vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu"

Transcriptie

1 Den Haag, 1 oktober 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu BuZa i.v.m. agendapunt 5, 6, 23 EU i.v.m. agendapunt 17, 22, 23, 24 EZ i.v.m. agendapunt 8, 16, 19, 20, 21 I&M i.v.m. agendapunt 7 KR i.v.m. agendapunt 5 SZW i.v.m. agendapunt 17, 18, 19 V&J i.v.m. agendapunt 18 VWS i.v.m. agendapunt 19 WR i.v.m. agendapunt 8 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 Brievenlijst 1. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst) Uitnodigingen Wetgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn) Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen- Maas Geesteranus - 22 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn) Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 januari 2016 te uur. Een wetgevingsrapport zal uiterlijk op 7 januari 2016 verpreid worden, voor intern gebruik door de leden.

2 3. Agendapunt: Wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 Maas Geesteranus - 17 Uitwerking van een aantal uitvoeringsaspecten Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 d.d Agendapunt: Ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit i.v.m. het vervroegen van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures Schiphol Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 Ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit i.v.m. het vervroegen van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures Schiphol Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30. Deze ontwerpwijziging wordt aan de Kamer voorgelegd conform artikel 8.24, in samenhang met artikelen 8.13 en 8.14 van de Wet luchtvaart. Conform deze artikelen wordt de wijziging aan de Kamer voorgelegd parallel aan de inspraakprocedure, die duurt tot en met 22 oktober Na afloop van de inspraakprocedure en de voorhang bij de beide Kamers wordt bezien of het ontwerpbesluit separaat ter advisering aan de Raad van State wordt aangeboden, of als onderdeel van de bredere wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit in het kader van het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor Schiphol. De ontwerpwijziging verankert de mogelijkheid voor de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bij Schiphol om de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures ('continuous descent approach', ofwel glijvluchten) ook al tussen 22:15 en 23:00 toe te passen. Hiermee wordt de praktijk bestendigd waarmee sinds 1 november 2013 al wordt geëxperimenteerd. 5. Agendapunt: Verdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Panama; Panama-Stad, 11 april 2015 Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 september 2015 Verdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Panama; Panama-Stad, 11 april (R2057)-1 Voor kennisgeving aangenomen. Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 2, eerste lid en artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 16 oktober 2015 door de Kamer of door ten minste dertig leden te kennen worden gegeven. Het verdrag zal alleen voor Aruba gelden. BuZa, KR 6. Agendapunt: Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Panama Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 september 2015 Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Panama; Panama-Stad, 11 april (R2059)-1 Voor kennisgeving aangenomen. 2

3 Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 2, eerste lid en artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 17 oktober 2015 door de Kamer of door ten minste dertig leden te kennen worden gegeven. Het verdrag zal alleen voor Curacao gelden. BuZa 7. Agendapunt: Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 22 juli 2015 Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 22 juli Voor kennisgeving aangenomen. Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel a van genoemde wet niet de goedkeuring van de Staten-Generaal. I&M Algemeen 8. Agendapunt: Aanbieding werkprogramma Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Maas Geesteranus - 15 Aanbieding werkprogramma Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Voor kennisgeving aangenomen. WR, EZ Mobiliteit/Transport 9. Agendapunt: Actualisatie van het inhaalverbod voor vrachtwagens (IVV) Maas Geesteranus - 17 Actualisatie van het inhaalverbod voor vrachtwagens (IVV) Agenderen voor algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 24 november

4 10. Agendapunt: Stand van zaken van het overleg tussen de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), de rederij Noordgat (bergings- en sleepdienst) en de Kustwacht Maas Geesteranus - 17 Stand van zaken van het overleg tussen de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), de rederij Noordgat (bergings- en sleepdienst) en de Kustwacht Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 5 november Agendapunt: Aanbieding van de visie OV Betalen en de voortgangsrapportage van het NOVB Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 Aanbieding van de visie OV Betalen en de voortgangsrapportage van het NOVB Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 11 november Agendapunt: Onderzoek REIS GERUST Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 Aanbieding onderzoek REIS GERUST Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 11 november De staatssecretaris verzoeken de Kamer haar beleidsreactie op dit onderzoeksrapport uiterlijk een week vóór dit algemeen overleg te sturen. 13. Agendapunt: Onderzoek naar ultrafijnstof concentraties rondom Schiphol Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 Onderzoek naar ultrafijnstof concentraties rondom Schiphol Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30. Infrastructuur Ruimte Milieu 4

5 14. Agendapunt: Aanbieding plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 Aanbieding plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Duurzaamheid en Milieu. 15. Agendapunt: Reactie op het rapport van CE-Delft Biofuels on the Dutch market, aanbieding van de rapportage hernieuwbare energie 2014 van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)en informatie over de stand van zaken rond de ILUC-richtlijn Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 Reactie op het rapport van CE-Delft Biofuels on the Dutch market, aanbieding van de rapportage hernieuwbare energie 2014 van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)en informatie over de stand van zaken rond de ILUCrichtlijn Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Duurzaamheid en Milieu. 16. Agendapunt: AO duurzaamheid 1 oktober 2015 Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 Informatie voor het AO duurzaamheid van 1 oktober Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Duurzaamheid en Milieu. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzoeken om een brief aan de Kamer te sturen, uiterlijk één week vóór het Algemeen Overleg Duurzaamheid en Milieu te ontvangen, inzake de toetsing van TPAC van het Maleisische keurmerk MTCS (Kamerstuk 30196, nr. 360) en de exacte opdracht die de staatssecretaris in dit verband aan TPAC heeft gegeven. EZ Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 28 Toetsing TPAS-criteria door TPAC Z17571 De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzoeken om een brief aan de Kamer te sturen, uiterlijk één week vóór het Algemeen Overleg Duurzaamheid en Milieu te ontvangen, inzake de toetsing van TPAC van het Maleisische keurmerk MTCS (Kamerstuk 30196, nr. 360) en de exacte opdracht die de staatssecretaris in dit verband aan TPAC heeft gegeven. EZ 17. Agendapunt: Reactie op de motie van het lid Remco Dijkstra over de gevolgen van REACH (Kamerstuk , nr. 559) Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 Reactie op de motie van het lid Remco Dijkstra over de gevolgen van REACH Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Externe Veiligheid d.d. 30 SZW, EU 5

6 18. Agendapunt: Voortgang Externe Veiligheid Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 Voortgang Externe Veiligheid Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Externe Veiligheid d.d. 30 SZW, V&J 19. Agendapunt: Tussenevaluatie met betrekking tot het Programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 Tussenevaluatie met betrekking tot het Programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober 2015 EZ, SZW, VWS 20. Agendapunt: Reactie op verzoeken van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden d.d. 1 en 3, over de uitstoot van broeikasgassen Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 Reactie op verzoeken van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden d.d. 1 en 3, over de uitstoot van broeikasgassen Betrokken bij het plenaire debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen. EZ 21. Agendapunt: Uitbrengen hoger beroep dagvaarding inzake Urgenda/Staat Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 Uitbrengen hoger beroep dagvaarding inzake Urgenda/Staat Betrokken bij het plenaire debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen. EZ Water Europa 22. Agendapunt: EU-voorstellen week Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t EU-voorstellen week Z17378 Ter informatie. 6

7 Op de lijst staat het volgende EU-voorstel: Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen met betrekking tot bijlage I. BNC-fiche afwachten. EU 23. Agendapunt: Fiche: Richtlijn bevorderen van kosteneffectieve en koolstofarme investeringen Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 Fiche: Richtlijn bevorderen van kosteneffectieve en koolstofarme investeringen Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 15 oktober BuZa, EU 24. Agendapunt: Geannoteerde Agenda van de Informele- en Transportraad op 7-8 oktober 2015 Maas Geesteranus - 23 Geannoteerde Agenda van de Informele- en Transportraad op 7-8 oktober 2015 en voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevingsinitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Transportraad d.d. 1 oktober EU Overig Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied 25. Agendapunt: Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied 1. Wetgeving: Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen Dit wetsvoorstel is op 2 aangemeld voor plenaire behandeling. Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend. NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven. 2. Debatten: Debat over het alcoholslot Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart Debat over de mishandeling van NS-personeel Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21) Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni

8 Debat over ProRail (derde termijn) Aangevraagd door het lid Hoogland (PvdA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 30 juni 2015 als debat over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde; na een verzoek van het lid Van Helvert (CDA) tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 22 is de scope verbreed. De eerste en tweede termijn zijn gehouden op dinsdag 29 september Dertigledendebatten: Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO): Er zijn geen VAO's of VSO's voorzien Rondvraag 26. Agendapunt: Voorstel van het lid Visser (VVD) om de staatssecretaris te vragen een technische briefing te laten verzorgen over de kostentoerekening op vliegvelden Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 24 Voorstel van het lid Visser (VVD) om de staatssecretaris te vragen een technische briefing te laten verzorgen over de kostentoerekening op vliegvelden Z17296 De staatssecretaris verzoeken om een technische briefing te (laten) organiseren over de kostentoerekening op vliegvelden, ter voorbereiding op de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol (Kamerstuknummer 34197). In de briefing moet duidelijk worden welke soorten kosten er door wie en op welke manier worden doorberekend aan de luchtvaartmaatschappijen, hoe Schiphol zich in dit opzicht verhoudt tot de andere luchthavens en hoe de praktijk in Nederland zich verhoudt tot de praktijk in andere Europese lidstaten en de Europese staatssteunregels. De briefing kan georganiseerd worden als er minimaal vijf leden aan deelnemen. Dit zal geïnventariseerd worden als er een datum is gevonden waarop de briefing kan plaatsvinden. 8

9 27. Agendapunt: Rondetafelgesprek Holwerd aan Zee Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 29 Rondetafelgesprek Holwerd aan Zee Z17644 De commissie heeft besloten om te inventariseren welke leden deel zouden willen nemen aan het rondetafelgesprek Holwerd aan Zee nadat daarvoor een geschikte datum is gevonden. Het rondetafelgesprek zal alleen georganiseerd worden als zich minimaal vijf leden aanmelden. 28. Agendapunt: Rondetafelgesprek uitstootfraude dieselauto s Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 29 Rondetafelgesprek uitstootfraude dieselauto s Z17646 Herzien voorstel afwachten. 29. Agendapunt: Verzoek om de rapporten genoemd in het Volkskrantartikel Ministerie wist al jaren van geknoei met dieseluitstoot spoedig aan de Kamer te sturen Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 29 Verzoek om de rapporten genoemd in het Volkskrantartikel Ministerie wist al jaren van geknoei met dieseluitstoot spoedig aan de Kamer te sturen Z17705 De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzoeken om de rapporten genoemd in het Volkskrantartikel 'Ministerie wist al jaren van geknoei met de dieseluitstoot' spoedig aan de kamer te sturen of, indien dat al is gebeurd, aan te geven wanneer dat is gebeurd met daarbij een vermelding van het Kamerstuknummer. 30. Agendapunt: Feitelijke vragen inzake toezicht op zbo's in brede zin Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 29 Feitelijke vragen inzake toezicht op zbo's in brede zin Z17723 Feitelijke vragenronde organiseren over het rapport over de evaluatie inzake zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) op het gebied van infrastructuur en milieu (2015Z17629). Maas Geesteranus - 28 Aanbieding rapport 'Evaluatie toezicht zbo's Ministerie Infrastructuur en Milieu' Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op woensdag 7 oktober 2015 te uur. De minister wordt verzocht deze vragen te beantwoorden vóór de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de week van 27 oktober

10 31. Agendapunt: Voorstel van de leden Hachchi (D66) en Van Helvert (CDA) om dhr. Alders uit te nodigen voor gesprek ORS en Alderstafels Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 29 Voorstel van de leden Hachchi (D66) en Van Helvert (CDA) om dhr. Alders uit te nodigen voor gesprek ORS en Alderstafels Z17727 Op korte termijn gesprek organiseren met de voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol en de Alderstafels Lelystad en Eindhoven. 32. Agendapunt: Verzoek om een reactie inzake de helikopters van de Kustwacht Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 30 Verzoek om een reactie inzake de helikopters van de Kustwacht Z17796 Bewindspersoon verzoeken om een reactie te sturen inzake de aanbestedingseisen voor helikopters van de Kustwacht en daarnaast het rapport ten aanzien van de in Den Helder uitgevoerde controle van de helikopters naar de Kamer te sturen. 33. Agendapunt: Extern onderzoek ProRail, naar aanleiding van debat ProRail d.d. 29 Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 30 Extern onderzoek ProRail, naar aanleiding van debat ProRail d.d. 29 september Z17842 Een schriftelijk voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) afwachten voor de afbakening van het externe onderzoek inzake ProRail, waar de Kamer de staatssecretaris tijdens het debat over ProRail d.d. 29 om heeft verzocht. Overig (besloten) Besluiten genomen op grond van procedure Griffier: Activiteitnummer: I.B. Sneep 2014A