Vergadering: informatievergadering project OV/OP/2020/130. Afdeling 13322, sectie D, perceel 102F2, 102N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering: informatievergadering project OV/OP/2020/130. Afdeling 13322, sectie D, perceel 102F2, 102N"

Transcriptie

1 aan aanvrager, adviesinstanties, vergunningverlenende overheid van Caroline Govaerts, gemeentelijk omgevingsambtenaar RO dienst grondgebiedszaken datum 21 januari 2021 Vergadering: informatievergadering project OV/OP/2020/130 Administratieve gegevens van het project Dossiernr. gemeente: OV/OP/2020/130 Dossiernr. omgevingsloket: OMV_ Inrichtingsnummer: Naam en adres aanvrager: Naam en adres architect: Adres aanvraag: Kadastrale ligging: M. Broeckx nms. Plurifarm, Schotelven 111 te BE & Partners, Pas 182 te 2440 Geel Delstraat 7 te Afdeling 13322, sectie D, perceel 102F2, 102N Type handeling: exploitatie van een ingedeelde inrichting (klasse 2) Omschrijving van de aanvraag: exploiteren van een pluimveestal met leghennen (ouderdieren, AEA-systeem P4-2), opslag van 80 m³ kuiswater, 3,5 ton opslag van eieren en een grondwaterwinning met een debiet van m³/jaar Type procedure: Dossiertype: Gewone Procedure Aanvraag omgevingsproject Datum aanvraag: 24/09/2020 Datum volledig en ontvankelijk: 08/01/2021 Openbaar onderzoek: 17/01/2021 t.e.m. 15/02/2021 Uiterste beslissingsdatum: 23/04/2021 Inleiding Deze informatievergadering werd online georganiseerd via Microsoft Teams. De aanvrager en adviesinstanties werden uitgenodigd via een bericht in het omgevingsloket op 11/01/2021. De aanpalende eigenaars en omwonenden werden per brief aangeschreven voor de aanvang van het openbaar onderzoek. Het houden van een informatievergadering voor dit dossier is wettelijk niet verplicht, maar het leek de gemeente wel relevant om de aanvrager de kans te geven om zijn project toe te lichten en zo ook de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks te antwoorden op vragen en bezorgdheden. B-

2 De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. De voorzitter licht de agenda van de vergadering toe. 1. Toelichting van de aanvraag door de aanvrager De aanvrager licht het project toe aan de hand van een presentatie. Deze presentatie ligt ter inzage op het gemeentehuis. VERGUNNINGEN HISTORIEK I.F.V. EXPLOITATIE Initiële milieuvergunning : slachtkuiken ouderdieren verdeeld over 4 stallen (productie van broedeideren door hokken van hennen met hanen) Reële situatie : slachtkuiken ouderdieren Gewenste situatie : leghennen ouderdieren in 1 bestaande stal (meest zuidelijke stal). In de 3 andere stallen zullen geen voor kippen meer gehuisvest worden. In stal 1 zullen zuivere rassen gehouden worden voor de productie van broedeieren. Het uitbroeden van de eieren gebeurt in de broeierij die geen deel uit maakt van dit bedrijf (op ca. 1km verderop). De allereerste vergunning dateert uit de jaren 60. AANVRAAG SAMENGEVAT Er worden geen nieuwe gebouwen voorzien. De bestaande stal 1 wordt gerenoveerd. De andere 3 stallen zullen op termijn nog wel worden aangepakt, maar zullen in de toekomst geen dieren meer huisvesten. De aanpak van de 3 noordelijke stallen maakt geen deel uit van deze aanvraag. De aanvraag betreft een klasse 2 bedrijf, dit wil zeggen dat het College van Burgemeester en Schepenen de beslissingbevoegdheid voor dit dossier heeft. SITUERING Het bedrijf is gevestigd in de Delstraat 7. Volgens het gewestplan is het gelegen in agrarisch gebied. Het gaat dus over een zone-eigen functie en bebouwing in agrarisch gebied. Ten noorden ligt er bosgebied en woongebied met landelijk karakter, ten oosten landbouwgebied, ten zuiden landbouwgebied en natuurgebied, ten westen woonpark met beboste omgeving (grondgebied Oud- Turnhout). Ten noorden van het bedrijf is ligt een habitatrichtlijngebied en een VEN/IVON-gebied. Deze laatste betreft een verzameling van de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen en natuurverwevingsgebieden, waar duurzaam natuurbehoud samengaat met andere functies zoals landbouw, bosbouw of recreatie, en natuurverbindingsgebieden, welke belangrijke gebieden zijn voor de migratie van planten en dieren. B-

3 DE CONCRETE AANVRAAG Stedenbouwkundig luik : Interne verbouwing van stal 1 (meest zuidelijke stal) waarbij de stal die momenteel niet emissiearm is, emissiearm wordt gemaakt volgens het AEA-systeem P-4.2. Daarnaast wordt de elektriciteit gedeeltelijk vernieuwd en de waterleiding aangepakt. Om tot een emissiearme stal te komen worden er luchtmengkasten en beluchtingsbuizen onder de roosters geïnstalleerd. Milieu luik : Volgende VLAREM-rubrieken worden aangevraagd : - Stal met plaats voor leghennen ouderdieren - Opslag van 80 m³ kuiswater van de stal - Opslag van 3,5 ton eieren - Grondwaterwinning op een diepte van 230 m met een debiet van 7 m³/dag of m³/jaar AEA SYSTEEM P-4.2 Kippen produceren het meeste mest als ze op stok zitten tijdens hun slaap. Daarom wordt in de zone onder de slaapplaatsen roosters geplaatst waaronder beluchtingsbuizen worden voorzien. Op deze wijze wordt de mest zo snel mogelijk gedroogd. Hierdoor valt de bacteriënwerking deels stil, waardoor de afbraakprocessen worden verstoord en dus de ammoniak emissie beperkt wordt. Een luchtmengkast neemt hiervoor frisse buitenlucht, mengt deze met de warme stallucht. Dit luchtmengsel wordt over de mest onder de rooster geblazen. De rest van de stal heeft geen rooster, maar wordt voorzien van strooisel om ook hier de ammoniak emissie van deze beperktere hoeveelheid mest te beperken. De mest wordt samen met de strooiselmest dat op de stalvloer is gebleven na elke ronde afgevoerd De ammoniakemissiefactor bedraagt 0,125 kg NH 3 per dierplaats per jaar. HEMELWATER Een gedeelte van de erfverhardingen, deze die gebruikt wordt voor het laden en lossen, wordt uitgevoerd in een niet waterdoorlatende verharding o.w.v. hygiëne. Het hemelwater dat hierop valt infiltreert naast de verharding in de bodem. De overige verhardingen waarop enkel gereden of gewandeld wordt, worden uitgevoerd in waterdoorlatende verhardingen. REINIGINGSWATER Een legronde duurt 1 tot 2 jaar. Na elke ronde worden de stallen grondig gereinigd. Eerst droog met borstels om dan met hoge druk spuit schoon te maken. Dit reinigingswater wordt opgevangen in 4 opslagputten van elk 20m². Het reinigingswater dat mestdeeltjes bevat wordt nadien afgevoerd volgens de regels van het mestdecreet. B-

4 KADAVERS De Kadaverkoeling zal opgesteld worden in stal 2. De ophaling gebeurt door een erkend verwerker (Rendac). ERFBEPLANTING Het reeds aanwezige groen wordt behouden. TRANSPORTEN Er verandert quasi niets t.o.v. de huidige toestand. Volgens de berekening zullen er 247 transporten per jaar zijn, wat gemiddeld overeenkomt met 1 transport per werkdag. De geproduceerde eieren gaan naar de broeierij die vlakbij gelegen is. De eieren moet dus niet door de dorpskern getransporteerd worden (156 transporten per jaar). De aanvoer van voeder (1 transport per week), de aan- en afvoer van dieren (6 transporten per jaar), de afvoer van mest (6 transporten per jaar), de afvoer van kadavers (26 transporten per jaar) verlopen allemaal via de autosnelweg. Alle transporten verlopen gespreid doorheen de dag, enkel de aan- en afvoer van de dieren dient s nachts te gebeuren. Dit is bij het begin en einde van een ronde, dus gemiddeld 1x per 1,5 jaar. GEURHINDER Er werd een dubbele toetsing uitgevoerd. Enerzijds via de afstandsregels die arbitrair opgelegd zijn door de overheid en anderzijds via het geursignificantiekader waarbij via computer simulatie een individuele toetsing wordt uitgevoerd. De afstandregel. De stal wordt onderworpen aan een checklist. Zoveelste meer punten de stal in deze checklist scoort zoveelste beter de stal. Het bedrijf zoals aangevraagd haalt 160 punten. Dit gecombineerd met het maximaal aantal dieren (16.500) bepaalt dat de stal minimaal 100m afstand dient te behouden van hindergevoelig gebied volgens Vlarem. Woongebied met landelijk karakter (320m ten noorden) is volgens Vlarem geen hindergevoelig gebied, het woonpark ten westen is volgens Vlarem wel hindergevoelig gebied. Het woonpark ligt op 160m, er wordt dus voldaan aan de afstandregel. Het geursignificantiekader. Dit is een computersimulatie voor de worst case situatie waarbij in 98% van de tijd de geurconcentraties lager zijn dan de opgelegde drempelwaardes. De toetsing verloopt t.o.v. de individuele locaties waarbij volgende drempelwaarden gehanteerd worden. - Landschappelijk waardevol agrarisch gebied: 10 Oue/m³ - Woongebied met landelijk karakter: 5 Oue/m³ - Woongebied: 3 Oue/m³ B-

5 Uit deze simulatie volgt dat de geuremissie van de vergunde situatie ca. 3,5x hoger ligt dan de aangevraagde situatie. De geuremissie daalt dus. Dit wil echter niet zeggen dat er geen geurhinder zal zijn. De berekening zegt dat de hinder volgens het model aanvaardbaar is voor 98 van de tijd. STOFHINDER Het stofsignificantiekader werd ook getoetst. Er werd bekeken hoeveel stof er van het bedrijf op verschillende plekken aanwezig is. De stofemissie daalt t.o.v. de vergunde situatie, maar stijgt t.o.v. de reële situatie. Volgens de situatie is er een beperkt negatief te verwachten, maar er wordt wel voldaan aan de wettelijke voorschriften. AMMONIAK EMISSIE De ammoniak emissie daalt naar 2.062,5kg NH 3. In verhouding tot de vergunde situatie (4.824kg NH 3) halveert deze emissie en in verhouding tot de reële situatie (8.743,5kg NH 3) betreft deze nog slechts een kwart. Volgens het ammoniak paskader moet de score van het bedrijf onder de 5% liggen, met 4,45% voldoet de aanvraag hieraan. MILDERENDE MAATREGELEN Daarnaast zal de nieuwe exploitant nog volgende bijkomende milderende maatregelen doorvoeren : - De stal wordt AEA P 4.2 uitgevoerd - Gebruik van stofzakken bij het vullen van de voedersilo s - Verhard en proper bedrijfsterrein - Meerfasevoedering met laag gehalte fosfor en stikstof - Groenaanplanting rondom de stallen - Opvang reinigingswater - Nieuwe grondwaterwinning op een diepte van 230 m worden aangevraagd met een debiet van m³ per jaar - De oude grondwaterwinning wordt buiten gebruik gesteld 2. Vraagstelling In addendum E4 van de aanvraag wordt er gezegd dat de emissies dalen, maar wat betreft stofemissies is er wel een lichte stijging (?!). Voor de ammoniak emissie wordt er gerekend met 0,125 kg NH 3 per dierplaats per jaar. Dit is het cijfer voor de emissiearme stal of staat dit los van het soort stal? En is dit afhankelijk van het type dier, want ik zie een verschil tussen slachtkuikens en leghennen ouderdieren? Voor een stuk wel. Slachtkuikens gaan meer voer opnemen. Het doel is immers om hen op korte termijn zoveel mogelijk te laten wegen. Veel voer opnemen wil zeggen dat er meer ontlasting is, dus meer mest en bijgevolg meer eiwitten die worden afgebroken tot ammoniak. B-

6 Ieder levend wezen produceert ammoniak. Bij de mens wordt dit in de lever omgezet naar ureum. Dit scheiden we uit. De omzetting van ureum naar ammoniak duurt ongeveer 2u. Vogels hebben geen opgesplitste ontlasting (vocht vast) maar wordt er urinezuur ontlast. Urinezuur wordt na uitscheiding opgezet naar ureum. Deze omzetting gebeurt in een tijdsspanne van 12 à 24u. Pas als de ontlasting ureum is geworden kan de omzetting naar ammoniak plaatsvinden. De bedoeling is om te proberen om de omzetting van urinezuur naar ureum te onderbreken door de mest te drogen. Wat is de vooropgestelde termijn voor het uitvoeren van de vergunning? Zodra de vergunning verleend wordt, wordt met de werken gestart. Is alles wat er werd opgesomd onlosmakelijk verbonden aan de vergunning? Ja, alles wat aangevraagd werd moet mee gerealiseerd worden. Het stof is niet weg, maar daalt neer en kan dus even zeer terug opwaaien. Bij een eerder infovergadering werden er bij de kippenstal stofkasten voorzien. Worden deze hier ook voorzien? Nee dit is hier niet voorzien. Stof is er altijd en overal aanwezig. De berekeningen die zijn gebeurd kijken naar wat de bijdrage is van het bedrijf t.o.v. de achtergrondwaardes die al aanwezig zijn. Er wordt dus een inschatting van aanwezigheid van stof in die omgeving gemaakt en bekeken voor hoeveel procent van dit stof Plurifarm verantwoordelijk is. In deze berekeningen wordt bijvoorbeeld niet meegenomen dat het bedrijf omringd wordt door populieren en deze in de praktijk effectief het stof mee tegenhouden. Uit de berekeningen (dus zonder impact van de populieren) volgt dat er voldaan wordt aan de regelgeving. Bijgevolg wordt er niets bijkomend voorzien. De significantiekaders geven geen aanleiding om hierin te investeren. Het bestaande bedrijf telt 4 stallen. We mogen dus verwachten dat er nog volgende fases komen. Groeit dit bedrijf dan uit tot een megabedrijf? Wat is het echte toekomst plan van de familie Verwaest? Als buren hebben we toch recht om te weten wat het grotere plaatje zal zijn in de toekomst! De familie Verwaest heeft nog een ander bedrijf dat de hoofdtak is. Het is absoluut niet de intentie om nieuwe stallen te bouwen of de resterende andere stallen te gaan gebruiken. Het is niet de bedoeling om uit te groeien tot een megabedrijf. Alle stallen werden overgenomen door de familie Verwaest. De familie woont vlak naast deze stallen. De intentie is echter om enkel deze ene stal, waarover de aanvraag gaat, erbij te nemen. Het is jammer dat deze opmerking gemaakt wordt. Stel dat de familie toch bijkomende stallen zou willen gebruiken/bouwen, dan moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden. Die aanvraag zal dan opnieuw onderworpen worden aan de nodige significantiekaders en deze zal opnieuw aan de geldende regels moeten voldoen. De bedoeling is wel om op termijn te bekijken wat met de andere stallen gedaan zal worden, maar momenteel is de familie nog niet in de mogelijkheid om hier effectief iets mee te doen. De bedoeling is nu deze stal in orde te krijgen. B-

7 In een straal van 3km zijn er bijzonder veel verschillende agrarische bedrijven gevestigd, elke met zijn geurkader waaraan ze moeten voldoen en ook wel aan zullen voldoen. Maar de combinatie van al deze bedrijven geeft enorme overlast en als maar meer. We hebben als buurt al hetzelfde verhaal gezien met een varkensbedrijf dat in 3-fases als maar gegroeid is en daarmee ook de overlast. Wees eerlijk en zeg ons wat de toekomst zal bieden. We weten dat de familie nog gronden bijgekocht heeft en de buurt vraagt zich dus af wat hiermee zal gebeuren? Elk dossier moet voldoen aan het wettelijke. Maar wat is de eindfase? De buren hebben het recht om te weten waar naartoe gegaan wordt... Deze discussie wordt onderbroken door de moderator. Er is een bestaande milieuvergunning voor dieren wordt deze nu ook verminderd naar dieren? Als de gemeente de vergunning aflevert dan mogen daar nooit meer dieren zitten dan én ook geen andere categorie van dieren dan vergund. In de vergunningsaanvraag staat welke Vlarem-rubrieken in welke stal zal voorkomen. Enkel in stal 1 zitten dieren. In de andere stallen zijn er geen activiteiten die vallen onder de Vlarem-rubieken Er kunnen dus na het verlenen van deze vergunning geen dieren meer op deze site aanwezig zijn. De groenaanplanting blijft ook ronde de andere stallen staan? Is dit dan geen teken aan de wand dat er toch uitbreiding gepland word. Ik vind de vraag van de buurt terecht, want het verkrijgen van deze vergunning zou toch aanleiding kunnen geven tot geleidelijk terug verder uitbouwen. Nu beginnen met 1 stal terug vergund te krijgen en vanuit deze vergunde situatie terug opbouwen. Daar zou wel eens het addertje kunnen zitten De groenaanplanting van Canada-bomen staat er al en blijft ook behouden. Een omgevingsvergunningsaanvraag bevat een milieu en stedenbouwkundig luik. Voor de volledigheid moeten alle bestaande aanplantingen ook mee opgenomen worden. Verder zijn er nog asbestdaken aanwezig, het zou kunnen dat er op termijn voor de andere stallen mogelijks een sloopvergunning wordt aangevraagd. Het bedrijf heeft al sinds de jaren 60 een zogenaamde ARAB-vergunning. De oorspronkelijk vergunning van de bestaande inrichting van kippen is van voor 1/1/93, die is ondertussen net vervallen. De vorige exploitant is tijdig begonnen met een vorig project voor een nieuwe vergunning, maar met de overgang naar de familie Verwaest ligt er nu deze nieuwe aanvraag op tafel om deze ene stal vergund te krijgen. Het bedrijft ligt op 160m van woongebied en niet zo vel van VEN/IVON/habitatrichtlijngebied, het bedrijf omvormen tot een megabedrijf kan hierdoor niet. De Ligging laat dit niet toe omdat dan de drempelwaarden overschreden zouden worden. Qua vergunning zitten we aan het plafond. De andere stallen uitbouwen kan dus niet! Waarvoor zal de grondwaterwinning gebruikt worden? Voor het drinkwater van de kippen. In het verleden werd ook grondwater gebruik om de stal in de zomer te koelen door deze op de daken te sproeien. Zal deze techniek nog toegepast worden? Dit is niet meer nodig. B-

8 Dus het water wordt enkel nog voor hoogwaardige toepassing gebruikt? Ja, water is in deze tijden te kostbaar geworden om voor andere dan hoogwaardige toepassingen te gebruiken. Het aantal transporten is dat gelijk gesteld aan het aantal effectieve vrachtwagens? Ja. Welk antibioticum gebruiken jullie? Geen. Dit zit toch in het voer? Ik denk colistine. Weten jullie dat dit het laatste redmiddel is. Als de mens daar immuun voor wordt is er niets meer te doen? Hier hebben we geen idee van, dus we kunnen ook geen antwoord geven. We kunnen de vraag wel eens stellen aan veevoederfirma. Wat als virussen niet meer gestopt kunnen worden? Denk maar aan covid-19 dit ging ook over van dier op mens. Het is niet correct op dit hier mee op te nemen. Typisch aan een virus is dat deze zich kopiëren. Tijdens dit proces sluipen er foute kopieën tussen, de meeste hiervan zijn niet schadelijk, maar om dat nu op dieren te steken is een bocht te ver. Bovendien, als er geen virussen waren dan hadden wij ook niet bestaan. Ligt er op de stal van de vergunningsaanvraag nog asbest en gaat er iets mee gebeuren? Ja er ligt nog asbest op. Plannen zijn er nog niet direct om hier iets mee te doen. De eerste stap is om de stal intern in orde te brengen en in gebruik te nemen. Als het bedrijf wat inkomsten heeft dan zijn er mogelijkheden om te saneren. De stofuitstoot stijgt t.o.v. de feitelijke situatie? Is dit het gevolg van type dier? Waarom stijgt dit? Hier heb ik niet direct een antwoord op. Ik denk het te maken heeft met de activiteit in de stal. Slachtkuikens zijn gekweekt om te groeien (eten en groeien). Een leghen is veel actiever, scharrelt meer en produceert bijgevolg dus meer stof. Vroeger gebeurde de transporten vooral s nachts? Had dit vooral te maken met het type dier en zal dit in de toekomst nog zo zijn? Eieren worden niet s nachts vervoert, gewoon overdag. Maar het vangen van de dieren gebeurt wel s nachts. Dit is dus enkel bij het begin en eindigen van een ronde, dus 1x om de 1 à 2 jaar. Ammoniakpaskader van 5% heeft een groene, oranje en dan rode zone. De buurt is bezig met die oranje zone. Als ik het goed heb is er vanuit de groene zone toch mogelijkheid om uit te breiden naar de oranje zone? Er blijft altijd de mogelijkheid om daar uit te breiden? In Nederland is men hier veel meer mee bezig, meer categorieën en gradaties. Hier is het enkel groen/oranje/rood. Waarom is er toch een oranje kader waarbij geschreven staat dat uitbreiden kan mits eeb individuele passende beoordeling? Dit geeft voor de buurt het gevoel dat er een achterpoortje is? De regelgeving is als volgt. In het paskader zijn er 3 zones wat betreft ammoniakuitstoot. Los van het kader kan ik zeggen dat de ammoniakuitstoot in dit type stal erg laag moet zijn, want een kip van 2kg kan geen hoge concentraties aan. Een mens kan vele hogere concentraties aan. B-

9 De regelgeving biedt een kader om te beoordelen i.f.v. wat er met de ammoniak kan gebeuren. Ammoniak kan zich verspreiden en in natuurgebieden terecht komen. Elk levens wezen heeft stikstof nodig om te groeien, maar als er een overschot aan stikstof in de natuur terecht komt, komt er een verschuiving van de vegetatie. Om dit te voorkomen worden er percentages en bijhorende kleurencodes gehanteerd. Alle bedrijven zijn ingedeeld in categorieën. Bedrijven die onder de 5% blijven, hebben een groen label gekregen. Dit wil zeggen dat er geen schadelijk effect op de natuurwaarde te verwachten zijn. Een oranje label kan enkel een stand still genereren. Dit wil zeggen dat het bedrijf mag exploiteren of zelfs in omvang verdubbelen, maar enkel op voorwaarde dat je je lucht zodanig gaat zuiveren zodat er geen bijkomend effect is. Bedrijven met +50%, dus in de rode zone, dienen hun activiteiten te beëindigen zodra de vergunning ten einde is. De overheid staat voor een inplanting zoals hier het geval is niet meer toe dan die 5%. De oranje zone is voor bestaande bedrijven die nog wijziging willen doen. Voor een nieuwe inplanting of nieuwe aanvraag worden er geen oranje meer toegestaan door ANB. Oranje is niet van toepassing voor dit bedrijf omdat er nooit meer dan 5% zal worden toegestaan. Als deze vergunning verleent is, dan kom je vergunde toestand. Zou je dan naar het oranje kunnen stijgen? Je kan zakken van rood tot oranje en van oranje naar groen, maar eenmaal in groen kan je stijgen naar die 5% max, maar niet naar oranje. De regelgeving laat toe dat indien er geen significant effect is, je in theorie zou kunnen stijgen. In de praktijk zal bij zo een stijging ANB altijd een negatief advies geven en bijgevolg zijn nieuwe aanvragen en dus ook voor deze lopende aanvraag het bedrijf geplafonneerd tot 5%. Verder moet er ook gekeken worden naar de toestand van de stal op zich. Deze stal is niet geschikt om meer kippen te zetten dan nu aangevraagd. Er zit geen rek meer op volgens dit significantiekader. Enkel als significantiekader zou wijzigen en/of de technieken op vlak van geur, soft en ammoniak dermate beter zouden worden tot bijvoorbeeld 100% zuivering dan zouden er terug mogelijkheden komen in theorie. Maar zoals de situatie nu is kan er niets meer. Je kan een bedrijf nu geen beloftes laten doen voor de toekomst, je moet de ruimte laten binnen de normen die door de overheid worden opgelegd. Als normen en technieken niet veranderen dan kan er niets wijzigen. Nu beloftes of voorafnames doen kan niet, maar op basis van huidige regelgeving is dit het maximum. De bestaande vergunning is verlopen? Klopt, sinds 30/12/2020. Dus als er geen vergunning verleent wordt, kunnen er geen kippen meer gehouden worden? Correct, als de gemeente geen vergunning verleent kunnen er geen kippen meer gehouden worden. B-

10 Niet iedereen is even goed onderlegt binnen de omgevingsraad, maar we moeten wel een beslissing nemen in deze en ook de andere dossiers. Is het een idee om voor de mensen van de omgevingsraad een cursusdag te organiseren om deze materie beter onder de knie te krijgen? Schepen Kenny Viskens noteert deze vraag. Dit dient opgelost te worden op een ander platform dan deze infovergadering. We bekijken de mogelijkheden intern. M. Broeckx vs familie Verwaest als aanvrager? De mensen achter de vennootschap zijn veranderd. Toen het dossier ingediend werd was de dit nog M. Broeckx, sinds een weet heeft de familie Verwaest de vennootschap overgenomen. De aanvrager is de exploitant Plurifarm. 3. Beschikbare documenten Het verslag van deze digitale informatievergadering zal beschikbaar gesteld worden op de website van de gemeente. De presentatie ligt ter inzage op het gemeentehuis. Deze digitale procedure biedt ook de mogelijkheid om 5 dagen na deze vergadering nog schriftelijk vragen te stellen, deze mogen via gesteld worden. De aanvrager heeft 10 kalenderdagen om deze te beantwoorden. Deze bijkomende gestelde vragen en antwoorden worden aan dit verslag toegevoegd. B-