Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen :"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer 2021

2 Deze Dienstenwijzer wordt u aaneboden door Van Zelst Hypotheken, Willem Wilminkstraat 2, 6921TW Duiven. Wij zijn aanesloten bij Serviceprovider FlexFront Service Partner voor hoere kwaliteit adviserin. Wij willen ons raa aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlenin ebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar moen verwachten. Wie zijn wij? Van Zelst Hypotheken adviseert en bemiddelt op het ebied van hypotheken, toekomstvoorzieninen, verzekerinen, pensioenen, beleinsrekeninen, spaarvormen, startende ondernemers etc. Het is onze werkwijze om een interaal plan voor onze relaties op te stellen, waarbinnen al deze ebieden aan de orde komen, en waar nodi, wordt aaneeven wat de oplossinen kunnen zijn. Uiteraard kunt u als relatie zelf aaneven waar u wel of een voorzienin voor wilt treffen. Het advies wordt altijd voorafeaan door een inventarisatiefase, waarin uw wensen en doelstellinen zorvuldi worden eformuleerd en persoonlijk met u worden besproken. Onze eevens : Handelsnaam : Van Zelst Hypotheken KvK nummer AFM verunninnr Website : Op basis van onze verunnin bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunnen wij voor u bemiddelen in : - schadeverzekerinen - levensverzekerinen - hypotheken - consumptieve kredieten - spaar- en betalinsrekeninen en elektronisch eld Daarnaast zijn wij aanemeld bij de reelin Nationaal Reime MIFID, waardoor wij kunnen bemiddelen in beleinsrekeninen en beleinsverzekerinen. Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadpleen : Wie is FlexFront? FlexFront is een serviceprovider binnen de financiële markt. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de adviseur en aanbieders (banken en verzekeraars) en ondersteunen ons op verschillende manieren om de kwaliteit van onze bedrijfsvoerin en advies te bevorderen. Als klant profiteert u daarvan. Wat doen FlexFront? FlexFront bemiddelt in de totstandkomin van hypothecaire eldleninen, levensverzekerinen en aanverwante producten. Zij maken de hypotheekofferte op en ontvanen, controleren en verwerken

3 de door ons aan te leveren hypotheekstukken. Na completerin wordt uw dossier overedraen aan de eldverstrekker of verzekeraar die de stukken dan opmaakt voor u of de notaris bij een hypotheek. FlexFront biedt ons een scala aan diensten ter bevorderin van de kwaliteit in zijn adviserin en het beheer en onderhoud van de portefeuille. Zodat wij u kunnen voorzien van optimaal advies bij het informeren, analyseren en adviseren van uw wensen en doelen, als ook bij het bemiddelen en edurende de looptijd onderhouden en beheren van uw financiële voorzieninen. Een Groot aantal aanbieders en producten Door de samenwerkin met Flexfront hebben wij een no roter aanbod in financiële producten en aanbieders en diensten. Zo hebben wij meer vrijheid bij het samenstellen van ons advies aan u en behouden wij onze onafhankelijkheid als financieel adviseur. Onze relatie met aanbieders: Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. 1a. Wij behoren eheel / edeeltelijk tot de roep van : Onebonden bemiddelaars, wat betekent dat wij in vrijheid (m.a.w. zonder contractuele verplichtin) de producten van een selectief aantal banken/verzekeraars kunnen adviseren. Wij werken samen met de volende verzekeraars en/of financiële instellinen: ABN AMRO, Aeon, Arenta, Centraal Beheer, Colibri, Condervatrix, Delta LIoyd, Holland Woont,IQwoon, NIBC, Obvion, Robuust Hypotheken, Syntrus Achmea Hypotheken, Tellius Hypotheken, Tulp Hypotheken, Venn Hypotheken, Vista Hypotheken, ASR Verzekerinen, Allianz, LIoyds, LOT Hypotheken,BLG, Munt, BNP Paribas, Cardif, Credivance, Reaal Hypotheken, Defam, Delta LIoyd, Direktbank, Florius, Hypotrust, ING, Interbank, Nationale Nederlanden, De Nederlandse Voorschotbank, Reaal, SNS Bank, TAF, Westland Utrecht, Woonfonds, en WoonNU 1b. De financiële producten in ons assortiment worden (edeeltelijk) ter beschikkin esteld door onze serviceprovider, FlexFront, waarbij wij van bijna alle aanbieders op de Nederlandse markt voor u bemiddelen. 2. Geen enkele financiële instellin zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eiendomsbelan of zeenschap in onze ondernemin. 3. Verzekerinsproducten Vood & Vood Verzekerinen: Wij hebben er voor ekozen om een samenwerkin aan te aan met Vood & Vood Verzekerinen, een evolmachtid assurantiebedrijf en ICT dienstverlener. Kort ezed, zij vormen de administratieve schakel tussen de belanrijkste Nederlandse verzekeraars en ons als bemiddelaar voor schadeverzekerinen. Hierdoor hebben wij de moelijkheid om aan u een uitebreid assortiment aan schadeverzekerinen aan te bieden. Zo kunnen wij ons richten op waar het allemaal om draait: als onafhankelijke en zelfstandie adviseur een advies-

4 opmaat maken voor u!

5 Kijk op wanneer u meer wilt weten over Vood & Vood Verzekerinen. Volmachten Met 19 volmachten bieden wij u een rote en dynamische keuze in automotiveproducten binnen de roep Verkeer & Vervoer. Plus een uitstekend pakket aan verzekerinen in de productroepen Wonen & Recreatie en Bedrijf & Zekerheid. Zo kunnen wij u objectief en concurrerend adviseren in vrijwel elke situatie. AEGON DAS Rechtsbijstand London Verzekerinen Allianz Nederland De Goudse AGA International SA Verzekerinen ARAG Rechtsbijstand Delta Lloyd Nationale Nederlanden ASR Schadeverzekerinen Avéro Achmea Bovemij Verzekerinen Zevenwoude n Verzekerine n Erasmus Verzekerinen HDI-Gerlin Europeesche Verzekerine n Generali Verzekerinsro ep REAAL Verzekerinen Huismerk Vood & Vood HOE WERKEN WIJ? Inleidin U oriënteert zich op de moelijkheden van een hypothecaire eldlenin. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunin verlenen. Onze dienstverlenin kan bestaan uit enkel advies. Maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de financiële instellin bij wie u de eldlenin aanvraat. In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij in het alemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aanepast indien u specifieke wensen heeft. Onze dienstverlenin samenevat in vijf stappen U heeft een rote keuze uit hypothecaire eldleninen. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belanrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belanrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan deze hypothecaire eldlenin. Maar ook dat het hier aat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aaneaan. Onze taak is u te helpen die hypotheekvorm te kiezen die oed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volen wij standaard een procedure die

6 bestaat uit vijf stappen:

7 Stap 1, inventariseren Wij beinnen ons advies met uitebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brenen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uw financiële situatie. Maar ook aan wij in dit edeelte van het adviesesprek na waar uw prioriteiten lien indien bepaalde keuzen rondom deze eldlenin moet worden emaakt. Stap 2, analyseren Nadat wij ons een oed beeld hebben evormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst aan wij deze eevens analyseren. Aan de hand van deze eevens maken wij een eerste selectie van moelijke vormen van hypothecaire eldleninen die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende moelijkheden toe en even aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de moelijkheden zijn. Stap 3, advies Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies even wij exact aan welke hypotheekvorm, bij welke instellin en teen welke condities naar ons oordeel oed past bij uw wensen en moelijkheden. Stap 4, bemiddelin Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instellin verzoren. Dit met het doel dat de door ons eadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekerinsmaatschappij wordt uitevoerd. Stap 5, nazor Indien u dat wenst kunnen wij, nadat de hypothecaire eldlenin is afesloten, u blijven ondersteunen. U kunt met al uw vraen over de hypotheek bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of de hypotheek blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien. Wanneer uit de controle blijkt dat u kunt besparen op uw hypotheek kan uw adviseur u op dat moment direct op de hoote stellen Tijdbestedin Om u oed te kunnen adviseren, moeten wij de nodie tijd investeren. De exacte hoeveelheid tijd hant sterk af van uw persoonlijke situatie maar ook van de hypotheekvorm die u uiteindelijk kiest. Wij hebben voor u een voorbeeld emaakt waaruit deze verschillen blijken. Hieronder ziet u een tabel. In deze tabel hebben wij per hypotheekvorm aaneeven wat de emiddelde tijdbestedin is die wij bij een hypotheek van besteden. Tevens treft u in dit document aan wat emiddeld de belonin is die wij voor deze werkzaamheden ontvanen.

8 Wat doet een hypotheekadviseur voor mij? Onderstaande is een opsommin van de emiddelde werkzaamheden voor een emiddeld standaard hypotheekdossier. Specifieke handelinen zijn hierin niet openomen. Hieraan kunt u denken aan bouwdepot declaraties bij nieuwbouw, onderhandelinen met eldverstrekkers i.v.m. BKR-noterinen, hypotheekadvies voor ondernemers of bijvoorbeeld partners met verschillende fiscale achterrond door bijvoorbeeld scheidin. Tevens is in deze opsommin een rekenin ehouden met alemene uren, zoals opleidinen, bijhouden vakliteratuur en productinformatiebijeenkomsten bestede tijd in minuten standaard Afspraak maken en voorbereiden 15 Klantinventarisatie conform Wet Financieel Toezicht (WFT) 90 Opstellen klantprofiel conform WFT 45 Casus uitwerken en 1e berekeninen maken o.a. toetsin maximale hypotheek conform CHF normen 20 (CHF = Gedrascode hypothecaire financierinen) Contactoraan Hypothecair Financiers) eventueel motiveren overschrijdin CHF-norm 20 onderzoeken moelijkheid Nationale Hypotheek Garantie 10 onderzoeken moelijkheid koopsubsidie 10 bepalen wenselijkheid AO verzekerin 10 bepalen wenselijkheid WW verzekerin 10 bepalen noodzaak overbruinsfinancierin 10 verelijkende berekeninen verschillende constructies 60 Verelijken produktvoorwaarden en rentestanden 60 Verelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekerin 30 Uitwerken berekeninen en opstellen rapportae 20 Afspraak voor presentatie en besprekin rapportae 90 Aanpassen berekeninen en uitbrenen definitief advies 45 Definitief advies verwerken tot offerte aanvraa 25 Praktische dossierbeeleidin koopakte doornemen 15 ontbindende voorwaarden bewaken 10 passeerdatum bewaken 10 medisch akkoord overlijdensrisicoverzekerin beeleiden 15 bankarantie reelen 25 overbruinsfinancierin reelen (indien van toepassin) 20 taxatierapport aanvraen en beeleiden 15 notarisvoorbereidin 10 werkeversverklarinen 5 Offerte bespreken met klant en ondertekenin 100 inclusief invullen aanvraaformulieren voor eventuele overlijdensrisicoverzekerin eventuele aanvullende dekkinen Verzamelen en completeren benodide stukken zoals: 20 salarisstroken, identiteitsvaststellin, Voortanscontacten banken en verzekeraars onderhouden 25 Controle hypotheekakte en -afrekenin 15 Controle polissen 10 Controle totale dossier door collea (vier oen principe) op WFT criteria 60 Dossierbeheer edurende 10 jaar (bijhouden rentevastperiode, wijziinen) 150 Totaal aantal uren derhalve:

9 Om u een indicatie te even met betrekkin tot onze werkzaamheden voor de dienstverlenin inzake de door ons evoerde producten volt hieronder een indicatie van het emiddeld aantal uren bij deze diverse producten. Producten: Gemiddeld aantal uren - aflossinsvrij, annuïteiten en lineaire 2-5 uur hypotheek - spaarhypotheek 5-10uur - beleinshypotheek 5-10 uur - bankspaarhypotheek 5-10 uur - levensverzekerin adviestraject 5-10 uur - lijfrenteverzekerin/pensioen adviestraject 5-10 uur - fiscaal efaciliteerd spaarproduct 5-10 uur - betalinsbeschermer 1-5 uur - uitvaartverzekerin 1-5 uur Indien u om advies vraat over beleinsfondsen of als wij orders over beleinsfondsen voor u aan dooreven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aanaan, waarin duidelijk wordt aaneeven welke diensten wij voor u verrichten. WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN? Ons kantoor is especialiseerd in financiële dienstverlenin op het ebied van particulieren en MKB relaties. Hiertoe hebben wij oede relaties met diverse banken, verzekeraars, accountants etc. Indien wij overeenstemmin met u hebben bereikt om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten, zal de financieel adviseur op basis van het advies concreet invullin aan even aan dit advies. Hiertoe heeft hij de beschikkin over eavanceerde software toepassinen, waarmee diverse verelijkinen en offertes kunnen worden samenesteld. De benodide offertes worden voor u opesteld of aanevraad bij de diverse financiële instellinen, en deze worden uiteraard met u besproken. U krijt ruim de tijd om na te denken over de aaneboden voorstellen en offertes, voordat u hiermee akkoord kunt aan. Nadat u akkoord bent eaan met de aaneboden offertes of aanbiedinen, zal ons kantoor afspraken met u maken over het verdere verloop van de procedure. Uw adviseur zal samen met een vast aanspreekpunt binnen ons kantoor funeren als aanspreekpunt en de voortan van uw aanvraa verder beeleiden. Wij streven er naar dat uw pakket aan voorzieninen up-to-date blijft, daarbij vormt uiteraard informatie over wijziinen in uw situatie van uw kant een zeer belanrijk punt. Daarbij zullen wij u ook reelmati via nieuwsbrieven benaderen om u te wijzen op nieuwe ontwikkelinen of kansen in de markt. Als relatie van ons kantoor eeft u hieraan ook uw instemmin.

10 Uiteraard zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekerin, dit eeft voor u extra zekerheid.

11 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? U ma aan onze dienstverlenin en adviezen hoe eisen stellen, maar wij verwachten ook een aantal dinen van u. In elk eval dat u de juiste eevens verstrekt. Dit is in uw eien belan. Mocht in eval van schade of anderszins achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledie informatie hebt eeven, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld uw verzekeraar weiert uw schade te veroeden. Ook als u al elders verzekerinen of andere voorzieninen hebt lopen, is het van root belan dit aan ons door te even. Deze informatie is noodzakelijk voor het uitbrenen van een oed advies. Vanzelfsprekend vraen wij u om ons te informeren over wijziinen in uw persoonlijke situatie, zoals eboorte, samenwonen, huwelijk, scheidin, overlijden, wijziin van beroep, aan-of verbouwplannen van uw wonin, verhuizin etc. Wij vraen u de eevens op de ontvanen stukken te controleren op juistheid en eventuele onjuistheden zo spoedi moelijk te melden aan ons kantoor. Hoe kunt u ons bereiken? Ons kantoor is op werkdaen open van 9.00 uur tot uur. Bezoekadres : Willem Wilminkstraat 2 Postadres : Willem Wilminkstraat 2 Postcode : 6921TWG Plaats : Duiven Telefoon : : Internetadres : Betalinen Hypotheken en kredieten Alle betalinen, die u in verband met een afesloten hypotheek of krediet verschuldid bent aan de eldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvant daarvoor periodiek een acceptiro of nota van de desbetreffende eldverstrekker, of de betalin wordt voldaan via automatische incasso. Soms kunt u zelf uw wijze van betalin kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet, dit is echter niet ebruikelijk. Wij raden u aan de betalinen tijdi te verrichten resp. te zoren voor voldoende saldo op uw betaalrekenin. Achterstand in betalin levert later hoe inhaalbetalinen op, of moelijk zelfs problemen met de eldverstrekker. Verzekerinen Betalin van verzekerinspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u doen door middel van automatische incasso of acceptiro, rechtstreeks aan de verzekerinsmaatschappij. Per polis zullen wij daarover met u afspraken maken.

12 Informatie over onze Belonin U betaalt nu rechtstreeks de kosten van uw adviseur Met inan van 1 januari 2013 betaalt u de kosten voor advies rechtstreeks aan uw adviseur. Deze kosten moen voor veel financiële producten niet laner onderdeel zijn van de prijs van dit financiële product. U moet vanaf dat moment deze kosten apart betalen aan uw adviseur. Uw adviseur informeert en adviseert u over het product dat bij u past. De adviseur kan ook meer voor u doen. Zoals advies even bij aanpassinen die nodi zijn, omdat uw persoonlijke situatie verandert. Of u helpen wanneer de verzekerin tot uitkerin komt. De adviseur is ervoor om uw belanen te behartien. Vanaf 1 januari 2013 maakt u over de kosten van het advies dus zelf afspraken met uw adviseur. De verzekerinsmaatschappij speelt hierbij niet laner een rol. De betalin van het advies loopt daarmee ook niet laner meer via de prijs van het financiële product. Deze veranderin biedt u de zekerheid dat het advies van uw adviseur niet laner kan worden beïnvloed door de hoote van de provisie van de verzekerinsmaatschappij of bank. U weet nu precies waarvoor u betaalt Een andere belanrijke veranderin is dat u vanaf 1 januari 2013 ook precies weet welke werkzaamheden uw adviseur voor u verricht. Er zijn in Nederland heel veel verzekerinsmaatschappijen. Uw adviseur baseert zijn advies op wat er in de financiële markt wordt aaneboden. Maar u snapt dat het voor u verschil maakt of deze adviseur maar één of enkele aanbieders van financiële producten verelijkt of juist een root deel van de markt. Voor de adviserin van alle financiële producten eldt dat de adviseur u in het eerste contact moet informeren hoe hij tot zijn adviezen komt: een verelijkin van heel veel aanbieders, een beperkt aantal of maar één. Maar ook moet de adviseur helder maken welke andere werkzaamheden hij voor u verricht. Blijven de werkzaamheden beperkt tot alleen een advies? Of verzort de adviseur ook de contacten met de verzekerinsmaatschappij? Daarnaast ontvant u informatie over hoe lan, nadat u het financieel product heeft aaneschaft, u deze adviseur no vraen kunt stellen over dit product. En of hier dan wel of een extra kosten aan zijn verbonden. Uiteraard zal uw adviseur u ook informeren over de manier waarop u de kosten voor het advies kunt betalen. U kunt het bedra in één keer betalen of op een andere manier, bijvoorbeeld met een abonnement. Het kan zijn dat de adviseur het moelijk maakt om de advieskosten espreid te betalen. Volens de wet ma deze periode van espreide betalin maximaal 24 maanden bedraen. Belonin op basis van provisie: alleen voor Schadeverzekerinen no moelijk Voor eenvoudie of niet-complexe producten zoals een auto-, reis of aansprakelijkheidsverzekerin, verandert er niets. Op dit soort verzekerinen ma een financieel adviseur de kosten van zijn werkzaamheden in de vorm van provisie blijven ontvanen. Deze kosten kunnen dan deel uitmaken van de premie. U en de adviseur moen ook afspreken dat u de kosten van de adviseur apart betaalt. U en uw adviseur hebben bij schadeverzekerinen dus zelf de keuze op welke wijze u de kosten van advies en beeleidin wilt betalen. Bij schadeverzekerinen is uw adviseur wel verplicht te vertellen hoeveel provisie hij voor deze producten ontvant als u daarnaar vraat.

13 Belonin op basis van declaratie (fee) Wij spreken met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlenin op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inle. Voordat wij aan een opdracht beinnen, even we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlenin, als de kosten die hiermee emoeid zijn en stellen u hiervan op de hoote. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aanenomen opdracht, stellen wij u op de hoote van de financiële consequenties die dit heeft. Aanvullende beloninsinformatie De wetever verplicht ons de belonin die wij ontvanen voor financiële producten waarmee u vermoen opbouwt, of voor hypotheken, aan u te melden. Via dit dienstverleninsdocument informeren wij u voor derelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoote van de belonin valt. Als wij diensten verlenen op basis van declaratie (fee) dan treft u in de bijlae onze uurtarieven aan. De daadwerkelijke hoote van de belonin is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren aan diensten dat wij hebben verleend. Wij informeren u, uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedra van deze belonin. Indien dit bedra niet valt binnen de door ons in bijlae opeeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdi op wijzen en de afwijkin toelichten. De Vijf belanrijkste veranderinen op een rij vanaf 01 januari U weet in euro s wat de kosten van financieel advies zijn 2. U betaald deze kosten rechtstreeks aan uw adviseur 3. U maakt duidelijke afspraken met uw adviseur over de inhoud van onze dienstverlenin 4. U kiest bewust voor de aanschaf van financiële producten met of zonder advies 5. U wordt etoetst op uw kennis en ervarin als u kiest voor een complex financieel product zonder advies. De ezamenlijke verzekerinsmaatschappijen in Nederland hebben daarnaast voor u een website emaakt vol met praktische informatie: Hoe worden wij beloond? In belonin voor onze dienstverlenin heeft u een keuzemoelijkheid. Deze keuze moelijkheden zijn; Belonin voor onze dienstverlenin uit provisie (alleen moelijk voor schadeverzekerinen zoals auto, inboedel, woonhuisverzekerinen enz.) Belonin voor onze diensten door het betalen van uurtarief Belonin voor onze diensten op basis van een vaste prijs Belonin op basis van een Serviceabonnementstarief In de onderstaande modellen zetten wij uiteen wat de verschillen voor u zijn;

14 Fee Hypotheken, Levens verzekerinen, Betalinsbeschermer en Uitvaart Productsoort Annuïteitenhypotheek Aflossinsvrij en Lineair Spaarhypotheek Beleinshypotheek Bankspaarhypotheek Levensverzekerin Adviestraject Lijfrenteverzekerin Pensioenadviestraject Aard van de dienst Adviserin, Bemiddelin Zonde r nazor Adviserin, Bemiddelin Zonde r Nazor Adviserin, Bemiddelin Zonde r Nazor Adviserin, Bemiddelin Zonde r Nazor Adviserin, Bemiddelin Adviserin, Bemiddelin Met nazor Reikwijdte Keuze uit 20 producten van 20 aanbieders Keuze uit 20 producten van 20 aanbieders Keuze uit 20 producten van 20 aanbieders Keuze uit 20 producten van 20 aanbieders Keuze uit 20 producten van 20 aanbieders Keuze uit 20 producten van 20 aanbieders Indicatie Inkomsten aantal uur fee per uur

15 Fiscaal efaciliteerd spaarproduct Adviserin, Bemiddelin Met nazor Keuze uit 1-5 producten van 2 aanbieders Betalinsbeschermer Adviserin, Keuze uit

16 Bemiddelin Zonde r Nazor producten van 3 aanbieder s Uitvaartverzekerin Adviserin, Keuze uit Bemiddelin producten Zonder van 3 nazor aanbieders Belonin op basis van een Serviceabonnement Wij hebben voor u een Serviceabonnement: - Financieel advies en bemiddelin Particuliere Schadeverzekerinen - Nazor Hypothecair krediet en vermoensopbouw alsmede advies en bemiddelin aan wonin erelateerde schadeverzekerinen. Wij vertellen u in een persoonlijk onderhoud raa meer over de inhoud van deze abonnementen en verwijzen u naar onze website waarin inhoudelijk op bovenenoemde Serviceabonnementen wordt ineaan. Het eerste esprek met onze adviseur is altijd ratis Tijdens dit esprek helpt de adviseur u op we in hypothekenland, met belanrijke informatie over zaken waar u op moet letten, handie tips en natuurlijk een eerste indicatie of de hypotheek die u nodi heeft bij uw inkomen past en met welke maandlasten en kosten u rekenin moet houden. De kosten voor dit esprek neemt Van Zelst Hypotheken voor zijn rekenin. Wij vinden het immers belanrijk dat u in de eleenheid bent om te kijken en te verelijken! Vervolens: aan u de keuze Als u besluit om u door ons te laten bijstaan met advies en het reelen van uw hypotheek, dan bieden wij u de zekerheid van een vast tarief: als u starter bent op de woninmarkt betaalt u 2.500,-, bent u doorstromer (u heeft al een eien wonin en u verhuist naar de volende) of sluit u uw bestaande hypotheek bij ons over naar een andere, dan betaalt u 2.750,-. Zoals ezed: zonder verboren extra kosten of verrassinen, wij verzoren het hele traject tot en met notaris en alles wat er bij komt kijken, oneacht eventuele bijzonderheden of bijkomstiheden. Let op: U betaalt bij ons dus niets extra als u bijvoorbeeld een (extra) verzekerin afsluit, wij rekenen een extra kosten voor het reelen van een bankarantie of een overbruinslenin, of als u uw hypotheekaanvraa om wat voor reden dan ook uiteindelijk toch wilt of moet wijzien. En mocht uw hypotheekaanvraa onverhoopt niet dooraan, bijvoorbeeld omdat de koop van de wonin uiteindelijk toch een dooran vindt, dan betaalt u alleen de uren die wij voor u ewerkt hebben (zie hiervoor de onderstaande alinea).

17 Wilt u het echter liever stap-voor-stap aanpakken dan kan dat natuurlijk ook. Het adviseren en afsluiten van een hypotheek is in de volende stappen onder te verdelen: Stap 1: de inventarisatie (uw situatie, uw wensen, risico s en moelijkheden) en het uitbrenen van het advies. De adviseur heeft hiervoor bij een starter 7 uur nodi, verhuist u van uw huidie koopwonin naar de volende of sluit u uw bestaande hypotheek over, dan zijn dat er 8. Stap 2: het reelen van de offerte-aanvraa, het controleren ervan en het bespreken, uitleen en ondertekenen. Hier is de adviseur in totaal 4 uur mee bezi. Stap 3: het in an zetten van de hypotheek-aanvraa, aanvraaformulieren, dossierwerkzaamheden, voortanscontroles, beeleidin tot en met notaris: dit neemt 8 uur tijd in besla. Als u voor deze aanpak kiest, betaalt u de bovenstaande stappen op basis van een uurtarief van 95,- (inclusief eventuele 21% BTW). Hulp en Advies als u al een hypotheek bij ons heeft Wij helpen niet alleen bij het afsluiten van hypotheken, maar wij zijn er ook als u vraen heeft over uw bestaande hypotheek. Hiervoor hebben wij voor u een Serviceabonnement brons/zilver of oud voor u ontwikkelt, waarin wij met u afspreken welke nazor wij voor u verlenen. Hierover informeren wij u raa in een persoonlijk onderhoud. Wanneer u als bestaande klant van ons uw hypotheek wilt veranderen heeft u vaak een volledi advies nodi dat u ook achteraf no kunt nalezen. Denk daarbij aan het veranderen van een beleinshypotheek of het verzekerde bedra van een overlijdensrisicoverzekerin, het opnemen van extra eld uit een verhoode hypothecaire inschrijvin of aan het voortzetten van de hypotheek op één naam bij relatie beëindiin. Voor een derelijk advies rekenen wij 495,- (inclusief eventuele BTW). Als er uit het advies werkzaamheden voortvloeien (zoals het daadwerkelijk aanpassen van de hypotheek) dan brenen wij voor de uitvoerin hiervan 295,- (inclusief eventuele BTW) in rekenin. Gaat het om aanpassinen zoals administratieve handelinen waarvoor een advies nodi is, dan rekenen wij met het hiervoor al enoemde uurtarief van 95,- (inclusief eventuele BTW). Bent u no een klant van ons kantoor, maar wilt u wel raa persoonlijk advies over uw bestaande hypotheek? Ook dan zijn wij u raa van dienst! Bijvoorbeeld uw huidie hypotheek onder de loep nemen, het veranderen van uw beleinshypotheek, of met een edeen en objectief advies hoe u ervoor kunt zoren dat uw hypotheek straks ook no oed in uw pensioenplaatje past. Voordat wij u advies moen en kunnen even, zullen wij dan wel uw volledie situatie in kaart moeten brenen. De kosten hiervoor zijn 495,- (inclusief eventuele BTW). Als er uit het advies werkzaamheden voortvloeien (zoals het daadwerkelijk aanpassen van de hypotheek) dan brenen wij voor de uitvoerin hiervan 295,- (inclusief eventuele BTW) in rekenin.

18 Wettelijke verplichtinen Ons kantoor heeft volens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een verunnin van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer , voor het uitoefenen van ons bedrijf.wij zijn voorts ineschreven in het AFM reister Nationaal Reime MiFID voor het adviseren over beleinsfondsen en/of het dooreven van orders over beleinsfondsen aan de aanbieder. Wij streven ernaar u oed en zorvuldi van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout aan; voor die evallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Beëindiin van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindien op het door u ewenste moment, zonder opzeinstermijn en zonder kosten. Indien er verzekerinen via ons kantoor zijn esloten, kunt u de verzekerinsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekerinen over te draen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindien. Ook in dat eval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekerinen over te boeken naar een andere adviseur. Klachtenprocedure Wij doen onze uiterste best u zo oed moelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlenin dan verzoeken wij u ons daar zo spoedi moelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvraen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlenin (Kifid). Kifid Postbus AG Den Haa Ons aansluitnummer bij Kifid is Ons kantoor heeft zich econformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burerlijke rechter wenden. Persoonseevens AVG Voor wat betreft hoe wij met uw persoonseevens om aan, verwijzen wij u naar de website Van Zelst hypotheken.nl onder in de voetnoot naar privacyverklarin