellingen kan enkel gedaan worden bij het indienen van een inschrijvingsverzoek via het digitale inschrijvingssysteem. Na aanvang van het studiejaar (1 september 2015) kunnen er geen vrijstellingen meer worden aangevraagd en verleend worden. De Toelatingscommissie beoordeelt, mede naar aanleiding van het advies van de betrokken vakcoördinator, of er een vrijstelling kan worden verleend. Hierbij wordt tevens gekeken of kennis, inzicht en vaardigheden niet verouderd zijn. De student ontvangt vanuit de Toelatingscommissie bericht over de toegewezen dan wel afgewezen vrijstellingsverzoeken zodra alle ingediende vrijstellingsverzoeken van de betreffende student zijn behandeld. De Toelatingscommissie streeft er daarbij naar om de verwachte data van terugkoppeling, zoals genoemd in , te hanteren. 8

9 Wanneer de student het verzoek tot inschrijving indient later dan 15 juni 2015, dient de student er rekening mee te houden dat niet alle vrijstellingsverzoeken voor 1 september 2015 inhoudelijk beoordeeld kunnen worden. 3. Internationale instroom 3.1 Toelatingscriteria Om toegelaten te kunnen worden tot een van de masteropleidingen van het ibmg heeft de Toelatingscommissie enkele toelatingscriteria vastgesteld. In de tabel hieronder is weergegeven welke toelatingscriteria de Toelatingscommissie per opleiding hanteert. HEPL Vooropleiding Niveau Engelse taal HCM Vooropleiding Niveau Engelse taal Toelatingseis vooropleiding In aanmerking voor toelating tot de master HEPL (inclusief de specialisatie Health Economics) en de master HCM komen degenen die een universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond in een van de kerngebieden. Qualified degrees for enrollment master HEPL and master HCM Economics Political Sciences Law Social sciences applied to health care (Health Policy/Health Management/Health Administration) Medicine * Qualified degrees for enrollment master HEPL only Pharmacy * * Studenten met een medische dan wel farmaceutische vooropleiding zijn in beginsel toelaatbaar indien hun vooropleiding beoordeeld wordt als gelijkwaardig aan minimaal drie jaar WO bachelorniveau in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem. De beoordeling van de vooropleiding gebeurt door Nuffic, een onafhankelijke nonprofitorganisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs Toelatingseis niveau Engelse taal Een voldoende beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor mogelijke toelating tot de master HEPL en de Master HCM/Zoma. In aanmerking voor toelating tot de masters komen degenen die kunnen aantonen dat zij de Engelse taal op voldoende niveau beheersen. Dit bewijs kan geleverd worden middels een TOEFL test* of een IELTS test**. Uitzondering op deze toelatingseis wordt gemaakt voor studenten die: - In het bezit zijn van een Nederlands VWO diploma waarbij het vak Engels als examenvak is afgerond en met een voldoende is behaald (minimaal 6,0). - Aantoonbaar een volledig Engelstalige universitaire bachelor- of masteropleiding hebben afgerond in een van de volgende landen: Nederland, Australië, Canada (met uitzondering van Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, UK of USA. - In het bezit zijn van de Australische, Canadese (met uitzondering van Quebec), Ierse, Nieuw-Zeelandse, Engelse of Amerikaanse nationaliteit. * Voor de verschillende varianten van deze test gelden de volgende minimum scores: PBT 575, ITP 575 (EUR), CBT 232, en ibt 90. ** Hiervoor geldt een minimum score van

10 3.2 Procedure toelating en besluitvorming Studenten met een niet-nederlands diploma kunnen een verzoek tot inschrijving indienen door het uploaden van de benodigde documenten, zoals beschreven op de website, in de EUR Admissions Portal. Niet volledig ingevulde inschrijvingsverzoeken of verzoeken waarbij bijlagen ontbreken, worden niet in behandeling genomen. Bij een volledig en compleet inschrijvingsverzoek neemt de toelatingscommissie het verzoek in behandeling. Een uitzondering hierop is dat het bewijs van voldoende beheersing van de Engelse taal en het bewijs van afstuderen later toegestuurd mag worden (maar beide uiterlijk voor aanvang van de master op 31 augustus 2015). Mocht het voor de toelatingscommissie door omstandigheden niet lukken om aan dit streven te voldoen dan wordt de student daarover geïnformeerd. Indien de student op het moment van aanmelden nog niet aan alle toelatingseisen voldoet kan de toelatingscommissie besluiten dat de student voorwaardelijk toelaatbaar is. De student heeft vervolgens tot en met 31 augustus 2015 de tijd om aan te tonen aan alle toelatingseisen te voldoen. Wanneer de student niet tijdig aantoont aan alle toelatingseisen te voldoen komt de voorwaardelijke toelating te vervallen. Na het besluit van de toelatingscommissie kan de student door middel van het zogenaamde Offer Reply Form aangeven of hij/zij het aanbod van (voorwaardelijke) toelating accepteert, al dan niet afwijst of wil uitstellen naar volgend jaar. Let wel: uitstel van toelating is alleen mogelijk voor het opvolgende academisch jaar. De student dient de keuze voor 1 augustus 2015 te hebben doorgegeven aan de toelatingscommissie. In geval van (voorwaardelijke) toelaatbaarheid dient de student zich vóór 1 september 2015 voor de juiste opleiding te hebben aangemeld via Studielink en aan alle inschrijfverplichtingen te hebben voldaan. 4. Bezwaarmogelijkheden Indien de student het niet eens is met de besluitvorming kan de student bezwaar maken bij de toelatingscommissie. Voor het uiteindelijke besluit van de toelatingscommissie geldt dat beroep mogelijk is bij het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 5. Inwerkingtreding Deze regeling is in werking getreden op 1 september Aldus vastgesteld bij besluit van de toelatingscommissie van het ibmg. Rotterdam, 9 december 2014 Dr. M. Varkevisser Opleidingsdirecteur ibmg 10

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law; Master Health

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING 2014-2015 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding Godsdienstleraar CROHO-nummer: 35441 Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel. 038 42 555 42 www.viaa.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie