Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders"

Transcriptie

1 Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

2 Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke Opvang en (O)GGz in Utrecht kunnen hier gebruik van maken. Deze dienstverlening is gratis. E: T:

3 Voorwoord 1 Met veel genoegen presenteren wij het boekje Waar haal ik geld? Een praktische gids voor (woon)begeleiders om hun cliënten beter te kunnen wijzen op financiële regelingen en tegemoetkomingen waar zij mogelijk recht op hebben. Het voornaamste doel van dit boekje is dat kwetsbare cliënten geholpen worden bij het vergaren van een inkomen dat minimaal nodig is om te kunnen rondkomen. En dat cliënten niet onnodig in de schulden raken omdat financiële regelingen niet benut worden. Het boekje is ontwikkeld door de werkgroep financiën (ZOS) binnen het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang van de gemeente Utrecht. Binnen het Plan van Aanpak zijn zes leefgebieden aangewezen, financiën is één van deze leefgebieden. In de werkgroep financiën zijn de volgende instellingen vertegenwoordigd: SBWU (Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht), Altrecht (waaronder SBRU, Stichting Bewindvoering Regio Utrecht), Centrum Vaartse Rijn, de Tussenvoorziening (waaronder Stadsgeldbeheer), Steunpunt GGZ Utrecht, Leger des Heils en de gemeente Utrecht (SoZaWe). Naast dit boekje heeft de gemeente Utrecht ook het boekje Extra voor U en de cursus Uw geldzaken op orde. Wat doe ik met mijn post? ontwikkeld. Maar er ontbrak nog toegankelijke informatie over alle regelingen waarmee cliënten en dus (woon)begeleiders te maken hebben. We hopen dat dit boekje u helpt om de weg te vinden in de wirwar van wetten en regels, toeslagen en voorzieningen. Maar vooral hopen we dat er zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de financiële mogelijkheden die er zijn om het leven een beetje gemakkelijker te maken. Werkgroep financiën, Zorg op Straat (ZOS) Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Utrecht, april 2009

4 2 1. INKOMEN WWB: Wet Werk en Bijstand WW: Werkloosheidswet ZW: Ziektewet WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WAJONG: Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten AOW: Algemene Ouderdomswet ANW: Algemene Nabestaanden Wet TRI: Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde Arbeidsongeschikten TOESLAGEN EN TEGEMOETKOMINGEN Huurtoeslag Het vierde huis Zorgtoeslag Kindgebondenbudget Kinderopvangtoeslag Kinderbijslag TOG: Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapten WTOS: Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Studiekosten OVERIGE AANVULLINGEN EN KWIJTSCHELDINGEN LDT: langdurigheidstoeslag Reserveringstoeslag Chronisch ziekentoeslag Computer voor huiswerk Bijzondere bijstand U-pas Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Kwijtschelding waterschapsbelastingen HET ZORGSTELSEL Zorgverzekeringswet AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten CIZ en BCT: Centrum Indicatiestelling Zorg en Brede Centrale Toegang CAK: Centraal Administratie Kantoor WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning BELASTINGEN Hulp bij belastingaangifte Digid-code VA: Voorlopige Aanslag 40

5 inhoudsopgave 3 6. SCHULDEN EN FINANCIËLE ONDERSTEUNING SHV: Schuldhulpverlening KBU: Kredietbank Utrecht SGB: Stadsgeldbeheer A&C: Advies en Consult Beslaglegging Financieel Toezicht OVERIG Fondsen Juridisch loket Algemeen maatschappelijk werk ADRESSEN INTERNETSITES Budgetoverzicht 62 61

6 4

7 1. INKOMEN 5 Mensen zonder inkomsten uit arbeid, of met gedeeltelijke inkomsten uit arbeid, kunnen aanspraak maken op een uitkering om een inkomen te verkrijgen dat gelijk staat aan het voor hen geldende sociale minimum. De hoogte van dit sociale minimum hangt af van de gezinssituatie van de betrokkenen. Voor mensen die zelfstandig wonen, wordt er onderscheid gemaakt in drie verschillende gezinssituaties: 1. Alleenstaanden. 2. Alleenstaande ouders. 3. Gehuwden of samenwonenden al dan niet met kinderen. Behalve een indeling naar gezinssituatie, is er ook nog een indeling naar leeftijd. Er worden verschillende normen gehanteerd voor de volgende leeftijden 1 : 18, 19 en 20 jarigen; 21 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar; 65 jaar of ouder. Tenslotte wordt er ook nog gekeken of de kosten van de vaste lasten gedeeld worden met anderen. Voor mensen die niet zelfstandig wonen maar in een instelling of verzorgingstehuis, bestaat de zogenaamde zak-en kleedgeldnorm. De hoogte van de sociale minimum norm is gekoppeld aan het wettelijke minimumloon en wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli bijgesteld. De WWB-uitkering hanteert deze sociale minimum norm. Een compleet overzicht van de actuele WWB-normen kunt u vinden op Voor de actuele normen zie de insteekkaart WWB: Wet Werk en Bijstand De WWB is er voor mensen die onvoldoende inkomsten hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Het is een vangnetregeling. Dat houdt in dat deze uitkering uitsluitend wordt verstrekt als de aanvrager geen aanspraak kan maken op enige andere uitkering of inkomen uit arbeid of inkomen uit arbeid (in de nabije) toekomst. Als er wel aanspraak gemaakt kan worden op een andere uitkering of (parttime) arbeid dan is er sprake van een zogenaamde voorliggende voorziening. De aanvraag voor de WWB wordt dan afgewezen. Er wordt echter altijd uitgegaan van het voor u geldende sociale minimum. Als de uitkering die u krijgt lager is dan dit minimum, dan kunt u vanuit de WWB een aanvullende uitkering krijgen tot het voor u geldende minimum. De gemeentelijke sociale dienst voert de WWB uit. De aanvraag van de uitkering loopt via het CWI, Centrum voor Werk en Inkomen. Bij de WWB wordt rekening gehouden met het totale gezinsinkomen en het eventuele vermogen. Alleen als het gezinsinkomen lager is dan de geldende sociale minimumnorm wordt een uitkering toegekend. Aan het ontvangen van een WWB-uitkering is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn de informatieplicht en de sollicitatieplicht. Als u een WWB-uitkering ontvangt, bent 1 Het kabinet is voornemens voor jongeren de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in te voeren in de eerste helft van Jongeren kunnen dan geen aanspraak meer maken op de WWB maar vallen onder de WIJ. Kern van de WIJ is dat jongeren geen recht meer hebben op een uitkering maar op een werk/leerbaan.

8 6 u verplicht iedere wijziging die zich voordoet in uw gezinssituatie door te geven aan de sociale dienst. Doet u dit niet, of niet op tijd, dan kan de sociale dienst een maatregel opleggen. Dit houdt in dat de uitkering voor een bepaalde periode met een bepaald percentage gekort wordt. Daarnaast is het de bedoeling dat mensen met een uitkering zo snel mogelijk in staat zijn weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zij hebben sollicitatieplicht en zijn verplicht mee te werken aan een re-integratietraject. Als dit niet in voldoende mate gebeurt, kan de sociale dienst ook hiervoor een maatregel opleggen. Als u denkt dat u niet in staat bent aan de sollicitatieverplichting te voldoen, kunt u via de sociale dienst ontheffing aanvragen. Of dit wordt toegekend, hangt af van de uitslag van de keuring en uw persoonlijke situatie. Voor informatie over de WWB kunt u bellen met de sociale dienst in uw woonplaats. U kunt ook informatie over de WWB vinden op Voor adressen en telefoonnummers van de sociale dienst in Utrecht, Houten, IJsselstein en Nieuwegein zie hoofdstuk 8. Aandachtspunten bij een aanvraag WWB Een alleenstaande ouder die WWB aanvraagt, kan bij de belastingdienst de alleenstaande ouderkorting aanvragen. Dit is niet verplicht maar wel verstandig. Deze korting wordt maandelijks door de belastingdienst uitbetaald. Als iemand recht heeft op een heffingskorting maar deze korting niet wil aanvragen dan mag SoZaWe het bedrag toch korten op de uitkering. Als de uitkeringsinstantie de volledige uitkering betaalt, kan de heffingskorting achteraf teruggevorderd worden. Bij het beoordelen van uw aanvraag voor een uitkering wordt ook gekeken naar uw vermogen. Als uw vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, wordt de uitkering afgewezen. De actuele vermogensgrenzen staan op de insteekkaart. Vaak is er de mogelijkheid om via de WWB-uitkering een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Dit is de Agis Optimaal Basis Utrecht. U krijgt korting op de maandpremie en koopt het eigen risico af. Als de consulent u bij het aanmeldgesprek niet wijst op de mogelijkheid van een collectieve verzekering dan moet u er zelf naar vragen. De aanvraagdatum van de uitkering geldt bij toekenning als de ingangsdatum. U kunt de uitkering niet met terugwerkende kracht aanvragen. U moet de aanvraag dus niet uitstellen WW: Werkloosheidswet Iedere werknemer die in loondienst is bij een Nederlandse werkgever is verzekerd voor de WW. Dit staat voor Werkloosheidswet. Als u werkloos bent geworden, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet. De WW wordt uitgevoerd door het UWV. De aanvraag van de WW loopt via het CWI. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering wordt gekeken naar de volgende punten: 1. U moet werkloos zijn geworden. 2. U moet verzekerd zijn voor werkloosheid. 3. U moet beschikbaar zijn voor werk.

9 7 4. U hebt er alles aan gedaan om te voorkomen dat u een WW-uitkering nodig hebt. U mag niet verwijtbaar werkloos zijn. Dit betekent dat het niet uw eigen schuld mag zijn dat u werkloos bent. 5. U moet voldoen aan de wekeneis. Nadat is vastgesteld dat u recht hebt op een WW-uitkering wordt de duur en de hoogte van de uitkering bepaald. Dit hangt samen met uw arbeidsverleden en met de hoogte van uw laatst verdiende loon. Afhankelijk van de lengte van uw arbeidsverleden kunt u in aanmerking komen voor de basisuitkering of voor een verlengde uitkering. De basisuitkering duurt 3 maanden. De verlengde uitkering maximaal 38 maanden. Als u een partner hebt, wordt bij het vaststellen van de hoogte van de WW geen rekening gehouden met de inkomsten van deze partner. Dat komt omdat de WW een individuele uitkering is. Dit in tegenstelling tot de WWB. Hierbij worden de inkomsten van de partner wel meegerekend. De WW-uitkering bedraagt een percentage van uw laatstverdiende loon. Daardoor kan het zijn dat u, ondanks dat u een WW-uitkering krijgt, toch onder het voor u geldende sociale minimum blijft met uw inkomen. Als dit zo is, kunt u een beroep doen op de Toeslagenwet, de TW. De Toeslagenwet vult uw uitkering aan tot het voor u geldende sociale minimum. Het UWV moet u wijzen op de mogelijkheid van de TW. In de praktijk wordt dit vaak vergeten. Daarom is het belangrijk dat u er zelf naar vraagt. Als bij de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat u geen recht heeft op een WW-uitkering dan krijgt u een afwijzende beschikking thuis gestuurd. Hiermee kunt u naar het CWI om een WWBuitkering aan te vragen. Voor informatie over de WW kunt u bellen met het UWV, telefoon werknemers: Ook kunt u informatie vinden op Aandachtspunten bij het aanvragen van een WW-uitkering U kunt zowel volledig als gedeeltelijk werkloos zijn. U wordt als werkloos gezien als u per week minstens 5 uur minder werkt dan daarvoor. Om recht te hebben op de WW moet u in de afgelopen 36 weken minstens 26 weken gewerkt hebben. Als uw WW-aanvraag wordt afgewezen, kunt u een WWB-aanvraag indienen. U moet dan de afwijzende beschikking van de WW meenemen. Let goed op de mogelijkheid van de Toeslagenwet ZW: Ziektewet Als u werkt en een keertje ziek wordt, is dat geen probleem. U krijgt gewoon uw loon doorbetaald door uw werkgever. Dit is wettelijk zo geregeld. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een uitkering volgens de ZW. Iedere werknemer onder de 65 jaar is hiervoor verzekerd. Uw werkgever betaalt de eerste 104 weken dat u ziek bent, uw loon door. Daarna gaat de ZW pas in. Wanneer uw contract eindigt terwijl u ziek bent, dan krijgt u daarna een ziektewetuitkering.

10 8 Als u werkt als oproepkracht of uitzendkracht hebt u geen werkgever. Bij ziekte krijgt u dan meteen een uitkering volgens de ziektewet. De ZW wordt uitgevoerd door het UWV. Als u ziek bent mag uw werkgever over 2 jaar maximaal 170% van uw loon doorbetalen. In het eerste jaar van uw ziekte krijgt u meestal 100% doorbetaald en in het tweede jaar 70%. Maar dit kan ook anders zijn. In het eerste jaar moet de betaling echter minstens gelijk zijn aan het minimumloon. Als uw uitkering in het tweede jaar van de ZW naar beneden gaat, kan het zijn dat u met uw inkomsten onder het voor u geldende minimum uitkomt. Als dit het geval is, kunt u bij het UWV een toeslag aanvragen. Voor de minimumnormen zie de insteekkaart. Als u langer dan 6 weken ziek bent, is het de bedoeling dat uw werkgever samen met u kijkt hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Dit gebeurt samen met de arbodienst of de bedrijfsarts. Uw werkgever is verplicht zich in te spannen voor uw re-integratietraject. Gebeurt dit niet voldoende dan kan het UWV een sanctie opleggen aan uw werkgever. Uiteraard bent u zelf ook verplicht om mee te werken aan uw re-integratie. De verplichtingen met betrekking tot uw re-integratie staan beschreven in de Wet verbetering Poortwachter. Wanneer u na twee jaar loon doorbetaling of ZW nog niet in staat bent om te werken, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. U moet de WIA-uitkering tenminste 3 maanden voordat de ZW afloopt, aanvragen. Als uw baan of uw WW-uitkering beëindigd is en u wordt binnen 1 maand ziek, kan het zijn dat u toch in aanmerking komt voor een ZW-uitkering. U moet dan minstens 2 maanden achter elkaar gewerkt hebben. Dit wordt nawerking van de verzekering genoemd. Voor informatie over de ZW kunt u bellen met het UWV, telefoon werknemers: Ook kunt u informatie vinden op Aandachtspunten bij de ZW Als u ziek bent, hebt u bepaalde verplichtingen. Als u deze verplichtingen niet nakomt, kan de werkgever uw loon achterhouden of stopzetten. Als u passend werk weigert, hebt u geen recht meer op loon. Als u het werk dat u wordt aangeboden niet passend vindt, kun u hierover bij het UWV een second opinion aanvragen. Dit wordt ook wel een deskundigenoordeel genoemd. Als u zonder een goede reden niet meewerkt aan uw re-integratie mag uw werkgever u ontslaan. Hierover moet wel eerst een second opinion zijn aangevraagd bij het UWV. Als u vindt dat u ziek bent maar uw werkgever vindt dat u moet werken dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De ZW wordt uitgekeerd inclusief vakantiegeld. U krijgt dus niet een keer per jaar nog vakantiegeld uitbetaald. Dit is belangrijk bij het vergelijken van de hoogte van uw ZW-uitkering met de voor uw geldende minimumnorm. Denk aan het aanvragen van de Toeslagenwet als u onder het voor u geldende minimum komt.

11 WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Op het moment dat u door ziekte helemaal of gedeeltelijk niet meer kunt werken, kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De WIA is de opvolger van de WAO. U kunt pas een WIA-uitkering aanvragen nadat u 2 jaar ziek bent geweest. In deze periode is uw loon door de werkgever doorbetaald of hebt u een ZW-uitkering ontvangen. De WIA moet u aanvragen bij het UWV. Het UWV bepaalt aan de hand van een arbeidsongeschiktheidskeuring of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. De keuring bestaat meestal uit een onderzoek door een verzekeringsarts en een onderzoek door een arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts kijkt naar uw medische situatie. Als de verzekeringsarts vaststelt dat u helemaal niet meer kunt werken, is er geen onderzoek door de arbeidsdeskundige meer nodig. De arbeidsdeskundige kijkt naar het werk dat u nog zou kunnen doen en wat u daarmee zou kunnen verdienen. Al het werk dat algemeen geaccepteerd is, komt in aanmerking. Er wordt geen rekening gehouden met uw beroep of opleidingsniveau. Ook werk dat onder uw niveau ligt, kan voor u geschikt zijn. Op basis van de conclusies van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) WIA-uitkering. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de IVA en de WGA. De afkorting IVA betekent Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt een IVA uitkering wanneer u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Dit betekent dat u voor 80%-100% wordt afgekeurd. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat dit in de toekomst zo zal blijven. De hoogte van de IVA-uitkering hangt samen met uw laatstverdiende loon. Op basis van uw jaarloon voordat u ziek werd, berekent het UWV het WIA-maandloon. De uitkering is 75% hiervan. Zolang u volledig arbeidsongeschikt blijft, krijgt u een IVA-uitkering. De afkorting WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U komt in aanmerking voor deze uitkering als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. U wordt als gedeeltelijk arbeidsongeschikt beschouwd als u voor 35% tot 80% wordt afgekeurd. U krijgt ook een WGA-uitkering wanneer u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent maar in de toekomst weer kunt werken. Er zijn drie vormen van een WGA-uitkering: een loongerelateerde uitkering; een loonaanvullende uitkering; een vervolguitkering. Welke uitkering u krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden en van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Bij de beoordeling van uw recht op een WIA-uitkering wordt geen rekening gehouden met uw vermogen of spaargeld. Ook wordt er niet gekeken naar de inkomsten van uw partner. Inkomsten uit arbeid hebben wel invloed op uw uitkering. Deze worden voor 70% verrekend met uw uitkering. U houdt dus wel extra geld over. Als u geen betaald werk hebt maar vrijwilligerswerk

12 10 doet, kan het zijn dat u daarvoor een onkostenvergoeding krijgt. Deze kunt u gewoon houden. De WIA is ingegaan in 2004 en geldt alleen als u op of na 1 januari 2004 ziek bent geworden. Als u al een WAO-uitkering hebt dan blijft u deze houden zolang u arbeidsongeschikt bent. Ook als u een gedeeltelijke WAO hebt, blijft de WAO op u van toepassing voor het gedeelte dat u werkt. Voor informatie over de WIA kunt u bellen met het UWV, telefoon werknemers: Ook kunt u informatie vinden op Aandachtspunten WIA U komt pas in aanmerking voor de WIA als u door uw ziekte of handicap minstens 35% arbeidsongeschikt bent. U mag vrijwilligerswerk doen. U mag inkomsten uit arbeid hebben maar deze worden voor 70% verrekend met uw uitkering. Als u met uw WIA-uitkering onder het voor u geldende sociale minimum blijft, kunt u een beroep doen op de Toeslagenwet WAJONG: Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten De WAJONG is een uitkering voor jongeren die voor hun 17 e of tijdens hun studie (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geworden. U wordt gezien als arbeidsongeschikt wanneer u door ziekte of beperking niet in staat bent hetzelfde te verdienen als een gezonde persoon van uw leeftijd. U kunt een WAJONG-uitkering krijgen als u 25% of meer arbeidsongeschikt bent. De WAJONG wordt uitgevoerd door het UWV. U komt voor de WAJONG in aanmerking als u voldoet aan de volgende punten: 1. U woont in Nederland. 2. U bent jonger dan 65 jaar. 3. U bent op uw 17 e al (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. 4. U studeert nog en bent jonger dan 30 jaar en door langdurige ziekte of een handicap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. 5. U bent na een wachtperiode van 52 weken nog steeds voor minstens 25% arbeidsongeschikt. Tijdens de wachttijd van 52 weken krijgt u nog geen WAJONG-uitkering. Als u tijdens de wachttijd 18 jaar of ouder bent, of wordt, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een WWB-uitkering. De WAJONG houdt geen rekening met uw eigen vermogen of spaargeld. Ook het inkomen van uw partner wordt buiten beschouwing gelaten. Er wordt wel rekening gehouden met uw eigen inkomsten uit werk of uitkering. Voor informatie over de WAJONG kunt u bellen met het UWV telefoon werknemers Ook kunt u informatie vinden op

13 11 Aandachtspunten bij een WAJONG-uitkering U hoeft niet in Nederland geboren te zijn om in aanmerking te komen voor de WAJONG. U moet wel voor uw 17 e in Nederland zijn komen wonen. Als u naar Nederland gekomen bent vanuit een land buiten de EU/EER dan gaat de WAJONG pas in nadat u 6 jaar in Nederland hebt gewoond. Dit kan dus ook na uw 18 e jaar zijn AOW: Algemene Ouderdomswet Zodra u 65 jaar wordt, hebt u recht op uitbetaling van de AOW. Dit is een ouderdomspensioen op minimumniveau voor de Nederlandse bevolking. De AOW is een volksverzekering waarvoor mensen met een inkomen premie betalen. U bent verzekerd voor de AOW als u rechtmatig in Nederland woont. U bouwt dan van uw 15 e tot uw 65 ste per jaar 2% aan AOW op. Na 50 jaar hebt u een volledig AOW-pensioen van 100% opgebouwd. In de maand dat u 65 wordt, wordt uw eerste AOW pensioen uitgekeerd. Als u pas na uw 15 e in Nederland bent komen wonen of een bepaalde tijd buiten Nederland hebt gewoond, is uw AOW-pensioen niet volledig. U kunt dan aanvullende WWB aanvragen. De AOW wordt uitgevoerd door de SVB, de Sociale Verzekeringsbank. Het AOW pensioen is gebaseerd op het minimumloon. De hoogte van de AOW is afhankelijk van uw gezinssituatie. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende indeling: Een alleenstaande: ontvangt 70% van het minimumloon. Een alleenstaande ouder met meerderjarig kind: wordt gezien als alleenstaande en ontvangt 70% van het minimumloon. Een alleenstaande ouder met minderjarig kind: ontvangt 90% van het minimumloon. Gehuwden of samenwonenden: ontvangen beiden 50% van het minimumloon. Als uw partner jonger is dan 65 kunt u in aanmerking komen voor een partnertoeslag. Een meerpersoonshuishouden, dat wil zeggen: u woont met 2 of meer volwassenen in een huis. U wordt dan gezien als alleenstaande. U krijgt 70% van het minimumloon. Als u met één ander persoon samenwoont maar u bent geen partners, dan wordt u als samenwonend gezien. U krijgt dan beiden 50% van het minimumloon. Zes maanden voordat u 65 jaar wordt, krijgt u een brief van de SVB in verband met de AOW. Hierin wordt uitgelegd hoe u AOW kunt aanvragen. Vraagt u de AOW aan nadat u 65 jaar bent geworden dan krijgt u maximaal met 1 jaar terugwerkende kracht de AOW uitbetaald. Voor informatie over de AOW kunt u bellen met het SVB kantoor voor uw regio. Dit kunt u vinden via U kunt ook bellen met het hoofdkantoor van de SVB in Amstelveen: Aandachtspunten bij de AOW Op de AOW wordt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingehouden. Deze wordt door de SVB niet vergoed omdat het bedrag al is verwerkt in de AOW. U moet wijzigingen in uw gezinssituatie doorgeven aan de SVB. Bij overlijden wordt de AOW per datum overlijden beëindigd. De nabestaanden hebben recht

14 12 op een overlijdensuitkering van 1 maand. Deze gaat in vanaf de dag van overlijden. Bij verhuizing naar een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten, krijgt u maximaal 50% van het minimumloon uitbetaald. U krijgt geen partnertoeslag of hoger alleenstaandenpensioen ANW: Algemene Nabestaandenwet De ANW is een volksverzekering. Dat betekent dat mensen met een inkomen hiervoor premie betalen. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de ANW. De ANW regelt het recht op een uitkering voor de nabestaanden van een overledene: de partner en de kinderen. Om in aanmerking te komen voor een ANW-uitkering moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De ANW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. U kunt de ANW bij de SVB aanvragen. Voorwaarden voor de ANW: 1. Uw partner overlijdt. 2. Uw partner is verzekerd voor de ANW. 3. U bent jonger dan 65 jaar. Als u aan alle voorwaarden voldoet en u verkeert in ten minste één van de volgende situaties dan kunt u recht hebben op een ANW-uitkering. U hebt een kind jonger dan 18 jaar dat niet tot het huishouden van een ander behoort. U bent zwanger. U bent voor tenminste 45% arbeidsongeschikt en de arbeidsongeschiktheid duurt in ieder geval 3 maanden. U bent geboren voor 1 januari Voor informatie over de ANW kunt u bellen met het SVB kantoor voor uw regio. De gegevens kunt u vinden op U kunt ook bellen met het hoofdkantoor van de SVB in Amstelveen: Aandachtspunten ANW Ouder en kind worden nooit als samenwonend gezien en kunnen dus geen nabestaandenuitkering krijgen voor elkaar. De ANW-uitkering eindigt als u met iemand een gezamenlijke huishouding gaat voeren. U kunt ook recht hebben op een ANW-uitkering wanneer uw ex-partner overlijdt TRI: Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde Arbeidsongeschikten Mensen met een uitkering volgens de WAO, de WAJONG of de WAZ, Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen, moeten eenmalig worden herbeoordeeld. Als zij na deze herbeoordeling hun uitkering helemaal of gedeeltelijk kwijtraken, kunnen ze aanspraak maken

15 13 op de TRI. De TRI vult voor de duur van maximaal 1 jaar de uitkering aan tot het oude niveau. U komt in aanmerking voor de TRI als u na de beëindiging van uw uitkering in het kader van de WAO, WAJONG of WAZ niet in aanmerking komt voor de WW. Of als u gedurende minder dan 12 maanden een WW-uitkering ontvangt. U moet de TRI zelf aanvragen bij het UWV. De duur van de TRI is maximaal 12 maanden. Als u eerst een tijd een WW-uitkering krijgt dan is de periode van de WW en de TRI samen maximaal 12 maanden. De hoogte van de TRI-uitkering is maximaal de hoogte van de uitkering die u daarvoor had. Houdt u nog gedeeltelijk uw oude uitkering dan vult de TRI uw inkomen aan tot het oude niveau. Als u inkomsten heeft naast de TRI-uitkering dan wordt er gekeken of deze inkomsten gemiddeld hoger zijn dan de gemiddelde inkomsten die u naast uw oude uitkering had. Als dit het geval is, dan wordt uw TRI met het verschil van deze gemiddelden verlaagd. Zodra u weet dat uw oude uitkering naar beneden gaat, kunt u de TRI aanvragen. Deze gaat dan in op het moment dat uw oude uitkering verlaagd dan wel beëindigd is. U moet de TRI-uitkering in ieder geval aanvragen binnen 2 maanden nadat uw uitkering in het kader van de WAO, WAJONG of WAZ is gestopt of verlaagd. De TRI-uitkering gaat dan in op de datum van aanvraag. Voor informatie over de TRI kunt u bellen met het UWV, telefoon werknemers: Ook kunt u informatie vinden op Aandachtspunten bij detri De maandbetalingen van de TRI zijn een voorschot. Na afloop van de TRI berekent het UWV of u terug moet betalen of recht hebt op een bijbetaling. Wijziging in inkomsten moet u meteen doorgeven aan het UWV. De TRI-uitkering wordt uitbetaald inclusief vakantiegeld. U krijgt dus niet nog eenmaal per jaar een bedrag aan vakantiegeld uitbetaald.

16 14

17 2. TOESLAGEN EN TEGEMOETKOMINGEN 15 Als u moet leven van een minimum inkomen is het vaak niet gemakkelijk om rond te komen en alle maandelijkse lasten te betalen. Er bestaan echter verschillende regelingen waarvan u gebruik kunt maken om uw inkomsten aan te vullen. De meeste regelingen worden niet automatisch toegepast en moet u zelf aanvragen. U moet dan wel weten wat de mogelijkheden zijn en waar u terecht kunt voor informatie en aanvraag. Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt, dient u gewoon een aanvraag in. De betreffende instantie kan dan beoordelen of de regeling ook op u van toepassing is. Naast de regelingen die in hoofdstuk 2 besproken worden, is de voorlopige aanslag van de belastingdienst ook een mogelijkheid voor een aanvulling op uw inkomsten. De voorlopige aanslag wordt besproken in hoofdstuk Huurtoeslag Ongeacht het inkomen dat iemand verdient, gaat de overheid ervan uit dat iedereen in ieder geval de standaard normhuur zelf moet kunnen betalen. In 2008 was dit een bedrag van 187,31. Dus ook als u leeft van een uitkering moet u dit bedrag zelf betalen. De huur van een woning is in de meeste gevallen echter een stuk hoger dan de normhuur. Voor het bedrag dat hoger is dan de normhuur kunt u huurtoeslag aanvragen. Deze aanvraag moet u indienen bij de belastingdienst want zij voert de wet op de huurtoeslag uit. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag wordt naar de volgende punten gekeken: 1. de gezinssamenstelling; 2. het fiscale jaarinkomen van het gezin; 3. de hoogte van de kale huur die u betaalt; 4. uw leeftijd. Niet iedereen komt in aanmerking voor huurtoeslag. Er wordt gebruik gemaakt van een maximale huurgrens. Voor de actuele huurgrens zie de insteekkaart. Ook wordt er bij het vaststellen van het recht op huurtoeslag een grensinkomen gehanteerd. Als uw inkomen hoger is dan dit grensinkomen dan hebt u geen recht op huurtoeslag. Als uw gezinsinkomen lager is dan dit grensinkomen hebt u wel recht op huurtoeslag. Hoe dichter uw inkomen bij het grensinkomen zit hoe lager de huurtoeslag die u krijgt. Dit grensinkomen wijzigt ieder jaar. Voor de grensinkomens van de huurtoeslag zie de insteekkaart. Informatie over de huurtoeslag kunt u vinden op Via deze website kunt u ook de aanvraag voor de huurtoeslag indienen. U moet dan wel een zogenaamde Digidcode hebben. De Digid-code kunt u aanvragen via Zie hoofdstuk 5.2. U kunt de aanvraagformulieren voor de huurtoeslag ook telefonisch opvragen via de belastingtelefoon: Voor adresgegevens van de belastingdienst zie hoofdstuk 8. Aandachtspunten bij de huurtoeslag Wijzigingen in uw persoonlijke situatie moet u doorgeven aan de belastingdienst. Een wijziging in de huur moet u doorgeven aan de belastingdienst want dan wijzigt ook de

18 16 hoogte van de huurtoeslag. Teveel ontvangen huurtoeslag moet u terugbetalen. Als u in een jaar teveel huurtoeslag hebt ontvangen mag de belastingdienst dit verrekenen met de huurtoeslag die u in het lopende jaar ontvangt. Inkomen van kinderen van 18 jaar en ouder wordt ook meegeteld in het gezinsinkomen. U kunt de huurtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waar de aanvraag betrekking op heeft Het Vierde Huis Het vierde huis is een stichting die gemeenten en woningcorporaties helpt bij het aanpakken van woonproblemen. Zo houdt Het vierde huis zich onder andere bezig met het beoordelen van urgentieaanvragen, bemiddelt zij bij woonoverlast en kan zij medische keuringen verrichten ten behoeve van een woonindicatie. Bij Het vierde huis kunt u ook het woonlastenfonds en de woonkostentoeslag van de gemeente Utrecht aanvragen. Voor de woonkostentoeslag kunt u in aanmerking komen in de volgende gevallen: 1. Uw woonlasten zijn hoger dan de maximale huurgrens en er is sprake van één van de volgende situaties: a. Uw inkomen is buiten uw schuld plotseling naar beneden gegaan waardoor u de kosten voor de woning niet meer kunt opbrengen. b. U hebt voor de woning een bijzondere medische of sociale indicatie gekregen. 2. U ontvangt een gemeentelijke uitkering en een deel van uw inkomsten uit werk wordt vrijgelaten. Het woonlastenfonds is een aanvulling op de huurtoeslag en/of de woonkostentoeslag. Als u huurtoeslag of woonkostentoeslag hebt, komt u misschien ook nog in aanmerking voor het woonlastenfonds. Om te beoordelen of u recht hebt op het woonlastenfonds wordt er gekeken naar de verhouding van uw inkomsten en de huur die u betaalt. Om te kijken of u in aanmerking komt, kunt u een proefberekening maken op Voor informatie kunt u bellen met het wooninformatiecentrum van Woningnet: U kunt ook informatie vinden op Hier kunt u ook de aanvraagformulieren vinden en printen. Aandachtspunten Het woonlastenfonds is uitsluitend voor mensen die in de gemeente Utrecht wonen. De woonkostentoeslag is een regeling in de bijzondere bijstand die alleen in de gemeente Utrecht door Het vierde huis wordt uitgevoerd en niet door SoZaWe. Vraag de woonkostentoeslag aan zodra de inkomensdaling bekend is. De beslissing laat 8 weken op zich wachten.

19 Zorgtoeslag In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Dit doet u bij een zorgverzekeraar. Voor mensen met een WWB-uitkering is het mogelijk om via de sociale dienst een collectieve verzekering af te sluiten. U komt ook in aanmerking voor deze collectieve verzekering als u een U-pas hebt. Voor de zorgverzekering betaalt u maandelijks premie. Omdat de kosten van deze premie hoog zijn, heeft de overheid een tegemoetkoming in de kosten bedacht. Dit is de zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de zorgtoeslag wordt gekeken naar de volgende punten: 1. Hebt u een zorgverzekering? 2. Bent u ouder dan 18 jaar? 3. Hebt u de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning met recht op toeslagen? 4. Wat is uw gezinsinkomen? Niet iedereen komt in aanmerking voor zorgtoeslag. Bij het bepalen van recht op zorgtoeslag wordt een grensinkomen gebruikt. Is uw inkomen hoger dan dit grensinkomen dan komt u niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Is uw inkomen lager dan dit grensinkomen dan komt u wel in aanmerking voor zorgtoeslag. Hoe dichter uw inkomen in de buurt komt van het grensinkomen des te lager is de zorgtoeslag waar u recht op hebt. Voor de actuele grensinkomens zie de insteekkaart. Voor informatie over de zorgtoeslag en voor het bestellen van de aanvraagformulieren kunt u bellen met de belastingtelefoon: Ook kunt u informatie vinden op U kunt de aanvraag ook indienen via deze site. U moet dan wel een Digid-code hebben. Zie hiervoor hoofdstuk 5.2. Aandachtspunten bij het ontvangen van zorgtoeslag Wijzigingen in uw persoonlijke situatie moet u direct doorgeven aan de belastingdienst. Als blijkt dat u meer zorgtoeslag hebt ontvangen dan waar u recht op had dan moet u de teveel ontvangen toeslag terugbetalen. De belastingdienst kan teveel ontvangen zorgtoeslag uit voorgaande jaren verrekenen met de zorgtoeslag die u in het lopende jaar krijgt. Als u gehuwd bent of samenwoont, moet u aangeven dat u een toeslagpartner hebt. U kunt de zorgtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen tot april van het jaar na het jaar waar de aanvraag betrekking op heeft Kindgebondenbudget Als u kinderen hebt en uw inkomsten komen niet boven een bepaalde grens uit, dan komt u in aanmerking voor het kindgebonden budget. In 2008 werd dit nog kindertoeslag genoemd. Het norminkomen dat wordt gebruikt, hangt af van het aantal kinderen dat u hebt. Voor de actuele norminkomens zie de insteekkaart. Het kindgebondenbudget wordt uitbetaald door

20 18 de belastingdienst. Daar kunt u ook een aanvraag indienen. Om te kijken of u in aanmerking komt voor het kindgebondenbudget wordt gekeken naar de volgende punten: 1. Wat is de hoogte van uw gezinsinkomen? 2. Ontvangt u kinderbijslag? 3. Wat is de leeftijd van uw kinderen? 4. Bij kinderen van 16 en 17 jaar in welke mate onderhoudt u hen? Voor informatie over het kindgebondenbudget kunt u bellen met de belastingtelefoon: Ook kunt u informatie vinden op Voor de hoogte van de actuele inkomensgrenzen zie de insteekkaart. Aandachtspunten bij het kindgebonden budget. Niet iedereen krijgt evenveel per maand. Het bedrag dat u krijgt is afhankelijk van uw inkomen. Naarmate u een inkomen hebt dat dichter bij het gehanteerde grensinkomen ligt, krijgt u minder kindgebonden budget. Wijzigingen in uw situatie moet u direct doorgeven. Als aan het eind van het jaar blijkt dat u teveel kindgebonden budget hebt ontvangen, moet u dat terugbetalen Kinderopvangtoeslag Als u kinderen hebt en u en uw partner werken allebei of volgen een re-integratietraject dan moeten de kinderen vaak naar de kinderopvang. Dit geldt ook wanneer u alleenstaande ouder bent. Voor de kosten van de kinderopvang kunt u vaak kinderopvangtoeslag krijgen. Deze moet u aanvragen bij de belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. 1. U hebt 1 of meer inwonende kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt. 2. De inwonende kinderen staan ingeschreven op uw woonadres. 3. Uw kind gaat naar een kinderopvanginstelling die geregistreerd is bij de gemeente. 4. Uw kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs. 5. U of uw toeslagpartner betaalt de kinderopvang. 6. U werkt of krijgt een bijdrage op grond van de Wet kinderopvang van de gemeente of van het UWV. De kinderopvangtoeslag die de belastingdienst uitbetaalt, is afhankelijk van uw toetsingsinkomen. Als u werkt, is er ook sprake van een werkgeversbijdrage. Deze is afhankelijk van de kosten voor de kinderopvang. Als u werkt, wordt de werkgeversbijdrage ook door de belastingdienst uitbetaald.

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai

Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen Oranje Masai Module Inburgering in persoonlijke financiën aangeboden door: V.1 21 aug. 2010 Inhoudsopgave 1. DISCUSSIE: OMGAAN MET GELD IN HET GEBOORTELAND

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie