Financiering van startende vrouwelijke ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiering van startende vrouwelijke ondernemers"

Transcriptie

1 Financiering van startende vrouwelijke ondernemers Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de financiering van bedrijven van startende vrouwelijke ondernemers mevrouw drs. H.W. Stigter mevrouw drs. I. Verheul EIM / Ondernemerschap Zoetermeer, december 1999

2 ISBN: X Prijs: ƒ 35,- Bestelnummer: A9916 EIM is een onderzoeksbureau met 170 professionals. EIM verschaft beleidsgerichte en praktijkgerichte informatie van sociaal-economische aard voor en over alle sectoren van het bedrijfsleven en voor beleidsinstanties. EIM is gevestigd in Zoetermeer. Behalve op Nederland richt EIM zich ook op de Europese economie en op andere continenten. Voor meer informatie over EIM en wat EIM voor u kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen. Adres: Italiëlaan 33 Postadres: Postbus AA Zoetermeer telefoon: telefax: Website: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or texts as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections. 2

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Het belang van vrouwelijk ondernemerschap De ondernemingsfinanciering Probleemstelling Doelstelling Organisatie en methode Gebruik van data Opzet rapport Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers Inleiding Ondernemersspecifieke factoren Ervaring Aantal werkzame uren in het bedrijf Netwerkactiviteiten Ondernemerseigenschappen Ondernemingsspecifieke factoren Sector Omvang van de onderneming Profiel van de vrouwelijke ondernemer Invloeden op de ondernemingsfinanciering Inleiding Ondernemersspecifieke factoren Ervaring met financieel management Aantal werkzame uren in de onderneming Netwerkactiviteiten Risicohouding Ondernemingsspecifieke factoren Sector Omvang van de onderneming Conclusie Onderzoeksresultaten: de invloed van gender op de ondernemingsfinanciering Inleiding Omvang van de financiering Aard van de financiering

4 4.3.1 Aandeel eigen vermogen in de onderneming Aandeel bankkrediet in de onderneming Samenvatting Aanbevelingen Literatuur

5 Financiering van startende vrouwelijke ondernemers Samenvatting De vraag die aan het begin van dit rapport wordt gesteld is de volgende: Wat is de invloed van gender op de ondernemingsfinanciering? Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk onderscheid te maken naar een direct en een indirect effect van gender op de ondernemingsfinanciering. Het indirecte effect heeft te maken met het feit dat mannelijke en vrouwelijke ondernemers nu eenmaal een ander type onderneming opzetten en op een andere wijze ondernemen: zij verschillen dus zowel ten aanzien van ondernemers- als ondernemingsspecifieke factoren. Er kan een profiel van de vrouwelijke ondernemer gevormd worden: vrouwelijke ondernemers starten kleinschaliger, zijn minder bereid risico te nemen, starten vaker in de dienstverlenende sector, hebben minder ervaring met financieel management, ondernemen vaker parttime en besteden minder tijd aan netwerken dan mannelijke ondernemers. Dit profiel werkt door in de ondernemingsfinanciering en leidt gemiddeld gesproken tot een lagere financieringsbehoefte. Daarnaast heeft het profiel consequenties voor de aard van financieren. Het leidt tot een hoger aandeel eigen vermogen en een lager aandeel bankkrediet dan bij mannelijke ondernemers. Gecorrigeerd voor al deze verschillen in het ondernemerschap van mannen en vrouwen, dus gecorrigeerd voor het profiel van de vrouwelijke ondernemer, is er ook een direct effect gesignaleerd. Dit effect impliceert dat mannelijke en vrouwelijke ondernemers met een vergelijkbaar bedrijf en een vergelijkbare aanpak verschillen in manier van financieren. Volgens dit directe effect hebben vrouwelijke ondernemers een lagere omvang van de financiering, een lager aandeel eigen vermogen en een hoger aandeel bankkrediet in de financiering. De directe effecten van gender kunnen verschillende achtergronden hebben. Bijvoorbeeld, het negatieve directe effect kan veroorzaakt worden door een meer realistische benadering van de eigen capaciteiten door vrouwelijke ondernemers, waardoor zij kleiner starten, of door een gebrek aan eigen vermogen. Dit laatste kan het gevolg zijn 5

6 Samenvatting van discontinuïteit in het arbeidsverleden. Het positieve directe effect vrouwelijke ondernemers hebben een hoger aandeel bankkrediet kan te maken hebben met een voorsprong die vrouwelijke ondernemers hebben op mannelijke ondernemers in het kredietverleningsproces; hun realistische opstelling kan bij banken vertrouwen wekken. Het totale effect van gender op de ondernemingsfinanciering wordt gevormd door het directe en het indirecte effect. In het geval van de omvang van de financiering zijn beide negatief: vrouwelijke ondernemers starten kleinschaliger dan mannelijke ondernemers. In het geval van de aard van de financiering echter zijn het directe en het indirecte effect tegengesteld. Dit betekent dat beide effecten elkaar ongeveer opheffen. Het totale effect wordt hierdoor gereduceerd: mannelijke en vrouwelijke ondernemers vertonen nauwelijks verschillen ten aanzien van de aard van de financiering. Indien het totale effect niet opgesplitst wordt in een direct en een indirect effect, kan dit leiden tot misleidende conclusies, zoals: gender heeft geen invloed op de aard van de financiering. Geconcludeerd kan worden dat gender invloed heeft op de financiering van een onderneming. Met andere woorden: wanneer naar de ondernemingsfinanciering wordt gekeken, moet er rekening worden gehouden met het geslacht van de ondernemer. 6

7 Financiering van startende vrouwelijke ondernemers 1 Inleiding 1.1 Het belang van vrouwelijk ondernemerschap In de huidige samenleving willen vrouwen, onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, in toenemende mate economisch zelfstandig zijn. Deze economische zelfstandigheid komt tot uitdrukking enerzijds in een stijging van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt en anderzijds in een groeiende belangstelling van vrouwen voor het ondernemerschap. Cijfers wijzen uit dat gemiddeld drie van de tien gevestigde ondernemers in Nederland vrouw zijn en dat het aandeel vrouwen onder de startende ondernemers inmiddels eenderde bedraagt 1. Het belang van vrouwelijk ondernemerschap kunnen we, behalve aan het toenemende aandeel ten opzichte van mannelijke ondernemers, ook aflezen aan het succes waarmee ze hun eigen bedrijf uitoefenen. Recent onderzoek van EIM naar de ontwikkeling van vrouwelijke ondernemers in Nederland in de periode wijst uit, dat vrouwen die fulltime werken in hun bedrijf in gelijke mate groei doormaken in omzet en personeel als hun mannelijke collegae. Vrouwelijke ondernemers dragen bij aan de diversiteit van het ondernemerschap in Nederland. Zij ondernemen op andere wijze en in andere sectoren dan mannelijke ondernemers. Diversiteit in het ondernemerschap is belangrijk vanwege de ruime keuzemogelijkheid uit aangeboden producten en diensten voor de consument. Hierdoor vindt concurrentie en selectie plaats en zullen uiteindelijk alleen de beste ondernemers overblijven. Vrouwelijke ondernemers geven dus op een andere manier invulling aan het ondernemerschap dan mannen. Dit leidt tot diversiteit en deze diversiteit is belangrijk voor economische groei. Gegeven de bijdrage van vrouwelijke ondernemers aan de economische groei en het creëren van werkgelegenheid, is het van belang te voorkomen dat hun potentieel onvoldoende wordt benut, bijvoorbeeld als gevolg van belemmeringen in de uitoefening van hun bedrijf. 1 Stigter,

8 Inleiding 1.2 De ondernemingsfinanciering Startende ondernemers blijken in de praktijk op verschillende knelpunten te stuiten. Deze knelpunten liggen op gebieden als de concurrentie, de ontwikkeling van afzetgebieden, de betaling van klanten en de financiering 1. Met name de financiering van de onderneming blijkt een belangrijk probleem voor startende ondernemers. Ondernemers in spe hebben veelal te weinig eigen vermogen om een onderneming te financieren, terwijl financiering door middel van extern kapitaal bemoeilijkt wordt door informatie-asymmetrie 2. Kredietinstellingen beschikken vaak over onvoldoende informatie aangaande nieuwe ondernemingen, waardoor het moeilijk is de risicostatus van een onderneming in te schatten. Daarnaast gaat het verstrekken van leningen aan ondernemers voor kredietinstellingen gepaard met disproportionele transactiekosten; de vaste kosten staan vaak niet in verhouding tot het geleende bedrag van de ondernemer. De financiering van een onderneming is van verschillende zaken afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de omvang van de onderneming, de sectorkeuze en de eigenschappen en achtergrond van de ondernemer. Een onderneming in de dienstverlening zal minder (initiële) investeringen vergen en een ondernemer die risico-avers is zal zo veel mogelijk met eigen vermogen investeren. Gezien de verschillen in het ondernemerschap van mannen en vrouwen (diversiteit), is te verwachten dat zij ook verschillen zullen vertonen ten aanzien van de financiering van hun onderneming. Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat vrouwelijke ondernemers anders benaderd worden dan mannelijke ondernemers. Uit recent onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat vrouwelijke ondernemers bij de kredietverlening nog steeds het gevoel hebben dat stereotiepe denkbeelden over de vrouw en de vrouwelijke ondernemer een rol spelen Probleemstelling Om beter inzicht te krijgen in de verschillen in de ondernemingsfinanciering tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers en de factoren die deze verschillen veroorzaken, zal de volgende vraag in dit rapport centraal staan: 1 Van Uxem en Bais, EIM, Krediet en Zekerheid - Een oriënterend onderzoek naar de vermogensproblematiek van vrouwelijke ondernemers in relatie tot bedrijfsfinanciering, 1999, MKB-Nederland in samenwerking met EIM, Delft. 8

9 Inleiding Wat is de invloed van gender op de ondernemingsfinanciering? Hierbij is het van belang onderscheid te maken tussen twee soorten invloed die gender kan hebben op de ondernemingsfinanciering, namelijk: indirect en direct. Het indirecte effect heeft te maken met het feit dat vrouwen op een andere wijze ondernemen dan mannen en in andere sectoren actief zijn. Vrouwen ondernemen bijvoorbeeld vaker in de dienstverlenende sector dan mannen. De dienstverlening is een sector die relatief weinig investeringen vergt. Dit kan leiden tot een kleinere behoefte aan financiering die voor een groot gedeelte met behulp van eigen middelen gevoed kan worden. Het directe effect kan niet worden toegeschreven aan verschillen in het ondernemerschap van mannen en vrouwen. Het bestaan van dit effect impliceert dat vrouwelijke en mannelijke ondernemers die wel overeenkomen wat aanpak en bedrijf betreft, toch verschillen vertonen met betrekking tot de financiering van hun onderneming; vrouwen zijn anders dan mannen. Het begrip ondernemingsfinanciering wordt in dit rapport onderscheiden naar omvang en aard, waarbij ten aanzien van de aard van de financiering wordt gekeken naar eigen vermogen en vreemd vermogen (bankkrediet). Eigen vermogen wordt hier gezien als intern of persoonlijk eigen vermogen en dient niet verward te worden met extern eigen vermogen, dat kan worden verkregen door middel van de uitgifte van aandelen. Startende ondernemers vormen het uitgangspunt voor dit rapport en worden verondersteld in beginsel geen aandelen uit te geven. 1.4 Doelstelling De doelstelling in dit rapport is drieledig. Ten eerste zal worden bezien in hoeverre vrouwelijke ondernemers verschillen van mannelijke ondernemers en waar zich deze verschillen voordoen. Onderscheid zal worden gemaakt naar de achtergrond, het type onderneming en de manier waarop de onderneming wordt gerund (het zgn. indirecte effect). Doel is hierbij het vormen van een profiel van de vrouwelijke ondernemer 1. 1 Natuurlijk zijn wij ons er terdege van bewust dat dé vrouwelijke ondernemer niet bestaat; er bestaan evenveel verschillen tussen vrouwelijke ondernemers onderling als tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Echter, voor dit onderzoek is het noodzakelijk enigszins afstand te doen van deze verschillen om een vergelijking van de mannelijke en de vrouwelijke ondernemer te kunnen maken. 9

10 Inleiding Ten tweede zal de invloed van het profiel van de vrouwelijke ondernemer op de financiering centraal staan. Vrouwelijke ondernemers vertonen specifieke kenmerken en deze kenmerken worden verondersteld invloed te hebben op de manier waarop zij de onderneming financieren. Als laatste willen we bezien of er naast de invloed van het profiel van de vrouwelijke ondernemer op de financiering ook nog een ander effect bestaat, dat niet zozeer gerelateerd kan worden aan de manier van ondernemen, maar aan het simpele feit dat men ofwel man, ofwel vrouw is (het zgn. directe effect). 1.5 Organisatie en methode Door EIM is reeds eerder een uitgebreid onderzoek gedaan naar vrouwelijk ondernemerschap 1. De financiering vormde hier een van de aspecten waarop vrouwelijke ondernemers zijn onderzocht. Het huidige rapport ligt in het verlengde van deze studie en gaat dieper in op de verschillen in financiering tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. De basis voor dit rapport is een scriptie die de invloed van gender op de ondernemingsfinanciering als onderwerp heeft 2. Hierin wordt ook de methode van onderzoek uitgebreid beschreven. Verwoord in strakke wetenschappelijke termen komt de analyse op het volgende neer. Voor het maken van het profiel van de vrouwelijke ondernemer is gebruikgemaakt van bilaterale correlatie, waarbij de relaties tussen vrouwelijk ondernemerschap en de verschillende kenmerken zijn geschat. Het effect van dit profiel en het directe effect van gender op de omvang en aard van de financiering zijn door middel van multipele regressie-analyse tot stand gekomen. 3 In deze rapportage zal geen plaats worden ingeruimd voor de rechtvaardiging van de wetenschappelijke methodiek. De resultaten en hun interpretatie staan centraal. 1.6 Gebruik van data Ten behoeve van het onderzoek is gebruikgemaakt van data uit het EIM-starterscohort Het betreft hier ondernemers die in het eerste kwartaal van 1994 zijn gestart met hun bedrijf. In het najaar van dat jaar is aan bijna van deze starters, waaronder ongeveer 500 vrouwelijke ondernemers, een vragenlijst voorgelegd over hun voor- 1 Stigter, Verheul, Voor een uitgebreide toelichting op de wetenschappelijke methodiek wordt verwezen naar Verheul en Thurik (1999). Over dit onderwerp zijn reeds lezingen gegeven in Barcelona ( Doctoral Seminar on Entrepreneurship Research, oktober 1999) en in Londen (RENT Conferentie, november 1999). Tevens zal begin 2000 een paper verschijnen bij het RIBES (Rotterdam Institute for Business Economic Studies) van de Erasmus Universiteit. 10

11 Inleiding bereiding op het ondernemerschap, hun startmotieven, doelstellingen en verwachtingen en vele andere ondernemers- en ondernemingskenmerken. In dat kader is ook ruim aandacht besteed aan de financiering van de onderneming, zowel wat de omvang van het startkapitaal betreft, als over de samenstelling van het kapitaal en de mogelijke problemen die met het verkrijgen hiervan gepaard zijn gegaan. 1.7 Opzet rapport Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat in op de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers ten aanzien van de ondernemer en de onderneming. Vervolgens zal aan de hand van deze verschillen een profiel worden gemaakt van de vrouwelijke ondernemer. In hoofdstuk 3 zal de invloed van de verschillende ondernemers- en ondernemingsspecifieke factoren op de omvang en aard van de financiering centraal staan. In hoofdstuk 4 zal aandacht worden besteed aan de resultaten van het empirisch onderzoek, waarbij de invloed van het profiel van de vrouwelijke ondernemer (het indirecte effect) en het vrouwzijn zelf (het directe effect) op de omvang en de aard van de financiering wordt bepaald. Mogelijke verklaringen voor de directe invloed van gender op de financiering zullen aan bod komen. Het rapport wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met de implicaties van de onderzoeksbevindingen en enkele aanbevelingen. 11

12 Financiering van startende vrouwelijke ondernemers 2 Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers 2.1 Inleiding Mannelijke en vrouwelijke ondernemers verschillen met betrekking tot allerlei aspecten. Hier is reeds veel onderzoek naar gedaan 1. Om te voorkomen dat het wiel twee keer wordt uitgevonden, is er in dit rapport voor gekozen een selectie te maken van die verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers die veelvuldig in de literatuur naar voren komen. De verschillen, die in dit hoofdstuk beschreven worden, zijn enerzijds gebaseerd op de literatuur en anderzijds op gegevens uit de dataset die is gebruikt voor het onderzoek. De dataset heeft betrekking op Nederland in 1994, terwijl de literatuur betrekking heeft op Europa en de wereld en niet gebonden is aan een specifiek jaartal. Gekozen is voor zes factoren: ervaring (met financieel management), de tijd die wordt besteed aan het runnen van een onderneming (parttime versus fulltime), netwerkactiviteiten, ondernemerseigenschappen (risicohouding), sector en omvang van de onderneming (omvang startkapitaal). De eerste vier dimensies kunnen geschaard worden onder ondernemersspecifieke factoren. Deze zullen behandeld worden in paragraaf 2.2. Sector en omvang van de onderneming zijn ondernemingsspecifieke factoren. Deze zullen aan de orde komen in paragraaf 2.3. In de laatste paragraaf zal aan de hand van de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers met betrekking tot de ondernemers- en ondernemingsspecifieke factoren, een profiel van de vrouwelijke ondernemer geschetst worden. We zijn ons ervan bewust dat er meer factoren zijn ten aanzien waarvan mannelijke en vrouwelijke ondernemers verschillen kunnen vertonen. Echter, deze overige factoren nemen wij niet mee in de analyse. We gaan ervan uit dat deze factoren veelal besloten zullen liggen in de door ons gekozen factoren. Dit wil zeggen dat wij veronderstellen dat de overige factoren in veel gevallen samenhang zullen vertonen met de door ons geselecteerde factoren. Ter illustratie: in het huidige onderzoek is geen rekening gehouden met de mate en manier van voorbereiding op het ondernemerschap. De voorbereidingsperiode kan van invloed zijn op de hoeveelheid en de structuur van de financiering. Echter, in de praktijk kan de tijd die wordt 1 Brush, 1992; Sexton en Bowman-Upton, 1990; Kalleberg en Leicht, 1991; Stigter,

13 Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers besteed aan de voorbereiding samenhangen met het al dan niet parttime ondernemen en de sector waarin men wil gaan ondernemen. De tijd die men werkzaam is in de onderneming en de sector zijn factoren die wel zijn meegenomen in de analyse. 2.2 Ondernemersspecifieke factoren Ervaring Mannelijke ondernemers hebben in vergelijking met vrouwelijke ondernemers vaker ervaring opgedaan met ondernemerschap. Veel mannelijke ondernemers hebben reeds eerder een bedrijf opgestart. Bovendien zijn zij vanwege eerdere arbeidservaringen meer bekend met de branche dan vrouwen. Mannelijke ondernemers hebben daarnaast meer ervaring met leidinggeven, personeelsbeleid, financieel management en vaktechniek. Vrouwelijke ondernemers hebben veelal minder de gelegenheid gehad ervaring met financieel management op te bouwen als gevolg van de verticale segregatie op de arbeidsmarkt; vrouwelijke ondernemers hebben in het verleden te maken gehad en krijgen in veel gevallen nog steeds te maken met het glazen plafond. Het glazen plafond hindert vrouwen in hun pogingen hogerop te komen binnen een bedrijf Aantal werkzame uren in het bedrijf Mannen ondernemen vaker fulltime dan vrouwen. Voor dit onderzoek hebben we parttime ondernemen gedefinieerd als: het verrichten van andere activiteiten naast het ondernemerschap. Dit geldt voor meer dan de helft van alle vrouwelijke ondernemers, tegenover minder dan de helft van de mannelijke ondernemers. Een bijbaan neemt voor vrouwelijke ondernemers veelal de vorm aan van een baan in loondienst of de zorg voor gezin en huishouden. De dubbele taakbelasting van vrouwelijke ondernemers kan leiden tot een limiet in de tijd die vrouwelijke ondernemers aan hun onderneming kunnen besteden. Mannen zijn vaker parttime ondernemer omdat zij een andere onderneming of een baan in loondienst hebben Netwerkactiviteiten Er kunnen verschillende manieren worden onderscheiden om netwerkactiviteiten te meten 1 : (1) neiging tot netwerken, (2) omvang van het netwerk (aantal mensen met wie contact wordt onderhouden), (3) samenstelling van het netwerk (diversiteit) en (4) de tijd die wordt besteed aan netwerken. Met betrekking tot de neiging tot net- 1 Aldrich, Rosen en Woodward (1997) en Birley, Cromie en Myers (1991) maken onderscheid tussen verschillende manieren om netwerken te meten. 13

14 Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers werken zijn er nauwelijks verschillen te constateren tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Vrouwelijke ondernemers hebben geregeld contact met collegae, maar in vergelijking met mannelijke ondernemers werken zij minder vaak samen in formele netwerken. Zowel mannen als vrouwen zijn zich bewust van het belang van netwerken voor de uitwisseling van informatie. Echter, vaker dan mannelijke ondernemers, werken vrouwelijke ondernemers samen op de kernfunctie van hun bedrijf. De omvang van de netwerken van vrouwen is veelal kleiner. Mannen besteden meer tijd aan het ontwikkelen en behouden van contacten. Netwerken zijn een product van persoonlijke inspanning en ervaring. Het feit dat vrouwelijke ondernemers veelal nog de zorg hebben voor het huishouden en de kinderen beperkt hen in hun contact met anderen Ondernemerseigenschappen Mannen en vrouwen verschillen in de mate waarin zij bepaalde waarden aanhangen en de mate waarin zij (zelf van mening zijn te) beschikken over de eigenschappen die van belang zijn voor het ondernemerschap, zoals doorzettingsvermogen, autonomie, risicobereidheid en veranderingsbereidheid 1. Mannen hechten minder belang aan autonomie en verandering en meer belang aan doorzettingsvermogen en risico dan vrouwen. Vrouwen lijken over het geheel genomen hun ondernemerskwaliteiten realistischer in te schatten dan mannen 2. Dit komt onder andere tot uitdrukking op het gebied van het durven en willen nemen van risico s Ondernemingsspecifieke factoren Sector Vrouwelijke en mannelijke ondernemers verschillen met betrekking tot de sector waarin zij ondernemen. Vrouwelijke ondernemers zijn oververtegenwoordigd in de detailhandel en de overige dienstverlening (met name de persoonlijke dienstverlening), hoewel een aanzienlijk percentage ook in de zakelijke dienstverlening start. Mannelijke ondernemers zijn oververtegenwoordigd in de industrie en bouw, de groothandel en de zakelijke en financiële dienstverlening. 1 Sexton en Bowman-Upton, Van Uxem en Bais, Rekening moet echter worden gehouden met de mogelijkheid dat vrouwelijke ondernemers eerlijker zijn dan mannelijke ondernemers ten aanzien van het beantwoorden van de vraag in welke mate zij denken te beschikken over ondernemerseigenschappen. Mannen kunnen zich beter verkopen en zijn mogelijk eerder geneigd tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden. 14

15 Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers Omvang van de onderneming De bedrijvigheid van vrouwelijke ondernemers is gemiddeld gezien kleinschaliger van aard dan die van mannelijke ondernemers. Deze kleinschaligheid hangt samen met de sectorkeuze van vrouwelijke ondernemers (sectoren met grote concurrentie en kleine winstmarges) en het relatief hoge percentage parttimers onder vrouwelijke ondernemers. De kleinschaligheid van de ondernemingen van vrouwen kan op een aantal manieren tot uitdrukking komen: lage omzet, weinig tot geen personeel en/of een klein startkapitaal. 2.4 Profiel van de vrouwelijke ondernemer Op basis van de verschillen die in de vorige (sub)paragrafen aan bod zijn gekomen, kan het volgende profiel van de vrouwelijke ondernemer worden samengesteld. Het onderzoek blijkt dit profiel te bevestigen. In vergelijking met mannelijke ondernemers: hebben vrouwelijke ondernemers minder ervaring met financieel management ondernemen vrouwelijke ondernemers vaker parttime besteden vrouwelijke ondernemers minder tijd aan netwerken zijn vrouwelijke ondernemers minder geneigd tot het nemen van risico ondernemen vrouwelijke ondernemers vaker in de dienstverlenende sector hebben vrouwelijke ondernemers een kleinere onderneming In hoeverre dit profiel van de vrouwelijke ondernemer van invloed is op de financiering zal worden bezien in hoofdstuk 4. In het volgende hoofdstuk zullen relaties worden gelegd tussen de verschillende dimensies die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen en de omvang en de aard van de financiering. 15

16 Financiering van startende vrouwelijke ondernemers 3 Invloeden op de ondernemingsfinanciering 3.1 Inleiding De ondernemingsfinanciering is van verschillende factoren afhankelijk. Deze factoren kunnen te maken hebben met zowel de ondernemer als de onderneming. In het vorige hoofdstuk zijn zes dimensies van ondernemerschap geselecteerd: ervaring met financieel management, aantal werkzame uren in het bedrijf, netwerkactiviteiten, risicohouding, sectorkeuze en omvang van de onderneming. Deze factoren worden in dit hoofdstuk gerelateerd aan de omvang en de aard (eigen vermogen en bankkrediet) van de financiering. Dit hoofdstuk is het resultaat van de combinatie van bevindingen in de literatuur en de berekeningen met de dataset van starters uit Dit leidt ertoe dat het hoofdstuk een combinatie is van feitelijke verbanden tussen verklarende factoren en de ondernemingsfinanciering en mogelijke verklaringen voor deze verbanden Ondernemersspecifieke factoren Ervaring met financieel management Omvang financiering Ondernemers die weinig ervaring hebben met financieel management kunnen in het nadeel zijn bij het verwerven van kapitaal om de onderneming te financieren. Een gebrek aan ervaring met financieel management kan betekenen dat ondernemers belangrijke kennis ontberen over bronnen van financiering. Bovendien is het mogelijk dat ondernemers met ervaring met financieel management in het verleden meer persoonlijk vermogen hebben weten op te bouwen. Ervaring met financieel management zou in dit geval kunnen leiden tot een grotere omvang van de financiering. Dit blijkt ook uit het onderzoek. Aard financiering Ondernemers met ervaring met financieel management zullen mogelijk beter in staat zijn hun persoonlijk vermogen te beheren dan ondernemers zonder deze ervaring. In dit geval zullen ervaren onder- 1 Het onderzoek aan de hand van de dataset van startende ondernemers uit 1994 wijst niet in alle gevallen uit dat er feitelijke verbanden bestaan tussen verklarende factoren en de ondernemingsfinanciering. In dit hoofdstuk is aangegeven wanneer daadwerkelijk uit het onderzoek is gebleken dat een bepaalde factor invloed heeft op de ondernemingsfinanciering. Wanneer dit niet is aangegeven, is het veronderstelde verband wel gevonden, maar bleek dit niet statistisch significant te zijn. 16

17 Invloeden op de ondernemingsfinanciering nemers in het verleden wellicht meer persoonlijk vermogen hebben opgebouwd, dat gebruikt kan worden voor de financiering van de onderneming. Uit het onderzoek blijkt dat ervaring met financieel management een positieve invloed heeft op het aandeel eigen vermogen in het startkapitaal. Ervaring met financieel management kan door ondernemers worden gebruikt om externe financiers te overtuigen in zijn/haar onderneming te investeren. Ondernemers met ervaring met financieel management zijn veelal goed op de hoogte van de omvang van de door hen benodigde financiering. Zij kunnen dus een realistische inschatting maken van de hoogte van de lening Aantal werkzame uren in de onderneming Omvang financiering Het aantal uren dat een ondernemer in zijn/haar bedrijf werkzaam is, is een indicatie van de schaalgrootte van het bedrijf. Ondernemers die parttime werken, hebben veelal een kleinschaliger bedrijf dan ondernemers die fulltime actief zijn in hun bedrijf. De schaal van het bedrijf is van invloed op de omvang van het benodigde kapitaal. Naarmate de ondernemer kleinschaliger van start gaat, neemt de behoefte aan een groot startkapitaal af. Uit het onderzoek blijkt de omvang van het startkapitaal positief samen te hangen met het aantal werkzame uren in de onderneming. Aard financiering Ondernemers die naast het ondernemerschap andere activiteiten ontplooien, kunnen gebruikmaken van de inkomsten uit deze activiteiten om de onderneming te financieren. In dit geval kunnen parttime ondernemers de start van hun onderneming voor een groot deel uit eigen zak financieren. Uit het onderzoek blijkt dat parttime ondernemerschap gepaard gaat met een groter aandeel eigen vermogen in de financiering. Banken kunnen terughoudend zijn ten aanzien van de financiering van parttime ondernemerschap. Deze vorm van ondernemerschap wordt al snel afgedaan als kleinschalig en niet serieus ( hobbyisme ). Parttime ondernemerschap blijkt in het onderzoek daadwerkelijk te leiden tot een kleiner aandeel bankkrediet in het startkapitaal. 17

18 Invloeden op de ondernemingsfinanciering Netwerkactiviteiten Omvang financiering Ondernemers in een netwerk kunnen elkaar steunen en belangrijke informatie uitwisselen. Contact met mede-ondernemers en andere mensen uit het vakgebied kan leiden tot het uitwisselen van informatie over het vergaren van kapitaal, waardoor mensen die deel uitmaken van een netwerk in het voordeel zijn bij het bijeenbrengen van het benodigde kapitaal. Uit het onderzoek blijkt ook dat netwerken leidt tot een grotere omvang van het startkapitaal. Aard financiering Het feit dat een ondernemer in een netwerk zit, kan een positieve invloed hebben op de beoordeling van de kredietaanvraag bij een bank. Netwerken speelt in toenemende mate een rol in de samenleving in het algemeen en tussen ondernemers in het bijzonder. Netwerken met ondernemers of andere mensen uit het vakgebied kan leiden tot het uitwisselen van nuttige informatie aangaande bijvoorbeeld een efficiënte bedrijfsvoering of ontwikkelingen op de markt. In een netwerk kunnen ondernemers elkaar steunen met zakelijk en persoonlijk advies en kunnen ze van elkaar leren welke bank(en) het best benaderd kunnen worden. Banken zullen (in toenemende mate) het netwerken van een ondernemer als criterium meenemen in de beoordeling van de kredietaanvraag Risicohouding Omvang financiering Risicohouding, dus of een ondernemer risicomijdend, risiconeutraal of risicozoekend is, kan een belangrijke rol spelen bij de beslissing over de omvang van de onderneming bij aanvang. Over het algemeen zullen risicoaverse ondernemers voorzichtiger, en dus kleinschaliger, starten dan risicozoekende ondernemers. Uit het onderzoek blijkt dat risicomijdende ondernemers met minder kapitaal starten. Aard financiering Risicoaversie bij ondernemers leidt in het algemeen tot het gebruik van relatief veel persoonlijk vermogen voor de financiering van de onderneming. Het gebruik van extern vermogen (of bankkrediet) voor de financiering, leidt tot risico s met betrekking tot de aflossing en rentebetalingen. Deze laatste dienen te worden voldaan, ongeacht het winst- en/of liquiditeitsniveau van de onderneming, terwijl fluctuaties in de rentestand extra risico met zich meebrengen. Deze bevindingen worden gesteund door het onderzoek. Met andere 18

19 Invloeden op de ondernemingsfinanciering woorden: een lage bereidheid tot het nemen van risico s leidt tot een groter aandeel eigen vermogen en een kleiner aandeel bankkrediet in het startkapitaal. 3.3 Ondernemingsspecifieke factoren Sector Omvang financiering De sector waarin de ondernemer zijn/haar bedrijf wil starten, is sterk bepalend voor de behoefte aan financiering. Immers, sectoren als de bouw en de industrie vereisen tamelijk hoge initiële investeringen, bijvoorbeeld in machines en andere apparatuur. Daarentegen is de financieringsdrempel voor startende ondernemers in de (zakelijke) dienstverlening laag; veelal is de beschikbaarheid van een computer met de nodige randapparatuur en relevante software voldoende om te komen tot een normale bedrijfsvoering. Bovendien kan vaak van huis uit gestart worden. De keuze voor de dienstverlening blijkt in het onderzoek inderdaad te leiden tot een kleinere omvang van het startkapitaal. Aard financiering Gegeven de verschillen in het benodigde startkapitaal in verschillende sectoren, neemt het aandeel vreemd vermogen toe, naarmate het startkapitaal hoger is (zie ook paragraaf 3.3.2). Een bank is er in dit geval ook in geïnteresseerd in welke sector iemand onderneemt of wil gaan ondernemen. Dit houdt verband met de inschatting van het risico en de financiële gegevens. Sectoren met een hoog risico en lage winstmarges zijn voor de bank relatief onaantrekkelijk Omvang van de onderneming Omvang financiering De omvang van de onderneming kan bepalend zijn voor de omvang van de benodigde financiering. Naarmate het bedrijf groter is zal waarschijnlijk de kapitaalbehoefte toenemen 1. Aard financiering Startende ondernemers met een klein bedrijf zullen veelal persoonlijk vermogen investeren. (Startende) ondernemers willen zo veel mogelijk zelfstandig zijn (dit is bovendien een veel voorkomende reden om een onderneming op te starten) en zullen daarom, indien dit mogelijk is, financiering van de onderneming door middel van 1 In dit rapport wordt de omvang van de onderneming gelijkgesteld aan de hoeveelheid kapitaal in de onderneming, oftewel de kapitaalbehoefte. 19

20 Invloeden op de ondernemingsfinanciering extern vermogen vermijden. Uit het onderzoek blijkt dat een kleine omvang van het startkapitaal gepaard gaat met een groot aandeel eigen vermogen. Banken kunnen terughoudend zijn ten aanzien van het financieren van startende kleine ondernemingen, vanwege het feit dat kleine kredietaanvragen voor de bank veelal onaantrekkelijk zijn in verband met relatief hoge transactiekosten en lage opbrengsten. Bovendien is er in het geval van startende ondernemers sprake van informatieasymmetrie. Er is geen track record dat de bank kan gebruiken om de risicostatus van een onderneming te bepalen op basis waarvan de bank een beslissing kan nemen omtrent de kredietaanvraag. Een kleine omvang van het startkapitaal blijkt in het onderzoek te leiden tot een klein aandeel bankkrediet. 3.4 Conclusie Uit dit hoofdstuk blijkt dat ondernemers- en ondernemingsspecifieke factoren invloed hebben op de omvang en de aard van de onderneming. Gezien de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers met betrekking tot juist deze ondernemers- en ondernemingsspecifieke factoren (hoofdstuk 2) en de invloed die deze factoren hebben op de ondernemingsfinanciering (hoofdstuk 3), mag verondersteld worden dat mannelijke en vrouwelijke ondernemers verschillen vertonen ten aanzien van de manier van financieren van hun onderneming. De invloed van gender op de ondernemingsfinanciering komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 20