Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013

2 Inhoudsopgave Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag ANWB in het kort Doelstelling ANWB BV Samenhang Vereniging en Bedrijf Profiel Kernactiviteiten Ambitie 20/ Het jaar Ledenontwikkeling Financiële resultaten Highlights HRM Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Risicomanagement Corporate Governance Vooruitzichten 12 3 Bericht van de Raad van Commissarissen van ANWB BV Verslag over boekjaar Samenstelling Raad van Commissarissen Wit regel 18 Geconsolideerde jaarrekening 18 4 Geconsolideerde balans ANWB BV per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening ANWB BV over Geconsolideerd kasstroomoverzicht ANWB BV over Overzicht totaalresultaat ANWB BV over Toelichting algemeen 24 9 Toelichting op de geconsolideerde balans ANWB BV per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening ANWB BV over Additionele informatie Toelichting op de verzekeringsactiviteiten Samengevoegde balans verzekeringsactiviteiten per 31 december Samengevoegde winst-en-verliesrekening verzekeringsactiviteiten over Wit regel 47 Enkelvoudige jaarrekening Vennootschappelijke balans ANWB BV per 31 december Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening ANWB BV over Toelichting op de vennootschappelijke balans ANWB BV per 31 december Toelichting op de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening ANWB BV over Wit regel 61 Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring 63 1

3 Wit regel Jaarverslag (voor bestemming resultaat) 2

4 1 Bericht van de hoofddirecteur De ANWB heeft betere jaren gekend dan Het was voor velen geen gemakkelijk jaar. De koopkracht daalde voor het derde jaar op rij en het consumentenvertrouwen bereikte een historisch dieptepunt. Daarbovenop zorgden de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en lastenverzwaringen van het kabinet Rutte 2 voor nog meer terughoudendheid bij de consument. Ook bedrijven stelden investeringen waar mogelijk uit. In dit lastige tijdgewricht bleef het ledental van de ANWB in 2012 niettemin stabiel. Dit is voor ons een groot compliment! Het bewijst dat onze leden de voordelen van het lidmaatschap herkennen en onze producten en diensten waarderen. En dat is precies waarvoor wij ons iedere dag inzetten. De financiële gevolgen van het moeizame economische klimaat waren echter duidelijk voelbaar, ook voor de ANWB. Bij nagenoeg alle bedrijfsactiviteiten liep de omzet terug en werden dalende resultaten genoteerd. Tegelijkertijd moest de ANWB aanzienlijk hogere pensioen- en reorganisatiekosten incasseren. Het jaar moest worden afgesloten met een omzet die lager was dan in 2011 en met een negatief nettoresultaat van 12,5 miljoen. De hoofddirectie heeft hierop gereageerd met een ingrijpend kostenbesparingstraject, waarmee de maatregelen die de afgelopen jaren al werden ingezet, flink worden uitgebreid. Met dit kostenreductieplan werd nog voor het eind van het jaar de gewenste voortgang geboekt. Wij zijn onze leden dankbaar voor hun loyaliteit en vertrouwen en zullen ons voor hen sterk blijven maken. Onze dank gaat ook uit naar onze medewerkers. Zij hebben erg hard gewerkt en met veel overtuiging en creativiteit gezocht naar kansen in een moeilijke markt. Dat heeft tot een waardevolle vernieuwing en verbreding van ons producten- en dienstenassortiment geleid. Hiermee heeft de ANWB haar meerwaarde ook in het lastige jaar 2012 kunnen bewijzen. Guido van Woerkom Hoofddirecteur 3

5 2 Directieverslag 2.1 ANWB in het kort Doelstelling ANWB BV ANWB BV voert de activiteiten uit die door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB aan haar zijn uitbesteed. Dat vormt de basis voor de wijze waarop de ANWB zich bij overheden, bedrijven en brancheorganisaties inzet voor de belangen van de leden van de ANWB en voor een aantrekkelijk en breed assortiment producten en diensten, met name in de sfeer van hulpverlening, reizen, verzekeringen en informatie Samenhang Vereniging en Bedrijf De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB heeft al haar activiteiten ondergebracht in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB BV. Daarnaast is een deel van de beleggingen ondergebracht in de beleggingsinstelling ANWB Beleggingen BV. Alle aandelen van de twee besloten vennootschappen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor ANWB. De stichting heeft daarvoor certificaten op naam van aandelen uitgegeven, die alle in het bezit zijn van de vereniging. Sinds deze structuur bestaat, geldt een personele unie tussen de hoofddirectie van de vereniging en de hoofddirectie van het bedrijf en tussen de raad van toezicht en de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van toezicht is tevens voorzitter van de vereniging. De leden van de hoofddirectie van de vereniging worden benoemd door de bondsraad op bindende voordracht van de raad van toezicht (gehoord de raad van advies). De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Het is het parlement van de vereniging. De bondsraad keurt begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast. Het aantal bondsraadsleden per afdeling is afhankelijk van het aantal leden per afdeling Profiel De samenleving verandert doorlopend en mensen veranderen mee. Ook de werkvelden van de ANWB mobiliteit, toerisme en recreatie zijn volop in beweging en zijn dat ook altijd geweest. Het is een dynamisch samenspel van belangen, van zowel het individu als het collectief, dat zich inmiddels uitstrekt tot ver voorbij onze landsgrenzen. Duurzaamheid speelt daarbij een steeds grotere rol. Binnen dit speelveld behartigt de ANWB de belangen van haar 4 miljoen leden. Mensen willen zich in vrijheid en met plezier kunnen bewegen, zowel zakelijk als privé. De ANWB ondersteunt haar leden in hun mobiliteitsbehoeften en recreatieve wensen met een uitgebreid pakket aan producten en diensten. Daarnaast spant zij zich in voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel. Het bevorderen van de verkeersveiligheid en het behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed zijn daarbij belangrijke onderdelen. Om de verschillende belangen zo goed mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen, staat de ANWB in voortdurend contact met haar leden en volgt zij maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Zo kunnen kansen worden herkend en ingevuld, bij voorkeur met de leden zelf maar ook met andere partijen. Door met elkaar belemmeringen weg te nemen en mogelijkheden te optimaliseren, bewegen we ons gezamenlijk in de goede richting. En dat is in het belang van iedereen. Met deze werkwijze heeft de ANWB leden en samenleving meer dan 125 jaar goed kunnen bedienen en zal zij ook in de toekomst een rol van betekenis spelen Kernactiviteiten De wens om leden en samenleving verder te helpen heeft geresulteerd in een breed producten- en dienstenpakket dat steeds wordt aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Daarnaast speelt de ANWB een 4

6 actieve rol in het maatschappelijk debat, waarbij niet alleen de wensen van de leden worden ingebracht, maar tevens wordt gezocht naar oplossingen die ook de samenleving als geheel ten goede komen. Mensen gaan graag met een gerust gevoel op pad. En als zich onverhoopt problemen voordoen, willen zij goed en snel geholpen worden. Dit is waar de ANWB voor zorgt. Onze leden kunnen met hun hulpvraag bij ons terecht, waar ter wereld zij zich ook bevinden. De hulpverleningsactiviteiten zijn onder te verdelen in de ANWB Wegenwacht, de ANWB Alarmcentrale, de hulpverleningsactiviteiten voor onze zakelijke partners (Zakelijke Markt), ANWB Rechtshulp en de activiteiten van onze dochterondernemingen Logicx en Medical Air Assistance. Ook kunnen zij verzekeringen afsluiten via de ANWB. Daarnaast worden de leden bediend met goede informatie en met producten en diensten die aansluiten op hun persoonlijke wensen en beleving. Daarbij maken wij gebruik van drie verschillende kanalen: telefonische dienstverlening via ons Contact Center, online dienstverlening via onze website en dienstverlening via de ANWB winkels. Binnen alle drie de kanalen worden zowel het assortiment als de wijze waarop dit wordt aangeboden doorlopend afgestemd op de veranderende ledenwensen en het ter beschikking komen van nieuwe technologie. Ook via haar belangenbehartigingsactiviteiten speelt de ANWB een actieve en ondersteunende rol. De leden willen zich verplaatsen, maar ervaren bereikbaarheidsproblemen; zij willen zich kunnen ontspannen, maar ervaren een tekort aan recreatiemogelijkheden. Met hun wensen lopen onze leden onvermijdelijk tegen maatschappelijke vraagstukken aan in de sfeer van mobiliteit, ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling, natuurbeheer, leefbaarheid en duurzaamheid. Vraagstukken waar vaak geen eenvoudige oplossing voor is, die onderling met elkaar verweven zijn en de inzet van uiteenlopende partijen vereisen. De ANWB is binnen dit krachtenveld een deskundige en gewaardeerde gesprekspartner die naar optimalisatie zoekt - voor haar individuele leden, maar ook voor het collectief Ambitie 20/20 Met de Ambitie 20/20 heeft de ANWB begin 2012 voor het eerst een visie voor de middellange termijn neergelegd voordien was het gebruikelijk steeds een strategie voor drie jaar vast te stellen. De visie voor de langere termijn verlangt dat steeds meer ANWB-activiteiten winst opleveren voor de leden, voor de samenleving en voor de ANWB zelf. Dit zogenoemde win-win-winprincipe sluit aan bij de aard en de doelen van de organisatie. Met de keuzes van de Ambitie 20/20 speelt de ANWB tevens in op de trend waarbij van organisaties wordt verwacht dat ze meer doen dan alleen producten en diensten leveren en winst maken. Ze moeten daarnaast een zinvolle rol spelen in de samenleving en inspelen op maatschappelijke behoeften. Daarom wil de ANWB alle producten en diensten verantwoord (laten) produceren en aanbieden: sociaal, duurzaam en veilig. Alle activiteiten moeten menselijk, betaalbaar, maatschappelijk verantwoord en schoon zijn, kwaliteit hebben en duurzaam financieel resultaat opleveren. Voor 2013 is reeds volop begonnen met de uitwerking van de vier strategische thema s: duurzame mobiliteit: het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen en andere mobiliteitsvormen; verkeersveiligheid: het verbeteren van persoonlijke veiligheid in het verkeer, voor jong en oud; recreatie dichtbij: het aantrekkelijk en toegankelijk maken van natuur en parken in de buurt; vangnet onderweg: van sec pechhulp naar pech, schade en zorg; de complete ontzorging onderweg. 1 Voor een compleet overzicht van onze belangenbehartigingsactiviteiten verwijzen wij u graag naar het Jaaroverzicht Vereniging ANWB 2012, dat u kunt inzien op onze website anwb.nl. 5

7 2.2 Het jaar Ledenontwikkeling Het jaar 2012 werd afgesloten met een ledenstand van , waarmee het ledental van de ANWB min of meer gelijk is gebleven ten opzichte van 2011, ondanks een lichte daling van het aantal leden met Wegenwacht Service. Dit is mede te danken aan extra behoudsactiviteiten en de verbreding en vernieuwing van ons producten- en dienstenpakket. De waardering daarvoor bleek onder meer uit de groei van het aantal leden zonder Wegenwacht Service Financiële resultaten De omzet vertoonde in de achterliggende twee jaren een dalende trend. Dit werd in 2012 met name veroorzaakt door verdere afbouw van de volmachtportefeuille bij verzekeringsdochter Unigarant, achterblijvende omzet bij Retail en Media en in mindere mate door lagere aantallen aanwas en inschrijvingen bij de Wegenwacht. Gedeeltelijk kon dit worden gecompenseerd door een stijging van de omzet uit Reizen, door acquisitie van de Cruise Travel-groep eind De omzet over 2012 is uitgekomen op miljoen. Over 2011 bedroeg de omzet miljoen. Het bedrijfsresultaat liet in 2012 een forse daling zien ten opzichte van voorgaande jaren. Dit werd met name beïnvloed door bijzondere lasten: extra reorganisatielasten en aanvullende stortingen in het pensioenfonds om het herstelplan te ondersteunen. Daarnaast bleef de brutomarge op de meeste bedrijfsonderdelen achter op voorliggende jaren. Het bedrijfsresultaat kwam daarmee uit op 39,4 miljoen negatief. In 2012 telde de organisatie gemiddeld fte s. Daarmee ligt dit aantal circa 90 fte lager dan in het voorgaande jaar. Ondanks deze daling zijn de personeelskosten met 22 miljoen gestegen. Dit werd vrijwel geheel veroorzaakt doordat de ANWB in 2012 aanzienlijk hogere pensioenkosten heeft moeten incasseren. Mede door de lage rente en de gestegen levensverwachting bleef de dekkingsgraad van het ANWB Pensioenfonds achter op het herstelpad. Op grond hiervan is in het resultaat 2012 de eenmalige voorwaardelijk gedane toezegging als bijdrage aan de verbetering van de financiële positie van het fonds opgenomen. In totaal namen de pensioenkosten toe met ruim 20 miljoen tot 65,7 miljoen. Aan de andere kant is het financieel resultaat uitgekomen op 23,0 miljoen, door positieve resultaten op alle beleggingscategorieën. Het nettoresultaat over 2012 is daarmee uitgekomen op een verlies van 12,5 miljoen. Het eigen vermogen is, door het netto-resultaat en de acquisitie van Uitgeverij Smit BV in februari 2012, per 31 december 2012 uitgekomen op 189 miljoen. De vermogenspositie van onze verzekeringsmaatschappijen voldoet ruimschoots aan de vereisten die De Nederlandse Bank daaraan stelt. Hier is met de invoering van Solvency II ook voortdurend de aandacht voor Highlights 2012 De ANWB Alarmcentrale kreeg er in het afgelopen jaar klanten bij in opdracht van Univé en verwerkte zowel in de winter- als in de zomerperiode een recordaantal calls. Daarnaast werd hard gewerkt aan de vernieuwing van de ICT-systemen. Topdrukte zagen we ook bij de Wegenwacht, met als absolute uitschieter 2 februari 2012: op die dag werden ruim pechgevallen verholpen. De dienstverlening werd uitgebreid met pechhulp voor tweewielers, de ANWB Fietsservice, die goed werd ontvangen en aan het eind van 2012 door meer dan leden en klanten werd afgenomen. Daarnaast werd goede voortgang geboekt met de inbouw van een nieuw communicatiesysteem in de Wegenwachtauto s en werd een zevende servicecentrum geopend in Wolfheze. 6

8 Ook bij verzekeringen werd hard gewerkt aan de vernieuwing en uitbreiding van het pakket. Onze concurrentiekracht is hiermee aanzienlijk toegenomen. Wij zijn erg trots dat de ANWB in 2012 opnieuw het keurmerk voor Heldere Polisvoorwaarden kreeg. Ook werden wij uitgeroepen tot de klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland en beste online aanbieder van autoverzekeringen. Dat de consument ons een 8,6 geeft, bewijst dat onze benadering opvalt en gewaardeerd wordt. De reisdochters van de ANWB hebben in 2012 opnieuw Zoover-awards in de wacht gesleept. Travelhome, SNP Natuurreizen, Cruise Travel en FOX Vakanties haalden samen acht prijzen binnen. Binnen Retail werd een nieuw winkelconcept ontwikkeld dat beter aansluit op de veranderende wensen van onze leden. Na een succesvolle pilot in de winkels in Nieuwegein, Hilversum en Rijswijk zal dit concept de komende paar jaar gefaseerd worden uitgerold. Wij verwachten dat hierdoor de prestaties van de winkels verbeteren, terwijl hiermee tevens wordt geïnvesteerd in de optimalisatie van de mix aan services waarmee leden en klanten bediend worden. De combinatie van winkels, Contact Center, internet en sociale media zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden en maatwerk kan worden geboden. Het Land van ANWB, het online platform met de leukste uitjes van Nederland, oogst veel waardering en maakt een veelbelovende ontwikkeling door. In 2012 werd het Land van ANWB meer dan 2 miljoen keer bezocht, werd de bijbehorende app meer dan keer gedownload en brachten meer dan leden hun stem uit op het leukste uitje van Nederland. Deze grote belangstelling zorgt ervoor dat steeds meer partijen zich aansluiten. Voor de leden betekent dit: nog meer informatie, inspiratie en voordeel. De ANWB en haar leden weten elkaar te vinden. Dat heeft ook het afgelopen jaar weer tot mooie resultaten geleid. In Krommenie werd het eerste ANWB Groenplein geopend. Samen met leden en omwonenden werd een kleurloos park veranderd in een dynamische groene ontmoetingsplek die inmiddels druk wordt bezocht. In 2013 zal een tweede Groenplein worden geopend in Eindhoven. Aandacht voor het groen was er ook vanuit de maatschappelijke stages die wij ieder jaar organiseren en door onze vrijwilligers worden begeleid. In 2012 volgden bijna middelbare scholieren een maatschappelijke stage bij de ANWB, en werd tevens de 5.000ste maatschappelijke stagiair begroet. Het voornemen van het kabinet Rutte I om de onbelaste kilometervergoeding af te schaffen, betekende voor de Nederlandse forens een flinke financiële aderlating. Om reizigers in staat te stellen hun persoonlijke nadeel precies te berekenen, ontwikkelde de ANWB een reiskostencheck die door meer dan leden werd ingevuld. Uiteindelijk bleken de gevolgen dermate ingrijpend, dat de politiek van invoering van deze bezuinigingsmaatregel afzag. De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur en met name de bijbehorende bebording zorgde op veel snelwegtrajecten voor de nodige onduidelijkheid. Reden voor de ANWB om een speciaal meldpunt in te richten, waar automobilisten hun ervaringen konden delen. In korte tijd werden meer dan 2500 reacties verzameld, die werden overhandigd aan Rijkswaterstaat. De bebording werd hierop aangepast. Ook aan de verkeersveiligheid in ons land hebben we weer volop aandacht besteed. Onder meer met Streetwise, een verkeersveiligheids-programma voor leerlingen van de basisschool. Jaarlijks worden hiermee meer dan kinderen wegwijs gemaakt in het drukke verkeer. In 2012 werd gevierd dat sinds de start in 2006 meer dan 1 miljoen leerlingen het programma volgden. Binnen het programma Lightwise ligt de nadruk op goede fietsverlichting. De ANWB werkt hierin samen met scholen, leerlingen en hun ouders. Met dit programma kon in 2012 worden bereikt dat leerlingen goed verlicht naar school fietsten. Ook werd de veiligheid van alle Nederlandse provinciale wegen in kaart gebracht. Op 7

9 deze wegen vallen verhoudingsgewijs de meeste verkeersslachtoffers. De resultaten en verbeterpunten zullen in 2013 worden gepresenteerd HRM Om in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel te kunnen beschikken, is het van belang dat de ANWB zich blijft onderscheiden als aantrekkelijke werkgever. Dit doet zij enerzijds door medewerkers te betrekken in haar maatschappelijke doelstellingen en hen te stimuleren hieraan een bijdrage te leveren. Anderzijds biedt de ANWB een prettige werkomgeving door haar flexibele manier van werken, diversiteit en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast investeert de ANWB in de kennis en vaardigheden van haar medewerkers. Gedurende 2012 hebben de vakbonden en ANWB meerdere malen overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe CAO, daar de huidige CAO een looptijd heeft van 1 april 2011 tot en met 31 maart Naast de onderwerpen pensioenen en loonontwikkeling zijn daarbij tevens onderwerpen in het kader van scholing, functiewaardering, loopbaanscan e.d. aan de orde geweest. Helaas kon voor het einde van het jaar geen overeenstemming worden bereikt. Het, in 2010 gestarte, project A Great Place to Work waarbij het management en de medewerkers op een nieuwe manier met elkaar in dialoog gebracht worden werpt zijn vruchten af. De uitkomsten van gehouden Great Place to Work -onderzoeken tonen aan dat de ANWB en haar medewerkers erin slagen om een goede werksfeer te creëren, een sfeer waarin mensen een beroep op elkaar kunnen doen, wat zeker in deze tijd belangrijk is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het begrip duurzaamheid is voor de ANWB niet nieuw: het is een belangrijk uitgangspunt van onze statutaire doelstelling en bepaalt daarmee al meer dan 125 jaar onze werkwijze. Als maatschappelijk betrokken organisatie wil de ANWB bij alles wat zij onderneemt fatsoenlijk omgaan met mens en milieu. Wij vinden het verheugend dat MVO inmiddels gelijk staat aan modern ondernemen, en dat het belang ervan in steeds breder verband wordt onderschreven. Met de invulling van haar MVO-beleid kan de ANWB rekenen op de waardering van haar leden en medewerkers, terwijl een gezonde rendementsontwikkeling ertoe bijdraagt dat de organisatie haar MVO-beleid voor de toekomst kan bestendigen en uitbreiden. Als het gaat om verduurzaming van de mobiliteit, zien wij elektrisch rijden als een kansrijke richting, zeker voor de personenmobiliteit. De ANWB wil zich sterk maken voor een werkelijke doorbraak en heeft in 2012 een snellaadnetwerk geopend en de grootste elektrische proefrit georganiseerd. Ook werd gestart met de verkoop van laadpassen en laadpalen. Duurzaam is bij voorkeur ook voordelig voor de leden. Daarom hebben we het afgelopen jaar voor het eerst een groene energieveiling gehouden waar ruim leden zich voor inschreven. Dit initiatief zal in 2013 wegens succes worden herhaald 2. 2 Voor een compleet overzicht van onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen verwijzen wij u graag naar ons Maatschappelijk Jaarverslag 2012 dat u kunt vinden op onze website anwb.nl. Publicatie verwacht in april

10 2.3 Risicomanagement De ANWB heeft in 2008 gekozen voor een risicomanagement-systeem. De verschillende activiteiten die binnen de onderdelen van de ANWB worden uitgevoerd brengen een diversiteit aan risico s met zich. Met periodieke risico-inventarisaties binnen de verschillende activiteiten worden deze risico s geïdentificeerd en gemonitord. Deze verschillende risico-inventarisaties leiden tot een centrale risicokaart. In de beheersing van de risico s spelen verschillende (centrale) afdelingen en functies een belangrijke rol. Daarnaast is afgelopen jaar meer aandacht gekomen voor risicomanagement in het proces van inkoop en projecten. Vanwege de voortgaande ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de daaruit voortvloeiende toenemende eisen aan risicomanagement, zijn inmiddels naast de centrale risicomanagement functie ook risicomanagement functies gecreëerd binnen de ANWB dochtervennootschappen UVM Verzekeringsmaatschappij NV, Unigarant NV en Reis- en Rechtshulp NV. Deze decentrale risicomanagementfuncties hebben een functionele lijn met de centrale risicomanagementfunctie. De basis voor goed risicomanagement is gelegen in een solide interne omgeving. Daarmee wordt gedoeld op de inrichting van de organisatie, duidelijke vastlegging van taken en bevoegdheden en gedrag en cultuur binnen de organisatie. Belangrijke basis daarbij is de nieuw gekozen inrichting van de organisatie in 2008 en de gedragscode die is opgesteld in Deze gedragscode wordt in 2013 herzien. De risicokaart Het risicobeeld is in 2012 vergelijkbaar met dat van 2011 waarbij enkele verschuivingen in zwaarte van de risico s herkenbaar zijn. Het risico van oplopende bedrijfskosten wordt in deze tijd van economische crisis en stagnerende groei belangrijker. Extra maatregelen zijn nodig om dit risico te blijven beheersen. Hiervoor zijn inmiddels diverse kostenreductie-trajecten in gang gezet. Anderzijds is het belang onderkend, ook vanwege de economische crisis, van het behouden en aantrekken van de juiste mensen met de juiste kwaliteiten op sleutelposities. Strategische risico s De basis voor de huidige strategie van de ANWB ligt inmiddels vast in het document Ambitie 20/20. Inmiddels is deze door vrijwel elk onderdeel van de ANWB vertaald voor de betreffende specifieke activiteit. De wereld om ons heen verandert snel en de Ambitie 20/20 biedt het kader waarbinnen daarop ingespeeld kan worden en geanticipeerd. Op het gebied van imago en merknaam, zien we dat veiligheid en beveiliging van gegevens in de digitale wereld een steeds belangrijker issue wordt. Er zijn stappen gezet dit beter te borgen door een integraal beleid op dit terrein vast te stellen. Met de uitvoering van dit beleid is ook al een start gemaakt. Grote aandacht besteedde de ANWB aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Elders in dit jaarverslag en het maatschappelijk jaarverslag wordt daarop nader ingegaan. Operationele risico s Hulp verlenen gebeurt 7 x 24 uur per week. Het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening is daarom uiterst belangrijk. In 2012 is gewerkt aan de herinrichting van de calamiteiten- en crisisorganisatie. Daarnaast is de hardware van een aantal cruciale systemen vervangen en de technische uitwijk daarvoor gerealiseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een datacenterbeleid waarin integraal is voorzien in technische uitwijk voor de kritische systemen van de ANWB. Financiële en verslagleggingsrisico s De pensioenen van de ANWB-medewerkers vormen een risico. Enerzijds is sprake van een pensioenregeling die te kostbaar is en resulteert in een hoge door de ANWB verschuldigde kostendekkende premie. Deze regeling is dringend aan herziening toe. Anderzijds is de dekkingsgraad van het pensioenfonds te laag. Vanwege deze lage dekkingsgraad heeft de ANWB in 2012 toegezegd een 9

11 extra financiële bijdrage te willen leveren. Het is gegeven het economisch klimaat en de resultaten van de ANWB niet aannemelijk dat in 2013 een nieuwe toezegging zal volgen. De ANWB blijft investeren in de controle-omgeving van de interne processen. De AO/IC afdeling is bij diverse onderdelen betrokken bij het gestructureerd in kaart brengen van de belangrijkste administratieve processen. Op het gebied van vermogensbeheer is een belangrijke stap gezet in 2012 door over te gaan tot selectie van een (externe) fiduciair manager, die taken overneemt van de (interne) vermogensbeheerders. Hiermee wordt ten aanzien van het financiële risicobeheer een extra professionaliseringsslag gemaakt. Compliance risico s Door de diversiteit van haar activiteiten heeft de ANWB te maken met een veelheid aan regelgeving en verschillende toezichthouders. Belangrijke wetgeving betreft onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet financieel toezicht (Wft) en in de toekomst ook Solvency II. De ANWB vindt het belangrijk, onder meer vanwege haar positie in de maatschappij, te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Periodiek worden compliance audits uitgevoerd om te toetsen of voldaan wordt aan weten regelgeving. In 2012 is dat gebeurd voor de WBP en Wft. 2.4 Corporate Governance In 2003 is de Nederlandse Corporate Governance Code verschenen (de Code). Hoewel de Code strikt genomen slechts geldt voor Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen, heeft de ANWB de Code vertaald naar reglementen voor haar raad van commissarissen en hoofddirectie. In deze reglementen zijn de wijze waarop de ANWB wordt bestuurd en het toezicht op dat bestuur duidelijk en transparant verwoord. Vanaf 2005 wordt binnen de ANWB gewerkt met deze reglementen. De reglementen zijn vervolgens uitgewerkt in een bevoegdhedenschema ten behoeve van de managementlaag onder de hoofddirectie. In lijn met de Code en de ANWB-reglementen kent de raad van commissarissen van de ANWB twee commissies die te bespreken onderwerpen voor de raad van commissarissen voorbereiden. Het gaat om de audit commissie en de benoemings- selectie- en bezoldigingscommissie. Deze commissies werken op grond van een eigen reglement. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code publiceert doorgaans elk jaar in december een rapport waarin de toepassing van de Code wordt geëvalueerd en eventueel de Code wordt aangepast. In december 2008 heeft dat geleid tot een hernieuwde versie van de Code door de Commissie Frijns. Uit de evaluaties blijkt dat de Code (en de faciliterende wetgeving) heeft geleid tot een verbeterde governance structuur bij beursgenoteerde vennootschappen. Met name het interne toezicht door commissarissen is intensiever en gespecialiseerder geworden. Zowel de hoofddirectie als de raad van commissarissen bespreken jaarlijks de bevindingen van de Monitoring Commissie en de daaruit voortvloeiende eventuele wijzigingen in de ANWB-reglementen. In december 2011 is het zevende rapport over de naleving van de Code gepubliceerd, waaruit blijkt dat enkele specifieke onderwerpen nader zijn onderzocht. De bevindingen van de Monitoring Commissie zijn besproken door de hoofddirectie en de raad van commissarissen. Daarbij kwam onder meer aan de orde dat de ANWB bij het tot stand komen van de reglementen de keuze heeft gemaakt, in afwijking van de Code, bestuurders voor onbepaalde tijd te blijven benoemen. De redenen daarvoor zijn gelegen in de aard van de organisatie, haar positie in de maatschappij en de lange termijndoelstellingen. Dit geldt heden nog onverminderd, zo is geconcludeerd, en deze afwijking van de Code is bevestigd. Om dezelfde redenen geldt ook geen limitering voor het aantal termijnen van de commissarissen (met uitzondering van een leeftijdsgrens). Wel is afgesproken dat een commissaris doorgaans twee termijnen zitting zal hebben in de raad van commissarissen, tenzij gegeven de feiten en omstandigheden op dat moment er goede redenen zijn daarvan af te wijken. 10

12 De Monitoring Commissie heeft niet besloten tot aanpassing van de Code, maar heeft wel in haar rapport aandachtspunten geformuleerd. De raad van commissarissen heeft op basis van de aanbevelingen van de Commissie besloten in het bericht van de raad van commissarissen het proces van evaluatie meer aandacht te geven en het aanwezigheidspercentage van de raad te vermelden. Voorts heeft de audit commissie besloten het belang dat zij hecht aan risicobeheersing tot uitdrukking te brengen in een wijziging van het reglement van de audit commissie. Die wijziging is door de raad van commissarissen goedgekeurd. In het kader van de Wet bestuur en toezicht kan gemeld worden dat zowel de samenstelling van de hoofddirectie als die van de raad van commissarissen over het jaar 2012 voldoet aan de norm voor de verhouding man - vrouw met respectievelijk 25% en 30%. Met het vertrek van mevrouw Bussemaker voldoet de raad van commissarissen niet meer aan de norm van 30%. Bij de invulling van de vacature wegens het vertrek van mevrouw Bussemaker zal de voorkeur dan ook uitgaan naar een vrouwelijke kandidaat. 11

13 2.5 Vooruitzichten Als wij onze rol in de toekomst op dezelfde manier willen kunnen invullen, moeten we zorgen voor een gezond rendement. Wij ontkomen daarbij niet aan stevige ingrepen. Nu de omzet opnieuw is gedaald en de operationele kosten zijn gestegen, moeten er maatregelen worden getroffen. Daarom is aan het eind van 2012 een start gemaakt met een omvangrijk kostenbesparingsprogramma, waarmee de bedrijfskosten in twee jaar tijd flink moeten zijn teruggebracht. Ook de pensioenregeling van de ANWB zal noodgedwongen worden versoberd. Omdat het hier om structurele maatregelen gaat die alle bedrijfsonderdelen raken, zijn reorganisaties niet uit te sluiten. Dat we ingrijpen in de kosten betekent niet dat nu alle uitgaven worden bevroren. De ANWB blijft bouwen aan haar toekomst en zal daar ook in investeren. Ontwikkelingen in de markt worden daarbij nauwlettend gevolgd. Daarnaast zal worden gezocht naar nieuwe product-dienstcombinaties en naar nieuwe partnerschappen. Ons meerjarenplan Ambitie geeft hierbij de gewenste richting en sturing. Het is een koers die recht doet aan de kracht van de organisatie en ons in staat stelt om onze rol de komende jaren verder te versterken en uit te breiden. De ANWB zal haar leden hierbij uiteraard zoveel mogelijk betrekken. De hoofddirectie kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Onze medewerkers zijn deskundig en betrokken, bij de ANWB én bij haar leden. Zij hebben begrip voor het kostenbesparings-traject en zullen alles op alles zetten om meer voor de leden te bereiken met minder middelen. Dat we efficiënter moeten gaan werken heeft ook goede kanten. Het leidt tot professionaliseringsslagen, tot creativiteit en tot nieuwe invalshoeken. Op allerlei plekken binnen de organisatie worden kansen gesignaleerd en zien we mooie initiatieven ontstaan. We hebben een degelijke begroting voor 2013 waarmee we anticiperen op de economische prognoses. We hebben onze concurrentiekracht de afgelopen jaren zien toenemen en ontwikkelen nieuwe producten en diensten die aansluiten bij de verwachtingen. Leden van de ANWB herkennen de voordelen van het lidmaatschap en kiezen bewust voor de kwaliteit van onze hulpverlening, voor de vriendelijkheid van onze mensen, de transparantie van onze verzekeringsactiviteiten, de betrokkenheid van onze medewerkers in de winkels. Zij waarderen waar de ANWB voor staat, ook en misschien wel juist in moeilijke tijden. Dat geeft ons een stevige uitgangspositie voor De hoofddirectie is ervan overtuigd dat de ANWB ook in dit lastige jaar haar meerwaarde zal kunnen laten zien. Den Haag, 19 februari 2013 Hoofddirectie ANWB mr. G.H.N.L. van Woerkom (hoofddirecteur) drs. F.J. van Bruggen drs. M. Sijmons MBA drs. R.J.X. Wanders 12

14 3 Bericht van de Raad van Commissarissen van ANWB BV 3.1 Verslag over boekjaar 2012 De raad van commissarissen vergaderde in 2012 acht keer in aanwezigheid van de leden van de hoofddirectie. Vijf vergaderingen waren regulier, daarnaast was er een telefonische vergadering en de jaarlijkse strategiedag in oktober, waaraan een vergadering vooraf ging van de raad van commissarissen buiten aanwezigheid van de leden van de hoofddirectie. In juni heeft de raad van commissarissen een dag gewijd aan het bespreken van de toekomst van de winkels binnen de ANWB. Alle reguliere vergaderingen van de raad van commissarissen zijn vooraf gegaan door een besloten overleg van de leden van de raad. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden voorbereid door de voorzitter en de hoofddirecteur. De voorzitter van de raad van commissarissen had tussentijds regelmatig persoonlijk en telefonisch contact met de hoofddirecteur. De voorzitter fungeert voor de hoofddirecteur als eerste aanspreekpunt binnen de raad van commissarissen. Geen enkele commissaris is meer dan een keer afwezig geweest bij de reguliere vergaderingen. Het aanwezigheidspercentage van de raad van commissarissen bij de reguliere vergaderingen bedraagt 90%. In een afzonderlijke vergadering van de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van de leden van de hoofddirectie, vonden de evaluaties en beoordelingen plaats van de raad van commissarissen, de afzonderlijke commissies van de raad, de hoofddirectie en de individuele leden daarvan. Die evaluaties en beoordelingen zijn gedaan op grond van individuele gesprekken met de leden van de hoofddirectie en van vragenlijsten en interviews, waarvan een rapportage is opgesteld. Wijzigingen in de samenstelling Vanwege het aanvaarden van de functie van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft mevrouw Bussemaker de raad van commissarissen verlaten per november De raad van commissarissen dankt mevrouw Bussemaker hartelijk voor haar betrokkenheid en inspanningen als commissaris. Medio 2013 zullen de heren Hensel (aftredend en niet herbenoembaar) en Van der Graaf (op eigen verzoek wegens te drukke werkzaamheden) de raad van commissarissen verlaten. De raad van commissarissen is verheugd dat de heren Harryvan en Kok op voordracht van de raad door de aandeelhouder per januari 2013 zijn benoemd als leden van de raad van commissarissen. De vacature ontstaan door het vertrek van mevrouw Bussemaker wordt in de loop van 2013 ingevuld. Alle leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Commissies De raad van commissarissen kent twee commissies die de vergaderingen van de raad van commissarissen voorbereiden: de auditcommissie en de benoemings- selectie- en bezoldigingscommissie. Deze commissies vergaderden in 2012 respectievelijk zes en vier maal. De heer Hensel fungeert als voorzitter van de auditcommissie. Daarnaast bestaat deze commissie uit mevrouw Peijs en de heer Van Amerongen. De nieuwe leden van de raad, de heren Harryvan en Kok, zullen deel uitmaken van de auditcommissie. De heer Van Amerongen zal na het vertrek van de heer Van der Graaf de functie van voorzitter van de benoemings- selectie- en bezoldigingscommissie op zich nemen en de auditcommissie verlaten. De heer Kok zal de heer Hensel opvolgen als voorzitter van de auditcommissie. De voorzitter van de auditcommissie bereidde de vergaderingen van de auditcommissie voor met de financieel directeur. Ook heeft de voorzitter van de auditcommissie regelmatig tussentijds contact met de financieel directeur. De financieel directeur woont de vergaderingen van de auditcommissie bij. Afhankelijk van de onderwerpen zijn ook andere leden van de hoofddirectie incidenteel aanwezig in deze vergaderingen. 13

15 De auditcommissie sprak in 2012 twee maal buiten aanwezigheid van leden van de hoofddirectie met de externe accountant. De auditcommissie besprak in elke vergadering de financiële gang van zaken (inclusief de beleggingen), de resultaten van de uitgevoerde audits, evaluaties en onderzoeken en de stand van zaken van eventuele overnames en evaluaties daarvan. De jaarrekening 2011, de management letter 2011, de opvolging van de management letter 2011 en de rapportage over de interimcontrole 2012 zijn door de auditcommissie in aanwezigheid van de externe accountant besproken. De auditcommissie besteedde speciale aandacht aan de vermogensbeheerstructuur, de gang van zaken rond de pensioenen, de risicokaart 2012 en de beheersmaatregelen, het auditjaarplan 2013, de begroting 2013 en de financiële aspecten van de plannen voor de ANWB-winkels. De auditcommissie heeft besloten de extra aandacht die zij schenkt aan risico s en de beheersing daarvan tot uitdrukking te laten komen door het reglement van de auditcommissie op dit punt aan te scherpen. De benoemings- selectie- en bezoldigingscommissie staat onder voorzitterschap van de heer Van der Graaf, met de leden mevrouw Bussemaker en de heer Laman Trip. De bezoldigings- selectie en benoemingscommissie sprak meerdere keren over de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen, over de samenstelling en competenties van de raad van commissarissen, het rooster van aftreden van de commissarissen, (her) benoemingen, het introductieopleidings- en trainingsprogramma en de behoefte aan opleiding van de leden van de raad. De beloning(sstructuur) van de leden van de hoofddirectie en van het hogere management is besproken. De variabele beloning is beperkt van omvang en gebaseerd op een aantal collectieve en individuele doelstellingen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het remuneratierapport 2011 en wijzigingen in de bezetting van het hogere management zijn onderwerpen die de aandacht kregen van de commissie. Voorts voert de voorzitter van de commissie gesprekken met leden van het hogere management die de organisatie verlaten. Beide commissies rapporteren via hun voorzitters in de voltallige vergaderingen van de raad van commissarissen. De schriftelijke verslagen van de vergaderingen van de commissies worden gedeeld met alle leden van de raad. Werkzaamheden van de raad van commissarissen De raad van commissarissen heeft conform haar wettelijke taak toezicht gehouden op het door de hoofddirectie gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de ANWB. Verschillende leden van de raad van commissarissen fungeerden op informele basis regelmatig als klankbord op verschillende terreinen binnen de ANWB. Telkens terugkerende onderwerpen in de vergaderingen van de raad van commissarissen waren de financiële gang van zaken (inclusief de beleggingen), de pensioenproblematiek en de ontwikkelingen op het terrein van retail en de gevolgen daarvan voor het distributiebeleid, de distributiekanalen en de winkelorganisatie van de ANWB. De jaarrekening 2011 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant. Het Meerjarenplan en de begroting 2013 zijn uitvoerig behandeld door de raad van commissarissen. Ook het kostenreductieprogramma dat in het najaar van 2012 is gestart op grond van de aanhoudende lastige marktomstandigheden, is uitgebreid aan de orde geweest. Voorts besprak de raad van commissarissen (de structuur van) het huidige productportfolio, (de ontwikkeling van) nieuwe producten en diensten, de verzekeringsactiviteiten en de mate van herverzekering. De raad van commissarissen liet zich uitgebreid informeren over de ontwikkelingen in de mediawereld. Een analyse van ANWB Media werd besproken en de gevolgen van de ontwikkelingen in de markt voor de media-activiteiten binnen de ANWB. 14

16 Nieuwe leden van de raad van commissarissen doorlopen een introductieprogramma. Vervolgens vinden op individuele basis regelmatig bedrijfsbezoeken en gesprekken plaats binnen de organisatie. In juni heeft de raad van commissarissen een dag gewijd aan de ontwikkelingen op het terrein van retail en de toekomst van de winkels binnen de ANWB. Tijdens de jaarlijkse strategiedag zijn de ontwikkelingen in de wereld van de media aan de orde geweest. Ook bezocht de voltallige raad van commissarissen dochterorganisatie FOX Reizen in Hoofddorp. De secretaris van de raad ondersteunt het functioneren van de raad op professionele wijze door onder meer zorg te dragen voor het opstellen van een jaarprogramma, de planning van onderwerpen (rekening houdend met de wet, statuten en reglementen), het voorbereiden en uitwerken van vergaderingen. Het jaarverslag en de jaarrekening van ANWB BV over het jaar 2012, opgesteld door de hoofddirectie en gecontroleerd door accountant Ernst & Young, zijn aan de raad van commissarissen voorgelegd en ondertekend. De raad van advies van de vereniging Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB zal overeenkomstig artikel 35 lid 4 van de statuten worden gehoord in diens vergadering van 21 mei De raad van commissarissen biedt het jaarverslag en jaarrekening 2012 van ANWB BV aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling aan. Mede gelet op de accountantscontroleverklaring adviseert de raad van commissarissen de jaarrekening van ANWB BV over het jaar 2012 vast te stellen en voor het jaar 2012 decharge te verlenen aan de hoofddirectie voor het gevoerde bestuur en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht. De raad van commissarissen stelt vast dat 2012 geen gemakkelijk jaar was voor Nederland en voor de ANWB. De raad van commissarissen dankt de medewerkers van de ANWB en de leden van de hoofddirectie voor hun inzet en betrokkenheid. Den Haag, 27 februari 2013 De raad van commissarissen jhr. drs. D. Laman Trip (voorzitter) E.A. van Amerongen ir. C.J. van der Graaf drs. D. Harryvan (vanaf januari 2013) drs. F.H. Hensel mr. P.J.W.G. Kok (vanaf januari 2013) mw. drs. K.M.H. Peijs Mevrouw dr. M. Bussemaker heeft tot november 2012 deel uitgemaakt van de raad van commissarissen. 15

17 3.2 Samenstelling Raad van Commissarissen jhr. drs. D. Laman Trip 66 jaar. Eerste benoeming Voormalig voorzitter van het bestuur van ING Nederland. Voorzitter Comité Ondernemerschap en Financiering in Nederland. Tevens voorzitter van de Raad van Advies van Burgers Zoo, bestuurslid van de stichting NL Financial Investments, van Bio Kinderrevalidatie en van diverse andere organisaties. Tevens coach bij Quist Executive Coaching. E.A. van Amerongen 59 jaar. Eerste benoeming Voorheen voorzitter van de directie van Kon. Swets & Zeitlinger NV en CEO Europa, Midden Oosten en Afrika van Lucent Technologies. Voorzitter van de raden van Commissarissen van BT Nederland NV, van Thales Nederland BV en van HITT NV. Vice-voorzitter van Kon. Wegener NV, alsmede lid van de raad van commissarissen van lmtech NV en van Essent BV en senior independent nonexecutive board member van Shanks Plc. mw. dr. M. Bussemaker 51 jaar. Eerste benoeming Van 1998 tot 2007 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de Partij van de Arbeid en van 2007 tot 2010 staatssecretaris bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Momenteel minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ir. C.J. van der Graaf 62 jaar. Eerste benoeming Lid van de Raden van Bestuur van Unilever BV en Ltd. President van Unilever Europa tot medio Oprichter en voorzitter van de FSHD Stichting (spierziekte) en de FSHD Europe patiënten vereniging. Executive-in-Residence en co-director van het Global CEO Center bij de Business School IMD in Lausanne, Zwitserland van 2008 tot Voorzitter van de Raden van Commissarissen van GrandVision BV, Mylaps BV en van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente. Lid van de Raden van Commissarissen bij Carlsberg (Denemarken), Enpro Industries (VS) en Ben & Jerry's (VS). drs. D. Harryvan 59 jaar. Eerste benoeming Voorheen lid van de Raad van Bestuur ING Groep NV. Lid van de Raad van Commissarissen van ING Diba (Duitsland). Lid van de Raad van Advies van het Official Monetary Financial Institutions Forum (OMFIF). Lid van het Bestuur van de International Academy of Retail Banking. Tevens coach en adviseur voor bedrijven in de sector financiële dienstverlening. drs. F.H. Hensel 69 jaar. Eerste benoeming Voormalig Senior Vice President Finance Akzo Nobel en voormalig voorzitter van de Boards van Akzo Nobel USA en Akzo Nobel UK. Voorzitter van de Raad van Advies van de Dutch Association of Corporate Treasurers en bestuurder van de Stichting Register Treasurers. mr. P.J.W.G. Kok 58 jaar. Eerste benoeming Voorheen lid Raad van Bestuur Delta Lloyd Groep. Lid van de Raad van Commissarissen van MN Services, Dunea, Q-Park, Vesteda, Triodos Groenfonds, Triodos Vastgoedfonds en Optimix Investment Funds. Tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Airport Real Estate Management en bestuurslid van de Stichting Toetsing Verzekeraars. 16

18 mw. drs. K.M.H. Peijs 68 jaar. Eerste benoeming Minister van Verkeer en Waterstaat van 2003 tot Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, voorzitter Veilig Verkeer Nederland, lid van de Raad van Commissarissen van Aegon NV en van Q-Park, alsmede lid van Raad van Toezicht van de TU Delft. 17

19 Wit regel Geconsolideerde jaarrekening (voor bestemming resultaat)

20 4 Geconsolideerde balans ANWB BV per 31 december 2012 (voor bestemming resultaat) (voor (bedragen bestemming duizenden resultaat) euro's) Noot Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 2 Gebouwen en terreinen Machines en installaties Auto's Automatisering en inventaris Activa in uitvoering Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen Andere deelnemingen Effecten en overige beleggingen Leningen en voorschotten Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten Vorderingen Debiteuren Vorderingen inzake pensioenen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

Jaarrekening 2011 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Den Haag, 21 februari 2012 AC-2012/1-1A RVC/RVT-2012/1-1A RVT-2012/

Jaarrekening 2011 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Den Haag, 21 februari 2012 AC-2012/1-1A RVC/RVT-2012/1-1A RVT-2012/ Jaarrekening 2011 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Den Haag, 21 februari 2012 AC-2012/1-1A RVC/RVT-2012/1-1A RVT-2012/ Colofon Jaarrekening 2011 van Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB,

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Malkander Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Malkander Ede FINANCIEEL VERSLAG 2016 Stichting Malkander Ede Stichting Malkander te Ede Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 JAARVERSLAG 2016... 3 STATUTAIRE NAAM VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM... 3 OMSCHRIJVING VAN DE

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie