Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs"

Transcriptie

1 Eerst kiezen, dan delen Financieel management een zaak van mensen Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs

2 Financieel management een zaak van mensen

3 Colofon In opdracht van de PO-Raad ontwikkeld door Martine Fuite, Henk Hendriks en Claudia Smit van Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau Vormgeving en druk: Thoben Offset Nijmegen ISBN: PO-Raad en Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau

4 Financieel management een zaak van mensen Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs

5 4 FINANCIEEL MANAGEMENT EEN ZAAK VAN MENSEN

6 Voorwoord Financieel management: een zaak van mensen. Aldus luidt de titel van dit boek. Deze titel is veelzeggend. Bijvoorbeeld dat dit boek gaat over financieel management, ofwel al die activiteiten, processen en spelregels die maken dat een organisatie haar middelen zo inzet dat ze haar doelen effectief en efficiënt kan realiseren. De titel zegt ook dat die activiteiten, processen en spelregels mensenwerk zijn. Hoe vaak roept de term financieel management slechts een associatie op met boekhouding, papierwerk, geld en cijfers? Maar het zijn de mensen niet de cijfers die kunnen zorgen voor een verdere professionalisering van financieel management. Ten slotte wordt in de titel gesproken over zaak. Zaak betekent aangelegenheid, maar refereert ook aan zakelijkheid, een eigenschap die in onderwijsorganisaties ook ontwikkeld mag zijn. Zeker in het onderwijs is het noodzakelijk en belangrijk kosten en baten af te wegen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van bestedingen te bewaken. Wij werken immers met publiek geld en het is onze verantwoordelijkheid om te streven naar een optimale koppeling van financiële middelen aan onze onderwijsdoelstellingen. De PO-Raad heeft de verdere professionalisering van financieel management daarom tot een van de speerpunten gemaakt en is daarvoor het meerjarige project Eerst kiezen, dan delen gestart, naast het project Goed bestuur PO. Met Eerst kiezen, dan delen beogen we organisaties in het primair onderwijs te ondersteunen bij de verdere professionalisering van financieel management. Vrijwel iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs heeft hierin een rol. Financieel management is niet voorbehouden aan de financiële man, de controller en/of de bestuurder. Ook interne toezichthouders, directeuren, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de medezeggenschapsorganen dragen hiervoor verantwoordelijkheid. Allen hebben een opdracht in het kader van financieel management. Welke opdracht dat is, welke taken daarbij horen en welke competenties nodig zijn om die taken te vervullen, leest u in de deskundigheidsprofielen financieel management, die de PO-Raad in het kader van Eerst kiezen, dan delen heeft laten ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze deskundigheidsprofielen voor organisaties in het primair onderwijs een praktisch hulpmiddel kunnen zijn bij de inrichting van de organisatie en de ontwikkeling en werving van personeel. De vele praktijkverhalen in dit boek tonen aan dat uw collega s de deskundigheidsprofielen positief hebben ontvangen. We hopen dat deze verhalen voor u een inspiratiebron zijn om uw mensen optimaal in staat te stellen een bijdrage te leveren aan goed financieel management en dat u aan de slag gaat met de deskundigheidsprofielen. Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw ervaringen. Als u die wilt delen of als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u van harte welkom contact met ons op te nemen. Ik wens u veel succes! Simone Walvisch Bestuurslid PO-Raad DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 5

7 Interview Reinier Goedhart Projectleider Eerst kiezen, dan delen biedt verhelderend perspectief De deskundigheidsprofielen zijn geen blauwdruk Nu in de eerste fase van het project Eerst kiezen, dan delen is vastgesteld wat goed financieel management is, is het tijd voor een volgende stap: de personele invulling van goed financieel management binnen de onderwijsorganisaties. De deskundigheidsprofielen financieel management zijn daarvoor een uitstekend instrument. Projectleider van Eerst kiezen, dan delen, Reinier Goedhart, plaatst de deskundigheids profielen in een verhelderend perspectief. Binnen het project Eerst kiezen, dan delen is eerst aandacht besteed aan wat nu eigenlijk goed financieel management is. De totstandkoming van de Norm voor goed financieel management is teamwork geweest en allerlei onderwijsinstellingen hebben hun steentje bijgedragen, vertelt projectleider Reiner Goedhart. Met de deskundigheidsprofielen financieel management wordt een volgende stap gezet. Wil een onderwijsorganisatie haar financieel management versterken, dan vraagt dat om een goede vervulling van vele rollen. Financieel management is immers mensenwerk, zoals Simone Walvisch ook schrijft in haar voorwoord. In het kader van financieel management onderscheiden we zeven rollen en voor elk van die rollen bestaat een deskundigheidsprofiel. Die deskundigheidsprofielen maken duidelijk welke deskundigheden bij die zeven rollen passen. Alle rollen Ik herinner me allerlei discussies binnen de stuur- en werkgroepen en het samen sleutelen aan de norm en de profielen was bijzonder interessant. We spreken bijvoorbeeld van deskundigheidsprofielen en niet van functieprofielen. De discussies hebben namelijk nog eens duidelijk gemaakt dat elke organisatie zelf een functiebouwwerk 6 FINANCIEEL MANAGEMENT EEN ZAAK VAN MENSEN

8 en organisatiestructuur moet kiezen die bij haar besturingsfilosofie en doelstellingen passen. In die zin zijn de deskundigheidsprofielen dus niet te beschouwen als een blauwdruk. De voor goed financieel management noodzakelijke deskundigheden hoeven niet te zijn afgezonderd in een of meerdere specifieke functies. Maar welke keuze een organisatie ook maakt, er dient altijd aandacht te zijn voor een professionele vervulling van alle in dit boek genoemde rollen. Reacties De deskundigheidsprofielen lokken veel reacties uit, constateert ook Reinier Goedhart. Ook in deze uitgave lees ik weer allerlei uitspraken van mensen die er voor het eerst een blik op werpen. Sommigen geven aan dat de profielen een schot in de roos zijn. Anderen plaatsen belangrijke kanttekeningen en vertellen dat ze hun rol of functie een andere inhoud geven. Weer anderen geven nog eens aan dat een schooldirecteur geen boekhouder mag worden. En sommige uitspraken maken duidelijk dat het in de praktijk niet eenvoudig is om evenwicht te vinden tussen financieel beheer ( op de centen letten ) en financieel management ( het koppelen van middelen aan doelen ). Dat is een heel herkenbaar dilemma. We kennen allemaal de dagelijkse zorgen om uit de hand lopende ICT- of reproductiekosten. We zijn ook allemaal bezig met het afdekken van operationele risico s en met het sleutelen aan financiële procedures. Daar is op zichzelf ook niets mis mee, meent Reinier Goedhart. Voor mij zijn de Norm voor goed financieel management en de bijbehorende profielen geheugensteuntjes. Ze moeten maken dat we regel matig even afstand nemen van de dagelijkse financiële perikelen, om vervolgens opnieuw te kunnen focussen op financieel management. Daarna is het de kunst om vanuit allerlei rollen en verant woordelijkheden aan de slag te gaan met die focus en de koppeling tussen doelen en middeleninzet (opnieuw) te leggen of te versterken. En niet alleen oog te hebben voor allerlei operationele risico s, maar vooral aandacht te geven aan risico s die de doelenverwezenlijking in het bijzonder kunnen bedreigen. Kortom, ik ben al blij als de deskundigheidsprofielen een interne discussie over financieel management en rolvervulling oproepen en beïnvloeden. In een professionele onderwijsorganisatie zijn medewerkers zich bewust van de rollen die ten behoeve van goed financieel management gespeeld moeten worden. Een profiel kan helpen bij een reflectie op de eigen rol en de daarvoor noodzakelijke competenties. Medewerkers moeten ook meer oog krijgen voor hoe de verschillende rollen zich tot elkaar verhouden en hoe ze vanuit de diverse rollen invloed kunnen uitoefenen op financieel management. Voor het voetlicht Er is op dit moment volop aandacht voor financieel management. Dat heeft ten dele te maken met bezuinigingen en een terugloop van het leerlingen aantal. Maar dat is niet de enige verklaring en juist dat doet me goed, zegt Reinier Goedhart. Een toenemend aantal instellingen heeft eigen, zelf gekozen ambities met betrekking tot professionalisering, ook als het gaat om financieel management. Kortom, de sector primair onderwijs heeft geen stok achter de deur nodig om tot mooie dingen te komen. Ook al zijn er natuurlijk de spreek woordelijke uitzonderingen op de regel. We moeten echter niet vergeten om onze ambities en vorderingen voor het voetlicht te brengen en als sector actief verantwoording af te leggen over financieel management en de doelmatigheid van de inzet van jaarmiddelen en vermogen. Want anders wordt het mooie niet voldoende gezien en worden hardnekkige (voor)oordelen over de kwaliteit van het financieel management gevoed. Reinier Goedhart is projectleider van het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad. DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 7

9 Leeswijzer Wat vindt u in dit boek? Hier vindt u een korte inhoudsbeschrijving van de onderdelen van het boek, zodat u eenvoudig uw weg kunt vinden. Deel I Na een korte introductie over de Norm goed financieel management gaat deel I uitgebreid in op het gebruik en het nut van de deskundigheids profielen. Waarvoor kunt u ze gebruiken? Hoe kunt u ze gebruiken? En wat staat erin? Afsluitend besteedt dit hoofdstuk kort aandacht aan de digitale zelftest financieel management, waarmee u de competenties kunt toetsen die bij uzelf en in uw organisatie aanwezig zijn. Deel II De zeven rollen in onderwijsorganisaties komen aan de orde in deel II. Achtereenvolgens besteden de hoofdstukken in dit deel aandacht aan: de toezichthouder (hoofdstuk 6); de bestuurder (hoofdstuk 7); de directeur (hoofdstuk 8); de controller (hoofdstuk 9); de financiële staf (hoofdstuk 10); de medewerker (hoofdstuk 11); het GMR-lid (hoofdstuk 12). In elk van deze hoofdstukken vindt u het deskundigheidsprofiel financieel management dat bij de betreffende rol hoort. Daarnaast treft u in elk hoofdstuk, onder de noemer Profiel & praktijk, een interview met iemand die de betreffende rol vervult. Deze interviews gaan vooral over de herkenbaarheid van de profielen en hun toepasbaarheid bij de verdere professionalisering van financieel management. De hoofdstukken worden afgewisseld met intermezzo s. Hierin komt de toepassing van de deskundigheidsprofielen in de praktijk aan bod. 8 FINANCIEEL MANAGEMENT EEN ZAAK VAN MENSEN

10 Noten De hoofdstukken bevatten overwegend voorbeelden die betrekking hebben op de situatie in meerschoolse organisaties. Desalniettemin is ook geprobeerd aandacht te besteden aan de specifieke situatie van eenpitters. Waar in dit boek gesproken wordt over directeur, wordt de eindverantwoordelijke voor één of meer BRIN-nummers bedoeld. Directeur kan derhalve vaak ook gelezen worden als schooldirecteur, schoolleider of schoolmanager. Waar in dit boek hij staat, kan in algemene gevallen ook zij gelezen worden. DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 9

11 Inhoud Inleiding 12 Deel I Deskundig over profielen 15 1 De Norm goed financieel management 16 2 Het nut van deskundigheidsprofielen 19 3 Toepassingen van de deskundigheidsprofielen 20 4 De opbouw van de deskundigheidsprofielen 22 5 Test uzelf en uw organisatie FINANCIEEL MANAGEMENT EEN ZAAK VAN MENSEN

12 Deel II Zeven rollen 25 6 De toezichthouder 26 Deskundigheidsprofiel 28 Profiel & praktijk 30 Intermezzo 1 de werving- & selectieadviseur 32 7 De bestuurder 34 Deskundigheidsprofiel 36 Profiel & praktijk 38 Intermezzo 2 personeelsmanagement 40 8 De directeur 42 Deskundigheidsprofiel 44 Profiel & praktijk 46 Intermezzo 3 eenpitters 48 9 De controller 52 Deskundigheidsprofiel 54 Profiel & praktijk 57 Intermezzo 4 de externe accountant De financiële staf 62 Deskundigheidsprofiel 64 Profiel & praktijk 66 Intermezzo 5 uitbesteden of zelf doen? De medewerker 70 Deskundigheidsprofiel 72 Profiel & praktijk 74 Intermezzo 6 de opleider De medezeggenschapsraad 78 Deskundigheidsprofiel 80 Profiel & praktijk 82 Bijlagen 85 Begrippenlijst 86 Literatuur 95 Woord van dank 95 DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 11

13 Inleiding Overheidsmaatregelen, bezuinigingen, teruglopende leerlingenaantallen, een toenemende verantwoordingsplicht of een zelf gevoelde behoefte om de middeleninzet te optimaliseren: er zijn tal van goede redenen voor organisaties in het primair onderwijs om ervoor te zorgen dat het financieel management op orde is. Het wordt steeds belangrijker dat besturen hun middelen (effectief en efficiënt) koppelen aan hun onderwijsdoelen en een meerjarig perspectief hanteren. Een goede planning- & controlcyclus, zorgvuldig risicomanagement en verstandig vermogensbeleid zijn vanzelfsprekend ook van belang. Sinds de invoering van de lumpsum in 2006 bestaat er binnen het primair onderwijs weliswaar veel aandacht voor zorgvuldig beheer van financiële middelen, maar de beleidsmatige kant is misschien ten dele ook juist daardoor enigszins onderbelicht gebleven. Dit was een van de redenen voor de PO-Raad voor de start van het meerjarige project Eerst kiezen, dan delen. Het doel van Eerst kiezen, dan delen is schoolbesturen in het primair onderwijs te ondersteunen bij het versterken van hun financiële deskundigheid en hen zo in staat te stellen een betere koppeling te realiseren van onderwijskundig en financieel beleid. Maar wat is daarvoor nodig? Hoewel de rol van de techniek (software en systemen) niet meer is weg te denken uit financiële processen, is financieel management nog altijd primair mensenwerk. Het zijn de mensen die het financieel management in onderwijsorganisaties kunnen versterken. En dan betreft het niet alleen de financiële staf of de bestuurder, iedereen heeft feitelijk een zekere verantwoordelijkheid. Daarom liet de PO-Raad per rol die verantwoordelijkheden en de benodigde competenties in kaart brengen, hetgeen resulteerde in de zogeheten deskundigheidsprofielen financieel management (Ernst & Young 2011). Voor u ligt een publieksversie van deze deskundigheidsprofielen. Er zijn deskundigheidsprofielen voor zeven rollen binnen onderwijsorganisaties: de toezichthouder, de bestuurder, de directeur, de controller, de financiële staf, de medewerker en een lid van de medezeggenschapsraad. Elk profiel beschrijft de voor die rol specifieke opdracht op het gebied van financieel management. Daarnaast benoemen de profielen de belangrijkste financiële taken die hieruit voortvloeien. Ook maken de deskundigheidsprofielen voor elk van de zeven rollen helder welke kennis, attitude en vaardigheden noodzakelijk zijn om de opdracht en de bijbehorende taken goed uit te voeren. 12 FINANCIEEL MANAGEMENT EEN ZAAK VAN MENSEN

14 De deskundigheidsprofielen zijn een middel, geen doel op zich. Dit boek biedt daarom niet alleen de profielen zelf, maar laat ook vele betrokkenen uit het onderwijs aan het woord. Onder de noemer Profiel & praktijk gaan zij onder meer in op de vraag welke rol de profielen kunnen spelen in relatie tot de bedrijfsvoering en doelenverwezenlijking. Ook vertellen zij over de rolverdeling in hun eigen organisatie: hoe zijn daar de taken belegd? En welke functie kunnen de profielen hebben in het kader van de hrm-cyclus? Wat is hun waarde in relatie tot bijvoorbeeld opleidingsplannen en persoonlijke ontwikkelplannen? De hoofdstukken over de deskundigheids profielen worden ten slotte afgewisseld door intermezzo s. Daarin geven enkele extern betrokkenen, zoals een werving- en selectieadviseur, een accountant en een opleider, hun visie op de profielen en gaat een aantal mensen uit het onderwijs zelf in op specifieke thema s als de kleinschaligheid van eenpitters, uitbesteding en hrm. DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 13

15 14 FINANCIEEL MANAGEMENT EEN ZAAK VAN MENSEN

16 Deel 1 Deskundig over profielen De deskundigheidsprofielen zijn een middel om goed financieel management te realiseren. Ze zijn geen doel op zich. In het eerste hoofdstuk leest u wat verstaan wordt onder goed financieel management. De Norm goed financieel management is daarvoor richtinggevend. Vervolgens gaat hoofdstuk 2 in op het nut van de profielen bij de realisatie van goed financieel management. Hoofdstuk 3 geeft een aantal voorbeelden van de mogelijke rol van de profielen in relatie tot de bedrijfsvoering en doelenverwezenlijking van onderwijsinstellingen. Hoe u de deskundigheidsprofielen kunt gebruiken is onderwerp van hoofdstuk 4 over de opbouw van de profielen. Ten slotte geeft het laatste hoofdstuk in dit deel meer informatie over het digitale beoordelingsinstrument waarmee u meer inzicht kunt verkrijgen in de competenties van uzelf en in uw organisatie. DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 15

17 1 De Norm goed financieel management Financieel management is het geheel van activiteiten, processen en spelregels dat ervoor moet zorgen dat een organisatie de beschikbare middelen zo inzet, dat ze haar doelstellingen op effectieve en efficiënte wijze behaalt. Financieel management is dus gericht op het bereiken van doelen (PO-Raad 2011). Een organisatie kan haar doelen bereiken door een evenwichtige combinatie van sturing, beheersing en verantwoording. Die combinatie zorgt er ook voor dat het voortbestaan van die organisatie wordt geborgd. Goed financieel management rust op twee pijlers: financieel beleid en financieel beheer. Het zijn twee begrippen met een geheel andere betekenis. Onderling uitwisselbaar zijn ze zeker niet. Financieel beleid Bij financieel beleid gaat het om het uitzetten en het waar nodig tijdig bijstellen van een koers, gericht op het bereiken van de doelstellingen van een organisatie. Een organisatie maakt keuzes vanuit het besef dat die bijdragen aan het realiseren van de geformuleerde doelen. Financieel beleid is dan ook sterk gekoppeld aan of afgeleid van de primaire doelen van een instelling. Financieel beheer Financieel beheer concentreert zich op het bewaken van de koers en bestaat uit acties en spelregels die moeten voorkomen dat de inzet van middelen aan focus verliest, vooraf gestelde grenzen overschrijdt, nieuwe risico s veroorzaakt, bestaande risico s onvoldoende bestrijdt of verspilling van middelen veroorzaakt. Goed financieel management is geen sinecure en het vraagt tijd en aandacht om tot ontwikkeling te komen. Daarbij doorloopt u doorgaans meerdere fasen. Op bladzijde 17 vindt u een voorbeeld van een dergelijke, doorlopende ontwikkeling. 16 FINANCIEEL MANAGEMENT EEN ZAAK VAN MENSEN

18 Binnen niveau 1 staan de financiële registratie en rapportage van inkomsten en uitgaven centraal. Binnen niveau 2 ligt de focus op het sluitend maken van de jaarlijkse exploitatie. Het draait daarbij om de financiële beheersing van de middeleninzet en het (daardoor) realiseren van een sluitende jaarlijkse begroting. Niveau 3 wordt gekenmerkt door het tot stand brengen van meerjaren perspectief. Om een meerjarige beheersing van de financiën te realiseren, maken instellingen veelal gebruik van een meer jarenbegroting. Binnen niveau 4 staat niet langer de financiële beheersing centraal, maar is de organisatie gefocust op het realiseren van haar doelstellingen. Onderwijsinstellingen die zich binnen dit vierde niveau bevinden, maken gebruik van een meerjarenbegroting die een nadrukkelijke koppeling bevat van strategische doelen en de daarvoor noodzakelijk geachte middeleninzet. 1. Financiële registratie 2. Jaarlijkse financiële beheersing 3. Meerjaarlijkse financiële beheersing 4. Het realiseren van organisatiedoelstellingen Niveau 4 is de norm voor goed financieel management; de optimale fase van financieel management, waarbij het bereiken van beleidsmatige doelstellingen centraal staat. Voor de sector primair onderwijs gaat het om een streefnorm. De meeste onderwijsinstellingen bevinden zich volgens onderzoekers (Ernst & Young, 2011) binnen het eerste of tweede niveau van dit model. Ze focussen vooral op financiële beheersing en het streven naar een sluitende exploitatie. Het model voor financieel management kan onbedoeld het misverstand in de hand werken dat onderwijsinstellingen altijd eerst een bepaald niveau met succes moeten behalen, voordat ze de overstap kunnen maken naar een volgend (hoger) niveau. Dat zou betekenen dat besturen en directies pas werk kunnen maken van een goede verbinding tussen (meerjaren)doelen en de (meerjaren)inzet van middelen, nadat ze niveau 1 tot en met 3 met succes hebben bereikt. Dat is niet zo. Zie het model liever als een continu proces; het ene niveau is wellicht het fundament voor het volgende niveau, maar in elke organisatie wordt voortdurend op- en teruggeschakeld. Ook als bijvoorbeeld het financieel beheer, dat binnen de niveaus 1 en 2 centraal staat, niet optimaal is, blijft het aan te bevelen om tegelijk werk te maken van het centraal stellen van onderwijskundige doelen en het koppelen van financiële middelen aan die doelen. Zelfs als een onderwijsinstelling door bijvoorbeeld grote financiële tekorten gedwongen is zich te richten op de beheersing van financiële middelen, is het raadzaam de vraag centraal te stellen: Hoe en in welke richting moeten wij de beschikbare middelen inzetten om de kans op het behalen van de gewenste resultaten (doelstellingen) zo groot mogelijk te maken? Vier niveaus van financieel management (Regioplan e.a. 2010). DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 17

19 De planning- & controlcyclus De planning- & controlcyclus is de ruggengraat van financiële sturing. Een goed ontworpen planning- & controlcyclus draagt niet alleen bij aan het stellen van doelen (financieel beleid), maar ook aan het volgen en bewaken van de middeleninzet (financieel beheer). In elke organisatie verloopt de planning- & controlcyclus in vijf vaste, cyclisch opeenvolgende fasen. De manier waarop organisaties precies inhoud geven aan die fasen en op welke manier ze diverse geledingen binnen hun organisatie betrekken, varieert. De vijf fasen worden weergegeven in onderstaande figuur. Voorwaarde: deskundigheidsniveau De Norm voor goed financieel management (niveau 4) vormt de basis van de deskundigheidsprofielen financieel management. Een goed functionerende planning- & controlcyclus is daarvoor een belangrijk uitgangspunt. Om te voldoen aan de Norm voor goed financieel management is het essentieel dat betrokkenen over een passend deskundigheidsniveau beschikken. Wat onder een passend deskundigheidsniveau verstaan wordt, leest u in de deskundigheidsprofielen financieel management. Deze profielen laten voor zeven rollen in onderwijsorganisaties zien welke competenties functionarissen in elk van die rollen dienen te hebben. 1. Plannen Doelen stellen 5. Evalueren Verantwoorden 2. Programmeren Resultaten uitwerken 4. Uitvoeren Activiteiten ondernemen 3. Budgetteren Middelen koppelen aan resultaten De vijf fasen van de planning- & controlcyclus. 18 FINANCIEEL MANAGEMENT EEN ZAAK VAN MENSEN

20 2 Het nut van deskundigheidsprofielen Goed financieel management gaat niet alleen om het op orde hebben van de financiële uitgaven en inkomsten (beheer) en is dus uitdrukkelijk geen geïsoleerd aspect binnen een onderwijsinstelling. Het is een integraal onderdeel van alle processen: onderwijs en leren, cultuur, huisvesting, personeelsbeleid et cetera. Goed financieel management werkt door in alle domeinen van de organisatie én op alle niveaus. De toezichthouders, het bestuur, de directie, de controller, de financiële staf, de medewerkers en de medezeggenschapsraad: al deze gremia hebben continu te maken met vraagstukken rondom financieel management. Om adequaat in te spelen op deze vraagstukken, tot goede keuzes te komen en zo doelen te realiseren, zijn bepaalde kennis, vaardigheden en een hierbij passende attitude van belang. In de deskundigheidsprofielen financieel management zijn de opdracht, taken en de benodigde kennis, attitude en vaardigheden voor zeven rollen in onderwijsorganisaties beschreven. Hiernaast vindt u een niet uitputtend overzicht van functionarissen die deze rollen kunnen vervullen. Rol Functies Toezichthouder: Raad van toezicht, algemene ledenvergadering, algemeen bestuur etc. Bestuurder: College van bestuur, dagelijks bestuur, bestuurder, (bovenschools) directeur etc. Directeur: Schooldirecteur, locatiedirecteur, schoolleider, adjunct-directeur etc. Controller: Controller Financiële staf: Stafhoofd, beleidsmedewerker, financieel (administratief) medewerker etc. Medewerkers: Leerkracht, (bouw-)coördinator, IB er, OOP er etc. Medezeggenschapsraden: GMR personeels- en oudergeleding en MR personeelsen oudergeleding Zicht op de kennis, attitude en vaardigheden die binnen verschillende rollen nodig zijn voor goed financieel management, stelt onderwijsorganisaties in staat hier bewust op te sturen en het financieel management te professionaliseren. Dit draagt bij aan de doelenverwezenlijking en een optimale (effectieve en efficiënte) inzet van de beschikbare middelen. DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 19

21 3 Toepassingen van de deskundigheidsprofielen De deskundigheidsprofielen kunnen onderwijsorganisaties helpen bij de verdere professionalisering van financieel management. Zo kunnen zij dienen als toets voor de mate waarin uw organisatie kan voldoen aan de eisen van goed financieel management. Ze helpen zicht te krijgen op de binnen de organisatie aanwezige kwaliteiten en stellen u in staat om aandachtspunten te signaleren. Hoe beter functionarissen voldoen aan de deskundigheidsprofielen die bij hun rol passen, des te beter is uw organisatie in staat om te voldoen aan de Norm voor goed financieel management. Voor veel organisaties zal gelden dat zij nog niet alle rollen optimaal hebben belegd en dat nog niet alle genoemde competenties bij de juiste functionarissen aanwezig zijn. In die zin kunt u de deskundigheidsprofielen beschouwen als een werkmodel, dat richting geeft bij de verdere professionalisering van uw financieel management. Deskundigheidsprofielen spelen een rol in allerlei organisatieprocessen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan: het maken van afwegingen over nieuwe functies (functiehuis, functiebouwwerk); het opstellen van managementcontracten; beoordelingsgesprekken; het maken van afwegingen tussen insourcing en outscourcing; het maken van afwegingen over splitsing van functies. U kunt de profielen ook inzetten bij trainingen, bij werving en selectie en bij persoonlijke ontwikkelplannen. Ten slotte kunnen de deskundigheidsprofielen bijdragen aan het transparanter organiseren van uw organisatie. De profielen maken namelijk ook duidelijk waar en wanneer het wenselijk is om tussen diverse functies/rollen een zekere mate van functiescheiding aan te brengen. 20 FINANCIEEL MANAGEMENT EEN ZAAK VAN MENSEN

22 De praktijkvoorbeelden in deel II besteden nadrukkelijk aandacht aan het gebruik van de profielen. Tal van betrokkenen vertellen, allen vanuit hun eigen rol, wat zij vinden van de deskundigheidsprofielen en hoe zij die denken te gaan gebruiken. Ook leest u in de interviews hoe zij nu omgaan met bijvoorbeeld het beleggen van verantwoordelijkheden, de interne taakverdeling, de keuze tussen insourcing en outsourcing, het inrichten van functies, het ontwikkelen van competenties en de werving van nieuw personeel. De geïnterviewden maken u deelgenoot van hun dilemma s, hun afwegingen en hun keuzes. Ze vertellen over de belemmeringen die ze ondervonden en de oplossingen die ze daarvoor bedachten. Iedere geïnterviewde heeft een ander verhaal. Wat zij allen echter delen is hun overtuiging dat competenties die benodigd zijn om doelen en financiële middeleninzet te koppelen, vandaag de dag van wezenlijk belang zijn in alle onderwijsorganisaties. DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 21

23 4 De opbouw van de deskundigheidsprofielen De deskundigheidsprofielen hebben betrekking op zeven rollen in onderwijsorganisaties. Deze rollen kunnen bij verschillende functies belegd worden. Een rol is derhalve niet hetzelfde als een functie. Zo kan de rol van bestuurder worden vervuld door een college van bestuur of door een algemene directie. Ook komt het voor dat een rol is belegd bij meerdere functies. Andersom zien we ook combifuncties die meerdere rollen combineren. Een veel voorkomende combifunctie in het primair onderwijs is bijvoorbeeld die van controller/hoofd financiën. De deskundigheidsprofielen zijn alle opgebouwd volgens een vast stramien. Achtereenvolgens bevat elk profiel de volgende elementen: opdracht; taken; kennis; attitude; vaardigheden. De opdracht en taken geven weer wat een functionaris met de betreffende rol in het kader van financieel management moet doen. De competenties waarover hij dient te beschikken om die opdracht en taken te vervullen, zijn onderverdeeld in kennis, attitude en vaardigheden. Voor alle rollen geldt dat dit boek zich beperkt tot de elementen die noodzakelijk zijn voor goed financieel management; de koppeling van beleid en middelen staat centraal. In de praktijk hebben de rollen uiteraard een soms aanzienlijk ruimere opdracht en een breder takenpakket. Voor de uitvoering van de taken die niet direct te maken hebben met financieel management, kunnen bovendien ook andere competenties van belang zijn. De opdracht, taken en competenties die geen directe relevantie hebben voor het kunnen maken van de koppeling van beleid en financiële middelen blijven in dit boek echter buiten beschouwing. 22 FINANCIEEL MANAGEMENT EEN ZAAK VAN MENSEN

24 5 Test uzelf en uw organisatie In het kader van het project Eerst kiezen, dan delen is een digitale zelftest ontwikkeld. Deze test verschaft u zicht op de binnen uw organisatie beschikbare kwaliteiten en vergelijkt deze per functiegroep met de deskundigheidsprofielen. Ook is het mogelijk met behulp van de test de huidige ontwikkelingsfase van het financiële management in uw organisatie te vergelijken met de Norm goed financieel management. De test helpt u zo een beeld te krijgen van de fase waarin het financieel management van uw organisatie zich thans bevindt. De digitale zelftest is ontwikkeld in het kader van het trainingsaanbod van Eerst kiezen, dan delen. De uitkomsten van de test kunnen u houvast bieden bij het maken van een keuze uit het scholingsaanbod en bij het formuleren van leer- en ontwikkeldoelen. De test heeft echter ook een diagnostische waarde indien u niet gebruikmaakt van het professionaliseringsaanbod. U kunt de uitkomsten in dat geval bijvoorbeeld gebruiken voor een nulmeting en het opstellen van verbeterplannen. De zelftest bestaat uit twee gescheiden onderdelen zodat u uzelf en de medewerkers binnen uw organisatie kunt testen én kunt toetsen in welke fase van financieel management uw organisatie zich bevindt. U kiest zelf van welk deel van de test u gebruikmaakt. De zelftest maakt duidelijk: hoe de kwaliteiten van de belangrijkste medewerkersgroepen zich verhouden tot de deskundigheidsprofielen financieel management; in welke ontwikkelingsfase het financieel management van uw organisatie zich bevindt. U vindt de zelftest op het digitale platform van het project Eerst kiezen, dan delen : Naast de zelftest biedt dit platform u ook de mogelijkheid kennis te nemen van aansprekende praktijkvoorbeelden, hulpmiddelen, implementatievisies, scholingsmogelijkheden en achtergrondartikelen. DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 23

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid Eerst kiezen, dan delen Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid Financieel management op hoofdlijnen Bouwstenen voor beleid 2 Financieel management op hoofdlijnen Financieel management

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Het meerjarenperspectief Bouwstenen voor beleid

Eerst kiezen, dan delen. Het meerjarenperspectief Bouwstenen voor beleid Eerst kiezen, dan delen Het meerjarenperspectief Bouwstenen voor beleid Het meerjarenperspectief Bouwstenen voor beleid Scenario s, opties en de meerjarenbegroting 2 het meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht

magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht nummer 10 oktober 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie