Stichting Belbus Schoonhoven. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Belbus Schoonhoven. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Stichting Belbus Schoonhoven Jaarverslag 2014

2 Inhoudsopgave: AFFICHE T.B.V.DE SENIOREN IN SCHOONHOVEN 1 Inhoudsopgave pag Inleiding pag Vooronderzoek oprichten belbus 1.2 Vorming bestuur 1.3 Oprichten stichting belbus 2. Doelstelling van de Stichting Belbus Schoonhoven e.o. pag Uitwerken samenwerking met Gemiva-SVG groep pag Overige noodzakelijke acties om tot realisatie van de belbus te komen. pag De start van de belbus pag. 5 2

3 5.1 Ontwikkeling algemeen. 5.2 Ontwikkelingen aantal cliënten Gemiva en senioren wat deelnemer is van de belbus 6. Vrijwilligers pag Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015 pag Balans Winst- en Verliesrekening 2014 en begroting Ontwikkelingen in 2015 pag Inleiding: 1.1.Vooronderzoek oprichten belbus Op verzoek van de gemeente Schoonhoven heeft de Stichting SWOS (Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven) van af september 2012 een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een z.g. Belbus als alternatieve vervoersmodaliteit voor senioren in Schoonhoven. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het aanbieden van een rapport aan de gemeente Schoonhoven in oktober 2013, met als belangrijkste conclusie dat een belbus haalbaar zou zijn, onder voorwaarde dat er voldoende vrijwilligers zich zouden aanmelden als chauffeur, bijrijder, centralist of bestuurslid. Om hierover zekerheid te krijgen is via het huis-aan-huisblad Het Kontakt aangekondigd dat op 6 februari 2014 een avond zou worden georganiseerd waarop potentiele vrijwilligers zich zouden kunnen aanmelden voor de belbus. Op deze avond waren meer dan 50 personen aanwezig, waarvan een groot gedeelte zich uiteindelijk als vrijwilliger heeft aangemeld voor de diverse functies Vorming bestuur 3

4 De vrijwilligers die hadden aangegeven dat zij geïnteresseerd waren in een bestuursfunctie zijn korte tijd later bijeengekomen om tot de vorming van een bestuur te komen. De samenstelling daarvan met de taken was als volgt: B. Hallebeek, voorzitter tevens lid dagelijks bestuur F. Bruëns, secretaris en plv. voorzitter tevens lid dagelijks bestuur Kees van Nes, penningmeester tevens lid dagelijks bestuur Adrie de Pater, rollend materieel Hans Straver, vrijwilligers Piet Boogaers, administratie en plv. penningmeester Rinus Hollermans, werving deelnemers De voorzitter is in het najaar van 2014 afgetreden en die functie is ad interim voor de rest van 2014 waargenomen door Kees van Nes. 1.3 Oprichten Stichting Belbus Op 3 april 2014 is bij notaris Vonk in Schoonhoven de akte gepasseerd voor de oprichting van de Stichting Belbus Schoonhoven en omgeving, met als vestigingsadres Oranjeplaats 45B, 2871 TL, Schoonhoven. Op 7 april 2014 is deze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Snel na het inschrijven bij de KvK, op 12 april 2014, heeft de belastingdienst de stichting schriftelijk benaderd om o.a. vast te stellen of de stichting al dan niet BTW plichtig was. De conclusie was dat de stichting inderdaad BTW plichtig en daarom werd ook een BTW nummer toegewezen. 2. Doelstelling van de Stichting Belbus Schoonhoven e.o. De doelstelling van de stichting Belbus-Schoonhoven e.o. is het vervoeren van deur tot deur van senioren (55+) en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking binnen de gemeente Schoonhoven om zo te voorkomen dat zij in een sociaal isolement raken en om met dit vervoerssysteem hun mogelijkheid tot deelname aan het maatschappelijk en sociaal verkeer te vergroten. 3. Noodzakelijke acties om tot realisatie van de belbus te komen. Nadat zekerheid was verkregen over een aantal belangrijke randvoorwaarden als financiering van de investeringen, vergoedingen voor het vervoer van cliënten en kantoorruimte zijn met grote voortvarendheid de volgende acties ondernomen: In totaal 38 bestuursvergaderingen zijn de volgende acties ingezet (een selectie): 4

5 1. Werven van klanten (deelnemers) 2. Aanvragen van offertes voor een personenbusje, ombouw hiervan om het geschikt te maken voor vervoer van één of meerdere rolstoelen 3. Werven van vrijwilligers 4. Zoeken naar kantoorruimte en het opzetten van een kantoor- en wachtruimteomgeving 5. Opzetten en bijhouden van een website en een logo 6. Overleg met collega-ondernemingen (bijvoorbeeld Krimpen aan den IJssel) om een goede start te kunnen garanderen 7. Maken van een elektronisch rittensysteem 8. Maken van roosters voor vrijwilligers 9. Het opzetten van conceptplannen voor de organisatie met bijbehorende protocollen, handleidingen etc. 10. Opzetten en bijhouden van een financieel systeem en het openen van een rekening 11. Met de belastingdienst overeen te komen teruggave van BPM en BTW 12. Opzetten ICT-infrastructuur 13. Reclame-inkomsten vanuit advertenties op de bussen 14. Zorgen voor een goede communicatiestructuur voor de vrijwilligers 15. Het laten drukken van folders ter verspreiding onder alle 60+ers in Schoonhoven met de benodigde informatie over hoe men zich kan aanmelden als deelnemer of vrijwilliger, de prijzen voor het vervoer van senioren, de rijtijden, telefoonnummers, adressen etc. 16. Opzetten van een vervangingingspoule voor zieke en afwezige vrijwilligers 17. Organiseren van cursussen voor chauffeurs en bijrijders 18. Regelen van testritten voor de chauffeurs en bijrijders 19. Aanschaffen en organiseren van communicatieapparatuur tussen centrale en bus(sen) 20. Aanschaffen van een 2 e bus 5. De start van de belbus Na het verlenen van de opdracht voor een bus en de ombouw daarvan was duidelijk dat de bus vanaf half augustus 2014 beschikbaar zou zijn voor het vervoer. Ondertussen was ook in de loop van juli 2014 het kantoor aan de Gentiaan 2, in Schoonhoven-oost betrokken, was de ICT infrastructuur operationeel en kon dur inderdaad op 18 augustus 2014 de eerste ritten worden uitgevoerd. Dit kan men met recht een grote prestatie van alle betrokkenen noemen: op 6 februari 2014 was de bijeenkomst om vrijwilligers te werven en iets meer dan 6 maanden later was er BELBUS IN ACTIE 5

6 een compleet bedrijf, met als juridische structuur een stichting, opgericht en operationeel. Compleet gerund met en door vrijwilligers! 5.1 Ontwikkeling algemeen. Na de start van de belbus bleek al snel dat ook de St. SWOS geïnteresseerd was in vervoer voor mensen met beginnende dementie, die twee dagen in de week, maandag en donderdag, naar een dagopvang gaan op de Oranjeplaats. Ook kwam de vraag of wij in staat zouden zijn ook mensen met een beperking uit Schoonhoven naar de buurtsuper Attent in Ammerstol te vervoeren. Dit bleek echter met de beschikbare bus en het gevraagde tijdstip onmogelijk te realiseren. Bovendien bleek al snel dat s middags tussen en uur, veel behoefte was van senioren om na een middagactiviteit weer naar huis gebracht te worden. Dit was met de rolstoelbus niet te realiseren vanwege verplichtingen aan klanten met een rolstoel. Om de genoemde knelpunten op te lossen is in december 2014 een gebruikte personenbus uit een faillissement aangeschaft, waarmee de mogelijkheid ontstaat om begin 2015 mensen met een beperking naar de buurtsuper Attent in Ammerstol te vervoeren en s middags senioren te vervoeren voor uur en na uur Ontwikkelingen deelnemers van de belbus Binnen de groep van mensen met een beperking hebben in de loop van 2014 de begeleiders van het Thomashuis in Schoonhoven te kennen gegeven dat de bewoners hiervan geen gebruik meer wilden maken van de belbus. Het aantal bewoners van de woonlocaties Fleminghof en De Populier bedroeg, samen met twee thuiswonenden mensen met een beperking uit Bergambacht, tussen de 11 en 13. Het aantal senioren wat deelnemer is van de belbus is vanaf 18 augustus tot 31 december gestegen van 0 tot ca. 40. Naar de dagopvang bij de SWOS werden eind december 6 personen twee maal per week heen en terug vervoerd en daarnaast zijn eind december 2014 er nog 31 senioren ingeschreven als deelnemer aan de belbus. 6. Vrijwilligers Om een organisatie als de Stichting Belbus financieel gezond te laten zijn, zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Van belang is dat deze vrijwilligers het gevoel hebben tot een organisatie te behoren met als doel het beantwoorden aan de vervoersvraag van de senioren in Schoonhoven en dat met hart en ziel willen doen. Daarin zijn we als Stichting geslaagd. We hebben op vrijwilligers waarvan 28 chauffeurs en 5 bijrijders, 9 centralisten en 6 bestuursleden (de functie van voorzitter is vacant). Gesteld kan worden dat de vrijwilligers zeer betrokken zijn bij de organisatie en de Belbusorganisatie het wel en wee van de vrijwilligers op haar beurt behartigt. Aan het einde van het jaar 2014 hebben alle vrijwilligers een kerstpakket ontvangen en bij ziekte of anderszins wordt contact opgenomen met betrokkenen. In ons bestuur is een bestuurslid belast met de (zorg om) vrijwilligers. Een ander bestuurslid is verantwoordelijk voor de rijvaardigheidstesten. 6

7 De secretaris is verantwoordelijk voor de gehele interne organisatie. Ons organisatieschema is op de website terug te vinden. De dienstroosters worden in nauwe samenwerking met de vrijwilligers opgesteld en het is te allen tijde mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de indeling. De roosters zijn in te zien op het kantoor en in de website waarin elke vrijwilliger met een wachtwoord op een beveiligd gedeelte kan komen. Op de website staat het vrijwilligersreglement, een document dat als leidraad dient voor ons vrijwilligersbeleid. Ons motto is dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is daarom conformeren de vrijwilligers zich aan dit vrijwilligersreglement. ONZE VRIJWILLIGERS DRUK IN DE WEER 7. Financieel jaarverslag 2014 en begroting Balans Omschrijving Activa Passiva Bussen Inventaris 881 Lening (8 jaar) Kas 118 RABO bank Vooruit ontvangen bedragen BTW R/C Crediteuren 374 Saldo verlies Totaal Winst- en Verliesrekening 2014 en begroting

8 W & V rekening 2014 Begroting 2015 Omschrijving Debet Credit Debet Credit Eenmalige opstartkosten Website, software, ICT Drukwerk, advertenties, PR Diverse Eenmalige bijdragen Gemeente Schoonhoven Sponsoren Subt.eenmalige kosten en bijdragen Exploitatiekosten Afschrijvingen Exploitatiekosten bussen Rente leningen Kantoor- en bureaukosten Contributies, abonnementen Reclame en advertenties 500 Kosten vrijwilligers & representatie Training vrijwilligers Diverse kosten Subt. exploitatiekosten Exploitatie opbrengsten Inkomsten vervoer en busreclame Saldo verlies / winst Totaal Toelichting op de balansposten 1 Afschrijvingen: De nieuwe rolstoelbus, een VW Crafter, wordt afgeschreven in 5 jaar met een restwaarde van 10%. De tweedehands Mercedes bus wordt afgeschreven in 5 jaar met een restwaarde van 2.000,--. Computers en randapparatuur wordt afgeschreven in 3 jaar. 2 Lening: De ondershandse lening moet worden afgelost in 8 jaar, het rente percentage bedraagt 4%. 3 Vooruit ontvangen bedragen: Dit betreft vooruit ontvangen reclamevergoedingen op de bussen en vooruitbetaalde vervoersvergoedingen in Ontwikkelingen in

9 De belangrijkste ontwikkelingen en voornemens voor 2015 zijn de volgende: 1. Vervoer van cliënten van en naar AC Buurtsuper Attent in Ammerstol m.i.v. 15 januari Veranderen van tariefstructuur voor senioren. Het is in 2014 gebleken dat het vaste maandtarief dat in rekening werd gebracht van 6,- een te hoge drempel lijkt te zijn voor de doelgroep. Besloten is om m.i.v. 1 februari 2015 dit vaste bedrag terug te brengen naar 2,- per maand en de ritprijzen te verhogen. 3. Het gebied waarin senioren vervoerd worden zal afhankelijk van het aantal deelnemers in Schoonhoven, stapsgewijs uitgebreid worden tot tenminste Ammerstol en mogelijk andere kernen rondom Schoonhoven zoals Vlist, Cabauw en Polsbroek. 4. In februari zal gestart worden met een PR actie om meer deelnemers te werven in Schoonhoven en nieuwe deelnemers in Ammerstol en evt. andere kernen als Vlist. 5. Samen met de nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal onderzocht worden of er op een aantal dagdelen per week een vaste vervoersdienst mogelijk gemaakt kan worden tussen Schoonhoven en de gemeentelijke loketten in Bergambacht en Stolwijk. 6. Overleg met soortgelijke vervoersdiensten in de gemeente Krimpenerwaard Schoonhoven, 31 januari

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Particuliere initiatieven in het personenvervoer. Eindrapportage

Particuliere initiatieven in het personenvervoer. Eindrapportage Particuliere initiatieven in het personenvervoer Eindrapportage Maart 2013 Particuliere initiatieven in het personenvervoer Eindrapportage Maart 2013 A1 Particuliere initiatieven in het personenvervoer

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen 2012-2013

Jaarverslag seizoen 2012-2013 Jaarverslag seizoen 2012-2013 1 Poly-Aktief Poly-Aktief Reizen en skiën is als stichting in augustus 2011 opgericht en heeft zich ten doel gesteld activiteiten te verrichten op het gebied van aangepaste

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Het dak van de Fablohal waar op in 2015 de zonnecentrale zal worden geïnstalleerd.

Het dak van de Fablohal waar op in 2015 de zonnecentrale zal worden geïnstalleerd. JAARVERSLAG 2014 Het dak van de Fablohal waar op in 2015 de zonnecentrale zal worden geïnstalleerd. Haarlem, mei 2014 Jaarverslag stichting DE Ramplaan/JS/BH/ juni2015/versie 0.2 1 Inleiding 2014 was een

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

STICHTING JUTTE VAN DER VOORST

STICHTING JUTTE VAN DER VOORST STICHTING JUTTE VAN DER VOORST JAARVERSLAG 2012 Stichting Jutte van der Voorst Oude Doesburgseweg 89 B 6901 HH Zevenaar Postbus 2047 6900 CA Zevenaar Tel: 0316 527 821 www.juttevandervoorst.nl info@juttevandervoorst.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Activiteitenplan. Ontwikkeling van de Vakvereniging van Ervaringswerkers (VVvE)

Activiteitenplan. Ontwikkeling van de Vakvereniging van Ervaringswerkers (VVvE) Activiteitenplan Ontwikkeling van de Vakvereniging van Ervaringswerkers (VVvE) Kwaliteitsverbetering in zorg- en dienstverlening en in maatschappelijke participatie door inzet van ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting MedHulp

Beleidsplan Stichting MedHulp Beleidsplan Stichting MedHulp 1. Inleiding Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vergoeding op de eigen bijdrage omtrent ADHD medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling gezien de noodzaak van

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Rapport inzake Financiële jaarverslaggeving 2010 Bestuursverslag 2010 Begroting en Visie 2011, versie 2 d.d. 23 februari 2011 1 Inhoudsopgave I. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie