Pensioenfonds. Risico s nieuwe regeling blijven bij werkgever Eerder stoppen met werken nog steeds mogelijk. Nieuws4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenfonds. Risico s nieuwe regeling blijven bij werkgever Eerder stoppen met werken nog steeds mogelijk. Nieuws4"

Transcriptie

1 Pensioenfonds Nieuws4 Mei 2008 Nieuws is een uitgave van Yara Pensioenfonds Nederland en is bedoeld voor alle deelnemers aan de pensioen regeling. In Nieuws 4 staan de ontwikkelingen binnen het pensioenfonds en de Nederlandse pensioenwereld centraal. Nieuws verschijnt twee maal per jaar. Risico s nieuwe regeling blijven bij werkgever Eerder stoppen met werken nog steeds mogelijk Yara blijft financieel garant staan voor het Nederlandse pensioenfonds. Twee jaar lang is er overleg geweest met de bonden om het financiële risico voor het uitkeren van de pensioenen bij het pensioen fonds neer te leggen. Dat is nu van de baan. De bonden vonden het risico voor het pensioen fonds te groot en bleken daarbij namens een grote groep medewerkers te spreken. HR-manager Raymond Bellemans: Wij hebben als management van Sluiskil uiteindelijk met succes in Noorwegen gepleit voor een soepeler beleid. Nieuws4 2 Dekkingsgraad sterk gedaald Beleggingsresultaten vallen tegen 3 Pensioenregelingen samengevat Studie naar toekomstige risico s 4 Pensioengerechtigden krijgen 1,6% indexatie Nieuwe voorzitter pensioenfonds 5 Premie blijft tot loongroep 5 gelijk Yara Pensioen 2008 heeft vele voordelen Belangrijkste kenmerken Spaarloon en Levensloop 6 Wat te doen als 2% extra salaris voor levensloop Service Pensioenfonds Sinds 1 januari 2008 krijgen alle medewerkers in Sluiskil, die ná 1 januari 1950 zijn geboren, een nieuwe toezegging voor een pensioenuitkering op 65-jarige leeftijd: het Yara Pensioen Die toezegging is zodanig ruim dat medewerkers met voldoende dienstjaren al op ongeveer hun 62ste kunnen stoppen met behoud van ongeveer 70% van hun laatstverdiende salaris. Bellemans: Dat was voor ons essentieel. In ons leeftijdsbewust personeelsbeleid past dat medewerkers rond hun 62ste moeten kunnen stoppen. Natuurlijk hebben we gemerkt dat de Nederlandse overheid langer werken stimuleert, maar bij een bedrijf als Yara - met een volcontinue ploegendienst - moeten we er rekening mee houden dat niet iedereen in staat is tot zijn 65ste in ploegen te functioneren. En het is organisatorisch gewoon niet haalbaar alle medewerkers een dagfunctie aan te bieden. Lagere drempel, hogere opbouw Om dit mogelijk te maken, is de opbouwdrempel van de pensioenregeling verlaagd én het opbouw percentage verhoogd. Tot 1 januari bouwden de medewerkers in Sluiskil 1,75% van hun brutosalaris boven euro aan pensioen op. In het Yara Pensioen 2008 is dat - voor medewerkers geboren in of ná sinds 1 januari 2,05% over het brutosalaris vanaf euro. Bellemans: Dat is een aanzienlijke verbetering van het pensioen op 65-jarige leeftijd. Iemand die langer doorwerkt, bijvoorbeeld tot zijn 65ste, krijgt dus een fors beter pensioen dan in de oude situatie. Op dit punt waren we het snel eens met de bonden. Maar we moeten blijven opletten dat we ons doel niet voorbij schieten: het bieden van de mogelijkheid eerder te stoppen met werken. Ook voor Vlaardingen, niet voor 58-plussers Het Yara Pensioen 2008 is ontworpen voor alle medewerkers van de Nederlandse Yara-bedrijven en NU3. De regeling wordt daarom ook na goedkeuring van de aangesloten werkgevers opgenomen in de arbeids voorwaarden van de Vlaardingse bedrijven en NU3. Medewerkers van Sluiskil die zijn geboren vóór 1 januari 1950 houden de oude Sluiskilregeling inclusief de rechten op vroegpensioen. Op pagina 3 van deze Nieuws staan de verschillende regelingen overzichtelijk naast elkaar. Nieuw is wel dat het pensioenfonds jaarlijks bekijkt of het de opgebouwde pensioenen kan verhogen met het percentage waarmee ook de lonen in Sluiskil zijn gestegen. In de oude regeling gebeurde dat automatisch. Bellemans: We hebben goed gekeken naar wat elders in Nederland gebruikelijk is. De meeste bedrijven zijn de afgelopen jaren geswitcht naar een systeem met een

2 voorwaardelijke indexatie. We kregen dat ook bevestigd van de vakorganisaties. Wel hebben wij gekozen voor een hoog ambitieniveau. We hebben het pensioenfonds gevraagd de pensioenen jaarlijks te verhogen met minimaal tachtig procent van de loonstijging. Liefst honderd procent. Om dat te bereiken zal het pensioenfondsbestuur een actief financieel beleid voeren. Lang onderhandeld Met het besluit medewerkers alsnog een pensioen toe te zeggen - en niet alleen een premie die ze via het pensioenfonds gezamenlijk konden beleggen - is er een eind gekomen aan een onderhandelingsproces van twee jaar. In 2005 ontwikkelde Yara International nieuwe richtlijnen voor pensioenplannen in de verschillende landen. Die kwamen er op neer dat medewerkers bij voorkeur zelf het (beleggings)risico moesten dragen voor hun pensioenopbouw. In de meeste landen heeft Yara een dergelijke regeling ook door gevoerd. In Sluiskil wilde het management hieraan tegemoet komen door een zogeheten collectieve premie regeling voor te stellen, waarbij Yara vijf jaar lang een vaste premie zou betalen aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds zou vervolgens het vol ledige beleggingsrisico op zich nemen. De vak organisaties hebben zich hier steeds tegen verzet en kregen bijval van de medewerkers uit Sluiskil. Bellemans: Hoewel wij vonden dat we een goed voorstel hadden gedaan, moesten we vaststellen dat we er niet in waren geslaagd hier enthousiasme voor te ontwikkelen. Daardoor ontstond voor ons een onwerkbare situatie. Ik ben blij dat het nu is opgelost. Dekkingsgraad sterk gedaald De financiële positie van het pensioenfonds is sinds eind vorig jaar behoorlijk verslechterd. De dekking van de verplichtingen is aan het eind van het eerste kwartaal ongeveer 128%, nog altijd ruim voldoende om op termijn de pensioenen te kunnen uitkeren. Bij een dekkingsgraad van 128% is het vermogen 28% hoger dan de verplichtingen (oftewel de op termijn uit te keren pensioenen). Pas wanneer de dekking lager dan 117% wordt, moet het fonds nadenken over een plan om de financiële positie te herstellen. Begin dit jaar was de dekking nog 136%. De dekkingsgraad in 2007 Einde 1de kwartaal 133,7% Einde 2de kwartaal 140,9% Einde 3de kwartaal 137,9% Einde 4de kwartaal 136,2% Verplichtingen nemen toe De daling van de dekkingsgraad komt dit jaar vooral door de stijging van de verplichtingen. Bij het vaststellen van de verplichtingen wordt gerekend met in de toekomst te ontvangen rente. Bij een stijgende rente nemen de verplichtingen van het pensioenfonds (relatief) af, bij een dalende rente stijgen ze. In 2008 is de rente vooral gedaald, wat dus een ongunstig effect heeft op de verplichtingen. Ook de groei van het vermogen is achtergebleven. De premies die werknemers en werkgevers ieder jaar storten, worden belegd in aandelen en obligaties. In 2006 was het rendement op die beleggingen 6,3%; het vermogen nam hierdoor met bijna 20 miljoen euro toe. Over 2007 is er echter nauwelijks rendement gemaakt; in de eerste drie maanden van 2008 is er vooral verlies geleden op het belegd vermogen. Beleggingsresultaten vallen tegen De beleggingsrendementen vallen het laatste half jaar erg tegen. Sinds september 2007 is ruim 3% van het vermogen verdampt, wat ongeveer gelijk is aan 10 miljoen euro. Het vermogen van het fonds is daarmee voor het eerst in anderhalf jaar weer onder de 300 miljoen gezakt. Vooral de aandelen presteren dit jaar slecht. Sinds het begin van 2008 is op de aandelen van grote Europese en wereldwijde bedrijven al ongeveer 15% verloren. Beleggingen in bedrijven uit opkomende landen deden het nóg slechter met een negatief rendement van bijna 18%. Het Yara Pensioenfonds heeft ongeveer 30% van zijn vermogen in aandelen en andere riskante beleggingscategorieën belegd. De rest van het vermogen zit in obligaties waar normaal gesproken een stabieler rendement op wordt gemaakt. In het eerste kwartaal was het resultaat op obligaties ruim 2%; dit is ongeveer gelijk aan het resultaat in Hoe hoger de marktrente, hoe lager het rendement op obligaties. Nu de rente daalt, zal het resultaat op obligaties weer stijgen. Pensioenfonds

3 Pensioenregelingen samengevat: Sluiskil, Vlaardingen en Yara Pensioen 2008 Oud Sluiskil Regeling 2006 Vlaardingen Regeling 2006 Soort regeling Eindloon Middelloon Opbouwdrempel euro euro Opbouwpercentage (over bruto salaris) 1,75% (tussen en euro) 1,50% (tussen en euro) 1,00% (boven euro) 1,75% vanaf euro Pensioenleeftijd 65 jaar 65 jaar Pensioenpremie voor deelnemers 5% van de pensioengrondslag Maximaal 2% van het brutosalaris, verminderd met het maximale WIA-salaris Bijzonderheid De pensioenregeling (inclusief Vroegpensioenregeling) is voor deelnemers geboren vóór 1 januari 1950 voortgezet. Deze groep gaat dus niet deelnemen in het Yara Pensioen Geen vroegpensioenregeling Nieuw Yara Pensioen 2008 Soort regeling Middelloon Opbouwdrempel Opbouwpercentage (over bruto salaris) Pensioenleeftijd euro 2,05% (tussen en euro) 1,80% (tussen en euro) 1,30% (boven euro) 65 jaar, met mogelijkheid eerder te stoppen Pensioenpremie Loongroep 1 t/m 5: 5% van het brutosalaris boven euro (= gelijk aan de Sluiskil Regeling 2006); Loongroep 6 en hoger: 5% van het brutosalaris boven euro. In 2008 en 2009 ontvangen zij een compensatie van respectievelijk 600 en 300 euro. Bijzonderheid Werkgever stort 2% van het brutosalaris in levensloopregeling van de deelnemer, eventueel te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Studie naar toekomstige risico s Het bestuur van het pensioenfonds laat een gedegen onderzoek doen naar de toekomstige financiële risico s die het fonds loopt. Dat is actueel geworden nu het pensioenfonds van Yara de opdracht heeft gekregen een nieuwe regeling uit te voeren. Ook speelt nieuwe wetgeving een rol, waarbij de pensioenverplichtingen op een andere manier worden berekend. De studie wordt uitgevoerd door Towers Perrin, het vaste adviesbureau van pensioenfonds Yara Nederland. Voorzitter Peter Vlaeminck: In de nieuwe regeling zijn we zelf verantwoordelijk voor het toekennen van de indexatie. De werkgever heeft ons daarbij een hoog ambitie niveau opgelegd. We moeten steeds minimaal 80% van de prijsindex voor gepensioneerden halen en ook 80% van de loonindex voor actieve medewerkers. Om dat te bereiken moeten we verstandig beleggen en ook een goede inschatting maken van de ontwikkeling van onze verplichtingen. Bestuurslid Cor Sol valt hem bij: We willen grip houden op de ontwikkeling van onze balans. Die is door de veranderde wetgeving bijzonder dynamisch geworden. Toch moeten we de deelnemers en de gepensioneerden zoveel mogelijk zekerheid geven over hun jaarlijkse indexatie. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid. Ik ben daarom blij met de studie, maar zie wel dat onderzoekers de neiging hebben de zaken te positief voor te stellen. Ik wil er daarom voor waken dat we uitgaan van realistische aannames. De inflatie moet bij voorbeeld niet te laag worden ingeschat. Daar geven de huidige economische ontwikkelingen geen enkele aanleiding voor. Vlaeminck brengt nog een ander argument voor de studie in. De werkgever heeft bij het akkoord voor de nieuwe regeling duidelijk aangegeven niet meer premie te willen betalen dan noodzakelijk is. Yara kan dat geld beter gebruiken voor alle investeringen in de groei van de onderneming. Tegelijkertijd willen we een goed pensioen blijven bieden, dat ook waardevast is. We willen daarom dat uit de studie een rekenmodel komt, waarmee we permanent de ontwikkeling van de premie, de kans op indexatie en de stand van de dekkingsgraad kunnen volgen. In Nieuws 5 gaan we dieper op de resultaten van de studie in.

4 Pensioengerechtigden krijgen 1,60% indexatie De uitkeringen voor de ruim gepensioneerden is per 1 januari verhoogd met 1,60%. Daarmee worden de pensioengerechtigden volledig gecompenseerd voor de stijging van de consumentenprijzen. Ook die waren in het afgelopen jaar namelijk met 1,60% gestegen. Gepensioneerden hebben nog altijd een achterstand in hun indexatie. In de periode was de finan ciële positie van het pensioenfonds te zwak om de pensioenen te verhogen met het percentage waarmee ook de prijzen waren gestegen. In totaal werd er begin deze eeuw ruim 8% aan toeslagen niet toegekend. Het bestuur deed de pensioengerechtigden wel de toezegging dat bij een verbeterde financiële positie de toeslagen alsnog zouden worden toegekend. In 2007 is al een extra indexatie gegeven van 2,94%. Er resteert nu nog ruim 5% aan achterstallige indexatie. Hiervoor is een reservering gemaakt op de balans van het fonds, maar het bestuur moet uiteindelijk het besluit voor extra indexatie nemen. Peter Vlaeminck nieuwe voorzitter pensioenfonds Sinds begin dit jaar is Peter Vlaeminck voorzitter van het Pensioenfonds Yara Nederland. Hij volgt in die functie Jacques de Buck op, die vanwege een nieuwe functie in Libië zijn bestuurslidmaatschap opgaf. Als bestuurslid wordt De Buck vervangen door Georges de Schrijver, global compensation & benefits manager bij Yara International. Peter Vlaeminck is al vanaf de start in 2005 bestuurslid van Pensioenfonds Yara Nederland. In die functie was hij vooral verantwoordelijk voor de relatie met administrateur Delta Lloyd en de verschillende juridische docu menten. Tot 2004 was Vlaeminck al bestuurslid van het Vlaardingse pensioenfonds, dat per 1 januari 2005 samenging met het fonds uit Sluiskil. In het dagelijkse leven is Vlaeminck binnen HR verantwoordelijk voor de salarissen en pensioenen bij alle Nederlandse Yara bedrijven. Jacques de Buck was vanaf de start in 2000 voorzitter van het Sluiskilse fonds en na de fusie in 2005 ook voorzitter van het nieuwe pensioenfonds Yara Nederland. Halverwege 2007 werd De Buck - verantwoordelijk voor onder meer de financiële administratie - benaderd voor een functie bij een nieuw bedrijf van Yara in Libië. In de loop van dit jaar wordt die functie effectief; reden waarom hij eind vorig jaar besloot zijn bestuursfunctie op te geven. Met het vertrek van Jacques de Buck kwam er binnen het bestuur een positie vrij voor een werkgeversvertegenwoordiger. Het management heeft Georges de Schrijver hiervoor aangewezen. De Schrijver woont in de buurt van Gent en is bij Yara wereldwijd verantwoordelijk voor de salarissen en pensioenen. Hij was ook actief betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe pensioenregeling voor Yara in Nederland. Eerder maakten we al bekend dat Pieter Jan van der Ploeg en Bram Luteijn per 1 januari 2008 tot het bestuur zouden toetreden. Zij vervangen respectievelijk Rinus Rentmeester en Piet Meeusen als vertegenwoordigers namens de werknemers. Het bestuur van het Yara Pensioenfonds bestaat uit tien leden; vijf van hen vertegenwoordigen de werkgever, de vijf andere de deel nemers. Bij de deelnemerszetels zijn er twee beschikbaar voor pensioen gerechtigden. De Deelnemersraad draagt de kandidaten voor de deelnemers zetels voor; het management van Yara kiest de werkgeversleden. Peter Vlaeminck Het volledige bestuur is nu als volgt samengesteld: Werknemersleden: Benny Borgt (secretaris), Cor Sol (namens gepensioneerden), Pieter Jan van der Ploeg, Bram Luteijn en Nic Kolmeijer (namens gepensioneerden). Werkgeversleden: Peter Vlaeminck (voorzitter), Raymond Bellemans, Eddy ten Berge, Terje Eide en Georges de Schrijver.

5 Premie blijft tot loongroep 5 gelijk Medewerkers van Yara Sluiskil die in loongroep 1 tot en met 5 zitten, blijven dezelfde premie betalen voor het Yara Pensioen 2008 als voor de Sluiskilregeling. Jaarlijks wordt 5% van het brutosalaris boven euro ingehouden voor de pensioenopbouw. Voor medewerkers uit de hogere salarisgroepen stijgt de eigen bijdrage voor het pensioen in 2 jaar tijd naar 5% van het brutosalaris boven euro. Feitelijk wordt dit nieuwe regime al in 2008 ingevoerd, maar dit jaar krijgt iedereen 600 euro retour; in euro. Vanaf 2010 geldt dan de nieuwe eigen bijdrage. De compensatie in 2008 en 2009 staat apart op de loonstrook vermeld. Yara Pensioen 2008 heeft vele voordelen Het Yara Pensioen 2008 geeft een gegarandeerde uitkering op 65-jarige leeftijd. Ieder jaar zet het pensioenfonds voor iedere medewerker 2,05% van zijn in dat jaar verdiende salaris boven de euro opzij. Jaarlijks wordt het opgebouwde bedrag in principe verhoogd met het percentage waarmee de CAO-lonen bij Yara in Sluiskil zijn gestegen. Die verhoging gaat alleen niet door als de financiële positie van het pensioenfonds onvoldoende is. Het Yara Pensioen 2008 behoort tot de betere pensioenregelingen in Nederland. De opbouwdrempel van euro is ongeveer gelijk aan het wettelijke minimum en het opbouwpercentage is gelijk aan het wettelijke maximum. Een hogere opbouw is dus eigenlijk niet mogelijk. Ook met de jaarlijkse indexatie van de pensioenen is Yara bijzonder ambitieus. Jaarlijks moet het pensioenfonds % van de Yara Sluiskil CAOstijgingen in de pensioenopbouw doorvoeren. Pas bij een salaris boven de euro wordt de pensioen opbouw iets verlaagd. Het opbouwpercentage zakt dan naar 1,80%. Wanneer het salaris boven de komt, zakt de opbouw verder naar 1,30% Voor medewerkers die tot hun 65ste willen doorwerken is het Yara Pensioen 2008 een aanzienlijke verbetering. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid vroeger met pensioen te gaan. Op de achterpagina staat uitgelegd hoe dat precies werkt. In het kort komt het erop neer dat de pensioenrechten vanaf leeftijd 65 al vijf jaar eerder worden uitgekeerd. Omdat de uitkeringsperiode dan langer is, wordt het jaarlijkse pensioen lager, maar is dan nog altijd in lijn met het laatstverdiende salaris. Sparen via de levensloopregeling kan hierbij helpen. Belangrijkste kenmerken Spaarloon en Levensloop in beeld Spaarloonregeling Levensloopregeling Deelname Recht vastgelegd in de CAO/de Rechtspositieregeling Wettelijk recht van werknemers in Nederland Ingangsdatum 1 januari Ieder gewenst moment Sparen voor Geld Tijd Uitvoerder Keuze van de werkgever Keuze van de medewerker; werkgever heeft collectief contract met Delta Lloyd Maximale inleg 613 euro per jaar 12% van het bruto jaarsalaris, tot een maximum van 210% van het bruto jaarsalaris Bedrag beschikbaar Na vier jaar, maar in bepaalde gevallen eerder (aankoop Ieder gewenst moment eigen woning, betalen van premies voor een lijfrente of levensverzekering) Besteding Vrije keuze Verlof, dat eventueel ook direct voorafgaand aan het pensioen kan ingaan Loonbelasting Geen Pas bij opname van het tegoed. Per gespaard jaar een korting van 191 euro Invloed op pensioenopbouw Geen Geen

6 Wat te doen als...u eerder met pensioen wilt Het nieuwe Yara Pensioen 2008 gaat uit van een pensioen uitkering op 65-jarige leeftijd. De pensioenopbouw is echter zodanig hoog dat u financieel in staat bent de pensioenuitkering te vervroegen, en dus eerder te stoppen met werken. Uitgangspunt is dat uw netto salaris op het moment van stoppen nauwelijks lager wordt. Van belang is dat u vanaf uw 25ste continue pensioen hebt opgebouwd en dat uw pensioenopbouw ook in de meeste jaren is opgetrokken met uw salarisstijging. Verder is van belang dat u zelf meespaart voor uw vervroegd pensioen, bijvoorbeeld via de levensloopregeling. Yara betaalt u 2% over uw brutosalaris als premie voor uw levenslooprekening. Een half jaar voordat u met pensioen wilt, dient u een verzoek in bij uw direct leidinggevende, die uw verzoek overlegt met het management. Daarbij is het goed te weten dat Yara eerder stoppen met werken actief stimuleert. Als u goedkeuring hebt gekregen op uw verzoek, betaalt het pensioenfonds uw pensioenrechten uit op het moment dat u stopt met werken. U hebt dan een zogenoemd vervroegd pensioen. Dat is uiteraard wel lager dan het pensioen dat u op uw 65ste zou krijgen, omdat het langer moet worden uitgekeerd. U houdt wel levenslang hetzelfde bedrag, dat in principe jaarlijks wordt verhoogd met het percentage waarmee de prijzen zijn gestegen. Tegelijkertijd dient u bij HR een verzoek in om het kapitaal van uw levenslooprekening als salaris uit te keren tot het moment dat u 65 wordt. Daarna ontvangt u een AOW-pensioen. Twee procent extra salaris voor levensloop Om eerder stoppen met werken verder te stimuleren betaalt Yara Sluiskil alle medewerkers 2% van hun brutosalaris extra. De bedoeling is dat medewerkers dit bedrag storten op een levenslooprekening en op die manier sparen voor een vervroegd pensioen. Dat is echter geen verplichting. Iedereen is vrij in het besteden van deze extra 2%. De levenslooprekening is door het kabinet bedacht om geld te sparen voor extra verlof. Dat kan ouderschapsverlof zijn of een sabbatical, maar ook eerder stoppen met werken. Uit het gespaarde kapitaal op de levenslooprekening wordt dan een aanvulling op het pensioen uitgekeerd. Yara heeft voor de levensloopregeling een collectief contract met Delta Lloyd afgesloten. Maar iedereen kan ook bij zijn eigen bank of verzekeraar een speciale levenslooprekening open. De werkgever stort de 2% (of meer) dan direct op die rekening. Het kapitaal op de rekening is geblokkeerd en mag alleen worden opgenomen om verlof op het werk mee te financieren. Moeilijkheid met de levenslooprekening is dat hij niet samengaat met het spaarloon. Medewerkers moeten dus voor één van de twee kiezen. Bij Yara Sluiskil maken heel veel medewerkers nu nog gebruik van de spaarloonregeling. In het staatje op deze pagina zijn de verschillen tussen levensloop en spaarloon op een rijtje gezet. Voor meer informatie kunnen medewerkers terecht bij Ronald Wondergem. Service Pensioenfonds In de loop van dit jaar krijgt u van Delta Lloyd de zogenaamde Startbrief, waarin uw Yara Pensioen 2008 in detail wordt uitgelegd. De startbrief geeft ook inzicht in wat u moet doen in situaties als scheiding, verhuizing of arbeidsongeschiktheid. Bij de startbrief ontvangt u een nieuwe versie van het reglement. Twee maal per jaar ontvangt u Nieuws, waarin we berichten over de ontwikkelingen in uw pensioenregeling en de financiële positie van ons pensioenfonds. Ieder jaar in juni krijgt u uw persoonlijk Uniform Pensioenoverzicht (UPO), waarin u kunt lezen hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Uiterlijk in het najaar sturen we u ons Jaarbericht, waarin we als bestuur verantwoording afleggen over het door ons gevoerde beleid. Voor Vragen kunt u altijd terecht bij Ronald Wondergem, de administrateur van ons fonds. Hij is te bereiken op nummer of via Pensioenfonds

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Geef Nederlanders pensioeninzicht Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat.

Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Stichting Metro Pensioenfonds Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Inleiding Je neemt deel aan de pensioenregeling van je werkgever, Metro Cash & Carry Nederland B.V. (of één van de andere aangesloten

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 13 > Jaargang 9 > Maart 2012 inhoud > Hoe staat het Pensioenfonds er financieel voor? [p.1] Toeslag AOW stopt in 2015 [p.3] Hoe ziet uw

Nadere informatie