Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Inleiding... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Inleiding... 1"

Transcriptie

1 iii De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier i Inleiding TITEL I. Toepassingsgebied Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden 3 Hoofdstuk 1. Organen van sociale democratie op ondernemingsvlak Afdeling 1. Wettelijke overlegorganen: ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk Oprichting I. Begrip onderneming II. Personeelsdrempel III. Aard van de onderneming Verkiesbare werknemers I. Verkiesbaarheidsvoorwaarden II. De ontslagen werknemer Voordracht van de kandidaturen Afdeling 2. Conventionele overlegorganen Beginsel Conventionele uitbreiding van de bescherming I. De ontslagredenen en de beschermingsvergoeding II. Procedure Afdeling 3. Vakbondsafvaardiging Beginsel Vakbondsafvaardiging belast met opdrachten van het CPBW (art. 52 Wet Welzijn Werknemers) Vakbondsafvaardiging fungeert gedeeltelijk als ondernemingsraad Conventionele uitbreiding van de bescherming Afdeling 4. Europese ondernemingsraad Toepassingsgebied Oprichting I. Initiatief II. Autonomie der partijen III. Bijzondere onderhandelingsgroep IV. Uitkomst van de onderhandelingen V. Europese ondernemingsraad volgens de subsidiaire voorschriften VI. Bestaande overeenkomsten Ontslagbescherming Afdeling 5. Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap en grensoverschrijdende fusie van EU-kapitaalvennootschappen

2 iv 1. Toepassingsgebied Oprichting Ontslagbescherming Hoofdstuk 2. Beschermde personen Afdeling 1. Personeelsafgevaardigden Wettelijke regeling Gewone personeelsafgevaardigden Plaatsvervangende personeelsafgevaardigden Opvolging van een gewone of plaatsvervangende personeelsafgevaardigde Tijdstip van betwisting van hoedanigheid van mandataris Afdeling 2. Kandidaten Definitieve kandidatenlijst Nietige verkiezingen Intrekking van de kandidatuur Tijdstip van betwisting van hoedanigheid van kandidaat Afdeling 3. Werkgeversafgevaardigden Afdeling 4. Vakbondsafgevaardigden (art. 52 Wet Welzijn Werknemers) Effectieve leden Plaatsvervangers Kandidaten Afdeling 5. Werknemersvertegenwoordigers in de EOR, SE, SCE of de uit grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap Afdeling 6. Cumulatie van hoedanigheden Personeelsafgevaardigde en zijn kandidatuur bij dezelfde verkiezingen Lid van de ondernemingsraad en van het comité Personeelsafgevaardigde in bestaand overlegorgaan en kandidaat bij de nieuwe verkiezingen Verkozen afgevaardigde voor het ene orgaan (raad of comité) en nietverkozen kandidaat voor het andere orgaan Beschermde werknemer (ondernemingsraad of comité) en vakbondsafgevaardigde Beschermde werknemer (ondernemingsraad of comité) en lid van de Europese ondernemingsraad of de bijzondere onderhandelingsgroep TITEL II. Inhoud en kenmerken van de bescherming Hoofdstuk 1. Beginselen Afdeling 1. Drie soorten bescherming Afdeling 2. Reden van de bescherming Afdeling 3. Openbare orde Algemeen

3 v 2. Oprichting en werking van de overlegorganen Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden I. De ontslagbescherming II. De beschermingsvergoeding III. Conventionele uitbreiding Afdeling 4. Re-integratie: keuze voor de werknemer, geen recht Afdeling 5. Rechtsmisbruik Algemeen Voordracht van de kandidatuur Ontslag door de werkgever Vordering van de beschermingsvergoeding Hoofdstuk 2. Bescherming tegen ontslag Afdeling 1. Principieel verbod en beperking van de ontslagredenen Afdeling 2. Voorafgaande procedure Afdeling 3. Begrip ontslag Wettelijke regeling Situering Ontslag door de werkgever Ontslag door de werknemer Miskenning van de beschikking van de voorzitter van de arbeidsrechtbank tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst Impliciet ontslag I. Algemeen II. Beschermde werknemers III. Tijdstip IV. Onterecht impliciet ontslag Kenmerken en gevolgen van het ontslag Afdeling 4. Andere beëindiging dan ontslag Wettelijke regeling Afloop van de termijn Voltooiing van het werk Eenzijdige beëindiging door de werknemer Overlijden van een partij Overmacht Wederzijds akkoord Gerechtelijke ontbinding Ontbindende voorwaarde Nietigverklaring Opzeggingstermijn betekend vóór de beschermingsperiode Proefperiode Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

4 vi Hoofdstuk 3. Discriminatieverbod Afdeling 1. Beginsel Afdeling 2. Ontslag Economische of technische redenen Dringende reden Afdeling 3. Tijdens de tewerkstelling Hoofdstuk 4. Bescherming bij overplaatsing Afdeling 1. Overplaatsing binnen een zelfde juridische entiteit Overplaatsing naar andere technische bedrijfseenheid van dezelfde juridische entiteit I. Wettelijke regeling II. Situering III. Instemming van de werknemer IV. Erkenning van economische of technische redenen door het paritair comité V. Sanctie Overplaatsing naar andere afdeling van dezelfde technische bedrijfseenheid. 111 Afdeling 2. Overgang van onderneming Conventionele overgang van onderneming Overgang van onderneming na faillissement I. Wettelijke regeling II. De overgenomen beschermde werknemers III. De niet-overgenomen beschermde werknemers TITEL III. Periode van bescherming Hoofdstuk 1. Aanvang Afdeling 1. Wettelijke regeling Afdeling 2. Retroactieve bescherming, occulte beschermingsperiode Afdeling 3. Kandidatuur na ontslag tijdens de occulte beschermingsperiode (na X 30) Beginsel Re-integratieverzoek I. Geen verkiesbaarheidsvoorwaarde II. Re-integratieverzoek is vereist voor de beschermingsvergoeding Dringende reden Rechtsmisbruik Ontslag betekend voor de beschermingsperiode (voor X 30) Hoofdstuk 2. Duur en einde: personeelsafgevaardigden Afdeling 1. Bescherming tot de bij de volgende verkiezingen aangestelde ondernemingsraad of comité

5 vii Afdeling 2. Geen hernieuwing van de raad of het comité Afdeling 3. Vervroegde verkiezingen Afdeling 4. Opschorting van de verkiezingen Afdeling 5. Einde van het mandaat Herleving van bescherming als kandidaat Geen herverkiezing Geen deel meer uitmaken van het personeel Ontslagneming door de personeelsafgevaardigde Verlies van lidmaatschap van de vakorganisatie Intrekking van het mandaat Verandering van werknemerscategorie Toetreden tot het leidinggevend personeel Overlijden Afdeling 6. Bereiken van de leeftijd van 65 jaar Afdeling 7. Vrijwillige afstand van de bescherming Afdeling 8. Overgang van onderneming Afdeling 9. Plaatsvervangers Afdeling 10. Gelijkheidsbeginsel Hoofdstuk 3. Duur en einde: kandidaten Afdeling 1. Wettelijke regeling Afdeling 2. Eerste kandidatuur Afdeling 3. Volgende kandidatuur Afdeling 4. Nietig verklaarde verkiezingen Afdeling 5. Opeenvolgende kandidaturen voor verschillende organen Afdeling 6. Kandidaat en mandaat Beginsel: geen mandaat Kandidaat wordt mandataris Afdeling 7. Voortijdig einde Bereiken van de leeftijd van 65 jaar Verkiesbaarheidsvoorwaarden zijn niet meer vervuld: leidinggevend personeel Vrijwillige afstand van de bescherming Vervroegde of opgeschorte verkiezingen Overgang van onderneming Opzeggingstermijn betekend door de kandidaat Hoofdstuk 4. Vakbondsafvaardiging (art. 52 Wet Welzijn Werknemers) Afdeling 1. Wettelijke regeling Afdeling 2. Begin Afdeling 3. Einde

6 viii Hoofdstuk 5. EOR, SE, SCE en werknemersmedezeggenschap na grensoverschrijdende fusie Hoofdstuk 6. Beperkte bescherming na de beschermingsperiode TITEL IV. Ontslag wegens economische en technische redenen Hoofdstuk 1. Beginselen Afdeling 1. Beperkte ontslagmogelijkheid Wettelijke regeling Historische situering Afdeling 2. Voorafgaande procedure Paritair comité Arbeidsgerechten I. Tijdige beslissing van het paritair comité II. Geen tijdige beslissing van het paritair comité Afdeling 3. Discriminatieverbod Wettelijke regeling Positieve discriminatie Discriminatie en volledige sluiting I. Faillissement II. Volledige sluiting zonder faillissement Overdracht onder gerechtelijk gezag Afdeling 4. Causaal verband tussen de redenen en het ontslag Afdeling 5. Overmacht Algemeen Geen beperking van de redenen tot overmacht Overmacht en raadpleging van het paritair comité Overmacht en schorsing van de tewerkstelling Afdeling 6. Ontslag na erkenning van de redenen Afdeling 7. Gelijkheidsbeginsel Hoofdstuk 2. Het begrip economische en technische redenen Afdeling 1. De redenen kunnen niet steunen op de persoon van de werknemer 177 Afdeling 2. Aard van de onderneming Afdeling 3. Redenen voor het paritair comité Afdeling 4. Redenen voor de arbeidsgerechten Tijdige beslissing van het paritair comité I. Aanvaarding II. Verwerping Geen tijdige beslissing van het paritair comité Andere redenen dan voor het paritair comité

7 ix 4. Tijdstip van beoordeling Afdeling 5. Sluiting van de onderneming Definitie Tijdstip Verplaatsing van de exploitatiezetel Overgang na faillissement Afdeling 6. Sluiting van een afdeling Definitie Geen minimumpersoneelsbestand Toepassing Geen tewerkstelling in de afdeling vereist Overplaatsing naar een andere afdeling Afdeling 7. Ontslag van een bepaalde personeelsgroep Afdeling 8. Outsourcing Afdeling 9. Geen beoordeling van het beleid van de werkgever Geen tijdige beslissing van het paritair comité Tijdige beslissing van het paritair comité Afdeling 10. De redenen staan los van andere sociaalrechtelijke verplichtingen 192 Hoofdstuk 3. Paritair comité Afdeling 1. Welk paritair comité? Paritair comité van de onderneming Nationale Arbeidsraad Werkgroep van het paritair comité Afdeling 2. Voorafgaande raadpleging Afdeling 3. Bevoegdheid Afdeling 4. Aanvraag Vorm Inhoud Termijn Afdeling 5. Beslissing Termijn Quorum en unanimiteit Effectieve beslissing Motivering Afdeling 6. Beroep Situering Geen administratief beroep Beroep bij de arbeidsgerechten I. Bevoegdheid van de arbeidsgerechten II. Termijn III. Voortzetting van de arbeidsovereenkomst, beperking van de redenen.. 203

8 x Afdeling 7. Het ontslag Aanvaarding Verwerping Geen tijdige beslissing Hoofdstuk 4. Arbeidsgerechten Afdeling 1. Voorafgaande procedure voor het paritair comité Afdeling 2. Tijdige beslissing van het paritair comité Aanvaarding Verwerping Procedure Afdeling 3. Geen tijdige beslissing van het paritair comité Beperking van de redenen Omvang van de beoordeling Procedure I. Sluiting van de onderneming of een afdeling II. Ontslag van een personeelsgroep Hoofdstuk 5. Faillissement en gerechtelijke reorganisatie Afdeling 1. Raadpleging van het paritair comité door de curator Historische situering Artikel 46, 2 Faillissementswet Afdeling 2. Overname van activa en personeel na faillissement: sluiting? Afdeling 3. Gerechtelijke reorganisatie en overdracht onder gerechtelijk gezag 217 TITEL V. Ontslag wegens dringende reden Hoofdstuk 1. Begrip dringende reden Afdeling 1. Eenzelfde begrip Afdeling 2. Ernstige tekortkoming Fout Privéleven Afdeling 3. Definitieve onmogelijkheid van professionele samenwerking Feitenkwestie Schade Afdeling 4. Onmiddellijke onmogelijkheid van professionele samenwerking. 227 Afdeling 5. Feiten vreemd aan het mandaat Wettelijke regeling Historische situering Normale uitoefening van het mandaat Het mandaat van de personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad en het verspreiden van informatie

9 xi 5. Het mandaat van de personeelsafgevaardigde in het CPBW Staking I. Het recht te staken II. Misbruik van het stakingsrecht III. Vredesplicht IV. Posten Hoofdstuk 2. Procedure Afdeling 1. Beginselen Voorafgaande procedure Rechtzetting van een voorbarig ontslag Toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wetboek Geen procedure bij CAO Termijnen Partijen Bevoegde rechtbank Le criminel tient le civil en état Geen tussenvordering Occulte beschermingsperiode Afdeling 2. Kennisgeving van de dringende reden Wettelijke regeling De aangetekende brieven I. Bestemmelingen II. Alle feiten III. Bevoegde persoon IV. Ondertekening V. Mededeling in de procedure Verzoekschrift Termijn van drie werkdagen I. Verschil met artikel 35 Arbeidsovereenkomstenwet II. Vervaltermijn III. Aanvang: kennisneming van de feiten IV. Duur Taalgebruik Sanctie Afdeling 3. Onderhandelingsfase Algemeen Verloop Verzoening Afdeling 4. Schorsing Personeelsafgevaardigde Kandidaat Aanvang en duur Schorsing vóór de beschikking van de voorzitter

10 xii 5. Schorsing in geval van cassatieberoep Vergoeding Afdeling 5. Gerechtelijke procedure in eerste aanleg Dagvaarding I. Termijn II. Vormen van het kort geding III. Te dagen partijen IV. Alle feiten V. Rechtbank Beschikking van de voorzitter van de arbeidsrechtbank I. Inhoud II. Aard Procedure voor de arbeidsrechtbank I. Procedureregeling II. Behandeling III. Vonnis IV. Berusting Afdeling 6. Hoger beroep Eindvonnis Verzoekschrift De middelen Termijn Beschikking van de eerste voorzitter Procedure voor het arbeidshof Afdeling 7. Cassatieberoep Termijn De dringende reden is erkend De dringende reden wordt verworpen Afdeling 8. Het ontslag Ontslag door de werkgever I. De dringende reden is erkend II. De dringende reden is verworpen Ontslag door de werknemer I. Dringende reden lastens de werkgever II. Dwang III. Ontslag tijdens de procedure TITEL VI. Sanctie bij onregelmatig ontslag Hoofdstuk 1. Re-integratie Afdeling 1. Keuze voor de werknemer Afdeling 2. Geen recht op re-integratie

11 xiii Afdeling 3. Re-integratieaanvraag Aanvrager Vorm Inhoud Termijn I. Aanvang en duur II. Voorbarige re-integratieaanvraag Afdeling 4. Aanvaarding door de werkgever Vorm Termijn I. Aanvang en duur II. Laattijdige aanvaarding Onvoorwaardelijke verbintenis Dezelfde voorwaarden Onmogelijkheid tot re-integratie Afdeling 5. Gevolgen van de re-integratie Loon Mandaat Geen beschermingsvergoeding Afstand van de dringende reden, berusting Hoofdstuk 2. Beschermingsvergoeding Afdeling 1. Beginselen Twee onderdelen Voorwaarde: arbeidsovereenkomst eindigt door het onregelmatig ontslag Dwingend recht en afstand Rechtsmisbruik Conventionele beschermingsvergoeding Afdeling 2. Forfaitair gedeelte Afdeling 3. Variabel gedeelte Afdeling 4. Berekeningsbasis Afdeling 5. Cumulatie van vergoedingen Meerdere beschermingsvergoedingen Gewone opzeggingsvergoeding Gepresteerde opzeggingstermijn Andere vergoedingen bij ontslag I. Werkzekerheidsbeding II. Ontslagvergoeding als vakbondsafgevaardigde III. Willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht IV. Uitwinningsvergoeding V. Vergoeding wegens concurrentiebeding VI. Sluitingsvergoeding, collectief ontslag VII. Moederschapsbescherming

12 xiv VIII. Diverse andere vergoedingen Werkloosheidsuitkering Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen Afdeling 6. Verjaring, interest, waarborg Verjaring Interest Betalingswaarborg Afdeling 7. Sociale zekerheid, fiscale behandeling Sociale zekerheid Fiscale behandeling Modellen Bibliografie Zaakregister

13 1 Inleiding Van bij de oprichting van de ondernemingsraden in 1948 werden de werknemersvertegenwoordigers beschermd tegen afdanking. Door diverse wetswijzigingen werd de ontslagbescherming uitgebouwd. De kandidaten en nadien de leden van de vakbondsafvaardiging belast met de taken van het comité werden ook beschermd, de voorafgaandelijke erkenning van de dringende reden door het arbeidsgerecht werd ingevoerd, en de beschermingsvergoeding werd substantieel opgetrokken. De laatste wettelijke update dateert van Toen werd de ontslagbescherming gelicht uit de Bedrijfsorganisatiewet en de Gezondheids- en Veiligheidswet, en ondergebracht in de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. Het is de wet van 19 maart 1991 die voluit als titel heeft: wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. Zowel vóór deze wet als nadien kwam er een uitgebreide rechtspraak tot stand, die i.v.m. belangrijke aspecten van de bescherming verduidelijking heeft gebracht. De uitgebreide rechtspraak en rechtsleer werden door Luc Eliaerts verwerkt in de eerste editie van dit boek. Hoewel er sinds de eerste editie aan de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden weinig is veranderd, maakte de evolutie van de rechtspraak, met markante arresten van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof over o.m. de duur van de bescherming, een update noodzakelijk. Ook onderging de verwante wetgeving in de periode van tien jaar significante wijzigingen, met o.m. de Wet Sociale Verkiezingen die de vroegere KB s vervangt, de herziening van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden, de wijziging van de Faillissementswet, de nieuwe Wet Continuïteit Ondernemingen, de invoering van de Europese vennootschap en Europese coöperatieve vennootschap,... Tegelijk was het nodig om de referenties naar de rechtsleer te actualiseren en aan te vullen. Het voorliggend boek is het resultaat van deze oefening. Luc Eliaerts werkte hiervoor samen met Isabelle Van Hiel. Zoals de eerste editie behandelt het slechts één van de beschermingsstatuten, nl. de ontslagbescherming verleend aan de (kandidaat-)personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. De beoefenaars van het sociaal recht noemen hen gemeenzaam de beschermde werknemers. Antwerpen, december 2012.

20 jaar. Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. Artikelsgewijze commentaar

20 jaar. Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. Artikelsgewijze commentaar 20 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden Artikelsgewijze commentaar Isabel Plets Stijn Demeestere Jan Hofkens Alexander Vandenbergen (eds.) 20 JAAR WET ONTSLAGREGELING PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23. Deel 2 Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 39. Beste lezer 21. Hoofdstuk 1.

Inhoud. Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23. Deel 2 Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 39. Beste lezer 21. Hoofdstuk 1. Inhoud Beste lezer 21 Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23 Hoofdstuk 1. Inleiding 25 Hoofdstuk 2. Het sociaal overleg in de onderneming 26 Afdeling 1. De structuur van het sociaal overleg 26 Afdeling

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding... 1

Inhoudstafel. Inleiding... 1 ontslagrecht.book Page i Tuesday, February 21, 2006 12:36 PM i Inleiding........................................................... 1 Hoofdstuk 1. De taalwetgeving in sociale aangelegenheden.................

Nadere informatie

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk De inhoud van deze publicatie kwam geheel tot stand op basis van webteksten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 3895 Arrest nr. 167/2006 van 8 november 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...1. Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken...3 Afdeling 1. Rechtsleer...3 Afdeling 2. Principes...

Inhoudstafel. Voorwoord...1. Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken...3 Afdeling 1. Rechtsleer...3 Afdeling 2. Principes... Inhoudstafel Voorwoord...1 Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken...3 Afdeling 1. Rechtsleer...3 Afdeling 2. Principes...3 1. De toepasselijkheid van de reglementering: de plaats van de exploitatiezetel...3

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRAAD WERKING

ONDERNEMINGSRAAD WERKING ONDERNEMINGSRAAD WERKING Michel De Gols Directeur generaal www.werk.belgie.be http://cpbw-ondernemingsraad.be Werking van de OR 1. Wat is een OR? 2. Wanneer en waarom vergaderen? 3. Voorzitter en secretaris

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2015 S.14.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.14.0019.N S.W., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E.V.C., 2. I.M., 3. A.V.D.C.,

Nadere informatie

overzicht beschermingsstatuten

overzicht beschermingsstatuten overzicht beschermingsstatuten Toestand beschermingsperiode Toegestane reden voor ontslag Sancties wegens onrechtmatige beëindiging begin einde I. zwangere werkneemster II. Werkneemster met recht op borstvoedingspauze

Nadere informatie

Inhoudstafel. Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken Afdeling 1. Rechtsleer Afdeling 2. Principes... 39

Inhoudstafel. Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken Afdeling 1. Rechtsleer Afdeling 2. Principes... 39 V Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken.... 1 Afdeling 1. Rechtsleer.... 1 Afdeling 2. Principes.... 1 1. De toepasselijkheid van de reglementering in functie van de plaats van de

Nadere informatie

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Ria MATTHIJSSENS Zaakvoerder M-ProConsult Saskia LOMBAERTS Sociaal-juridisch adviseur M-ProConsult Sociale Praktijkstudies nr. 9040

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 1 of 7 3/10/2011 18:58 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Uittreksel uit de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers

Nadere informatie

Bijzondere bescherming tegen ontslag

Bijzondere bescherming tegen ontslag Bijzondere bescherming tegen ontslag J. HERMAN Raadsheer in het arbeidshof te Gent -Kluwer a Wolters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk I. Inleidende beschouwingen 1 1. Ontslagrecht en ontslagmacht

Nadere informatie

BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG

BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG ISBN 978 90 4652 020 8 D 2009 2664 041 BP/R_P-BI9056 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN ONTRAFELD

DE SOCIALE VERKIEZINGEN ONTRAFELD DE SOCIALE VERKIEZINGEN ONTRAFELD Editors P. Humblet J. Vanthournout Auteurs H. Buyssens M. De Gols A. Leurs T. Van de Calseyde I. Van Hiel J. Vanthournout Antwerpen Cambridge SocialeVerkiezingenOntrafeld.indd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG --------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG -------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG -------------- Tengevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof van

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 MEI 2011 S.10.0093.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0093.N START PEOPLE nv, met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

Conventionele overgang van onderneming

Conventionele overgang van onderneming Conventionele overgang van onderneming Richtlijn 2001/23/EG en CAO nr. 32bis Nicholas THOELEN Advocaat larcier Ili Inhoudstafel De Bibliotheek Sociaal Recbt Larcier i Hoofdstuk l. Inleiding i Afdeling

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 12 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 12 juli A D V I E S Nr. 1.522 ------------------------------ Zitting van dinsdag 12 juli 2005 --------------------------------------------- Ontslagbescherming van de vakbondsafgevaardigden belast met de uitoefening

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Ondernemingsraad en veiligheidscomité Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Kandidaat. Definitieve kandidatenlijst - Ontslagbescherming - Beperking - Art.

Nadere informatie

Vlaams welzijnsverbond

Vlaams welzijnsverbond Vlaams welzijnsverbond FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 319.01 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Oprichting van de syndicale afvaardiging 1 3. Samenstelling van de afvaardiging 3 4. Duur van het mandaat

Nadere informatie

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 64 VAN 29 APRIL 1997 TOT INSTELLING VAN EEN RECHT OP OUDERSCHAPSVERLOF, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST NR. 64 BIS VAN 24 FEBRUARI 2015 ---------------------

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen

Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen 1. ALGEMEEN... 2 2. COLLECTIEF ONTSLAG... 3 A. BEGRIP... 3 B. REGELING... 3 C. SANCTIE... 3 3. SLUITING VAN ONDERNEMING... 4 A. BEGRIP... 4 B. REGELING... 4 4. OVERDRACHT

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 -----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 12 februari 2014 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Masterproef De ontslagbescherming van de personeelsvertegenwoordigers in de sociale overlegorganen

Masterproef De ontslagbescherming van de personeelsvertegenwoordigers in de sociale overlegorganen 2015 2016 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten Masterproef De ontslagbescherming van de personeelsvertegenwoordigers in de sociale overlegorganen Promotor : Prof. dr. Johan PEETERS De transnationale

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid I. Inleiding II. Verkiezingsprocedure III. Hulpmiddelen van de FOD Werkgelegenheid SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Verkiezingsprocedure Michel De

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45 Inhoudsopgave Veelgebruikte afkortingen / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Inleiding en

Nadere informatie

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE X - 60 Van 9 december tot 22 decembre 2011 Schriftelijke mededeling door de werkgever : aan de Raad of aan het Comité of, bij ontstentenis ervan, aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 8. Lijst met afkortingen... 10

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 8. Lijst met afkortingen... 10 4 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Inleiding... 8 Lijst met afkortingen... 10 Deel I: Theorie Hoofdstuk 1: De Ondernemingsraad... 12 1.1. Wetgevend kader... 12 1.2. Oprichtingsquorum... 12 1.3. Onderneming...

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 19 mei 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/752 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/752 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondernemingsraad en veiligheidscomité. Beschermde werknemers. Vakbondsafgevaardigde. Collectief ontslag. Bescherming tegen ontslag. Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Project van wetsvoorstel

Project van wetsvoorstel Project van wetsvoorstel Tot invoering van de mogelijkheid tot verplichte reïntegratie van ontslagen werknemers door wijziging van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden

Nadere informatie

Rolnummer 5223. Arrest nr. 115/2012 van 10 oktober 2012 A R R E S T

Rolnummer 5223. Arrest nr. 115/2012 van 10 oktober 2012 A R R E S T Rolnummer 5223 Arrest nr. 115/2012 van 10 oktober 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden

Nadere informatie

OVERLEGORGANEN IN DE ONDERNEMING

OVERLEGORGANEN IN DE ONDERNEMING OVERLEGORGANEN IN DE ONDERNEMING ISBN 978-90-4652-397-1 D 2009/2664/389 BP/OVERLEG-BI9001 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

INHOUD VII. Intersentia

INHOUD VII. Intersentia INHOUD Overzicht rechtspraak sociale verkiezingen 2004 1 1. Inleiding 1 2. Rechtsbronnen 2 2.1. Overzicht 2 2.2. De onwettigheid van het KB Sociale Verkiezingen 2004 3 2.3. Aard van de reglementering 4

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen.

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. Op 5 oktober 2009 werden binnen het PC 331 de CAO betreffende de oprichting en het statuut van de syndicale delegatie

Nadere informatie

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit COLLECTIEF ONTSLAG FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 OVERZICHT Algemene inleiding Begripsomschrijving

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 102 VAN 5 OKTOBER 2011 BETREFFENDE HET BEHOUD VAN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS BIJ WIJZIGING VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 102 VAN 5 OKTOBER 2011 BETREFFENDE HET BEHOUD VAN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS BIJ WIJZIGING VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 102 VAN 5 OKTOBER 2011 BETREFFENDE HET BEHOUD VAN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS BIJ WIJZIGING VAN WERKGEVER TEN GEVOLGE VAN EEN GERECHTELIJKE REORGANISATIE DOOR OVERDRACHT

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Nieuwsflash

Nieuwsflash Nieuwsflash 24.11.2011 De positie van de overnemer in cao nr. 102. Op 5 oktober 2011 werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad ( NAR ) de cao nr. 102 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen SB.12.033 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: paul.wille@vsko.be Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag

CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag NEWSLETTER, MAART 2014 Meer info: www.claeysengels.be info@claeysengels.be Inhoudstafel 1 Huidige regeling... 2 2 Op wie is

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Het lot van de enige kandidaat bij de sociale verkiezingen noot bij Cass. 4 april 2011

Het lot van de enige kandidaat bij de sociale verkiezingen noot bij Cass. 4 april 2011 Het lot van de enige kandidaat bij de sociale verkiezingen noot bij Cass. 4 april 2011 1. Hoewel soms wordt gesuggereerd dat alle werknemers een ontslagbescherming nastreven via een kandidatuur bij sociale

Nadere informatie

INHOUD. A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034...

INHOUD. A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034... INHOUD I. ALGEMEEN...1 A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034...3 B. GELIJKE BEHANDELING...12 3 H.v.J. 13

Nadere informatie

Inhoud HET GEMEEN ONTSLAGRECHT...1. Het begrip ontslag in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht Kristof SALOMEZ...3

Inhoud HET GEMEEN ONTSLAGRECHT...1. Het begrip ontslag in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht Kristof SALOMEZ...3 HET GEMEEN ONTSLAGRECHT...1 Het begrip ontslag in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht Kristof SALOMEZ...3 Hoofdstuk 1. Ontslag, een rechtsbegrip dat niet in de wet wordt omschreven...3 1. Het begrip

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 MAART 2002 S.01.0182.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.01.0182.N.- A.F. eiseres, vertegenwoordigd door Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 9051

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG ARBEIDSOVEREENKOMSTEN PRAKTIJKBOEK ONTSLAG uitgave 2011 Advocatenkantoor Claeys & Engels (bijgewerkt tot 15 februari 2011) Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2011 Wolters Kluwer Belgium NV

Nadere informatie

Auteur. Arbeidshof te Gent. www.juridat.be/arbeidshof/gent. Onderwerp

Auteur. Arbeidshof te Gent. www.juridat.be/arbeidshof/gent. Onderwerp Auteur Arbeidshof te Gent www.juridat.be/arbeidshof/gent Onderwerp Ontslagregeling van de wet van 19/03/1991. Arbeidsovereenkomst. Beschermde werknemer. Personeelsvertegenwoordigers. Ontslag dringende

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012.

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Nr. 989 Brussel, 3 oktober 2011 BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Zoals reeds aangekondigd in een vorige informatienota 1, moeten de sociale verkiezingen om de vier jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 32 BIS VAN 7 JUNI 1985 [BETREFFENDE HET BEHOUD

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 32 BIS VAN 7 JUNI 1985 [BETREFFENDE HET BEHOUD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 32 BIS VAN 7 JUNI 1985 [BETREFFENDE HET BEHOUD VAN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS BIJ WIJZIGING VAN WERKGEVER INGEVOLGE DE OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN KRACHTENS OVEREENKOMST

Nadere informatie

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 102 VAN 5 OKTOBER 2011 BETREFFENDE HET BEHOUD VAN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS BIJ WIJZIGING VAN WERKGEVER TEN GEVOLGE VAN EEN GERECHTELIJKE REORGANISATIE DOOR OVERDRACHT

Nadere informatie

Nr oktober 2015

Nr oktober 2015 Nr. 201 1 oktober 2015 Belgisch Staatsblad Toegang tot de Brusselse arbeidsmarkt voor Kroaten en langdurig ingezeten onderdanen 1. Toegang tot de arbeidsmarkt voor Kroaten Op 1 juli 2013 werd Kroatië lid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 JANUARI 2013 S.11.0123.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0123.N PINGO POULTRY MAASMECHELEN nv, met zetel te 3630 Maasmechelen, Oude Bunders 2051, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG ARBEIDSOVEREENKOMSTEN PRAKTIJKBOEK ONTSLAG uitgave 2012 Advocatenkantoor Claeys & Engels (bijgewerkt tot 27 februari 2012) Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium NV

Nadere informatie

PRAKTIJKGIDS SOCIALE VERKIEZINGEN 2008

PRAKTIJKGIDS SOCIALE VERKIEZINGEN 2008 PRAKTIJKGIDS SOCIALE VERKIEZINGEN 2008 PRAKTIJKGIDS SOCIALE VERKIEZINGEN 2008 Een praktische en juridische handleiding Jan Vanthournout Antwerpen Oxford Praktijkgids Sociale verkiezingen 2008. Een praktische

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 32 BIS VAN 7 JUNI 1985 [BETREFFENDE HET BEHOUD

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 32 BIS VAN 7 JUNI 1985 [BETREFFENDE HET BEHOUD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 32 BIS VAN 7 JUNI 1985 [BETREFFENDE HET BEHOUD VAN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS BIJ WIJZIGING VAN WERKGEVER INGEVOLGE DE OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN KRACHTENS OVEREENKOMST

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15 INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15 1. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT 16 1.1. Wettelijke basis 16 1.2. Toepassingsgebied

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 102 ------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 102 ------------------------------------------------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 102 ------------------------------------------------------------------------ Zitting van 5 oktober 2011 ----------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE INSTELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE INSTELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 62 VAN 6 FEBRUARI 1996 BETREFFENDE DE INSTELLING VAN EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD OF VAN EEN PROCEDURE IN ONDERNEMINGEN MET EEN COMMUNAUTAIRE DIMENSIE OF IN CON- CERNS

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 12 oktober 2012 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2011/AG/231 Rep. nr. V. A., wonende te, APPELLANT, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

MOTIVERINGSPLICHT, KENNELIJK ONREDE- LIJK ONTSLAG EN WILLEKEURIGE AFDANKING

MOTIVERINGSPLICHT, KENNELIJK ONREDE- LIJK ONTSLAG EN WILLEKEURIGE AFDANKING Addendum bij De beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder het eenheidsstatuut n.a.v. cao nr. 109 van 12 februari 2014 MOTIVERINGSPLICHT, KENNELIJK ONREDE- LIJK ONTSLAG EN WILLEKEURIGE AFDANKING 1.1.

Nadere informatie

GERECHTELIJKE REORGANISATIE

GERECHTELIJKE REORGANISATIE GERECHTELIJKE REORGANISATIE Getest, gewikt en gewogen Editors: K. BYTTEBIER E. DIRIX M. TISON M. VANMEENEN intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD Voorwoord v CONCEPTUELE ZWAARTEPUNTEN VAN DE WET CONTINUÏTEIT

Nadere informatie

DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND

DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND DEEL V DE WERKGEVER WORDT VEREFFEND Afgesloten op 19 juni 2009 Bij het afsluiten van het draaiboek kon volgend KB niet meer worden verwerkt. Daarom dat we dit hier op het voorblad opnemen: Het koninklijk

Nadere informatie

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités ;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités ; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 32 BIS VAN 7 JUNI 1985 [BETREFFENDE HET BEHOUD VAN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS BIJ WIJZIGING VAN WERKGEVER INGEVOLGE DE OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN KRACHTENS OVEREENKOMST

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i. Inleiding... 1. Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... i. Inleiding... 1. Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt aansprakelijkheid-advocaat.book Page v Wednesday, March 15, 2006 8:49 AM v Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier................ i Inleiding..................................................

Nadere informatie

Motivering van het ontslag CAO 109 van de Nationale Arbeidsraad van 12 februari 2014. Dossier unisoc. Link CAO 109 Link Advies nr.

Motivering van het ontslag CAO 109 van de Nationale Arbeidsraad van 12 februari 2014. Dossier unisoc. Link CAO 109 Link Advies nr. Motivering van het ontslag CAO 109 van de Nationale Arbeidsraad van 12 februari 2014 Dossier unisoc Link CAO 109 Link Advies nr. 1891 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 1 2 Samenvatting... 2 3 Inleiding...

Nadere informatie