Hoofdstuk 1. Financiering met vreemd vermogen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1. Financiering met vreemd vermogen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1. Financiering met vreemd vermogen 1 DRIE KARAKTERISTIEKE KENMERKEN VAN FINANCIERING MET VREEMD VERMOGEN 3 verschilpunten met financiering met eigen vermogen: Financiering VV Financiering EV Vastgestelde rentevergoeding Vergoeding afhankelijk van resultaat en beslissing Algemene Vergadering (AV) Bepaalde looptijd Onbepaalde looptijd Verschaffers VV worden bij voorrang terugbetaald Geen prioriteit bij terugbetaling. Ze krijgen het restant. Rentevergoeding Betaalde rente = a) vergoeding voor het gebruik van het geld gedurende een bepaalde periode b) vergoeding voor het risico dat de hoofdsom (en of rente) niet (tijdig) terugbetaald wordt Andere vormen van vergoeding: (aflossing tegen hoger bedrag dan oorspronkelijk verstrekt) lening uitgeven tegen disagio (minder dan nominale bedrag) lening laten aflossen met een agio (meer dan de hoofdsom) Bepaalde looptijd Vreemd vermogen: op een vast tijdstip terugbetalen uitzondering: perpetuals (eeuwigdurende obligatieleningen) Onderscheid in looptijden: A. Kortlopende kredieten tot 1, maximum 2 jaar tussentijds: meestal geen kapitaalaflossing meestal wel intrestbetaling ook onmiddellijk opeisbare kredieten: bijvoorbeeld kaskredieten (er kan veel jaren gebruik van gemaakt worden toch kortlopend) B. Middellangetermijnkredieten van 2 tot 5 jaar, maximum 7 jaar tussentijds: meestal wel kapitaalaflossingen C. Langlopende kredieten meer dan 5 jaar tussentijds: meestal wel kapitaalaflossingen 1

2 Manieren van kapitaalaflossing: A. Lineaire amortisatie gelijke kapitaalaflossingen B. Annuïteiten semesterialiteiten trimesterialiteiten - mensuliteiten jaarlijks halfjaarlijks driemaandelijks maandelijks terugbetaling van een vast bedrag voor kapitaal en intresten samen C. Grace period zowel bij A als bij B afspraak om in begin van de looptijd geen kapitaal af te lossen reden: veel investeringen brengen pas na verloop van tijd kasmiddelen op grace period = uitstel van kapitaalaflossing D. Bullets volledige kapitaalaflossing in 1 keer (einde van de looptijd) voorbeeld: 1 mio op 5 jaar: 5 jaar interest betalen en vervolgens 1 mio terug Voorrang op EV Kredietverschaffers van vreemd vermogen: PRIORITAIRE BEHANDELING: 1. In terugbetaling van kapitaal 2. In intrestbetalingen: intrest moet steeds betaald worden dividend kan verminderd of overgeslagen worden ook bij vereffening Versterking / afzwakking van dit principe: 1. Versterking: via zakelijke zekerheden kredietverschaffer krijgt als 1 e recht op de opbrengst uit de realisatie van het actiefbestanddeel waarop de zekerheid van toepassing is 2. Afzwakking: via achtergestelde leningen de kredietverschaffer gaat ermee akkoord dat zijn terugbetaling achtergesteld is op die van andere schuldeisers praktijk: terugbetaling hoofdsom nadat alle andere SE zijn terugbetaald meestal rente niet achtergesteld op die van gewone kredieten 2

3 2. OBJECTFINANCIERING SUBJECTFINANCIERING PROJECTFINANCIERING Objectfinanciering vreemd vermogen aangewend om een bepaald actief te financieren aantal kenmerken: 1.) actief moet tijdens zijn economische levensduur voldoende middelen genereren om intresten en kapitaalaflossingen te kunnen betalen 2.) kredietverschaffer eist vaak formele zekerheden om een grotere zekerheid tot terugbetaling en intrestbetaling te genieten vaak: eis tot bevoorrecht zijn bij realisatie 3.) waarde van het actief moet gedurende hele looptijd voldoende groot zijn om bij realisatie inderdaad voldoende opbrengsten te genereren om resterende schuld af te lossen voorbeeld: bedrijfswagenkrediet Subjectfinanciering (= balansfinanciering) RECHTSpersoon vreemd vermogen aangewend om het totale pakket van activa te financieren doelstelling: a) financiering van de bedrijfsactiviteit b) realiseren van de gewenste verhouding tussen EV en VV voorbeeld: uitgifte van obligaties met als doel financiering van de bedrijfsexpansie Projectfinanciering vreemd vermogen aangewend om een welbepaald project te financieren klemtoon: berekenen verwachte kasstromen van het project a) om aan intrestbetalingen te kunnen voldoen b) op het einde van het project: het kapitaal te kunnen terugbetalen kijken naar: - - > operationele kasstromen - - > opbrengst uit de verkoop van het eindproduct voorbeeld: oprichting appartementsgebouw 3. KREDIET VERSUS LENING Lening: zakelijk contract: dwz: komt pas tot stand door overhandiging van een som geld Krediet: consensueel contract: dwz: kredietnemer en gever komen overeen dat de kredietnemer kan beschikken over een welbepaalde kredietlijn waarvan hij al dan niet gebruik kan maken onder vastgestelde voorwaarden mogelijkheid om gelden op te nemen wanneer je ze nodig hebt 3

4 Hoofdstuk 2. Vreemd vermogen op lange termijn 1. Investeringskrediet (= termijnkrediet) 2. Vaste voorschotten op lange termijn 3. Wentelkrediet (= revolving-krediet = roll-over krediet) 4. Leningen op afbetaling 5. Leasing 6. Overheidstussenkomst 7. Obligatieleningen 8. leningen verstrekt door participatiefonds 1. INVESTERINGSKREDIET = TERMIJNKREDIET Omschrijving Investeringskredieten zijn kredieten: 1.) op middellange tot lange termijn (5 tot 15 jaar) 2.) ter financiering van investeringen in VA / soms ter wedersamenstelling van kapitaal 3.) tegen een vooraf bepaalde rentevoet 4.) tegen een vast aflossingsschema Doel 1.) Financieren van investeringen in VA 2.) Wedersamenstellen van bedrijfskapitaal (uitzonderlijk) 3.) Uitbreiden van bedrijfskapitaal (uitzonderlijk) vb.: uitbreiding activiteiten aangaan investeringskrediet om: a. stijgende behoefte aan permanent werkkapitaal te financieren b. voorbeeld: financiering klantenkrediet en stijgende voorraden Looptijd afhankelijk van de aard van de investering principe: algemeen: afhankelijk van de technische/economische levensduur VA * wordt door de banken voorzichtigheidshalve korter ingeschat want risico neemt toe naarmate krediettermijn stijgt looptijd is maximaal de afschrijvingstermijn van de te financieren VA meubilair/rollend materieel: 5 jaar machines: 7 à 10 jaar zware uitrustingsgoederen / gebouwen: 10 à 20 jaar Rentevoet steeds een vaste rentevoet ( kaskrediet) bepaling rentevoet: a) richtinggevende rentevoet door NMKN vroeger NMKM (Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid) NKBK (Nationale Kas voor Beroepskrediet) Marktleiders in bepalen van rentevoeten Verzwakt sinds andere banken zelf rechtstreeks geldmiddelen op LT begonnen aan te trekken en dus zelf konden instaan voor financiering van investeringskredieten. 4

5 b) individuele rente voor ieder krediet afhankelijk van: looptijd krediet opname- of terugbetalingsmodaliteiten risicograad investering kredietwaardigheid kredietnemer herziening rentevoet: mogelijk voor lange looptijd (om de 3 of 5 jaar herziening) herziening doet zich voor (op basis van marktrentevoet: Euribor) kredietnemer: a) recht om nieuwe rentevoet te weigeren, b) krediet terug te betalen zonder verdere kosten Kredietopname Opnameperiode: kan gedurende een bepaalde periode opgenomen worden (op voorlegging van investeringsfacturen) opname kan gebeuren: a) in 1 keer b) in uitbetalingsschijven (meerdere keren) (voorbeeld: uitbetaling nieuwbouw: volgens de vordering van de werken) Na de opnameperiode: vast aflossingschema (zoals voor een lening) Als krediet na afloop opnameperiode geheel of gedeeltelijk niet wordt benut niet opnameprovisie aanrekenen bereidstellingsprovisie kredietopeningsprovisie Aflossingsschema Principe: lineaire amortisatie (kapitaal: looptijd krediet) Andere methoden: 1. annuïteiten, semesterialiteiten, mensualiteiten (voordeel: steeds zelfde bedrag) 2. aflossingsplan op maat (vb.: schema met grace period) 3. bullets (voordeel: pas op het einde kapitaal voorzien) interestbetaling: postnumerando: semesterieel, trimesterieel na vervallen termijn Vroegtijdige aflossing Terugbetaling vóór verstrijken looptijd: betalen van een wederbeleggingsvergoeding reden: - - > kredietinstelling heeft zichzelf gefinancierd krediet toegekend tegen vaste rentevoet waarvoor ze zichzelf ook gefinancierd heeft - - > stel: rentevoeten op markt sterk - - > kredietnemer is geneigd krediet vroegtijdig terug te betalen om elders een lening aan te gaan tegen de goedkopere rente Wederbeleggingsvergoeding a) FORFAITAIR: maximumbedrag = 6 maanden intrest b) ACTUARIEEL = FUNDING-LOSS Clausule: verschil tussen dan geldende marktrente en bedongen rente voorbeeld: stel lening van aan 10% De lineaire aflossing bedraagt telkens De interest wordt steeds berekend op het oorspronkelijke bedrag (uitstaand kapitaal.) De verwachte kasstroom daalt steeds en bestaat uit de aflossing en de interest. 5

6 Voordelen en beperkingen Tijdstip jaar Uitstaand kapitaal Kapitaal aflossing Interest bedrag Verwachte kasstroom / Na 2 jaar ontstaat een aanzienlijke daling van de marktrentevoeten. De kredietnemer betaalt vervroegd af. De kredietgever kan herbeleggen. Op 1 jaar aan 3% samengesteld 3% (= (1,03^1) 1 * 100) Op 2 jaar aan 4% samengesteld 8,16% (= (1,04^2) 1 * 100) Op 3 jaar aan 5% samengesteld 15,76% (= (1,05^3) 1 * 100) Kasstroom uit herbelegging Verschil Actuele waarde / (1,03^1) = / (1,04^2) = / (1,05^3) = actuariële wederbeleggings - vergoeding Voordelen 1.) opname- en terugbetalingmodaliteiten vrij strak zekerheid over wat er wanneer betaald moet worden Nadelen 1.) er kan niet ingespeeld worden op een onverwacht tekort/overschot aan bedrijfsliquiditeiten 2.) er kan niet soepel gebruik gemaakt worden van een dalende rentevoet 3.) vaak gewaarborgd via zakelijke zekerheden want: lange looptijd: kredietgever wil meer zekerheid 6

7 2. VASTE VOORSCHOTTEN OP LANGE TERMIJN Omschrijving Een vast voorschot op lange termijn = 1.) een krediet tegen een vaste rentevoet 2.) voor een vaste looptijd (> 1 jaar) 3.) en voor een vast kredietbedrag Doel 1.) Alternatief voor investeringskrediet (vb.: als kredietnemer een rentedaling verwacht) 2.) Overbruggingskrediet (vb.: in afwachting van de realisatie van een actief) 3.) Andere tijdelijke kredietbehoeften Looptijd periode van telkens 1 à 5 jaar Rentevoet op basis van de Euribor, verhoogd met een marge (Euribor + marge) bij iedere opname/verlenging van een voorschot: rentevoet opnieuw vastgesteld rekening houdend met rentestand op dat ogenblik, de gekozen munt en de duur van het voorschot Kredietopname Principe: opname van het totale bedrag in 1 keer kredietnemer heeft keuze: (voor elk voorschot) a) in welke munt (vb.: munt met laagste rentevoet) muntrisico b) en voor welke termijn Aflossingsschema totaalbedrag in één keer terugbetalen op vervaldag (BULLET) eventueel: afspraak van een aflossingsplan Voordelen en beperkingen Voordelen 1.) opname- en terubetalingsmodaliteiten vrij strak zekerheid over wat er wanneer betaald moet worden 2.) er kan ingespeeld worden op een onverwacht tekort aan liquiditeiten Nadelen 1) er kan al soepeler ingespeeld worden op een rentedaling maar wentelkrediet biedt hieromtrent een nog betere oplossing 7

8 3. WENTELKREDIET = REVOLVINGKREDIET = ROLL-OVER KREDIET Omschrijving Een wentelkrediet = 1.) een krediet op middellange tot lange termijn 2.) waarbij de kredietinstelling er zich toe verbindt gedurende de overeengekomen periode aan de kredietnemer: opeenvolgende hernieuwbare vaste voorschotten op korte termijn (1 tot 12 m) toe te staan 3.) en dit tot een bepaald maximumbedrag Doel 1.) Zie vaste voorschotten (maar er kan soepel ingespeeld worden op liquiditeitsveranderingen: want bedrag wijzigt na iedere wentelperiode) 2.) Voor financiering van researchprojecten en van het bedrijfskapitaal Looptijd opeenvolging van vaste voorschotten op korte termijn (= wentelperiode: 1 12 m) Rentevoet op basis van de Euribor + (+ commerciële marge): bij iedere opname/wenteling: aanpassing aan geldende Euribor bij toestaan wentelkrediet: commitment fee = bereidstellingsprovisie (bereidheid van de bank om je zulke formule toe te staan) - - > pro-rata temporis aangerekend op niet-opgenomen deel van het krediet - - > de basisrentevoet verschilt dus naargelang de gekozen valuta en de gevraagde termijn Kredietopname zie vaste voorschotten stel: valutaclausule : (1 e jaar krediet in euro, 2 e jaar krediet in dollar, nu minder door invoering van de euro) kredietnemer kan bij iedere nieuwe opname vragen om bedrag ter beschikking te stellen in de valuta van zijn keuze vaak appreciatiebevoegdheid van de kredietgever: indien muntrisico te groot wordt kan hij overstappen op (Belgische) munt Aflossingsschema iedere tussentijdse vervaldag: kredietnemer kapitaal + intresten terugbetalen hij kan onmiddellijk tot een nieuwe opname overgaan terugbetaling in munt van de opname Vroegtijdige terugbetaling terugbetaling vóór een (tussentijdse) vervaldag: a) terugbetaalde bedrag op wachtrekening geplaatst b) met toekenning creditintresten tot op de vervaldag 8

9 Voordelen en beperkingen Voordelen FLEXIBILITEIT 1.) soepel inspelen op liquiditeitsschommelingen door aanpassing bedrag na elke wentelperiode 2.) soepel inspelen op evolutie rentevoeten 3.) vaak geen aanvullende zekerheden 4.) hoofdzakelijk gebaseerd op solvabiliteit kredietnemers 4. LENINGEN OP AFBETALING Omschrijving Een lening op afbetaling = 1.) op middellange termijn (meestal tot 5 jaar) 2.) ter financiering van een specifiek voorwerp 3.) terugbetaalbaar dmv mensualiteiten Wanneer toegestaan aan natuurlijke personen, dan is de strikte reglementering van de wet op het consumentenkrediet van toepassing. o.a. rekening houden met - maximale terugbetalingstermijnen - verplichting tot raadpleging verbruikerskredietcentrale - strikte regels inzake * kredietaanbod * opzegging * vervroegde terugbetaling Doel 1.) voor beperkte investeringen (vb.: aankoop roerende goederen (vrachtwagen)) Looptijd toegestaan aan consumenten: zie wet op het consumentenkrediet principe voor bedrijven: maximum de afschrijvingstermijn van de te financieren VA Rentevoet vaste rentevoet voor gehele looptijd manier van uitdrukken: a) Forfaitair maandelijks lastenpercentage (FML) b) Jaarlijks kostenpercentage (JKP) Kredietopname via overhandiging van het geleende bedrag (= lening en geen krediet: zakelijk contract) in 1 KEER principe: deel van de investering wordt met eigen middelen betaald (vb.: 15%) rest wordt door kredietinstelling rechtstreeks aan leverancier overgemaakt Aflossingsschema via mensualiteiten met: a) progressief kapitaalgedeelte b) degressief intrestgedeelte 9

10 5. LEASING Omschrijving Financiële leasing = financieringshuur = 1.) een kredietvorm waarbij de leasinggever (lessor) een bedrijfsobject financiert 2.) dat de leasingnemer (lessee) gebruikt zonder dat deze er eigenaar van wordt 3.) de leasingnemer verbindt zich ertoe het door de leasinggever ter beschikking gestelde vermogen (+ rente) terug te betalen binnen de contractduur ( bruikbaarheidsduur leasingmaterieel) 4.) economisch risico: ten laste van de leasingnemer - - > want: duur contract geschat volgens vermoedelijke levensduur actief Na afloop kan de leasingnemer eigenaar worden tegen betaling van een vooraf vastgelegde restwaarde Financieringshuur huurkoop Financieringshuur: op het einde optie om te kopen maar of men al of niet koopt ligt nog niet van bij het begin vast. Huurkoop: van meet af aan gekocht. Doel Typisch voorbeeld van objectfinanciering: leasing: enkel betrekking op een specifiek productiemiddel Soorten objecten: A.) Roerende leasing vooral auto s / computermaterieel terugval: a) auto s: door nieuwe reglementering. inzake belasting op inverkeersstelling b) computers: snelle veroudering, terhoudendheid leasinggever B.) Onroerende leasing nieuw opgericht onroerend goed door lange looptijd contract: vaak indexatie van de vergoeding C.) Sale-and-lease-back toekomstige leasingnemer verkoopt zijn eigen goed aan de leasinggever en dan leased hij het terug DOEL: liquiditeitspositie onderneming verbeteren (balans in evenwicht brengen) voorbeeld: NMBS verkocht aan buitenlandse leasingmaatschappij daarna huurden ze alles terug om activiteit verder te zetten Looptijd financiële leasing: termijn = economische levensduur bedrijfsuitrusting A.) Financiële leasing = full pay out leasing: 1.) betrekking op bedrijfsmaterieel enkel voor beroepsdoeleinden gebruikt 2.) leasinggever koopt het aan op specifieke aanwijzing van leasingnemer 3.) waarbij leasingtermijn = duur bedrijfsgebruik van het materiaal 4.) huurprijs zo worden bepaald dat de waarde van het goed erdoor wordt afgeschreven over de in het contract bepaalde leasingtermijn 5.) leasingnemer moet over een koopoptie beschikken na het contract (= residuele waarde betalen) = full pay out leasing (terugbetalingen moeten kapitaal + interest berijken) LN economische eigenaar en draagt dus het risico LG juridische eigenaar 10

11 B.) Operationele leasing = non full pay out leasing juridisch gezien = gewone huur en dus steeds opzegbaar leasinggever blijft eigenaar maar draagt ook economisch risico (hij kan te snel verouderd materieel niet verhuren tot aan het einde van de afschrijvingsduur) ook geen koopoptie C.) Renting = operationele leasing met bijkomende dienstverlening vb.: verzekering, onderhoud,... Rentevoet leasing vaak duurder dan traditionele investeringskredieten toch objectieve vergelijking met andere vormen moeilijk want leasing biedt extra troeven: 1. Leasing = 100%-financiering ook alle bijkomende kosten zijn begrepen in het gefinancierde bedrag (andere kredietvormen: vaak gedeelte financieren met eigen middelen) toch recente ontwikkeling: geen 100%-financiering meer: a) eisen aanvullende persoonlijke of zakelijke zekerheden b) eisen gedeeltelijke eigen financiering door leasingnemer via sterk verhoogd bedrag van eerste, vooraf door de LN te betalen leasingfactuur LG kan juridisch alleen eigenaar worden als hij het volledige bedrag + alle kosten betaalt aan de leverancier MAAR als de LG op basis van het solvabiliteitsonderzoek slechts 80% wil financieren dan bij afsluiten contract onmiddellijke vereffening leasingfactuur eisen waarbij bedrag = normale periodieke leasingbedrag + 20% van het te financieren kapitaal 2. Geen (pre)financiering van de BTW nodig leasinggever betaalt de BTW op de aankoop leasingnemer betaalt enkel BTW op de huurfacturen spreiding BTW vooral van belang voor niet-btw-belastingsplichtingen die de BTW niet kunnen terugvorderen 3. Kredietlijnen bij de bankier blijven onaangetast want 100%-financiering 4. Minder aanvullende zakelijke zekerheden want leasinggever blijft eigenaar Aflossingsschema prenumerando mensualiteiten / trimesterialiteiten vooraf betaalbaar bij ogenschijnlijk dezelfde rentevoet VEEL DUURDER: je moet steeds 1 maand vroeger betalen slechts uitzonderlijk: andere aflossingsschema s Voegtijdge aflossing financiële leasing = onopzegbaar contract dus: vroegtijdige beëindiging zware penalisatie Schematische voorstelling: Financiële leasing Operationele leasing 11

12 Financiële leasing Operationele leasing type materieel naar keuze standaard contracttermijn afschrijvingsduur korte(re) termijn opzegbaarheid Neen meestal wel investeringsrisico Leasingnemer leasinggever economische eigendom Leasingnemer leasinggever koopoptie leasingnemer Ja nee Onroerende leasing bijna uitsluitend op nieuwe bedrijfsgebouwen aan BTW onderworpen ( onroerende verhuur) als LG bestaand gebouw moet verwerven om dan in leasing te geven 10% registratierecht verschuldigd op de aankoop = een niet recupereerbare indirecte belasting voor de LG ( BTW op aankoop nieuw gebouw) LG gaat bijkomende kost verrekenen in prijszetting voor toepassing BTW: gebouw is nieuw tot het einde van het 2 e jaar na de ingebruikname 6. 0VERHEIDSTUSSENKOMST Expansiesteun doel: stimuleren van de economische expansie toekennen voordelen aan investerende bedrijven door de gewesten! Vlaams Gewest / Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderscheid tussen financiering met eigen middelen / vreemde middelen gedeelte met vreemde middelen gefinancierd: rentetoelage (subsidiëringsvorm op de passiefzijde van de balans in verhouding tot de gebruiksduur, als tussenkomst in de rentelasten van een LT-krediet) gedeelte met eigen middelen gefinancierd: kapitaalpremie Waals Gewest enkel investeringspremies Tip: beroep doen op deskundige bij indien dossier want: a) vrij complexe en omvangrijke regelgeving b) voortdurend veranderende regelgeving Bij vaststellen steunpercentage: volgende variabelen: a) grootte bedrijf b) ligging bedrijf (ontwikkelingszone of niet) c) bijkomende tewerkstelling door investering of niet d) strategisch belang / ecologische waarde project e) bijkomende stimulansen voor bepaalde doelgroepen (vb.: startende ondernemingen) 12

13 Landbouw-Investeringsfondssteun (LIF-steun) specifiek stelsel van maatregelen voor land- en tuinbouwers toegekend door het LIF: a) subsidies b) waarborgen voor kredieten verstrekt door financiële instellingen aan land- en tuinbouwers Gereglementeerde kredieten Specifieke sectoren: gereglementeerde investeringskredieten kredietmodaliteiten vastgelegd tussen: a) banken b) spaarbanken c) overheid via standaarddocument voorbeeld: scholenbouwkredieten, ziekenhuiskredieten, kredieten voor service-flats 7. LENINGEN VERSTREKT DOOR HET PARTICIPATIEFONDS Het participatiefonds = federale instelling ter bevordering van zelfstandig ondernemerschap verstrekt aan interessante voorwaarden achtergestelde leningen aan - zelfstandigen - vrije beroepen - KMO s minder dan 50 WN maximum 7 mio jaaromzet maximum 5 mio balanstotaal + onafhankelijkheidscriterium: < 25% van het kapitaal of van de stemrechten mag in handen zijn van 1 of meer grote ondernemingen Startlening Voor wie? uitsluitend voor werkzoekende, uitkeringsgerechtigde werklozen of werklozen met recht op een wachtuitkering die zich als zelfstandige in hoofdberoep willen vestigen of een onderneming willen oprichten bepaalde sectoren worden uitgesloten Voorwerp: voor financiering van MVA, IVA of FVA voor financiering van bedrijfskapitaal bij start van een zelfstandige activiteit Maximum bedrag: hoogstens 4 maal de eigen inbreng in geld absoluut maximum Overige voorwaarden: looptijd: 13 jaar rentevoet: 3% tijdens de eerste 5 jaar 5% de volgende 8 jaar intrestbetalingen: driemaandelijks 13

14 kapitaaldelgingen: vrijstelling gedurende de eerste 3 jaar nadien aflossing via driemaandelijkse constante fracties aanvullende waarborgen: geen Wat als de plannen mislukken? als de zaak binnen de eerste 5 jaar wordt stopgezet en dit is aantoonbaar onvrijwillig saldo van de lening niet terugbetalen als de zaak binnen de eerste 9 jaar wordt stopgezet recht op werkloosheidsuitkering blijft behouden Overdrachtlening Voor wie? wie wil starten door een bestaande onderneming over te nemen bepaalde sectoren worden uitgesloten Voorwerp: gedeeltelijke financiering van de overname van een handelszaak gedeeltelijke financiering van de meerderheid van de aandelen van een KMO Maximum bedrag: het kleinste bedrag van maximaal 2 maal de eigen inbreng in geld het beroepsgedeelte van de investering het bedrag van het investeringskrediet bij de bank absoluut maximum Voorbeeld: opstart zelfstandige zaak vergt een investering van kandidaat beschikt over tegemoetkoming participatiefonds max investertingskrediet ter dekking van het saldo van Overige voorwaarden: looptijd: min 5 max 20 jaar rentevoet: looptijd 5 tot 7 jaar: 3% tijdens de eerste 3 jaar looptijd meer dan 7 jaar: 3% tijdens de eerste 5 jaar daarna aanpassing aan de marktrentevoet intrestbetalingen: driemaandelijks kapitaaldelgingen: vrijstelling gedurende de eerste 3 jaar nadien aflossing via driemaandelijkse constante fracties aanvullende waarborgen: geen Instaplening Voor wie? zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s die hun activiteit sedert minder dan 1 jaar uitoefenen bepaalde sectoren worden uitgesloten men hoeft niet uitkeringsgerechtigd werkloos te zijn Voorwerp: voor financiering van MVA, IVA of FVA voor financiering van bedrijfskapitaal bij start van een zelfstandige activiteit Maximum bedrag: het kleinste bedrag van maximaal 3 maal de eigen inbreng in geld het beroepsgedeelte van de investering het bedrag van het investeringskrediet bij de bank absoluut maximum

15 Overige voorwaarden: looptijd: min 5 max 20 jaar rentevoet: looptijd 5 tot 7 jaar: 3% tijdens de eerste 3 jaar looptijd meer dan 7 jaar: 3% tijdens de eerste 5 jaar daarna aanpassing aan de marktrentevoet intrestbetalingen: driemaandelijks kapitaaldelgingen: vrijstelling gedurende de eerste 3 jaar nadien aflossing via driemaandelijkse constante fracties aanvullende waarborgen: geen Progreslening Voor wie? voor bestaande ondernemingen voor wie de financiering van een investeringsproject noodzakelijk is voor de ontwikkeling Voorwerp: aanvulling van het eigen vermogen uitbreidingsinvesteringen Maximum bedrag: het kleinste bedrag van maximaal 1,75 maal de eigen inbreng in geld het beroepsgedeelte van de investering het bedrag van het investeringskrediet bij de bank absoluut maximum Voorbeeld: uitbreiding zelfstandige zaak vergt een investering van kandidaat beschikt over tegemoetkoming participatiefonds max investertingskrediet ter dekking van het saldo van Overige voorwaarden: looptijd: min 5 max 20 jaar rentevoet: looptijd 5 tot 7 jaar: 3% tijdens de eerste 3 jaar looptijd meer dan 7 jaar: 3% tijdens de eerste 5 jaar daarna aanpassing aan de marktrentevoet interestbetalingen: driemaandelijks kapitaaldegingen: vrijstelling gedurende de eerste 3 jaar nadien aflossing via driemaandelijkse constante fracties aanvullende waarborgen: geen 15

16 8. OBLIGATIELENINGEN Inleiding: Vorige 6: vreemd vermogen verschaft door financiële sector Nu: vreemd vermogen rechtstreeks op de kapitaalmarkt gehaald door grote vennootschappen via emissie obligatielening Omschrijving: Een obligatielening = 1.) een lening waarbij de debiteur zich ertoe verbindt 2.) om aan de houder van de obligatie jaarlijks de vastgestelde rente te betalen 3.) en om op de vervaldag het kapitaal terug te betalen emissie meestal via bemiddeling van een bank Redenen van emissie obligatielening 1.) kostprijsoverwegingen 2.) publiciteitseffect (debiteur heeft goede naam all-in-kostprijs < markt) 3.) naambekendheid debiteur vergroten Varianten: 1.) achtergestelde obligaties 2.) aflosbare obligaties perpetuals (eeuwigdurende obligatieleningen) 3.) loten of premieleningen 4.) kapitalisatiebonds (emissie à pari: er komt rente bovenop) zerobonds (emissie onder pari: wordt à pari terugbetaald) 5.) obligaties met progressieve rente 6.) obligaties met bepaalde garanties 7.) voordeelverstrekkende obligaties: bepaalde obligatiehouders kunnen rechten verkrijgen die in principe aan aandeelhouders behoren voorbeelden: a.) winstdelende obligaties (recht op vaste rente + vooraf bepaald deel van de winst) b.) converteerbare obligaties (omzetbaar in aandelen onder bepaalde voorwaarde en tijd) c.) obligaties met warrant (warrant: geeft recht in te schrijven op nieuwe aandelen) d.) reverse convertible 16

17 Hoofdstuk 3. Vreemd vermogen op korte termijn schulden aan kredietinstellingen (dit hoofdstuk) handelsschulden belastingschulden 1. HET KASKREDIET Omschrijving Het kaskrediet is: 1.) een kredietopening 2.) waarbij de kredietnemer fondsen mag opnemen van zijn rekening courant 3.) tot een overeengekomen maximumbedrag (= kredietlijn) De Rekening-Courant is: 1.) een rekening waarin de geldverrichtingen ts. kredietinst. en kredietnemer boekhoudkundig verwerkt worden, 2.) bij wijze van credit- en debetboekingen 3.) en waarbij alle bewegingen uiteindelijk in 1 saldo zullen weergegeven worden uiteindelijke saldo bij afsluiting rekening: geeft vordering of schuld van de ene partij t.o.v. de andere het afsluiten van de rekening kan door: - - > door wil van beide partijen - - > vervaldag van het krediet - - > faillissement of overlijden 1 der partijen Doel zeer uiteenlopende kredietbehoeften MAAR VAN KORTE DUUR!!! kaskrediet // voorschottenkrediet in rekening courant want: aanvulling bedrijfskapitaal nodig om vlottende activa te financieren voorbeelden: Kaskrediet kan een aangewezen kredietvorm zijn als financieringsbehoefte ontstaat uit VLOTTENDE ACTIVA 1.) Voorraadvorming vlot verkoopbare voorraden kunnen in afwachting van hun verkoop gefin. w. moeilijk verkoopbare voorraden: NIET MET KASKREDIET financieren 2.) Betalingsuitstel aan klanten (debiteurenfinanciering) indien de looptijd van de vordering beperkt blijft indien de vordering niet dubieus is ANDERE KORTLOPENDE VORDERINGEN 3.) Later te ontvangen betaling allerlei prestaties en uitgaven overbruggen vb.: BTW-uitgaven financieren in afwachtingvan de teruggave ervan NOOIT: voortdurende aanvulling bedrijfskapitaal permanent op plafondbedrag = zeer duur!!! permanent volledig opnemen = foutief gebruik Looptijd 1.) meestal van onbepaalde duur toegestaan tot nader bericht toch kortlopend krediet want op ieder ogenblik opzegbaar zowel door kredietinstelling als door kredietnemer (met opzegtermijn van bijvoorbeeld 1 maand) 2.) Mogelijk maar niet standaard: bepaalde vervaldag 3.) Mogelijk maar niet standaard: terugbetaalbaar volgens een aflossingsschema 17

18 Rente Totale kostprijs: 3 componenten: 1.) Basisrentevoet: variabel en afhankelijk van marktrentevoet op KT 2.) Marge afhankelijk van risico voor de kredietgever (voorbeeld: # zekerheden) 0,5% 1,5% 3.) Provisie (= Commissie) OF Reserveringscommissie op niet-opgenomen bedragen ter vergoeding van de flexibiliteit van de kredietvorm 0,125 0,25% op hoogste kwartaaldebetstand aanrekening per dag dat gebruik wordt gemaakt van krediet meestal driemaandelijks gedebiteerd op rekening courant deze kostprijs wordt onmiddellijk bij het kapitaal gevoegd (om de 3 maand) kan op deze manier extra intrest opbrengen voor de kredietgever Kredietopname kaskrediet = kredietopening in rekening-courant DUS tal van opnamemogelijkheden: overschrijving, cheques, domiciliëring, betaalkaarten/kredietkaarten, speciën,... geen enkele formaliteit (geen documenten voorleggen) grote flexibiliteit van de kredietvorm MAAR: groot risico voor de kredietgever - - > krediet kan makkellijk aangewend worden voor langetermijnfinanciering Om het risico te bepreken kan de kredietgever geneigd zijn een zeker controle uit te oefenen op verloop rekeningstand door o.a. volgende voorwaarden contractueel te voorzien: * de rekening moet periodiek creditstand vertonen * de rekening mag maar kortstondig opgenomen worden tot aan plafond van kredietlijn * op de rekening moet voldoende creditomzet zijn - - > vandaar dat het een duur krediet is Waarborgen Onderscheid tussen LENINGEN / KREDIETOPENINGEN: leningen: zekerheden verdwijnen als lening terugbetaald is krediet: zekerheden dekken het geheel van de verbintenissen van de kredietnemer (m.a.w.: dekken het uiteindelijke schuldsaldo) Variante vormen van kaskrediet 1.) Tijdelijk kaskrediet indien er een uitzonderlijke (éénmalige) kredietbehoefte ontstaat dat gedurende een bepaalde termijn aanwezig is 2.) Overbruggingskrediet = Soudurekrediet ook een uitzonderlijke kredietbehoefte maar: anticipeert op een toekomstige en zekere ontvangst van gelden 3.) Seizoenskrediet kaskrediet toegestaan ter dekking van behoeften die jaarlijks op geregelde tijdstippen terugkeren voorbeeld: wijnhandelaar die tegen eindejaarsperiode grote voorraad aankoopt 18

19 4.) Niet-seizoensgebonden voorraadkrediet financiering van permanente voorraden tegen goedkoper tarief dan gewoon kaskrediet voorwaarden: a) kredietgever is ZEKER dat de kredieten aangewend worden ter fin. van voorraad b) kredietgever krijgt aanvullende waarborgen 5.) Kasfaciliteit kortstondige / zeer frequente terugkerende tekorten in liquiditeiten kredietnemer verschil met kaskrediet: a) R/C mag slechts zeer kortstondig een tekort vertonen (vb.: 10d 1m) b) R/C moet regelmatig een creditsaldo (positief saldo) vertonen c) hogere rentevoet dan bij kaskrediet: geen aanrekening provisie risico kredietinstelling ligt nog hoger Vb.: voor maandelijkse uitbetaling van de weddes Evaluatie De kredietnemer 1.) soepelste kredietvorm die er is 2.) door hoog risico voor krediegever: hogere rentevoet bij foutieve aanwending: zeer duur De kredietgever 1.) geen controle mogelijk op aanwending gelden 2.) geen derde partij die instaat voor de terugbetaling ( voorschottenkrediet/discontokr.) 3.) moeilijk mobiliseerbaar hoog risico 19

20 2. GESPECIFIEERDE VOORSCHOTTENKREDIETEN Voorschotten Kaskrediet Waarom is kaskrediet duur? 1.) geen controle mogelijk op aanwending gelden 2.) geen derde partij die instaat voor de terugbetaling ( voorschottenkrediet/discontokr.) 3.) moeilijk mobiliseerbaar hoog risico Oplossing: 1.) voorlegging of afgifte van bepaalde documenten 2.) indpandgeving of overdracht ten gunste van kredietinstelling van wat gefinancierd wordt Dus: gespecifieerd voorschottenkrediet = nog steeds een kredietopening op R/C maar minder soepel en dus goedkoper krediettermijn beperkt in functie tot de onderliggende transactie kredietlijn telkens opnieuw aangepast aan: a) bedrag onderliggende verrichtingen b) duur van de onderliggende verrichtingen Voorschotten op facturen in pand Omschrijving kredietnemer krijgt een kredietlijn Het bedrag van de kredietlijn wordt bepaald op basis van het gemiddelde bedrag van de uitstaande facturen van de kredietnemer. die pas benut mag worden: a) na voorlegging van facturen voor klantenvorderingen b) na endosseren van deze facturen als pand voor de verschafte kredieten Voordelen kredietinstelling: controle op gebruik van de kredietbedragen waarborg door het ontvangen van de geëndosseerde facturen Voorwaarden: 1.) Bevoorschottingspercentage: bijvoorbeeld 80% van de factuurbedragen incl. BTW 2.) Aard van de aanvaarde facturen: a.) zuivere facturen (geen onkostennota s bv.) b.) Belgische debiteuren c.) debiteur factuur moet solvabel zijn d.) pakket facturen moet spreiding vertonen (wanneer slechts facturen van één debiteur dan groter risico) e.) aanvaarde facturen f.) vervaldatum facturen mag een bepaalde termijn niet overschrijden 20

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Voorwoord Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, brengt het Agentschap Ondernemen alle bestaande financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1)

BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1) BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1) HOOFDSTUK 1: DE BANKBALANS Schema Bankbalans Actief Vaste activa: - Materieel - Financieel - Oprichtingskosten en immaterieel Effectenportefeuille: - Overheidspapier

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

Krediet. Droedels en rebussen

Krediet. Droedels en rebussen Opdrachten Krediet Droedels en rebussen Vul de ontbrekende woorden in aan de hand van de droedels en rebussen op de twee volgende bladzijden. 1 Bij een verkoop op afbetaling betaalt de koper eerst een..

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse Thema 7 Krediet Wat zul je leren? Het begrip krediet omschrijven en het belang ervan aantonen. Het begrip kredietopening omschrijven en het gebruik van de kredietopening toelichten. Het begrip kaskrediet

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN -----------------------------------------------------------------------------------------

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERNAME- GIDS -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Samenvatting Vastgoedfinanciering en rendement

Samenvatting Vastgoedfinanciering en rendement Samenvatting Vastgoedfinanciering en rendement DEEL A: RENDEMENT Hoofdstuk 1: Rendementrekenen 1) Basisbegrippen a. Algemene formule Rendement wordt steeds berekend over een bepaalde tijdspanne Dit is

Nadere informatie