Verslagmoment over de Europese Ministerraad Milieu van 25 oktober Verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagmoment over de Europese Ministerraad Milieu van 25 oktober 2012. Verslag"

Transcriptie

1 stuk ingediend op 1853 ( ) Nr. 1 7 januari 2013 ( ) Verslagmoment over de Europese Ministerraad Milieu van 25 oktober 2012 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door mevrouw Tine Eerlingen verzendcode: LEE

2 2 Stuk 1853 ( ) Nr. 1 Samenstelling van de commissie: Voorzitter: de heer Bart Martens. Vaste leden: de heren Robrecht Bothuyne, Lode Ceyssens, de dames Tinne Rombouts, Valerie Taeldeman; mevrouw Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, de heer Pieter Huybrechts, mevrouw Marleen Van den Eynde; de dames Gwenny De Vroe, Mercedes Van Volcem; mevrouw Michèle Hostekint, de heer Bart Martens; mevrouw Tine Eerlingen, de heer Wilfried Vandaele; de heer Ivan Sabbe; de heer Hermes Sanctorum. Plaatsvervangers: de dames Karin Brouwers, Veerle Heeren, de heren Johan Sauwens, Jan Verfaillie; mevrouw Katleen Martens, de heren Wim Van Dijck, Wim Wienen; de heren Karlos Callens, Dirk Van Mechelen; de heer Steve D Hulster, mevrouw Els Robeyns; de heer Mark Demesmaeker, mevrouw Liesbeth Homans; de heer Boudewijn Bouckaert; de heer Dirk Peeters. V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 1853 ( ) Nr. 1 3 Op 27 november 2012 werd in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed verslag uitgebracht over de Europese Ministerraad Milieu van 25 oktober Inleidende uiteenzetting Mevrouw Marjan Decroos, attaché Milieu bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, brengt verslag uit over de Europese Ministerraad Milieu van 25 oktober Recyclage van schepen Het eerste agendapunt was een oriënterend debat over het voorstel van verordening inzake scheepsrecycling dat dateert van begin 2012 (COM(2012) 118). Schepen worden vaak ontmanteld op een manier die gevaarlijk is voor het leefmilieu en voor de betrokken werknemers. Om dit probleem aan te pakken werd het verdrag van Hongkong over het veilig en milieuverantwoord recycleren van schepen gesloten. De inwerkingtreding van deze conventie zou echter pas rond 2020 kunnen worden afgedwongen. De Europese Commissie en het Europees Parlement willen daarop niet wachten. Daarom heeft de Europese Commissie rond deze problematiek een eigen Europees voorstel ingediend. Het Cypriotische voorzitterschap voert de debatten hierover op het niveau van de raadswerkgroep en het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. Aan de Europese Ministerraad Milieu dus aan de ministers van de 27 lidstaten werden drie vragen voorgelegd. Een ervan ging over de handhaafbaarheid en de doeltreffendheid van het voorstel. Als het schip zijn einde nadert, kan de reder namelijk omvlaggen naar een niet-europese staat, die niet onderworpen is aan de Europese wetgeving. Daarom zou het voorstel van de Europese Commissie het risico op omvlaggen zoveel mogelijk moeten beperken. Het is nog onduidelijk of het voorstel daarin zal slagen. Er zijn ook nog vragen over de compatibiliteit van dit voorstel met het verdrag van Hongkong. Daarover heeft de ministerraad gedebatteerd. Momenteel is de eerste lezing van dit dossier aan de gang, zowel binnen de raad als binnen het Europees Parlement. Die besprekingen lopen door onder het Ierse voorzitterschap dat in januari 2013 van start gaat. RIO+20 Het tweede agendapunt was de aanname van raadsconclusies naar aanleiding van de zogenaamde RIO+20-conferentie die in juli 2012 heeft plaatsgevonden in Rio de Janeiro. In Rio+20 werden een aantal belangrijke afspraken gemaakt: het United Nations Environment Program moet versterkt en opgewaardeerd worden. Er zullen doelstellingen worden opgesteld rond duurzame ontwikkeling analoog met de millenniumdoelstellingen. De Europese Unie wil zich daar sterk voor engageren. Er werden ook conclusies aangenomen rond de financieringsstrategie voor duurzame ontwikkeling. De conclusies kunnen worden geraadpleegd op de website van de Europese Raad. Doha Het derde agendapunt was de voorbereiding van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Doha, van 26 november tot 8 december Daarover werd het langst gediscussieerd. De positie van de EU wordt uiteraard niet elk jaar grondig herzien. Er wordt voortgebouwd op eerder ingenomen posities. Het meest opvallende punt van de conclusies die werden aangenomen op 25 oktober 2012 is de klemtoon op de pakketaanpak. Op dit ogenblik staan er op het internationale niveau nog twee sporen open, namelijk het Kyotospoor en het recente spoor van het Durban-

4 4 Stuk 1853 ( ) Nr. 1 platform, dat streeft naar een nieuw globaal internationaal klimaatakkoord. Beide sporen moeten in pakket worden gezien. Het Kyotospoor kan alleen vooruitgang boeken als ook het spoor van het Durbanplatform de nodige vooruitgang boekt. Een van de grote verwachtingen van de Dohaconferentie is dat een tweede verbintenissenperiode voor het Kyoto-akkoord mogelijk wordt gemaakt. Op die manier kan men de periode tussen Kyoto 1 en de inwerkingtreding van een nieuw internationaal klimaatakkoord in 2020 overbruggen. De eerste Kyotoperiode loopt immers af eind In dat verband moeten de onderhandelaars het onder meer hebben over de overschotten aan assigned amount units (AAU s) bij sommige Kyotopartijen. Als die emissierechten in de tweede Kyotoperiode allemaal op de markt zouden komen, zou het hele systeem op de helling komen te staan. Dat punt zorgt voor een breuklijn tussen de Oost-Europese en de West-Europese lidstaten. De Oost-Europese lidstaten hebben nog een groot overschot aan AAU s die momenteel veel geld waard zijn. De Europese Ministerraad Milieu heeft op dat vlak geen eensgezind standpunt kunnen uitwerken. Bijgevolg is de Europese Unie in Doha afhankelijk van wat andere partijen aanbrengen. De discussie over de financiering werd grotendeels doorgeschoven naar de Europese Ministerraad Economische Zaken en Financiën (Ecofin). Deze raad heeft conclusies aangenomen over de klimaatfinanciering, zowel op korte als op langere termijn. Varia Er werden ook enkele variapunten besproken, waaronder een Belgisch punt. België wilde de aandacht vestigen op het belang van Europese bronmaatregelen inzake luchtkwaliteit om bepaalde Europese doelstellingen inzake luchtkwaliteit te kunnen halen. Op dat punt kreeg het de steun van een groot aantal lidstaten. De Europese Commissie heeft hierop geantwoord dat het verder uitwerken van normen voor puntbronnen zeker een aandachtspunt zal zijn bij de herziening van de thematische strategie Luchtverontreiniging. Tegen eind 2013 wordt hierover een voorstel verwacht. 2. Bespreking Voor de heer Hermes Sanctorum is het nog niet duidelijk welke strategie Europa hanteert. Over een aantal belangrijke punten, onder meer over de AAU s, is er duidelijk nog geen akkoord. Welke beslissing werd er op de Ecofin-raad precies genomen over de klimaatfinanciering? Welk traject wordt er uitgestippeld voor de uitvoering van het Kopenhagenakkoord in de komende jaren? Is het juist dat er een uitstel zou komen voor het emissions trading scheme (ETS) in de luchtvaartsector? De heer Bart Martens wijst op het overaanbod aan rechten in het ETS van Europa. Komen de voorstellen om de CO 2 -prijs te herstellen ook aan bod in de Ministerraad Milieu? Zo ja wat is het standpunt van Vlaanderen hierover? Mevrouw Marjan Decroos antwoordt dat het al een grote overwinning is geweest dat er werd gekozen voor een tweede verbintenisperiode voor de Kyoto-akkoorden. De Europese Commissie vindt het belangrijk dat Kyoto 2 kan functioneren zonder al te veel problemen voor de markt van de emissierechten. De Kyoto-akkoorden zullen echter niet volstaan om de tweegradendoelstelling binnen bereik te houden. Daarom wordt Kyoto 2 in pakket gezien met de onderhandelingen over het spoor van het Durbanplatform, dat moet zorgen voor een functionerend internationaal systeem tegen Ecofin heeft niet lang over de klimaatfinanciering gesproken. De zogenaamde fast start finance moet aangeleverd worden tegen het einde van Alle lidstaten worden opge-

