Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht"

Transcriptie

1 Handleiding Meerderjarigenbewind Bewindsbureau Rechtbank Maastricht versie 2009

2 Inhoud (in de digitale versie is elke regel een snelkoppeling naar het onderwerp) VOORWOORD 4 1. WAT IS BEWIND bewind over de goederen van een meerderjarige het verschil met mentorschap en curatele de plaats in de wet instelling van het bewind 5 2. DE PERSONEN BIJ BEWIND de onderbewindgestelde (de rechthebbende) de bewindvoerder professionele bewindvoerders de kantonrechter het Bewindsbureau en zittingen en horen van betrokkene(n) 7 3. WAT VALT ONDER BEWIND? wat het bewind omvat wat zijn goederen? bewind en gezamenlijk eigendom 8 4. START VAN HET BEWIND 9 5. MEDEDELINGEN AAN DE KANTONRECHTER verhuizing of adreswijziging overlijden van de onderbewindgestelde onderbewindgestelde is niet meer in staat zelf keuzes te maken GEVOLGEN VAN HET BEWIND VOOR DE ONDERBEWINDGESTELDE beheer en beschikken over goederen - het verschil toestemming bewindvoerder toestemming onderbewindgestelde geen hoogstpersoonlijke rechtshandelingen door de bewindvoerder de onderbewindgestelde houdt zich niet aan het bewind - derdenbescherming samenwerking onderbewindgestelde en bewindvoerder onroerende zaken - directe inschrijving in het kadaster BEWINDVOERDER: WAT WORDT DAARVAN VERWACHT? de taak van de bewindvoerder beschrijving van de onder bewind staande goederen: boedelbeschrijving formulier boedelbeschrijving de verplichte bewindsbankrekening - verbod van vermenging inschrijving bewind in het kadaster optreden namens de onderbewind gestelde: wettelijke vertegenwoordiger beleggen van het vermogen beleggen van vrijgekomen geld, vruchten of andere opbrengsten 15 2

3 8. BEWINDVOERDER: IN VEEL GEVALLEN IS VOORAF TOESTEMMING OF MACHTIGING VAN DE KANTONRECHTER VERPLICHT wel of geen machtiging, onderbewindgestelde kan zelf toestemming geven als de onderbewindgestelde geen toestemming kan of wil geven uitgaven boven 1.000,-- : altijd en in alle gevallen machtiging vereist geen machtiging nodig over te leggen stukken bij machtigingsverzoek BEWINDVOERDER: SCHENKINGEN algemene aanwijzing: voor schenkingen altijd vooraf machtiging vragen de bewijsbare schenkingstraditie BEWINDVOERDER: DE JAARLIJKSE REKENING EN VERANTWOORDING de jaarlijkse rekening en verantwoording de eindrekening en verantwoording de inhoud van de rekening en verantwoording formulier rekening en verantwoording KOSTEN VAN DE BEWINDVOERING EN BELONING BEWINDVOERDER AANVRAAG VOORZIENINGEN EN FISCALE ZAKEN BEWIND EN BUITENWETTELIJKE OF WETTELIJKE SCHULDSANERING WIJZIGING VAN BEWINDVOERDER DE ONDERBEWINDGESTELDE KRIJGT RECHT OP EEN ERFENIS EINDE TAAK BEWINDVOERDER EINDE BEWIND KLACHTEN OVER DE BEWINDVOERDER EN DE GEVOLGEN VAN SLECHT BEWINDVOERDERSCHAP klachten over de bewindvoerder de gevolgen van slecht bewindvoerderschap ALGEMENE INFORMATIE OVER BEWIND, MENTORSCHAP EN CURATELE HET BEWINDSBUREAU, ZITTINGEN, CORRESPONDENTIE, MAIL, TELEFONISCH SPREEKUUR EN CENTRAAL TELEFOONNUMMER INWERKINGTREDING 31 BIJLAGEN boedelbeschrijvingsformulier rekening- en verantwoordingsformulier digitale versies van de formulieren - digitaal inleveren 32 3

4 Voorwoord Bewind is zorg. Zorg voor hen die niet in staat zijn zich volwaardig in de maatschappij te handhaven. Mensen met beperkingen of mensen voor wie het lot niet gunstig gezind was. De bewindvoerder hoort hun belangen alsof het zijn eigen belang is te behartigen. Door maatschappelijke ontwikkelingen en verandering in het zorgstelsel is het belang van bewind sterk toegenomen. Was het oorspronkelijk een familieaangelegenheid, nu is bewindvoering voor een deel geprofessionaliseerd. Die ontwikkeling zal alleen maar doorzetten. Bewindvoering is ook ingewikkelder geworden. Zorginstellingen willen de relatie met hun cliënten formaliseren. Het persoonsgebonden budget heeft zijn intrede gedaan en vereist controleerbaar beheer. Daarnaast maakt het schuldsaneringsbewind een onstuitbare opmars. Om de bewindvoerder een handvat te bieden bij de uitvoering van zijn of haar taak, heeft de rechtbank al in 2003 een handleiding ontwikkeld, toen nog richtlijnen. Het werd hoog tijd die te actualiseren. Deze handleiding is geen leerboek en evenmin komen alle denkbare vragen of situaties aan de orde. Het is het resultaat van jarenlange praktische ervaring van het Bewindsbureau, waardoor de meest voorkomende problemen en knelpunten beschreven zijn. Op sommige onderdelen is deze handleiding ook richtlijn: er wordt aangegeven op welke wijze de kantonrechters wettelijke verplichtingen nageleefd willen zien. Op enkele plaatsen is de handleiding een algemene aanwijzing waartoe de kantonrechter krachtens de wet bevoegd is. Uiteraard geeft het Bewindsbureau graag steun bij problemen bij bewindvoering. Toch wordt ervan uitgegaan dat u eerst zoveel mogelijk probeert aan de hand van deze handleiding en de informatie die u op internet kunt vinden, er zelf uit te komen. versie mr. dr. J.J. Groen - juli

5 1. Wat is bewind 1.1 bewind over de goederen van een meerderjarige Bewind houdt in dat het beheer van iemands geld en eigendommen niet meer alleen door hem of haar gebeurt. De kantonrechter benoemt een familielid of iemand anders om het beheer over te nemen. Het gaat om mensen die niet in staat zijn om hun financiële zaken zelf te regelen. 1.2 het verschil met mentorschap en curatele Het bewind beperkt alleen het beheer over de goederen en financiële zaken van de onderbewindgestelde, niet zijn of haar overige rechten. Mentorschap betreft behartiging van de persoonlijke, niet-materiële belangen van mensen, zoals medische zaken, verpleging, verzorging of begeleiding van een persoon. Curatele is het meest vergaand, het is eigenlijk de combinatie van bewind en mentorschap. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest anders dan bij bewind en mentorschap zijn handelingsbekwaamheid en mag dus geen enkele rechtshandeling meer zelfstandig verrichten. De rechtbank spreekt curatele met terughoudendheid uit. Als de rechter vindt dat curatele te zwaar is, kan hij ambtshalve een bewind instellen. 1.3 de plaats in de wet De regeling van het bewind is te vinden in het Burgerlijk Wetboek, boek 1, artikelen 431 tot en met 449. U kunt de artikelen opzoeken bij wetten.overheid.nl 1.4 instelling van het bewind De kantonrechter van de woonplaats van de onder bewind te stellen persoon is bevoegd om bewind uit te spreken. U kunt op via de landkaart nagaan welke kantonrechter dat is, of dit vragen bij iedere Nederlandse rechtbank. U kunt ook via een formulier downloaden dat moet worden gebruikt om bewind aan te vragen. Dit formulier kunt u ook bij de griffie van de rechtbank vragen. Bij de rechtbank is ook een informatieset over bewind, mentorschap en curatele te krijgen. Na het indienen van het verzoek om een bewind in te stellen, zal de kantonrechter in de regel de verzoeker(s) en degene ten aanzien van wie een bewind moet worden ingesteld in het rechtbankgebouw horen. Is deze laatste niet in staat om naar de rechtbank te komen, dan kan de kantonrechter betrokkene op zijn verblijfplaats horen. In dit geval kan ook volstaan worden met een verklaring van een arts of psychiater waaruit blijkt dat de betrokkene niet in staat is om gehoord te worden en in de toestand verkeert dat deze op medische of psychiatrische gronden de eigen materiële belangen niet kan behartigen. 5

6 2. De personen bij bewind 2.1 de onderbewindgestelde (de rechthebbende) De hoofdpersoon bij bewind is hij of zij van wie de goederen onder bewind worden gesteld. In de wet wordt die persoon de rechthebbende genoemd. De rechthebbende is de bezitter/eigenaar van de dingen die onder bewind worden gesteld. Die dingen zijn bijvoorbeeld het spaargeld, het huis, het loon, de auto, de computer, de uitkering, een erfenis, de mobiele telefoon, alle meubels enz. In deze handleiding wordt de rechthebbende verder de onderbewindgestelde genoemd omdat dit woord in de praktijk meer bekend is. Voor de eenvoud wordt in deze handleiding ook altijd over "hij" gesproken, waar dit evengoed "zij" kan zijn. Het is heel belangrijk om te weten dat de onderbewindgestelde juridisch tot nagenoeg alles bevoegd blijft. Hij blijft, zo als dat juridisch heet, handelingsbekwaam. Dat komt omdat niet de persoon, maar alleen zijn bezittingen, zijn geld en zijn spullen, onder bewind worden gesteld. De onderbewindgestelde mag, behalve wat bewind hem verbiedt, juridisch alles blijven doen. Zo kan hij bijvoorbeeld een testament maken als hij goed kan overzien wat dit betekent. De grootste beperking die door bewind in het leven wordt geroepen, is dat iemand niet meer zonder medewerking van de bewindvoerder over zijn eigen dingen die onder het bewind vallen kan beschikken. Hij kan zijn spullen of geld niet zonder dat de bewindvoerder dit goed vindt, verkopen of weggeven. Alles wat onder het bewind valt, wordt beheerd door de bewindvoerder. Deze moet er voor zorgen zoals hij voor zijn eigen goederen en geld zorgt. De bewindvoerder mag in het algemeen alles wat onder het bewind valt niet verkopen of weggeven. 2.2 de bewindvoerder De bewindvoerder is de persoon die het beheer (de zorg) over de bezittingen van de onderbewindgestelde tijdelijk of blijvend van de onderbewindgestelde overneemt. Dat kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan. Het beheren houdt in dat de bewindvoerder vanaf de onderbewindstelling verantwoordelijk is voor alle eigendommen, de goederen, van de onderbewindgestelde, maar ook voor vorderingen en schulden. Hij moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat rekeningen op tijd betaald worden, de belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Aan de bewindvoerder moet voor alle financiële zaken toestemming worden gevraagd. De bewindvoerder neemt hier dan beslissingen over, zo veel mogelijk in samenspraak met de onderbewindgestelde. Als het écht nodig is, kan de kantonrechter ook twee of meer bewindvoerders benoemen. Heeft een onderbewindgestelde twee of meer bewindvoerders, dan mag ieder van hen alle werk doen dat met bewind te maken heeft, tenzij de kantonrechter daarover bij het uitspreken van het bewind iets anders heeft gezegd. Formulieren die de bewindvoerders bij het bewindsbureau moeten inleveren of aanvragen voor toestemming, moeten wel altijd door alle bewindvoerders worden ondertekend. Uitgangspunt bij de benoeming is altijd de uitdrukkelijke voorkeur van degene voor wie de onderbewindstelling is bedoeld. De rechter kan alleen bij zwaarwegende redenen iemand anders dan de voorgestelde persoon benoemen. 2.3 professionele bewindvoerders Hoewel de wet hierover niets zegt, zijn er niet-professionele en professionele bewindvoerders. De niet-professionele bewindvoerders, de grootste groep, zijn over het algemeen de echtgeno(o)t(e), 6

7 partner, familieleden of vertrouwenspersonen van de onderbewindgestelde, in ieder geval mensen die bewindvoering niet als beroep hebben. Professionele bewindvoerders zijn mensen die bewindvoering tegen loon op commerciële basis als hoofdberoep uitoefenen, meestal in de vorm van een bewindvoerderskantoor. De meeste professionele bewindvoerders houden zich vooral met schuldsaneringen bezig. De professionele bewindvoerders, vallen in twee groepen uiteen: zij die wel en zij die niet bij de BPBI (Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders) zijn aangesloten. Wanneer een professionele bewindvoerder moet worden benoemd en er geen kandidaat is voorgedragen, geeft de kantonrechter de voorkeur aan een bij de BPBI aangesloten bewindvoerder (zie voor informatie: 2.4 de kantonrechter Een verzoek tot onderbewindstelling moet worden gedaan bij de kantonrechter, onder 1.4. van deze handleiding staat welke. De kantonrechter moet erop toezien dat de bewindvoerder goed en eerlijk met het geld en zaken van de onderbewindgestelde omgaat. Hij moet daarom precies weten wat de onderbewindgestelde aan het begin van het bewind bezit. Hij wil daarna jaarlijks van de bewindvoerder weten wat hij gedaan heeft en of die goed voor de dingen en het geld van de onderbewindgestelde gezorgd heeft. Bovendien moet de bewindvoerder - als de onderbewindgestelde dat niet kan - eerst aan de kantonrechter toestemming vragen om bepaalde handelingen te kunnen verrichten. U vindt daarover meer in onderdeel 8 van deze handleiding. 2.5 het Bewindsbureau en zittingen en horen van betrokkene(n) Het bewindsbureau is een onderdeel van de sector kanton van de rechtbank Maastricht en is gevestigd in de rechtbank te Maastricht. De sector kanton heeft uit drie locaties: Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. Bij het bewindsbureau zijn alle zaken voor de drie locaties die betrekking hebben op bewind, curatele en mentorschap gecentraliseerd. Het bewindsbureau zorgt voor de administratie, de planning van zittingen en de informatievoorziening. Dit ter ondersteuning van de kantonrechters, die uiteindelijk beslissen over verzoeken en die toezicht houden op bewind, curatele en mentorschap. Alle zittingen en het horen van betrokkene(n) in bewindszaken door de kantonrechter vinden plaats in het gebouw van de Rechtbank Maastricht, gelegen aan het Sint Annadal 1 te Maastricht. De zittingsdag is woensdag. Als de rechthebbende niet in staat is naar de rechtbank te komen, komt de kantonrechter naar hem of haar toe, om zijn of haar mening te horen. Het Bewindsbureau heeft elke werkdag telefonisch spreekuur van 09:00 tot 12:00 uur Het telefoonnummer van het Bewindsbureau is U kunt uitsluitend dit nummer gebruiken. Buiten deze uren is het Bewindsbureau telefonisch niet bereikbaar. Voor de manieren waarop u contact kunt opnemen met het Bewindsbureau wordt verwezen naar onderdeel 20 van deze handleiding. 7

8 3. Wat valt onder bewind? 3.1 wat het bewind omvat In de beslissing van de kantonrechter staat wat er onder het bewind valt. Vaak zal dat alles zijn: alle tegenwoordige en toekomstige goederen. Daaronder valt ook geld en alles waar de onderbewindgestelde recht op gaat krijgen, zoals bijvoorbeeld loon, uitkeringen, een erfenis. Onder het bewind valt ook altijd alles wat in de plaats komt van een onder bewind gesteld goed: de koelkast die van spaargeld wordt gekocht, of de opbrengst van het verkochte huis wat zijn goederen? Met goederen wordt vooral bedoeld geld, bankrekeningen, loon, pensioen, uitkering, maar ook het meubilair, de auto, computer, tv, video, sieraden, een huis, grond, effecten, vorderingen en schulden. Ook de opbrengsten (vruchten) van de onderbewindgestelde goederen, zoals rente, dividenden, huur, provisies, koerswinsten van aandelen en zelfs de prijs op een lot, maar ook opbrengsten van landbouwgrond, vallen automatisch onder het bewind. 3.3 bewind en gezamenlijk eigendom Wanneer het bewind is ingesteld over alle (huidige en toekomstige) goederen die aan de onderbewindgestelde toebehoren of zullen gaan toebehoren, dan valt daaronder ook het aandeel in de mogelijk bestaande goederengemeenschap uit het huwelijk of het geregistreerde partnerschap. Vaak zal er in die gevallen een gemeenschappelijke bankrekening zijn en valt niet duidelijk uit te maken wie van beide echtgenoten, dan wel partners, welk goed heeft ingebracht. Het is dan lastig te bepalen welke goederen onder het bewind vallen. Die onduidelijkheid is ook hinderlijk voor de andere echtgenoot of partner die geen bescherming nodig heeft. Zo kan door instellen van bewind de gewone betaalrekening worden geblokkeerd. In deze gevallen kan de kantonrechter worden gevraagd de omvang van het bewind tot bepaalde goederen of grotere vermogensbestanddelen te beperken, zoals een huis, spaarrekening of de beleggingen. De kantonrechter kan ook aanwijzingen geven om problemen die hieruit voortvloeien, te voorkomen. Wanneer zich na het instellen van bewind problemen voordoen over de omvang of de werking van het bewind, kan zowel de bewindvoerder als een belanghebbende aan de kantonrechter vragen het bewind uit te breiden of te beperken. Nog complexer wordt het wanneer partijen niet geregeld hebben hoe zij samenleven. Wanneer er een samenlevingsovereenkomst is, kan die misschien duidelijkheid scheppen. Wanneer dit niet het geval is, kunnen er allerlei onvoorziene problemen ontstaan. In het algemeen is het dan verstandig om vóór het verzoeken van instelling van bewind deze vorm van samenleving te laten omzetten in een van de wettelijk geregelde vormen. Een andere oplossing is goed te omschrijven welke zaken van wie zijn. Buitengewoon complex is de situatie waarin een vermogensbestanddeel in een (huwelijks-) gemeenschap valt, maar uitsluitend op de naam van één van de deelgenoten verworven is. In dat geval blijft deze deelgenoot geheel bevoegd om over dit goed te beschikken, tenzij er sprake is van wettelijke beperkingen, zoals in het geval van echtelijke woning (1:88 BW). Als zo n goed al onder het bewind zou vallen, is in dit speciale geval geen voorafgaande machtiging nodig. U raadpleegt hierover het best eerst een terzake deskundige zoals een notaris of advocaat. 8

9 4. Start van het bewind De onderbewindstelling van een goed of goederen gaat in op de dag nadat de griffier de beschikking (= de beslissing) van de kantonrechter heeft afgegeven of verzonden, tenzij de kantonrechter een andere datum heeft bepaald. In de meeste gevallen wordt de beschikking per post toegestuurd aan de onderbewindgestelde, de bewindvoerder en andere belanghebbenden. Het begin van het bewind is alleen anders wanneer de kantonrechter een ander tijdstip bepaalt. Dan gaat het bewind in op de in de beschikking genoemde dag. Dit kan als bij een minderjarige gevraagd wordt het bewind vanaf de dag dat deze 18 jaar wordt in te stellen. Op de dag dat het bewind van start gaat, begint ook de taak van de bewindvoerder. 9

10 5. Mededelingen aan de kantonrechter 5.1 verhuizing of adreswijziging Verhuizing of adreswijziging van de onderbewindgestelde en/of de bewindvoerder moet zo snel mogelijk aan het bewindsbureau worden doorgegeven! Wanneer de onderbewindgestelde of de bewindvoerder verhuist naar een adres buiten het rechtsgebied van de Rechtbank Maastricht, kan dat aanleiding zijn om het dossier over te dragen aan een andere rechtbank. Dat maakt alleen al belangrijk dat een verhuizing zo snel mogelijk wordt doorgegeven aan het bewindsbureau. Ook als de nieuwe woonplaats binnen het rechtsgebied van de Rechtbank Maastricht ligt, is het van belang dat de kantonrechter beschikt over de juiste adresgegevens. 5.2 overlijden van de onderbewindgestelde Door overlijden van de onderbewindgestelde eindigt het bewind. Het hoort in beginsel niet tot de taak van de bewindvoerder om de begrafenis te regelen, het huis te ontruimen en een eventuele erfenis te verdelen: dat moeten de nabestaanden / erfgenamen doen. Er kunnen omstandigheden zijn, bijvoorbeeld het ontbreken van partner of familieleden, waardoor de bewindvoerder genoodzaakt is voor de begrafenis te zorgen. In die gevallen kan hij op basis van de wet wel als zaakwaarnemer optreden. De bewindvoerder moet de kantonrechter zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het overlijden van de onderbewindgestelde. De bewindvoerder maakt een eindrekening op en moet verantwoording over zijn beheer aan de erfgenamen afleggen. Is er een executeur(-testamentair) benoemd die belast is met het beheer over de nalatenschap, dan wordt de eindrekening en verantwoording aan deze persoon afgelegd. Verantwoording gebeurt door de eindrekening voor te leggen aan de erfgenamen of aan de executeur(-testamentair) en door deze(n) voor akkoord te laten tekenen. De voor akkoord getekende eindrekening moet aan de kantonrechter worden gezonden. 5.3 onderbewindgestelde is niet meer in staat zelf keuzes te maken De situatie kan zich voordoen dat de onderbewindgestelde op het moment van de onderbewindstelling in staat werd geacht zelf keuzes te kunnen maken, maar de bewindvoerder na verloop van tijd redenen heeft daaraan te twijfelen. Het is dan in ieders belang dat hij de kantonrechter daarvan direct op de hoogte stelt. Onder deze omstandigheden is het raadzaam dat de bewindvoerder voor handelingen die hij niet zonder toestemming van de rechthebbende mag verrichten, veiligheidshalve machtiging aan de kantonrechter vraagt (zie onderdeel 8). 10

11 6. Gevolgen van het bewind voor de onderbewindgestelde 6.1 beheer en beschikken over goederen - het verschil Het belangrijkste gevolg van het bewind is dat de onderbewindgestelde de onder bewind gestelde goederen niet meer zelf mag beheren en hij mag er ook niet meer zelfstandig over beschikken. Met beheren wordt bedoeld: het als goed bewindvoerder zorgen voor de instandhouding van de goederen die onder bewind zijn gesteld, de normale exploitatie daarvan alsmede het voeren van de administratie daarover. De bewindvoerder moet bijvoorbeeld zorgen dat geld goed wordt belegd, rente op tijd wordt bijgeschreven en een huis zonodig wordt geschilderd, de auto op tijd een onderhoudsbeurt krijgt. Hij is er ook verantwoordelijk voor dat de inkomsten van degene voor wie de maatregel geldt, worden gebruikt voor zijn verzorging. Daarnaast regelt de bewindvoerder de financiën. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB). De bewindvoerder moet ook de administratie voeren over alle goederen die onder bewind staan. De bewindvoerder controleert of de inkomsten van de onderbewindgestelde ook werkelijk worden ontvangen, zorgt voor het doen van de gewone dagelijkse uitgaven en is verantwoordelijk voor de administratie van de inkomsten en uitgaven. Beschikken is het verkopen, vervreemden (is een ruimer begrip dan verkopen; het wisselen van eigenaar) of bezwaren van één of meer goederen die onder bewind zijn gesteld. Bijvoorbeeld een huis verkopen en in eigendom overdragen (vervreemden) of daarop een hypotheek vestigen (bezwaren). Door beschikkingshandelingen verandert het onderbewindgestelde vermogen, iets wat de wetgever ter bescherming van de rechthebbende vooraf wil laten controleren door de rechter. 6.2 toestemming bewindvoerder Wanneer de bewindvoerder over goederen wil beschikken, dan heeft hij de medewerking van de rechthebbende nodig, zie hierna onder 6.3. Als de onderbewindgestelde toestemming weigert of door zijn toestand of ziekte niet in staat is toestemming te geven, moet de bewindvoerder vervangende machtiging van de kantonrechter hebben, vóórdat hij over een goed kan beschikken. Dit geldt bijvoorbeeld ook als de bewindvoerder een lening wil sluiten of in een proces of een geschil een regeling wil treffen met een schuldeiser of de andere partij. Wil of kan de onderbewindgestelde geen toestemming geven, dan kan de bewindvoerder dit aan de kantonrechter vragen. 6.3 toestemming onderbewindgestelde Wanneer de onderbewindgestelde over zijn goederen wil beschikken, bijvoorbeeld om iets te verkopen, dan moet hij toestemming hebben van de bewindvoerder. Geeft de bewindvoerder deze niet, dan kan de kantonrechter beslissen om vervangende toestemming te geven. 6.4 geen hoogstpersoonlijke rechtshandelingen door de bewindvoerder De bewindvoerder mag geen hoogstpersoonlijke rechtshandelingen verrichten voor de onderbewindgestelde. Voorbeelden daarvan zijn het maken van een testament, een kind erkennen, een schriftelijke wilsverklaring afgegeven waarbij de toestemming voor medische handelingen wordt geweigerd. 11

12 6.5 de onderbewindgestelde houdt zich niet aan het bewind - derdenbescherming Het feit dat de onderbewindgestelde niet meer zelf mag beheren en beschikken, wil nog niet zeggen dat hij ook juridisch niets meer kan doen, integendeel. In beginsel kan de onderbewindgestelde geldig alle rechtshandelingen verrichten. Anders dan bij curatele, wordt bewind niet in een centraal openbaar register ingeschreven, zodat anderen (derden) niet kunnen weten dat er een bewind bestaat. Doorgaans zullen derden dan ook niet kunnen weten dat er sprake is van een bewind. Als de onderbewindgestelde iets zonder medeweten van de bewindvoerder koopt, dan kan de verkoper daarom de bewindvoerder wel om betaling vragen, oftewel de koopsom verhalen op de onder bewind gestelde goederen. Dit heeft te maken met wat juridisch derdenbescherming heet. Alleen wanneer de ander wist of moest weten dat er een bewind was, gaat dit niet op. Wanneer een onderbewindgestelde bijvoorbeeld ongeremd koopt bij bepaalde postorderbedrijven, telefoonaanbieders of allerlei dingen per telefoon bestelt of aan dure telefoon- of tv-spelletjes meedoet, kan de bewindvoerder die bedrijven het best een aangetekende brief met een kopie van de rechterlijke beslissing sturen en meedelen dat wanneer de onderbewindgestelde weer iets bestelt, koopt of aan spelletjes meedoet, dat niet rechtsgeldig is en moet worden teruggedraaid. 6.6 samenwerking onderbewindgestelde en bewindvoerder De onderbewindgestelde moet goed met de bewindvoerder samenwerken. Alle afspraken over het doen van uitgaven en afdragen van inkomsten moeten nagekomen worden. De bewindvoerder beheert het geld van de onderbewindgestelde, maar kan nooit méér uitgeven dan er binnenkomt. Daardoor kan het leefgeld voor de onderbewindgestelde soms heel krap zijn. Ook kan gebeuren dat de bewindvoerder dingen die de onderbewindgestelde graag zou willen kopen of doen, niet kan toestaan. Deze problemen moeten dan samen opgelost worden. Als er echt geen oplossing kan worden gevonden, kan de kwestie aan de kantonrechter worden voorgelegd, zie ook onderdeel onroerende zaken - directe inschrijving in het kadaster Wanneer onder het bewind goederen vallen die in een openbaar register, zoals vooral het Kadaster, zijn opgenomen, moet de uitspraak tot instelling (of opheffing) van het bewind in dat register worden aangetekend, zie hierna onder onderdeel

13 7. Bewindvoerder: wat wordt daarvan verwacht? 7.1 de taak van de bewindvoerder Tot de taak van de bewindvoerder hoort het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen. Wanneer de onderbewindgestelde nog geen bank- of girorekening heeft, moet de bewindvoerder zo n rekening openen met vermelding van de bewindvoerder. Alle ontvangsten en betalingen in het bewind moeten via die rekening lopen. Heeft de onderbewindgestelde reeds een of meer rekeningen, dan moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat de bank in kennis wordt gesteld van zijn benoeming en dat de tenaamstelling van de rekening wordt aangepast. Ook dient de bewindvoerder te regelen naar wie de bankafschriften worden gestuurd. Verder is de bewindvoerder verplicht binnen één maand na zijn benoeming een boedelbeschrijving op te maken van de aan het bewind onderworpen goederen en die in te leveren bij de kantonrechter van de woonplaats van de onderbewindgestelde. Voor professionele bewindvoerders kan een andere termijn gelden. De bewindvoerder kan de kantonrechter wel vragen de termijn te verlengen. Voorts dient de bewindvoerder te zorgen voor een doelmatige belegging van het vermogen van de onderbewindgestelde. Ten slotte is het de taak van de bewindvoerder om de onderbewindgestelde in en buiten rechte te vertegenwoordigen waar het gaat om goederen die onder het bewind vallen. 7.2 beschrijving van de onder bewind staande goederen: boedelbeschrijving De kantonrechter moet erop letten dat de bewindvoerder goed met het geld en de zaken van de onderbewindgestelde omgaat. Dit kan hij alleen als hij weet wat de onderbewindgestelde bezit. Daarom moet de bewindvoerder direct aan het begin van het bewind, binnen één maand na aanvang, een formulier inleveren waarop alle eigendommen van de onderbewindgestelde heel precies omschreven moeten zijn. Dit formulier heet de boedelbeschrijving. Het wordt naar de bewindvoerder toegestuurd. 7.3 formulier boedelbeschrijving De boedelbeschrijving geschiedt volgens het door de rechtbank ter beschikking gestelde formulier. Niet goed of onvolledig ingevulde formulieren worden teruggestuurd. Doet u dat niet of niet op tijd, dan voert u uw taak als bewindvoerder niet goed uit en kan de kantonrechter direct maatregelen nemen. U kunt dan als bewindvoerder worden ontslagen, zie onderdeel 18 van deze handleiding. 7.4 de verplichte bewindsbankrekening - verbod van vermenging De bewindvoerder is ingevolge de wet verplicht om direct bij het begin van het bewind een bankrekening te openen waarop het betalingsverkeer van de onderbewindgestelde plaats gaat vinden. Die rekening moet op naam van de onderbewindgestelde staan, maar uit de tenaamstelling moet ook blijken dat er sprake is van bewind. De banken weten hoe zij dit moeten doen. Het verdient aanbeveling om de bestaande rekening(en) van de rechthebbende op te heffen of in overleg met de bank te veranderen in een bewindsrekening. De rechtbank verbiedt ten strengste het vermengen van geld of vermogen dan wel goederen van de onderbewindgestelde met die van de bewindvoerder. Zodra de rechtbank vaststelt dat dit het geval is, kan de bewindvoerder direct worden ontslagen. De rechtbank behoudt zich het recht op ontslag ook voor in de situatie dat de bewindvoerder niet binnen de door de wet gestelde termijn een aparte bankrekening heeft geopend en dat naar genoegen van de rechtbank kan aantonen. 13

14 U moet alle bankafschriften met bijlagen van deze rekening(en) van ieder jaar bewaren en desgevraagd aan de kantonrechter kunnen toesturen om indien nodig uit te kunnen leggen wat er op de rekening is gebeurd. 7.5 inschrijving bewind in het kadaster Wanneer onder het bewind goederen vallen die in een openbaar register, zoals vooral het Kadaster, zijn opgenomen, moet de uitspraak van het bewind in dat register worden aangetekend. Het kan bijvoorbeeld gaan om een huis, een stuk land of een bedrijf, een recht van erfpacht of een recht van opstal. Daarom is als tot het bewind een (eigen) huis behoort, de bewindvoerder verplicht zo spoedig mogelijk het bewind en zijn benoeming tot bewindvoerder in het Kadaster te laten inschrijven. Hiervoor is een speciaal, door de griffier gewaarmerkt afschrift nodig van de beschikking waarbij het bewind is ingesteld. De bewindvoerder kan dit afschrift opvragen bij het Bewindsbureau. 7.6 optreden namens de onderbewind gestelde: wettelijke vertegenwoordiger De bewindvoerder vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak de onderbewindgestelde in en buiten rechte. Hij treedt als wettelijk vertegenwoordiger van de rechthebbende op, maar alleen ten aanzien van handelingen die onder bewind staande goederen betreffen. Het "in rechte" vertegenwoordigen houdt in dat de bewindvoerder in een procedure als eiser of als gedaagde optreedt. In een dergelijk geval doet de bewindvoerder er verstandig aan om vooraf de kantonrechter een machtiging om te procederen te vragen. Dit voorkomt moeilijkheden achteraf, bijvoorbeeld het verwijt dat de bewindvoerder te lichtvaardig heeft geprocedeerd. Het "buiten rechte" vertegenwoordigen komt veel vaker voor: dit zijn alle dagelijkse rechtshandelingen, bijvoorbeeld het kopen van kleren en gebruiksartikelen, het betalen van rekeningen, maar ook het maken van afspraken met de werkgever, de bank, de uitkeringsinstanties of het invullen van formulieren. Het is het optreden in het dagelijkse rechtsverkeer. De bewindvoerder dient hierbij altijd binnen de kaders van het bewind te blijven, de rechthebbende optimaal te informeren over zijn handelen en hiervan rekening en verantwoording te kunnen afleggen. 7.7 beleggen van het vermogen De bewindvoerder belegt het vermogen van de rechthebbende zo doelmatig mogelijk. Dit betekent dat wanneer sprake is van spaargeld dat niet direct nodig is om uitgaven te dekken, de bewindvoerder moet zorgen dat dit op een veilige manier zo veel mogelijk opbrengt. In het algemeen voldoet het in de bankwereld gehanteerde profiel "defensief beleggen" aan deze norm. De bewindvoerder moet zich realiseren dat hij aansprakelijk is voor de wijze van beleggen van vermogen en voor de gevolgen die zijn handelen in dat verband kan hebben. De onderbewindgestelde kan de bewindvoerder bij risicovolle beleggingen en negatieve resultaten persoonlijk aansprakelijk stellen voor verliezen. Wil de bewindvoerder geld beleggen in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of staatsleningen, dan moet daarvoor eerst schriftelijk aan de kantonrechter toestemming worden gevraagd, onder overlegging van ten minste twee beleggingsadviezen van deskundige en onafhankelijke beleggingsadviseurs of vermogensbeheerders. Bij het beleggen dient een zodanig deel van het vermogen direct beschikbaar te blijven dat voldoende middelen voorhanden zijn voor het normale levensonderhoud van de onderbewindgestelde, met behoud van een verantwoorde reserve voor onvoorziene zaken. De omvang hiervan is afhankelijk van de leefomstandigheden en de levensstijl van de onderbewindgestelde en de omvang van het vermogen. 14

15 7.8 beleggen van vrijgekomen geld, vruchten of andere opbrengsten Alle opbrengsten van beleggingen vallen onder het bewind. De bewindvoerder moet daarom de opbrengsten van beleggingen herbeleggen. Alleen indien aantoonbaar is dat de onderbewindgestelde opbrengsten van beleggingen gebruikte voor levensonderhoud, kan de kantonrechter de bewindvoerder machtigen de opbrengsten van beleggingen daartoe in te zetten. Bij andere opbrengsten van beleggingen, bijvoorbeeld stockdividenden, conversies, uitlotingen etc., dient de bewindvoerder in overleg met een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder te kiezen voor hetgeen binnen het door de banken gehanteerde risicoprofiel "defensief beleggen" als beste alternatief wordt gezien. Indien sprake is van opbrengsten in natura, dient de bewindvoerder deze conform de gunstigste marktomstandigheden te verkopen en de opbrengst daarvan toe te voegen aan het onderbewindgestelde vermogen. 15

16 8. Bewindvoerder: in veel gevallen is vooraf toestemming of machtiging van de kantonrechter verplicht 8.1 wel of geen machtiging, onderbewindgestelde kan zelf toestemming geven Voor een aantal beschikkingshandelingen (zie onder onderdeel 6.1.) heeft de bewindvoerder vooraf toestemming nodig van de onderbewindgestelde of, als deze geen toestemming kan of wil geven, een schriftelijke machtiging van de kantonrechter. Toestemming of machtiging is in ieder geval voor het navolgende vereist: - als de onderbewindgestelde de benodigde toestemming niet kan of wil geven; - bij niet-alledaagse aankopen; - een schenking doen; - verkopen of bezwaren van goederen (bijvoorbeeld de verkoop en levering van een huis, het nemen (juridisch: verlenen) van een hypotheek op het huis, de verkoop van een auto of de inboedel); - pachten, verpachten, huren of verhuren ten behoeve van de onderbewindgestelde; - geld uitlenen of voor de onderbewindgestelde verplichtingen aan gaan als borg of (hoofdelijk) medeschuldenaar; - een gift aannemen, of een making of legaat aanvaarden, waaraan lasten of voorwaarden voor de onderbewindgestelde zijn verbonden; - verwerpen van een erfenis; - overeenkomen dat een nalatenschap waarin de onderbewindgestelde gerechtigd is, voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten; - meewerken aan een scheiding en deling van een nalatenschap waarin de onderbewindgestelde is gerechtigd: de bewindvoerder moet de conceptakte van verdeling ter goedkeuring aan de kantonrechter voorleggen; - procederen. Bij twijfel is het verstandig om contact op te nemen met het Bewindsbureau. 8.2 als de onderbewindgestelde geen toestemming kan of wil geven Wanneer het bewind is ingesteld met het oog op de geestelijke toestand van de onderbewindgestelde, moet steeds machtiging van de kantonrechter worden gevraagd: de wet gaat ervan uit dat een dergelijke rechthebbende zijn of haar handelen niet goed kan overzien. Twijfelt de bewindvoerder of de onderbewindgestelde wilsbekwaam is, dan moet de bewindvoerder die twijfel aan de kantonrechter meedelen en veiligheidshalve machtiging vragen uitgaven boven 1.000,-- : altijd en in alle gevallen machtiging vereist Voor aankopen boven de 1.000,00 is altijd en in alle gevallen, ongeacht de geestelijke staat van de onderbewindgestelde, machtiging van de kantonrechter vereist, tenzij deze anders heeft bepaald. Het ontbreken van een machtiging maakt de bewindsvoerder schadeplichtig, mogelijk zelfs strafbaar, en kan leiden tot ambtshalve ontslag door de kantonrechter geen machtiging nodig Geen machtiging is nodig voor de betaling van een belastingaanslag of de vastgestelde eigen bijdrage AWBZ en voor het doen van regelmatig terugkerende uitgaven waarvoor de kantonrechter een doorlopende machtiging heeft verstrekt. Er is ook geen machtiging nodig voor het beleggen of herbeleggen binnen de grenzen van een door de kantonrechter goedgekeurd beleggingsplan. 16

17 8.5. over te leggen stukken bij machtigingsverzoek Bij een verzoek om machtiging voor de verkoop van de woning van de onderbewindgestelde of opzegging van de huurwoning moet aannemelijk worden gemaakt dat de onderbewindgestelde daarin niet (meer) zelfstandig kan wonen of daar niet meer in kan terugkeren. De kantonrechter zal bij een verzoek om machtiging voor de verkoop van een huis altijd een recent taxatierapport van niet ouder dan 6 maanden en een kopie van de conceptkoopovereenkomst willen zien. Bij verkoop van andere waardevolle zaken zoals antiek, auto, kunst, sieraden etc. dient ook een recent taxatierapport of een betrouwbare offerte te worden overgelegd. 17

18 9. Bewindvoerder: schenkingen 9.1 algemene aanwijzing: voor schenkingen altijd vooraf machtiging vragen Het doen van schenkingen is niet toegestaan en de bewindvoerder is daar in beginsel ook niet toe bevoegd. De onderbewindgestelde heeft normaal gesproken geen enkel belang bij vermindering van het vermogen door het doen van schenkingen. Om misverstanden te voorkomen: dit geldt óók voor de zogenoemde belastingvrije schenkingen aan directe familieleden (kinderen, broers, zusters) van de onderbewindgestelde, alsmede voor schenkingen die er uitsluitend op zijn gericht de door de (eventuele) erfgenamen te betalen successierechten bij het overlijden van de onderbewindgestelde te verminderen. De kantonrechter zal - indien een schenking plaatsvindt waarvoor geen machtiging is verleend - van de bewindvoerder eisen dat hij zorgt dat het geschonkene weer terugkeert in het vermogen, al dan niet door terugbetaling door de bewindvoerder zelf. 9.2 de bewijsbare schenkingstraditie De enige uitzondering op hetgeen onder 9.1. staat, is het gevolg dat de bewindvoerder door middel van notariële akten, beslissingen of mededelingen van de Belastingdienst of via bankbescheiden kan aantonen dat de onderbewindgestelde ruim vóór de onderbewindstelling op basis met regelmaat schenkingen aan kinderen deed tot maximaal het van schenkingsrecht vrijgestelde bedrag. Het belang van de onderbewindgestelde is er dan in gelegen dat de bewindvoerder voortzet wat de onderbewindgestelde reeds eerder bewust gedaan heeft. Daarom kunnen ook andere jaarlijkse schenkingen onder deze regeling vallen wanneer daarvan wordt aangetoond - aan de hand van de voornoemde bescheiden- dat die schenkingen al geruime tijd aaneengesloten jaarlijks plaatsvinden. Er zal altijd voldoende vermogen moeten overblijven om in de huidige en toekomstige behoeften van de onderbewindgestelde te kunnen voorzien. Bij onderbewindgestelden jonger dan 65 jaar moet er een liquide basisvermogen van ten minste ,-- voorhanden blijven en voor mensen ouder dan 65 jaar een liquide basisvermogen van ,--. Wanneer een schenking, ook aan de kinderen, deze grens aantast, zal er geen machtiging worden verleend. 18

19 10. Bewindvoerder: de jaarlijkse rekening en verantwoording 10.1 de jaarlijkse rekening en verantwoording De bewindvoerder is verplicht jaarlijks aan de onderbewindgestelde rekening en verantwoording af te leggen van het door hem gevoerde bewind. Dit moet gebeuren ten overstaan van de kantonrechter. Om deze reden moet de jaarlijkse rekening en verantwoording in deze situatie door de bewindvoerder(s) én de onderbewindgestelde ondertekend naar het bewindsbureau worden gestuurd. Het is aan de bewindvoerder om te beoordelen of de onderbewindgestelde in staat is de rekening en verantwoording op te nemen (= te lezen en te begrijpen). Indien de bewindvoerder daarover twijfels heeft, is het verstandig om een deskundige te raadplegen. Resten dan nog twijfels, dan kan de rekening en verantwoording het best aan de kantonrechter worden voorgelegd. Als de onderbewindgestelde in een zodanige geestelijke toestand verkeert dat hij niet in staat is de rekening en verantwoording op te nemen, dan moet altijd aan de kantonrechter rekening en verantwoording worden afgelegd. De bewindvoerder moet in dat geval bij het afleggen van de rekening en verantwoording gemotiveerd meedelen dat de onderbewindgestelde niet in staat is de rekening en verantwoording op te nemen de eindrekening en verantwoording Bij de beëindiging van de taak van de bewindvoerder of bij het einde van het bewind moet in beginsel door de bewindvoerder een eindrekening en verantwoording over de hele periode van het bewindvoerderschap worden afgelegd. In de praktijk volstaat meestal rekening en verantwoording over de periode na de laatst ingediende rekening en verantwoording. Wanneer de bewindvoerder ontslag wordt verleend, dan moet deze over de periode van zijn benoeming tot aan de datum van het ontslag aan de onderbewindgestelde én aan de opvolgende bewindvoerder rekening en verantwoording over zijn bewindvoering afleggen. Als de onderbewindgestelde daartoe niet in staat is, wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de kantonrechter en de opvolgende bewindvoerder. Deze eindrekening en verantwoording moet na ondertekening door de (gewezen) bewindvoerder, de opvolgend bewindvoerder en zo mogelijk- de rechthebbende, naar het bewindsbureau worden gestuurd. Wanneer het bewind door opheffing is geëindigd, moet de bewindvoerder tot aan de datum van het einde van het bewind aan de onderbewindgestelde eindrekening en verantwoording over het gevoerde bewind afleggen. Ook hier wordt de onderbewindgestelde wanneer deze niet tot opname in staat is door de kantonrechter vervangen. Die eindrekening moet na ondertekening door de bewindvoerder en de onderbewindgestelde naar het bewindsbureau worden gestuurd. Als de onderbewindgestelde komt te overlijden, eindigt per overlijdensdatum het bewind en daarmee ook de taak van de bewindvoerder. Het is dan ook van groot belang dat de bewindvoerder het bewindsbureau van het overlijden van de onderbewindgestelde zo spoedig mogelijk in kennis stelt. Toezending van een kopie van het uittreksel uit de overlijdensakte geniet daarbij voorkeur. 19

20 De bewindvoerder moet bij overlijden van de onderbewindgestelde eindrekening en -verantwoording over het gevoerde bewind aan de erfgenamen van de onderbewindgestelde afleggen. Met andere woorden: het is aan de erven de rekening goed te keuren, de kantonrechter heeft hierin géén taak. Een afschrift van de rekening moet de bewindvoerder naar het bewindsbureau sturen de inhoud van de rekening en verantwoording De kantonrechter is degene die uiteindelijk bepaalt hoe rekening en verantwoording moet worden afgelegd, aan welke normen deze dient te voldoen en hoe deze dient te zijn ingericht. De rekening en verantwoording bestaat enerzijds uit een overzicht van de inkomsten en uitgaven ten name van de onderbewindgestelde gedurende een bepaalde periode ( meestal 1 januari tot en met 31 december) en anderzijds een overzicht van het vermogen aan het begin en aan het einde van de betreffende periode, te weten een opgave van de begin- en eindsaldi van alle aanwezige spaar-, giro,- bank,- en/of effectenrekeningen ten name van de onderbewindgestelde. Van die begin- en eindsaldi, althans van de betreffende rekeningenafschriften, dient de bewindvoerder bovendien een kopie over te leggen. Het is overigens niet nodig dat alle bankafschriften, facturen en bonnen worden meegestuurd. Als daar door de rechthebbende of het Bewindsbureau om gevraagd wordt, dan moet de bewindvoerder die wel over (kunnen) leggen. Indien de bewindvoerder financiële overzichten ontvangt van de instelling waar de onderbewindgestelde verblijft, dan dient hij een kopie daarvan mee te zenden. Voorts moet de bewindvoerder opgave doen van de schulden die de onderbewindgestelde heeft aan het einde van de periode waarover rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Indien de leef- en of woonomstandigheden van de belanghebbende in de periode waarover rekening en verantwoording moet worden afgelegd, zijn gewijzigd (denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de onderbewindgestelde is verhuisd of in een zorginstelling opgenomen), dient de bewindvoerder daarvan in de rekening en verantwoording of in een bij de rekening gevoegde brief melding te maken. Ook dient uit de rekening en verantwoording te blijken, dat een bank- of girorekening is opgeheven, dan wel een nieuwe rekening is geopend formulier rekening en verantwoording Voor het afleggen van de periodieke rekening en verantwoording dient de niet-professionele bewindvoerder gebruik te maken van een standaardformulier jaarlijkse rekening en verantwoording, dat deeluitmaakt van deze handleiding. In ontwikkeling is een digitaal model voor het maken van de rekening en verantwoording. 20

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Handleiding Meerderjarigenbewind

Handleiding Meerderjarigenbewind Handleiding Meerderjarigenbewind Team Toezicht Bewindsbureau zittingsplaatsen Maastricht / Roermond juli 2014 Uitgave Rechtbank Limburg Team Toezicht / bewind locatie Maastricht Postbus 1989 6201 BZ Maastricht

Nadere informatie

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid)

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

Handleiding meerderjarigenbewind

Handleiding meerderjarigenbewind Handleiding meerderjarigenbewind Team Toezicht 2017 Contactgegevens Rechtbank Limburg Team Toezicht locatie Maastricht locatie Roermond Postbus 1989 Postbus 935 6201 BZ Maastricht 6040 AX Roermond telefoon

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

1 van 5 26-10-13 19:27

1 van 5 26-10-13 19:27 1 van 5 26-10-13 19:27 Burgerlijk Wetboek Boek 1, Titel 19 (Tekst geldend op: 24-10-2013) Titel 19. Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen Artikel 431 Indien een meerderjarige als gevolg

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Met vragen kunt u zich wenden tot: Rechtbank Oost-Brabant Toezicht Postbus 90138 5200 MA s-hertogenbosch tel: 088-3611814 fax: 088-3610511 de griffie is telefonisch bereikbaar

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Brijker YW Bewindvoerder/Curator

Brijker YW Bewindvoerder/Curator Dit reglement geeft in een aantal artikelen een beschrijving van hoe bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd door. Artikel 1: Algemene bepaling De bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd volgens wettelijke

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde bijlage

Nadere informatie

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016 Monique Rijke en Froukje Offerman MR BeschermingsBewind Postbus 2014, 8203 AA LELYSTAD RUST EN STABILITEIT MENTORSCHAP BESCHERMINGSBEWIND Monique Rijke Vanaf

Nadere informatie

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015 BEWIND Zodra een kind meerderjarig is (18 jaar) mag het zelf over zijn of haar eigen vermogen beschikken. Dat is meestal geen probleem, als dat vermogen niet groot is en één van beide ouders of beide ouders

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p.

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering.

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering. Curateles Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen

Nadere informatie

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609 Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving hoe bewindvoering wordt uitgevoerd door Pi Bewindvoering. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde bijlage

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

het behartigen van belangen van de cliënt

het behartigen van belangen van de cliënt het behartigen van belangen van de cliënt het regelen van (wettelijke) vertegenwoordiging Waarom deze brochure? Lunet zorg verleent zorg en ondersteuning aan bijna 2400 cliënten met een (verstandelijke)

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Uitspraak RN 2007, 46 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 18 januari 2007 in de zaak met rekestnummer 1413/06 van:

Uitspraak RN 2007, 46 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 18 januari 2007 in de zaak met rekestnummer 1413/06 van: ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ9769 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-01-2007 Datum publicatie 02-03-2007 Zaaknummer 1413/06 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding goed en spoedig in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 1 Inleiding Als medewerker maatschappelijke zorg kun je in aanraking komen met cliënten die door de kantonrechter onder curatele gesteld zijn, een bewindvoerder krijgen

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Vaneveld. Bewindvoering

Vaneveld. Bewindvoering Vaneveld Bewindvoering Geachte lezer, Ik wil u hartelijk danken, dat u de tijd neemt om onze brochure door te lezen. Wij hebben geprobeerd deze brochure zo overzichtelijk mogelijk te maken, zodat u als

Nadere informatie

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Artikel 1. Definities In deze beschrijving van het werkproces van Rabarber Bewind wordt verstaan onder: Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Aanmeldformulier beschermingsbewind

Aanmeldformulier beschermingsbewind Aanmeldformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding op de juiste wijze in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Enige richtlijnen voor de bewindvoerder

Enige richtlijnen voor de bewindvoerder Enige richtlijnen voor de bewindvoerder Locatie Utrecht Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht Locatie Amersfoort (zittingen) Stationsstraat 81 3811 MH Amersfoort Locatie

Nadere informatie

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN TITEL 20: MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN 450-462 Artikel 450 Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat

Nadere informatie

1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid)

1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid) Boedelbeschrijving Datum aanvang bewind/ curatele BM/CB nummer Naam betrokkene Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Aantal bijlagen 1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Post Totaal

Nadere informatie

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering 1.Algemeen Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2.Aanvang bewindvoering De rechthebbende verstrekt alle

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

Afspraken DHC Bewind

Afspraken DHC Bewind Afspraken DHC Bewind Indien een medewerker van DHC Bewind uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten bestaan leggen wij het hier

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

HET LEVENSTESTAMENT. Wat is een levenstestament?

HET LEVENSTESTAMENT. Wat is een levenstestament? HET LEVENSTESTAMENT U heeft er waarschijnlijk al over gehoord of iets over gelezen: het maken van een levenstestament. Maar wat is een levenstestament nu precies? En wanneer is het maken van een levenstestament

Nadere informatie

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Juridische bescherming van de goederen en de persoon Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Waarom beschermen? Meerderjarig persoon Wegens gezondheidstoestand

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering Beschermingsbewind Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering 1 Inleiding Voor u ligt de brochure over beschermingsbewind. Als uw goederen onder bewind gesteld zijn, is het goed voor te stellen dat u denkt: hoe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster, kantoorhoudende

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer

Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer Intakeformulier Bewindvoering/budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende: Burger Service Nummer: voornaam: geboorteplaats: burgerlijke staat: geslacht: man vrouw nationaliteit: 1.1 Gegevens partner: Burger

Nadere informatie

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan...

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beschermings bewind, budgetbeheer en budgetcoaching. AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWING 1. Persoonsgegevens Gegevens betrokkene Gegevens partner Achternaam

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Nadere informatie

REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND

REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND ARTIKEL 1 ALGEMEEN De bewindvoering bij MDL-Beschermingsbewind geschiedt volgens de regelingen zoals in dit reglement omschreven. ARTIKEL 2 BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Kenmerk: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure

Kenmerk: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure Behandeld door: Aan: Kantontrechter Kenmerk: Onderwerp: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure Verzoek(ster); Naam : Adres : Postcode/woonplaats : In deze vertegenwoordigd door naam,

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

Checklist levenstestament. Welke keuzes kunt u nu maken voor straks?

Checklist levenstestament. Welke keuzes kunt u nu maken voor straks? Checklist levenstestament Welke keuzes kunt u nu maken voor straks? U gaat een levenstestament maken. Het levenstestament is bedoeld om regelingen te treffen en wensen vast te leggen voor als u zelf niet

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Bewindvoerder:

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Richtlijnen voor de curator

Richtlijnen voor de curator Richtlijnen voor de curator Met vragen kunt u zich wenden tot: Rechtbank Oost-Brabant Toezicht Postbus 90138 5200 MA s-hertogenbosch tel: 088 3611814 fax: 088 3610511 De griffie is telefonisch bereikbaar

Nadere informatie

ADC INTAKEFORMULIER. AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer

ADC INTAKEFORMULIER. AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer INTAKEFORMULIER AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer Alle vragen zoveel mogelijk invullen, alleen indien van toepassing en voornaam ( namen ) Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184 ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 11-04-2011 Datum publicatie 14-04-2011 Zaaknummer 647993 ov 11-945 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Gegevens Partner. Burgerlijke staat. Inwonende minderjarige kinderen. Inwonende meerderjarigen (ook kinderen)

Aanmeldingsformulier. Gegevens Partner. Burgerlijke staat. Inwonende minderjarige kinderen. Inwonende meerderjarigen (ook kinderen) Aanmeldingsformulier Aanmelding voor: Schuldhulpverlening Budgetbeheer Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam en voornamen: M / V Geboortedatum: Burgerservicenummer: Straatnaam incl. huisnummer: Postcode

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o.

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. 1. Algemeen: Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2. Aanvang bewindvoering De rechthebbende

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 Instantie Datum uitspraak 04-10-2016 Datum publicatie 12-10-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 5227448 OV VERZ 16-6479 en 5353430 OV VERZ 16-8301 Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer INTAKEFORMULIER Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer Naam & voornamen Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NCM Bewindvoering en Budgetbeheer gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering

Intakeformulier Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

Spelregels Bijstand & Bewind

Spelregels Bijstand & Bewind Spelregels Bijstand & Bewind 1. Algemeen 1.1 Wij zijn ons bewust van de situatie waarin u zich bevindt en met name het feit dat het zeer belastend is om een deel van uw handelingsvrijheid te verliezen.

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Afspraken Bewind Nederland

Afspraken Bewind Nederland Afspraken Bewind Nederland Indien een medewerker van Bewind Nederland bewindvoering uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten

Nadere informatie

Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats. Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats Burgerservicenummer

Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats. Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats Burgerservicenummer Aanmeldingsformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Curatele Mentorschap Budgetbeheer Naam & voornamen Man Vrouw Burgerservicenummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Gegevens

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KaraBewind

Algemene voorwaarden KaraBewind Algemene voorwaarden KaraBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder bewindvoerder wordt verstaan: KaraBewind, gevestigd te Udenhout. Kamer van Koophandel nummer 59178868. 1.2 Onder klant wordt verstaan:

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken.

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken. Algemene voorwaarden Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: De natuurlijke persoon die door de rechter onder beschermingsbewind wordt gesteld dan wel vrijwillig een overeenkomst

Nadere informatie

VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht

VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht Deze vragenlijst is niet geschikt voor ondernemers die in hun testament wensen ten aanzien van hun onderneming wensen te regelen.

Nadere informatie