Geen beperking aan duur wachtkamerregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen beperking aan duur wachtkamerregeling"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 1 / 2003 Maarten van Luyn: Provisiejagen verduidelijkt 2 Kees Oosterholt over permanente educatie De Klachtencommissie Het Register Jacob Kaptein: Samenspel maakt integriteitsantenne gevoeliger Geen beperking aan duur wachtkamerregeling Onder de huidige marktomstandigheden verlaten sommige geregistreerden tijdelijk het vak van effectenspecialist. Zij willen graag terugkeren zodra het tij keert en in de tussentijd enigszins met het vak verbonden blijven. Om tegemoet te komen aan deze wens én te voorkomen dat oudgeregistreerden opnieuw de gehele registratieprocedure moeten doorlopen heeft DSI besloten om de wachtkamerregeling niet langer te beperken tot twee jaar. Op deze wijze blijft de relatie bestaan en kan deze groep voeling houden met het effectenvak. In de wachtkamer blijft men b.v. DSI Info en ander informatiemateriaal ontvangen. Daarnaast kan men participeren in het PE-programma, dat op dit moment door DSI wordt ontwikkeld. De wachtkamerregeling is bedoeld voor een geregistreerde die tijdelijk: 1 niet werkzaam is bij een aan DSI deelnemende instelling, of; 2 werkt bij een deelnemende instelling, maar een functie bekleedt waarvoor DSI geen registratie voert, of; 3 werkt of gaat werken in het buitenland al dan niet bij een deelnemende instelling (al dan niet als 'expat'). Gedurende de regeling kan men de registratie niet in het openbaar gebruiken en wordt deze door DSI niet openbaar gemaakt. Als men de registratie wil activeren kan dit door middel van de officiële DSI-werkgeversverklaring (formulier C). Wie langer dan twee jaar gebruik maakt van de regeling, dient bij activering van de registratie aan te tonen over een half jaar recente relevante werkervaring te beschikken. De kosten van de wachtkamerregeling bedragen jaarlijks 82,50. Bovengenoemde geregistreerden ontvangen hierover een brief van DSI. Misverstand rond Permanente Educatie Momenteel laat DSI een studiemethode met een elektronische toets ontwikkelen die zal voorzien in Permanente Educatie (PE) op het gebied van wet- en regelgeving en ethiek. Een deel van de geregistreerden heeft de indruk dat zo n programma al bestaat en zou werken met een soort puntensysteem. Dit is niet zo. Het programma is nog in ontwikkeling. Men kan niet aan zijn PE-verplichting voldoen door het volgen van allerhande seminars. Zodra het programma gereed is, zal DSI alle geregistreerden tijdig berichten. Houd uw register actueel! Het gegevensbestand van DSI moet actueel blijven. Het is daarom belangrijk dat elke wijziging in de registratiegegevens wordt doorgegeven. Vergeet niet meteen melding te maken van verhuizing of verandering van werkgever. Denk bij wijziging van werkgever ook aan uw referentie! Als u zorgt dat u bereikbaar blijft kunnen wij onnodige administratieve rompslomp voorkomen. Alvast bedankt voor de medewerking. 1

2 Klachtencommissie DSI en AFM verduidelijken 'provisiejagen' door Maarten van Luyn*, advocaat bij Baker & McKenzie Amsterdam 2 De effectenregelgeving kent al jarenlang het verbod op het zogenaamde 'provisiejagen', in het (financiële) jargon beter bekend als 'churning'. Er is steeds onduidelijkheid blijven bestaan over de normen waaraan men kan toetsen of er in een individueel geval sprake is geweest van churning. In het najaar van 2002 heeft de Klachtencommissie DSI (KC) zich over een tweetal zaken met betrekking tot churning gebogen en heeft de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar beleidsrichtlijnen terzake bekendgemaakt. De markt kon wel enige verduidelijking gebruiken. De Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) kent als één van de uitgangspunten dat een effecteninstelling het belang van haar cliënten voorop dient te stellen. Deze norm is met betrekking tot churning vervolgens nader ingevuld in de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 (NRg 2002) door het verbod op onevenwichtige transactiefrequenties, commissies of andere vergoedingen. Artikel 29 NRg 2002 bepaalt hierover: 1 Een effecteninstelling onthoudt zich van het uitvoeren van transacties voor rekening van cliënten met een zodanige frequentie of van een zodanige omvang dat dit gezien de omstandigheden kennelijk strekt tot bevoordeling van de effecteninstelling, tenzij sprake is van transacties waarvoor de cliënt op eigen initiatief uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven. 2 De effecteninstelling onthoudt zich van het in rekening brengen van onevenredig hoge commissies of andere vergoedingen. Deze bepaling vormt de juridische basis voor de twee klachten waarover de KC afgelopen najaar een beslissing heeft genomen. Bovenmatige provisies In beide zaken (respectievelijk nummers en ) was de klacht: 'het zonder noodzaak aangaan van posities om hoge provisieopbrengsten te verkrijgen' en werd de ten onrechte betaalde provisie teruggevorderd. In de eerste zaak waren de beleggingsdoelstellingen niet in de vermogensbeheerovereenkomst opgenomen. Dit had ertoe moeten leiden dat de effecteninstelling een rustig beheer met gematigd risico had moeten nastreven. In de tweede zaak was vastgelegd dat een defensief tot neutraal risicoprofiel zou worden aangehouden. In beide zaken stelde de KC echter vast dat de klager bij de effecteninstelling heeft aangedrongen op een wijziging in het beleid, hetgeen tot aanpassingen in de portefeuille heeft geleid. In overeenstemming met de regelgeving stelt de KC dan ook voorop, dat wanneer naar de redelijkheid van de hoogte van de in rekening gebrachte provisies gekeken wordt, de kosten van het wijzigen van de portefeuille op verzoek van de cliënt buiten beschouwing dienen te blijven. 'Beleggingsprofiel is maatgevend voor de beoordeling of er sprake is van churning' De KC heeft vervolgens in beide zaken aangenomen dat een percentage van 3% 1 aan kosten over het gemiddeld vermogen redelijk zou zijn geweest. Aangezien de daadwerkelijk in rekening gebrachte provisies aanzienlijk hoger waren, heeft de KC in beide zaken terugbetaling van de bovenmatige provisies toegewezen. Beleidsregel churning AFM In november 2002 is de beleidsregel 'churning' van de AFM van kracht geworden, waarin wordt aangegeven wanneer sprake is van churning. In deze opinie hanteert de AFM deels dezelfde methode als de KC in haar recente uitspraken. Zij bekijkt welk percentage kosten ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen een redelijke provisie zou zijn. Dit geeft in de visie van de AFM aan hoe hoog het verwachte rendement minimaal moet zijn enkel om de kosten te compenseren. Is dit percentage kosten veel hoger dan het te verwachten rendement op het soort beleggingen dat binnen het profiel van de cliënt is toegestaan, dan is er volgens de AFM in ieder geval sprake van churning. Bij het bepalen van het percentage moet aansluiting gezocht worden bij het beleggingsprofiel. In een actief en risicovol profiel zit een hogere rendementsverwachting, waardoor de drempel voordat sprake zal zijn van churning dus hoger ligt (en in de praktijk zal een actief beleid ook leiden tot hogere kosten). Het is belangrijk om te weten dat de AFM bij de bepaling van de totale beleggingskosten niet alleen kijkt naar provisie, maar naar alle kosten die de effecteninstelling aan de cliënt in rekening brengt. 'Bij een risicovol profiel ligt de drempel voor vaststelling van churning hoger'

3 PE: het ontwikkelen van persoonlijk eigenbehoud door Kees Oosterholt, algemeen directeur DSI Dit laatste komt ook weer terug in de lijst van specifieke omstandigheden, die volgens de AFM mede in beschouwing moeten worden genomen om, in samenhang met voornoemde basisnorm, tot een conclusie te komen of sprake is van churning. Omstandigheden die de AFM hierbij noemt zijn: de beleggingsdoelstelling, de in te zetten strategieën en financiële instrumenten, het reeds eerder genoemde risicoprofiel, de schriftelijke afspraken tussen belegger en instelling, de looptijd, de hoogte van de transactiegerelateerde vergoeding, het aantal en de omvang van de transacties, het soort effect, eventuele veranderde marktomstandigheden, historisch verloop van de portefeuille en de fase waarin de portefeuille zich bevindt (opbouw, afbouw, wijzigingen profiel etc). Met dit laatste heeft de KC in elk geval al expliciet rekening gehouden. De vraag blijft vooralsnog waar de grenzen liggen van de basisnorm; met andere woorden: waar de grenzen liggen van de verschillende kosten en rendementpercentages die volgens de KC en de AFM horen bij de te onderscheiden profielen en beleggingsdoelstellingen. * Mr M. van Luyn is werkzaam als advocaat bij Baker & McKenzie (Amsterdam) en secretaris van de Tucht- en Geschillencommissie DSI. 1 over een periode van 7 maanden. In het vorige nummer van DSI Info besprak ik een veelvoorkomend praktijkdilemma. Het betrof het spanningsveld tussen professionele zorgplicht en de persoonlijke targets. Kennelijk ging het om een herkenbaar thema, want er zijn tal van reacties binnengekomen. Veel geregistreerden zitten met het gesignaleerde spanningsveld in hun maag. En laten we eerlijk zijn: het is maar één van de dilemma s waarmee de effectenspecialist wordt geconfronteerd. De praktijk is nu eenmaal weerbarstiger dan de theorie. Permanente Educatie (PE) is het logische vervolg op de Integriteitsmodule en de Workshop om de professionele omgang met integriteitsvraagstukken verder te ontwikkelen. Door de complexiteit van het vak en de veranderende verhoudingen van marktpartijen blijken de oude, vertrouwde werkwijzen niet meer zo eenvoudig te werken. De professionele spelregels wijzigen sneller dan men zich vaak realiseert. Laat ik eens enkele onderwerpen noemen: profielconform beleggen, weigeren van orders, churning, voorkennis en marktmanipulatie, conflicterende belangen, best execution, analistenrapporten, zakendoen met remisiers, zwart geld, schadebeperkingsverplichting, bewaking van margin en bestedingsruimte, pensioenen en zorgplicht. Het is zaak dat geregistreerden zich op tijd bewust zijn van de situatie, de integriteitssignalen herkennen en weerbaarder worden in het omgaan met de daaraan verbonden vraagpunten. 'Het is belangrijk dat praktijkmensen discussiëren over integriteitsdilemma s: alleen daardoor kan best practice zich goed ontwikkelen' Als vervolg op de toegang tot de registratie ligt er mede voor directie en staf van DSI een schone taak op het vlak van permanente educatie. We zijn er immers voor om de geregistreerden een effectief podium te geven voor het bespreken van praktijkdilemma s. Het is belangrijk dat vakgenoten daarover discussiëren, want alleen op die wijze kan op een goede manier 'best practice' ontstaan. Deze integriteitsthema s zijn dan in de praktijk gerijpt met veelzijdige 'input' en hebben in zo n proces ook voldoende draagvlak verworven. Het is prettig om te ervaren dat geregistreerden niet schromen om DSI raad te vragen over praktijksituaties. Regelmatig zijn dat groepjes collega s. Soms zijn het individuele gevallen van geregistreerden die door een bepaald dilemma in de knel dreigen te komen. Ook zij worden niet aan hun lot overgelaten. Laatst werd onze visie gevraagd door een geregistreerde die wegens vermeende intradayhandel werd geschorst. Naar onze mening was er geen sprake van intraday-handel en in goed overleg met geregistreerde (en die met zijn werkgever) werd de schorsing nog dezelfde dag opgeheven. Zo makkelijk gaat het natuurlijk lang niet altijd, maar het kan wel. Ook in algemene zin willen wij geregistreerden een steuntje geven bij het hanteren van praktijkdilemma's. Samen met een ervaren opleidingsinstituut gaan wij op de hierboven genoemde terreinen leerstof, praktijksituaties en controlevragen ontwikkelen die op afzienbare termijn voor alle geregistreerden als permanente educatiemodule beschikbaar komt. Het doorlopen van het cursusmateriaal en beantwoording van de vragen kan men dan met gebruikmaking van een password van achter de PC doen. En eveneens 'online' krijgt u direct te horen of u zich de stof voldoende eigen heeft gemaakt. Gezien de afbreukrisico's die alle regelgeving langzamerhand met zich mee kan brengen, vinden wij dit een 'must' voor DSI om te ontwikkelen: PE als een vorm van professioneel eigenbehoud. Deze vorm van zelfverdediging heeft in de turbulente financiële markten ook alles te maken met welbegrepen eigenbelang. Onze geregistreerden zijn ongetwijfeld in staat om DSI nog andere vraagpunten en praktijkdilemma s aan te reiken. Hoe specifieker, hoe beter. Uiteraard worden bij de ontwikkeling van de PE de nodige adviseurs ingeschakeld, maar de interactie met onze eigen ervaringsdeskundigen kan het eindproduct voor alle geregistreerden alleen maar ten goede komen. U kunt uw voorstellen en suggesties gewoon aan mij en: Het kan uiteraard ook op iedere andere manier. Vertrouwelijke behandeling gegarandeerd. Laat PE bij wijze van spreken het codewoord zijn voor 'professioneel eigenbehoud door permanente educatie'. 3

4 Alle namen van de in deze rubriek behandelde klachtenzaken zijn gefingeerd De Klachtencommissie Beleggingsanalyse vertalen naar individuele klant Ton de Bruin krijgt een koopadvies voor het voor hem onbekende aandeel UCC. Dit koopadvies was gebaseerd op de beleggingsanalyse van het onderzoeksinstituut van zijn bank. Drie winstwaarschuwingen later en een illusie armer dient De Bruin een klacht in bij DSI. De bank had in overleg met De Bruin een speculatief risicoprofiel vastgelegd. Zij kon echter niet voorzien dat UCC enkele dagen ná het koopadvies een winstwaarschuwing zou geven. Achteraf zou het beter zijn geweest toen verlies te nemen en de aandelen weer te verkopen, waardoor het verlies van de klant beperkt zou zijn gebleven. Door niet in die zin te adviseren heeft de bank in strijd gehandeld met hetgeen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur verwacht mag worden. Soms veroorzaakt een winstwaarschuwing een koersdaling van de betrokken aandelen, waarop enige tijd later herstel volgt. In andere gevallen zet de koersdaling zich voort. In het onderhavige geval mag men niet verlangen dat de bank kan voorzien dat de koersdaling zich voortzette. De KC heeft de klacht afgewezen.de KC heeft hier wel aan toegevoegd dat het baseren van een advies op de analyse van een onderzoeksinstituut niet impliceert dat zonder meer aan de eisen van een redelijk advies is voldaan. De opvatting van het instituut heeft namelijk een algemeen karakter. Bij het adviseren van een individuele belegger moet een effecteninstelling niet alleen daarmee, maar ook met de omstandigheden van het individuele geval rekening houden. Churning: te veel Eddy Sirolf heeft een beheerovereenkomst met zijn bank gesloten om met geleend geld voorzichtig voor de lange termijn beleggen. Er ontstaat een conflict waarin hij zijn bank onjuist beheer verwijt door het aanbrengen van onvoldoende spreiding in zijn portefeuille te beleggen. Daarnaast is Sirolf van mening dat zonder noodzaak posities zijn aangegaan om hoge provisieopbrengsten te verkrijgen. De bank daarentegen is van mening dat Sirolf ontevreden is over het behaalde rendement; van provisiejagen is volgens haar geen sprake geweest. Naar de mening van de bank hield de hoge provisie verband met de volatiele marktsituatie. De bank stelt zich wel degelijk aan de inhoud van de beheerovereenkomst te hebben gehouden. De KC stelt vast dat Sirolf een beheerovereenkomst met de bank heeft gesloten waarbij transacties in Risicoaansprakelij De KC heeft onlangs een uispraak gedaan met betrekking tot de risicoaansprakelijkheid bij de overboeking van effecten. 4 Annemiek van Andel gaf in begin 2000 aan haar vermogensbeheerder opdracht om 100 aandelen Terra Networks over te boeken van Bank A naar Bank B. Ten tijde van het indienen van de klacht bij de KC in oktober 2001, waren de aandelen niet bij Bank B aangekomen. Enkele dagen later vernam Van Andel dat de aandelen gedurende de gehele

5 Alle namen van de in deze rubriek behandelde klachtenzaken zijn gefingeerd Het Register betaalde provisie terug naar klant Overtreding gedragsregels aandelen en opties zijn toegestaan. In deze overeenkomst is ten onrechte geen omschrijving van de uitgangspunten en doelstellingen van het vermogensbeheer opgenomen. Ook uit de overige overgelegde bescheiden blijken deze gegevens niet. Nu geen specifieke uitgangspunten en doelstellingen zijn overeengekomen, had de bank een rustig beheer met een gematigd risico moeten nastreven. Om het risico van beleggen in aandelen en opties te beperken, had zij moeten zorgen voor een ruime spreiding van de beleggingen over sectoren van bedrijvigheid en de belegging in één sector moeten beperken tot maximaal 30%. Uit de overgelegde gegevens blijkt dat het belang in de technologiesector is opgelopen tot boven dit percentage. Door het opzeggen van de beheerovereenkomst heeft Sirolf de verantwoordelijkheid voor de portefeuille weer op zich genomen. Hij had zijn schade toen kunnen beperken door de omstreden aan- delen die ervoor hebben gezorgd dat het percentage in één sector te hoog werd, uiterlijk aan het einde van die week te verkopen. Over de maanden december 1999 tot en met maart 2000 is de provisie aanzienlijk hoger geweest dan normaal. De KC acht het aannemelijk dat de wijziging van beleid in begin 2000 heeft geleid tot een bepaald bedrag aan eenmalige kosten. Zij acht het voorts aannemelijk dat Sirolf de bank tot betere resultaten en daarom tot meer transacties heeft gestimuleerd met als gevolg hogere provisiekosten. Rekening houdend met een actief beleggingsbeleid had de normale provisie over zeven maanden onder de gegeven omstandigheden maximaal 3% van het gemiddeld belegde vermogen mogen zijn. De KC acht de bank dan ook aansprakelijk voor de te veel betaalde provisie, rekeninghoudend met de eerder genoemde factoren. De ex-werkgever van beleggingsadviseur John van Dijk meldt aan DSI de referentie niet te kunnen ondertekenen. De bank stelde dat het een viertal aangelegenheden betrof: 1 Het repeterend karakter van een aantal overtredingen, waarbij ten tijde van de aanname van effectenorders door Van Dijk onvoldoende werd gecontroleerd op beschikbaar saldo. 2 Een adviseringsgedrag met betrekking tot een relatie, welke heeft geleid tot een ongeoorloofde debetstand. 3 Het met enige regelmaat verzuimen van controle op de liquiditeitspositie van cliënten die marginverhogende transacties wensen te doen. 4 Een excessief en speculatief privé-transactiegedrag dat niet in overeenstemming is met de richtlijnen zoals die worden weergegeven in de Regeling privé beleggingstransacties bij de ex-werkgever. DSI heeft vervolgens Van Dijk gehoord. Deze gaf aan dat zijn collega s dezelfde overtredingen respectievelijk slordigheden begingen. Aangezien DSI dit niet kon opmaken uit de stukken en het bovendien geen excuus is, heeft zij de zaak bij de Tuchtcommissie DSI (TC) aanhangig gemaakt. In haar uitspraak heeft de TC rekening gehouden met de consequenties die de handelswijze van verweerder reeds voor hem hebben gehad. Zij onderkent dat een adviseur in de praktijk wel eens klem kan komen te zitten tussen de klant en de bank, waardoor bij strikte naleving van de regels problemen kunnen ontstaan met de klant en vervolgens met de werkgever. De TC meent echter dat naleving van de regels in het belang is van de klant en uiteindelijk ook van de bank. Een adviseur moet derhalve zijn eigen verantwoordelijkheid nemen bij de naleving van de regels. De TC heeft Van Dijk een berisping opgelegd. kheid bij overboeking van effecten Ongeoorloofde debetstand periode, maar liefst 20 maanden, bij Bank A in depot hadden gestaan. In onderhavig geschil bleek het niet mogelijk vast te stellen welke instelling feitelijk schuld had aan de gang van zaken. Duidelijk was wel dat de schuld niet bij Van Andel lag. De KC is van oordeel dat in een dergelijke zaak vóór alles behoefte bestaat aan helderheid, zodat voor de klant duidelijk is wie hij of zij aansprakelijk moet stellen en de instellingen van tevoren weten waar zij aan toe zijn. Het aannemen van een risicoaansprakelijkheid is daarbij het juiste middel om duidelijkheid te scheppen. De KC heeft daarom geoordeeld dat op Bank A, als instellling bij welke de effecten oorspronkelijk in depot waren en die zich verbonden heeft die effecten naar een andere instelling over te boeken, een resultaatsverbintenis rustte. Zij moest er zorg voor dragen dat deze effecten binnen een redelijke tijdspanne in het depot van de ontvangende instelling zouden komen. Dit kan anders zijn wanneer er bijzondere omstandigheden in het spel zijn die dit niet mogelijk maken, maar daar is in deze zaak geen sprake van. Eén van de klanten van beleggingsadviseur Bernie Eurs is de dochter van een zeer vermogende klant. Zij had een portefeuille die voor een gedeelte bevoorschot was. Op een gegeven moment onstond Tijdens de vakantie van Eurs liep de er een debetstand van ongeveer debetstand verder op tot ongeveer 2.000,-. Eurs had dit weliswaar ,-. De beleggingsadviseur opgemerkt, maar nam aan dat haar erkende dat hij had moeten weten vader hiervoor garant stond. Dit was dat de borgstelling schriftelijk moest niet schriftelijk vastgelegd, maar worden vastgelegd. DSI heeft Eurs ging hiervan uit, omdat hij dacht Eurs een boete opgelegd van dat dit bij de andere kinderen ook 750,-, waarvan een aantekening het geval was. De aanname van de is gemaakt achter zijn naam op de beleggingsadviseur was onjuist. website van DSI. 5

6 Jacob Kaptein, bestuurslid Autoriteit Financiële Markten (AFM): Samenspel versterkt integriteitsantennes 6 Jacob Kaptein is binnen het bestuur van AFM verantwoordelijk voor handhaving van regelgeving en integriteit. Hij benadrukt dat de kwaliteit van het toezicht gediend is met een intensieve wisselwerking binnen de branche: 'Open deuren en elkaar direct aanspreken is veel beter dan dat omzichtige, ontwijkende gedoe. Een integere markt moet je toch samen maken' Wat vindt u van de eigen verantwoordelijkheid van de branche en het samenspel met de toezichthouder, met name op het punt van de integriteitsbewaking? Eigen verantwoordelijkheid is super belangrijk. De markt functioneert alleen als alle marktpartijen verantwoordelijkheid nemen en allemaal bijdragen aan een ordelijke, integere markt. Wat de verantwoordelijkheid inhoudt, is afhankelijk van wat iemand waar en wanneer in die markt doet. Het maakt wel enig verschil of je belegger, issuer of handelaar bent. Is er voor u een kernpunt in de benadering van integriteitsvraagstukken? Laat duidelijk zijn dat je de integriteit van producten en personen niet aan de buitenkant kunt vaststellen. Als je over de concrete situatie in Eind vorig jaar hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DSI een overeenkomst gesloten ter bevordering van de zogenaamde 'pre-employment'- screening voor onder toezicht staande instellingen. Deze samenwerking is bedoeld om de procedures van werkgever en werknemer bij verandering van baan te vereenvoudigen. de markt praat, onderken ik twee, eigenlijk voor de hand liggende punten. De personen moeten intuïtief heel goed weten wat redelijk en behoorlijk is. En de transacties als zodanig moeten integer zijn. Iedereen moet daarin op zijn plek de eigen verantwoordelijkheid nemen. Werken aan integriteit is moeilijk te concretiseren. Denkt u dat het mogelijk is om in de praktijk een integere werkwijze te ontwikkelen? Het lijkt misschien naïef maar ik ben ervan overtuigd dat het kan. In mijn opvatting heeft integriteit alles te maken met een hoger niveau van professionaliteit in het praktijkgedrag. Laat ik een voorbeeld geven. Als zich iets bijzonders, iets raars, voordoet, is het uitermate belangrijk om die informatie met collega s te delen. Wat vinden we hiervan? Komen er naderhand zaken boven water dan is er betrokkenheid geweest. Je had vraagtekens. Je hebt iets overwogen. Samenspraak leidt tot uitwisseling van inzichten. Zo n beraad, waarbij ook de compliance officer kan worden betrokken, dient in de werkrelaties te worden verankerd. Zo n gedragslijn biedt voor betrokkenen ook meer zelfbescherming. Biedt een kliklijn voor AFM geen uitkomst? Elders en met name in de publieke sector schijnt dit een effectief hulpmiddel te zijn. Ik zou het betreuren als het zover moet komen. Dit zou betekenen dat de normale signalering in de markt faalt. En let wel, in zekere zin staan wij niet boven maar middenin de markt. Er kleven toch wel een paar dilemma s aan zo'n instrument dat het vooral moet hebben van anonimiteit. Wij zien meer in open interactie, in signalering. De meeste mensen willen het goed doen en voelen zich beledigd als een ander voor schandalen zorgt. Dat is overigens iets anders dan de normale fouten die ieder mens maakt. Een kwaliteitsmarkt is gediend met een klimaat waarin men met elkaar in de markt verschillen van inzicht en gerommel durft uit te vechten. Een toezichthouder met een rechte rug weet precies wanneer hij moet interveniëren. Waar begint integriteit in de omgang met klanten? Voor mij is goede informatie van de effecteninstelling en haar klanten het beginpunt. Integriteit moet van twee kanten komen. Het wederzijds verantwoordelijkheid nemen, is essentieel voor het financiële zakendoen waarbij vertrouwen zo belangrijk is. Natuurlijk kan het principe niet zijn dat de uitkomst voor de klant altijd gunstig is. Dat past ook niet meer in het huidige marktbeeld met volwassen, mondige participanten. Het kan niet zo zijn dat de minnen altijd voor de instelling zijn. Dit stelt hogere eisen aan de zorgplicht van de financiële instelling. Het vraagt om een pro-actieve opstelling in de relatie met de klant. Men mag de zaken niet op hun beloop laten. Tijdig ingrijpen is geboden omwille van schadebeperking naar twee kanten. Zeker in een situatie waarin de particulier meer voor zijn eigen pensioentoekomst moet zorgen. Ziet u nieuwe ontwikkelingen in de relatie van financiële instellingen met hun klanten? De internationale discussie heeft geresulteerd in een 'conduct of business', zoals die is opgenomen in de Investment Services Directive van CESR. In de actuele benadering wordt ook specifiek aangegeven wat de verantwoordelijkheden van de klant zijn en waar die liggen. Een ander belangrijk aandachtspunt is de gradatie van zorgplicht in relatie tot wat je aanbiedt. In de contacten met beleggers wordt ook een sterk appèl aan rechtvaardigheidsgevoel gedaan. Je wilt weten hoe een order precies in zijn werk is gegaan. Zo wordt het aannemen van orders verplicht getapet. In dit verband is een interessant voorbeeld te vinden in Chicago waar de handel op de optievloer door niet minder dan 60 camera's wordt geregistreerd. Bij een meningsverschil kunnen betrokkenen na afloop van de beursdag precies zien wat er gebeurd is. Hebben de excessen u geschokt? En wat zijn de voornaamste leereffecten? Enig gevoel voor betrekkelijkheid kan geen kwaad. Om te beginnen heeft de kapitaalmarkt een wereldwijde dimensie. Plotsklaps slaat het klimaat om en wordt de economische druk sterker. De neiging om dan maar wat bochten af te snijden is heel menselijk. Natuurlijk, er waren een paar schrijnende corporate schandalen (bij de aandelen uitgevende ondernemingen),

7 op financiële markten Pre-arranged trading Volgens Euronext zou effectenhandelaar Berry de Wit zich schuldig hebben gemaakt aan 'pre-arranged trading'. Het Register maar alles bij elkaar genomen is de wanvertoning bij de effecteninstellingen zelf reuze meegevallen. Wat mij betreft complimenten aan de industrie. Zeker, het kan allemaal veel beter en daar wordt ook hard aan gewerkt. Een paar voorbeelden. Vernieuwing van de controlestrategie met een eigen bijdragemodel en self assesment. Roep om transparantie met als resultaat een financiële bijsluiter. Toegegeven, nog niet volmaakt, maar wel hanteerbaar. En de groeiende bereidheid van toezichthouders binnen Europa om naar elkaar toe te werken: zelfde regels, zelfde toepassing/interpretatie, zelfde handhaving. Is de regelzucht ondertussen niet te groot geworden? En wordt dit niet nog erger onder invloed van Brussel? Ik ken de signalen. Zij schilderen een karikatuur van de werkelijkheid. Ten eerste laat het beleggend publiek zich in de politieke arena steeds meer gelden. De beleidsmakers en de toezichthouder zitten met een dilemma. De keuze tussen open normen en precies weten met een grote mate van detaillering. De hoofdlijn in het toezicht is om zo zuinig mogelijk te zijn met regelgeving. Regels zijn er om de markt te laten functioneren, nieuweregels maken de markt kleiner. Er is enorm veel magie over de Brusselse kokers. Men beseft veel te weinig dat veel Europese regelgeving plaatsvervangend is voor de nationale. De nieuwe realiteit van Europese markt bestaat en we vragen ons af wat we daarvoor nodig hebben. Echt, de nationale context wordt geleidelijk minder relevant. Begrijpt u de signalen uit de branche dat het Openbaar Ministerie en Autoriteit FM voorkennisdossiers voortvarender moeten afhandelen? Ja, met een glimlach. De behandeling van dossiers moet snel en zorgvuldig. Dat is soms heel frustrerend. Het zou geweldig zijn als de rechtsgang sneller kon verlopen. We doen ons best maar zonder goed huiswerk heb je voor de rechter geen schijn van kans. Hoe ziet u de positie van de toezichthouder in zijn relatie tot de markt? En wat vindt u van kwalificaties als 'de waakhond laat zijn tanden zien'? Natuurlijk moet je als toezichthouder uitermate alert zijn en adequaat ingrijpen in een bedenkelijke situatie en bij calamiteiten. Het beeld van bulldog doet het wel aardig in de publiciteit. Toch is onze registratie van de realiteit een hele andere. Wat in het geval van calamiteiten nauwelijks in de publiciteit komt, is dat het juist de vakgenoten zijn die zo fel reageren als iemand echt over de schreef gaat. Zij krijgen het op hun brood, voelen zich machteloos. Het wangedrag in de spraakmakende zaken van de laatste tijd houdt de gemoederen in de professie flink bezig. De meeste marktspelers willen niets liever dan dat onze anticiperende acties ellende kunnen voorkomen. Door een goed samenspel van alle marktspelers, inclusief AFM als toezichthouder, kun je de integriteitsantennes in de financiële markten versterken. Deze zaak is vervolgens zowel door Integriteitsmodule niet gehaald had, de Tuchtcommissie Euronext als de werd zijn registratie op die grond Commissie van Beroep Euronext beëindigd. Krachtens het Algemeen behandeld en beide hebben vastgesteld dat De Wit zich inderdaad ook na afloop van de registratie een Reglement is de TC bevoegd om schuldig heeft gemaakt aan dergelijke klacht te behandelen. pre-arranged trading. De Wit is door De TC dient echter bij de bepaling DSI in de gelegenheid gesteld zijn van een maatregel rekening te houden situatie mondeling toe te lichten met de boete die De Wit reeds was en argumenten aan te dragen voor opgelegd door de Commissie van een conclusie dat er aanleiding zou Beroep Euronext en het feit dat hij bestaan om te twijfelen aan de niet langer geregistreerd was. juistheid van het oordeel van de Uiteindelijk heeft de TC hem een Tuchtcommissie, respectievelijk de berisping opgelegd én een schorsing Commissie van Beroep Euronext. van registratie voor één jaar. Daarbij Uit het gespreksverslag blijken geen is aangetekend dat als verweerder feitelijke omstandigheden die een zich binnen een jaar voor registratie ander licht op de zaak werpen. zou aanmelden en dan zou voldoen Evenmin heeft de Wit een verweerschrift opgesteld en heeft hij zijn datum van deze beslissing wordt aan de voorwaarden, hij vanaf de zaak ook niet nader ter zitting geschorst voor de rest van het jaar toegelicht. Hangende de procedure waarvoor hij geschorst zou zijn had DSI De Wit geschorst. Toen in geweest in het geval hij thans oktober 2002 bleek dat hij zijn geregistreerd zou zijn. Aannemen relatiegeschenken Beleggingsadviseur Martin de niet bedankt had voor de 'envelop Vlaam had een cliënte die tevens met inhoud'. Toen bleek dat de werd geholpen door een collega beide enveloppen nog in zijn bezit waren heeft De Vlaam ƒ 1.000,- van hem uit een andere stad. (twee keer ƒ 400,- + ƒ 200,- privé) Eind 2000 krijgt hij van cliënte twee overgemaakt aan een goed doel. enveloppen met ieder ƒ 400,-; eén De bank heeft hem op staande voor hem en één voor zijn collega. voet ontslagen, omdat hij de geschenken had moeten melden. Cliënte stond erop dat hij de De ex-werkgever is van mening dat envloppen accepteerde en zou De Vlaam zich schuldig heeft gemaakt beledigd zijn als ze niet werden aan het aannemen en/of achterhouden van relatiegeschenken en aangenomen. Martin heeft de enveloppen vervolgens in zijn heeft daarom een voorbehoud dashboardkastje gelegd en stelt gemaakt op de referentie. deze te zijn vergeten door privéomstandigheden en problemen bij gebracht bij de TC. Bij de bepaling DSI heeft vervolgens de zaak aan- de bank. De volgens de huisregels van de strafmaat heeft zij rekening voorgeschreven melding was hem gehouden met de consequenties te veel gedoe. Enige tijd later had die de handelwijze reeds voor de zijn collega hun cliënte aan de beleggingsadviseur hebben gehad. telefoon. Zij maakte hem uit voor De TC heeft hem een berisping 'ondankbare hond', omdat hij haar opgelegd. 7

8 dsi.nl Tot nu toe was de website van liggende combinatie DSI bereikbaar onder Hadden ze dat niet eerder kunnen Zo n adres bedenken? Jawel, maar deze moet je als belegger of andere sitenaam was door een andere geïnteresseerde maar net weten internetgebruiker geclaimd en die te vinden. Inmiddels is onze website had hem gelukkig niet meer nodig. te bereiken via de zeer voor de hand Tip: wijzig dit in uw 'Favorieten'. Accreditatie Kluwer ingetrokken DSI heeft per 1 februari 2003 de instituut niet tijdig heeft voldaan. accreditatie van de lopende editie Kluwer is van plan de opleiding eind van de Kluweropleiding tot senior maart opnieuw ter accreditatie beleggingsadviseur ingetrokken. aan de bieden. Voor de huidige Op advies van de Functiecommissie cursisten betekent dit dat moet had de Accreditatiecommissie op blijken of het instituut voor het enkele onderdelen voorwaarden einde van het cursusjaar de lacunes gesteld, waaraan het opleidings- kan opvullen. Formulieren DSI-referentie De Autoriteit-FM en DSI zijn aan zijn nieuwe werkgever kan geven, overeengekomen dat een nieuwe zodat deze aan zijn wettelijke werkgever ook aan zijn verplichting referentieverplichting heeft voldaan. een referentie in te winnen kan voldoen, indien deze een werknemer in dienst neemt die bij DSI geregistreerd is en blijft. Een geregistreerde dient door middel van formulier F een daartoe strekkende verklaring te vragen, die hij of zij aan zijn nieuwe werkgever kan overhandigen. DSI heeft hiervoor een 'schone' referentie van de ex-werkgever nodig (formulier D), om te beoordelen of de DSI-referentie kan worden afgegeven. Binnen een korte periode na ontvangst van formulier D en F ontvangt de geregistreerde dan de DSI-referentie, die hij Makkelijker kunnen we het niet maken! 8 Geregistreerden willen een discussiepodium voor integriteitsdilemma s Op initiatief van enkele geregistreerden, wil DSI een proef nemen met het organiseren van discussiegroepen voor vakgenoten waarin integriteitsdilemma s besproken worden. De eerste discussiegroep voor beleggingsadviseurs gaat binnenkort van start. Het is de bedoeling dat zij een keer of twee per jaar samenkomen om met elkaar van gedachten te wisselen. In de afgelopen maanden zijn bij DSI signalen binnengekomen waaruit blijkt dat er in ieder geval onder een deel van de geregistreerden behoefte bestaat om praktijkervaringen met elkaar te bespreken. Geregistreerden worden zich steeds meer bewust van de toenemende regelgeving en het feit dat klanten veel mondiger zijn geworden. Ook de complexe omstandigheden in de huidige financiële markten vraagt bijzondere aandacht in de wisselwerking met klanten en collega s. Klankbord Vanuit de praktijkbehoefte wil DSI haar functie als klankbord verder invullen. Zij doet dat vanuit de intentie dat dergelijke initiatieven bijdragen aan de verbetering van de deskundigheid en de kwaliteit van de effectenbranche. Dagelijks ervaren effectenspecialisten dat hun vak en werkomgeving onderhavig is aan grote veranderingen. In open discussies met geregistreerde collega s kunnen zij antwoorden vinden op vragen uit de praktijk. Beleggingsadviseurs, die willen meedoen aan de DSI-discussiegroep, kunnen zich aanmelden via DSI Info is het kwartaalbulletin van het Dutch Securities Institute (DSI). april 2003 Redactie DSI Info Postbus AR Amsterdam Telefoon Fax Aan dit nummer werkten mee: Floris Demenint, Thom Hoedemakers, Jan van Haasteren, Kees Oosterholt en Michel Porro. Productie: The KEY Agency, Amsterdam

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen nr 2 / 2005 Kees Oosterholt: Betere dienstverlening door effectenspecialisten met pit Frank van der Gun: Zorgplicht effectenverkeer vereist selectief aanbod van beleggingshypotheken 3 4 Leereffecten van

Nadere informatie

Integriteit staat nu hoog op de agenda

Integriteit staat nu hoog op de agenda NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 2 / 2004 Invoering Wfd bevordert zuivere verhoudingen in financiële dienstverlening DSI-PIT 2004: Hans Frank als eerste geslaagd De Klachtencommissie 3 5 George

Nadere informatie

DSI lanceert nieuwe registers voor adviseurs en verkopers van financiële producten

DSI lanceert nieuwe registers voor adviseurs en verkopers van financiële producten NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 1 / 2008 PES-verklaring binnen 3 dagen Jaarverslag 2007 Flitsen uit het jaarverslag Kees Oosterholt Vluchten kan niet meer 2 4 7 DSI lanceert nieuwe registers

Nadere informatie

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat N I E U W S B U L L E T I N D u t c h S e c u r i t i e s I n s t i t u t e nr 1 / 2006 Centrale rol DSI in pre-employment screening NVB-voorzitter Moerland: Meer zelfregulering en zelfcontrole in eigentijds

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 3 Kifid werkt met open vizier aan zijn transitie 2012 was voor Kifid in menig opzicht een transitiejaar. Het jaar stond

Nadere informatie

Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact

Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact NIEUWSBULLETIN nr 2 / 2009 Tuchtcommissie DSI schorst senior beleggingsadviseur DSI-Kwaliteitsregeling Jaarlijkse korting op AFM-heffing voor intermediair met DSI-registratie Edgar du Perron, voorzitter

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease 1 PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & de UNA Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease Donderdag 1 maart 2007 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 16.30

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Vertrouwen terugwinnen door eigen initiatieven financiële sector

Vertrouwen terugwinnen door eigen initiatieven financiële sector NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 3 / 2008 DSI-CONGRES Presentatie boek Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk 2 Slotconclusie DSI-congres Vertrouwen terugwinnen door eigen initiatieven

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud PIV Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Burn-out beroepsziekte? Pagina 9 Medische aansprakelijkheidschades Pagina 12 Voorbehoud wijziging sociale zekerheid Pagina 14 Normering en personenschaderegeling Pagina 16

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Rap p o r t. datum: 9 februari 2010 rapportnummer 2010/0025. ZZP'ers met een valse start

Rap p o r t. datum: 9 februari 2010 rapportnummer 2010/0025. ZZP'ers met een valse start Rap p o r t datum: 9 februari 2010 rapportnummer 2010/0025 ZZP'ers met een valse start Een onderzoek naar handhaving door UWV in het project Samenloop zelfstandigenaftrek en WW uitkering. Onderzoeksteam:

Nadere informatie

Voortdurende Zorgplicht

Voortdurende Zorgplicht Voortdurende Zorgplicht Generieke rapportage van het onderzoek naar Zorgplicht bij ontwikkeling en verkoop van producten Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie