Raadsvoorstel inzake evaluatie taak en inrichting Stadsbank in verband

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel inzake evaluatie taak en inrichting Stadsbank in verband"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer oz.oo6.oox Inboeknummer ozjooxyog Beslisdatum B&W xg februari 2002 Dossiernummer SEZ ob.ox Raadsvoorstel inzake evaluatie taak en inrichting Stadsbank in verband met de inwerkingtreding van de Wet financiering decentrale overheden (fido) 1 Inleiding Vanaf de oprichting is de Stadsbank vanuit het bestaande beleid gestimuleerd om naast de publieke taak ook commerciele kredieten te verlenen, teneinde de negatieve financiele gevolgen voor de gemeente niet te hoog op te laten lopen. Vanwege de Wet fido mogen decentrale overheden vanaf 1 januari 2001 geen kredieten meer verstrekken die niet onder de publieke taak vallen. Voor de Stadsbank ging dit verbod in op 1 juli De overgangsperiode was bedoeld om de beeindiging van het commerciele aanbod voor te bereiden en tot overeenstemming te komen over de afbakening van de publieke taak, die aan gemeenten is toebedeeld. Op basis van de opgedane ervaringen na 1 juli 2001 en overeenkomstig B%W-besluit 17 juli 2001, treft u hierbij de evaluatie van de taak en inrichting van de Stadsbank aan na inwerkingtreding van de Wet fido en de gevolgen daarvan op de bedrijfsvoering. 2 Probleemstelling De publieke taak, zijnde de feitelijke kernactiviteiten, dient ook met een verbod op commerciele kredietverlening uitgevoerd te worden. De bedrijfsvoering dient te worden aangepast om het wegvallen van de commerciele inkomsten te compenseren, zodat wordt voorkomen dat de Stadsbank structureel meer gaat kosten dan begroot. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Met name in tijden van recessie is het bestaansrecht van de Stadsbank evident. Maar ook in economisch betere tijden dient voorkomen te worden dat mensen voor hun kredietbehoefte tussen wal en schip belanden. Bij de behandeling van de Wet fido is, op aandringen van de Tweede Kamer en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (N.V.V.K.), de mogelijkheid voor de Stadsbank om krediet te verlenen vanuit de publieke taak dan ook verruimd ten opzichte van de sociale kredietverstrekking. Door het uitoefenen van de activiteiten binnen de dienst Algemene en Publiekszaken, overeenkomstig uw positioneringbesluit van 21 december 1998, blijft de toegang tot de Stadsbank bovendien laagdrempelig, zodat stigmatisering tot een armenbank wordt voorkomen. De huidige positionering heeft echter nog meer voordelen.

2 Raadsnummer oa.oo6.oor In het kader van schuldhulpverlening aan inwoners van de gemeente Eindhoven, is op 1 juni 1999 het Stedelijk Steunpunt Schuldhulp opgericht, waarin de Stadsbank de rol van specialistisch schuldsaneerder vervult. Zij participeert hierin op professionele wijze en geheel volgens de kwaliteitsnormen van de N.V.V.K. Door de positionering binnen de dienst Algemene en Publiekszaken behoudt de Stadsbank haar onafhankelijkheid, hetgeen noodzakelijk is voor een objectieve, zakelijke kredietbeoordeling. Na de overgang van vakdienst naar afdeling is een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de enkele bezwaarschriftprocedures die vanwege afwijzingen worden gevoerd, vrijwel altijd ongegrond worden verklaard. De Stadsbank vervult de publieke taak, inclusief schuldhulp, ook voor inwoners van aangesloten gemeenten uit de regio. Taakuitoefening vanuit de dienst Algemene en Publiekszaken waarborgt een goede regiobediening. Tenslotte is de Stadsbank ook qua infrastructuur volledig binnen de dienst Algemene en Publiekszaken geintegreerd. Daarnaast zijn als belangrijke doelstellingen vanuit de publieke taak onder andere te noemen: het bevorderen van een evenwichtige en gezonde kredietverlening op een maatschappelijke verantwoorde wijze, het voorzien in deze kredietverlening en het bevorderen van maatregelen ter voorkoming van overkreditering en andere financiele misstanden. Wijziging van de positionering biedt geen voordelen. Bovenstaande bevestigt de juistheid van uw positioneringsbesluit van 21 december Overigens wordt een nader voorstel omtrent de strategische positionering uitgewerkt door de directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken, na overleg met de directeur van de dienst Werk, Zorg en Inkomen. 4 Wijze van aanpak/oplossingsrichting Clienten kunnen bij de Stadsbank in het algemeen terecht voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet, voorzover dit op grond van de Wet op het Consumentenkrediet (WCK) en de Wet fido is toegestaan. De Stadsbank heeft in de markt van kredietverlening een specifieke taak, namelijk het verstrekken van krediet aan diegenen die niet of niet tegen gebruikelijke voorwaarden geld kunnen lenen bij reguliere (commerciele) kredietverstrekkers. De Wet fido geeft aan de uitvoering van de publieke taak een wettelijke basis. De verruiming van de publieke taak heeft geresulteerd in de volgende normen: A de kredietaanvrager moet een inkomen hebben van maximaal 130%b van het bruto minimumloon; of B de kredietaanvrager moet een achterstandsmelding hebben bij het BKR; of

3 r p Raadsnummer oa.oo6.oor C de kredietaanvrager moet problematische schulden hebben; of D de kredietaanvrager kan zonder extra zekerheden, zoals een borgstelling door de overheid, geen krediet krijgen; of E de kredietaanvrager kan op grond van zijn leeftijd geen krediet krijgen (65 jaar en ouder). Daarnaast viel reeds onder de publieke taak: het bieden van schuldhulp, door het verstrekken van een saneringskrediet of door schuldbemiddeling; het voeren van budgetbeheer voor klanten die hier zelf niet toe in staat zijn; het doorleiden van een aanvraag naar het wettelijke saneringstraject (W.S.N.P.) indien sanering op minnelijke wijze niet mogelijk is. Door vermindering van formatieplaatsen en relevante bedrijfskosten en het opnieuw marktconform vaststellen van tarieven kan de bedrijfsvoering worden aangepast aan de nieuwe taakstelling, zonder negatieve gevolgen voor de begroting. 5 Financiele gevolgen en risico s Door het wegvallen van de commerciele kredietportefeuille zal het uitstaand saldo naar verwachting dalen van begroot < ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-) begin 2001 naar ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-) op 1 juli Als gevolg hiervan zal dit bij een gemiddelde brutowinstmarge van 5,75%o een inkomstenderving van ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-) op jaarbasis opleveren. Voor een periode van drie jaar heeft minister Zalm het exploitatieverlies gecompenseerd door een eenmalige uitkering van < ,28 (f ,-). Hierna dient de gemeente het financiele nadeel op te vangen. Deze winstderving kan echter, op basis van de huidige inzichten, door onderstaande wijzigingen in de bedrijfsvoering worden opgevangen. 5.1 Formatie. Het verbod op commerciele kredietverstrekking leidt vanzelfsprekend tot minder werkzaamheden. Het afgelopen jaar is hierop reeds ingespeeld door het niet invullen van ontstane vacatureruimte. Behalve minder werkzaamheden op de afdeling Kredietverstrekking, leidt de daling van het aantal uitstaande kredieten ook tot een daling van het kasverkeer en van de incassoactiviteiten. Hiervoor is slechts de taak om aanvragen door te leiden naar het wettelijke saneringstraject in de plaats gekomen. Deze nieuwe taak is uit continuiteitsoogpunt ondergebracht bij twee kredietverstrekkers. Hiermee is de afname van de commerciele kredietaanvragen gecompenseerd. Bovendien is na het vertrek van een deeltijdmedewerkster kredietverstrekking 0,4 formatieplaats (schaal 7 = E ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-)) niet ingevuld.

4 (f ,ÃćâĆňâĂİ )) Raadsnummer os.oo6.oox Het vertrek van een baliemedewerkster heeft 0,7 formatieplaats vacatureruimte opgeleverd. Ook is een medewerkster voor 0,45 formatieplaats arbeidsongeschikt geraakt. De werkzaamheden van kassier en baliemedewerker zijn gecombineerd. Hierdoor kan efficienter gewerkt worden en hoeven de vacatureruimtes van 0,7 en 0,45 formatieplaats (1,15 x schaal 5 = < ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-)) niet te worden ingevuld. De administratie kan na een herverdeling van de werkzaamheden door drie in plaats van 4 formatieplaatsen worden gevoerd. Naar verwachting zal voor 1 juli 2004 door natuurlijk verloop deze formatie vrijkomen (1 formatieplaats schaal 7 = ,ÃćâĆňâĂİ De geschetste ruimte in de formatie zal een structurele kostenbesparing van E ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) op jaarbasis opleveren. 5.2 Tarieven. Behalve renteopbrengsten genereert de Stadsbank ook inkomsten uit schuldhulp en het doorleiden van W.S.N.P.-verklaringen indien de aanvrager niet uit Eindhoven afkomstig is. Respectievelijk wordt voor een sanering < 245,59 (f 541,20) en voor een W.S.N.P.-verklaring E 77,90 (f 171,68) in rekening gebracht bij desbetreffende gemeente. Voor het voeren van budgetbeheer wordt voor iedere klant < 11,34 (f 25,-) per maand in rekening gebracht, ongeacht de woonplaats. Momenteel wordt op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet door onderzoeksbureau Mullaart een onderzoek uitgevoerd naar de hoogte van de tarieven. Het verdient aanbeveling om de tarieven gefaseerd te verhogen naar (marktconform) < 545,ÃćâĆňâĂİ (f 1.200,-) voor een sanering, 6 113,ÃćâĆňâĂİ (f 250,-) voor het doorleiden van een W.S.N.P.-verklaring en < 23,ÃćâĆňâĂİ (f 50,-) per maand voor het voeren van budgetbeheer. Bovendien zal het aantal budgetbeheersrekeningen toenemen. Thans is begroot < ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-). Na realisatie zullen de tarieven f ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-) per jaar meer opleveren dan begroot (specificatie, bijlage 5). De tarieven zijn thans niet kostendekkend en behoren tot de allerlaagste in Nederland, zie voor een vergelijking met andere kredietbanken; specificatie bijlage Overige financiele gevolgen en risico s Een voor de hand liggende kostenbesparing als gevolg van het verbod op commerciele kredietverstrekking, is het wegvallen van de provisiekosten voor intermediairs van autofinancieringen, die voor < ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-) per jaar begroot zijn. Het eenmalige compensatiebedrag zal als voorziening gebruikt worden overeenkomstig haar doel, te weten aanvulling van de exploitatie voor drie jaar. De Stadsbank heeft de beschikking over twee fondsen, te weten Risicovoorziening Stadsbank en Voorziening Waarborg Schuldsaneringen.

5 ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ). < ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) f ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) < ,ÃćâĆňâĂİ f ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) ,ÃćâĆňâĂİ < ,ÃćâĆňâĂİ f ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) Raadsnummer oa.oo6.oor ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) < ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) ,ÃćâĆňâĂİ f ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) < ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) De laatste jaren worden er geen kredieten meer afgesloten onder risicodekking van het laatstgenoemde fonds, zodat het saldo van ,ÃćâĆňâĂİ (f ,-) overgeheveld kan worden naar het Fonds Risicovoorziening Stadsbank (thans 5.4 Resume. De hiervoor genoemde maatregelen en gevolgen van de invoering van de Wet fido kunnen als volgt financieel worden uitgedrukt, waarbij opgemerkt wordt dat er afrondingsverschillen bij de in guldens aangegeven bedragen zijn Wegvallende rente-inkomsten (10,759o) +Afname rentekosten (59o} ,ÃćâĆňâĂİ < ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ j (f ,-} (f 348,000, ) (f ,-} Afname marge ,ÃćâĆňâĂİ < ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) (f ,-) (f ,ÃćâĆňâĂİ ) (f ,ÃćâĆňâĂİ ) Al geraamde ont- < ,ÃćâĆňâĂİ trekking compen- (f ,-) satievergoeding (f ,-) Totaal te dekken ,ÃćâĆňâĂİ Dekking. Afname provisie- < ,ÃćâĆňâĂİ kosten (f ,ÃćâĆňâĂİ ) Afname kosten ,ÃćâĆňâĂİ a.g.v. formatie- (f ,-) vermindering rafname kosten ( ,ÃćâĆňâĂİ overhead (f ,ÃćâĆňâĂİ ) (f ,-) ,ÃćâĆňâĂİ < ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) (f ,-) Meeropbrengst tarieven 6 0,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ (f 0;-} (f ,-} (f ,-} (f ,ÃćâĆňâĂİ }

6 Raadsnummer os.oo6.oor (f ,ÃćâĆňâĂİ ) (f ,ÃćâĆňâĂİ ) (f 0,ÃćâĆňâĂİ ) ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ < ,ÃćâĆňâĂİ ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) (f ,ÃćâĆňâĂİ ) (f ,ÃćâĆňâĂİ ) f ÃćâĆňâĂİ Totale dekking < ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ < ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ f ÃćâĆňâĂİ f ÃćâĆňâĂİ f ÃćâĆňâĂİ f ÃćâĆňâĂİ Verschil te dekken < ,ÃćâĆňâĂİ Uit compensatie- (f ,-) vergoeding ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ 6 0,ÃćâĆňâĂİ Compensatievergoeding C ,ÃćâĆňâĂİ (f ,ÃćâĆňâĂİ ) Onttrekking 2001 (voorlopig) Geprognosticeerd restant compensatievergoeding ÃćâĆňâĂİ f ÃćâĆňâĂİ 6 Overige gevolgen van de aanpak De Stadsbank kan haar regiofunctie behouden indien de gemeenten instemmen met de op handen zijnde tariefverhoging, waarvan zij inmiddels in kennis zijn gesteld. Uit commercieel oogpunt hanteert de Stadsbank een rentepercentage dat een fractie (0,19o) lager ligt dan het Postbanktarief. De commerciele noodzaak om goedkoper dan de Postbank te zijn bestaat niet meer. Derhalve kan nu het Postbanktarief worden gehanteerd. 7 Resultaten van overleg/inspraak De wijziging van de werkzaamheden van de kredietverstrekkers, kas- en baliemedewerksters is met volledige instemming van de medewerkers doorgevoerd. 8 Communicatie Voorlichting omtrent deze herstructureringen zal plaatsvinden via de vaste kanalen met gebruikmaking van de officiele middelen.

7 Raadsnummer os.oo6.oox 9 Ter inzage gelegde stukken Specificatie bijlage 5, meeropbrengsten tarieven. Specificatie bijlage 6, tariefvergelijking Gemeentelijke Kredietbanken. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, R. Welschen, burgemeester. C. Tetteroo, secretaris.

8 Raadsnummer os.oo6.oor Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 19 februari 2002; besluit 1 in te stemmen met de gewijzigde taakstelling als gevolg van de Wet financiering decentrale overheden (fido); 2 in te stemmen met de onder punt 5 genoemde maatregelen ter compensatie van de vermindering van de inkomsten, te weten: a een gefaseerdeformatievermindering van 2,55 formatieplaatsen; b een gefaseerde verhoging van de tarieven voor buitengemeenten en budgetbeheer; 3 in te stemmen met het opgaan van de Voorziening Waarborg Schuldsaneringen in het Risicofonds Risicovoorziening Stadsbank ; 4 in te stemmen met de toevoeging van het restant van de compensatievergoeding aan de Risicovoorziening Stadsbank ter dekking van latente risico s en toe te staan dat het eerder bepaalde maximum van 2% van het uitstaand leningensaldo wordt overschreden; 5 het laten uitwerken van een voorstel inzake de strategische positionering door de directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken in overleg met de directeur van de dienst Werk, Zorg en Inkomen; 6 de begrotingswijziging vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 mei R. Welschen, voorzitter. J. Verheugt, loco-secretaris. EQ

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Sociale Kredietverlening NEDERL ANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIET (NVVK) De leden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), in aanmerking nemende dat: - zij zich bezighouden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 971 Wijziging van artikel 3, tweede lid, van de Wet op het consumentenkrediet (toepasselijkheid Besluit kredietaanbiedingen op krediettransacties

Nadere informatie

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek November 2005 1 Vooraf Schulden raken vele aspecten van het maatschappelijk leven. De ministeries

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

marktwerking in de schuldbemiddeling

marktwerking in de schuldbemiddeling DE TOEKOMST VAN DE SCHULDHULPVERLENING De juridische gevolgen van marktwerking in de schuldbemiddeling 2012 Auteur In opdracht van Begeleider Eerste docent Tweede docent Andreas Weinberger Stichting StimulanSZ

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Datum

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening

Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening Quickscan naar knelpunten en oplossingen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013

RAADSVOORSTEL. TITEL Nieuwe tranche Regeling startersleningen 2013 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4282129 Aan : Gemeenteraad Datum : 22 januari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 29-01-2013 De Ronde

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT

WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES INHOUDSOPGAVE 1 Vervolgonderzoek Uitgezette gelden (treasury)...4 1.1

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

NAAR EEN WERKBARE RENSEIGNERING VAN DE FEE BIJ LIJFRENTEVERZEKERINGEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- RENTEN

NAAR EEN WERKBARE RENSEIGNERING VAN DE FEE BIJ LIJFRENTEVERZEKERINGEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- RENTEN NAAR EEN WERKBARE RENSEIGNERING VAN DE FEE BIJ LIJFRENTEVERZEKERINGEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- RENTEN Inhoudsopgave 1 AANLEIDING... 3 1.1 DOEL: VERSTERKEN VAN DE POSITIE VAN DE KLANT...3 1.2 PROVISIE

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

Een bankrekening voor iedereen

Een bankrekening voor iedereen Een bankrekening voor iedereen evaluatierapport inzake de werking van het NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten!"#$"%&"'()**+(,(!"#$"%&"'()**- Aangeboden aan: Drs. G. Zalm, minister van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE ONDERZOEK FINANCIËLE CONSEQUENTIES ISD-VORMING GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE LOON OP ZAND GEMEENTE WAALWIJK - DEFINITIEF -

EINDRAPPORTAGE ONDERZOEK FINANCIËLE CONSEQUENTIES ISD-VORMING GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE LOON OP ZAND GEMEENTE WAALWIJK - DEFINITIEF - EINDRAPPORTAGE ONDERZOEK FINANCIËLE CONSEQUENTIES ISD-VORMING GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE LOON OP ZAND GEMEENTE WAALWIJK - DEFINITIEF - Utrecht, 12 mei 2003 Drs. M.G.J. Bruning D9489 - mei 2003 EINDRAPPORTAGE

Nadere informatie