Einde van de monsterboete?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Einde van de monsterboete?"

Transcriptie

1 tipsenadvies-vrijeberoepen.be Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepen 21 jaargang - nummer augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Controle Einde van de monsterboete?... 1 Btw Advocaten voortaan btw-plichtig!... 2 Notionele interestaftrek Dividend uitkeren voor meer notionele interestaftrek?... 3 Aftrekbare kosten Een factuur van vorig jaar in de kosten steken?... 4 Btw Bestaan overdreven kosten ook voor de btw?... 5 Roerende voorheffing Twee keer positief fiscaal nieuws!... 6 Fondsenspaarplan Laat u niet vangen aan fondsenspaarplannen... 7 Beleggen Tak 23 weer (fiscaal) populair?... 8 Internet Belt u wel effectief goedkoper?... 8 Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-vrijeberoepen.be CONTROLE Nieuwe wetgeving Einde van de monsterboete? Na jaren van discussie is er eindelijk een nieuwe wet en een nieuwe circulaire in verband met de monsterboete van 309%. Bent u nu weer veilig? Nieuwe wet en nieuwe circulaire. Eind juni werden de wettelijke regels versoepeld voor de zgn. aanslag geheime commissielonen van 309%, die door de fiscus opgelegd kan worden wanneer uw vennootschap privékosten betaald heeft (wet van , BS ). Enkele weken later heeft de fiscus bovendien een circulaire gepubliceerd waarin hij zegt de nieuwe wettelijke regels soepel te zullen toepassen (Ci.RH. 421/ van ). Wat houdt de nieuwe regeling precies in? Hoe was het? Uw vennootschap kon maar ontsnappen aan de monsterboete op voordelen van alle aard (lees: privékosten die uw vennootschap betaald heeft) die niet op uw loonfiche stonden, ofwel door te bewijzen dat u die voordelen privé tijdig en spontaan vermeld had in uw aangifte in de personenbelasting, ofwel als het ging om kleine foutjes die u te goeder trouw begaan had inzake forfaitair gewaardeerde voordelen van alle aard, en u zich alsnog op die voordelen liet belasten. Voortaan minder strenge regels! De monsterboete van 309% is voortaan een absolute uitzonderingsmaatregel. Ze kan enkel nog toegepast worden als de voordelen niet meer effectief en definitief belast kunnen worden bij u privé. Fiscus is milder dan de wet! Volgens de wet moet die belasting bij u privé nog gebeuren binnen de gewone aanslagtermijn van drie jaar, en moet u er akkoord mee gaan. De fiscus is voor één keer echter milder dan de wet en aanvaardt ook een taxatie buiten die termijn en ook zonder uw akkoord. Wanneer u bovendien het voordeel niet spontaan aangegeven heeft, maar pas later akkoord gaat met de belasting ervan, is volgens de wet het voordeel ook belastbaar bij uw vennootschap, als zgn. verworpen uitgave. Volgens de circulaire is zo n dubbele belasting echter, zeker als u niet te kwader trouw bent, niet nodig. Vanaf wanneer? De nieuwe wet geldt pas vanaf het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013), maar de fiscus aanvaardt dat de nieuwe, soepelere regeling ook al toegepast kan worden bij controles over vorige jaren. De monsterboete van 309% zal zogoed als niet meer toegepast worden wanneer uw vennootschap nietaangegeven privékosten betaald heeft. Voorwaarde is wel dat u er zich alsnog privé op laat belasten. Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P

2 BTW Advocaten voortaan btw-plichtig! Nieuwe wetgeving Begin juli besliste de federale regering dat advocaten voortaan ook btw-plichtig worden. Vanaf wanneer gaat die btw-plicht in, wat moet u concreet doen en wat zijn de voornaamste gevolgen voor uw cliënten en voor uzelf als advocaat? Als advocaat btw aanrekenen Tot nu toe vrijgesteld. Tot op heden bent u als advocaat in principe vrijgesteld van btw-verplichtingen. U rekent uw cliënten dus geen btw aan, u kunt de btw op uw aankopen ook niet recupereren, u dient geen periodieke btw-aangiften in, enz. Binnen kort verandert dat echter en wordt u btwplichtig, met alle gevolgen van dien... Btw-nummer aanvragen. Die btw-plicht gaat in vanaf 1 januari Tegen die datum heeft u ook een btw-nummer nodig, net zoals iedereen die btw-plichtig is. Daarvoor moet u (uw boekhouder) uiterlijk in december een aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden (zgn. formulier 604 A) indienen bij uw bevoegd btw-controlekantoor, dat in principe gevestigd is op dezelfde plaats als uw belastingcontrolekantoor. Duurder voor uw cliënten? U rekent btw aan. Vanaf 1 januari 2014 moet u in principe 21% btw aanrekenen op al uw prestaties. Het maakt hierbij niet uit of uw cliënt zelf btw-plichtig of een particulier is. Wordt u nu duurder voor cliënten? Voor uw particuliere cliënten zeker wel, want bovenop uw ereloon moeten zij nu ook btw betalen. Ook uw professionele cliënten moeten dat doen, maar zij kunnen die btw wel in aftrek brengen indien zij zelf ook btw-plichtig zijn en voor zover het gaat om beroepsmatige dienstverlening natuurlijk. Voortaan zelf btw recupereren! Recht op aftrek. U moet niet alleen btw aanrekenen aan uw cliënten, maar u kunt ook de btw die u zelf betaalt op uw beroepsmatige aankopen in principe in aftrek brengen. Let op 1! Op autokosten kunt u maximaal 50% van de btw in aftrek brengen. Voor o.a. restaurantkosten en zgn. kosten van onthaal die geen publiciteitskosten zijn, kunt u de btw in het geheel niet recupereren. Let op 2! Om de btw te kunnen recupereren, heeft u wel een factuur nodig die btw-conform is, die m.a.w. alle daartoe wettelijk voorgeschreven vermeldingen bevat. Zorg er in elk geval voor dat uw leverancier beschikt over uw correcte identiteitsgegevens en btw-nummer en dat u die facturen tijdig doorspeelt aan uw boekhouder. Tip. Ook de btw die u in het verleden - vóór u btw-plichtig werd betaald heeft op de aankoop van zgn. bedrijfsmiddelen (kantoorgebouw, pc, auto, smartphone, ) kunt u onder bepaalde voorwaarden nog deels recupereren (KB nr. 3, art. 21bis). Naleven btw-verplichtingen. Om te beginnen moet u voortaan btw-conforme facturen opmaken i.p.v. uw klassieke ereloonnota s. U moet ook perio diek (per kwartaal of maandelijks) een btwaangifte indienen. Bedraagt uw ontvangen btw meer dan uw aftrekbare btw, dan moet u het saldo doorstorten aan de staat. Daarnaast gelden er ook nog andere btw-verplichtingen, zoals het het indienen van de jaarlijkse klantenlisting, enz. Let op! Door al die btw-verplichtingen die nageleefd moeten worden, zal uw boekhouder ook duurder worden, want hij heeft ook meer werk... Tip. Aan uw particuliere cliënten hoeft u geen btwconforme factuur uit te reiken (ook al rekent u dus btw aan), maar volstaat een klassieke ereloonnota. Advocaten worden vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig. Vraag uiterlijk in december alvast uw btw-nummer aan. Uw beroepsmatige cliënten kunnen de btw die u aanrekent recupereren, maar voor uw particuliere cliënten wordt u 21% duurder. De beroepsmatige btw die u zelf betaalt, kunt u voortaan wel recupereren!

3 NOTIONELE INTERESTAFTREK Actualiteit Dividend uitkeren voor meer notionele interestaftrek? De voorzitter van een voetbalclub besliste onlangs om een fors dividend uit te keren. Dat zou nl. een hogere notionele interestaftrek (NI) opleveren, zo werd er in de pers verteld. Klopt dat of pot u de winst van uw bvba beter op? Waarover gaat het? Minder belastingen betalen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u zich blauw betaalt aan belastingen als dat wettelijk gezien niet nodig is. Bekijk dus gerust elk jaar met uw boekhouder hoe u de diverse fiscale regeltjes in uw geval optimaal kunt toepassen. Het probleem is echter dat de regering de spelregels om de haverklap wijzigt. Dividend zwaarder belast. Zo besliste de regering onlangs om de rijkentaksregeling te vereenvoudigen. Dividenden worden sindsdien in principe tegen 25% roerende voorheffing belast. Een regelrechte belastingverhoging Notionele interestaftrek (NI) behouden. Dat is dan weer een maatregel die de belastingdruk vermindert voor vennootschappen met een grote buffer eigen middelen. Ook daaraan werd onlangs echter nog stevig gesleuteld. In extremis nog bijsturen? Als u de persberichten moet geloven, doet/deed u er goed aan om op de jaarvergadering te beslissen om de winst toch uit te keren. Zolang uw jaar rekening niet neergelegd is, zou u in extremis nog kunnen bijsturen. Voor zover dat nodig is Wat is er voor u van belang? Meer NI, minder belasting te betalen. Hoe beter uw vennootschap gekapitaliseerd is, hoe meer NI u kunt genieten. U mag immers van de belastbare winst van uw vennootschap als kosten een fictieve (want niet effectief betaalde) interestvergoeding aftrekken, berekend op het bedrag aan eigen centen dat u in uw vennootschap heeft zitten. Zonder al te technisch te worden Tip. Van belang daarbij is niet alleen het kapitaal dat u bij de oprichting inbracht, maar ook de winst die u doorheen de jaren oppot (officieel: reserveert of overdraagt). Concreet. Wie zijn vennootschap bv lichter maakt door een dividend uit te keren, vermindert dus de basis waarop de NI berekend wordt. Die vennootschap dreigt dus volgend jaar niet minder, maar net meer belasting te moeten betalen. Op het eerste gezicht niet optimaal Beter geen winst uitkeren dus. Dat klopt! De kostprijs van een dividenduitkering is immers niet alleen die 25% roerende voorheffing, maar ook nog het verlies aan NI-voordeel. Als u voldoende winst maakt. Dat is wel van belang. Als u in 2013 geen winst maakt, dan doet u in 2014 fiscaal gezien geen NI-voordeel met een hoger bedrag aan eigen centen in uw bvba. Let op! Het stuk NI dat onbenut blijft wegens onvoldoende winst, kunt u sinds kort ook niet meer overdragen naar een volgend boekjaar. Een van die recente begrotingsmaatregelen Goed om te weten. Die buffer aan eigen middelen verhoogt uiteraard wel uw kredietwaardigheid t.o.v. bv. uw bank. Hoe rijker uw vennootschap, hoe meer u bij uw bank op krediet kunt rekenen dus. Anders toch geld uit uw bvba halen? Ingeval iemand meer dan een vennootschap heeft, waarvan de ene (bv. de werkvennootschap) in 2013 wellicht geen en de andere (bv. een holding) wellicht wel winst maakt, valt het te overwegen om een stuk eigen centen uit die ene vennootschap te halen en over te hevelen naar die andere. Beslist(e) u op de jaarvergadering om geen dividend uit te keren, maar de winst op te potten, dan geniet u volgend jaar in principe een hogere NI. Houd er wel rekening mee dat u het stuk NI dat onbenut blijft omdat u te weinig winst maakt, niet langer naar een volgend boekjaar kunt overdragen

4 AFTREKBARE KOSTEN Nieuwe rechtspraak Een factuur van vorig jaar in de kosten steken? Stel, u merkt per ongeluk dat u vergat om bepaalde kosten van een vorig jaar aan uw boekhouder door te geven zodat ze ten onrechte niet afgetrokken w erden. Kunt u dat nog rechtzetten en zo ja, hoe? Een recent vonnis licht toe... Wat is er gebeurd? De feiten. Een zelfstandige was vergeten om een factuur van 1996, die verkeerd geklasseerd was, dat jaar in de kosten te steken en hij wilde dit rechtzetten door de factuur dan maar in 1998 af te trekken. Bij een belastingcontrole van boekjaar 1998 kwam dit echter aan het licht en de controleur verwierp onherroepelijk (maar terecht) de aftrek omdat het geen kosten van dat jaar waren. De zelfstandige legde zich daarbij neer, maar hij wilde wel een zgn. ambtshalve ontheffing voor 1996, vermits hij toen ten onrechte te weinig kosten aftrok. De fiscus. De fiscus weigert de ontheffing toe te staan. Vermits de bezwaartermijn voor 1996 op dat moment reeds verstreken was, is een ontheffing immers enkel mogelijk voor een zgn. materiële vergissing. En volgens de fiscus kan hier geen sprake zijn van zo n materiële vergissing vergeet om een factuur in te brengen, is het dus geen optie om dit dan maar in een volgend jaar recht te zetten. Dit betekent echter niet dat u niets meer kunt doen als u zo n vergetelheid vaststelt. Tijdig. Als uw aangifte nog niet ingediend is, bv. voor uw inkomsten van 2012, dan is er in principe geen probleem en bezorgt u de factuur het best zo snel mogelijk aan uw boekhouder. Let op! Heeft u een bvba en is de jaarrekening wel al ingediend, dan betekent dit ook dat er een verbeterde jaarrekening opgemaakt en ingediend moet worden. Iets later. Is uw aangifte voor uw inkomsten van 2012 wel al ingediend, dan laat u uw boekhouder het best de controleur contacteren met de vraag om de cijfers nog te wijzigen. De controleur is niet verplicht om dit te doen, maar als het duidelijk een vergetelheid betreft, is de kans groot dat hij er rekening mee houdt. Op die manier vermijdt hij immers het extra werk van een bezwaarschrift Wat heeft de rechter gezegd? De rechter geeft de fiscus gelijk (rb. Luik, ). De aftrek van een factuur in een verkeerd jaar betreft volgens hem inderdaad geen materiële vergissing. De factuur was immers wel degelijk opgenomen in de boekhouding, zodat er geen sprake kan zijn van een vergetelheid, maar wel van een foutieve beoordeling (aftrek in een verkeerd jaar). Vermits het bijgevolg geen materiële vergissing betreft, kan er geen ontheffing meer toegestaan worden. Wat moet u ervan onthouden? Zelf rechtzetten? U heeft niet de keuze in welk jaar u bepaalde kosten aftrekt. Als u toch eens Nog later. Als u ook uw aanslagbiljet al gekregen heeft, wat in principe het geval is voor uw inkomsten van 2011, dan zit er inderdaad niets anders op dan een bezwaarschrift in te dienen. Voor een duidelijke vergissing wordt dat normaal gezien wel ingewilligd. Belangrijk is wel dat dit binnen de zes maanden na de verzending van uw aanslagbiljet gebeurt. Als dit voor uw inkomsten van 2011 bv. gebeurde op 22 maart 2013, dan heeft u nog de tijd tot 21 september Veel te laat. Als u pas na de bezwaartermijn vaststelt dat een factuur niet ingebracht werd, dan kunt u enkel nog een ambtshalve ontheffing vragen en die wordt hiervoor in principe niet toegestaan, hoewel hier in het verleden ook al anders over geoordeeld werd (Brussel, ). De factuur zomaar in een volgend jaar aftrekken, is niet toegelaten. Zolang de bezwaartermijn niet verstreken is, heeft u echter nog mogelijkheden om de vergissing te laten rechtzetten, bv. middels een verzoek aan de controleur

5 BTW Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-vrijeberoepen.be Bestaan overdreven kosten ook voor de btw? Vindt uw belastingcontroleur bepaalde kosten overdreven, dan kan hij die uit uw aftrekbare kosten gooien. Betekent dit dan automatisch dat ook de btw op die overdreven kosten niet langer recupereerbaar is? Aftrekbaar als beroepskosten? Beroepskosten. Kosten zijn aftrekbaar als be roeps kosten (in één keer of via afschrijvingen als het gaat om een investering) als die gedaan zijn om beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden. U moet dus zelf het beroepsmatige karakter van de kosten bewijzen. Pure privékosten die niets te maken hebben met uw beroep (bv. uw tv, uw nieuwe slaap kamer, ) zijn dan ook niet aftrekbaar. Overdreven beroepskosten. Uw belastingcontroleur kan inderdaad kosten waarvan hij aanvaardt dat het wel degelijk gaat om beroepskosten toch ge deel telijk verwerpen als hij vindt dat ze over dreven zijn. Hij moet daarvoor dan aantonen dat de kosten de beroepsbehoeftes op een onredelijke wijze overtreffen en eigenlijk vooral dienen om uzelf een zekere status te geven. U koopt bv. een Ferrari voor uw beroepsmatige verplaatsingen of u koopt exclusief designmeubilair voor uw kantoor. De fiscus moet het bewijzen. De controleur mag wel enkel het gedeelte verwerpen dat overdreven is en hij moet dat ook op een redelijke wijze vaststellen, dus rekening houdend met uw concrete situatie. Dat is echter niet zo eenvoudig, want bij betwistingen voor de rechtbank haalt de fiscus vaak bakzeil. Tip. Is een bepaalde uitgave overdreven volgens uw controleur, dan is er dus sowieso ook altijd een deel niet-overdreven en dus wel aftrekbaar bij. Let op! De verwerping van het overdreven ge deelte van kosten komt boven op de beperking (bij gemengd gebruik) van de aftrek in verhouding tot het beroepsgebruik. De verwerping komt ook boven op de algemene aftrekbeperkingen voor bv. autokosten en restaurantkosten. Wat met de btw? Aftrekbaar indien beroepsmatig. Als btwplichtige kunt u in principe de btw recupereren op kosten die beroepsmatig zijn. De voorwaarde voor de aftrekbaarheid is dus gelijkaardig aan die voor de belastingen. Logischerwijs is de btw op pure privékosten ook niet aftrekbaar en is de btw op gemengde kosten slechts gedeelte lijk aftrekbaar. Btw op overdreven beroepskosten? In tegen stelling tot uw belastingcontroleur kan uw btw-controleur de redelijkheid van uw kosten niet be oor delen! Voor de Btw zijn kosten name lijk ofwel beroeps matig en dan is de btw aftrek baar, ofwel niet beroepsmatig en dan is de btw niet aftrek baar. De Btw kan m.a.w. niet zeggen dat be paalde kosten beroepsmatig zijn en toch een deel van de btw-aftrek weigeren (behalve voor bv. auto s e.d., waarop de btw sowieso slechts beperkt aftrekbaar is). Let op! Om de btw-aftrek te kunnen weigeren, zal uw btw-controleur het dus eerder over een andere boeg gooien en bv. beweren dat bepaalde kosten niet beroepsmatig (maar zuiver privé) zijn in plaats van te beweren dat ze overdreven zijn. Consequentie. Verwerpt uw belastingcontroleur een deel van bv. de kosten van uw Ferrari of uw designmeubilair omdat hij die kosten overdreven vindt, dan bevestigt hij in feite meteen ook dat de kosten op zich wel beroepskosten zijn en geen privé kosten! Enkel een beroepsmatige uitgave kan nl. overdreven zijn. Zijn collega van de Btw kan de btw-aftrek zo dus niet meer weigeren omdat de betrokken uitgave niet beroepsmatig zou zijn... Voor de btw bestaan er geen overdreven kosten. Als een uitgave beroeps matig is, dan is de btw dus in principe aftrekbaar, ook als het voor de Belastingen om overdreven beroepskosten gaat. Ook overdreven kosten zijn namelijk nog altijd beroepsmatig en enkel de btw op privé-uitgaven is niet aftrekbaar

6 ROERENDE VOORHEFFING Twee keer positief fiscaal nieuws! Nieuwe wetgeving Volgens een recente wet wordt het op termijn weer mogelijk om dividenden uit te keren tegen 15% belasting. Daarnaast kunt u de belasting op de opgepotte winsten uit het verleden laten vastklikken op 10%. Even kijken... Weer goedkopere dividenden Hoeveel betaalt u op een dividend? Dat is sinds 1 januari 2013 kortweg 25% roerende voorheffing (rv). Reken daarbij ook nog het feit dat dividenden niet aftrekbaar zijn in uw vennootschap en u houdt privé netto nauwelijks de helft over van het brutodividend. Wat is er gewijzigd sinds 1 juli 2013? Kortweg, dat er opnieuw de mogelijkheid bestaat om dividenden uit te keren tegen een verlaagd tarief van 15% i.p.v. 25%. Vereist daarvoor is wel dat u een kapitaal verhoging doet met vers geld én dat u dan drie jaar wacht met een dividenduitkering. Vanaf het vierde jaar zal u dan een dividend kunnen op nemen tegen 15% (rv). Let op! Dat verlaagd tarief van 15% geldt wel alleen voor de dividenden die betrekking hebben op dat nieuwe kapitaal. Verhoogt u het kapitaal van naar , dan geldt het 15%-tarief dus slechts voor 33% van de dividenden. Tip. Richt u een bijkomende vennootschap op, dan geldt dat voor alle dividenden uitgekeerd door die vennootschap. Voor alle types vennootschappen? Niet echt! Het moet nl. gaan om een vennootschap met een wettelijk vereist minimumkapitaal. Voor een nv en een bvba is er dus zeker geen probleem. Voor een vof bv. kan het dus in principe niet, tenzij het kapitaal van die vof na de nieuwe inbreng van kapitaal minstens gelijk is aan Dus in feite pas vanaf 2016? Ja, voor een effectieve dividenduitkering tegen 15% wel. Vereist is immers dat u drie jaar wacht na de inbreng van het verse kapitaal. Dat laatste kan echter wel al sinds 1 juli Hoe sneller u dus die inbreng doet, hoe sneller u het verlaagd tarief van 15% kunt genieten voor uw dividenden. Niet verkopen intussen! Ook dat is effectief een voorwaarde. Die 15% kan in principe m.a.w. alleen genoten worden door diegene die dat verse geld ingebracht heeft. Worden de aandelen verkocht, dan worden de dividenden dus sowieso tegen 25% roerende voorheffing belast. Tip. Uw aandelen schenken of laten vererven aan uw kinderen of echtgeno(o)t(e) kan geen kwaad. Opgepotte winst vastklikken tegen 10% De zgn. belaste reserves? Dat zijn inderdaad de winsten van uw vennootschap uit het verleden die niet uitgekeerd werden als dividend. Zou u die nu alsnog opnemen als dividend, dan kost u dat ook 25% roerende voorheffing. Het kan voortaan ook anders... Omzetten in kapitaal en vastklikken. Dat is ook een van de zgn. relancemaatregelen. Het houdt in dat u die reserves incorporeert of m.a.w. laat opnemen in het kapitaal van uw vennootschap tegen betaling van 10% roerende voorheffing. Na in principe vier jaar kunt u dan een kapitaalvermindering doen zonder daarop nog verder belast te worden. Let op! Dit kan ook pas sinds 1 juli 2013 én moet bovendien gebeuren vóór 1 oktober 2014 en voor velen zelfs vóór 31 december Zelfde dividend blijven opnemen! Dat is het nadeel. Heeft u de laatste vijf jaar dividenden opgenomen, dan moet u dat ook doen in het boekjaar dat u uw reserves vastklikt, tenminste als u winst gemaakt heeft. Doet u dat immers niet, dan betaalt u hoe dan ook 15% op een fictief dividend. Brengt u voortaan vers geld in in uw vennootschap, dan betaalt u vanaf 2016 slechts 15% belasting i.p.v. 25% op de uitgekeerde dividenden. U mag die aandelen intussen dan echter niet verkopen. Zet u bestaande reserves om in kapitaal, dan betaalt u nu 10% en bij een latere kapitaalvermindering niets!

7 FONDSENSPAARPLAN Laat u niet vangen aan fondsenspaarplannen Actualiteit Uw bankier pakt graag uit met een zgn. fondsenspaarplan voor wie wil sparen voor de kinderen of gewoon om zelf een spaarpotje op te bouwen. Waarom zou dat interessant zijn en waarop moet u letten? Fondsenspaarplan? Gespreid beleggen is verstandig. Via een fondsenspaarplan kunt u uw geld gespreid beleggen. Door elke maand een bedrag te storten, loopt u niet het risico al uw geld op een slecht moment te beleggen. Bovendien hoeft u niet over grote sommen geld te beschikken, maar u kunt elke maand het bedrag beleggen dat u zelf wilt. Flexibele formules. Veel banken bieden spaarformules aan waarin u al vanaf 25 in een beleggingsfonds naar keuze kunt storten. Ook verzekeraars bieden dergelijke formules aan via hun Tak 23-contracten. Via een spaarplan kan iedereen dus met een bescheiden bedrag en op eigen tempo in aandelen en/of in obligaties beleggen. De fondsen worden daarbij in zgn. fracties gekocht, tegen de bedragen die u zelf wenst en ook de storting frequentie kiest u zowat zelf. Let op de kosten! Belangrijk is dat u niet te veel kosten betaalt. Met individuele aandelen is dat niet evident. De kosten voor een aandelentransactie bedragen bij een goedkope internetmakelaar nl. minstens 6. Op een bedrag van 100 is dat liefst 6%. Ook met een fondsenspaarplan let u echter het best op de kosten. Soms kunnen deze nl. oplopen tot 5% bij instap, zeker bij Tak 23-contracten; of men vraagt 0,75% extra beheerskosten per jaar. Onderhandel daarom over die instapkosten en probeer ze tot een minimum te herleiden. Uitstapkosten? Uitstappen uit een bancair spaarplan kan in principe op elk moment zonder kosten. Bij de spaarplannen met verzekeringsfondsen wordt er vaak met degressieve uitstapkosten gewerkt, die ook van toepassing zijn wanneer u Tak 23-fondsen koopt zonder plan. Bij de bancaire fondsen betaalt u ook geen extra kosten indien u van fonds verandert. Dat kan wel het geval zijn bij een Tak 23. Begin tijdig! Hoe vroeger u begint te sparen, hoe beter, want elke belegde euro brengt rente op die, doordat ze herbelegd wordt, ook rente opbrengt. De meeste spaarplannen leggen u geen minimale looptijd op. U kiest dus zelf hoe lang u in het spaarplan blijft. Houd er wel rekening mee dat beleggen in de financiële markten betekent dat u uw geld voor een tijdje moet kunnen missen. Vijf jaar is daarbij een minimum. Let op de onderliggende fondsen. Elke bank biedt wel zijn eigen fondsenspaarplan aan zoals het ING Focus Plan of het KBC Beleggingsplan, meestal met eigen fondsen, maar soms ook met topfondsen van andere fondsenbeheerders zoals bij Belfius Invest Top Funds Selection. U belegt het best in een goed gespreid wereldwijd geïnvesteerd fonds dat al wat bewezen heeft in het verleden. Hoe belegt u voor uw kinderen? Wilt u sparen voor een kind, dan kunt u de deelbewijzen van het spaarplan laten bewaren in een effectendepot op zijn of haar naam. De hele rompslomp van het aanduiden van een begunstigde, een verzekeringsnemer en een verzekerde die u wel heeft bij een Tak 23 blijft u dan bespaard. In plaats daarvan komt het beheer van de portefeuille in principe toe aan de ouders zoals bij een gewone spaarrekening en het kind krijgt zelf de zeggenschap over het kapitaal zodra het meerderjarig is. Dat geldt overigens ook wanneer u zelf een aandelenportefeuille samenstelt die u laat be waren in een effectendossier op naam van het kind. Fondsenspaarplannen laten u toe om gedisciplineerd te beleggen. Zorg ervoor dat u niet te veel instapkosten of verborgen kosten betaalt en kies voor goed gespreide fondsen met een goede beheerder

8 Colofon Hoofdredacteur: Peter VanRyckeghem Eindredacteur: Liesbeth Vossen Medewerkers: Johan Adriaens onafhankelijk vermogensplanner Wim Annerel financieel adviseur Mike Convents zaakvoerder Convents & Partners Erwin Cuyckens verzekeringsmakelaar Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Dirk Lambrecht advocaat Hans Malfliet professional banker Nadia Michiels advocaat Arnout Schotsmans notaris Michaël Schrevens advocaat Louis van Gilse verzekeringsadviseur Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Uw volgende stap Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies-vrijeberoepen.be/download Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Uw adviesbrief online: tipsenadvies-vrijeberoepen.be is een wettelijk geregistreerd merk. BELEGGEN Tak 23 weer (fiscaal) populair? Meerwaarde niet belast. Een Tak 23 is eigenlijk een beleggingsfonds verpakt in een verzekeringskleedje. De onderliggende fondsen kunnen aandelenfondsen, obligatiefondsen of gemengde fondsen (aandelen en obligaties) zijn. Tak 23-fondsen worden momenteel warm aangeprezen door verzekeraars omwille van hun fiscaal voordeel. Op het obligatiegedeelte van de meerwaarde bij de verkoop van de meeste beleggingsfondsen (obligatiefondsen of gemengde fondsen die voor minstens 25% in vastrentende waarden beleggen) betaalt u nl. 25% rv. De meerwaarde op een Tak 23-fonds daarentegen wordt niet belast, ook niet als u minder dan acht jaar in zo n fonds belegd heeft. Houd de kosten in het oog. Let er echter op dat dit fiscaal voordeel niet tenietgedaan wordt door de hoge kosten. Op een Tak 23 betaalt u een 2% instaptaks, 2% à 6% instapkosten en 1% à 1,6% jaarlijkse beheerskosten. Let vooral op die beheerskosten, die betaalt u immers elk jaar opnieuw en daarover kunt u ook niet onderhandelen. De meerwaarde op een Tak 23-fonds wordt niet belast. Zorg ervoor dat dit fiscaal voordeel niet tenietgedaan wordt door de hogere instap- en beheerskosten. INTERNET Belt u wel effectief goedkoper? Actualiteit Nu aan de orde Prijsdaling. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen voor telecom (telefonie en internet) met 20% gedaald. Dat blijkt althans uit een recente studie van de telecomwaakhond BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie). Ondanks die prijsdaling bestaat de kans echter dat u nog steeds te veel betaalt. De prijsverschillen tussen de operatoren blijken nl. erg groot te zijn. De gemiddelde mobiele beller betaalt bij de goedkoopste operator vandaag 9 per maand. Bij de duurste provider kost een vergelijkbaar abonnement 25. Voor vast internet is het prijsverschil zelfs nog groter: 25 versus 67. Vergelijken loont! U doet er dus goed aan om de tarieven van de verschillende telecomoperatoren regelmatig te vergelijken. Dat kan met behulp van een aantal websites, maar de meest betrouwbare is Bestetarief.be (http://www.bestetarief.be), een initiatief van het BIPT. U zit al bij de goedkoopste? Zelfs dan betaalt u mogelijk nog te veel. De recente prijsdalingen worden nl. vaak niet automatisch toegepast voor de bestaande klanten. Tip. Informeer dus ook bij uw huidige telecomaanbieder of uw tariefplan nog wel up-to-date is. Ter info, in meer dan de helft van de gevallen is dat alvast niet zo. De kans is groot dat u niet automatisch baat heeft bij de recente daling van de telecomprijzen. Neem daarom zelf het initiatief: vraag ernaar bij uw operator en vergelijk met andere aanbieders. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Geen monsterboete van 309% meer?

Geen monsterboete van 309% meer? tipsenadvies-belastingen.be Veertiendaagse adviesbrief voor belastingbesparing en actualiteitsanalyse In dit nummer... Controle Geen monsterboete van 309% meer?... 1 Voordeel auto Hoezo, geen privé belastbaar

Nadere informatie

De wijzigingen aan de regelgeving

De wijzigingen aan de regelgeving aangeboden door www.boekhouder.be De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten Inhoudstafel Voorwoord...1 Deel I Tips m.b.t. uw beroepskosten 1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten... 5 2. Eigen kosten van de vennootschap... 7 3. Verhuur een deel van uw

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd.

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

6. Hoe vermijdt u discussies over uw restaurantkosten?

6. Hoe vermijdt u discussies over uw restaurantkosten? 6. Hoe vermijdt u discussies over uw restaurantkosten? Over restaurantkosten (sowieso slechts voor 69% aftrekbaar) doet elke controleur lastig. Waarom bent u gaan eten als bloemist? Het was met uw vrouw

Nadere informatie

Flexinvest. Beleggen op uw eigen ritme. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Flexinvest. Beleggen op uw eigen ritme. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Flexinvest Beleggen op uw eigen ritme. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen op uw eigen ritme Bij het onderschrijven van uw Flexinvest, kiest u helemaal vrij: hoe vaak u wenst te storten: maandelijks,

Nadere informatie

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Met het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden financiert u de voorafbetaling van uw belastingen zonder dat uw financieel evenwicht

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6 Inhoudstafel 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1 1.1. Wat is dat precies, die notionele interestaftrek?... 1 1.1.1. Waar komt de naam vandaan?... 1 1.1.2. Waarom heeft men de notionele

Nadere informatie

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT Welkom Finance Avenue 20 Oktober 2012 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging g die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Positieve rechtspraak

Positieve rechtspraak Positieve rechtspraak Rb. Gent 26 feb 2002 : Bestuurdersvergoedingen sowieso aftrekbaar Situatieschets Een vennootschap M dient haar aangifte in de vennootschapsbelasting te laat in. Onder de kosten komt

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie