Schulden: een (on)dragelijke last?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schulden: een (on)dragelijke last?"

Transcriptie

1 Schulden: een (on)dragelijke last? Problematische schulden bij huishoudens tot 150% van het netto-sociaalminimum in 2003 Tilburg, juni 2004 Tris Serail IVA beleidsonderzoek en advies 1

2 2

3 Voorwoord Voor u ligt het rapport van het onderzoek dat IVA beleidsonderzoek en advies heeft uitgevoerd om te schatten hoeveel huishoudens met een inkomen tot maximaal 150% van het netto-sociaalminimum in 2003 te maken hebben met een problematische schuld. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de toezegging die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Nationaal actieplan ter bestrijding van sociale uitsluiting en armoede 2003 (NAP 2003) heeft gedaan om de omvang van de huishoudens tot 150% van het sociaal minimum met problematische schulden in kaart te brengen. Een goed landelijk beeld van de omvang van de problematiek ontbreekt tot nu toe omdat gegevensbronnen onvolledig zijn, elkaar deels overlappen, uitgaan van verschillende definities of betrekking hebben op verschillende deelpopulaties huishoudens. Een belangrijke opgave bij de uitvoering van het onderzoek is het formuleren van wat nu eigenlijk problematische schulden zijn. Op dit punt lijkt er een bijna Babylonische spraakverwarring te bestaan. Er zijn veel definities en minder formele noties in omloop van problematische schulden. Verschillen hangen onder andere samen met het referentiekader en perspectief van degene van wie de definitie afkomstig is. Elke definitie impliceert het maken van keuzes. Ook de definitie die in dit onderzoek is gebruikt, ontkomt daar niet aan, al is natuurlijk de gemaakte keuze goed te onderbouwen. Het onderzoek is besproken met een klankbordgroep, waarin naast het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertegenwoordigd waren: - Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening; - Centraal Bureau voor de Statistiek; - Ministerie van Justitie; - NIBUD; - Sociaal en Cultureel Planbureau. I

4 Met de klankbordgroep is onder andere overlegd over onderzoeksaanpak, vragenlijst en concept-rapport. IVA beleidsonderzoek en advies, en in het bijzonder Tris Serail als uitvoerder van dit onderzoek, is alle genoemde personen zeer erkentelijk voor hun deskundige inbreng en ondersteuning. Het moge echter duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek uitsluitend bij IVA beleidsonderzoek en advies ligt. IVA beleidsonderzoek en advies hoopt zeer dat de resultaten van het onderzoek een waardevolle bijdrage leveren aan de beleidsvorming van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het terrein van schulden en schuldhulpverlening. Tilburg, juni 2004 Marjan Bastiaan Directeur II

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding voor dit onderzoek De onderzoeksaanpak Leeswijzer Centrale probleemstelling en definities Definiëring van problematische schulden Operationalisering van de definitie van problematische schulden Huishoudens met problematische schulden De berekeningswijze Het aantal huishoudens met problematische schulden Kenmerken van huishoudens met problematische schulden Verdere verkenning van de schuldsituatie Samenvatting Lijst van geraadpleegde literatuur III

6 Bijlagen Bijlage 1 Steekproeftrekking en veldwerk Bijlage 2 Verantwoording bewerkingen en definities Bijlage 3 Varianten indicatoren problematische schulden Bijlage 4 Resultaten eerste gewogen analyses Bijlage 5 Vragenlijst Bijlage 6 Betrouwbaarheidsintervallen bij 95% IV

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor dit onderzoek Problematische schulden staan al weer geruime tijd volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Het maken van schulden is een geaccepteerde praktijk in Nederland. Het CBS schat dat in % van de huishoudens niet-hypothecaire schulden had in de vorm van een consumptief krediet, een studie- of belastingschuld, 'rood staan', een afbetalingsregeling of andere vormen van niet-hypothecaire leningen en 43% hypothecaire schulden in verband met de eigen woning 1. In verreweg de meeste gevallen kunnen huishoudens de financiële lasten van aflossing en rente op eigen kracht opbrengen om zo weer schuldenvrij te worden. Een klein deel van de huishoudens slaagt daar niet in en loopt het risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. De schuldverplichtingen worden niet meer nagekomen, nieuwe leningen worden afgesloten of andere betalingsverplichtingen worden verzaakt om aflossing en rente van bestaande schulden te kunnen opbrengen. Het ene gat wordt met het andere gestopt totdat ook dat niet meer lukt. Als een huishouden 'geluk' heeft, kan nog een oplossing worden gevonden langs de weg van een schuldbemiddeling, minnelijke of wettelijke schuldsanering, of persoonlijk faillissement, in andere gevallen is ook die weg afgesloten en ontstaat een nagenoeg uitzichtloze situatie. Zicht op het aantal huishoudens met problematische schulden en in het bijzonder van de meest kwetsbare groep (de huishoudens met een inkomen tot 150% van het netto-sociaal minimum) ontbreekt echter. Deze groep met lagere inkomens zijn kwetsbaarder bij het ontstaan van schuldsituaties dan huishoudens met een hoger inkomen. Immers, als de groep met lagere inkomens met schulden wordt gecon- 1 Gegevens via Zie ook Vrooman et al. (2003), Armoedemonitor 2003, p

8 fronteerd, kunnen deze schulden sneller het karakter krijgen van problematische schulden. De informatie over problematische schulden is erg versnipperd en onvolledig. De gemeentelijke kredietbanken hebben volgens de NVVK in 2003 zo'n verzoeken tot schuldregeling ontvangen. In 2002 zijn er door de rechtbanken bijna schuldsaneringen uitgesproken (Vrooman et al., 2003: 53). De cijfers uit verschillende bronnen mogen niet zonder meer bij elkaar opgeteld worden. Zij hebben betrekking op grootheden die niet te vergelijken zijn. Bovendien bestaat de kans op overlap tussen de verschillende gegevens en is het beeld niet volledig. Het gaat uitsluitend om situaties waarin een beroep is gedaan op een vorm van formele schuldhulpverlening en dan ook nog maar om een deel hiervan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft behoefte aan een actueel landelijk beeld van de precieze omvang van de schuldenproblematiek bij huishoudens, behorend tot de doelgroep, om het beleid dat het ministerie voorstaat beter te kunnen uitvoeren. Het beleid met betrekking tot schuldhulpverlening is er vooral op gericht de belangrijkste actoren (financiers, gemeenten, schuldeisers en schuldenaren) te stimuleren hun eigen verantwoordelijkheden op te pakken bij het verminderen van de schuldenproblematiek. De schuldhulpverlening omvat een scala aan activiteiten, zowel gericht op preventie van schuldenproblemen als op de oplossing hiervan. Het gaat onder andere om budgetadvisering en budgetvoorlichting, psychosociale begeleiding en schuldregelen. Bij het zoeken naar financiële oplossingen voor schuldenproblemen ligt het primaat bij het minnelijk traject. Het uitgangspunt van het minnelijk traject is dat schuldenaar en schuldeisers vrijwillig tot een regeling van de schulden komen. Binnen het minnelijk traject kan onderscheid gemaakt worden tussen schuldbemiddeling en schuldsanering. Bij schuldbemiddeling wordt tussen schuldenaar en zijn schuldeisers een regeling overeengekomen over de aflossing van de schulden. De schulden worden door de schuldenaar gedurende de looptijd van de regeling aan de afzonderlijke schuldeisers afbetaald. Bij een schuldsanering krijgt de schuldenaar één nieuw saneringskrediet, bijvoorbeeld bij een Kredietbank, dat gedurende de looptijd van de regeling (maximaal drie jaar) moet worden afgelost. De schuldeisers worden direct met dat krediet betaald. In beide gevallen kan als onderdeel van de regeling met de schuldeisers worden afgesproken dat zij afzien van een deel van hun vordering op de schuldenaar. Als het niet mogelijk blijkt voor schuldenaar en schuldeisers om in het minnelijk traject tot een vergelijk te komen over de problematische schuldpositie van de schuldenaar, kan de schuldenaar de rechtbank verzoeken om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (derde titel van de Faillissementswet). De rechter baseert zijn beslissing over het al 2

9 dan niet toelaten van de schuldenaar tot de Wsnp 2 -regeling onder meer op de goede trouw en het saneringsrijp zijn van de schuldenaar. De duur van de wettelijke regeling is in de praktijk meestal drie jaar (maximaal vijf jaar). Van de schuldenaar die tot de schuldsaneringsregeling wordt toegelaten, wordt een maximale inspanning met betrekking tot zijn aflossingscapaciteit verwacht. Daar staat tegenover dat de restantvorderingen van zijn schuldeisers onverhaalbaar zijn geworden na een positief eindvonnis. In het Nationaal actieplan ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (NAP 2003) is gesteld dat het streven allereerst gericht is op het in kaart brengen van de schuldenproblematiek over het peiljaar Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven, moet leiden tot feitelijke gegevens over het aantal huishoudens met problematische schulden waarbij de te gebruiken inidicator zo goed mogelijk moet aansluiten bij de praktijk van de schuldhulpverlening. Verder moet de onderzoeksaanpak geschikt zijn voor herhaling van de meting, zodat ook kan worden nagegaan hoe het aantal huishoudens met problematische schulden zich door de jaren heen ontwikkelt. Twee eerdere onderzoeken om de problematiek in beeld te krijgen (Vermeulen et al, 1992; Janssen, Kersten en Vermeulen, 1999) zijn inmiddels niet meer actueel en verschillen qua aanpak, doelgroep en doelstelling. De twee genoemde onderzoeken hadden betrekking op alle huishoudens, terwijl het ministerie nu inzicht wil krijgen in het voorkomen van problematische schulden onder de huishoudens met een inkomen tot maximaal 150% van het netto-sociaalminimum. Ook de indicator die in dit onderzoek wordt gebruikt, verschilt van de indicatoren uit vorige onderzoeken. Het onderzoek van Janssen bijvoorbeeld had tot doel om te schatten hoeveel huishoudens het risico liepen om in een situatie met problematische schulden terecht te komen. Dat is wezenlijk anders dan het meten of schatten van het aantal huishoudens dat in een problematische schuldsituatie verkeert. Door de genoemde verschillen is een vergelijking tussen de resultaten van dit onderzoek met deze eerdere onderzoeken niet zinvol. 1.2 De onderzoeksaanpak Het onderzoek is uitgevoerd via enquêtes onder huishoudens met een inkomen tot maximaal 150% van het netto-sociaalminimum. In 2000 voldeed 26% van de huishoudens aan dit criterium 3. Begin 2003 is dit percentage mede als gevolg van een periode van economische recessie gestegen tot 34% 4. Gezien deze percentages is 2 Wet schuldsanering natuurlijke personen. 3 Schatting op basis van gegevens van het IPO 2001 van het CBS, vermeld in de startnotitie voor dit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 4 Berekend op basis van gegevens WBO 2002 en CBS. 3

10 het wenselijk om vooraf een selectie van huishoudens op grond van de hoogte van het inkomen te maken. Anders is de kans relatief klein dat een huishouden wordt benaderd uit de doelpopulatie. Omdat er geen landelijk steekproefkader is waaruit huishoudens op basis van inkomensgegevens geselecteerd kunnen worden, is gebruik gemaakt van bestaande panels van twee grote veldwerkorganisaties: het Script- en het Consumer-panel van GfK en het van TNS NIPO 5. Uit deze panels zijn de huishoudens geselecteerd die voldoen aan het inkomenscriterium van maximaal 150% van het netto-sociaalminimum voor dat type huishouden. Binnen deze groep is verder onderscheid gemaakt naar leefvorm conform de Algemene bijstandswet en naar hoogte van het huishoudensinkomen: leefvorm: alleenwonend, eenoudergezin, samenwonend of gehuwd; huishoudensinkomen: tot maximaal 100%, van 101%-125% en 126%-150% van het toepasselijke netto-sociaalminimum. Vervolgens zijn op twee manieren interviews afgenomen: 1. in de GfK-panels zijn 816 mondelinge interviews gehouden onder huishoudens die niet over internet beschikken; 2. in het TNS NIPO-panel heeft eerst een screening onder huishoudens met toegang tot internet plaatsgevonden. Deze screening was bedoeld om de inkomensgegevens van de huishoudens te actualiseren en om huishoudens met betalingsachterstanden op te sporen. Voor de screening zijn vijf vragen over het inkomen en eventuele betalingsachterstanden gesteld in een internetenquête over verschillende onderwerpen. Na de screening heeft een uitgebreidere ondervraging plaatsgevonden, eveneens via internet. Hieraan hebben 543 huishoudens met betalingsachterstanden ten tijde van de screening meegedaan plus een aselecte steekproef van 261 huishoudens die ten tijde van de screening geen betalingsachterstanden hadden. De vragenlijsten voor de mondelinge interviews en de uitgebreide internet-enquête zijn identiek. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode december 2003-januari Van de in totaal huishoudens die de uitgebreide vragenlijst hebben ingevuld, vallen 186 huishoudens af omdat zij ondanks de selectie op inkomen vooraf ten tijde van de enquête een inkomen blijken te genieten dat hoger is dan 150% van het voor dat 5 Het is zo groot dat met alleen dit panel volstaan zou kunnen worden. Het panel heeft echter een selectief karakter omdat het uitsluitend bestaat uit huishoudens die thuis over internet beschikken. Daarom is de steekproef uitgebreid met de twee andere panels. Hieruit zijn huishoudens geselecteerd uit de doelpopulatie die thuis niet over internet beschikken. Deze combinatie van panels en benaderingen heeft tot een tamelijk complexe onderzoeksaanpak geleid. 4

11 type huishouden geldende netto-sociaalminimum en 26 omdat het inkomen onbekend is. In de analyses doen dus maximaal huishoudens mee 6. Om representatieve conclusies te kunnen trekken zijn de huishoudens die aan het onderzoek hebben deelgenomen gewogen naar de kenmerken leefvorm en nettoinkomen binnen de totale populatie huishoudens met een inkomen tot 150% van het netto-sociaalminimum. Vervolgens zijn de gewogen gegevens geanalyseerd. Het gebruik van respondenten uit panels heeft voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel voor dit onderzoek is dat een aantal gegevens van de huishoudens in de panels reeds bekend is. Deze kunnen voor een selectie van de doelgroep van dit onderzoek worden gebruikt. Daardoor kan het veldwerk efficiënt worden uitgevoerd. Daarnaast is door de binding aan de veldwerkorganisatie een hoge en vaak goede respons te realiseren. Beide punten zijn voor dit onderzoek belangrijk, omdat problematische schulden een gevoelig onderwerp zijn en de deelnemers aan het onderzoek veel informatie moeten verschaffen over hun financiële situatie. Een nadeel is dat deelname aan een panel gepaard gaat met zelfselectie. Net als bij andere enquêtes is de bereidheid om aan een panel mee te doen bij bepaalde bevolkingsgroepen groter dan bij andere. Ook kunnen er paneleffecten optreden. Omdat de deelnemers aan een panel regelmatig over hun gedrag en opvattingen worden ondervraagd, zijn zij zich hiervan meer bewust en kunnen zij zich anders dan de 'doorsnee'-respondent gaan gedragen. Hierdoor kan de representativiteit van een panel in het geding komen. Bij de voorbereiding van dit onderzoek is uitvoerig aandacht besteed aan de gevolgen van het werken met panels voor de resultaten van het onderzoek. Mede omdat de beide bureaus veel aandacht besteden aan de samenstelling en de kwaliteit van de panels en vanwege de grootte van de panels bestond er voldoende vertrouwen dat een enquête binnen deze panels representatieve resultaten zou opleveren. Achteraf moet worden geconstateerd dat er minder huishoudens in deze panels aan het inkomenscriterium voldeden dan op grond van de beschikbare gegevens was berekend. Hierdoor kon tijdens de uitvoering van het veldwerk minder bijgestuurd worden om een respons te realiseren die op de twee belangrijkste achtergrondkenmerken (leefvorm en inkomenshoogte) representatief is. Dit moest door weging gecorrigeerd worden. Voor de schattingen van de aantallen, de toetsing op representativiteit van de respons en de weging is gebruik gemaakt van het Woningbehoeftenonderzoek 2002 (WBO 2002). Dit bestand is tijdens de uitvoering van het onderzoek het meest recente dat als referentiekader kan worden gebruikt. Qua definiëring van het inkomen is in dit onderzoek aangesloten bij de definitie die in het WBO wordt gehan- 6 Zie bijlage 1. 5

12 teerd. Bovendien kan uit dit bestand ook de beschikbaarheid van internet onder huishoudens uit de doelgroep worden afgeleid Leeswijzer In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek om het aantal huishoudens met problematische schulden in het peiljaar 2003 in kaart te brengen. De schatting van het aantal huishoudens en de manier waarop deze schatting tot stand is gekomen staan centraal. De vraag hoe de problematische schulden zijn ontstaan, blijft buiten beschouwing. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de probleemstelling van het onderzoek en de definitie van wat onder problematische schulden en andere kernbegrippen in dit onderzoek wordt verstaan. In hoofdstuk 3 wordt het aantal huishoudens met problematische schulden geschat en worden hun kenmerken beschreven. In de bijlagen worden de diverse elementen uit het onderzoek en de daarin gemaakte keuzes verder verantwoord. 7 Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) van het CBS bevat betrouwbaardere gegevens over het inkomen van huishoudens. De meest recente gegevens in dit bestand dateren echter uit Ook bevat dit bestand geen gegevens over de beschikbaarheid van internet, waardoor het voor dit onderzoek minder geschikt is als referentiekader. 6

13 2 Centrale probleemstelling en definities 2.1 Definiëring van problematische schulden De centrale vragen van dit onderzoek zijn: a. Hoeveel huishoudens met een inkomen tot 150% van het netto-sociaalminimum in Nederland hebben te maken met een problematische schuld? b. Wat zijn de kenmerken van deze huishoudens? Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet eerst gedefinieerd worden wat een problematische schuld is. Het antwoord op deze vraag bepaalt in sterke mate hoeveel huishoudens met problematische schulden er zijn. Hoe strikter de definitie, des te minder huishoudens aan de definitie zullen voldoen. De definitie is daardoor direct van invloed op de beleidsurgentie van het vraagstuk van problematische schulden. In eerdere onderzoeken naar problematische schuldsituaties en in de maatschappelijke discussie hierover worden steeds andere definities gebruikt. In elk van deze definities neemt de aanwezigheid van betalingsproblemen of -achterstanden een centrale plaats in. Vermeulen et al. (1992: 5) definieert een problematische schuldsituatie als: 1. het hebben van financiële problemen, tot uiting komend in problemen bij de betaling van huur of hypotheek, en/of bij de betaling van gas, water en elektriciteit of in het moeten maken van schulden vanwege de financiële situatie in combinatie met 2. het hebben van een schuld (anders dan een hypotheek). Dit is het geval als er rente op een lopende lening wordt betaald. 7

14 De Commissie Schuldenproblematiek spreekt van een problematische schuldsituatie als 'financiële problemen en schulden zodanig van omvang zijn dan wel toenemen dat huishoudens niet langer in staat zijn om zelfstandig hun financiële verplichtingen na te komen' (aangehaald in Janssen et al, 1999: 6). In het onderzoek van Janssen et al. zelf worden de aanwezigheid van betalingsachterstanden, van een schuldregeling en/of beslag op loon of uitkering als indicatoren gebruikt om risicovolle schuldsituaties op te sporen. Hoe meer van deze indicatoren van toepassing zijn, des te groter is het risico van een problematische schuldsituatie (ibidem: 7) 8. In de voorgaande definities wordt de hoogte van het feitelijk genoten inkomen niet als element van de problematische schuldsituatie meegenomen. Het CBS heeft dat in een voorstudie voor dit onderzoek (Van den Brakel en De Kleijn, 2003) wel gedaan: er is sprake van een problematische schuld indien de nettoschuld van het huishouden groter is dan de afloscapaciteit. In deze definitie wordt onder nettoschuld verstaan het saldo van schulden (exclusief schulden onroerend goed), banktegoeden, aandelen (exclusief aandelen aanmerkelijk belang) en bezittingen (exclusief onroerend goed). De afloscapaciteit wordt gevormd door 5% van het inkomensdeel onder de bijstandsnorm plus 35% van het inkomensdeel boven de bijstandsnorm 9. Voor de praktijk van de schuldhulpverlening hanteert de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) in de Gedragscode Schuldregeling ook een definitie van problematische schuldsituatie. Deze situatie wordt omschreven als die waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen, bepaald op basis van de volgende criteria: de uitkomst van de som van de geëiste maandelijkse aflossingen ten opzichte van de volgens de Recofa rekenmethode gecalculeerde aflossingscapaciteit, specifieke bedreigende schulden, de bereidheid van schuldeisers om een betalingsregeling te treffen, de mogelijkheid van herfinanciering van de schulden en de aanwezigheid van vermogen. De indicator die in dit onderzoek gebruikt wordt om het aantal huishoudens met problematische schulden te schatten, maakt zo veel mogelijk gebruik van de crite- 8 In dat onderzoek gaat het om het aantal risicovolle schuldsituaties, niet om feitelijk problematische schuldsituaties. 9 Deze voorstudie had tot doel om na te gaan of de Vermogensstatistiek bruikbaar is om de omvang van het aantal huishoudens met problematische schulden te schatten. De gekozen benadering bleek echter te weinig betrouwbare resultaten op te leveren, waarna besloten is voor een andere aanpak. 8

15 ria die in de schuldhulpverlening gebruikt worden om de schuldsituatie te beoordelen 10 : de aflossingscapaciteit van het huishouden: de financiële middelen van het huishouden om schulden en betalingsachterstanden af te lossen, rekening houdend met de noodzakelijke kosten van levensonderhoud; de hoogte van schulden en betalingsachterstanden. Met het criterium aflossingscapaciteit wordt een brug geslagen tussen het inkomen van een huishouden en het al dan niet problematische karakter van de schuldsituatie. De mogelijkheden om een problematische schuldsituatie op te lossen hangen echter niet alleen af van de financiële middelen van de schuldenaar en de hoogte van de schulden, maar ook van de moraliteit van de schuldenaar. Verder kan de opstelling van de schuldeisers van doorslaggevend belang zijn. Vaak is een schuldregeling alleen mogelijk als schuldeisers afzien van een deel van hun vorderingen. Deze aspecten van de schuldsituatie blijven in dit onderzoek buiten beschouwing. Voor dit onderzoek is de volgende definitie 11 gekozen: Er is sprake van een problematische schuld als: de maandelijkse betalingsverplichtingen (rente en aflossingen) voor lopende niet-hypothecaire leningen gelijk of hoger zijn dan de maandelijkse aflossingscapaciteit van het huishouden en tegelijkertijd er een achterstand van 6 maanden of meer bestaat bij de betalingsverplichtingen voor woonlasten (huur- of hypotheekbetalingen), lopende leningen en/of voor de kosten van energie en water, ziekenfonds- of ziektekostenverzekering, gemeentelijke en andere belastingen, telefoonrekeningen en schoolgeld. In deze definitie worden de betalingsverplichtingen voor lopende leningen als uitgangspunt genomen en niet de hoogte van de leningen zelf. Deze laatste zijn voor dit onderzoek minder relevant. Natuurlijk is er een verband tussen de hoogte van de leningen en het bestaan van schuldenproblemen. Maar dit verband loopt via de periodieke betalingsverplichtingen als resultante van rentepercentage, looptijd en hoogte van aangegane lening. Het zijn de steeds terugkerende betalingsverplichtingen die een te groot beslag kunnen leggen op het inkomen, waardoor mensen in betalingsproblemen komen. 10 Het is niet mogelijk de criteria van de schuldhulpverlening tot in detail toe te passen. Daarvoor moet veel meer informatie over de financiële situatie van de huishoudens verzameld worden dan mogelijk is in het kader van een onderzoek waaraan de respondenten vrijwillig deelnemen. 11 Zie bijlagen 2 en 3. 9

16 Volgens de in deze schatting gehanteerde definitie is er alleen een problematische schuld, als de situatie van betalingsachterstand 6 maanden of langer bestaat. Op deze manier wordt voorkomen dat incidentele betalingsachterstanden (bijvoorbeeld bij een rekening die per ongeluk is blijven liggen) meegeteld worden als situaties van problematische schulden. Het gaat in dit onderzoek om structurele situaties van problematische schulden 12. De combinatie van de twee criteria wordt misschien als een (te) zware eis voor het duiden van problematische schulden gezien. Is het al niet erg genoeg, dat een schuldenaar aan maandelijkse betalingsverplichtingen meer moet opbrengen dan hij gezien zijn financiële ruimte kan? Tot op zekere hoogte klopt dit: in die situatie bestaat er een risico op het ontstaan van schuldenproblemen. Aan de andere kant slaagt deze schuldenaar er nog steeds in aan de betalingsverplichtingen te voldoen 13. Er is dus nog geen schuldprobleem; eerder is het de vraag hoe de betreffende persoon erin slaagt om aan die betalingsverplichtingen te voldoen. Deze vraag is in dit onderzoek echter niet aan de orde. 2.2 Operationalisering van de definitie van problematische schulden Bij het opstellen van indicatoren voor het meten van problematische schuldsituaties is het onvermijdelijk om normatieve keuzes te maken: Wat heeft een huishouden minimaal nodig om maatschappelijk te kunnen functioneren? Welke uitgavenposten zijn in dit verband noodzakelijk en wat is een redelijke hoogte per uitgavenpost? Welke inkomensbestanddelen tellen mee bij de berekening van het inkomen waaruit de schulden moeten worden betaald? In hoeverre wordt rekening gehouden met inkomsten van een partner en van kinderen? Wat is een redelijke termijn voor het aflossen van schulden? Welke inspanning mag je van een huishouden verlangen om zijn schulden op te lossen? Welke bijdrage mag je van de schuldeisers verlangen om een schuldenaar uit de problemen te helpen? 12 In het onderzoek zijn berekeningen gemaakt met verschillende minimumtermijnen voor betalingsachterstanden: 0, 6 en 12 maanden, en voor de combinatie van 3 maanden achterstand op huur-/hypotheekbetalingen en 6 maanden andere achterstanden. Zoals verwacht leidt een hogere eis ten aanzien van de duur van de achterstanden tot een daling van het aantal huishoudens dat aan het criterium voldoet. Het resultaat voor de combinatie van 3 maanden huur-/hypotheek-achterstand plus 6 maanden andere betalingsachterstanden verschilt niet van de berekening voor uitsluitend 6 maanden voor alle achterstanden (zie ook bijlage ). 13 Onder de huishoudens die voor dit onderzoek zijn ondervraagd, doet zich deze situatie ook voor. 10

17 In de maatschappelijke discussie, maar ook in het wetenschappelijk debat rond armoede en sociale uitsluiting wordt regelmatig de vraag aan de orde gesteld, welke uitgaven noodzakelijk zijn om maatschappelijk te kunnen functioneren en in het verlengde hiervan, welk budget hiervoor minimaal noodzakelijk is. In deze discussie zijn globaal drie opvattingen te onderscheiden 14. De eerste opvatting vertrekt vanuit het gegeven dat de politieke besluitvorming geleid heeft tot een inkomensinstrument dat moet garanderen dat iedereen in Nederland de minimaal noodzakelijke middelen van bestaan heeft om aan de maatschappij te kunnen deelnemen: de Algemene bijstandswet 15. De (norm)bedragen die in deze wet worden genoemd, worden gezien als de bodem, maar ook als voldoende om te voorzien in alle noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit is de benadering van het beleidsmatig bestaansminimum, dat naar leeftijd, en in het kader van de Algemene bijstandswet ook naar leefvorm, kan verschillen. De tweede opvatting gaat uit van een theoretisch en/of empirisch onderbouwd pakket van goederen en diensten dat een huishouden van een bepaalde samenstelling minimaal nodig heeft voor maatschappelijke participatie. Op basis van theoretische inzichten of empirisch onderzoek wordt een pakket van goederen en diensten gedefinieerd dat hiervoor nodig geacht wordt (het zogenaamde mandje). Vervolgens wordt op basis van (consumenten)prijzen berekend wat zo'n pakket kost en wat er aan reserveringen nodig is. De totaalprijs is het minimumbudget voor dat huishouden, waarmee ook het bestaansminimum voor dat huishouden berekend kan worden. Deze benadering volgt bijvoorbeeld het Nibud in zijn budgetadvisering. Een derde benadering gaat uit van het oordeel van de huishoudens zelf. Aan de huishoudens wordt rechtstreeks gevraagd welk budget zij minimaal nodig hebben voor de uitgaven die zij noodzakelijk achten. Op basis van deze opgaven wordt voor de verschillende typen huishoudens bepaald wat deze in het algemeen als minimaal noodzakelijk budget beschouwen. Om te berekenen wat een huishouden kan opbrengen om aan betalingsverplichtingen te voldoen is in dit onderzoek de rekenmethode van de Recofa 16 als uitgangspunt genomen. De Recofa-benadering gaat uit van het beleidsmatig bestaansminimum. Deze methode is algemeen geaccepteerd als basis voor de schuldhulpverlening, zowel in het minnelijk als in het wettelijk traject. Deze rekenmethode kan 14 Zie ook Berghman et al (1989: 7) en Armoedemonitor Sinds 1 januari 2004 is de Algemene bijstandswet vervangen door de Wet werk en bijstand. 16 Werkgroep van rechters-commissarissen in faillissementen (2002), Berekening van het vrij te laten bedrag bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). 11