Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders"

Transcriptie

1 Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

2 Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke Opvang en (O)GGz in Utrecht kunnen hier gebruik van maken. Deze dienstverlening is gratis. E: T:

3 Voorwoord 1 Met veel genoegen presenteren wij het boekje Waar haal ik geld? Een praktische gids voor (woon)begeleiders om hun cliënten beter te kunnen wijzen op financiële regelingen en tegemoetkomingen waar zij mogelijk recht op hebben. Het voornaamste doel van dit boekje is dat kwetsbare cliënten geholpen worden bij het vergaren van een inkomen dat minimaal nodig is om te kunnen rondkomen. En dat cliënten niet onnodig in de schulden raken omdat financiële regelingen niet benut worden. Het boekje is ontwikkeld door de werkgroep financiën (ZOS) binnen het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang van de gemeente Utrecht. Binnen het Plan van Aanpak zijn zes leefgebieden aangewezen, financiën is één van deze leefgebieden. In de werkgroep financiën zijn de volgende instellingen vertegenwoordigd: SBWU (Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht), Altrecht (waaronder SBRU, Stichting Bewindvoering Regio Utrecht), Centrum Vaartse Rijn, de Tussenvoorziening (waaronder Stadsgeldbeheer), Steunpunt GGZ Utrecht, Leger des Heils en de gemeente Utrecht (SoZaWe). Naast dit boekje heeft de gemeente Utrecht ook het boekje Extra voor U en de cursus Uw geldzaken op orde. Wat doe ik met mijn post? ontwikkeld. Maar er ontbrak nog toegankelijke informatie over alle regelingen waarmee cliënten en dus (woon)begeleiders te maken hebben. We hopen dat dit boekje u helpt om de weg te vinden in de wirwar van wetten en regels, toeslagen en voorzieningen. Maar vooral hopen we dat er zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de financiële mogelijkheden die er zijn om het leven een beetje gemakkelijker te maken. Werkgroep financiën, Zorg op Straat (ZOS) Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Utrecht, april 2009

4 2 1. INKOMEN WWB: Wet Werk en Bijstand WW: Werkloosheidswet ZW: Ziektewet WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WAJONG: Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten AOW: Algemene Ouderdomswet ANW: Algemene Nabestaanden Wet TRI: Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde Arbeidsongeschikten TOESLAGEN EN TEGEMOETKOMINGEN Huurtoeslag Het vierde huis Zorgtoeslag Kindgebondenbudget Kinderopvangtoeslag Kinderbijslag TOG: Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapten WTOS: Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Studiekosten OVERIGE AANVULLINGEN EN KWIJTSCHELDINGEN LDT: langdurigheidstoeslag Reserveringstoeslag Chronisch ziekentoeslag Computer voor huiswerk Bijzondere bijstand U-pas Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Kwijtschelding waterschapsbelastingen HET ZORGSTELSEL Zorgverzekeringswet AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten CIZ en BCT: Centrum Indicatiestelling Zorg en Brede Centrale Toegang CAK: Centraal Administratie Kantoor WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning BELASTINGEN Hulp bij belastingaangifte Digid-code VA: Voorlopige Aanslag 40

5 inhoudsopgave 3 6. SCHULDEN EN FINANCIËLE ONDERSTEUNING SHV: Schuldhulpverlening KBU: Kredietbank Utrecht SGB: Stadsgeldbeheer A&C: Advies en Consult Beslaglegging Financieel Toezicht OVERIG Fondsen Juridisch loket Algemeen maatschappelijk werk ADRESSEN INTERNETSITES Budgetoverzicht 62 61

6 4

7 1. INKOMEN 5 Mensen zonder inkomsten uit arbeid, of met gedeeltelijke inkomsten uit arbeid, kunnen aanspraak maken op een uitkering om een inkomen te verkrijgen dat gelijk staat aan het voor hen geldende sociale minimum. De hoogte van dit sociale minimum hangt af van de gezinssituatie van de betrokkenen. Voor mensen die zelfstandig wonen, wordt er onderscheid gemaakt in drie verschillende gezinssituaties: 1. Alleenstaanden. 2. Alleenstaande ouders. 3. Gehuwden of samenwonenden al dan niet met kinderen. Behalve een indeling naar gezinssituatie, is er ook nog een indeling naar leeftijd. Er worden verschillende normen gehanteerd voor de volgende leeftijden 1 : 18, 19 en 20 jarigen; 21 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar; 65 jaar of ouder. Tenslotte wordt er ook nog gekeken of de kosten van de vaste lasten gedeeld worden met anderen. Voor mensen die niet zelfstandig wonen maar in een instelling of verzorgingstehuis, bestaat de zogenaamde zak-en kleedgeldnorm. De hoogte van de sociale minimum norm is gekoppeld aan het wettelijke minimumloon en wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli bijgesteld. De WWB-uitkering hanteert deze sociale minimum norm. Een compleet overzicht van de actuele WWB-normen kunt u vinden op Voor de actuele normen zie de insteekkaart WWB: Wet Werk en Bijstand De WWB is er voor mensen die onvoldoende inkomsten hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Het is een vangnetregeling. Dat houdt in dat deze uitkering uitsluitend wordt verstrekt als de aanvrager geen aanspraak kan maken op enige andere uitkering of inkomen uit arbeid of inkomen uit arbeid (in de nabije) toekomst. Als er wel aanspraak gemaakt kan worden op een andere uitkering of (parttime) arbeid dan is er sprake van een zogenaamde voorliggende voorziening. De aanvraag voor de WWB wordt dan afgewezen. Er wordt echter altijd uitgegaan van het voor u geldende sociale minimum. Als de uitkering die u krijgt lager is dan dit minimum, dan kunt u vanuit de WWB een aanvullende uitkering krijgen tot het voor u geldende minimum. De gemeentelijke sociale dienst voert de WWB uit. De aanvraag van de uitkering loopt via het CWI, Centrum voor Werk en Inkomen. Bij de WWB wordt rekening gehouden met het totale gezinsinkomen en het eventuele vermogen. Alleen als het gezinsinkomen lager is dan de geldende sociale minimumnorm wordt een uitkering toegekend. Aan het ontvangen van een WWB-uitkering is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn de informatieplicht en de sollicitatieplicht. Als u een WWB-uitkering ontvangt, bent 1 Het kabinet is voornemens voor jongeren de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in te voeren in de eerste helft van Jongeren kunnen dan geen aanspraak meer maken op de WWB maar vallen onder de WIJ. Kern van de WIJ is dat jongeren geen recht meer hebben op een uitkering maar op een werk/leerbaan.

8 6 u verplicht iedere wijziging die zich voordoet in uw gezinssituatie door te geven aan de sociale dienst. Doet u dit niet, of niet op tijd, dan kan de sociale dienst een maatregel opleggen. Dit houdt in dat de uitkering voor een bepaalde periode met een bepaald percentage gekort wordt. Daarnaast is het de bedoeling dat mensen met een uitkering zo snel mogelijk in staat zijn weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zij hebben sollicitatieplicht en zijn verplicht mee te werken aan een re-integratietraject. Als dit niet in voldoende mate gebeurt, kan de sociale dienst ook hiervoor een maatregel opleggen. Als u denkt dat u niet in staat bent aan de sollicitatieverplichting te voldoen, kunt u via de sociale dienst ontheffing aanvragen. Of dit wordt toegekend, hangt af van de uitslag van de keuring en uw persoonlijke situatie. Voor informatie over de WWB kunt u bellen met de sociale dienst in uw woonplaats. U kunt ook informatie over de WWB vinden op Voor adressen en telefoonnummers van de sociale dienst in Utrecht, Houten, IJsselstein en Nieuwegein zie hoofdstuk 8. Aandachtspunten bij een aanvraag WWB Een alleenstaande ouder die WWB aanvraagt, kan bij de belastingdienst de alleenstaande ouderkorting aanvragen. Dit is niet verplicht maar wel verstandig. Deze korting wordt maandelijks door de belastingdienst uitbetaald. Als iemand recht heeft op een heffingskorting maar deze korting niet wil aanvragen dan mag SoZaWe het bedrag toch korten op de uitkering. Als de uitkeringsinstantie de volledige uitkering betaalt, kan de heffingskorting achteraf teruggevorderd worden. Bij het beoordelen van uw aanvraag voor een uitkering wordt ook gekeken naar uw vermogen. Als uw vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, wordt de uitkering afgewezen. De actuele vermogensgrenzen staan op de insteekkaart. Vaak is er de mogelijkheid om via de WWB-uitkering een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Dit is de Agis Optimaal Basis Utrecht. U krijgt korting op de maandpremie en koopt het eigen risico af. Als de consulent u bij het aanmeldgesprek niet wijst op de mogelijkheid van een collectieve verzekering dan moet u er zelf naar vragen. De aanvraagdatum van de uitkering geldt bij toekenning als de ingangsdatum. U kunt de uitkering niet met terugwerkende kracht aanvragen. U moet de aanvraag dus niet uitstellen WW: Werkloosheidswet Iedere werknemer die in loondienst is bij een Nederlandse werkgever is verzekerd voor de WW. Dit staat voor Werkloosheidswet. Als u werkloos bent geworden, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet. De WW wordt uitgevoerd door het UWV. De aanvraag van de WW loopt via het CWI. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering wordt gekeken naar de volgende punten: 1. U moet werkloos zijn geworden. 2. U moet verzekerd zijn voor werkloosheid. 3. U moet beschikbaar zijn voor werk.

9 7 4. U hebt er alles aan gedaan om te voorkomen dat u een WW-uitkering nodig hebt. U mag niet verwijtbaar werkloos zijn. Dit betekent dat het niet uw eigen schuld mag zijn dat u werkloos bent. 5. U moet voldoen aan de wekeneis. Nadat is vastgesteld dat u recht hebt op een WW-uitkering wordt de duur en de hoogte van de uitkering bepaald. Dit hangt samen met uw arbeidsverleden en met de hoogte van uw laatst verdiende loon. Afhankelijk van de lengte van uw arbeidsverleden kunt u in aanmerking komen voor de basisuitkering of voor een verlengde uitkering. De basisuitkering duurt 3 maanden. De verlengde uitkering maximaal 38 maanden. Als u een partner hebt, wordt bij het vaststellen van de hoogte van de WW geen rekening gehouden met de inkomsten van deze partner. Dat komt omdat de WW een individuele uitkering is. Dit in tegenstelling tot de WWB. Hierbij worden de inkomsten van de partner wel meegerekend. De WW-uitkering bedraagt een percentage van uw laatstverdiende loon. Daardoor kan het zijn dat u, ondanks dat u een WW-uitkering krijgt, toch onder het voor u geldende sociale minimum blijft met uw inkomen. Als dit zo is, kunt u een beroep doen op de Toeslagenwet, de TW. De Toeslagenwet vult uw uitkering aan tot het voor u geldende sociale minimum. Het UWV moet u wijzen op de mogelijkheid van de TW. In de praktijk wordt dit vaak vergeten. Daarom is het belangrijk dat u er zelf naar vraagt. Als bij de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat u geen recht heeft op een WW-uitkering dan krijgt u een afwijzende beschikking thuis gestuurd. Hiermee kunt u naar het CWI om een WWBuitkering aan te vragen. Voor informatie over de WW kunt u bellen met het UWV, telefoon werknemers: Ook kunt u informatie vinden op Aandachtspunten bij het aanvragen van een WW-uitkering U kunt zowel volledig als gedeeltelijk werkloos zijn. U wordt als werkloos gezien als u per week minstens 5 uur minder werkt dan daarvoor. Om recht te hebben op de WW moet u in de afgelopen 36 weken minstens 26 weken gewerkt hebben. Als uw WW-aanvraag wordt afgewezen, kunt u een WWB-aanvraag indienen. U moet dan de afwijzende beschikking van de WW meenemen. Let goed op de mogelijkheid van de Toeslagenwet ZW: Ziektewet Als u werkt en een keertje ziek wordt, is dat geen probleem. U krijgt gewoon uw loon doorbetaald door uw werkgever. Dit is wettelijk zo geregeld. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een uitkering volgens de ZW. Iedere werknemer onder de 65 jaar is hiervoor verzekerd. Uw werkgever betaalt de eerste 104 weken dat u ziek bent, uw loon door. Daarna gaat de ZW pas in. Wanneer uw contract eindigt terwijl u ziek bent, dan krijgt u daarna een ziektewetuitkering.

10 8 Als u werkt als oproepkracht of uitzendkracht hebt u geen werkgever. Bij ziekte krijgt u dan meteen een uitkering volgens de ziektewet. De ZW wordt uitgevoerd door het UWV. Als u ziek bent mag uw werkgever over 2 jaar maximaal 170% van uw loon doorbetalen. In het eerste jaar van uw ziekte krijgt u meestal 100% doorbetaald en in het tweede jaar 70%. Maar dit kan ook anders zijn. In het eerste jaar moet de betaling echter minstens gelijk zijn aan het minimumloon. Als uw uitkering in het tweede jaar van de ZW naar beneden gaat, kan het zijn dat u met uw inkomsten onder het voor u geldende minimum uitkomt. Als dit het geval is, kunt u bij het UWV een toeslag aanvragen. Voor de minimumnormen zie de insteekkaart. Als u langer dan 6 weken ziek bent, is het de bedoeling dat uw werkgever samen met u kijkt hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Dit gebeurt samen met de arbodienst of de bedrijfsarts. Uw werkgever is verplicht zich in te spannen voor uw re-integratietraject. Gebeurt dit niet voldoende dan kan het UWV een sanctie opleggen aan uw werkgever. Uiteraard bent u zelf ook verplicht om mee te werken aan uw re-integratie. De verplichtingen met betrekking tot uw re-integratie staan beschreven in de Wet verbetering Poortwachter. Wanneer u na twee jaar loon doorbetaling of ZW nog niet in staat bent om te werken, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. U moet de WIA-uitkering tenminste 3 maanden voordat de ZW afloopt, aanvragen. Als uw baan of uw WW-uitkering beëindigd is en u wordt binnen 1 maand ziek, kan het zijn dat u toch in aanmerking komt voor een ZW-uitkering. U moet dan minstens 2 maanden achter elkaar gewerkt hebben. Dit wordt nawerking van de verzekering genoemd. Voor informatie over de ZW kunt u bellen met het UWV, telefoon werknemers: Ook kunt u informatie vinden op Aandachtspunten bij de ZW Als u ziek bent, hebt u bepaalde verplichtingen. Als u deze verplichtingen niet nakomt, kan de werkgever uw loon achterhouden of stopzetten. Als u passend werk weigert, hebt u geen recht meer op loon. Als u het werk dat u wordt aangeboden niet passend vindt, kun u hierover bij het UWV een second opinion aanvragen. Dit wordt ook wel een deskundigenoordeel genoemd. Als u zonder een goede reden niet meewerkt aan uw re-integratie mag uw werkgever u ontslaan. Hierover moet wel eerst een second opinion zijn aangevraagd bij het UWV. Als u vindt dat u ziek bent maar uw werkgever vindt dat u moet werken dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De ZW wordt uitgekeerd inclusief vakantiegeld. U krijgt dus niet een keer per jaar nog vakantiegeld uitbetaald. Dit is belangrijk bij het vergelijken van de hoogte van uw ZW-uitkering met de voor uw geldende minimumnorm. Denk aan het aanvragen van de Toeslagenwet als u onder het voor u geldende minimum komt.

11 WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Op het moment dat u door ziekte helemaal of gedeeltelijk niet meer kunt werken, kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De WIA is de opvolger van de WAO. U kunt pas een WIA-uitkering aanvragen nadat u 2 jaar ziek bent geweest. In deze periode is uw loon door de werkgever doorbetaald of hebt u een ZW-uitkering ontvangen. De WIA moet u aanvragen bij het UWV. Het UWV bepaalt aan de hand van een arbeidsongeschiktheidskeuring of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. De keuring bestaat meestal uit een onderzoek door een verzekeringsarts en een onderzoek door een arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts kijkt naar uw medische situatie. Als de verzekeringsarts vaststelt dat u helemaal niet meer kunt werken, is er geen onderzoek door de arbeidsdeskundige meer nodig. De arbeidsdeskundige kijkt naar het werk dat u nog zou kunnen doen en wat u daarmee zou kunnen verdienen. Al het werk dat algemeen geaccepteerd is, komt in aanmerking. Er wordt geen rekening gehouden met uw beroep of opleidingsniveau. Ook werk dat onder uw niveau ligt, kan voor u geschikt zijn. Op basis van de conclusies van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) WIA-uitkering. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de IVA en de WGA. De afkorting IVA betekent Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt een IVA uitkering wanneer u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Dit betekent dat u voor 80%-100% wordt afgekeurd. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat dit in de toekomst zo zal blijven. De hoogte van de IVA-uitkering hangt samen met uw laatstverdiende loon. Op basis van uw jaarloon voordat u ziek werd, berekent het UWV het WIA-maandloon. De uitkering is 75% hiervan. Zolang u volledig arbeidsongeschikt blijft, krijgt u een IVA-uitkering. De afkorting WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U komt in aanmerking voor deze uitkering als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. U wordt als gedeeltelijk arbeidsongeschikt beschouwd als u voor 35% tot 80% wordt afgekeurd. U krijgt ook een WGA-uitkering wanneer u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent maar in de toekomst weer kunt werken. Er zijn drie vormen van een WGA-uitkering: een loongerelateerde uitkering; een loonaanvullende uitkering; een vervolguitkering. Welke uitkering u krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden en van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Bij de beoordeling van uw recht op een WIA-uitkering wordt geen rekening gehouden met uw vermogen of spaargeld. Ook wordt er niet gekeken naar de inkomsten van uw partner. Inkomsten uit arbeid hebben wel invloed op uw uitkering. Deze worden voor 70% verrekend met uw uitkering. U houdt dus wel extra geld over. Als u geen betaald werk hebt maar vrijwilligerswerk

12 10 doet, kan het zijn dat u daarvoor een onkostenvergoeding krijgt. Deze kunt u gewoon houden. De WIA is ingegaan in 2004 en geldt alleen als u op of na 1 januari 2004 ziek bent geworden. Als u al een WAO-uitkering hebt dan blijft u deze houden zolang u arbeidsongeschikt bent. Ook als u een gedeeltelijke WAO hebt, blijft de WAO op u van toepassing voor het gedeelte dat u werkt. Voor informatie over de WIA kunt u bellen met het UWV, telefoon werknemers: Ook kunt u informatie vinden op Aandachtspunten WIA U komt pas in aanmerking voor de WIA als u door uw ziekte of handicap minstens 35% arbeidsongeschikt bent. U mag vrijwilligerswerk doen. U mag inkomsten uit arbeid hebben maar deze worden voor 70% verrekend met uw uitkering. Als u met uw WIA-uitkering onder het voor u geldende sociale minimum blijft, kunt u een beroep doen op de Toeslagenwet WAJONG: Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten De WAJONG is een uitkering voor jongeren die voor hun 17 e of tijdens hun studie (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geworden. U wordt gezien als arbeidsongeschikt wanneer u door ziekte of beperking niet in staat bent hetzelfde te verdienen als een gezonde persoon van uw leeftijd. U kunt een WAJONG-uitkering krijgen als u 25% of meer arbeidsongeschikt bent. De WAJONG wordt uitgevoerd door het UWV. U komt voor de WAJONG in aanmerking als u voldoet aan de volgende punten: 1. U woont in Nederland. 2. U bent jonger dan 65 jaar. 3. U bent op uw 17 e al (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. 4. U studeert nog en bent jonger dan 30 jaar en door langdurige ziekte of een handicap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. 5. U bent na een wachtperiode van 52 weken nog steeds voor minstens 25% arbeidsongeschikt. Tijdens de wachttijd van 52 weken krijgt u nog geen WAJONG-uitkering. Als u tijdens de wachttijd 18 jaar of ouder bent, of wordt, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een WWB-uitkering. De WAJONG houdt geen rekening met uw eigen vermogen of spaargeld. Ook het inkomen van uw partner wordt buiten beschouwing gelaten. Er wordt wel rekening gehouden met uw eigen inkomsten uit werk of uitkering. Voor informatie over de WAJONG kunt u bellen met het UWV telefoon werknemers Ook kunt u informatie vinden op

13 11 Aandachtspunten bij een WAJONG-uitkering U hoeft niet in Nederland geboren te zijn om in aanmerking te komen voor de WAJONG. U moet wel voor uw 17 e in Nederland zijn komen wonen. Als u naar Nederland gekomen bent vanuit een land buiten de EU/EER dan gaat de WAJONG pas in nadat u 6 jaar in Nederland hebt gewoond. Dit kan dus ook na uw 18 e jaar zijn AOW: Algemene Ouderdomswet Zodra u 65 jaar wordt, hebt u recht op uitbetaling van de AOW. Dit is een ouderdomspensioen op minimumniveau voor de Nederlandse bevolking. De AOW is een volksverzekering waarvoor mensen met een inkomen premie betalen. U bent verzekerd voor de AOW als u rechtmatig in Nederland woont. U bouwt dan van uw 15 e tot uw 65 ste per jaar 2% aan AOW op. Na 50 jaar hebt u een volledig AOW-pensioen van 100% opgebouwd. In de maand dat u 65 wordt, wordt uw eerste AOW pensioen uitgekeerd. Als u pas na uw 15 e in Nederland bent komen wonen of een bepaalde tijd buiten Nederland hebt gewoond, is uw AOW-pensioen niet volledig. U kunt dan aanvullende WWB aanvragen. De AOW wordt uitgevoerd door de SVB, de Sociale Verzekeringsbank. Het AOW pensioen is gebaseerd op het minimumloon. De hoogte van de AOW is afhankelijk van uw gezinssituatie. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende indeling: Een alleenstaande: ontvangt 70% van het minimumloon. Een alleenstaande ouder met meerderjarig kind: wordt gezien als alleenstaande en ontvangt 70% van het minimumloon. Een alleenstaande ouder met minderjarig kind: ontvangt 90% van het minimumloon. Gehuwden of samenwonenden: ontvangen beiden 50% van het minimumloon. Als uw partner jonger is dan 65 kunt u in aanmerking komen voor een partnertoeslag. Een meerpersoonshuishouden, dat wil zeggen: u woont met 2 of meer volwassenen in een huis. U wordt dan gezien als alleenstaande. U krijgt 70% van het minimumloon. Als u met één ander persoon samenwoont maar u bent geen partners, dan wordt u als samenwonend gezien. U krijgt dan beiden 50% van het minimumloon. Zes maanden voordat u 65 jaar wordt, krijgt u een brief van de SVB in verband met de AOW. Hierin wordt uitgelegd hoe u AOW kunt aanvragen. Vraagt u de AOW aan nadat u 65 jaar bent geworden dan krijgt u maximaal met 1 jaar terugwerkende kracht de AOW uitbetaald. Voor informatie over de AOW kunt u bellen met het SVB kantoor voor uw regio. Dit kunt u vinden via U kunt ook bellen met het hoofdkantoor van de SVB in Amstelveen: Aandachtspunten bij de AOW Op de AOW wordt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingehouden. Deze wordt door de SVB niet vergoed omdat het bedrag al is verwerkt in de AOW. U moet wijzigingen in uw gezinssituatie doorgeven aan de SVB. Bij overlijden wordt de AOW per datum overlijden beëindigd. De nabestaanden hebben recht

14 12 op een overlijdensuitkering van 1 maand. Deze gaat in vanaf de dag van overlijden. Bij verhuizing naar een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten, krijgt u maximaal 50% van het minimumloon uitbetaald. U krijgt geen partnertoeslag of hoger alleenstaandenpensioen ANW: Algemene Nabestaandenwet De ANW is een volksverzekering. Dat betekent dat mensen met een inkomen hiervoor premie betalen. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de ANW. De ANW regelt het recht op een uitkering voor de nabestaanden van een overledene: de partner en de kinderen. Om in aanmerking te komen voor een ANW-uitkering moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De ANW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. U kunt de ANW bij de SVB aanvragen. Voorwaarden voor de ANW: 1. Uw partner overlijdt. 2. Uw partner is verzekerd voor de ANW. 3. U bent jonger dan 65 jaar. Als u aan alle voorwaarden voldoet en u verkeert in ten minste één van de volgende situaties dan kunt u recht hebben op een ANW-uitkering. U hebt een kind jonger dan 18 jaar dat niet tot het huishouden van een ander behoort. U bent zwanger. U bent voor tenminste 45% arbeidsongeschikt en de arbeidsongeschiktheid duurt in ieder geval 3 maanden. U bent geboren voor 1 januari Voor informatie over de ANW kunt u bellen met het SVB kantoor voor uw regio. De gegevens kunt u vinden op U kunt ook bellen met het hoofdkantoor van de SVB in Amstelveen: Aandachtspunten ANW Ouder en kind worden nooit als samenwonend gezien en kunnen dus geen nabestaandenuitkering krijgen voor elkaar. De ANW-uitkering eindigt als u met iemand een gezamenlijke huishouding gaat voeren. U kunt ook recht hebben op een ANW-uitkering wanneer uw ex-partner overlijdt TRI: Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde Arbeidsongeschikten Mensen met een uitkering volgens de WAO, de WAJONG of de WAZ, Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen, moeten eenmalig worden herbeoordeeld. Als zij na deze herbeoordeling hun uitkering helemaal of gedeeltelijk kwijtraken, kunnen ze aanspraak maken

15 13 op de TRI. De TRI vult voor de duur van maximaal 1 jaar de uitkering aan tot het oude niveau. U komt in aanmerking voor de TRI als u na de beëindiging van uw uitkering in het kader van de WAO, WAJONG of WAZ niet in aanmerking komt voor de WW. Of als u gedurende minder dan 12 maanden een WW-uitkering ontvangt. U moet de TRI zelf aanvragen bij het UWV. De duur van de TRI is maximaal 12 maanden. Als u eerst een tijd een WW-uitkering krijgt dan is de periode van de WW en de TRI samen maximaal 12 maanden. De hoogte van de TRI-uitkering is maximaal de hoogte van de uitkering die u daarvoor had. Houdt u nog gedeeltelijk uw oude uitkering dan vult de TRI uw inkomen aan tot het oude niveau. Als u inkomsten heeft naast de TRI-uitkering dan wordt er gekeken of deze inkomsten gemiddeld hoger zijn dan de gemiddelde inkomsten die u naast uw oude uitkering had. Als dit het geval is, dan wordt uw TRI met het verschil van deze gemiddelden verlaagd. Zodra u weet dat uw oude uitkering naar beneden gaat, kunt u de TRI aanvragen. Deze gaat dan in op het moment dat uw oude uitkering verlaagd dan wel beëindigd is. U moet de TRI-uitkering in ieder geval aanvragen binnen 2 maanden nadat uw uitkering in het kader van de WAO, WAJONG of WAZ is gestopt of verlaagd. De TRI-uitkering gaat dan in op de datum van aanvraag. Voor informatie over de TRI kunt u bellen met het UWV, telefoon werknemers: Ook kunt u informatie vinden op Aandachtspunten bij detri De maandbetalingen van de TRI zijn een voorschot. Na afloop van de TRI berekent het UWV of u terug moet betalen of recht hebt op een bijbetaling. Wijziging in inkomsten moet u meteen doorgeven aan het UWV. De TRI-uitkering wordt uitbetaald inclusief vakantiegeld. U krijgt dus niet nog eenmaal per jaar een bedrag aan vakantiegeld uitbetaald.

16 14

17 2. TOESLAGEN EN TEGEMOETKOMINGEN 15 Als u moet leven van een minimum inkomen is het vaak niet gemakkelijk om rond te komen en alle maandelijkse lasten te betalen. Er bestaan echter verschillende regelingen waarvan u gebruik kunt maken om uw inkomsten aan te vullen. De meeste regelingen worden niet automatisch toegepast en moet u zelf aanvragen. U moet dan wel weten wat de mogelijkheden zijn en waar u terecht kunt voor informatie en aanvraag. Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt, dient u gewoon een aanvraag in. De betreffende instantie kan dan beoordelen of de regeling ook op u van toepassing is. Naast de regelingen die in hoofdstuk 2 besproken worden, is de voorlopige aanslag van de belastingdienst ook een mogelijkheid voor een aanvulling op uw inkomsten. De voorlopige aanslag wordt besproken in hoofdstuk Huurtoeslag Ongeacht het inkomen dat iemand verdient, gaat de overheid ervan uit dat iedereen in ieder geval de standaard normhuur zelf moet kunnen betalen. In 2008 was dit een bedrag van 187,31. Dus ook als u leeft van een uitkering moet u dit bedrag zelf betalen. De huur van een woning is in de meeste gevallen echter een stuk hoger dan de normhuur. Voor het bedrag dat hoger is dan de normhuur kunt u huurtoeslag aanvragen. Deze aanvraag moet u indienen bij de belastingdienst want zij voert de wet op de huurtoeslag uit. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag wordt naar de volgende punten gekeken: 1. de gezinssamenstelling; 2. het fiscale jaarinkomen van het gezin; 3. de hoogte van de kale huur die u betaalt; 4. uw leeftijd. Niet iedereen komt in aanmerking voor huurtoeslag. Er wordt gebruik gemaakt van een maximale huurgrens. Voor de actuele huurgrens zie de insteekkaart. Ook wordt er bij het vaststellen van het recht op huurtoeslag een grensinkomen gehanteerd. Als uw inkomen hoger is dan dit grensinkomen dan hebt u geen recht op huurtoeslag. Als uw gezinsinkomen lager is dan dit grensinkomen hebt u wel recht op huurtoeslag. Hoe dichter uw inkomen bij het grensinkomen zit hoe lager de huurtoeslag die u krijgt. Dit grensinkomen wijzigt ieder jaar. Voor de grensinkomens van de huurtoeslag zie de insteekkaart. Informatie over de huurtoeslag kunt u vinden op Via deze website kunt u ook de aanvraag voor de huurtoeslag indienen. U moet dan wel een zogenaamde Digidcode hebben. De Digid-code kunt u aanvragen via Zie hoofdstuk 5.2. U kunt de aanvraagformulieren voor de huurtoeslag ook telefonisch opvragen via de belastingtelefoon: Voor adresgegevens van de belastingdienst zie hoofdstuk 8. Aandachtspunten bij de huurtoeslag Wijzigingen in uw persoonlijke situatie moet u doorgeven aan de belastingdienst. Een wijziging in de huur moet u doorgeven aan de belastingdienst want dan wijzigt ook de

18 16 hoogte van de huurtoeslag. Teveel ontvangen huurtoeslag moet u terugbetalen. Als u in een jaar teveel huurtoeslag hebt ontvangen mag de belastingdienst dit verrekenen met de huurtoeslag die u in het lopende jaar ontvangt. Inkomen van kinderen van 18 jaar en ouder wordt ook meegeteld in het gezinsinkomen. U kunt de huurtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waar de aanvraag betrekking op heeft Het Vierde Huis Het vierde huis is een stichting die gemeenten en woningcorporaties helpt bij het aanpakken van woonproblemen. Zo houdt Het vierde huis zich onder andere bezig met het beoordelen van urgentieaanvragen, bemiddelt zij bij woonoverlast en kan zij medische keuringen verrichten ten behoeve van een woonindicatie. Bij Het vierde huis kunt u ook het woonlastenfonds en de woonkostentoeslag van de gemeente Utrecht aanvragen. Voor de woonkostentoeslag kunt u in aanmerking komen in de volgende gevallen: 1. Uw woonlasten zijn hoger dan de maximale huurgrens en er is sprake van één van de volgende situaties: a. Uw inkomen is buiten uw schuld plotseling naar beneden gegaan waardoor u de kosten voor de woning niet meer kunt opbrengen. b. U hebt voor de woning een bijzondere medische of sociale indicatie gekregen. 2. U ontvangt een gemeentelijke uitkering en een deel van uw inkomsten uit werk wordt vrijgelaten. Het woonlastenfonds is een aanvulling op de huurtoeslag en/of de woonkostentoeslag. Als u huurtoeslag of woonkostentoeslag hebt, komt u misschien ook nog in aanmerking voor het woonlastenfonds. Om te beoordelen of u recht hebt op het woonlastenfonds wordt er gekeken naar de verhouding van uw inkomsten en de huur die u betaalt. Om te kijken of u in aanmerking komt, kunt u een proefberekening maken op Voor informatie kunt u bellen met het wooninformatiecentrum van Woningnet: U kunt ook informatie vinden op Hier kunt u ook de aanvraagformulieren vinden en printen. Aandachtspunten Het woonlastenfonds is uitsluitend voor mensen die in de gemeente Utrecht wonen. De woonkostentoeslag is een regeling in de bijzondere bijstand die alleen in de gemeente Utrecht door Het vierde huis wordt uitgevoerd en niet door SoZaWe. Vraag de woonkostentoeslag aan zodra de inkomensdaling bekend is. De beslissing laat 8 weken op zich wachten.

19 Zorgtoeslag In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Dit doet u bij een zorgverzekeraar. Voor mensen met een WWB-uitkering is het mogelijk om via de sociale dienst een collectieve verzekering af te sluiten. U komt ook in aanmerking voor deze collectieve verzekering als u een U-pas hebt. Voor de zorgverzekering betaalt u maandelijks premie. Omdat de kosten van deze premie hoog zijn, heeft de overheid een tegemoetkoming in de kosten bedacht. Dit is de zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de zorgtoeslag wordt gekeken naar de volgende punten: 1. Hebt u een zorgverzekering? 2. Bent u ouder dan 18 jaar? 3. Hebt u de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning met recht op toeslagen? 4. Wat is uw gezinsinkomen? Niet iedereen komt in aanmerking voor zorgtoeslag. Bij het bepalen van recht op zorgtoeslag wordt een grensinkomen gebruikt. Is uw inkomen hoger dan dit grensinkomen dan komt u niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Is uw inkomen lager dan dit grensinkomen dan komt u wel in aanmerking voor zorgtoeslag. Hoe dichter uw inkomen in de buurt komt van het grensinkomen des te lager is de zorgtoeslag waar u recht op hebt. Voor de actuele grensinkomens zie de insteekkaart. Voor informatie over de zorgtoeslag en voor het bestellen van de aanvraagformulieren kunt u bellen met de belastingtelefoon: Ook kunt u informatie vinden op U kunt de aanvraag ook indienen via deze site. U moet dan wel een Digid-code hebben. Zie hiervoor hoofdstuk 5.2. Aandachtspunten bij het ontvangen van zorgtoeslag Wijzigingen in uw persoonlijke situatie moet u direct doorgeven aan de belastingdienst. Als blijkt dat u meer zorgtoeslag hebt ontvangen dan waar u recht op had dan moet u de teveel ontvangen toeslag terugbetalen. De belastingdienst kan teveel ontvangen zorgtoeslag uit voorgaande jaren verrekenen met de zorgtoeslag die u in het lopende jaar krijgt. Als u gehuwd bent of samenwoont, moet u aangeven dat u een toeslagpartner hebt. U kunt de zorgtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen tot april van het jaar na het jaar waar de aanvraag betrekking op heeft Kindgebondenbudget Als u kinderen hebt en uw inkomsten komen niet boven een bepaalde grens uit, dan komt u in aanmerking voor het kindgebonden budget. In 2008 werd dit nog kindertoeslag genoemd. Het norminkomen dat wordt gebruikt, hangt af van het aantal kinderen dat u hebt. Voor de actuele norminkomens zie de insteekkaart. Het kindgebondenbudget wordt uitbetaald door

20 18 de belastingdienst. Daar kunt u ook een aanvraag indienen. Om te kijken of u in aanmerking komt voor het kindgebondenbudget wordt gekeken naar de volgende punten: 1. Wat is de hoogte van uw gezinsinkomen? 2. Ontvangt u kinderbijslag? 3. Wat is de leeftijd van uw kinderen? 4. Bij kinderen van 16 en 17 jaar in welke mate onderhoudt u hen? Voor informatie over het kindgebondenbudget kunt u bellen met de belastingtelefoon: Ook kunt u informatie vinden op Voor de hoogte van de actuele inkomensgrenzen zie de insteekkaart. Aandachtspunten bij het kindgebonden budget. Niet iedereen krijgt evenveel per maand. Het bedrag dat u krijgt is afhankelijk van uw inkomen. Naarmate u een inkomen hebt dat dichter bij het gehanteerde grensinkomen ligt, krijgt u minder kindgebonden budget. Wijzigingen in uw situatie moet u direct doorgeven. Als aan het eind van het jaar blijkt dat u teveel kindgebonden budget hebt ontvangen, moet u dat terugbetalen Kinderopvangtoeslag Als u kinderen hebt en u en uw partner werken allebei of volgen een re-integratietraject dan moeten de kinderen vaak naar de kinderopvang. Dit geldt ook wanneer u alleenstaande ouder bent. Voor de kosten van de kinderopvang kunt u vaak kinderopvangtoeslag krijgen. Deze moet u aanvragen bij de belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. 1. U hebt 1 of meer inwonende kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt. 2. De inwonende kinderen staan ingeschreven op uw woonadres. 3. Uw kind gaat naar een kinderopvanginstelling die geregistreerd is bij de gemeente. 4. Uw kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs. 5. U of uw toeslagpartner betaalt de kinderopvang. 6. U werkt of krijgt een bijdrage op grond van de Wet kinderopvang van de gemeente of van het UWV. De kinderopvangtoeslag die de belastingdienst uitbetaalt, is afhankelijk van uw toetsingsinkomen. Als u werkt, is er ook sprake van een werkgeversbijdrage. Deze is afhankelijk van de kosten voor de kinderopvang. Als u werkt, wordt de werkgeversbijdrage ook door de belastingdienst uitbetaald.

Waar haal ik geld? Versie 2015

Waar haal ik geld? Versie 2015 Waar haal ik geld? Versie 2015 INHOUDSOPGAVE 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene 28,2 miljard ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

H9 De drie volksverzekeringen

H9 De drie volksverzekeringen H De drie volksverzekeringen Alles is samengevat vanuit 24boost.nl. de samenvattingen zijn gedupliceerd op weblog de Junior jurist. Er zijn 3 volksverzekeringen: AOW, Anw en AKW. Deze volksverzekeringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

1 Kinderen en sociale zekerheid

1 Kinderen en sociale zekerheid 1 Kinderen en sociale zekerheid De geboorte van een kind is voor ouders een indrukwekkende gebeurtenis. Maar een kind opvoeden brengt ook de nodige kosten met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende regelingen

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Inhoud Mutterschaftsgeld 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Elternzeit 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 4 Kindergeld 4 Kinderbijslag 5 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2013 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011

Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.21 Sociale verzekeringen en premiepercentages per 1.7.2011 bedragen bronnen brochure Stand van Zaken van de sociale zekerheid, www.rijksoverheid.nl In deze brochure

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

3 Kinderopvangtoeslag

3 Kinderopvangtoeslag 13 3 Kinderopvangtoeslag Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met uw persoonlijke situatie, uw werksituatie en de kinderopvang.

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Kindertoeslag, een nieuwe toeslag

Kindertoeslag, een nieuwe toeslag 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen Voorwaarden Toeslagpartner

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering Een aanvulling op uw uitkering Werk boven Inkomen UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid OVERZICHT 1 JANUARI 2009

Stand van zaken van de sociale zekerheid OVERZICHT 1 JANUARI 2009 Stand van zaken van de sociale zekerheid OVERZICHT 1 JANUARI 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Premieoverzicht 4 Algemene kinderbijslagwet (AKW) 6 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Algemene nabestaandenwet (ANW)

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Wanneer eindigt

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aanvragen. U komt er eerder voor

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland

Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland Inhoud Verlof en uitkering vóór en ná de bevalling 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 3 Kinderbijslag 4 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie