1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006"

Transcriptie

1 1

2 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: of Fax:

3 Vastgesteld door College van B&W op 25 juli Stedenbouwkundig Programma van Eisen BLOK 11 en 12 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Projectbureau Blok 11 en 12 - juli Binnenstad 2006 Nieuwegein, juli 2006

4 4

5 0Inhoud 1. Inleiding Stedenbouwkundige situatie Ligging Opgav e OOB Stedenbouwkundige uitgangspunten Stedenbouwkundig Matenplan Beeldkwaliteitplan Welstand en Q-team Overige uitgangspunten Ruimtelijke Ordening Wonen Verkeer en parkeren Milieu Archeologie Kunst BIJLAGEN 1. Stedenbouwkundig Matenplan - parkeerniveau 2. Stedenbouwkundig Matenplan - maaiveldniveau 3. Stedenbouwkundig Matenplan - topniveau 4. CD - gbkn (dgn en dwg-formaat) - Stedenbouwkundig Matenplan (pdf- en dwg-formaat) - Beeldkwaliteitsplan (pdf-formaat) - Definitief OOB (pdf-formaat) - OOB Bijlagenboek West & ABC (pdf-formaat) - Ontwerpbestemmingsplan (dwg- en pdf-formaat) - Studieopgaven Cultuurplein (pdf-formaat)

6 6

7 1Inleiding De Binnenstad van Nieuwegein ondergaat een belangrijke herontwikkeling. Deze ontwikkeling is vastgelegd in het Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad Nieuwegein (raadsbesluit 17 januari 2005). Het OOB is een integraal plan dat een kader biedt voor de toekomstige uitwerking van bouwkavels, inrichting openbare ruimte en de architectuur van de gebouwen. Het stedenbouwkundige plan voor het cultuurplein is nader uitgewerkt in de studie Nieuwegein Binnenstad studieopgaven Cultuurplein, 8 juni 2006, UN studio. De hierin opgenomen verkaveling is verwerkt in het matenplan en vormt uitgangspunt voor de architectonische uitwerking. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) omvat per bouwblok randvoorwaarden en uitgangspunten voor het architectonische ontwerp. Dit SPVE heeft betrekking op blok 11 en 12. Het SPVE is kaderstellend en inspirerend en vormt het vertrekpunt voor nadere uitwerking. In dit document worden de verschillende relevante documenten genoemd en wordt (kort) ingegaan op het gemeentelijk beleid. Op de bijbehorende cd-rom zijn de documenten in het geheel opgenomen. Dit SPVE geeft een goede indruk van het gewenste ambitieniveau. Voor het complete overzicht wordt o.m. verwezen naar de bijbehorende cd-rom. Door de samenwerking tussen verschillende disciplines heeft het SPVE een integraal karakter en biedt een duidelijk ruimtelijk ontwikkelingskader met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen als de beeldkwaliteit (vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan B&W besluit d.d. 15 november 2005), de maatvoering (vastgelegd in het matenplan), ruimtelijke ordening, wonen, economische zaken, verkeer, milieu, archeologie en kunst. Naast en aanvullend op deze notitie gelden o.m. de (civiel)technische randvoorwaarden (o.m. nadere eisen ten aanzien van aansluiting op de nutsvoorzieningen, bereikbaarheid en toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten). 7

8 Ligging locatie 8 Huidige ruimtelijke structuur (Grootschalige Basis Kaart Nieuwegein, GBKN)

9 2Stedenbouwkundige situatie 2.1 Ligging Blok 11 en 12 zijn gesitueerd aan de westkant van de binnenstad, ten westen van de trambaan. De bestaande bebouwing wordt geherstructureerd en uitgebreid. Op de plek van de toekomstige blokken 11 en 12 zijn het theater en kunstencentrum De Kom, de bioscoop, de winkelpassage Cityplaza plus, woningen, een Chinees restaurant en verkeersinfrastructuur gelokaliseerd. Ten behoeve van de uitbereiding van het theater, de nieuwbouw van de bioscoop, de realisatie van het cultuurplein zal een deel van de winkelpassage Cityplaza plus worden gesloopt. De winkels onder het woonblok aan de Weverstede blijven bestaan, evenals het Chinees restaurant. Aan de westzijde van blok 11 en 12 stonden woningen, deze zijn inmiddels gesloopt om plaats te maken voor in eerste instantie tijdelijk parkeren en in tweede instantie (2015) de realisatie van blok 13. Dit blok zal bestaan uit grootschalige detailhandelsfuncties, wonen en parkeren. Aan de noordoostzijde van blok 11 loopt de trambaan. Ten noorden van de trambaan ligt een woongebied. Dit gebied maaktgeen onderdeel uit van de herstructureringsplannen van de binnenstad. Ten zuiden van blok 12 is kantorenbebouwing gesitueerd. In de nieuwe plannen zijn er tussen de bestaande kantoren nog twee kantoorblokken (14a en b) gepland. De kantoren zijn georiënteerd op de Zuidstedeweg. 9 Stedenbouwkundig plan Binnenstad Nieuwegein conform OOB

10 10 Impressie OOB van de tramhalte (op de achtergrond het theater en het cultuurplein) Theater Bioscoop Wonen/ winkels Foyer Foyer/ Winkel Parkeren Parkeren Blok 11 Blok 12

11 2.2 Opgave Blok 11 (theater en kunstencentrum) en blok 12 (bioscoop) maken onderdeel uit van het cultuuranker. Het cultuuranker vormt (samen met het informatiecluster in het oostelijk deel van de Binnenstad en de winkelloop) de kernkwaliteit van de Binnenstad. Blok 11 bestaat uit een nieuw te bouwen grote theaterzaal (600 tot 800 stoelen) en het te renoveren bestaande theater- en kunstencentrum. De bestaande theaterzaal wordt omgebouwd tot een vlakke vloerzaal voor 250 stoelen. Het toekomstige theater- en kunstencentrum heeft daarmee twee theaterzalen.de nieuwe gevel van het Theater moet op een logische wijze oud en nieuw met elkaar verbinden tot één geheel. Blok 12 bestaat uit een nieuw te bouwen bioscoop met 4 zalen en een foyer met daarnaast een woon- /winkelblok van in totaal 4 lagen. Onderdeel van het cultuurplein is de bestaande, te handhaven zuidzijde van het bestaande Cityplaza Plus en het Chinees/Japanse restaurant. Het oostelijk deel van de ondergrondse parkeergarage (zoals aangegeven in het OOB, zie afbeelding pagina 10) is komen te vervallen. Het westelijk deel van de parkeergarage, onder het nieuwe deel van het theater en bioscoop, is optioneel. Vooralsnog dient rekening te worden gehouden met een voetgangers uitgang aan de westzijde van het theater of bioscoop, als onderdeel van een van de gebouwen. Horeca maakt het cultuurplein tot het nieuwe uitgaansplein. Dit betekent dat in de bouwblokken 11 en 12 ruimte is voor de exploitatie van meerdere horecagelegenheden. De beide blokken zijn gesitueerd aan het uitgaansplein van Nieuwegein. Er wordt in principe uitgegaan van een geïntegreerde bouwopgave voor blok 11 en 12. Het is stedenbouwkundig van belang dat de beide blokken in samenhang met elkaar en met de openbare ruimte ontwikkeld worden. De samenhang moet gezocht worden in de oriëntatie en de relatie met het cultuurplein. Zo zouden de foyers van de gebouwen elkaar kunnen versterken. En kan de pleinruimte zich in de publieke ruimte van het theater voortzetten. Ook het woon-winkelblok moet hierbij betrokken worden. Dit bouwblok maakt ruimtelijk onderdeel uit van het cultuurcluster, dit dient te worden vertaald in de architectuur. De configuratie van de bouwblokken zoals opgenomen in het OOB is verder uitgewerkt in de studie Nieuwegein Binnenstad Studieopgaven Cultuurplein, 8 juni De tramhalte maakt ruimtelijk onderdeel uit van het theater en het cultuurplein en zal daarom in samenhang met beide blokken ontworpen moeten worden. Hierover is de gemeente nog in gesprek met de verschillende betrokken partijen. Van belang is dat het theater, bioscoop en horecagelegenheden zich aan het plein presenteren. Dit betekent onder meer dat de foyers, entrees aan de pleinzijde gesitueerd worden. De bouwblokken hebben een alzijdig oriëntatie, waarbij elke zijde een andere betekenis heeft en op een andere wijze ingericht dient te worden. De architectuur van het theater verzelfstandigt het theater tot een icoon in de Binnenstad.

12 Bouwbloknummering zoals aangegeven in het OOB 12 Impressie OOB cultuurplein

13 2.3 OOB In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de visie zoals neergelegd in het OOB. In het OOB is de ambitie neergelegd voor een complete, compacte en comfortabele binnenstad. Dit is vertaald in drie doelstellingen. 1. Het realiseren van een kernkwaliteit. Deze bestaat uit de winkelloop met twee ankergebieden: het cultuuranker en het informatie-anker; 2. Het vormgeven van de randen, met een goede aansluiting van de binnenstad op de omgeving; 3. Het realiseren van een hoogwaardige openbare ruimte. Blok 11 Dit bouwblok bestaat uit het bestaande gebouw van De Kom inclusief de ruimte voor kunsteducatie. Er komt een nieuwe grote theaterzaal, een theatercafé en overige horeca. In het OOB wordt mog uitgegaan van 600 stoelen. Voor de opgave moet worden uitgegaan van 600 tot 800 stoelen. Laden en lossen voor het theater gebeurt inpandig. De bestaande theaterzaal van De Kom zal worden gerenoveerd en verbouwd tot een kleine zaal met circa 250 stoelen. De maximale hoogte van het theater is mede afhankelijk van de toneeltoren en zal tussen de 23 en 25 meter liggen. In het OOB wordt nog uitgegaan van een parkeergarage onder het cultuurplein. Sfeerbeschrijving cultuurplein De bioscoop, theater en café s maken dit hét uitgaansplein van de stad. Vooral in de avonduren komt het plein tot leven. s Zomers kan het een podium zijn voor allerlei culturele activiteiten. De uitstraling van bioscoop en theater is dankzij hun foyers en uithangborden extravert. Verlichting is uitbundig. Film- en cultuurvoorstellingen en lichtprojecties geven het plein een dynamisch karakter. Blok 12 Dit bouwblok bestaat voor de helft uit het bestaande, te handhaven deel van Cityplaza plus (de winkels aan de zuidzijdevan de passage) en het Chinees / Japans restaurant. Het overige deel bevat een nieuwe grote bioscoop en een nieuw woon- winkelblokje tussen de bioscoop en de bestaande winkels in. De maximale bouwhoogte is circa 23 meter. De bestaande winkels en het Chinees /Japans restaurant kunnen met het oog op uitbreiding of het verplaatsen van laad- en losplaatsen worden aangepast. 13 Op basis van voortschrijdend inzichtis het westelijk deel van de eenlaagse parkeergarage onder de nieuwe bioscoop en de nieuwbouw van theater De Kom optioneel opgenomen. Het oostelijk deel van de ondergrondse parkeergarage, onder het nieuwe cultuurplein is komen te vervallen. Dit is in afwijking van het OOB.

14 14

15 3Stedenbouwkundige uitgangspunten 3.1 Stedenbouwkundig Matenplan Het matenplan (UN-studio) vormt een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor de Binnenstad, zoals neergelegd in het Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad Nieuwegein (OOB, raadbesluit 17 januari 2005). Hierin zijn ook de resultaten van de studie Nieuwegein Binnenstad Studieopgaven Cultuurplein, 8 juni 2006 verwerkt. De mogelijkheid van het verkleinen van de parkeergarage is nog niet in het matenplan opgenomen. Het totale matenplan bestaat uit het (steden)bouwkundig matenplan (SBM) en het verkeerskundig ontwerp (VKO) voor de wegen binnen de ruit. De bebouwing is in drie niveaus (het parkeer-, het maaiveld- en het topniveau) nader uitgewerkt. Hiervan zijn plattegronden en doorsneden opgesteld. Het matenplan is op onderdelen meer of minder uitgewerkt. Op basis van voortschrijdend inzicht zullen de verschillende onderdelen in de loop der tijd worden ingevuld. Bij dit SPVE worden 1:1000 kaarten van de drie niveaus met legenda en doorsneden opgenomen. De figuren in deze paragraaf betreffen uitsneden van deze kaarten. Het matenplan van het niveau van de parkeergaragelaat de totale parkeergarage zien, inclusief het deel onder blok Parkeerniveau (versie 24 juli 2006)

16 16 Maaiveldniveau (versie 24 juli 2006)

17 Topniveau (versie 24 juli 2006) 17 Doorsnede (versie 24 juli 2006)

18 theater foyer P parkeren 18 blinde gevels begroeid verbijzondering door verlichting

19 3.2 Beeldkwaliteit Voor de Binnenstad van Nieuwegein is een Beeldkwaliteitsplan (Bureau B+B, B&W besluit dd 15 november 2005) van kracht. Dit BKP biedt een inspirerende visie met richtlijnen en randvoorwaarden. Er is beeldkwaliteit ontwikkeld voor de binnenstad als geheel (deel A), voor de individuele blokken (deel B) en voor het openbaar gebied (deel C).In dit hoofdstuk is het voor blok 11 en 12 relevante onderdeel van deel B en een samenvatting van deel A opgenomen. Voor het totale overzicht van de gewenste beeldkwaliteit wordt verwezen naar het Beeldkwaliteitsplan. De parkeergarage omvat niet het volume zoals destijds opgenomen in het OOB en BKP.Vooralsnog is de parkeergarage onder blok 11 en 12 optioneel. Wel zal in het ontwerp rekening moeten worden gehouden met een voetgangersverbinding tussen de parkeergarage en het theater en bioscoop. Richtlijnen beeldkwaliteit (deel B) BLOK 11 Programma: theater, horeca en kunstencentrum Massa-opbouw: hoogte 25 meter (afhankelijk van de toneeltoren) Architectuur: Het theater maakt deel uit van het cultuuranker in de binnenstad. De architectuur verzelfstandigt het theater tot icoon in de binnenstad. Hoewel de architectuur van het theater als zelfstandige opgave wordt gezien is er ook sprake van een relatie met het naast gelegen bioscoopcomplex. De overeenkomst tussen deze twee opgaven wordt gevonden in de oriëntatie en relatie met het gemeenschappelijke cultuurplein. Het gebouw kenmerkt zich door transparantie en openheid. Het theatercomplex is samengesteld uit bestaande en nieuw te bouwen delen. De uitstraling/kwaliteit van het huidige theater past niet in het nieuwe imago van de binnenstad. Daarom is er voor gekozen om het bestaande deel op te nemen in één nieuw volume. Om dit te bereiken zijn de theaters aan de pleinzijde verbonden door één foyerruimte en horecagelegenheid. Deze nieuwe gevel brengt oud en nieuw samen tot één nieuw geheel. De organisatie van de theaters is zo dat het publieke programma en de toegang tot de zalen zoveel mogelijk aan de pleinzijde zijn georiënteerd. De pleinruimte zet zich voort in de publieke ruimte van de theaters. De publieke activiteit in de theaters draagt bij aan de levendigheid van het cultuurplein. De verschillende onderdelen zijn van buitenaf zichtbaar te herkennen. Bij ontwerp en detaillering moeten de constructieve keuzes, materiaal- en installatiekeuzes bijdragen aan een zo gunstig mogelijke energieprestatie coëfficiënt en een zo gering mogelijke milieubelasting. Hierbij speelt de hoeveelheid materiaal een rol, de milieubelasting ten gevolge van winning en fabricage, alsmede de milieubelasting aan het eind van de levensduur. Het laatste punt wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden van hergebruik. Voor genoemde keuzes dient het Nationaal Pakket Utiliteitsbouw te worden gehanteerd. 19 Gevel: de pleingevel is transparant zodat de publieke activiteit in het theater bijdraagt aan de levendigheid van het cultuurplein. Er is sprake van gelaagdheid. De transparante gevel vormt het volume, maar het interieur wordt ervaren als de werkelijke gevel van het plein. Er is speciale aandacht vereist voor verbijzondering van de toepassing van kunstlicht in het interieur. De huidige noordgevel van het bestaande theater voldoet eveneens niet aan het gewenste representatieve beeld. Ook aan deze zijde wordt een architectonische ingreep gevraagd waarbij het nieuwe en het bestaande theater één geheel gaan vormen. De schaal en maat van het theatercomplex staan in groot contrast met tegenoverliggende bebouwing. Bij het ontwikkelen van de noordgevel is daarom speciale aandacht vereist voor geleding. Hetbouwblok heeft een alzijdige oriëntatie. Dakvorm: de huid van het gebouw vormt een eenvoudige heldere strakke (gedeeltelijk glazen) doos. In hoogte oplopend vanaf de oostzijde naar blok 13. Plint: aan alle zijden representatief, aan pleinzijde transparant, wisselwerking binnen/buiten. Entree: markante entree integreren in volume. Reclame: indien reclame, vlak op, in of achter de gevel door middel van letters, als onderdeel van de architectuur vormgegeven.

20 bioscoop foyer winkels/wonen winkel P parkeren 20

21 Berging, trafo s: bergingen en trafo s integreren in de gevel, zorgvuldig vormgeven. Ventilatie onderliggende parkeergarage opnemen in bovenliggende bebouwing. Indien niet mogelijk, dan onderdeel van de inrichting van de buitenruimte en als zodanig vormgeven. Expeditie: expeditie inpandig, toegang expeditie integreren in gevel. Richtlijnen beeldkwaliteit (deel B) BLOK 12 Uitgangspunt vormt de configuratie zoals opgenomen in de studie Nieuwegein Binnenstad studieopgaven Cultuurplein, 8 juni Hierin is opgenomen dat blok 12 uit een geïntegreerd volume bestaat. Ten tijde van het tot stand komen van het BKP werd nog uitgegaan van twee kubusvormige losse bouwblokken. De tekst uit het BKP, zoals hieronder opgenomen, is dus op dit punt achterhaald. Programma: bioscoop/cultuur + winkels/horeca en wonen Massa-opbouw: de bioscoop vormt een bouwvolume van max. 22 meter hoog max. 4 lagen winkels en/of wonen, verdiepingshoogte winkelplint tenminste 4.50 meter. Architectuur: blok12 bestaat uit twee volumes, één bioscoopcomplex en één met winkel- en/of woonprogramma. Het bioscoopcomplex maakt deel uit van het cultuuranker in de binnenstad. De architectuur verzelfstandigt het bioscoopcomplex tot icoon in de binnenstad. Hoewel de architectuur van het het bioscoopcomplex als zelfstandige opgave wordt gezien, is er ook sprake van een relatie met het naast gelegen theatercomplex. De overeenkomst tussen deze twee opgaven wordt gevonden in de oriëntatie en relatie met het gemeenschappelijke cultuurplein. De publieke ruimte van het bioscoopcomplex grenst aan het cultuurplein.het winkel/woonvolume heeft vier voorzijden. Het volume maakt deel uit van het cultuurcluster. Van de architectuur wordt verwacht dat dit volume een bijdrage levert aan het thema van het cultuurplein. Gevel: de pleingevels van deze collectieve ruimten van de bioscoop zijn transparant zodat de publieke activiteit in de bioscoop bijdraagt aan de levendigheid van het cultuurplein. De foyer is een lichtbron; speciale aandacht voor verbijzondering d.m.v. kunstlicht. Er is sprake van gelaagdheid. De overige gevels zijn van strakke eenvoud. De detaillering en materialisering vormt de verbijzondering van dit volume. Het winkel-/woonvolume heeft gevels (verlichting) die bijdragen aan de sfeer (overdag en in de avond) van het (cultuur) uitgaansplein. Ook de woningen maken deel uit van de cultuursfeer. De nieuwe bewoners kiezen bewust voor deze dynamische locatie. Woonlofts zijn een interessant type voor deze locatie. Het bouwblok heeft een alzijdige oriëntatie. 21 Dakvorm: de huid van het bioscoopgebouw vormt een eenvoudige heldere strakke doos. Het winkel-/ woonvolume heeft een verschijningsvorm van een heldere strakke doos (eventueel op een iets terugliggende plint). Plint: bioscoop; geen onderscheidende pleinplint, pleinplint maakt deel uit van de volledige pleingevel. winkel-/woonvolume. De plint is transparant, bij voorkeur een plaatselijk wegneembare gevel toepassen (bijvoorbeeld taatsdeuren). Entree: herkenbare, representatieve entree aan pleinzijde. Entree is geïntegreerd in het volume (geen aangehangen luifels etc.). Reclame: bioscoop: logo in letters opnemen in of liefst achter de gevel, alleen letters. Winkels: opnemen in gevel, alleen letters, geen vlakken, niet afplakken van glas, geen uitstekende reclame, van te voren vastgestelde hoogte, rolluiken transparant, bij voorkeur geplaatst in winkel 1 meter terugliggend achter glas. (zie ook de sneltoetscriteria van de welstandsnota) Voor uitstallingen en uithang zie APV en nog op te stellen richtlijnen uitstallingen. Berging, trafo s: bergingen en trafo s integreren in de gevel, zorgvuldig vormgeven. Ventilatie onderliggende parkeergarage opnemen in bovenliggende bebouwing. Indien niet mogelijk dan onderdeel van de inrichting van de buitenruimte en als zodanig vormgeven. Expeditie: expeditie inpandig, toegang expeditie integreren in gevel.

22 Beeldkwaliteitsaspecten vanuit totaalvisie (deel A) BLOK 11 en 12 Verzamel containers van woningen en bedrijven worden inpandig gesitueerd en alleen buitengeplaatst op de ophaaldag, op aangewezen locaties. Bezonning: Van belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en (openbare) buitenruimte is een goede bezonning/lichttoetreding. Er dient zoveel mogelijk bezonning op straatniveau en binnen de bouwblokken mogelijk gemaakt te worden door te zoeken naar een goede geleding in de bouwblokken in hoogte en vorm. Het uitgevoerde bezonningsonderzoek voor de binnenstad (d.d. 23 mei 2005) geefteen indruk van de schaduwwerking van de bebouwing in de verschillende seizoenen en op verschillende momenten van de dag. Positionering: De buitenzijde van de gevel is de groene lijn, bij voorkeur wordt gebouwd tot aan deze lijn. Het is van belang dat de bouwblokken niet te ver terug liggen en verbrokkelen maar juist goede wanden vormen voor het openbaar gebied. De stippellijnen zijn flexibel en afhankelijk van het te ontwikkelen programma. 22 Bouwhoogte: In bijna de hele binnenstad ligt de maximale bebouwingshoogte tussen de 30 en 50 meter (m.u.v. de Palmtorens). De variatie in dakvlakhoogten biedt mogelijkheden voor een bijzondere beeldkwaliteit. Globaal gezegd loopt de bebouwing van west naar oost op in hoogte. Nieuwe bebouwing sluit zoveel mogelijk aan in hoogte op bestaande bebouwing en loopt op in hoogte naar het water toe, waarmeer ruimte en uitzicht is voor hogere bebouwing. Op een aantal locaties worden hoogteverschillen binnen het bouwblok voorgesteld om een vloeiende overgang te maken van lagere naar hoge bebouwing. In west begint het theater laag bij het bestaande theater en loopt op in hoogte naar blok 13 toe, waar het qua hoogte op aansluit. Door het in hoogte oplopend dakvlak ontstaat één volume waar het oude en nieuwe theater zijn ingepast. Binnenzijde: In het plan wordt een onderscheid gemaakt tussen een harde formele buitenzijde en een zachte,meer intieme informele binnenzijde van de bouwblokken en het samengestelde bouwblok. De zachte binnenzijde sluit aan bij de daktuinen en het openbaar gebied tussen de bouwblokken. Door dit onderscheid in verschillende zijden van het bouwblok ontstaat een rijkdom aan sferen. Dit draagt tevens bij aan de oriëntatie in het gebied. Bij de zachte zijde is het essentieel de sfeer van contact te genereren tussen binnenruimte, privé buitenruimte en collectieve binnen- en buitenruimte. Verlichting: De nacht moet een feëeriek en aantrekkelijk beeld opleveren, waar ieder gebouw aan moet bijdragen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen architectonische verlichting en openbare ruimte verlichting. De architectonische verlichting bestaat uit de volgende onderdelen: aanlichten van de monolieten, zoals de Palmtorens en de kantoortorens aan de Zuidstedeweg, het aanlichten of verlichten van binnenuit van het informatiecluster en het cultuurcluster en verlichting van de winkelplinten, de entrees, lobby s en de entrees naar de parkeergarages als herkenbare bakens. Icoon cultuurcluster: Het theater maakt deel uit van het cultuuranker in de binnenstad. De architectuur verzelfstandigt het theater tot icoon in de binnenstad. Hoewel de architectuur van het theater als zelfstandige opgave wordt gezien, is er ook sprake van een relatie met het

23 naastgelegen bioscoopcomplex. De overeenkomst tussen deze twee opgaven wordt gevonden in de oriëntatie en relatie met het gemeenschappelijke cultuurplein. Het theatercomplex is samengesteld uit bestaande en nieuw te bouwen delen. De uitstraling/kwaliteit van het huidige theater past niet in het nieuwe imago van de binnenstad. Daarom is er voor gekozen om het bestaande deel op te nemen in één volume. Om dit te bereiken zijn de theaters aan de pleinzijde verbonden door één foyerruimte en horecagelegenheid. Deze nieuwe gevel brengt oud en nieuw samen tot één nieuw geheel. De organisatie van de theaters is zo dat het publieke programma en de toegang tot de zalen zoveel mogelijk aan de pleinzijde zijn georiënteerd. De pleinruimte zet zich voort in de publieke ruimte van de theaters. De publieke activiteit in de theaters draagt bij aan de levendigheid van het cultuurplein. De culturele en sociale voorzieningen kunnen een eigen gezicht krijgen binnen één volume. Het bioscoopcomplex is samengesteld uit een stapeling van zalen. Wanneer het projectievlak van de zalen van de pleinzijde is afgekeerd, ontstaat hierdoor vanzelf een gewenste ruimtelijke ordening van foyers en entrees aan de pleinzijde. Deze publieke ruimte grenst aan het cultuurplein. Het winkel-/horeca-/woonvolume heeft vier voorzijden. Het volume maakt deel uit van het cultuurcluster. Van de architectuur wordt verwacht dat dit volume een bijdrage levert aan het thema van de plein cultuur. De entrees en foyers van de gebouwen hebben een ruimtelijke relatie met het plein, samen vormen ze een drieeenheid. Kleur- en materiaalgebruik (richtlijnen) Voor het kleur en materiaalgebruik worden sferen getoond van belangrijke plekken per blok als suggestie, aangevuld met thema s die richtinggevend zijn bij de uitwerking. In het algemeen geldt dat duurzame materialen gebruikt worden die mooi verouderen. Daarnaast zijn de informele binnenzijden anders dan de formele buitenzijden en kan dit tot uitdrukking komen in het materiaalgebruik. Cultuurplein cultuurplein: representatief, uitbundig, dynamisch, dag/nacht, relatie binnen/buiten, vernieuwend, verlichting, formeel en levendig 23 Blok 11 en 12 representatief, transparant, relatie binnen/buiten, verlichting, uitbundig, dynamiek, vernieuwend, icoon, uitnodigende entrees, levendigheid Sfeerbeelden ter suggestie o.a. glas, vernieuwende materialen, verlichting, warme kleuren

24 3.3 Welstand en Q-team De realisatie van de beoogde kwaliteit wordt begeleid door een speciaal voor dit project samengesteld Quality team. Dit is een onafhankelijke adviescommissie aan het College. Daarnaast is de welstandstoets wettelijk verplicht. Harde randvoorwaarden ten aanzien van bebouwing uit dit BKP zullen worden opgenomen in de welstandsnota. Welstand zal naast dit specifieke document voor de binnenstad ook de algemene richtlijnen uit de nota hanteren als toetsingskader. 24

25 4Overige uitgangspunten 4.1 Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplan Momenteel wordt een nieuw bestemmingsplan voor de Binnenstad gemaakt (ontwerpbestemmingsplan, mei 2006). Het vigerend beleid is vastgelegd in verschillende (delen van) bestemmingsplannen. Alvorens de definitieve bouwaanvraag wordt ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, moeten de bouwaanvragen worden getoetst aan dit bestemmingsplan door Ruimtelijke Ordening. Bouwbesluit Bouwaanvragen dienen aan het Bouwbesluit te voldoen. Aanvullend hierop dienen publieke functies voor alle publiek (ook voor invaliden) toegankelijk zijn. 4.2 Wonen Het programma bestaat uit ongeveer m2 bvo wonen. Het gaat hier bij om ± 8 appartementen. De woningontwerpen moeten voldoen aan de eisen van aanpasbaar bouwen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen zoals uitgewerkt in de desbetreffende gemeentelijke nota s. Aangezien senioren een belangrijke doelgroep vormen is het wenselijk dat de woningen ook geschikt zijn voor deze doelgroep. Hierbij dient gedacht te worden aan gelijkvloerse appartementen met een ruime badkamer en slaapkamer en domotica. Verder verdienen woningen met neutrale plattegronden met de mogelijkheid tot flexibel gebruik de voorkeur. 4.3 Verkeer en parkeren - De busbaan is een potentiële sluiproute voor autoverkeer tussen de Wijkerslootweg/AC Verhoefweg en de Noordstedeweg. Om dit te voorkomen dient de busbaan aan de westzijde te worden afgesloten met een rising step; - Breedte busbaan tenminste 6,00 meter (exclusief belijning); - Bevoorrading De Kom: - bevoorradingsverkeer krijgt ontheffing voor het gebruik van de busbaan; - het is beslist uitgesloten dat bevoorradingsverkeer achteruitrijdt over de tramoverweg om het laad/losperron van De Kom te bereiken. Keren op het busstation is niet gewenst. Het bevoorradingsverkeer kan aanrijden via de Noordstedeweg en wegrijden via de AC Verhoefweg. - Ontsluiten van parkeerlaag (indien van toepassing) onder de blokken 11 en 12 vindt plaats via blok 13; - Het verkeer op het kruispunt Kapittelstede / Weverstede / Hagestede dient, in verband met de zeer beperkte opstelruimte voor de verkeersregelinstallatie (vri) Kapittelstede / Zuidstedeweg en het veilig kunnen laten oversteken van het fietsverkeer met een vri geregeld te worden; - Voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling is het gewenst extra opstelstroken op de Weverstede en Hagestede te realiseren ter hoogte van het kruispunt met de Kapittelstede; - De fietsoversteek over de Zuidstedeweg uit oogpunt van verkeersveiligheid (vermindering conflictsituaties) bij voorkeur aan westzijde Kapittelstede realiseren; - Bevoorrading blok 12 via laad/loshaven van 18 meter lengte en 2,60 meter breedte op Weverstede, echter op minstens 20 meter afstand van kruispunt met Kapittelstede; - Indien de route via de Hagestede (aansluitend op de fietsoversteek Kapittelstede) onderdeel wordt van de tweede noord-zuid fietsverbinding, dan moeten op de Hagestede aan beide zijden fietsstroken gerealiseerd worden van 1,75 meter breed; - Bezoekers van het theater en de bioscoop komen vooral s avonds. Dat betekent dat er voldoende ruimte zal zijn in de fietsenstallingen B (cap. 400) en C (cap. 200). Deze stallingen zijn niet direct bij de ingang gelegen. Daarom is te verwachten dat er toch een aanzienlijk deel op straat wil stallen. Zoeklocatie voor 50 klemmen speciaal voor theater en bioscoopbezoek in de 25

26 buurt van de entree. Verder wordt verwezen naar de nota s Fietsenstallingen in de nieuwe Binnenstad en Programma van eisen fietsenstallingen binnenstad Nieuwegein en de reactie op deze stukken. - Kiss and ride-strook is niet nodig; er kan gebruik gemaakt worden van de laad/loshaven van blok De trambaan dient fysiek afgescheiden te blijven; het oversteken van de trambaan dient op met verkeerslichten of waarschuwingslichten/signalen beveiligde locaties plaats te vinden. 4.4 Milieu Bezonning In het kader van het bestemmingsplan is een bezoningsonderzoek uitgevoerd Bezonningsonderzoek binnenstad Nieuwegein, 23 mei 2005, Gemeente Nieuwegein. Voor bouwplannen die afwijken van de bouwplannen uit het reeds uitgevoerde bezonningsonderzoek is, in overleg met de gemeente, aanvullend bezonningsonderzoek nodig. Windhinder In het kader van het bestemmingsplan is een windhinderonderzoek uitgevoerd Windklimaat op loopniveau, windtunnelonderzoek, uitgevoerd door Cauberg Huygen 25 januari Omdat de windhinder die de te realiseren bebouwing tot gevolg heeft voor een belangrijk deel afhangt van de architectonische uitwerking van de bebouwing (breedte, volume, vorm) is voor bouwplannen die afwijken van het reeds uitgevoerde windklimaatonderzoek een in overleg met de gemeente verricht windklimaatonderzoek nodig. Windhinder wordt bepaald aan de hand van de NEN-norm , waarbij het comfortcriterium slecht niet mag optreden. 26 Duurzaamheid De toekomstige binnenstad moet een duurzaam en leefbaar gebied zijn en blijven. Duurzaamheid wordt met name bepaald bij het ontwerp van het gebouw en de omliggende openbare buitenruimte. Bij gebouwen is met name het en energiegebruik van belang voor de duurzaamheid en bij de openbare buitenruimte het materiaalgebruik. De bedoeling is om bij ontwikkeling van het centrum per bouwblok concrete afspraken te maken en maatregelen te nemen. Ten aanzien van duurzaam bouwen is de deelnota Milieu en duurzaam bouwen binnenstad Nieuwegein (2000) opgesteld. Bouwaanvragen worden getoetst aan de in de nota opgenomen doelstellingen. Nieuwegein kent drie niveaus voor milieu en duurzaam bouwen in de binnenstad: standaard, plus en TOP-niveau. De nota is op te vragen via het Projectbureau Binnenstad. Gemiddeld moet 20% van de projecten, zowel op stedenbouwkundig als gebouwniveau, voldoen aan de eisenvan het TOP-niveau. Geluid In het kader van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door dbvision, te weten Akoestisch onderzoek in het kader van het bestemmingsplan Het centrum vernieuwd Gemeente Nieuwegein dd 28 januari Voor bouwplannen die afwijken van het reeds uitgevoerde akoestisch onderzoek is een, in overleg met de gemeente verricht, aanvullend akoestisch onderzoek nodig. Overig Verder dient rekening gehouden te worden met de bodemkwaliteit. De gemeentelijke afdeling Duurzame Ontwikkeling (Milieu) dient betrokken te worden bij de verdere ontwikkeling van het plan. Zij begeleiden en toetsen de milieuaspecten. 4.5 Archeologie Het plangebied van blok 11 en 12 ligt in een zone met een lage archeologische verwachtingswaarde. Daar kan zonder archeologische begeleiding nieuwbouw plaatsvinden. Nieuwbouw in dit gebied zal naar verwachting geen archeologische waarden verstoren. 1 De NEN 8100 is nu nog in concept. Er zijn kleine wijzigingen op de conceptnorm aangebracht en verwacht wordt dat de norm in maart 2006 definitief is.

CONCEPT. Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 4 - januari 2006

CONCEPT. Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 4 - januari 2006 CONCEPT 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet Inhoudsopgave Bijlagen bij de regels 3 Bijlage 1 Voorwaardelijke verplichting erfafscheiding 4 (vastgesteld) 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet NL.IMRO.0642.BP03HerzBouquet-3001

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven februari 2010 gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven inhoud 1. Inleiding 2. Het ruimtelijk plan voor de uitbreiding

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen

Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen Informatie voor ondernemers BUSINESS PARK27 Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd zijn

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling JANUARI 2013 BEELDKWALITEITSPLAN STRAND

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling JANUARI 2013 BEELDKWALITEITSPLAN STRAND Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling JANUARI 2013 BEELDKWALITEITSPLAN STRAND Ligging strand in Den Haag Inhoudsopgave H1- Inleiding pag. 5 H2- Nieuwe Boulevard pag. 6 H3- Ruimtelijke uitgangspunten;

Nadere informatie

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein 1. Ruimtelijke kaders algemeen Pagina 2 2. Richtlijnen beeldkwaliteit Pagina 4 3a. Kaderstelling model 1 Pagina 6 3b. Kaderstelling

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen juli 2008 Westpark Westpark; een mozaïek van parkkamers Voorbeeld thematisering stadsparken 2000 Westpark is een park in ontwikkeling. Het park ligt op een tarraberging

Nadere informatie

Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld.

Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld. Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld. Gemeente Enschede Afdeling Bestemmingsplannen Juni 2014 Het ligt in de bedoeling om op een reeds langdurig braakliggende locatie aan de Haaksbergerstraat,

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

UITSNEDE STRUCTUURKAART

UITSNEDE STRUCTUURKAART UITSNEDE STRUCTUURKAART 2 layers 3 layers 40 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING CENTRUMPLEINEN EN MIDDENBAAN STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Een reeks van drie centrumpleinen vormt de verbinding tussen de verschillende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010)

Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010) Gemeente Alkmaar afdeling RO November 2010 (gewijzigd naar aanleiding van amendement in de raadsvergadering van 11 november 2010) Deel 1 Deel 2 Bestaande situatie locatie 2 Aan de noordzijde van het Noordhollands

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden in de A27 zone

Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden in de A27 zone Informatie voor ondernemers BUSINESS PARK27 Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden in de A27 zone Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd

Nadere informatie

NIEUWE LEIJENHOF B C. NIEUWE LEIJENHOF Doorsnede blok A Doorsnede blok B. Doorsnede blok C. Doorsnede blok A. Doorsnede blok B.

NIEUWE LEIJENHOF B C. NIEUWE LEIJENHOF Doorsnede blok A Doorsnede blok B. Doorsnede blok C. Doorsnede blok A. Doorsnede blok B. NIEUWE LEIJENHOF De nieuwe Leijenhof wordt een multifunctioneel woonzorgservicecentrum met programma s voor verschillende doelgroepen. De belangrijkste onderdelen zijn: 1. Wonen intramuraal in groepsverband

Nadere informatie

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4 D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T o k t o b e r 2 0 0 4 oktober 2004 West 8 urban design & landscape architecture B E E L D K W A L I T E I T I N H O U D 0 Inleiding 1 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan scherf 9, KERNHEM B. EDE, 3 november 2015

Beeldkwaliteitsplan scherf 9, KERNHEM B. EDE, 3 november 2015 Beeldkwaliteitsplan scherf 9, KERNHEM B EDE, 3 november 2015 Scherf 9 in Kernhem Vlek B INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Context en ruimtelijk kader 1.3 Het ontwikkelingsplan 2. SCHERF 9 2.1

Nadere informatie

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG 1 BEELDKWALITEITPLAN PROCES KLANKBORD 1 PARTICIPATIEBIJEENKOMST KLANKBORD 2 PRESENTATIE VASTSTELLING DEFINITIEF PRODUCT PRINCIPES UITWERKING

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Appartementengebouw Cinus

Appartementengebouw Cinus Appartementengebouw Cinus Cinus Appartementen gebouw Cinus Uit de analyse van het kruispunt (Spuikomweg - Coosje Buskenstraat - Spuistraat) blijkt dat het nu wordt gevormd door 5 koppen. Vier monolithische

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Stadsontwikkeling. Spelregels Beeldkwaliteit. Winklerlaan e.o. www.utrecht.nl. Juni 2014. Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o.

Stadsontwikkeling. Spelregels Beeldkwaliteit. Winklerlaan e.o. www.utrecht.nl. Juni 2014. Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o. Stadsontwikkeling Spelregels Beeldkwaliteit www.utrecht.nl Winklerlaan e.o. Juni 2014 Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o.,juni 2014-1 Spelregels Beeldkwaliteit Winklerlaan e.o. Juni 2014 Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk 7 juli 2014 Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk referte: Guido van Loenen opdrachtnr.

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Belcanto. ontspannen stedelijkheid

Belcanto. ontspannen stedelijkheid Belcanto ontspannen stedelijkheid Stedenbouwkundige Uitgangspunten Fase 1 29 augustus 2012 Belcanto stedenbouwkundige uitgangspunten Rijnboutt 2 Ten behoeve van de ontwikkeling van fase 1 van Belcanto

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

RANDVOORWAARDEN BIOSCOOP SPUIBOULEVARD 100 (1 december 2010)

RANDVOORWAARDEN BIOSCOOP SPUIBOULEVARD 100 (1 december 2010) RANDVOORWAARDEN BIOSCOOP SPUIBOULEVARD 100 (1 december 2010) INLEIDING Sinds de sluiting van Eurocinema in september 2006 heeft Dordrecht geen volwaardige bioscoop meer, wat opmerkelijk is voor een stad

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 261.400.03 inhoud 1 Inleiding 5 2 De opzet van het stedenbouwkundig plan 9 Een wijk geënt op het landschap

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in grote(re) bedrijfspanden

Kwaliteit van Werken in grote(re) bedrijfspanden Informatie voor ondernemers Kwaliteit van Werken in grote(re) bedrijfspanden Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in de realisatie

Nadere informatie

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt impressie vanaf de Boogerd HET PLAN raat t kapellers De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt zetten zich in voor de multifunctionele

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

Binnenstad. Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad vastgesteld. Bulletin over herontwikkeling binnenstad Nieuwegein

Binnenstad. Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad vastgesteld. Bulletin over herontwikkeling binnenstad Nieuwegein 3 Binnenstad Bulletin over herontwikkeling binnenstad Nieuwegein Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad vastgesteld Het IOB is het resultaat van de opgave om van het zeer goed lopende winkelcentrum Cityplaza

Nadere informatie

van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014

van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014 van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014 inleiding RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN - SPVE Markering oostkant van het stadshart middels Een spannend gebouw dat van afstand

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden op de Kop

Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden op de Kop Informatie voor ondernemers Kwaliteit van Werken in bedrijfspanden op Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in de realisatie van

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

ontwerp openbare ruimte markt proces

ontwerp openbare ruimte markt proces ontwerp openbare ruimte markt proces situatie m 0 5 10 20 30 Louis Gimberglaan Louis Gimberglaan Louis Gimberglaan plattegronden Theo Mann - Bouwmeesterlaan commercieel commercieel bestaand expeditie nieuw

Nadere informatie

STADIONPLEIN. Olympische spelen 1928. Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd

STADIONPLEIN. Olympische spelen 1928. Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd STADIONPLEIN Olympische spelen 1928 1931 Situatie na de spelen Stadion en Citroën zuidgarage lokatie noordgebouw onbebouwd Citroën zuid Ontwerp Jan Wils 1928 1962 Citroën noord Ontwerp Jan Wils 1959 STADIONPLEIN

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Jazz City. Roermond. 29 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan. Jazz City. Roermond. 29 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Jazz City Roermond 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 01 1. Inleiding 03 2. Gebiedsomschrijving 05 3. Beeldkwaliteitseisen 09 A. Boulevard 10 B. Promenade 13 C. Kazernevoorterrein 15 4.

Nadere informatie

SMÛK zonder OPSMUK. Colofon

SMÛK zonder OPSMUK. Colofon SMÛK zonder OPSMUK over de reuk en smaak van het theater affdelliing onttwerrp en rrealliisattiie ii..s..m.. arrchiittecttuurr llokaall en de gemeentterraad maarrtt 2008 Inhoud Inleiding Kernbegrippen

Nadere informatie

CU update. februari 2016. over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant M K L E O F A B C D G I

CU update. februari 2016. over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant M K L E O F A B C D G I N M K O F L E A B C D J G I H februari 2016 CU update over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant Er gebeurt van alles in het Stationsgebied, maar waar wordt nou precies aan gewerkt?

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade Eindpresentatie herontwikkelingsvisie Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen 1 20 Aanpak Aanleiding Vrijkomen ambassade VVE Doel van onderzoek Analyse Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN 2.2 Welstandsniveaus Aan elk gebied in de gemeente Bernheze is een welstandsniveau toegekend. De basis voor het welstandsniveau is gelegen

Nadere informatie

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie)

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Randvoorwaarden reclamevoering Reclame hoort bij deze tijd, en het hoort ook zeker bij het winkelbestand. Maar ook de

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Oevers E

Beeldkwaliteitplan Oevers E Beeldkwaliteitplan Oevers E 17 december 2004 Zoals vastgesteld in de gemeenteraad van Meppel dd 7-7-2005 1 Inleiding Voor u ligt het Beeldkwaliteitplan Oevers E. Het beeldkwaliteitplan gaat in op de uiterlijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg. Bezonningsonderzoek

Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg. Bezonningsonderzoek Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bezonningsonderzoek Rapportnummer O 15450-2-RA-001 d.d. 14 februari 2014 Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bezonningsonderzoek opdrachtgever G e m e e n t e D e

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan woonpark PROJECTTITEL de stroom PLAATSNAAM gemert Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan BEEKDAL PRIKK beekdal prikkers BOMEN PLEKK bomen plekken RAND = ROUTE WONE rand-route

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Zeggeven. Beeldkwaliteitplan

Zeggeven. Beeldkwaliteitplan Zeggeven Beeldkwaliteitplan Colofon Gemeente Enschede Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Ontwerp December 2011 2 Ligging De buurt Zeggeven bevindt zich in de wijk Eschmarke, ten zuiden van Glanerbrug en

Nadere informatie

KADERS PROJECT HOFDIJK

KADERS PROJECT HOFDIJK KADERS PROJECT HOFDIJK 15-9-2012 v 1.1 Aanleiding De gemeente is al enige tijd samen met de scouting aan het zoeken naar een andere locatie voor hun activiteiten. Momenteel is de scouting gevestigd op

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN PROJECT BINNEN HET Programma: 1. Presentatie gemeente Bussum Doel van de avond / Aanleiding / Kader / Acties / Hoe nu verder? 2. Presentatie ontwikkelaar Voorlopig ontwerp bouwplan

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan geluidsscherm blaricummermeent 9 maart 2015 829.301.00 VSB-002

beeldkwaliteitplan geluidsscherm blaricummermeent 9 maart 2015 829.301.00 VSB-002 beeldkwaliteitplan geluidsscherm blaricummermeent 9 maart 2015 829.301.00 VSB-002 inleiding ln het kader van de aanbesteding van het geluidsscherm vormt het beeldkwaliteitplan een belangrijk toetsingsstuk.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsavond Programma Onderwerp Hoogeveen Ontwikkelt Bestemmingsplan Bentinckspark 2009 Samenvatting Het bestemmingsplan Bentinckspark 2009 wordt ter vaststelling

Nadere informatie

1. Kan het ter plaatse geldende bestemmingsplan worden toegezonden?

1. Kan het ter plaatse geldende bestemmingsplan worden toegezonden? Vraag- en antwoorddocument bij Woensel-West Wedstrijd. Open Ontwerpwedstrijd hoek Edisonplein en 2 e Franklinstraat - 14 november 2016. Dit document geldt als aanvulling op het wedstrijdprogramma en heeft

Nadere informatie

Rode Loper. Nota van Uitgangspunten. 1 3Herinrichting Openbare Ruimte boven de Noord/Zuidlijn in stadsdeel Centrum. Damrak. Dam. Rokin.

Rode Loper. Nota van Uitgangspunten. 1 3Herinrichting Openbare Ruimte boven de Noord/Zuidlijn in stadsdeel Centrum. Damrak. Dam. Rokin. 1 3Herinrichting Openbare Ruimte boven de Noord/Zuidlijn in stadsdeel Centrum Nota van Uitgangspunten Rode Loper Damrak Dam Rokin Muntplein Vijzelstraat Vijzelgracht 1 3Nota van Uitgangspunten Rode Loper

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 HOSPER december 2010 4 58 HOSPER december 2010 Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 uitwerking ruimte voor functies Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 HOSPER december

Nadere informatie

216 Frisolaan renovatie 276 galerij woningen & studie woontoren Frisolaan, Leidschendam in uitvoering VILLANOVA architecten, Rotterdam

216 Frisolaan renovatie 276 galerij woningen & studie woontoren Frisolaan, Leidschendam in uitvoering VILLANOVA architecten, Rotterdam 216 Frisolaan renovatie 276 galerij woningen & studie woontoren Frisolaan, Leidschendam in uitvoering VILLANOVA architecten, Rotterdam 216 Frisolaan Renovatie van 276 galerij woningen Frisolaan 21 t/m

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop.

Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop. Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Servicebioscoop. Februari 2015 1. Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Servicebioscoop is op 17 december 2014 bekend gemaakt. In de bekendmaking

Nadere informatie

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN DECEMBER 2002 K H A N D E K A R S T A D S O N T W E R P - B E N T H U I Z E N Alphen aan den Rijn STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN INHOUD 2 Inleiding

Nadere informatie

Informatieavond Planpresentatie Osdorpplein 28 mei 2013 in De Meervaart

Informatieavond Planpresentatie Osdorpplein 28 mei 2013 in De Meervaart Informatieavond Planpresentatie Osdorpplein 28 mei 2013 in De Meervaart Inleiding Doel informatieavond Informeren over plannen Lebo Opgave Nadere uitleg van het project Bestaande situatie Uitgangspunten

Nadere informatie

HINDOESTAANS CULTUREEL CENTRUM SHIV MANDIR / ALMERE Voorlopig ontwerp 23 september 2011. Dittmar Bochmann Architecten

HINDOESTAANS CULTUREEL CENTRUM SHIV MANDIR / ALMERE Voorlopig ontwerp 23 september 2011. Dittmar Bochmann Architecten HINDOESTAANS CULTUREEL CENTRUM SHIV MANDIR / ALMERE Voorlopig ontwerp 23 september 2011 Dittmar Bochmann Architecten In opdracht van de Stichting Brahm Rishi Kaylash Dhaam heeft Dittmar Bochmann Architecten

Nadere informatie

Landtong - Sloterplas (locatie 1)

Landtong - Sloterplas (locatie 1) 1 Landtong - Sloterplas (locatie 1) Kavelinformatie Kaveltype: Horeca programma aan oever Sloterplas Kavelgrootte (uitgeefbaar terrein): horecavoorziening maximaal 225 m² plus maximaal 20% terras. Max.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen. deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur

Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen. deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur Vergroot de liefde B+O geeft liefde en passie in ruil voor schoonheid en blijvende herinneringen!

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk Concept In opdracht van: Ariëns groep Door: HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling April 2016 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Perceel 8

Beeldkwaliteitsplan Perceel 8 Beeldkwaliteitsplan Perceel 8 Beeldkwaliteitsplan Perceel 8 Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon 020 53 01 252 internet www.dsla.nl

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Nota van B&W Portefeuille J.Nieuwenburg Auteur: A.M. Schneider Telefoon: a.schneider@haarlem.nl E-mail: a.schneider@haarlem.nl Reg.nr. SB/PMB/2008/78185 Met

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase

Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Vogelzang en de dorpssteeg: Kop met een intieme woonoase Het principe van de gesloten bouwblokken maakt de routing en structuur helder. De verschillende toegangen tot de expeditieterreinen worden afgesloten

Nadere informatie