RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/010201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/010201"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/ COMMISSIE Ruimte op 14 juni 2016 AGENDANUMMER: 4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Geurverordening en gebiedsvisie 1 4 juli ThM de raad van de gemeente Asten Samenvatting Uit onderzoek is gebleken dat de achtergrondconcentratie van geur in Asten, en met name rondom Heusden, (veel) te hoog is en er daardoor op veel plaatsen geen sprake meer is van een goed woonen leefklimaat. In Asten gelden de maximale geurnormen, te weten 3 op de kom en 14 in het buitengebied. (3 14). Om een verordening te kunnen vaststellen met andere geurnormen dient eerst een zgn. geurgebiedsvisie te worden opgesteld. Dit is een onderzoek naar het nut en noodzaak om andere geurnormen op te nemen in een geurverordening. Uit de gezamenlijke reactie van de het ZLTO Heusden en de Dorpsraad Heusden blijkt dat het overleg tussen deze twee partijen heeft geleid tot een gezamenlijk standpunt, namelijk de norm 1-8 voor het zgn. fijnstofconcentratiegebied rondom Heusden. Dit vinden wij belangrijk voor het (gelopen) proces en is een compliment waard aan de betrokken partijen. Wij constateren echter tevens dat dit gezamenlijke standpunt inhoudelijke gezien behoorlijk ver afstaat van het door uw raad is ingenomen standpunt op 2 februari 2016 en dat is de norm 0,5-5 voor het zgn. fijnstofconcentratiegebied rondom Heusden. De vraag die hierbij gesteld kan/moet worden is of het bereiken van een gezamenlijk standpunt van de Dorpsraad Heusden en het ZLTO Heusden opweegt tegen de inhoudelijke consequenties van het verhogen van de geurnorm in het gebied rondom Heusden van 0,5-5 naar 1-8 Beslispunten 1. de geurgebiedsvisie vaststellen 2. de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Asten 2016 vaststellen met daarin opgenomen - de norm 0,5-5 voor het gebied rondom Heusden zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart of - de norm 1-8 voor het gebied rondom Heusden zoals aangegeven op bijgaande kaart - de norm 1-10 voor de rest van het grondgebied van Asten Indien uw raad kiest voor de norm 1-8 voor het zgn. fijnstofconcentratiegebied rondom Heusden wordt dit door ons aangemerkt als een nieuw ontwerp-besluit en zal dit worden gepubliceerd, ter inzage worden gelegd en opnieuw de gelegenheid worden geboden tot inspraak op dit ontwerp-besluit *

2 Inleiding Op 3 februari 2015 heeft uw raad besloten tot een aanhoudingsbesluit ter voorbereiding van het opstellen van een Geurverordening. Dit om eventuele ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Op 15 september 2015 hebben wij de commissie Ruimte tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken van het proces geurverordening met daarbij de planning en de berekende scenario's voor (eventueel) aangepaste geurnormen. Tevens is de commissie Ruimte op 15 september 2015 via een presentatie/toelichting van de ODZOB geïnformeerd over de berekende scenario's en de effecten daarvan. De belangrijkste reden voor het aanhoudingsbesluit is de (te) hoge achtergrondbelasting van geur, met name ten zuiden van de kern Heusden, ten gevolge van de concentratie van de veehouderijbedrijven in combinatie met de korte afstand ervan tot de geurgevoelige objecten zoals burgerwoningen. In Asten gelden nu nog de maximale wettelijke normen uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) ( 3-14). In een geurverordening kunnen aangepaste normen voor de gemeente of delen van de gemeente worden vastgesteld. Alvorens aangepaste geurnomen kunnen worden vastgesteld dient er eerst een zgn. geurgebiedsvisie te worden opgesteld. Een geurgebiedsvisie is nodig om te kunnen beoordelen waar welke geurnorm moet gelden om overschrijdingen terug te dringen. Voor de geurgebiedsvisie worden scenario's berekend van aangepaste geurnormen en de gevolgen daarvan voor en woon- en leefklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijbedrijven. Samen met vertegenwoordigers van de dorpsraad Heusden en ZLTO Asten is uitvoerig (6 keer) overleg gevoerd over de op te stellen geurgebiedsvisie met als doel om te komen tot een gezamenlijk advies aan uw raad voor het vaststellen van een geurverordening. Dorpsraad Ommel heeft aangegeven enkel geïnformeerd te willen blijven. Gezondheid. Steeds vaker bereiken ons signalen dat inwoners zorgen hebben over de nabijheid van veehouderijen bij hun woningen in relatie tot hun gezondheid. Wij verwijzen hierbij naar onderzoeken van IRAS en GGD en de behoefte om op basis hiervan de geurnorm naar beneden bij te stellen en de ruimtelijke scheiding te vergroten. Deze onderzoeken zijn echter nog niet afgerond of nog niet gevalideerd. Zolang niet duidelijk is, wat de uitkomsten zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden voor nieuwe wetgeving, nieuwe methodieken en nieuwe normen, is het raadzaam om het werk van wetenschappers en specialisten af te wachten zodat daarna sluitende en wetenschappelijk onderbouwde conclusies kunnen worden getrokken die dan als onderlegger kunnen worden gebruikt voor (eventueel) nieuw beleid. De resultaten van deze gezondheidsonderzoeken worden in 2016 verwacht. Mochten deze resultaten hiertoe aanleiding geven kan de geurverordening natuurlijk hieraan aangepast worden. Proces. Bij de totstandkoming van de geurgebiedsvisie heeft een dialooggroep van belanghebbenden gefunctioneerd als klankbord. Van de deelnemers werd niet zozeer een standpunt verwacht maar hen is gevraagd zich een mening te vormen over het toekomstige geurbeleid van de gemeente Asten op grond van feiten en inzichten. Daarmee had de klankbordgroep een adviserende rol. In de klankbordgroep waren naast de gemeente vertegenwoordigd het ZLTO en de dorpsraad Heusden (beide met 2 leden). Een vertegenwoordiger van het provinciaal urgentieteam, de heer M. Peeters, fungeerde als onafhankelijk voorzitter. De dialooggroep is zes avonden bij elkaar geweest. De leden hebben bijgedragen aan de controle en vaststelling van de uitgangspunten. Uw raad heeft uiteindelijk op 2 februari 2016 besloten om de ontwerp Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Asten 2016 vast te stellen met daarin opgenomen - de norm 0,5-5 voor het zgn. fijnstofconcentratiegebied rondom Heusden zoals vastgesteld door het ministerie van I en M en aangeven op de bijgevoegde kaart - de norm 1-10 voor de rest van het grondgebied van Asten Dit ontwerp-besluit heeft ter inzage gelegen van 12 februari t/m 24 maart /7

3 ZLTO Heusden en de Dorpsraad Heusden hebben uiteindelijk tot 28 april de tijd gekregen om hun inspraakreactie in te dienen zodat er nog wat meer tijd was voor overleg. Daarnaast is er op 18 februari een zgn. inloopavond gehouden. Tijdens de ter-inzage-legging zijn 26 inspraakreacties binnengekomen. In een bijlage zijn deze inspraakreacties integraal opgenomen. Tevens is in een bijlage een samenvatting van deze inspraakreacties gemaakt door ons en is tevens onze reactie op deze inspraakreacties opgenomen. Kortheidshalve verwijzen wij hiernaar. Wat willen we bereiken Uiteindelijk willen we, zoveel mogelijk rekening houdend met alle belangen, een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat realiseren voor al onze burgers. Met name in het gebied rondom Heusden waar het woon- en leefklimaat op een groot aantal plekken als slecht is te kwalificeren. Uit de gezamenlijke reactie van de het ZLTO Heusden en de Dorpsraad Heusden blijkt dat het overleg tussen deze twee partijen heeft geleid tot een gezamenlijk standpunt, namelijk de norm 1-8 voor het zgn. fijnstofconcentratiegebied rondom Heusden. Dit vinden wij belangrijk voor het (gelopen) proces en is een compliment waard aan de betrokken partijen. Wij constateren echter tevens dat dit gezamenlijke standpunt inhoudelijk gezien behoorlijk ver afstaat van het door uw raad ingenomen standpunt op 2 februari 2016 en dat is de norm 0,5-5 voor het zgn. fijnstofconcentratiegebied rondom Heusden. De vraag die hierbij gesteld kan/moet worden is of het bereiken van een gezamenlijk standpunt van de Dorpsraad Heusden en het ZLTO Heusden opweegt tegen de inhoudelijke consequenties van het verhogen van de geurnorm in het gebied rondom Heusden van 0,5-5 naar 1-8. Wij zullen hier verder op ingaan. Geurnormen Algemeen. Strengere normen bieden extra bescherming tegen het ontstaan van nieuwe geuroverlast en dragen er aan bij dat de ontwikkeling van veehouderijen gepaard moet gaan met een afname van de geurbelasting. Strengere normen leiden vaak ook tot extra kosten voor de veehouders en kunnen leiden tot belemmeringen voor ontwikkeling van nieuwe functies in het buitengebied. Dat laatste, omdat een strengere voorgrondnorm vaak ook betekent dat de impact van de zgn. omgekeerde werking groter is; de contour rondom het bouwblok of de stallen waarbinnen geen functieverandering mogelijk is, groter wordt. De Wet geurhinder en veehouderij is de basis voor de voorliggende verordening. De aan deze wet gekoppelde systematiek en rekenmethodiek is hiermee ook gekoppeld aan de verordening. Gelet op de signalen van zowel de agrarische sector als de burgers is het aannemelijk dat de huidige methodiek geen sluitende voorspelling doet over de kans op de (te) ervaren hinder. Er is op dit moment echter geen betere of andere gevalideerde en wettelijke geaccepteerde normbepalingssystematiek en rekenmethodiek voorhanden. Gezien de hoge achtergrondconcentratie van geur en, als gevolg daarvan, het slechte woon- en leefklimaat, met name in het gebied onder de kern Heusden, zou er zoveel mogelijk naar gestreefd moeten worden om de achtergrondconcentratie van geur in ieder geval niet te laten toenemen. De scenario's 0,5-5 en 1-8 zijn doorgerekend in de gebiedsvisie. Allereerst de geuremissies. -scenario 1-8 betekent een afname van de geuremissie met odeur units (3%) -scenario 0,5-5 betekent een afname van de geuremissie met odeur units (11%) Het woon- en leefklimaat. Paragraaf 7.2 van de ontwerp geurgebiedsvisie gaat hier uitgebreid op in. Achtergrondbelasting van geur. De geurnormen hebben nauwelijks effect op de woonkernen Asten en Ommel. 3/7

4 De geurnormen zijn wel effectief voor de woonkern Heusden. Scherpere (lagere) normen leiden tot een afname en een lager niveau van de achtergrondbelasting van geur. Afhankelijk van de gekozen geurnorm kan de achtergrondbelasting van geur zelfs lager uitkomen dan in In het buitengebied kan de achtergrondbelasting van geur, ongeacht de gekozen geurnormen, toenemen. De geurnomen zijn in zoverre effectief dat zij de toename kunnen beperken. Gevolgen geuremissie op bedrijfsniveau. Paragraaf van de ontwerp geurgebiedsvisie gaat hier uitgebreid op in. Onderstaand willen we toch kort de gevolgen aangeven. Allereerst aandacht voor een tweetal algemene regelingen. De zgn. 50% regeling uit de Wet geurhinder en veehouderijen. (Wgv) De 50% regeling is van toepassing in gevallen dat de geurbelasting van de veehouderij hoger is dan de geurnorm. Zodra het bedrijf gaat ontwikkelen, een nieuwe stal bouwen voor het houden van meer dieren, dan is de 50% regeling van toepassing. Dit kan alleen door het toepassen van emissiearme systemen zoals luchtwassers. De 50% regeling van de Wgv werkt dan als volgt:50% van de emissiereductie die wordt behaald door het toepassen van emissiearme systemen mag worden benut voor het houden van meer dieren en de andere 50% wordt benut om de geuremissie van het bedrijf te verlagen. Dit resulteert in een lagere bedrijfsemissie en dien ten gevolge een lagere geurbelasting (NB. Aan de geurnorm hoeft niet te worden voldaan. De geurbelasting komt uit op een niveau tussen de huidige geurbelasting en de norm). Verordening Ruimte In het geval dat de achtergrondbelasting hoger is dan de normen uit de Verordening Ruimte 2014, kan de uitbreiding/bouw van een nieuwe stal enkel worden toegestaan indien het bedrijf zijn bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting wegneemt (proportionele bijdrage van een veehouderij aan de afname van een overbelasting). Gevolgen bij scenario intensieve veehouderijen met vrije emissieruimte. Mogelijke toename geuremissie 109,134 odeur units intensieve veehouderijen die het bouwblok slechts voor een deel kunnen opvullen omdat de geurnorm 2-10 beperkend is. Mogelijke toename geuremissie odeur units intensieve veehouderijen die de geurnorm 2-10 overschrijden. Bij het opvullen van het gehele bouwblok voor uitbreiding van de veestapel is de zgn. 50% regeling Wgv en de Verordening Ruimte 2014 van de provincie van toepassing. Mogelijke afname geuremissie odeur units Gevolgen bij scenario 0, intensieve veehouderijen met vrije emissieruimte. Mogelijke toename geuremissie odeur units intensieve veehouderijen die het bouwblok slechts voor een deel kunnen opvullen omdat de geurnorm beperkend is. Mogelijke toename geuremissie odeur units intensieve veehouderijen die de geurnorm 0,5-5 overschrijden. Bij het opvullen van het gehele bouwblok voor uitbreiding van de veestapel is de zgn. 50% regeling Wgv en de Verordening Ruimte 2014 van de provincie van toepassing. Mogelijke afname geuremissie odeur units Doelstelling is een betere balans tussen de belangen van de agrarische sector, de belangen van de burgers (wonen en vrije tijd) in de kernen en het buitengebied en de beoogde ruimtelijke ordening. Welke geurnorm hoort daar dan bij. In de voorliggende ontwerp-geurverordening worden de voorgrondnormen en afstanden vastgelegd. Deze hebben betrekking op de milieutoets voor ontwikkelingen bij veehouderijen. Overwegingen. Zoals in de inleiding opgemerkt was de aanleiding om te komen tot een strengere geurnorm de veel te hoge achtergrondconcentratie van geur, met name rondom Heusden, en het, als gevolg daarvan slechte woon- en leefklimaat rondom Heusden. 4/7

5 Inspraak, dialoog, burgerparticipatie zijn heel belangrijk en hier moet wel degelijk rekening mee worden gehouden maar we moeten ons er ook van bewust zijn dat er, naast maatschappelijk draagvlak, toch nog andere belangen kunnen zijn. In dit geval de volksgezondheid en het belang van een goed woon- en leefklimaat. Een opmerking over maatschappelijk draagvlak. Het is ons bekend dat er in ieder geval een aantal burgers zijn die het niet eens zijn met het door de Dorpsraad ingenomen standpunt. Ervaringen in andere gemeenten wijzen uit dat de ontwikkelingen in de veehouderij bij een strengere norm niet stil zijn gevallen. Sterker nog, in de gemeente Reusel-De Mierden (geurnorm 0,1-5) waren de aanvragen zodanig toegenomen dat de gemeenteraad in november 2015 heeft besloten een nieuw aanhoudingsbesluit te nemen omdat men zich zorgen maakte over een mogelijke toename van het aantal dieren en de geuremissie. De gekozen weg van strengere normen voor geurbelasting past in de lijn die geschetst is in het advies van de Gezondheidsraad en het kabinetsstandpunt (2012). De Gezondheidsraad constateer dat de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) een bandbreedte kent die gemeenten ruimte mogelijkheden biedt om te komen tot strengere geurnormen. Het kabinet roept de gemeenten op die mogelijkheden te benutten. In het vervolg op het verkennend onderzoek uitgevoerd door IRAS, NIVEL en RIVM naar de gezondheidsklachten rond veehouderijen en n.a.v. het advies van de Gezondheidsraad, zijn drie onderzoeken gestart: het Veehouderij Omwonenden onderzoek, een onderzoek naar de noodzaak van de implementatie van de endotoxinenorm en een onderzoek naar de (best) beschikbare technieken. De resultaten van deze onderzoeken worden naar verwachting na de zomer openbaar gemaakt en aan de Tweede Kamer aangeboden. De algemene verwachting is dat de normen voor veehouderijen eerder strenger dan soepeler zullen gaan worden. De geurgebiedsvisie en de daaruit voortkomende geurverordening hebben betrekking op de geursituatie op gebiedsniveau. We hebben gezocht naar bij het gebied passende geurnormen. We willen een verdere toename van de geurbelasting voorkomen en een verbetering bewerkstelligen. Een geurverordening met scherpere normen zal op de langere termijn zeker leiden tot een beter woon- en leefklimaat, minder geuroverlast en naar verwachting ook minder fijnstof. Dit biedt een perspectief op minder knelpunten/overbelaste situaties en vermindering van de ernst van de bestaande geurhinder. Wanneer we het hebben over knelpunten dan gaat het om geuroverlast en zorgen om de volksgezondheid. Een bijkomend effect is dat door de knelpunten en de zorgen de verhoudingen in zo'n omgeving onder druk komen te staan of zelfs na een poos verstoord raken. Nieuwe knelpunten doen daar geen goed. Een strengere geurnorm geeft minder kans op knelpunten dan een minder strenge geurnorm. Daarbij komt dat het vaak al lastig is om bestaande knelpunten weg te nemen of te verminderen. Dit veroorzaakt frustratie bij de betrokken partijen. Zie hier het belang van het voorkomen van nieuwe knelpunten door strengere geurnormen. Het is een illusie te veronderstellen dat alle knelpunten in de toekomst kunnen worden voorkomen, maar we kunnen wel de nodige maatregelen (proberen te) treffen om deze zoveel als mogelijk te voorkomen. Bij het bedrijf aan de Bleekerweg 24 zal de geuremissieruimte bij de norm 8 in het gebied rondom Heusden ca odeurunits hoger zijn dan bij de norm 5; de norm 0,5 of 1 maakt voor dit bedrijf geen verschil. Bij het bedrijf aan de Heikamperweg 38 zal de geuremissieruimte bij de norm 1-8 in het gebied rondom Heusden 6600 odeurunits hoger zijn dan bij de norm 0,5-5 in dit gebied Handhaving van de huidige geurnorm (3-14 voor de hele gemeente) zal leiden tot een verdere verslechtering van het woon- en leefklimaat. 5/7

6 Tenslotte nog de geurnorm van 1-1- voor de rest van Asten. Door het ZLTO wordt voorgesteld om de norm van 1 op de kom van Asten en Ommel te verhogen naar de norm 2. Wij zijn van mening dat de norm van 1 op de kom van Ommel en de kom van Asten naar de toekomst toe een betere bescherming van het woon- en leefklimaat biedt dan de norm 2. Gezien het voorgaande stellen wij uw raad voor een keuze te maken tussen de norm van 0,5-5 en de norm 1-8 voor het zgn. fijnstofoverschrijdingsgebied rondom Heusden. Voor de rest van de gemeente stellen wij voor de norm van 1-10 te handhaven. Melkveehouderij en nertsenhouderij. De Wet geurhinder veehouderij (Wgv) is het exclusieve toetsingskader bij de vergunningverlening aan veehouderijen. Er gelden hiervoor vaste afstanden tot een geurgevoelig object. Vaste afstanden van 50 en 100 meter gelden ongeacht de omvang van het bedrijf (Melkvee) of zijn tot een bepaalde omvang gestaffeld (nertsen). Met deze vaste afstanden is (overmatige) geurhinder als gevolg van een forse uitbreiding van de veestapel niet te voorkomen. Dit kan wel door de afstand te vergroten en afhankelijk te maken van de omvang van de veestapel. De Wgv biedt daartoe de mogelijkheid, maar er moet wel een onderbouwing worden geleverd in de geurgebiedsvisie. In de geurgebiedsvisie wordt deze onderbouwing geleverd en gebruik gemaakt van de resultaten van de emissiemetingen welke zijn uitgevoerd door de Wageningen Universiteit (WUR). Uiteindelijk leidt dit tot een staffeling waarin de voorgeschreven afstand tot een geurgevoelig object is gerelateerd aan de omvang (aantal dieren) van het bedrijf. Daarnaast zullen er andere afstanden tot geurgevoelige objecten worden opgenomen waarbij de aan te houden afstand tot een geurgevoelig object afhankelijk is van het aantal dieren. Hoe meer dieren hoe groter de afstand. Wat gaan we daarvoor doen Een geurverordening vaststellen Mogelijke alternatieven nvt Risico s nvt Wat mag het kosten nvt Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr) - Ontwerp gebiedsvisie en ontwerp verordening geurhinder en veehouderij (AST/2015/21287) - Kaart gebied rondom Heusden (AST/2016/10585) - Inspraakreacties op ontwerp gebiedsvisie en geurverordening (AST/2016/10221) - Samenvatting inspraakreacties en reactie/standpunt gemeente (AST/2016/9471) 6/7

7 RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer: Geurverordening en gebiedsvisie 4 juli De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016 met zaaknummer AST/2016/010201; gehoord het advies van de commissie Ruimte van 14 juni 2016; besluit: 1. de geurgebiedsvisie vaststellen 2. de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Asten 2016 vaststellen met daarin opgenomen - de norm 0,5-5 voor het gebied rondom Heusden zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart of - de norm 1-8 voor het gebied rondom Heusden zoals aangegeven op bijgaande kaart - de norm 1-10 voor de rest van het grondgebied van Asten Indien uw raad kiest voor de norm 1-8 voor het gebied rondom Heusden wordt dit door ons aangemerkt als een nieuw ontwerp-besluit en zal dit worden gepubliceerd, ter inzage worden gelegd en opnieuw de gelegenheid worden geboden tot inspraak op dit ontwerpbesluit. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 4 juli De raad voornoemd, griffier, mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans voorzitter, mr. H.G. Vos

Veehouderij en geur. geurgebiedsvisie en geurverordening Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden

Veehouderij en geur. geurgebiedsvisie en geurverordening Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden Veehouderij en geur geurgebiedsvisie en geurverordening 2015 Brede Dialoog 20 oktober 2015 Heusden Geursituatie 2015 Overbelaste locaties Heusden Ommel Concentratie Intensieve veehouderij ten zuiden van

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 30 maart 2017 Agendanr.: : Bouwen, wonen en milieu

Raadsvergadering d.d. : 30 maart 2017 Agendanr.: : Bouwen, wonen en milieu Raadsvergadering d.d. : 30 maart 2017 Agendanr.: Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : vaststellen Verordening geurhinder en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis. Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015

Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis. Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015 Actualisatie gemeentelijke geurverordening gemeente Sint Anthonis Informatieve bijeenkomst gemeenteraad maandag 14 september 2015 Rode draad van deze toelichting In dit overleg focus op actualisatie gemeentelijke

Nadere informatie

Rode draad van deze toelichting

Rode draad van deze toelichting Rode draad van deze toelichting Achtergronden van de wetgeving Gemeentelijke geurnormen Aanhoudingsbesluit en actualisatie gemeentelijke geurverordening Ontwikkelingen regelgeving Achtergronden van de

Nadere informatie

ONTWERP GEBIEDSVISIE EN ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

ONTWERP GEBIEDSVISIE EN ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ ONTWERP GEBIEDSVISIE EN ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ ONTWERP GEBIEDSVISIE EN ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ In opdracht van Opgesteld door Auteur gemeente Asten Fred Stouthart

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening RAADSVOORSTEL Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening Voorgesteld raadsbesluit: 1. Het verslag van de inspraakreacties op de Gebiedsvisie ten behoeve van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Derde gedeeltelijke intrekking Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij Registratienummer: 00543740 Op voorstel B&W d.d.: 7 juli 2015 Datum vergadering:

Nadere informatie

ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 2016

ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 2016 ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 206 Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. PM Gelet op artikel 6, derde lid, en artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij,

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Ingediende zienswijze; 2. Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oosterhout, inclusief toelichting.

Bijlagen: 1. Ingediende zienswijze; 2. Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oosterhout, inclusief toelichting. *BI.0140127* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 13 september 2016 Nummer raadsnota: BI.0140127 Onderwerp: Verordening geurhinder en veehouderij Portefeuillehouder: Willemsen Bijlagen: 1. Ingediende zienswijze; 2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0810436 Ag nr. : 10 Datum :09-09-08

Raadsvoorstel Reg. nr : 0810436 Ag nr. : 10 Datum :09-09-08 Ag nr. : 10 Datum :09-09-08 Onderwerp Ontwerp verordening geurhinder en veehouderij Status Besluitvormend. Samenvatting De nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) die op 1 januari 2007 in werking is

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer:. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 14 april 2015

Gemeente Boxmeer. Nummer:. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 14 april 2015 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de ontwerp-geurgebiedsvisie gemeente Boxmeer 2015 en de ontwerp-verordening geurhinder en veehouderij Boxmeer 2015. Nummer:. AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Met deze brief willen de GGD en in Noord-Brabant u informeren over nieuwe inzichten in het dossier geurhinder van veehouderijen.

Met deze brief willen de GGD en in Noord-Brabant u informeren over nieuwe inzichten in het dossier geurhinder van veehouderijen. Aan de wethouders Volksgezondheid en wethouders Milieu van de gemeenten in Noord-Brabant Kenmerk: UIT-15033471 Z-14016606 Datum: 10 maart 2015 Behandeld door: L. Geelen E-mail: l.geelen@ggd-bureaugmv.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Geurgebiedsvisie gemeente Lopik en Verordening geurhinder en veehouderij 2008

Onderwerp: Geurgebiedsvisie gemeente Lopik en Verordening geurhinder en veehouderij 2008 GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 april 2009 Nr. : 12 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Geurgebiedsvisie gemeente Lopik en Verordening geurhinder en veehouderij 2008 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

GEURGEBIEDSVISIE DEURNE

GEURGEBIEDSVISIE DEURNE GEURGEBIEDSVISIE DEURNE GEMEENTE DEURNE 9 april 2015 078384407:A - Definitief C05011.201406.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 23 1.1 Aanleiding... 23 1.2 Leeswijzer... 24 2 Geurhinder door

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/2

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/2 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 14-1-2014 Nummer voorstel: 2014/2 Voor raadsvergadering d.d.: 11-03-2014 Agendapunt: 6 Onderwerp:

Nadere informatie

EVALUATIE GEURGEBIEDSVISIE GEMEENTE SOMEREN 2017

EVALUATIE GEURGEBIEDSVISIE GEMEENTE SOMEREN 2017 NORMEN ACHTERGRONDGEURBELASTING EN BESTEMMEN BURGERWONINGEN 6 juni 2017 NORMEN ACHTERGRONDGEURBELASTING EN BESTEMMEN BURGERWONINGEN gemeente Someren Fred Stouthart, Anita Michiels, Marij Aben en Frank

Nadere informatie

Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel

Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel Nota van toelichting ten aanzien van de verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder

Nadere informatie

Een agrarische kinderopvang in Maasdriel

Een agrarische kinderopvang in Maasdriel Een agrarische kinderopvang in Maasdriel Prof. mr. D.W. Bruil Instituut voor Agrarisch Recht Wageningen december 2010 1 Probleemstelling Een agrarisch bedrijf in Maasdriel wenst een buitenschoolse opvang

Nadere informatie

*Z02EAEE77A8* Beslispunten Instemmen met de gebiedsvisie en ondertekening van de geurverordening en deze op de gebruikelijke wijze publiceren.

*Z02EAEE77A8* Beslispunten Instemmen met de gebiedsvisie en ondertekening van de geurverordening en deze op de gebruikelijke wijze publiceren. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z02EAEE77A8* Registratienummer : Z -13-04921 / 2800 Agendanummer : 17 Portefeuillehouder : Wethouder Koningswoud Raadsvergadering : 10

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu T.a.v. mevrouw S. Dijksma, staatssecretaris. Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Geachte mevrouw Dijksma,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu T.a.v. mevrouw S. Dijksma, staatssecretaris. Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Geachte mevrouw Dijksma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu T.a.v. mevrouw S. Dijksma, staatssecretaris Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Geachte mevrouw Dijksma, Met veel genoegen bied ik u de resultaten aan van de bestuurlijke

Nadere informatie

Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp SP Cuijk Postbus AB Cuijk

Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp SP Cuijk Postbus AB Cuijk Victorialaan 1 b-g 5213 JG s-hertogenbosch Gildekamp 8 5431 SP Cuijk Postbus 88 5430 AB Cuijk 0485-338300 info@odbn.nl www.odbn.nl Datum 22 maart 2016 Aan Gemeente Haaren, de heer Van Nuland Van De heer

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Geurregelgeving veehouderij en doorwerking in de RO

Geurregelgeving veehouderij en doorwerking in de RO Fred Stouthart Geurregelgeving veehouderij en doorwerking in de RO VNG studiedag Naar een beter buitengebied 9 maart 2017 Stadhuis Eindhoven Geurregelgeving Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) - Activiteitenbesluit

Nadere informatie

GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK

GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK ONDERZOEK NAAR DE BELASTING 28 oktober 2015-2 - GEUR EN FIJN STOF IN DE GEMEENTE HILVARENBEEK ONDERZOEK NAAR DE BELASTING In opdracht van gemeente Hilvarenbeek

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008639

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008639 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008639 (gaat via een van de raadscommissies met haar advies naar de raad ter besluitvorming) COMMISSIE Burgers op 13 juni 2016 AGENDANUMMER: Onderwerp:

Nadere informatie

Geurregelgeving veehouderij

Geurregelgeving veehouderij Fred Stouthart Geurregelgeving veehouderij VNG studiedag Naar een beter buitengebied 17 februari 2016 Stadhuis Ede Geurregelgeving Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) - Activiteitenbesluit -VNG brochure

Nadere informatie

Bijlage I: Achtergronden bij de Wet geurhinder en veehouderij

Bijlage I: Achtergronden bij de Wet geurhinder en veehouderij Bijlage I: Achtergronden bij de Wet geurhinder en veehouderij Deze bijlage 1 beschrijft de: - systematiek van de Wet geurhinder en veehouderij en het opstellen van een geurgebiedsvisie, inclusief het beoordelen

Nadere informatie

Overwegende dat op het perceel Keizersdijk 78a een kleinschalige paardenhouderij/ pensionstal gevestigd zal worden;

Overwegende dat op het perceel Keizersdijk 78a een kleinschalige paardenhouderij/ pensionstal gevestigd zal worden; Raadsbesluit *Z0065CCB6E3* Zaaknummer: Z.07781 Documentnummer: INT.04551 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 september 2016 Agendapunt.. De raad van de gemeente Strijen; Overwegende dat op het perceel Keizersdijk

Nadere informatie

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Advies geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Betreft Onderzoek naar de milieuhygiënische belemmeringen vanuit aanwezige inrichtingenen op de uitbreiding van de Beekse Bergen. Ons kenmerk ARC041

Nadere informatie

Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 45 mei 2015

Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 45 mei 2015 Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 45 mei 2015 In deze ledenbrief informatie over het indienen van zienswijzen tegen de Geurgebiedsvisie

Nadere informatie

Ontwerp Geurgebiedsvisie 2016 gemeente Sint-Michielsgestel

Ontwerp Geurgebiedsvisie 2016 gemeente Sint-Michielsgestel Ontwerp Geurgebiedsvisie 2016 gemeente Sint-Michielsgestel Onderbouwing van geurnormen uit de Ontwerp Verordening geurhinder en veehouderij en de Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen SHE 28 juni 2016

Nadere informatie

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING Plangebied Schoolstraat-Oost te Gameren Gemeente Zaltbommel Opdrachtgever: Contactpersoon: Arcadis Nederland BV mevrouw E. Timmermans-Boele Documentnummer:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Starterslening 2 7 juli 2014 14.07.07 ThM de raad van de gemeente Asten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

IIII min in ui mil. nieuwkoop G13." 576. raadsvoorstel. Ruimtelijke Ontwikkeling à Grondbedrijf

IIII min in ui mil. nieuwkoop G13. 576. raadsvoorstel. Ruimtelijke Ontwikkeling à Grondbedrijf Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders IIII min in ui mil G13." 576 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder Q Veninga opgesteld door Registratienummer college besluit 13.23576 Ruimtelijke

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie)

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie) Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp reparatie bestemmingsplan Nijmegen Groot Bijsterhuizen

Nadere informatie

Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt

Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt Geuronderzoek Urlingsestraat 11A Oeffelt Opdrachtgever: H.G.J. Haerkens Urlingsestraat 11A 5441 XJ Oeffelt datum: 12 oktober 2010 opgesteld door: A.B. Verhage Specialist ROMB ZLTO Advies Inhoudsopgave

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ GEURGEBIEDSVISIE

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ GEURGEBIEDSVISIE Gemeenteblad nr. 215. E, 7 mei 2015 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ GEURGEBIEDSVISIE De gemeente Deurne actualiseert momenteel de Geurgebiedsvisie. De onderstaande stukken kunt u raadplegen in het gemeenteblad

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: R-VER/2014/646 / RIS

Memo Reg.nr.: R-VER/2014/646 / RIS Memo Reg.nr.: R-VER/2014/646 / RIS 2014-116 Aan : De leden van de Gemeenteraad Boxmeer Van : Het College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Wethouder E. Ronnes Datum : 18 februari 2014 Onderwerp :

Nadere informatie

Ontwerp geurgebiedsvisie 2016 Gemeente Uden

Ontwerp geurgebiedsvisie 2016 Gemeente Uden Ontwerp geurgebiedsvisie 2016 Gemeente Uden Opdrachtgever : Gemeente Uden Project : Ontwerp geurgebiedsvisie 2015 gemeente Uden Projectnummer : 75090059 Status : Concept Datum : 10 november 2015 Auteur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/012125

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/012125 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/012125 COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 27 november 2014 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Wet markt en overheid economische activiteiten aan te wijzen

Nadere informatie

Betreft : Quickscan geur ontwikkelingslocaties 01 t/m 05, 10 t/m 12, 18,23 en 32

Betreft : Quickscan geur ontwikkelingslocaties 01 t/m 05, 10 t/m 12, 18,23 en 32 Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum : 8 maart 2011 Bestemd voor : Gemeente Landerd

Nadere informatie

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie geurhinder en veehouderij MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg

Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Cluster RMT Behandeld E.H.J. Roos Ons kenmerk 2016/69221 Telefoon +31 43 389 88 04 Uw kenmerk - Maastricht 13 september 2016 Bijlage(n) 1 Verzonden

Nadere informatie

Veehouderij en volksgezondheid

Veehouderij en volksgezondheid Veehouderij en volksgezondheid Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie Peter Bokelaar Inleiding Gezondheidseffecten veehouderij nog steeds een actueel thema. Q-koorts uitbraak in 2008/2009: bewustwording

Nadere informatie

EVALUATIE GEURBELEID Gemeente Boxtel

EVALUATIE GEURBELEID Gemeente Boxtel EVALUATIE GEURBELEID 2013 Gemeente Boxtel 0 0 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Situatie... 3 3. Uitgangspunten van de berekeningen... 4 3.1 Rekenmodel... 4 3.2 Onderzoeksgebied... 4 3.3 Bronnen en geurgevoelige

Nadere informatie

^ERIOWW 15«M IllOtt. Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze postbus ZG HEESCH

^ERIOWW 15«M IllOtt. Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze postbus ZG HEESCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073)681 28 12 Fox (073) 614 11 15 info@brabant.nl Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze postbus 9 5384 ZG HEESCH www.brabant.nl

Nadere informatie

Geurgebiedsvisie 2014 Gemeente Landerd

Geurgebiedsvisie 2014 Gemeente Landerd Geurgebiedsvisie 2014 Gemeente Landerd PARDO P&A 's- Hertogenbosch, 18 december 2014 Ons kenmerk: 74000949 opdrachtgever : Gemeente Landerd Project : Geurgebiedsvisie 2014 gemeente Landerd Projectnummer

Nadere informatie

Herinrichting Batterij Poederoijen

Herinrichting Batterij Poederoijen Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven Herinrichting Batterij Poederoijen Gemeente Zaltbommel Datum: 13 april 2015 Projectnummer: 150158 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van het onderzoek

Nadere informatie

Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw. Moleneind 25, Loon op Zand

Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw. Moleneind 25, Loon op Zand Geuronderzoek omgekeerde werking bij woningbouw Moleneind 25, Loon op Zand Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T: 013-519 9458 F: 013-519 9727 E: info@vandunadvies.nl www.vandunadvies.nl

Nadere informatie

Geurgebiedsvisie plangebied omgeving Haaksbergerstraat 2 Hengevelde voor het bestemmingsplan met naam Wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2

Geurgebiedsvisie plangebied omgeving Haaksbergerstraat 2 Hengevelde voor het bestemmingsplan met naam Wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2 Geurgebiedsvisie plangebied omgeving Haaksbergerstraat 2 Hengevelde voor het bestemmingsplan met naam Wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2 Opgesteld door R. Hazenkamp (afdeling Openbare Ruimte) in overleg

Nadere informatie

Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel

Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel Geuronderzoek voorgrondbelasting Achterdijk 10 Hedel September 2014 In opdracht van: Uitgevoerd door: Kinderopvang "De Vrijbuiter" ZLTO Advies Familie van Goch ir. A.C.H.M. Commissaris Achterdijk 10 Adviseur

Nadere informatie

Voorgrondnormen verordening 2011

Voorgrondnormen verordening 2011 Gemeenteblad nr. 215. B, 7 mei 2015 BIJLAGEN BIJ GEURGEBIEDSVISIE Bijlage 1 Voorgrondnormen verordening 2011 ARCADIS 1 ARCADIS 2 Bijlage 2 Geurbelasting vertaald in kans op hinder, achtergrondbelasting

Nadere informatie

Ontwerp geurverordening en-geurgebiedsvisie gemeente Uden

Ontwerp geurverordening en-geurgebiedsvisie gemeente Uden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Uden. Nr. 125 22 december 215 Ontwerp geurverordening en-geurgebiedsvisie gemeente Uden Gemeenteblad, College van gemeente Uden, 22 december 215 nr. 215-12 De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER:

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2017037682 COMMISSIE Burgers op 27 november 2017 Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg nieuw kunstgras voetbalveld NWC

Nadere informatie

Handreiking bij. Wet geurhinder en veehouderij

Handreiking bij. Wet geurhinder en veehouderij Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij Aanvulling: Paragraaf 3.4 Beoordeling ruimtelijke ordeningsplannen Colofon Dit rapport is opgesteld door InfoMil, in samenwerking met het Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Tabel 1: Dosis-effectrelatie voor- en achtergrondbelasting, hinderpercentage en leefklimaat Voorgrondbelasting (ou E /m 3 )

Tabel 1: Dosis-effectrelatie voor- en achtergrondbelasting, hinderpercentage en leefklimaat Voorgrondbelasting (ou E /m 3 ) 3.4 Aanvaardbaar geurhinderniveau De gemeente Leudal heeft op 6 september 2011 een geurverordening vastgesteld. Op grond van deze geurverordening zijn onderstaande geurnormen vastgesteld: Kern Baexem inclusief

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Concept Nota bij de verordening geurhinder en veehouderij

Concept Nota bij de verordening geurhinder en veehouderij Concept Nota bij de verordening geurhinder en veehouderij 1. Algemeen De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden. De Wgv vervangt de drie stankrichtlijnen en de Wet

Nadere informatie

ons kenmerk ECFD/U

ons kenmerk ECFD/U Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Milieu en Internationaal, Directie Duurzaamheid T.a.v. Bestuurlijke werkgroep Evaluatie regelgeving voor geur van veehouderijen Postbus 20901 2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Nadere informatie

Geurverordening. Artikel 4: Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Geurverordening. Artikel 4: Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking. Geurverordening Verordening vastgesteld: 31 maart 2011 In werking getreden: 7 april 2011 Artikel 1: Begripsbepaling Dierenverblijf: al dan niet overdekte ruimte waarbinnen dieren worden gehouden; Geurgevoelig

Nadere informatie

Geuronderzoek nieuw te realiseren woning. Kievitsham GE Hoenzadriel

Geuronderzoek nieuw te realiseren woning. Kievitsham GE Hoenzadriel Geuronderzoek nieuw te realiseren woning Kievitsham 66 5333 GE Hoenzadriel Geuronderzoek realisatie woning Kievitsham 66 5333 GE Hoenzadriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: M154108.001/TCR de heer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011053

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011053 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011053 Onderwerp: Regionale detailhandelsvisie en subregionale detailhandelsvisie Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: 4 6 oktober 2015 15.10.05 JvB de

Nadere informatie

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Versie : 1.0 Datum : 6 oktober 2016 Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente Oost Gelre Nardo Rondeel

Nadere informatie

KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ Opdrachtgever: Contactpersoon: Milieudienst Noord-West Utrecht de heer J. Pronk Documentnummer: 20090416/C01/RK Datum:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/011998

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/011998 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/011998 COMMISSIE Burgers op 27 november 2014 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 Bijlage(n):

Nadere informatie

Werkconferentie: Belevingsonderzoek Intensieve Veehouderij in relatie tot volksgezondheid. Gemeente Reusel-De Mierden 29 september 2015

Werkconferentie: Belevingsonderzoek Intensieve Veehouderij in relatie tot volksgezondheid. Gemeente Reusel-De Mierden 29 september 2015 Werkconferentie: Belevingsonderzoek Intensieve Veehouderij in relatie tot volksgezondheid Gemeente Reusel-De Mierden 29 september 2015 Programma 19:30 uur 19:35 uur 19:45 uur 20:00 uur 20:20 uur 20:30

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het plan tot wijziging van de agrarische bestemming van deze gronden naar een bedrijfsbestemming.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het plan tot wijziging van de agrarische bestemming van deze gronden naar een bedrijfsbestemming. Notitie 20130256-02 Geuronderzoek Kruisstraat 9/9a te Rosmalen Datum Referentie Behandeld door 22 april 2013 20130256-02 R. Schoonbrood/AAE 1 Inleiding In opdracht van bureau Verkuylen heeft Cauberg-Huygen

Nadere informatie

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning.

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning. Aan : Gemeente Ermelo Jan Balkestein Van : Lex Groenewold Lambert Polinder (Agrifirm Exlan bv) CC : Datum : 5 november 2015 Betreft : Geuraspecten verkleuring Telgterweg 315 Mogelijkheden verkleuring Telgterweg

Nadere informatie

Reactie op raadsvoorstel College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Woensdrecht bestemmingsplan wijziging Weg naar Wouw 40

Reactie op raadsvoorstel College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Woensdrecht bestemmingsplan wijziging Weg naar Wouw 40 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht Van : Mts. Van Hooijdonk Weg naar Wouw 38 Huijbergen Datum : 5 maart 2011 Onderwerp : Reactie op raadsvoorstel College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij Nr. 137 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan

Nadere informatie

Gemeente Boekel AB/ Z/

Gemeente Boekel AB/ Z/ Nota van Zienswijzen behorende bij bestemmingsplan Burgt 15 d.d. 29 maart 2012 Gemeente Boekel Ontwerpbesluit d.d. 13 september 2011 Ontwerp bestemmingsplan d.d. 14 september 2011 Ter visie van 21 september

Nadere informatie

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Gemeente Südwest-Fryslan Raadsvoorstel gemeente Südwest-Fryslan Ons nummer: R14.000175 llllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Bestemmingsplan Kilewierwei 1 in Tirns Raadsvergadering

Nadere informatie

GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden

GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden GEURBEOORDELING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING T.b.v. Nieuwbouw Hotel van der Valk te Uden Colofon opdrachtgever : Gemeente Uden locaties : Plangebied Uden Noord rapportnummer : 000806 status : Definitief datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 Onderwerp: Bouwkundig aanpassen van het Varendonck College op basis van een doordecentralisatieovereenkomst Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 maart 2015

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 maart 2015 GEMEENTE Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Raadsbesluit Telefax (024) 323 59 92 Raadsvoorstel Reparatie bestemmingsplan Nijmegen Groot E-mail griffie@nijmegen.n1 Bijsterhuizen

Nadere informatie

Geuronderzoek. Agrarisch kinderdagverblijf t Broek 8 Nistelrode

Geuronderzoek. Agrarisch kinderdagverblijf t Broek 8 Nistelrode Geuronderzoek Agrarisch kinderdagverblijf t Broek 8 Nistelrode Auteur: drs. E.M. Korevaar Datum: 8 januari 2015 Status: Rapportage EW Milieu-advies Dorstige Hartsteeg 5a 3512 NV Utrecht mob. 06 20847756

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Vervolggesprekken over leefbaarheid in en om Heusden

Vervolggesprekken over leefbaarheid in en om Heusden Vervolggesprekken over leefbaarheid in en om Heusden Programma 20.00 uur inloop 20.15 uur welkom door wethouder Martens presentaties van Fred Stouthart (OZOB) en Renske Nijdam (GGD) over geur, fijnstof

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PLANTLOON BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PLANTLOON BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PLANTLOON BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 5 juni 2014 1. INLEIDING Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied:

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 september 2014 / rapportnummer 2950 25 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Roosendaal

Nadere informatie

BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon

BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon BEOORDELING WOON- EN LEEFKLIMAAT a.g.v. bouwblokwijzing Crooijmansweg 10 in Overloon Colofon opdrachtgever : Gemeente Boxmeer locaties : Crooijmansweg 10, Overloon rapportnummer : 74000908 status : Definitief

Nadere informatie

GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND

GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN 2016 GEMEENTE HELMOND 20 SEPTEMBER 2016-2 - GEBIEDSVISIE VERKLEINEN VASTE AFSTANDEN GEMEENTE HELMOND In opdracht van Gemeente Helmond Opgesteld door Auteur Anita

Nadere informatie

Wet geurhinder en veehouderij. Geurgebiedsvisie. ten behoeve van de. verordening geurhinder en veehouderij. voor de gemeente Westerveld

Wet geurhinder en veehouderij. Geurgebiedsvisie. ten behoeve van de. verordening geurhinder en veehouderij. voor de gemeente Westerveld Wet geurhinder en veehouderij Geurgebiedsvisie ten behoeve van de verordening geurhinder en veehouderij voor de gemeente Westerveld Rapport en aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar passende

Nadere informatie

Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de:

Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de: 1. Inleiding Binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied schijfsebaan 4a zijn 9 stuks veehouderijen gelegen, te weten aan de: -Scherpenbergsebaan 12 Schijf -Scherpenbergsebaan 14 Schijf -Scherpenbergsebaan

Nadere informatie

Inhoud. 2. Gebiedsvisie en Verordening (gemeentelijk geurbeleid)... 8 2.1. Geurgebiedsvisie... 8 2.2. De geurverordening... 13

Inhoud. 2. Gebiedsvisie en Verordening (gemeentelijk geurbeleid)... 8 2.1. Geurgebiedsvisie... 8 2.2. De geurverordening... 13 Deze bijlage 1 bevat de volgende aanvullende informatie: - Wet geurhinder en veehouderij; - Gebiedsvisie inclusief beoordelen woon- en leefklimaat; - Verordening; - Aanhoudingsbesluit en procedures. 1

Nadere informatie

Gebiedsvisie. Behorende bij de verordening geurhinder en veehouderij 2011

Gebiedsvisie. Behorende bij de verordening geurhinder en veehouderij 2011 Gebiedsvisie Behorende bij de verordening geurhinder en veehouderij 2011 1 INLEIDING In 2007 is op basis van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) door de gemeenteraad van Leudal een Verordening en bijbehorende

Nadere informatie

Geuronderzoek Oprichten woonunits

Geuronderzoek Oprichten woonunits Geuronderzoek Oprichten woonunits Geuronderzoek Projectlocatie Omschrijving project Geuronderzoek ten behoeve van de oprichting van woonunits Projectnummer: AA10.OV01 Datum en versie rapportage: 13 november

Nadere informatie

Instrumentenkoffer urgentiegebieden veehouderij

Instrumentenkoffer urgentiegebieden veehouderij Instrumentenkoffer urgentiegebieden veehouderij (Versie 1: 3 juni 2014) Inleiding Voor u ligt de eerste versie van de notitie Instrumentenkoffer urgentiegebieden veehouderij. Wij hebben geprobeerd om de

Nadere informatie

Advies lucht. Intern Advies

Advies lucht. Intern Advies Intern Advies Bevoegd gezag : Datum : 21-06-2016 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 51526 Aan : Ceije Limbeek Van : Herman Brinkman Collegiale toetser : Onderwerp / Locatie : advies gevraagd Alteveersterweg

Nadere informatie

Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F

Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I E F Onderzoek Geur en fijnstof PlanMER Langedijk D E F I N I T I EF 15 augustus 2017 Projectnummer 122.00.01.20.11.13 Inhoudsopgave 1 Geur 3

Nadere informatie

GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND. In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd

GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND. In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd GEURONDERZOEK BEDRIJVENTERREIN VOEDERHEIL ZEELAND In verband met wijziging verordening geurhinder en veehouderij gemeente Landerd Colofon opdrachtgever : Gemeente Landerd project : Geuronderzoek bedrijventerrein

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING d.d. 27 sept 2016 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING d.d. 27 sept 2016 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING d.d. 27 sept 2016 NR.: RI-16-00186 Onderwerp: RIVM rapport "Veehouderij en gezondheid omwonenden" Agendapunt 14. Voorstel: Raadsvoorstelnummer 2016-45 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland)

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland) Berekening V-Stacks Gebied Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Kollenburgweg 3 in Didam (gemeente Montferland) Rapportnummer 08198

Nadere informatie

*ZEA4AD4E35C* Raadsvergadering d.d. 24 mei 2016

*ZEA4AD4E35C* Raadsvergadering d.d. 24 mei 2016 *ZEA4AD4E35C* Raadsvergadering d.d. 24 mei 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32778/DV.16-592, afdeling Ruimte. Sellingen, 12 mei 2016 Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. uitbreiding melkveebedrijf

Nadere informatie

Volksgezondheid en veehouderij

Volksgezondheid en veehouderij VNG bijeenkomst landelijk gebied en gezondheid 14 september 2016 Volksgezondheid en veehouderij Handelingsperspectieven? Inhoud Werkprogramma regio Zuidoost-Brabant Uitkomsten VGO en Endotoxinen onderzoeken

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer Besluitvormende nota Raad/14-00122 Datum voorstel: 7 oktober 2014 Agendapunt: Vergadering: 28 oktober 2014 Portefeuillehouder: Dhr. B.H.M. Brands Behandelend ambtenaar: Onderwerp: Mevr. K.W. Ammerdorffer

Nadere informatie