Einde van de monsterboete?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Einde van de monsterboete?"

Transcriptie

1 tipsenadvies-vrijeberoepen.be Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepen 21 jaargang - nummer augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Controle Einde van de monsterboete?... 1 Btw Advocaten voortaan btw-plichtig!... 2 Notionele interestaftrek Dividend uitkeren voor meer notionele interestaftrek?... 3 Aftrekbare kosten Een factuur van vorig jaar in de kosten steken?... 4 Btw Bestaan overdreven kosten ook voor de btw?... 5 Roerende voorheffing Twee keer positief fiscaal nieuws!... 6 Fondsenspaarplan Laat u niet vangen aan fondsenspaarplannen... 7 Beleggen Tak 23 weer (fiscaal) populair?... 8 Internet Belt u wel effectief goedkoper?... 8 Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-vrijeberoepen.be CONTROLE Nieuwe wetgeving Einde van de monsterboete? Na jaren van discussie is er eindelijk een nieuwe wet en een nieuwe circulaire in verband met de monsterboete van 309%. Bent u nu weer veilig? Nieuwe wet en nieuwe circulaire. Eind juni werden de wettelijke regels versoepeld voor de zgn. aanslag geheime commissielonen van 309%, die door de fiscus opgelegd kan worden wanneer uw vennootschap privékosten betaald heeft (wet van , BS ). Enkele weken later heeft de fiscus bovendien een circulaire gepubliceerd waarin hij zegt de nieuwe wettelijke regels soepel te zullen toepassen (Ci.RH. 421/ van ). Wat houdt de nieuwe regeling precies in? Hoe was het? Uw vennootschap kon maar ontsnappen aan de monsterboete op voordelen van alle aard (lees: privékosten die uw vennootschap betaald heeft) die niet op uw loonfiche stonden, ofwel door te bewijzen dat u die voordelen privé tijdig en spontaan vermeld had in uw aangifte in de personenbelasting, ofwel als het ging om kleine foutjes die u te goeder trouw begaan had inzake forfaitair gewaardeerde voordelen van alle aard, en u zich alsnog op die voordelen liet belasten. Voortaan minder strenge regels! De monsterboete van 309% is voortaan een absolute uitzonderingsmaatregel. Ze kan enkel nog toegepast worden als de voordelen niet meer effectief en definitief belast kunnen worden bij u privé. Fiscus is milder dan de wet! Volgens de wet moet die belasting bij u privé nog gebeuren binnen de gewone aanslagtermijn van drie jaar, en moet u er akkoord mee gaan. De fiscus is voor één keer echter milder dan de wet en aanvaardt ook een taxatie buiten die termijn en ook zonder uw akkoord. Wanneer u bovendien het voordeel niet spontaan aangegeven heeft, maar pas later akkoord gaat met de belasting ervan, is volgens de wet het voordeel ook belastbaar bij uw vennootschap, als zgn. verworpen uitgave. Volgens de circulaire is zo n dubbele belasting echter, zeker als u niet te kwader trouw bent, niet nodig. Vanaf wanneer? De nieuwe wet geldt pas vanaf het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013), maar de fiscus aanvaardt dat de nieuwe, soepelere regeling ook al toegepast kan worden bij controles over vorige jaren. De monsterboete van 309% zal zogoed als niet meer toegepast worden wanneer uw vennootschap nietaangegeven privékosten betaald heeft. Voorwaarde is wel dat u er zich alsnog privé op laat belasten. Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P

2 BTW Advocaten voortaan btw-plichtig! Nieuwe wetgeving Begin juli besliste de federale regering dat advocaten voortaan ook btw-plichtig worden. Vanaf wanneer gaat die btw-plicht in, wat moet u concreet doen en wat zijn de voornaamste gevolgen voor uw cliënten en voor uzelf als advocaat? Als advocaat btw aanrekenen Tot nu toe vrijgesteld. Tot op heden bent u als advocaat in principe vrijgesteld van btw-verplichtingen. U rekent uw cliënten dus geen btw aan, u kunt de btw op uw aankopen ook niet recupereren, u dient geen periodieke btw-aangiften in, enz. Binnen kort verandert dat echter en wordt u btwplichtig, met alle gevolgen van dien... Btw-nummer aanvragen. Die btw-plicht gaat in vanaf 1 januari Tegen die datum heeft u ook een btw-nummer nodig, net zoals iedereen die btw-plichtig is. Daarvoor moet u (uw boekhouder) uiterlijk in december een aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden (zgn. formulier 604 A) indienen bij uw bevoegd btw-controlekantoor, dat in principe gevestigd is op dezelfde plaats als uw belastingcontrolekantoor. Duurder voor uw cliënten? U rekent btw aan. Vanaf 1 januari 2014 moet u in principe 21% btw aanrekenen op al uw prestaties. Het maakt hierbij niet uit of uw cliënt zelf btw-plichtig of een particulier is. Wordt u nu duurder voor cliënten? Voor uw particuliere cliënten zeker wel, want bovenop uw ereloon moeten zij nu ook btw betalen. Ook uw professionele cliënten moeten dat doen, maar zij kunnen die btw wel in aftrek brengen indien zij zelf ook btw-plichtig zijn en voor zover het gaat om beroepsmatige dienstverlening natuurlijk. Voortaan zelf btw recupereren! Recht op aftrek. U moet niet alleen btw aanrekenen aan uw cliënten, maar u kunt ook de btw die u zelf betaalt op uw beroepsmatige aankopen in principe in aftrek brengen. Let op 1! Op autokosten kunt u maximaal 50% van de btw in aftrek brengen. Voor o.a. restaurantkosten en zgn. kosten van onthaal die geen publiciteitskosten zijn, kunt u de btw in het geheel niet recupereren. Let op 2! Om de btw te kunnen recupereren, heeft u wel een factuur nodig die btw-conform is, die m.a.w. alle daartoe wettelijk voorgeschreven vermeldingen bevat. Zorg er in elk geval voor dat uw leverancier beschikt over uw correcte identiteitsgegevens en btw-nummer en dat u die facturen tijdig doorspeelt aan uw boekhouder. Tip. Ook de btw die u in het verleden - vóór u btw-plichtig werd betaald heeft op de aankoop van zgn. bedrijfsmiddelen (kantoorgebouw, pc, auto, smartphone, ) kunt u onder bepaalde voorwaarden nog deels recupereren (KB nr. 3, art. 21bis). Naleven btw-verplichtingen. Om te beginnen moet u voortaan btw-conforme facturen opmaken i.p.v. uw klassieke ereloonnota s. U moet ook perio diek (per kwartaal of maandelijks) een btwaangifte indienen. Bedraagt uw ontvangen btw meer dan uw aftrekbare btw, dan moet u het saldo doorstorten aan de staat. Daarnaast gelden er ook nog andere btw-verplichtingen, zoals het het indienen van de jaarlijkse klantenlisting, enz. Let op! Door al die btw-verplichtingen die nageleefd moeten worden, zal uw boekhouder ook duurder worden, want hij heeft ook meer werk... Tip. Aan uw particuliere cliënten hoeft u geen btwconforme factuur uit te reiken (ook al rekent u dus btw aan), maar volstaat een klassieke ereloonnota. Advocaten worden vanaf 1 januari 2014 btw-plichtig. Vraag uiterlijk in december alvast uw btw-nummer aan. Uw beroepsmatige cliënten kunnen de btw die u aanrekent recupereren, maar voor uw particuliere cliënten wordt u 21% duurder. De beroepsmatige btw die u zelf betaalt, kunt u voortaan wel recupereren!

3 NOTIONELE INTERESTAFTREK Actualiteit Dividend uitkeren voor meer notionele interestaftrek? De voorzitter van een voetbalclub besliste onlangs om een fors dividend uit te keren. Dat zou nl. een hogere notionele interestaftrek (NI) opleveren, zo werd er in de pers verteld. Klopt dat of pot u de winst van uw bvba beter op? Waarover gaat het? Minder belastingen betalen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u zich blauw betaalt aan belastingen als dat wettelijk gezien niet nodig is. Bekijk dus gerust elk jaar met uw boekhouder hoe u de diverse fiscale regeltjes in uw geval optimaal kunt toepassen. Het probleem is echter dat de regering de spelregels om de haverklap wijzigt. Dividend zwaarder belast. Zo besliste de regering onlangs om de rijkentaksregeling te vereenvoudigen. Dividenden worden sindsdien in principe tegen 25% roerende voorheffing belast. Een regelrechte belastingverhoging Notionele interestaftrek (NI) behouden. Dat is dan weer een maatregel die de belastingdruk vermindert voor vennootschappen met een grote buffer eigen middelen. Ook daaraan werd onlangs echter nog stevig gesleuteld. In extremis nog bijsturen? Als u de persberichten moet geloven, doet/deed u er goed aan om op de jaarvergadering te beslissen om de winst toch uit te keren. Zolang uw jaar rekening niet neergelegd is, zou u in extremis nog kunnen bijsturen. Voor zover dat nodig is Wat is er voor u van belang? Meer NI, minder belasting te betalen. Hoe beter uw vennootschap gekapitaliseerd is, hoe meer NI u kunt genieten. U mag immers van de belastbare winst van uw vennootschap als kosten een fictieve (want niet effectief betaalde) interestvergoeding aftrekken, berekend op het bedrag aan eigen centen dat u in uw vennootschap heeft zitten. Zonder al te technisch te worden Tip. Van belang daarbij is niet alleen het kapitaal dat u bij de oprichting inbracht, maar ook de winst die u doorheen de jaren oppot (officieel: reserveert of overdraagt). Concreet. Wie zijn vennootschap bv lichter maakt door een dividend uit te keren, vermindert dus de basis waarop de NI berekend wordt. Die vennootschap dreigt dus volgend jaar niet minder, maar net meer belasting te moeten betalen. Op het eerste gezicht niet optimaal Beter geen winst uitkeren dus. Dat klopt! De kostprijs van een dividenduitkering is immers niet alleen die 25% roerende voorheffing, maar ook nog het verlies aan NI-voordeel. Als u voldoende winst maakt. Dat is wel van belang. Als u in 2013 geen winst maakt, dan doet u in 2014 fiscaal gezien geen NI-voordeel met een hoger bedrag aan eigen centen in uw bvba. Let op! Het stuk NI dat onbenut blijft wegens onvoldoende winst, kunt u sinds kort ook niet meer overdragen naar een volgend boekjaar. Een van die recente begrotingsmaatregelen Goed om te weten. Die buffer aan eigen middelen verhoogt uiteraard wel uw kredietwaardigheid t.o.v. bv. uw bank. Hoe rijker uw vennootschap, hoe meer u bij uw bank op krediet kunt rekenen dus. Anders toch geld uit uw bvba halen? Ingeval iemand meer dan een vennootschap heeft, waarvan de ene (bv. de werkvennootschap) in 2013 wellicht geen en de andere (bv. een holding) wellicht wel winst maakt, valt het te overwegen om een stuk eigen centen uit die ene vennootschap te halen en over te hevelen naar die andere. Beslist(e) u op de jaarvergadering om geen dividend uit te keren, maar de winst op te potten, dan geniet u volgend jaar in principe een hogere NI. Houd er wel rekening mee dat u het stuk NI dat onbenut blijft omdat u te weinig winst maakt, niet langer naar een volgend boekjaar kunt overdragen

4 AFTREKBARE KOSTEN Nieuwe rechtspraak Een factuur van vorig jaar in de kosten steken? Stel, u merkt per ongeluk dat u vergat om bepaalde kosten van een vorig jaar aan uw boekhouder door te geven zodat ze ten onrechte niet afgetrokken w erden. Kunt u dat nog rechtzetten en zo ja, hoe? Een recent vonnis licht toe... Wat is er gebeurd? De feiten. Een zelfstandige was vergeten om een factuur van 1996, die verkeerd geklasseerd was, dat jaar in de kosten te steken en hij wilde dit rechtzetten door de factuur dan maar in 1998 af te trekken. Bij een belastingcontrole van boekjaar 1998 kwam dit echter aan het licht en de controleur verwierp onherroepelijk (maar terecht) de aftrek omdat het geen kosten van dat jaar waren. De zelfstandige legde zich daarbij neer, maar hij wilde wel een zgn. ambtshalve ontheffing voor 1996, vermits hij toen ten onrechte te weinig kosten aftrok. De fiscus. De fiscus weigert de ontheffing toe te staan. Vermits de bezwaartermijn voor 1996 op dat moment reeds verstreken was, is een ontheffing immers enkel mogelijk voor een zgn. materiële vergissing. En volgens de fiscus kan hier geen sprake zijn van zo n materiële vergissing vergeet om een factuur in te brengen, is het dus geen optie om dit dan maar in een volgend jaar recht te zetten. Dit betekent echter niet dat u niets meer kunt doen als u zo n vergetelheid vaststelt. Tijdig. Als uw aangifte nog niet ingediend is, bv. voor uw inkomsten van 2012, dan is er in principe geen probleem en bezorgt u de factuur het best zo snel mogelijk aan uw boekhouder. Let op! Heeft u een bvba en is de jaarrekening wel al ingediend, dan betekent dit ook dat er een verbeterde jaarrekening opgemaakt en ingediend moet worden. Iets later. Is uw aangifte voor uw inkomsten van 2012 wel al ingediend, dan laat u uw boekhouder het best de controleur contacteren met de vraag om de cijfers nog te wijzigen. De controleur is niet verplicht om dit te doen, maar als het duidelijk een vergetelheid betreft, is de kans groot dat hij er rekening mee houdt. Op die manier vermijdt hij immers het extra werk van een bezwaarschrift Wat heeft de rechter gezegd? De rechter geeft de fiscus gelijk (rb. Luik, ). De aftrek van een factuur in een verkeerd jaar betreft volgens hem inderdaad geen materiële vergissing. De factuur was immers wel degelijk opgenomen in de boekhouding, zodat er geen sprake kan zijn van een vergetelheid, maar wel van een foutieve beoordeling (aftrek in een verkeerd jaar). Vermits het bijgevolg geen materiële vergissing betreft, kan er geen ontheffing meer toegestaan worden. Wat moet u ervan onthouden? Zelf rechtzetten? U heeft niet de keuze in welk jaar u bepaalde kosten aftrekt. Als u toch eens Nog later. Als u ook uw aanslagbiljet al gekregen heeft, wat in principe het geval is voor uw inkomsten van 2011, dan zit er inderdaad niets anders op dan een bezwaarschrift in te dienen. Voor een duidelijke vergissing wordt dat normaal gezien wel ingewilligd. Belangrijk is wel dat dit binnen de zes maanden na de verzending van uw aanslagbiljet gebeurt. Als dit voor uw inkomsten van 2011 bv. gebeurde op 22 maart 2013, dan heeft u nog de tijd tot 21 september Veel te laat. Als u pas na de bezwaartermijn vaststelt dat een factuur niet ingebracht werd, dan kunt u enkel nog een ambtshalve ontheffing vragen en die wordt hiervoor in principe niet toegestaan, hoewel hier in het verleden ook al anders over geoordeeld werd (Brussel, ). De factuur zomaar in een volgend jaar aftrekken, is niet toegelaten. Zolang de bezwaartermijn niet verstreken is, heeft u echter nog mogelijkheden om de vergissing te laten rechtzetten, bv. middels een verzoek aan de controleur

5 BTW Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-vrijeberoepen.be Bestaan overdreven kosten ook voor de btw? Vindt uw belastingcontroleur bepaalde kosten overdreven, dan kan hij die uit uw aftrekbare kosten gooien. Betekent dit dan automatisch dat ook de btw op die overdreven kosten niet langer recupereerbaar is? Aftrekbaar als beroepskosten? Beroepskosten. Kosten zijn aftrekbaar als be roeps kosten (in één keer of via afschrijvingen als het gaat om een investering) als die gedaan zijn om beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden. U moet dus zelf het beroepsmatige karakter van de kosten bewijzen. Pure privékosten die niets te maken hebben met uw beroep (bv. uw tv, uw nieuwe slaap kamer, ) zijn dan ook niet aftrekbaar. Overdreven beroepskosten. Uw belastingcontroleur kan inderdaad kosten waarvan hij aanvaardt dat het wel degelijk gaat om beroepskosten toch ge deel telijk verwerpen als hij vindt dat ze over dreven zijn. Hij moet daarvoor dan aantonen dat de kosten de beroepsbehoeftes op een onredelijke wijze overtreffen en eigenlijk vooral dienen om uzelf een zekere status te geven. U koopt bv. een Ferrari voor uw beroepsmatige verplaatsingen of u koopt exclusief designmeubilair voor uw kantoor. De fiscus moet het bewijzen. De controleur mag wel enkel het gedeelte verwerpen dat overdreven is en hij moet dat ook op een redelijke wijze vaststellen, dus rekening houdend met uw concrete situatie. Dat is echter niet zo eenvoudig, want bij betwistingen voor de rechtbank haalt de fiscus vaak bakzeil. Tip. Is een bepaalde uitgave overdreven volgens uw controleur, dan is er dus sowieso ook altijd een deel niet-overdreven en dus wel aftrekbaar bij. Let op! De verwerping van het overdreven ge deelte van kosten komt boven op de beperking (bij gemengd gebruik) van de aftrek in verhouding tot het beroepsgebruik. De verwerping komt ook boven op de algemene aftrekbeperkingen voor bv. autokosten en restaurantkosten. Wat met de btw? Aftrekbaar indien beroepsmatig. Als btwplichtige kunt u in principe de btw recupereren op kosten die beroepsmatig zijn. De voorwaarde voor de aftrekbaarheid is dus gelijkaardig aan die voor de belastingen. Logischerwijs is de btw op pure privékosten ook niet aftrekbaar en is de btw op gemengde kosten slechts gedeelte lijk aftrekbaar. Btw op overdreven beroepskosten? In tegen stelling tot uw belastingcontroleur kan uw btw-controleur de redelijkheid van uw kosten niet be oor delen! Voor de Btw zijn kosten name lijk ofwel beroeps matig en dan is de btw aftrek baar, ofwel niet beroepsmatig en dan is de btw niet aftrek baar. De Btw kan m.a.w. niet zeggen dat be paalde kosten beroepsmatig zijn en toch een deel van de btw-aftrek weigeren (behalve voor bv. auto s e.d., waarop de btw sowieso slechts beperkt aftrekbaar is). Let op! Om de btw-aftrek te kunnen weigeren, zal uw btw-controleur het dus eerder over een andere boeg gooien en bv. beweren dat bepaalde kosten niet beroepsmatig (maar zuiver privé) zijn in plaats van te beweren dat ze overdreven zijn. Consequentie. Verwerpt uw belastingcontroleur een deel van bv. de kosten van uw Ferrari of uw designmeubilair omdat hij die kosten overdreven vindt, dan bevestigt hij in feite meteen ook dat de kosten op zich wel beroepskosten zijn en geen privé kosten! Enkel een beroepsmatige uitgave kan nl. overdreven zijn. Zijn collega van de Btw kan de btw-aftrek zo dus niet meer weigeren omdat de betrokken uitgave niet beroepsmatig zou zijn... Voor de btw bestaan er geen overdreven kosten. Als een uitgave beroeps matig is, dan is de btw dus in principe aftrekbaar, ook als het voor de Belastingen om overdreven beroepskosten gaat. Ook overdreven kosten zijn namelijk nog altijd beroepsmatig en enkel de btw op privé-uitgaven is niet aftrekbaar

6 ROERENDE VOORHEFFING Twee keer positief fiscaal nieuws! Nieuwe wetgeving Volgens een recente wet wordt het op termijn weer mogelijk om dividenden uit te keren tegen 15% belasting. Daarnaast kunt u de belasting op de opgepotte winsten uit het verleden laten vastklikken op 10%. Even kijken... Weer goedkopere dividenden Hoeveel betaalt u op een dividend? Dat is sinds 1 januari 2013 kortweg 25% roerende voorheffing (rv). Reken daarbij ook nog het feit dat dividenden niet aftrekbaar zijn in uw vennootschap en u houdt privé netto nauwelijks de helft over van het brutodividend. Wat is er gewijzigd sinds 1 juli 2013? Kortweg, dat er opnieuw de mogelijkheid bestaat om dividenden uit te keren tegen een verlaagd tarief van 15% i.p.v. 25%. Vereist daarvoor is wel dat u een kapitaal verhoging doet met vers geld én dat u dan drie jaar wacht met een dividenduitkering. Vanaf het vierde jaar zal u dan een dividend kunnen op nemen tegen 15% (rv). Let op! Dat verlaagd tarief van 15% geldt wel alleen voor de dividenden die betrekking hebben op dat nieuwe kapitaal. Verhoogt u het kapitaal van naar , dan geldt het 15%-tarief dus slechts voor 33% van de dividenden. Tip. Richt u een bijkomende vennootschap op, dan geldt dat voor alle dividenden uitgekeerd door die vennootschap. Voor alle types vennootschappen? Niet echt! Het moet nl. gaan om een vennootschap met een wettelijk vereist minimumkapitaal. Voor een nv en een bvba is er dus zeker geen probleem. Voor een vof bv. kan het dus in principe niet, tenzij het kapitaal van die vof na de nieuwe inbreng van kapitaal minstens gelijk is aan Dus in feite pas vanaf 2016? Ja, voor een effectieve dividenduitkering tegen 15% wel. Vereist is immers dat u drie jaar wacht na de inbreng van het verse kapitaal. Dat laatste kan echter wel al sinds 1 juli Hoe sneller u dus die inbreng doet, hoe sneller u het verlaagd tarief van 15% kunt genieten voor uw dividenden. Niet verkopen intussen! Ook dat is effectief een voorwaarde. Die 15% kan in principe m.a.w. alleen genoten worden door diegene die dat verse geld ingebracht heeft. Worden de aandelen verkocht, dan worden de dividenden dus sowieso tegen 25% roerende voorheffing belast. Tip. Uw aandelen schenken of laten vererven aan uw kinderen of echtgeno(o)t(e) kan geen kwaad. Opgepotte winst vastklikken tegen 10% De zgn. belaste reserves? Dat zijn inderdaad de winsten van uw vennootschap uit het verleden die niet uitgekeerd werden als dividend. Zou u die nu alsnog opnemen als dividend, dan kost u dat ook 25% roerende voorheffing. Het kan voortaan ook anders... Omzetten in kapitaal en vastklikken. Dat is ook een van de zgn. relancemaatregelen. Het houdt in dat u die reserves incorporeert of m.a.w. laat opnemen in het kapitaal van uw vennootschap tegen betaling van 10% roerende voorheffing. Na in principe vier jaar kunt u dan een kapitaalvermindering doen zonder daarop nog verder belast te worden. Let op! Dit kan ook pas sinds 1 juli 2013 én moet bovendien gebeuren vóór 1 oktober 2014 en voor velen zelfs vóór 31 december Zelfde dividend blijven opnemen! Dat is het nadeel. Heeft u de laatste vijf jaar dividenden opgenomen, dan moet u dat ook doen in het boekjaar dat u uw reserves vastklikt, tenminste als u winst gemaakt heeft. Doet u dat immers niet, dan betaalt u hoe dan ook 15% op een fictief dividend. Brengt u voortaan vers geld in in uw vennootschap, dan betaalt u vanaf 2016 slechts 15% belasting i.p.v. 25% op de uitgekeerde dividenden. U mag die aandelen intussen dan echter niet verkopen. Zet u bestaande reserves om in kapitaal, dan betaalt u nu 10% en bij een latere kapitaalvermindering niets!

7 FONDSENSPAARPLAN Laat u niet vangen aan fondsenspaarplannen Actualiteit Uw bankier pakt graag uit met een zgn. fondsenspaarplan voor wie wil sparen voor de kinderen of gewoon om zelf een spaarpotje op te bouwen. Waarom zou dat interessant zijn en waarop moet u letten? Fondsenspaarplan? Gespreid beleggen is verstandig. Via een fondsenspaarplan kunt u uw geld gespreid beleggen. Door elke maand een bedrag te storten, loopt u niet het risico al uw geld op een slecht moment te beleggen. Bovendien hoeft u niet over grote sommen geld te beschikken, maar u kunt elke maand het bedrag beleggen dat u zelf wilt. Flexibele formules. Veel banken bieden spaarformules aan waarin u al vanaf 25 in een beleggingsfonds naar keuze kunt storten. Ook verzekeraars bieden dergelijke formules aan via hun Tak 23-contracten. Via een spaarplan kan iedereen dus met een bescheiden bedrag en op eigen tempo in aandelen en/of in obligaties beleggen. De fondsen worden daarbij in zgn. fracties gekocht, tegen de bedragen die u zelf wenst en ook de storting frequentie kiest u zowat zelf. Let op de kosten! Belangrijk is dat u niet te veel kosten betaalt. Met individuele aandelen is dat niet evident. De kosten voor een aandelentransactie bedragen bij een goedkope internetmakelaar nl. minstens 6. Op een bedrag van 100 is dat liefst 6%. Ook met een fondsenspaarplan let u echter het best op de kosten. Soms kunnen deze nl. oplopen tot 5% bij instap, zeker bij Tak 23-contracten; of men vraagt 0,75% extra beheerskosten per jaar. Onderhandel daarom over die instapkosten en probeer ze tot een minimum te herleiden. Uitstapkosten? Uitstappen uit een bancair spaarplan kan in principe op elk moment zonder kosten. Bij de spaarplannen met verzekeringsfondsen wordt er vaak met degressieve uitstapkosten gewerkt, die ook van toepassing zijn wanneer u Tak 23-fondsen koopt zonder plan. Bij de bancaire fondsen betaalt u ook geen extra kosten indien u van fonds verandert. Dat kan wel het geval zijn bij een Tak 23. Begin tijdig! Hoe vroeger u begint te sparen, hoe beter, want elke belegde euro brengt rente op die, doordat ze herbelegd wordt, ook rente opbrengt. De meeste spaarplannen leggen u geen minimale looptijd op. U kiest dus zelf hoe lang u in het spaarplan blijft. Houd er wel rekening mee dat beleggen in de financiële markten betekent dat u uw geld voor een tijdje moet kunnen missen. Vijf jaar is daarbij een minimum. Let op de onderliggende fondsen. Elke bank biedt wel zijn eigen fondsenspaarplan aan zoals het ING Focus Plan of het KBC Beleggingsplan, meestal met eigen fondsen, maar soms ook met topfondsen van andere fondsenbeheerders zoals bij Belfius Invest Top Funds Selection. U belegt het best in een goed gespreid wereldwijd geïnvesteerd fonds dat al wat bewezen heeft in het verleden. Hoe belegt u voor uw kinderen? Wilt u sparen voor een kind, dan kunt u de deelbewijzen van het spaarplan laten bewaren in een effectendepot op zijn of haar naam. De hele rompslomp van het aanduiden van een begunstigde, een verzekeringsnemer en een verzekerde die u wel heeft bij een Tak 23 blijft u dan bespaard. In plaats daarvan komt het beheer van de portefeuille in principe toe aan de ouders zoals bij een gewone spaarrekening en het kind krijgt zelf de zeggenschap over het kapitaal zodra het meerderjarig is. Dat geldt overigens ook wanneer u zelf een aandelenportefeuille samenstelt die u laat be waren in een effectendossier op naam van het kind. Fondsenspaarplannen laten u toe om gedisciplineerd te beleggen. Zorg ervoor dat u niet te veel instapkosten of verborgen kosten betaalt en kies voor goed gespreide fondsen met een goede beheerder

8 Colofon Hoofdredacteur: Peter VanRyckeghem Eindredacteur: Liesbeth Vossen Medewerkers: Johan Adriaens onafhankelijk vermogensplanner Wim Annerel financieel adviseur Mike Convents zaakvoerder Convents & Partners Erwin Cuyckens verzekeringsmakelaar Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Dirk Lambrecht advocaat Hans Malfliet professional banker Nadia Michiels advocaat Arnout Schotsmans notaris Michaël Schrevens advocaat Louis van Gilse verzekeringsadviseur Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Uw volgende stap Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies-vrijeberoepen.be/download Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Uw adviesbrief online: tipsenadvies-vrijeberoepen.be is een wettelijk geregistreerd merk. BELEGGEN Tak 23 weer (fiscaal) populair? Meerwaarde niet belast. Een Tak 23 is eigenlijk een beleggingsfonds verpakt in een verzekeringskleedje. De onderliggende fondsen kunnen aandelenfondsen, obligatiefondsen of gemengde fondsen (aandelen en obligaties) zijn. Tak 23-fondsen worden momenteel warm aangeprezen door verzekeraars omwille van hun fiscaal voordeel. Op het obligatiegedeelte van de meerwaarde bij de verkoop van de meeste beleggingsfondsen (obligatiefondsen of gemengde fondsen die voor minstens 25% in vastrentende waarden beleggen) betaalt u nl. 25% rv. De meerwaarde op een Tak 23-fonds daarentegen wordt niet belast, ook niet als u minder dan acht jaar in zo n fonds belegd heeft. Houd de kosten in het oog. Let er echter op dat dit fiscaal voordeel niet tenietgedaan wordt door de hoge kosten. Op een Tak 23 betaalt u een 2% instaptaks, 2% à 6% instapkosten en 1% à 1,6% jaarlijkse beheerskosten. Let vooral op die beheerskosten, die betaalt u immers elk jaar opnieuw en daarover kunt u ook niet onderhandelen. De meerwaarde op een Tak 23-fonds wordt niet belast. Zorg ervoor dat dit fiscaal voordeel niet tenietgedaan wordt door de hogere instap- en beheerskosten. INTERNET Belt u wel effectief goedkoper? Actualiteit Nu aan de orde Prijsdaling. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen voor telecom (telefonie en internet) met 20% gedaald. Dat blijkt althans uit een recente studie van de telecomwaakhond BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie). Ondanks die prijsdaling bestaat de kans echter dat u nog steeds te veel betaalt. De prijsverschillen tussen de operatoren blijken nl. erg groot te zijn. De gemiddelde mobiele beller betaalt bij de goedkoopste operator vandaag 9 per maand. Bij de duurste provider kost een vergelijkbaar abonnement 25. Voor vast internet is het prijsverschil zelfs nog groter: 25 versus 67. Vergelijken loont! U doet er dus goed aan om de tarieven van de verschillende telecomoperatoren regelmatig te vergelijken. Dat kan met behulp van een aantal websites, maar de meest betrouwbare is Bestetarief.be (http://www.bestetarief.be), een initiatief van het BIPT. U zit al bij de goedkoopste? Zelfs dan betaalt u mogelijk nog te veel. De recente prijsdalingen worden nl. vaak niet automatisch toegepast voor de bestaande klanten. Tip. Informeer dus ook bij uw huidige telecomaanbieder of uw tariefplan nog wel up-to-date is. Ter info, in meer dan de helft van de gevallen is dat alvast niet zo. De kans is groot dat u niet automatisch baat heeft bij de recente daling van de telecomprijzen. Neem daarom zelf het initiatief: vraag ernaar bij uw operator en vergelijk met andere aanbieders. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

Restaurantkosten veilig voor 309%?

Restaurantkosten veilig voor 309%? tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer 18 30 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... 309%-aanslag

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Tijd om uw huur te indexeren?

Tijd om uw huur te indexeren? Veertiendaagse geldbesparende adviezen voor de winkelier en de middenstander 11 jaargang - nummer 8 16 januari 2009 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Handelshuur Tijd om uw huur te indexeren?...

Nadere informatie

geld uit uw vennootschap halen

geld uit uw vennootschap halen Maandelijke adviebrief om de geldtroom uit uw vennootchap te maximalieren OPTIMALISATIETIP VAN DE MAAND Geen privévoordeel meer voor grati auto? CEO ontlopen de privébelating op hun dure bedrijfauto, luidde

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen!

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! Uw Beleggingen oktober juni 2015 2013 ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! COACHING Hoe beleggen voor een minderjarige? OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY FOCUS Kwaliteit

Nadere informatie

Benut de korting op uw aanslag

Benut de korting op uw aanslag tipsenadvies.nl 21 jaargang - nummer 12 31 januari 2015 In dit nummer... Belasting betalen Benut de korting op uw aanslag... 1 Recht Als u uw algemene voorwaarden wilt veranderen... 2 Ondernemerschap Voorlopig

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie