Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013

2 Inhoudsopgave Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag ANWB in het kort Doelstelling ANWB BV Samenhang Vereniging en Bedrijf Profiel Kernactiviteiten Ambitie 20/ Het jaar Ledenontwikkeling Financiële resultaten Highlights HRM Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Risicomanagement Corporate Governance Vooruitzichten 12 3 Bericht van de Raad van Commissarissen van ANWB BV Verslag over boekjaar Samenstelling Raad van Commissarissen Wit regel 18 Geconsolideerde jaarrekening 18 4 Geconsolideerde balans ANWB BV per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening ANWB BV over Geconsolideerd kasstroomoverzicht ANWB BV over Overzicht totaalresultaat ANWB BV over Toelichting algemeen 24 9 Toelichting op de geconsolideerde balans ANWB BV per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening ANWB BV over Additionele informatie Toelichting op de verzekeringsactiviteiten Samengevoegde balans verzekeringsactiviteiten per 31 december Samengevoegde winst-en-verliesrekening verzekeringsactiviteiten over Wit regel 47 Enkelvoudige jaarrekening Vennootschappelijke balans ANWB BV per 31 december Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening ANWB BV over Toelichting op de vennootschappelijke balans ANWB BV per 31 december Toelichting op de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening ANWB BV over Wit regel 61 Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring 63 1

3 Wit regel Jaarverslag (voor bestemming resultaat) 2

4 1 Bericht van de hoofddirecteur De ANWB heeft betere jaren gekend dan Het was voor velen geen gemakkelijk jaar. De koopkracht daalde voor het derde jaar op rij en het consumentenvertrouwen bereikte een historisch dieptepunt. Daarbovenop zorgden de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en lastenverzwaringen van het kabinet Rutte 2 voor nog meer terughoudendheid bij de consument. Ook bedrijven stelden investeringen waar mogelijk uit. In dit lastige tijdgewricht bleef het ledental van de ANWB in 2012 niettemin stabiel. Dit is voor ons een groot compliment! Het bewijst dat onze leden de voordelen van het lidmaatschap herkennen en onze producten en diensten waarderen. En dat is precies waarvoor wij ons iedere dag inzetten. De financiële gevolgen van het moeizame economische klimaat waren echter duidelijk voelbaar, ook voor de ANWB. Bij nagenoeg alle bedrijfsactiviteiten liep de omzet terug en werden dalende resultaten genoteerd. Tegelijkertijd moest de ANWB aanzienlijk hogere pensioen- en reorganisatiekosten incasseren. Het jaar moest worden afgesloten met een omzet die lager was dan in 2011 en met een negatief nettoresultaat van 12,5 miljoen. De hoofddirectie heeft hierop gereageerd met een ingrijpend kostenbesparingstraject, waarmee de maatregelen die de afgelopen jaren al werden ingezet, flink worden uitgebreid. Met dit kostenreductieplan werd nog voor het eind van het jaar de gewenste voortgang geboekt. Wij zijn onze leden dankbaar voor hun loyaliteit en vertrouwen en zullen ons voor hen sterk blijven maken. Onze dank gaat ook uit naar onze medewerkers. Zij hebben erg hard gewerkt en met veel overtuiging en creativiteit gezocht naar kansen in een moeilijke markt. Dat heeft tot een waardevolle vernieuwing en verbreding van ons producten- en dienstenassortiment geleid. Hiermee heeft de ANWB haar meerwaarde ook in het lastige jaar 2012 kunnen bewijzen. Guido van Woerkom Hoofddirecteur 3

5 2 Directieverslag 2.1 ANWB in het kort Doelstelling ANWB BV ANWB BV voert de activiteiten uit die door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB aan haar zijn uitbesteed. Dat vormt de basis voor de wijze waarop de ANWB zich bij overheden, bedrijven en brancheorganisaties inzet voor de belangen van de leden van de ANWB en voor een aantrekkelijk en breed assortiment producten en diensten, met name in de sfeer van hulpverlening, reizen, verzekeringen en informatie Samenhang Vereniging en Bedrijf De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB heeft al haar activiteiten ondergebracht in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB BV. Daarnaast is een deel van de beleggingen ondergebracht in de beleggingsinstelling ANWB Beleggingen BV. Alle aandelen van de twee besloten vennootschappen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor ANWB. De stichting heeft daarvoor certificaten op naam van aandelen uitgegeven, die alle in het bezit zijn van de vereniging. Sinds deze structuur bestaat, geldt een personele unie tussen de hoofddirectie van de vereniging en de hoofddirectie van het bedrijf en tussen de raad van toezicht en de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van toezicht is tevens voorzitter van de vereniging. De leden van de hoofddirectie van de vereniging worden benoemd door de bondsraad op bindende voordracht van de raad van toezicht (gehoord de raad van advies). De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het is het parlement van de vereniging. De bondsraad keurt begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling Profiel De samenleving verandert doorlopend en mensen veranderen mee. Ook de werkvelden van de ANWB mobiliteit, toerisme en recreatie zijn volop in beweging en zijn dat ook altijd geweest. Het is een dynamisch samenspel van belangen, van zowel het individu als het collectief, dat zich inmiddels uitstrekt tot ver voorbij onze landsgrenzen. Duurzaamheid speelt daarbij een steeds grotere rol. Binnen dit speelveld behartigt de ANWB de belangen van haar 4 miljoen leden. Mensen willen zich in vrijheid en met plezier kunnen bewegen, zowel zakelijk als privé. De ANWB ondersteunt haar leden in hun mobiliteitsbehoeften en recreatieve wensen met een uitgebreid pakket aan producten en diensten. Daarnaast spant zij zich in voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel. Het bevorderen van de verkeersveiligheid en het behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed zijn daarbij belangrijke onderdelen. Om de verschillende belangen zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen, staat de ANWB in voortdurend contact met haar leden en volgt zij maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Zo kunnen kansen worden herkend en ingevuld, bij voorkeur met de leden zelf maar ook met andere partijen. Door met elkaar belemmeringen weg te nemen en mogelijkheden te optimaliseren, bewegen we ons gezamenlijk in de goede richting. En dat is in het belang van iedereen. Met deze werkwijze heeft de ANWB leden en samenleving meer dan 125 jaar goed kunnen bedienen en zal zij ook in de toekomst een rol van betekenis spelen Kernactiviteiten De wens om leden en samenleving verder te helpen heeft geresulteerd in een breed producten- en dienstenpakket dat steeds wordt aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Daarnaast speelt de ANWB een 4

6 actieve rol in het maatschappelijk debat, waarbij niet alleen de wensen van de leden worden ingebracht, maar tevens wordt gezocht naar oplossingen die ook de samenleving als geheel ten goede komen. Mensen gaan graag met een gerust gevoel op pad. En als zich onverhoopt problemen voordoen, willen zij goed en snel geholpen worden. Dit is waar de ANWB voor zorgt. Onze leden kunnen met hun hulpvraag bij ons terecht, waar ter wereld zij zich ook bevinden. De hulpverleningsactiviteiten zijn onder te verdelen in de ANWB Wegenwacht, de ANWB Alarmcentrale, de hulpverleningsactiviteiten voor onze zakelijke partners (Zakelijke Markt), ANWB Rechtshulp en de activiteiten van onze dochterondernemingen Logicx en Medical Air Assistance. Ook kunnen zij verzekeringen afsluiten via de ANWB. Daarnaast worden de leden bediend met goede informatie en met producten en diensten die aansluiten op hun persoonlijke wensen en beleving. Daarbij maken wij gebruik van drie verschillende kanalen: telefonische dienstverlening via ons Contact Center, online dienstverlening via onze website en dienstverlening via de ANWB winkels. Binnen alle drie de kanalen worden zowel het assortiment als de wijze waarop dit wordt aangeboden doorlopend afgestemd op de veranderende ledenwensen en het ter beschikking komen van nieuwe technologie. Ook via haar belangenbehartigingsactiviteiten speelt de ANWB een actieve en ondersteunende rol. De leden willen zich verplaatsen, maar ervaren bereikbaarheidsproblemen; zij willen zich kunnen ontspannen, maar ervaren een tekort aan recreatiemogelijkheden. Met hun wensen lopen onze leden onvermijdelijk tegen maatschappelijke vraagstukken aan in de sfeer van mobiliteit, ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling, natuurbeheer, leefbaarheid en duurzaamheid. Vraagstukken waar vaak geen eenvoudige oplossing voor is, die onderling met elkaar verweven zijn en de inzet van uiteenlopende partijen vereisen. De ANWB is binnen dit krachtenveld een deskundige en gewaardeerde gesprekspartner die naar optimalisatie zoekt - voor haar individuele leden, maar ook voor het collectief Ambitie 20/20 Met de Ambitie 20/20 heeft de ANWB begin 2012 voor het eerst een visie voor de middellange termijn neergelegd voordien was het gebruikelijk steeds een strategie voor drie jaar vast te stellen. De visie voor de langere termijn verlangt dat steeds meer ANWB-activiteiten winst opleveren voor de leden, voor de samenleving en voor de ANWB zelf. Dit zogenoemde win-win-winprincipe sluit aan bij de aard en de doelen van de organisatie. Met de keuzes van de Ambitie 20/20 speelt de ANWB tevens in op de trend waarbij van organisaties wordt verwacht dat ze meer doen dan alleen producten en diensten leveren en winst maken. Ze moeten daarnaast een zinvolle rol spelen in de samenleving en inspelen op maatschappelijke behoeften. Daarom wil de ANWB alle producten en diensten verantwoord (laten) produceren en aanbieden: sociaal, duurzaam en veilig. Alle activiteiten moeten menselijk, betaalbaar, maatschappelijk verantwoord en schoon zijn, kwaliteit hebben en duurzaam financieel resultaat opleveren. Voor 2013 is reeds volop begonnen met de uitwerking van de vier strategische thema s: duurzame mobiliteit: het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen en andere mobiliteitsvormen; verkeersveiligheid: het verbeteren van persoonlijke veiligheid in het verkeer, voor jong en oud; recreatie dichtbij: het aantrekkelijk en toegankelijk maken van natuur en parken in de buurt; vangnet onderweg: van sec pechhulp naar pech, schade en zorg; de complete ontzorging onderweg. 1 Voor een compleet overzicht van onze belangenbehartigingsactiviteiten verwijzen wij u graag naar het Jaaroverzicht Vereniging ANWB 2012, dat u kunt inzien op onze website anwb.nl. 5

7 2.2 Het jaar Ledenontwikkeling Het jaar 2012 werd afgesloten met een ledenstand van , waarmee het ledental van de ANWB min of meer gelijk is gebleven ten opzichte van 2011, ondanks een lichte daling van het aantal leden met Wegenwacht Service. Dit is mede te danken aan extra behoudsactiviteiten en de verbreding en vernieuwing van ons producten- en dienstenpakket. De waardering daarvoor bleek onder meer uit de groei van het aantal leden zonder Wegenwacht Service Financiële resultaten De omzet vertoonde in de achterliggende twee jaren een dalende trend. Dit werd in 2012 met name veroorzaakt door verdere afbouw van de volmachtportefeuille bij verzekeringsdochter Unigarant, achterblijvende omzet bij Retail en Media en in mindere mate door lagere aantallen aanwas en inschrijvingen bij de Wegenwacht. Gedeeltelijk kon dit worden gecompenseerd door een stijging van de omzet uit Reizen, door acquisitie van de Cruise Travel-groep eind De omzet over 2012 is uitgekomen op miljoen. Over 2011 bedroeg de omzet miljoen. Het bedrijfsresultaat liet in 2012 een forse daling zien ten opzichte van voorgaande jaren. Dit werd met name beïnvloed door bijzondere lasten: extra reorganisatielasten en aanvullende stortingen in het pensioenfonds om het herstelplan te ondersteunen. Daarnaast bleef de brutomarge op de meeste bedrijfsonderdelen achter op voorliggende jaren. Het bedrijfsresultaat kwam daarmee uit op 39,4 miljoen negatief. In 2012 telde de organisatie gemiddeld fte s. Daarmee ligt dit aantal circa 90 fte lager dan in het voorgaande jaar. Ondanks deze daling zijn de personeelskosten met 22 miljoen gestegen. Dit werd vrijwel geheel veroorzaakt doordat de ANWB in 2012 aanzienlijk hogere pensioenkosten heeft moeten incasseren. Mede door de lage rente en de gestegen levensverwachting bleef de dekkingsgraad van het ANWB Pensioenfonds achter op het herstelpad. Op grond hiervan is in het resultaat 2012 de eenmalige voorwaardelijk gedane toezegging als bijdrage aan de verbetering van de financiële positie van het fonds opgenomen. In totaal namen de pensioenkosten toe met ruim 20 miljoen tot 65,7 miljoen. Aan de andere kant is het financieel resultaat uitgekomen op 23,0 miljoen, door positieve resultaten op alle beleggingscategorieën. Het nettoresultaat over 2012 is daarmee uitgekomen op een verlies van 12,5 miljoen. Het eigen vermogen is, door het netto-resultaat en de acquisitie van Uitgeverij Smit BV in februari 2012, per 31 december 2012 uitgekomen op 189 miljoen. De vermogenspositie van onze verzekeringsmaatschappijen voldoet ruimschoots aan de vereisten die De Nederlandse Bank daaraan stelt. Hier is met de invoering van Solvency II ook voortdurend de aandacht voor Highlights 2012 De ANWB Alarmcentrale kreeg er in het afgelopen jaar klanten bij in opdracht van Univé en verwerkte zowel in de winter- als in de zomerperiode een recordaantal calls. Daarnaast werd hard gewerkt aan de vernieuwing van de ICT-systemen. Topdrukte zagen we ook bij de Wegenwacht, met als absolute uitschieter 2 februari 2012: op die dag werden ruim pechgevallen verholpen. De dienstverlening werd uitgebreid met pechhulp voor tweewielers, de ANWB Fietsservice, die goed werd ontvangen en aan het eind van 2012 door meer dan leden en klanten werd afgenomen. Daarnaast werd goede voortgang geboekt met de inbouw van een nieuw communicatiesysteem in de Wegenwachtauto s en werd een zevende servicecentrum geopend in Wolfheze. 6

8 Ook bij verzekeringen werd hard gewerkt aan de vernieuwing en uitbreiding van het pakket. Onze concurrentiekracht is hiermee aanzienlijk toegenomen. Wij zijn erg trots dat de ANWB in 2012 opnieuw het keurmerk voor Heldere Polisvoorwaarden kreeg. Ook werden wij uitgeroepen tot de klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland en beste online aanbieder van autoverzekeringen. Dat de consument ons een 8,6 geeft, bewijst dat onze benadering opvalt en gewaardeerd wordt. De reisdochters van de ANWB hebben in 2012 opnieuw Zoover-awards in de wacht gesleept. Travelhome, SNP Natuurreizen, Cruise Travel en FOX Vakanties haalden samen acht prijzen binnen. Binnen Retail werd een nieuw winkelconcept ontwikkeld dat beter aansluit op de veranderende wensen van onze leden. Na een succesvolle pilot in de winkels in Nieuwegein, Hilversum en Rijswijk zal dit concept de komende paar jaar gefaseerd worden uitgerold. Wij verwachten dat hierdoor de prestaties van de winkels verbeteren, terwijl hiermee tevens wordt geïnvesteerd in de optimalisatie van de mix aan services waarmee leden en klanten bediend worden. De combinatie van winkels, Contact Center, internet en sociale media zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden en maatwerk kan worden geboden. Het Land van ANWB, het online platform met de leukste uitjes van Nederland, oogst veel waardering en maakt een veelbelovende ontwikkeling door. In 2012 werd het Land van ANWB meer dan 2 miljoen keer bezocht, werd de bijbehorende app meer dan keer gedownload en brachten meer dan leden hun stem uit op het leukste uitje van Nederland. Deze grote belangstelling zorgt ervoor dat steeds meer partijen zich aansluiten. Voor de leden betekent dit: nog meer informatie, inspiratie en voordeel. De ANWB en haar leden weten elkaar te vinden. Dat heeft ook het afgelopen jaar weer tot mooie resultaten geleid. In Krommenie werd het eerste ANWB Groenplein geopend. Samen met leden en omwonenden werd een kleurloos park veranderd in een dynamische groene ontmoetingsplek die inmiddels druk wordt bezocht. In 2013 zal een tweede Groenplein worden geopend in Eindhoven. Aandacht voor het groen was er ook vanuit de maatschappelijke stages die wij ieder jaar organiseren en door onze vrijwilligers worden begeleid. In 2012 volgden bijna middelbare scholieren een maatschappelijke stage bij de ANWB, en werd tevens de 5.000ste maatschappelijke stagiair begroet. Het voornemen van het kabinet Rutte I om de onbelaste kilometervergoeding af te schaffen, betekende voor de Nederlandse forens een flinke financiële aderlating. Om reizigers in staat te stellen hun persoonlijke nadeel precies te berekenen, ontwikkelde de ANWB een reiskostencheck die door meer dan leden werd ingevuld. Uiteindelijk bleken de gevolgen dermate ingrijpend, dat de politiek van invoering van deze bezuinigingsmaatregel afzag. De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur en met name de bijbehorende bebording zorgde op veel snelwegtrajecten voor de nodige onduidelijkheid. Reden voor de ANWB om een speciaal meldpunt in te richten, waar automobilisten hun ervaringen konden delen. In korte tijd werden meer dan 2500 reacties verzameld, die werden overhandigd aan Rijkswaterstaat. De bebording werd hierop aangepast. Ook aan de verkeersveiligheid in ons land hebben we weer volop aandacht besteed. Onder meer met Streetwise, een verkeersveiligheids-programma voor leerlingen van de basisschool. Jaarlijks worden hiermee meer dan kinderen wegwijs gemaakt in het drukke verkeer. In 2012 werd gevierd dat sinds de start in 2006 meer dan 1 miljoen leerlingen het programma volgden. Binnen het programma Lightwise ligt de nadruk op goede fietsverlichting. De ANWB werkt hierin samen met scholen, leerlingen en hun ouders. Met dit programma kon in 2012 worden bereikt dat leerlingen goed verlicht naar school fietsten. Ook werd de veiligheid van alle Nederlandse provinciale wegen in kaart gebracht. Op 7

9 deze wegen vallen verhoudingsgewijs de meeste verkeersslachtoffers. De resultaten en verbeterpunten zullen in 2013 worden gepresenteerd HRM Om in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel te kunnen beschikken, is het van belang dat de ANWB zich blijft onderscheiden als aantrekkelijke werkgever. Dit doet zij enerzijds door medewerkers te betrekken in haar maatschappelijke doelstellingen en hen te stimuleren hieraan een bijdrage te leveren. Anderzijds biedt de ANWB een prettige werkomgeving door haar flexibele manier van werken, diversiteit en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast investeert de ANWB in de kennis en vaardigheden van haar medewerkers. Gedurende 2012 hebben de vakbonden en ANWB meerdere malen overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe CAO, daar de huidige CAO een looptijd heeft van 1 april 2011 tot en met 31 maart Naast de onderwerpen pensioenen en loonontwikkeling zijn daarbij tevens onderwerpen in het kader van scholing, functiewaardering, loopbaanscan e.d. aan de orde geweest. Helaas kon voor het einde van het jaar geen overeenstemming worden bereikt. Het, in 2010 gestarte, project A Great Place to Work waarbij het management en de medewerkers op een nieuwe manier met elkaar in dialoog gebracht worden werpt zijn vruchten af. De uitkomsten van gehouden Great Place to Work -onderzoeken tonen aan dat de ANWB en haar medewerkers erin slagen om een goede werksfeer te creëren, een sfeer waarin mensen een beroep op elkaar kunnen doen, wat zeker in deze tijd belangrijk is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het begrip duurzaamheid is voor de ANWB niet nieuw: het is een belangrijk uitgangspunt van onze statutaire doelstelling en bepaalt daarmee al meer dan 125 jaar onze werkwijze. Als maatschappelijk betrokken organisatie wil de ANWB bij alles wat zij onderneemt fatsoenlijk omgaan met mens en milieu. Wij vinden het verheugend dat MVO inmiddels gelijk staat aan modern ondernemen, en dat het belang ervan in steeds breder verband wordt onderschreven. Met de invulling van haar MVO-beleid kan de ANWB rekenen op de waardering van haar leden en medewerkers, terwijl een gezonde rendementsontwikkeling ertoe bijdraagt dat de organisatie haar MVO-beleid voor de toekomst kan bestendigen en uitbreiden. Als het gaat om verduurzaming van de mobiliteit, zien wij elektrisch rijden als een kansrijke richting, zeker voor de personenmobiliteit. De ANWB wil zich sterk maken voor een werkelijke doorbraak en heeft in 2012 een snellaadnetwerk geopend en de grootste elektrische proefrit georganiseerd. Ook werd gestart met de verkoop van laadpassen en laadpalen. Duurzaam is bij voorkeur ook voordelig voor de leden. Daarom hebben we het afgelopen jaar voor het eerst een groene energieveiling gehouden waar ruim leden zich voor inschreven. Dit initiatief zal in 2013 wegens succes worden herhaald 2. 2 Voor een compleet overzicht van onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen verwijzen wij u graag naar ons Maatschappelijk Jaarverslag 2012 dat u kunt vinden op onze website anwb.nl. Publicatie verwacht in april

10 2.3 Risicomanagement De ANWB heeft in 2008 gekozen voor een risicomanagement-systeem. De verschillende activiteiten die binnen de onderdelen van de ANWB worden uitgevoerd brengen een diversiteit aan risico s met zich. Met periodieke risico-inventarisaties binnen de verschillende activiteiten worden deze risico s geïdentificeerd en gemonitord. Deze verschillende risico-inventarisaties leiden tot een centrale risicokaart. In de beheersing van de risico s spelen verschillende (centrale) afdelingen en functies een belangrijke rol. Daarnaast is afgelopen jaar meer aandacht gekomen voor risicomanagement in het proces van inkoop en projecten. Vanwege de voortgaande ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de daaruit voortvloeiende toenemende eisen aan risicomanagement, zijn inmiddels naast de centrale risicomanagement functie ook risicomanagement functies gecreëerd binnen de ANWB dochtervennootschappen UVM Verzekeringsmaatschappij NV, Unigarant NV en Reis- en Rechtshulp NV. Deze decentrale risicomanagementfuncties hebben een functionele lijn met de centrale risicomanagementfunctie. De basis voor goed risicomanagement is gelegen in een solide interne omgeving. Daarmee wordt gedoeld op de inrichting van de organisatie, duidelijke vastlegging van taken en bevoegdheden en gedrag en cultuur binnen de organisatie. Belangrijke basis daarbij is de nieuw gekozen inrichting van de organisatie in 2008 en de gedragscode die is opgesteld in Deze gedragscode wordt in 2013 herzien. De risicokaart Het risicobeeld is in 2012 vergelijkbaar met dat van 2011 waarbij enkele verschuivingen in zwaarte van de risico s herkenbaar zijn. Het risico van oplopende bedrijfskosten wordt in deze tijd van economische crisis en stagnerende groei belangrijker. Extra maatregelen zijn nodig om dit risico te blijven beheersen. Hiervoor zijn inmiddels diverse kostenreductie-trajecten in gang gezet. Anderzijds is het belang onderkend, ook vanwege de economische crisis, van het behouden en aantrekken van de juiste mensen met de juiste kwaliteiten op sleutelposities. Strategische risico s De basis voor de huidige strategie van de ANWB ligt inmiddels vast in het document Ambitie 20/20. Inmiddels is deze door vrijwel elk onderdeel van de ANWB vertaald voor de betreffende specifieke activiteit. De wereld om ons heen verandert snel en de Ambitie 20/20 biedt het kader waarbinnen daarop ingespeeld kan worden en geanticipeerd. Op het gebied van imago en merknaam, zien we dat veiligheid en beveiliging van gegevens in de digitale wereld een steeds belangrijker issue wordt. Er zijn stappen gezet dit beter te borgen door een integraal beleid op dit terrein vast te stellen. Met de uitvoering van dit beleid is ook al een start gemaakt. Grote aandacht besteedde de ANWB aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Elders in dit jaarverslag en het maatschappelijk jaarverslag wordt daarop nader ingegaan. Operationele risico s Hulp verlenen gebeurt 7 x 24 uur per week. Het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening is daarom uiterst belangrijk. In 2012 is gewerkt aan de herinrichting van de calamiteiten- en crisisorganisatie. Daarnaast is de hardware van een aantal cruciale systemen vervangen en de technische uitwijk daarvoor gerealiseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een datacenterbeleid waarin integraal is voorzien in technische uitwijk voor de kritische systemen van de ANWB. Financiële en verslagleggingsrisico s De pensioenen van de ANWB-medewerkers vormen een risico. Enerzijds is sprake van een pensioenregeling die te kostbaar is en resulteert in een hoge door de ANWB verschuldigde kostendekkende premie. Deze regeling is dringend aan herziening toe. Anderzijds is de dekkingsgraad van het pensioenfonds te laag. Vanwege deze lage dekkingsgraad heeft de ANWB in 2012 toegezegd een 9

11 extra financiële bijdrage te willen leveren. Het is gegeven het economisch klimaat en de resultaten van de ANWB niet aannemelijk dat in 2013 een nieuwe toezegging zal volgen. De ANWB blijft investeren in de controle-omgeving van de interne processen. De AO/IC afdeling is bij diverse onderdelen betrokken bij het gestructureerd in kaart brengen van de belangrijkste administratieve processen. Op het gebied van vermogensbeheer is een belangrijke stap gezet in 2012 door over te gaan tot selectie van een (externe) fiduciair manager, die taken overneemt van de (interne) vermogensbeheerders. Hiermee wordt ten aanzien van het financiële risicobeheer een extra professionaliseringsslag gemaakt. Compliance risico s Door de diversiteit van haar activiteiten heeft de ANWB te maken met een veelheid aan regelgeving en verschillende toezichthouders. Belangrijke wetgeving betreft onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet financieel toezicht (Wft) en in de toekomst ook Solvency II. De ANWB vindt het belangrijk, onder meer vanwege haar positie in de maatschappij, te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Periodiek worden compliance audits uitgevoerd om te toetsen of voldaan wordt aan weten regelgeving. In 2012 is dat gebeurd voor de WBP en Wft. 2.4 Corporate Governance In 2003 is de Nederlandse Corporate Governance Code verschenen (de Code). Hoewel de Code strikt genomen slechts geldt voor Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen, heeft de ANWB de Code vertaald naar reglementen voor haar raad van commissarissen en hoofddirectie. In deze reglementen zijn de wijze waarop de ANWB wordt bestuurd en het toezicht op dat bestuur duidelijk en transparant verwoord. Vanaf 2005 wordt binnen de ANWB gewerkt met deze reglementen. De reglementen zijn vervolgens uitgewerkt in een bevoegdhedenschema ten behoeve van de managementlaag onder de hoofddirectie. In lijn met de Code en de ANWB-reglementen kent de raad van commissarissen van de ANWB twee commissies die te bespreken onderwerpen voor de raad van commissarissen voorbereiden. Het gaat om de audit commissie en de benoemings- selectie- en bezoldigingscommissie. Deze commissies werken op grond van een eigen reglement. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code publiceert doorgaans elk jaar in december een rapport waarin de toepassing van de Code wordt geëvalueerd en eventueel de Code wordt aangepast. In december 2008 heeft dat geleid tot een hernieuwde versie van de Code door de Commissie Frijns. Uit de evaluaties blijkt dat de Code (en de faciliterende wetgeving) heeft geleid tot een verbeterde governance structuur bij beursgenoteerde vennootschappen. Met name het interne toezicht door commissarissen is intensiever en gespecialiseerder geworden. Zowel de hoofddirectie als de raad van commissarissen bespreken jaarlijks de bevindingen van de Monitoring Commissie en de daaruit voortvloeiende eventuele wijzigingen in de ANWB-reglementen. In december 2011 is het zevende rapport over de naleving van de Code gepubliceerd, waaruit blijkt dat enkele specifieke onderwerpen nader zijn onderzocht. De bevindingen van de Monitoring Commissie zijn besproken door de hoofddirectie en de raad van commissarissen. Daarbij kwam onder meer aan de orde dat de ANWB bij het tot stand komen van de reglementen de keuze heeft gemaakt, in afwijking van de Code, bestuurders voor onbepaalde tijd te blijven benoemen. De redenen daarvoor zijn gelegen in de aard van de organisatie, haar positie in de maatschappij en de lange termijndoelstellingen. Dit geldt heden nog onverminderd, zo is geconcludeerd, en deze afwijking van de Code is bevestigd. Om dezelfde redenen geldt ook geen limitering voor het aantal termijnen van de commissarissen (met uitzondering van een leeftijdsgrens). Wel is afgesproken dat een commissaris doorgaans twee termijnen zitting zal hebben in de raad van commissarissen, tenzij gegeven de feiten en omstandigheden op dat moment er goede redenen zijn daarvan af te wijken. 10

12 De Monitoring Commissie heeft niet besloten tot aanpassing van de Code, maar heeft wel in haar rapport aandachtspunten geformuleerd. De raad van commissarissen heeft op basis van de aanbevelingen van de Commissie besloten in het bericht van de raad van commissarissen het proces van evaluatie meer aandacht te geven en het aanwezigheidspercentage van de raad te vermelden. Voorts heeft de audit commissie besloten het belang dat zij hecht aan risicobeheersing tot uitdrukking te brengen in een wijziging van het reglement van de audit commissie. Die wijziging is door de raad van commissarissen goedgekeurd. In het kader van de Wet bestuur en toezicht kan gemeld worden dat zowel de samenstelling van de hoofddirectie als die van de raad van commissarissen over het jaar 2012 voldoet aan de norm voor de verhouding man - vrouw met respectievelijk 25% en 30%. Met het vertrek van mevrouw Bussemaker voldoet de raad van commissarissen niet meer aan de norm van 30%. Bij de invulling van de vacature wegens het vertrek van mevrouw Bussemaker zal de voorkeur dan ook uitgaan naar een vrouwelijke kandidaat. 11

13 2.5 Vooruitzichten Als wij onze rol in de toekomst op dezelfde manier willen kunnen invullen, moeten we zorgen voor een gezond rendement. Wij ontkomen daarbij niet aan stevige ingrepen. Nu de omzet opnieuw is gedaald en de operationele kosten zijn gestegen, moeten er maatregelen worden getroffen. Daarom is aan het eind van 2012 een start gemaakt met een omvangrijk kostenbesparingsprogramma, waarmee de bedrijfskosten in twee jaar tijd flink moeten zijn teruggebracht. Ook de pensioenregeling van de ANWB zal noodgedwongen worden versoberd. Omdat het hier om structurele maatregelen gaat die alle bedrijfsonderdelen raken, zijn reorganisaties niet uit te sluiten. Dat we ingrijpen in de kosten betekent niet dat nu alle uitgaven worden bevroren. De ANWB blijft bouwen aan haar toekomst en zal daar ook in investeren. Ontwikkelingen in de markt worden daarbij nauwlettend gevolgd. Daarnaast zal worden gezocht naar nieuwe product-dienstcombinaties en naar nieuwe partnerschappen. Ons meerjarenplan Ambitie geeft hierbij de gewenste richting en sturing. Het is een koers die recht doet aan de kracht van de organisatie en ons in staat stelt om onze rol de komende jaren verder te versterken en uit te breiden. De ANWB zal haar leden hierbij uiteraard zoveel mogelijk betrekken. De hoofddirectie kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Onze medewerkers zijn deskundig en betrokken, bij de ANWB én bij haar leden. Zij hebben begrip voor het kostenbesparings-traject en zullen alles op alles zetten om meer voor de leden te bereiken met minder middelen. Dat we efficiënter moeten gaan werken heeft ook goede kanten. Het leidt tot professionaliseringsslagen, tot creativiteit en tot nieuwe invalshoeken. Op allerlei plekken binnen de organisatie worden kansen gesignaleerd en zien we mooie initiatieven ontstaan. We hebben een degelijke begroting voor 2013 waarmee we anticiperen op de economische prognoses. We hebben onze concurrentiekracht de afgelopen jaren zien toenemen en ontwikkelen nieuwe producten en diensten die aansluiten bij de verwachtingen. Leden van de ANWB herkennen de voordelen van het lidmaatschap en kiezen bewust voor de kwaliteit van onze hulpverlening, voor de vriendelijkheid van onze mensen, de transparantie van onze verzekeringsactiviteiten, de betrokkenheid van onze medewerkers in de winkels. Zij waarderen waar de ANWB voor staat, ook en misschien wel juist in moeilijke tijden. Dat geeft ons een stevige uitgangspositie voor De hoofddirectie is ervan overtuigd dat de ANWB ook in dit lastige jaar haar meerwaarde zal kunnen laten zien. Den Haag, 19 februari 2013 Hoofddirectie ANWB mr. G.H.N.L. van Woerkom (hoofddirecteur) drs. F.J. van Bruggen drs. M. Sijmons MBA drs. R.J.X. Wanders 12

14 3 Bericht van de Raad van Commissarissen van ANWB BV 3.1 Verslag over boekjaar 2012 De raad van commissarissen vergaderde in 2012 acht keer in aanwezigheid van de leden van de hoofddirectie. Vijf vergaderingen waren regulier, daarnaast was er een telefonische vergadering en de jaarlijkse strategiedag in oktober, waaraan een vergadering vooraf ging van de raad van commissarissen buiten aanwezigheid van de leden van de hoofddirectie. In juni heeft de raad van commissarissen een dag gewijd aan het bespreken van de toekomst van de winkels binnen de ANWB. Alle reguliere vergaderingen van de raad van commissarissen zijn vooraf gegaan door een besloten overleg van de leden van de raad. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden voorbereid door de voorzitter en de hoofddirecteur. De voorzitter van de raad van commissarissen had tussentijds regelmatig persoonlijk en telefonisch contact met de hoofddirecteur. De voorzitter fungeert voor de hoofddirecteur als eerste aanspreekpunt binnen de raad van commissarissen. Geen enkele commissaris is meer dan een keer afwezig geweest bij de reguliere vergaderingen. Het aanwezigheidspercentage van de raad van commissarissen bij de reguliere vergaderingen bedraagt 90%. In een afzonderlijke vergadering van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van de leden van de hoofddirectie, vonden de evaluaties en beoordelingen plaats van de raad van commissarissen, de afzonderlijke commissies van de raad, de hoofddirectie en de individuele leden daarvan. Die evaluaties en beoordelingen zijn gedaan op grond van individuele gesprekken met de leden van de hoofddirectie en van vragenlijsten en interviews, waarvan een rapportage is opgesteld. Wijzigingen in de samenstelling Vanwege het aanvaarden van de functie van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft mevrouw Bussemaker de raad van commissarissen verlaten per november De raad van commissarissen dankt mevrouw Bussemaker hartelijk voor haar betrokkenheid en inspanningen als commissaris. Medio 2013 zullen de heren Hensel (aftredend en niet herbenoembaar) en Van der Graaf (op eigen verzoek wegens te drukke werkzaamheden) de raad van commissarissen verlaten. De raad van commissarissen is verheugd dat de heren Harryvan en Kok op voordracht van de raad door de aandeelhouder per januari 2013 zijn benoemd als leden van de raad van commissarissen. De vacature ontstaan door het vertrek van mevrouw Bussemaker wordt in de loop van 2013 ingevuld. Alle leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Commissies De raad van commissarissen kent twee commissies die de vergaderingen van de raad van commissarissen voorbereiden: de auditcommissie en de benoemings- selectie- en bezoldigingscommissie. Deze commissies vergaderden in 2012 respectievelijk zes en vier maal. De heer Hensel fungeert als voorzitter van de auditcommissie. Daarnaast bestaat deze commissie uit mevrouw Peijs en de heer Van Amerongen. De nieuwe leden van de raad, de heren Harryvan en Kok, zullen deel uitmaken van de auditcommissie. De heer Van Amerongen zal na het vertrek van de heer Van der Graaf de functie van voorzitter van de benoemings- selectie- en bezoldigingscommissie op zich nemen en de auditcommissie verlaten. De heer Kok zal de heer Hensel opvolgen als voorzitter van de auditcommissie. De voorzitter van de auditcommissie bereidde de vergaderingen van de auditcommissie voor met de financieel directeur. Ook heeft de voorzitter van de auditcommissie regelmatig tussentijds contact met de financieel directeur. De financieel directeur woont de vergaderingen van de auditcommissie bij. Afhankelijk van de onderwerpen zijn ook andere leden van de hoofddirectie incidenteel aanwezig in deze vergaderingen. 13

15 De auditcommissie sprak in 2012 twee maal buiten aanwezigheid van leden van de hoofddirectie met de externe accountant. De auditcommissie besprak in elke vergadering de financiële gang van zaken (inclusief de beleggingen), de resultaten van de uitgevoerde audits, evaluaties en onderzoeken en de stand van zaken van eventuele overnames en evaluaties daarvan. De jaarrekening 2011, de management letter 2011, de opvolging van de management letter 2011 en de rapportage over de interimcontrole 2012 zijn door de auditcommissie in aanwezigheid van de externe accountant besproken. De auditcommissie besteedde speciale aandacht aan de vermogensbeheerstructuur, de gang van zaken rond de pensioenen, de risicokaart 2012 en de beheersmaatregelen, het auditjaarplan 2013, de begroting 2013 en de financiële aspecten van de plannen voor de ANWB-winkels. De auditcommissie heeft besloten de extra aandacht die zij schenkt aan risico s en de beheersing daarvan tot uitdrukking te laten komen door het reglement van de auditcommissie op dit punt aan te scherpen. De benoemings- selectie- en bezoldigingscommissie staat onder voorzitterschap van de heer Van der Graaf, met de leden mevrouw Bussemaker en de heer Laman Trip. De bezoldigings- selectie en benoemingscommissie sprak meerdere keren over de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen, over de samenstelling en competenties van de raad van commissarissen, het rooster van aftreden van de commissarissen, (her) benoemingen, het introductieopleidings- en trainingsprogramma en de behoefte aan opleiding van de leden van de raad. De beloning(sstructuur) van de leden van de hoofddirectie en van het hogere management is besproken. De variabele beloning is beperkt van omvang en gebaseerd op een aantal collectieve en individuele doelstellingen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het remuneratierapport 2011 en wijzigingen in de bezetting van het hogere management zijn onderwerpen die de aandacht kregen van de commissie. Voorts voert de voorzitter van de commissie gesprekken met leden van het hogere management die de organisatie verlaten. Beide commissies rapporteren via hun voorzitters in de voltallige vergaderingen van de raad van commissarissen. De schriftelijke verslagen van de vergaderingen van de commissies worden gedeeld met alle leden van de raad. Werkzaamheden van de raad van commissarissen De raad van commissarissen heeft conform haar wettelijke taak toezicht gehouden op het door de hoofddirectie gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de ANWB. Verschillende leden van de raad van commissarissen fungeerden op informele basis regelmatig als klankbord op verschillende terreinen binnen de ANWB. Telkens terugkerende onderwerpen in de vergaderingen van de raad van commissarissen waren de financiële gang van zaken (inclusief de beleggingen), de pensioenproblematiek en de ontwikkelingen op het terrein van retail en de gevolgen daarvan voor het distributiebeleid, de distributiekanalen en de winkelorganisatie van de ANWB. De jaarrekening 2011 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant. Het Meerjarenplan en de begroting 2013 zijn uitvoerig behandeld door de raad van commissarissen. Ook het kostenreductieprogramma dat in het najaar van 2012 is gestart op grond van de aanhoudende lastige marktomstandigheden, is uitgebreid aan de orde geweest. Voorts besprak de raad van commissarissen (de structuur van) het huidige productportfolio, (de ontwikkeling van) nieuwe producten en diensten, de verzekeringsactiviteiten en de mate van herverzekering. De raad van commissarissen liet zich uitgebreid informeren over de ontwikkelingen in de mediawereld. Een analyse van ANWB Media werd besproken en de gevolgen van de ontwikkelingen in de markt voor de media-activiteiten binnen de ANWB. 14

16 Nieuwe leden van de raad van commissarissen doorlopen een introductieprogramma. Vervolgens vinden op individuele basis regelmatig bedrijfsbezoeken en gesprekken plaats binnen de organisatie. In juni heeft de raad van commissarissen een dag gewijd aan de ontwikkelingen op het terrein van retail en de toekomst van de winkels binnen de ANWB. Tijdens de jaarlijkse strategiedag zijn de ontwikkelingen in de wereld van de media aan de orde geweest. Ook bezocht de voltallige raad van commissarissen dochterorganisatie FOX Reizen in Hoofddorp. De secretaris van de raad ondersteunt het functioneren van de raad op professionele wijze door onder meer zorg te dragen voor het opstellen van een jaarprogramma, de planning van onderwerpen (rekening houdend met de wet, statuten en reglementen), het voorbereiden en uitwerken van vergaderingen. Het jaarverslag en de jaarrekening van ANWB BV over het jaar 2012, opgesteld door de hoofddirectie en gecontroleerd door accountant Ernst & Young, zijn aan de raad van commissarissen voorgelegd en ondertekend. De raad van advies van de vereniging Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB zal overeenkomstig artikel 35 lid 4 van de statuten worden gehoord in diens vergadering van 21 mei De raad van commissarissen biedt het jaarverslag en jaarrekening 2012 van ANWB BV aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling aan. Mede gelet op de accountantscontroleverklaring adviseert de raad van commissarissen de jaarrekening van ANWB BV over het jaar 2012 vast te stellen en voor het jaar 2012 decharge te verlenen aan de hoofddirectie voor het gevoerde bestuur en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht. De raad van commissarissen stelt vast dat 2012 geen gemakkelijk jaar was voor Nederland en voor de ANWB. De raad van commissarissen dankt de medewerkers van de ANWB en de leden van de hoofddirectie voor hun inzet en betrokkenheid. Den Haag, 27 februari 2013 De raad van commissarissen jhr. drs. D. Laman Trip (voorzitter) E.A. van Amerongen ir. C.J. van der Graaf drs. D. Harryvan (vanaf januari 2013) drs. F.H. Hensel mr. P.J.W.G. Kok (vanaf januari 2013) mw. drs. K.M.H. Peijs Mevrouw dr. M. Bussemaker heeft tot november 2012 deel uitgemaakt van de raad van commissarissen. 15

17 3.2 Samenstelling Raad van Commissarissen jhr. drs. D. Laman Trip 66 jaar. Eerste benoeming Voormalig voorzitter van het bestuur van ING Nederland. Voorzitter Comité Ondernemerschap en Financiering in Nederland. Tevens voorzitter van de Raad van Advies van Burgers Zoo, bestuurslid van de stichting NL Financial Investments, van Bio Kinderrevalidatie en van diverse andere organisaties. Tevens coach bij Quist Executive Coaching. E.A. van Amerongen 59 jaar. Eerste benoeming Voorheen voorzitter van de directie van Kon. Swets & Zeitlinger NV en CEO Europa, Midden Oosten en Afrika van Lucent Technologies. Voorzitter van de raden van Commissarissen van BT Nederland NV, van Thales Nederland BV en van HITT NV. Vice-voorzitter van Kon. Wegener NV, alsmede lid van de raad van commissarissen van lmtech NV en van Essent BV en senior independent nonexecutive board member van Shanks Plc. mw. dr. M. Bussemaker 51 jaar. Eerste benoeming Van 1998 tot 2007 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de Partij van de Arbeid en van 2007 tot 2010 staatssecretaris bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Momenteel minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ir. C.J. van der Graaf 62 jaar. Eerste benoeming Lid van de Raden van Bestuur van Unilever BV en Ltd. President van Unilever Europa tot medio Oprichter en voorzitter van de FSHD Stichting (spierziekte) en de FSHD Europe patiënten vereniging. Executive-in-Residence en co-director van het Global CEO Center bij de Business School IMD in Lausanne, Zwitserland van 2008 tot Voorzitter van de Raden van Commissarissen van GrandVision BV, Mylaps BV en van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente. Lid van de Raden van Commissarissen bij Carlsberg (Denemarken), Enpro Industries (VS) en Ben & Jerry's (VS). drs. D. Harryvan 59 jaar. Eerste benoeming Voorheen lid van de Raad van Bestuur ING Groep NV. Lid van de Raad van Commissarissen van ING Diba (Duitsland). Lid van de Raad van Advies van het Official Monetary Financial Institutions Forum (OMFIF). Lid van het Bestuur van de International Academy of Retail Banking. Tevens coach en adviseur voor bedrijven in de sector financiële dienstverlening. drs. F.H. Hensel 69 jaar. Eerste benoeming Voormalig Senior Vice President Finance Akzo Nobel en voormalig voorzitter van de Boards van Akzo Nobel USA en Akzo Nobel UK. Voorzitter van de Raad van Advies van de Dutch Association of Corporate Treasurers en bestuurder van de Stichting Register Treasurers. mr. P.J.W.G. Kok 58 jaar. Eerste benoeming Voorheen lid Raad van Bestuur Delta Lloyd Groep. Lid van de Raad van Commissarissen van MN Services, Dunea, Q-Park, Vesteda, Triodos Groenfonds, Triodos Vastgoedfonds en Optimix Investment Funds. Tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Airport Real Estate Management en bestuurslid van de Stichting Toetsing Verzekeraars. 16

18 mw. drs. K.M.H. Peijs 68 jaar. Eerste benoeming Minister van Verkeer en Waterstaat van 2003 tot Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, voorzitter Veilig Verkeer Nederland, lid van de Raad van Commissarissen van Aegon NV en van Q-Park, alsmede lid van Raad van Toezicht van de TU Delft. 17

19 Wit regel Geconsolideerde jaarrekening (voor bestemming resultaat)

20 4 Geconsolideerde balans ANWB BV per 31 december 2012 (voor bestemming resultaat) (voor (bedragen bestemming duizenden resultaat) euro's) Noot Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 2 Gebouwen en terreinen Machines en installaties Auto's Automatisering en inventaris Activa in uitvoering Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen Andere deelnemingen Effecten en overige beleggingen Leningen en voorschotten Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten Vorderingen Debiteuren Vorderingen inzake pensioenen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2010 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1. Voorwoord...3 2. Leeswijzer...4 3. Feiten en cijfers...7 4. Profiel...9 4.1. Identiteit ANWB...9 4.2. De organisatie ANWB...10

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Toezichthouder. Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mw. C. Lucet, mba Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt.

Toezichthouder. Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mw. C. Lucet, mba Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt. J A A R V E R S L A G 2 1 3 Toezichthouder Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mw. C. Lucet, mba Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt Bestuur Directeur Drs. H.A. Pabbruwe koninklijke

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop

JAARVERSLAG 2010 Coöperatie UVIT U.A. De klant voorop De klant voorop Inhoudsopgave Bestuursverslag 2010 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 8 3 Verslag Raad van Commissarissen 9 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias 18 4.2 Juridische

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

vertrouwen Jaarverslag 2009

vertrouwen Jaarverslag 2009 vertrouwen Jaarverslag 2009 4 Colofon Tekst: Concept en vormgeving: Opmaak: Fotografie: Druk: Mn Services Castel Communicatie Castel Mediaproducties Peter Tahl, Joël van Houdt Koninklijke De Swart, Den

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers 20 J A A R V E R S L A G 2 013 B O V E M I J V E R Z E K E R I N G S G R O E P N.V. Bovemij Verzekeringsgroep Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 2 3 4 12 Kerncijfers Voorwoord Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868 11 J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2011 ICT in cijfers (x 1.000.000) 2011 2010 Omzet 80,2 84,5 ICT Nederland 64,9 62,4 ICT Duitsland 15,3 22,1 Toegevoegde waarde (omzet minus materiaal verbruik

Nadere informatie

AARVERSLAG. Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag

AARVERSLAG. Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag AARVERSLAG Roto Smeets Group in 2012 Jaarverslag Jaarverslag Roto Smeets Group 2012 Interview Thema jaarverslagen 2012: Ketenverantwoordelijkheid In het Financieel jaarverslag zijn interviews opgenomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Ahead with smart logistics 7. Geconsolideerde kerncijfers 10. Raad van Commissarissen boekjaar 12

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Ahead with smart logistics 7. Geconsolideerde kerncijfers 10. Raad van Commissarissen boekjaar 12 Jaarverslag Jaarverslag Inhoudsopgave Voorwoord 5 Ahead with smart logistics 7 Historie 7 Motto 7 Organisatie 8 Geconsolideerde kerncijfers 10 Raad van Commissarissen boekjaar 12 Directie 14 Bericht Raad

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A.

JAARVERSLAG 2009. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. Coöperatie Univé-VGZ-IZA-Trias-Groep U.A. 1. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Kerncijfers 7 3 Verslag Raad van Commissarissen 8 4 Profiel van Univé-VGZ-IZA-Trias 4.1 Univé-VGZ-IZA-Trias

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL > HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 IS EEN UITGAVE VAN TBI HOLDINGS B.V. EN VORMT SAMEN MET HET JAARMAGAZINE 2012 EN HET DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 EEN DRIELUIK. DE KRACHT VAN HET

Nadere informatie