5 Stuk 1853 ( ) Nr. 1 5 roepen om een stand van zaken te geven van hun engagementen. Over de langetermijnfinanciering wordt er nog gedebatteerd. Er is een groeipad naar een klimaatfinanciering van honderd miljard dollar per jaar vanaf In de raadsconclusies wordt er daarvoor een beroep gedaan op alle mogelijke vormen van financiering: private financiering, banken, innovatieve financieringsmechanismen, en regelingen binnen de International Civil Aviation Organization (ICAO) of International Maritime Organization (IMO) voor taksen op luchtvaart en scheepvaart. Het zal dus niet alleen gaan om publieke financiering. ETS in de luchtvaart is vooral na de Ministerraad Milieu erg actueel geworden. Inzake de opname van de luchtvaart in het ETS stelt de Europese Commissie voor om de toepassing van dit systeem nog even uit te stellen voor derde landen die de Europese luchthavens aandoen. Er zijn immers hoopgevende signalen binnen ICAO-fora dat er een internationaal systeem zou kunnen worden opgezet. Een aantal derde landen, waaronder de Verenigde Staten, India en China, aanvaardt niet dat hun luchtvaartmaatschappijen zouden moeten voldoen aan verplichtingen die worden opgelegd door de Europese regelgeving. Dat zou volgens hen de internationale markt verstoren. Het Ierse voorzitterschap zal proberen om hierover op korte termijn een akkoord te realiseren tussen de Raad en het Europees Parlement. Het overaanbod van rechten is aan bod gekomen naar aanleiding van het variapunt van de Poolse delegatie. Dat heeft te maken met een voorstel tot wijziging van de huidige ETSrichtlijn waarmee de Europese Commissie de situatie op de koolstofmarkt wil remediëren. Momenteel werkt die markt niet naar behoren omdat de koolstofprijs te laag is. Het is de bedoeling om een aantal emissierechten pas aan het einde van de handelsperiode vrij te geven. Dat is de zogenaamde backloading, maar daarover werd nog geen consensus bereikt. België begrijpt dat de Europese Commissie met dit voorstel komt omdat het binnen de huidige context onmiddellijk kan worden gerealiseerd. Tegelijkertijd vraagt België ook om meer structurele maatregelen die de markt op langere termijn meer zekerheid kunnen bieden. Mogelijke opties daarbij zijn set aside en een verhoging van de Europese doelstellingen. Daardoor zouden de emissierechten opnieuw meer gegeerd worden. Dat wordt nu besproken binnen de comitologieprocedure. De heer Hermes Sanctorum heeft begrepen dat elk land wordt opgeroepen om zijn engagementen in het kader van de snelstartfinanciering na te komen. Heeft België expliciet toegezegd dat het zijn engagement zou nakomen? Over de klimaatfinanciering op lange termijn is er onduidelijkheid. De interpretatie van het Kopenhagenakkoord zou ter discussie staan. In de periode zou er wereldwijd een jaarlijks bedrag van dertig miljard dollar worden bijeengebracht. Dat zou jaarlijks toenemen om in 2020 op te lopen tot honderd miljard dollar. Sommige landen echter gaan ervan uit dat er pas vanaf 2020 een engagement wordt verwacht. Komt dat ook ter sprake op de ministerraad? Het lid heeft begrepen dat de handhaving van het ETS in de luchtvaart wordt uitgesteld, maar dat het systeem niet echt wordt aangepast. Op welke termijn zou het nieuwe internationale systeem worden uitgewerkt? Mevrouw Marjan Decroos antwoordt dat de oproep aan de landen om hun engagementen na te komen heel algemeen geformuleerd was. België werd hierop dus niet aangesproken. De onderhandelaars in Doha zullen wellicht beter op deze vraag kunnen antwoorden. Ze weet niet of de interpretatie van het Kopenhagenakkoord over de langetermijnfinanciering op Europees niveau ter discussie staat. Ze vermoedt dat dit onderwerp ook aan bod zal komen in Doha.

6 6 Stuk 1853 ( ) Nr. 1 Het is de bedoeling dat de richtlijn over de emissiehandel voor de luchtvaart van kracht blijft, zeker voor vluchten binnen Europa. De Europese Commissie heeft hier alleen geoordeeld, op basis van hoopgevende signalen op de voorbije ICAO-vergadering. Het is niet zeker of de Commissie voor dit voorstel ook het vertrouwen zal krijgen van de Raad en van het Europees Parlement. De heer Bart Martens hoopt dat de CO 2 -prijs snel terug kan worden hersteld. Momenteel bedraagt die prijs slechts zes euro per ton. Het gevolg is dat in de Verenigde Staten, waar CO 2 niet geprijsd wordt, steenkool marktaandeel verliest en gas marktaandeel wint. Gas is er namelijk ongeveer de helft goedkoper dan in Europa door de ontwikkeling van schaliegas. In Europa is de tegengestelde evolutie aan de gang en dat ondanks het prijzen van de CO 2. Steenkool wint hier marktaandeel en gas verliest aandeel. Het is in het belang van België om te zorgen voor een redelijk niveau van de CO 2 -prijs. Zo wordt de druk hoog gehouden voor de ontwikkeling van CO 2 -besparende technologieën en energiebesparing. Het lid hoopt dat Europa op dit vlak snel resultaten kan boeken. Mevrouw Marjan Decroos deelt mee dat het jongste Carbon Market Report van de Europese Commissie in november 2012 is verschenen. In dat rapport werden enkele voorstellen geformuleerd om te remediëren aan de te lage prijs van de CO 2. Er werd echter nog geen concrete keuze gemaakt. Volgens de heer Bart Martens zijn er in dit verband een aantal mogelijkheden: de zogenaamde backloading, de set aside en het optrekken van het ambitieniveau. Als de Europese Commissie de externe kosten voor een deel wil internaliseren, zal ze een keuze moeten maken. Bart MARTENS, voorzitter Tine EERLINGEN, verslaggever

over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw

over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw stuk ingediend op 1415 (2011-2012) Nr. 1 21 december 2011 (2011-2012) Gedachtewisseling over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Gedachtewisseling. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door de heer Dirk de Kort

Gedachtewisseling. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door de heer Dirk de Kort stuk ingediend op 391 (2009-2010) Nr. 1 25 februari 2010 (2009-2010) Gedachtewisseling over het voorkooprecht van de gemeentelijke holdings op aandelen van transportnetbeheerders, met de voorzitters van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

betreffende het Vlaams Energiebedrijf

betreffende het Vlaams Energiebedrijf stuk ingediend op 465 (2009-2010) Nr. 2 8 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Jan Penris, Filip Dewinter en Johan Deckmyn, de dames Marijke Dillen en Marleen Van den Eynde en de heer

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Groenboek Zesde Staatshervorming

Nota van de Vlaamse Regering. Groenboek Zesde Staatshervorming stuk ingediend op 2185 (2013-2014) Nr. 11 25 februari 2014 (2013-2014) Nota van de Vlaamse Regering Groenboek Zesde Staatshervorming Gedachtewisseling Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk

Nadere informatie

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto Evaluatienota Klimaatbeleid 2005 Onderweg naar Kyoto Een evaluatie van het Nederlandse klimaatbeleid gericht op realisering van de verplichtingen in het Protocol van Kyoto Inhoudsopgave Evaluatienota Klimaatbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

Er werd mij gevraagd om mijn beleidsprioriteiten op een rijtje te zetten.

Er werd mij gevraagd om mijn beleidsprioriteiten op een rijtje te zetten. Donderdag 28 mei 2015 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Super SHE forum: prioriteiten voor de komende maanden & afsluitend woord Geachte aanwezigen, Dames

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Gedachtewisseling. over het businessplan van het Vlaams Energiebedrijf. Verslag

Gedachtewisseling. over het businessplan van het Vlaams Energiebedrijf. Verslag stuk ingediend op 2104 (2012-2013) Nr. 1 7 juni 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over het businessplan van het Vlaams Energiebedrijf Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9.

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5 Emissiehandel: wat en waarom? 8 Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9 Over de NEa 12 EU ETS industrie in 2014 17 EU

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking vergadering C51 BUI2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 5 november 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

De Europese worsteling met het klimaatpakket voor 2030

De Europese worsteling met het klimaatpakket voor 2030 Jan Peter Eveleens & Louise van Schaik De Europese worsteling met het klimaatpakket voor 2030 Het is zeer de vraag of de Europese Unie snel overeenstemming zal bereiken over haar klimaatpakket voor 2030.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Hoorzitting. over het dossier van de Gemeentelijke Holding, met prof. dr. Koen Schoors, hoofddocent vakgroep Algemene Economie, UGent.

Hoorzitting. over het dossier van de Gemeentelijke Holding, met prof. dr. Koen Schoors, hoofddocent vakgroep Algemene Economie, UGent. stuk ingediend op 1373 (2011-2012) Nr. 8 15 februari 2012 (2011-2012) Hoorzitting over het dossier van de Gemeentelijke Holding, met prof. dr. Koen Schoors, hoofddocent vakgroep Algemene Economie, UGent

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Klimaat en ontwikkeling

Klimaat en ontwikkeling Klimaat en ontwikkeling Een eerlijk en juridisch bindend klimaatakkoord is van groot belang voor ontwikkelingslanden, omdat deze landen dagelijks de gevolgen ondervinden van klimaatverandering die hoofdzakelijk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER GERHARD SCHMID Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.02 uur geopend) 2-003 Urgentverklaring 2-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan INHOUDSOPGAVE 1 Situatieschets

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 3 12 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie