Voor u ligt uw persoonlijk financieel rapport gebaseerd op het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt uw persoonlijk financieel rapport gebaseerd op het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid."

Transcriptie

1 Van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid Voorwoord: Voor u ligt uw persoonlijk financieel rapport gebaseerd op het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid is een uniek bedieningsconcept, waarbij de thema s financiële rijkdom, zelfontplooiing en bewustwording centraal staan. Voor het individueel maatwerk van dit concept wordt gebruik gemaakt van de door Ricco Finance ontwikkelde methodieken zoals: het stappenplan R=I+C+C+O,het Geldprofiel,de DiGiCoach,de FOmodule en de Cartografie van financiële onafhankelijkheid Het stappenplan Ricco Finance: Een methodiek om de persoonlijke route naar (financiële) rijkdom, zelf ontplooiing en onafhankelijkheid vorm te geven en te begeleiden. R = I + C + C + O Rijkdom ontstaat doordat je Inzicht krijgt in je materiële en immateriële wensen, doelen formuleert en daarop actie onderneemt. Deze wensen en doelen leg je vast in jouw persoonlijk Concept. Met behulp van toetsingsinstrumenten vindt er op periodieke wijze Controle plaats. Dit geeft je rust, zekerheid en zelfvertrouwen waardoor er ruimte ontstaat voor persoonlijke groei en zelf Ontplooiing. Dit rapport is stap één in het inzichtelijk maken van uw psychologische houding ten opzichte van het fenomeen geld en de financiële kengetallen. Er wordt gebruik gemaakt van de onderdelen Geldprofiel en FO-module. Uw antwoorden en de bijbehorende resultaten worden in tabellen en grafieken weergegeven. Het rapport is als volg opgebouwd: 1. Onderdeel 1 is het Geldprofiel 2. Onderdeel 2 zijn de financiële kengetallen uit de FO-module 3. Onderdeel 3 zijn de bijlagen met de door u gegeven antwoorden De visuele samenvatting, in de vorm van het Financieel Paspoort, is als een apart document bijgesloten.

2 1.0 Geldprofiel: Het geldprofiel is bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in uw relatie met het fenomeen geld. De 51 vragen (zie bijlage antwoorden geldprofiel) toetsen met name uw overtuigingen en gedrag in relatie tot dit geld. Een groot deel van deze overtuigingen en gedrag is al in uw jeugd gevormd. Immers tijdens deze jaren komt u voor het eerst in aanraking met geldzaken via de ouders. Hun opvattingen en handelingen hebben u bewust of onbewust mede gevormd en kunnen in het heden nog steeds een rol spelen. Het is hierbij belangrijk dat u onderzoekt of er verborgen blokkades zijn omtrent het fenomeen geld. Immers deze blokkades en overtuigingen kunnen wel eens de oorzaak zijn dat u uzelf onbewust in het leven saboteert. In mijn ervaring zijn er twee soorten mensen. Ofwel leeft u vanuit een rijkdom bewustzijn of vanuit een armoede bewustzijn. Als u maar vaak als kind de volgende kreten hebt gehoord als: Het geld groeit niet op mijn rug Wie voor een dubbeltje is geboren wordt nooit een kwartje Rijke mensen zijn gierig Dan ontstaat op een gegeven moment een innerlijke overtuiging dat geld bijvoorbeeld schaars en slecht is. Uw (financiële) leven zal op een zeker moment een afspiegeling zijn van deze opvattingen. Let op: het geldprofiel is een moment opname en wordt beïnvloed door persoonlijke omstandigheden. 1.1 Het algemeen geldprofiel De 51 vragen, onderverdeeld in een zestal rubrieken, onderzoekt namelijk uw houding t.o.v.: 1. Sparen 2. Hier en nu 3. Consumeren 4. Aandacht 5. Geld en geluk 6. Overtuigingen Elk antwoord per vraag wordt gewaardeerd met 1 tot 5 punten. Per rubriek kunt u dus een aantal punten scoren. Deze punten worden overgebracht naar het algemeen geldprofiel. Dit is een spinnenweb dat onderverdeel is in drie segmenten: 1. Laag 2. Gemiddeld 3. Hoog

3 De rubrieken waar u laag scoort (rood) zijn voor u absoluut prioriteit nummer één. Ze zijn er mede de oorzaak van dat u zich nu in deze (financiële) situatie bevindt. Daar waar u gemiddeld scoort (oranje) is directe actie nog niet vereist maar moet u het onderwerp aandacht gaan geven en volgen. Alles wat hoog scoort (groen) vergt geen actie of aandacht. Dus bij een ideaal geldprofiel bevinden alle rubrieken zich in het groene segment. Sparen Rubriek Persoonlijke Laag Gemiddeld Hoog Overtuigingen 20 Hier en nu Score (8-16) (17-25) (26-40) 10 0 Sparen X Hier en nu 22 - X - Consumeren X Geld en geluk Consumeren Aandacht X Geld en geluk 24 - X - Overtuigingen X Aandacht Hoog Gemiddeld Laag Geldprofiel Het persoonlijk geldprofiel van cliënt Sparen 40 Overtuigingen Hier en nu Rubriek Persoonlijke Laag Gemiddeld Hoog Score (8-16) (17-25) (26-40) 10 0 Sparen X Hier en nu 22 - X - Geld en geluk Consumeren Consumeren X Aandacht X Geld en geluk 24 - X - Overtuigingen X Aandacht Hoog Gemiddeld Laag Geldprofiel Het persoonlijk geldprofiel partner

4 1.2 Het specifiek geldprofiel Bij dit profiel worden de gegeven antwoorden samengebracht in combinaties waardoor er meer diepgang in het profiel ontstaat. Deze zeven combinaties zijn: 1. Aandacht en interesse voor geldzaken 2. Weerstand bieden aan dagelijkse impulsen 3. Planmatig omgaan met geldzaken en vermogensvorming 4. Inzetten van betaal- en leenfaciliteiten t.b.v. consumptieve doeleinden 5. Negatieve associaties / emoties met geld 6. Positieve associaties / emoties met geld 7. Relatie tussen geld en geluk Naast de zeven combinaties zijn er nog zes aandachtsgebieden. Wanneer u een bepaalde combinatie van scores heeft, zal er een ster oplichten.

5

6 1.3 Het verschil geldprofiel Als er ook een partner aanwezig is, is het niet vanzelfsprekend dat beiden dezelfde opvattingen hebben omtrent het fenomeen geld. Immers de een gaat bijvoorbeeld heel gemakkelijk om met schulden terwijl de ander het liefst elke maand zou willen sparen. Dergelijke verschillen kunnen een relatie onder druk zetten. In dit profiel worden de verschillen zichtbaar gemaakt van beide specifieke geldprofielen. De verschillen die groter zijn dan plus of min twee dienen nader bekeken te worden omdat hier een potentieel probleem op de loer kan liggen. Bekijk samen de vragen die hier betrekking op hebben en onderzoek elkaars achterliggende motieven of overtuigingen.

7 2.0 Financiële kengetallen: De financiële onafhankelijkheids module (FO-module) maakt gebruik van uw huidige financiële gegevens zoals inkomen, pensioen en hypotheek. Met deze gegevens worden diverse kengetallen berekend en weergegeven. Uw unieke kengetallen zijn de basis om op maximaal 65 jarige leeftijd financieel onafhankelijk te zijn. Een aantal van deze kengetallen worden voorzien van een vijfsterren beoordeling. Hiermee kunt u zien in hoeverre u afwijkt van de benchmark financiële onafhankelijkheid. De bijlagen Invoerscherm en Resultatenscherm hebben betrekking op dit onderdeel. Let op: alle kengetallen zijn een moment opname en worden beïnvloed door persoonlijke omstandigheden en financiële toekomstige keuzes. 2.1 De Financiële Lifestyle Indicatoren (FLI): Er worden zes indicatoren weergegeven, te weten: 1. Lifestyle inclusief woonlasten (LIW) 2. Lifestyle exclusief woonlasten (LEW) 3. Financiële Beschermings Indicator (FBI) 4. Bruto maandlast (BM) 5. Spaarquotiënt (SQ) 6. Spaarquotiënt exclusief woonlasten (SQEW) Ad.1. Het bedrag dat hiervoor staat, is het jaarlijks bedrag dat u nodig heeft om uw huidige levensstandaard te financieren en te handhaven. Er is rekening gehouden met de te betalen inkomstenbelasting e.d. Uw lifestyle bedraagt: per jaar. Ad.2. Hetzelfde als onder 1 echter nu zijn de hypotheeklasten weggelaten zodat er een inzicht ontstaat wat de minimale jaarlijkse consumptiebehoefte is. Hoe deze consumptiebehoefte, uitgesplitst per rubriek, is opgebouwd is hieruit niet af te leiden. Om een dergelijk inzicht te krijgen, dient men minimaal twee maanden alle inkomsten en uitgaven goed bij te houden. Het is echter een van de eerste stappen naar financiële onafhankelijkheid om uw uitgavenpatroon te leren kennen. Indien u veel betaald met de PIN-pas en u beschikt over internetbankieren dan kan Ricco Finance een quickscan lifestyle analyse voor u uitvoeren. Uw consumptieve lifestyle bedraagt: per jaar

8 Ad.3. Deze indicator zegt iets over uw financiële weerbaarheid bij onverwachtse situaties zoals ontslag of het verlies van een dierbare. Bij een financiële crisis kunt u dan tenminste een aantal maanden op oude voet doorleven. Het getal dat hiervoor staat is het minimaal aan te houden bedrag dat u als buffer op een spaarrekening (direct opvraagbaar) moet hebben staan. Dit minimale bedrag is zes maanden maal de indicator bruto maandlast (6 X BM). Deze buffer is belangrijk voor uw gemoedsrust en zekerheidsgevoel. Eenmaal bijeen gespaard mag u, uitgezonderd crisissituaties, hier niet meer aankomen. Uw minimale financiële beschermings indicator bedraagt: Uw huidige financiële beschermings indicator bedraagt: 18 maanden Ad.4. De bruto maandlast is de indicator lifestyle inclusief woonlasten gedeeld door 12 maanden. Uw bruto maandlast bedraagt: Ad.5. De spaarquotiënt is het jaarlijks bedrag dat u momenteel spaart en dus niet nodig heeft om uw lifestyle te financieren. U kunt kiezen (zie invoerscherm) tussen een vast percentage van het netto besteedbaar inkomen (NBI) of een vast maandbedrag. Het is de spaarquotiënt die ervoor zorgt dat uw vermogen kan toenemen. Onder sparen verstaan we ook alle zaken die ervoor zorgen dat het eigen vermogen toeneemt. Denk hierbij aan: Inleg in spaar- en bedrijfsspaarrekeningen, premies in spaar- en lijfrenteverzekeringen, aankoop effecten etc. Aflossen op hypotheek, persoonlijke lening of doorlopendkrediet Het streven is een minimale spaarquotiënt van 10% van het netto besteedbaar inkomen. Uw spaarquotiënt bedraagt: per jaar Ad.6. Hetzelfde als onder 5 echter nu indien er geen woonlasten meer zijn. Deze situatie is alleen geldig bij mensen met een eigen woning. Met andere woorden u bent hypotheek vrij en de middelen die u hierdoor overhoudt, worden toegevoegd aan de spaarquotiënt. Mensen die huren blijven woonlasten hebben in de vorm van huur. Uw spaarquotiënt exclusief woonlasten bedraagt:

9 2.2 De Financiële Onafhankelijkheids Indicatoren (FOI): Deze indicatoren worden berekend aan de hand van drie kengetallen: 1. Spaarquotiënt SQ 2. In te leggen liquide vermogen (LV) 3. Het te behalen doelkapitaal (FOI 65 ) In onderstaande grafiek is een voorbeeld visueel weergegeven van een 40-jarige. In dit voorbeeld besluit een 40 jarig persoon te willen werken aan financiële onafhankelijkheid. Dit tijdstip in het heden noemen we T 0. De periode waar deze persoon vermogen kan opbouwen is de toekomst beginnende vanaf tijdstip T 0. Als er in het verleden reeds vermogen is opgebouwd wordt het Liquide Vermogen (LV) meegenomen in de berekening. Het doelkapitaal (FOI 65 ) is het vermogen dat nodig is op einddatum om financieel onafhankelijk te zijn zonder op dit vermogen in te teren. Omdat het doelkapitaal en de spaarquotiënt (SQ) bekend zijn, kan het gemiddeld benodigde FOI rendement bepaald worden. Dit wordt weergegeven met de groene lijn in de grafiek. Dit is de zogenaamde ideaal curve. In werkelijkheid zal de vermogensopbouw grillig van vorm zijn zoals de zwarte lijn.

10 Er worden vier indicatoren weergegeven, te weten: 1. FOI met woonlasten op 65 jaar en geen rekening houden met pensioeninkomen 2. FOI zonder woonlasten op 65 jaar en geen rekening houden met pensioeninkomen 3. FOI met woonlasten op 65 jaar en rekening houden met pensioeninkomen 4. FOI zonder woonlasten op 65 jaar en rekening houden met pensioeninkomen Ad.1. Indien u op 65 jarige leeftijd nog steeds een hypotheek heeft of huurt en u wilt financieel onafhankelijk zijn dan is het onderstaande bedrag het vermogen dat u op einddatum (65 jaar) bijeen moet hebben. Want echt onafhankelijk bent u pas als uw vermogen zo groot is dat u geen rekening houdt met uw pensioen- en AOW inkomen. Het weergegeven FOI rendement is het gemiddeld te behalen rendement, rekening houdend met het huidig liquide vermogen en de spaarquotiënt. Uw FOI is en het bijbehorend rendement is 9,06% Ad.2. Hetzelfde als 1 alleen heeft u op 65 jarige leeftijd geen hypotheeklasten meer. Dit is de ideaal situatie en het uitgangspunt van het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Uw FOI is en het bijbehorend rendement is 7,97% Ad.3. Hetzelfde als 1 alleen wordt het op te bouwen vermogen gecorrigeerd met de reeds getroffen pensioenvoorzieningen. Uw FOI is en het bijbehorend rendement is 6,58% Ad.4. Hetzelfde als 2 alleen wordt het op te bouwen vermogen gecorrigeerd met de reeds getroffen pensioenvoorzieningen. Uw FOI is en het bijbehorend rendement is 0,44%

11 2.3 De inkomsten- en uitgavenbalans en de vermogensbalans In de onderstaande tabel zijn de huidige financiële gegevens samengevoegd met normbedragen van het CBS. Deze norm bedragen kunnen wezenlijk afwijken van uw eigen situatie. Een van de onderdelen van het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid is een budgetanalyse waardoor er inzicht ontstaat in de maandelijkse uitgaven. De indicatoren spaarquotiënt en bruto maandlast worden toegelicht bij paragraaf 2.1. Bruto inkomsten per jaar: Bruto uitgaven per jaar : Loon (bruto) Inkomstenbelasting Loon partner (bruto) Inkomstenbelasting partner Winst uit onderneming - Woonlasten woning Overige werkzaam. - Kosten levensonderhoud Periodieke uitkeringen - Kosten finan. afhankelijken Overige inkomsten - Zorg- & toekomstvoorziening 581 Vrijetijd & consumptie Vervoer Consumptieve leningen - Overige uitgaven Totaal : Totaal : SpaarQuotiënt Bruto Maandlast : In onderstaande tabel is uw vermogenspositie weergegeven. Vermogen : Schulden : Eigen woning (vvw) Hypotheken Overig O.G. - Persoonlijke leningen - Liquiditeiten Overige kredieten - Effecten Diversen - Verzekeringen - Diversen - Totaal : Totaal : Eigen vermogen :

12 2.4 De Financiële Onafhankelijkheids Ratio Tabel: Ieder huishouden heeft zijn eigen unieke financiële kengetallen. Door deze kengetallen in tabel vorm te presenteren kan men binnen het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid uitspraken doen omtrent de financiële gezondheid van uw persoonlijke situatie. Tevens kunt u uw eigen tabellen gebruiken als een routeplanner naar onafhankelijkheid. De opbouw van het vermogen,exclusief de eigenwoning, (V) is gebaseerd op de spaarquotiënt (SQ) en het rendementspercentage (R) waarbij verondersteld wordt dat het vermogen op leeftijd 30 jaar nihil was. Bij de afbouw van uw schuld (S) wordt gebruik gemaakt van de maximale toegestane schuld in relatie tot uw huidig bruto gezinsinkomen conform de Nationale Hypotheek Garantie normen. Op 65 jarige leeftijd bent u schuldvrij. De vier financiële onafhankelijkheids indicatoren (FOI) worden beschreven in paragraaf 2.2. Er zijn drie tabellen van belang, te weten: 1. De benchmark tabel 2. Uw maatwerk tabel 3. De Vijfsterren tabel Ad.1. Deze tabel is gebaseerd op uw huidige financiële gegevens afgezet tegen de standaard financiële onafhankelijkheids kengetallen (FO standaard). U gebruikt de tabel als volgt. U zoekt in de kolom leeftijd het getal die het best past bij uw leeftijd. De bijbehorende rij is dan de rij die voor u van toepassing is. Stel dat u 41 jaar bent en uw partner 38 jaar dan kiest u voor de oudste en meest passende leeftijd, namelijk 40 jaar. U volgt de rij naar rechts en leest de bijbehorende kengetallen af. Benchmark Tabel conform 10% spaarquotiënt (FO standaard) Kengetallen tabel Rendementspercentage (R) 5,00% spaarquotiënt (SQ) / mnd 361,82 leeftijd V S Uw huidige vermogen (V) bedraagt: dit is 51,29% boven de benchmark Uw huidige schuld (S) bedraagt: dit is 26,75% onder de benchmark

13 Ad. 2. Deze tabel neemt als uitgangspunten uw eigen unieke financiële kengetallen en houdt rekening met de op te bouwen vermogens van de FOI indicatoren op einddatum 65 jaar. Kengetallen tabel rendementspercentage 5,00% spaarquotiënt / mnd 162,82 leeftijd V S FOI FOI FOI FOI Ad.3. Om een uitspraak te doen in hoeverre een persoon zijn financiële ratio s in verhouding heeft t.o.v. de standaard financiële onafhankelijkheids kengetallen zijn er 5 sterren geïntroduceerd voor de volgende ratio s, te weten: 1. Het eigen vermogen (EV) 2. Spaarquotiënt t.o.v. netto besteedbaar inkomen (SQ/NBI) 3. Financiële beschermings indicator (FBI) 4. Vermogen (V) 5. Schulden (S) 6. FOI zonder woonlasten op 65 jaar en geen rekening houden met pensioeninkomen (FOI) De normering is als volgt: 5-sterren is uitstekend, 4-sterren is goed, 3-sterren is voldoende, 2-sterren is matig en 1-ster is onvoldoende. Eigen vermogen * * * * * SQ : NBI * * FBI * * * * * V * * * * * S * * * * * FOI * * * * *

14 Samenvatting:

15 Bijlagen: Antwoorden geldprofiel cliënt Antwoorden geldprofiel partner Invoerscherm FO-module Resultatenscherm FO-module

16

17

18

19

20

21

22

23

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere

Nadere informatie

Vermogen maakt verschil

Vermogen maakt verschil De verdeling van vermogen en de gevolgen ervan Aldert Boonen Publicatie nr. 6 Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Januari 2015 Opmaak en druk: Weemen Drukwerk & Communicatie, Haps De Burcht Henri

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 31-3-213 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur A.J. Punt Middenweg 344, 197 TZ, AMSTERDAM 2 463299 info@profinance.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners Klantprofiel Versie Januari 2011 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs MAART 2015 Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren 8 Pensioenwijzigingen

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten!

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten! Hypotheek nodig? Kijk eerst op www.bevr.nl U leest het in de van uw onafhankelijk adviseur Hypotheek Krant 2e jaargang nr. 1 2007/08 Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Geef Nederlanders pensioeninzicht Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie