De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011"

Transcriptie

1 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB 1 april 2011 Deze consultatie is aangekondigd via Open Boek Toezicht. Dit document is tevens beschikbaar via Open Boek Toezicht. Dit document heeft als bijlagen: 1 Wijzigingsregeling houdende aanpassingen op 3 toezichthouderregelingen 1 Wijzigingsregeling van de Regeling Staten Wft

2 Reacties Dit document wordt ter publieke consultatie aangeboden. De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) geeft belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op dit consultatiedocument alsmede alle bijbehorende consultatieversies van toezichthouderregelingen. Naar verwachting volgt in juni 2011 de publicatie van de toezichthouderregelingen in de Staatscourant. De bepalingen die in dit document genoemd zijn, zullen worden toegepast vanaf 31 december Dit document betreft dan ook uitsluitend die bepalingen. (zie verder onder Planning) Het insturen van een reactie op dit consultatiedocument is niet verplicht en heeft ten aanzien van de inzender geen consequenties. DNB zal reacties niet publiceren. Reacties dienen uiterlijk op 6 mei 2011 via post of per te worden gestuurd naar onderstaand adres. Contactgegevens Postadres: De Nederlandsche Bank N.V. Divisie Toezicht Beleid T.a.v. CRD III Implementatieproject Postbus AB AMSTERDAM met kopie aan en Website: Open Boek Toezicht (www.toezicht.dnb.nl) Voor vragen of voor meer informatie over deze consultatie kunt u kunt contact op nemen met: Bas-Jan Nieuwenhuijzen of Koen Holtring Divisie Toezicht Beleid Afdeling beleidsontwikkeling en implementatie cc en +31 (0) of +31 (0)

3 Inhoudsopgave Reacties...2 Inhoudsopgave...3 Toelichting...4 Opzet van dit consultatiedocument...4 Bijgevoegde documenten...4 Verwerkt commentaar op het preconsultatiedocument...5 Juridisch kader: hogere regelgeving...5 Voorbehoud...5 Planning...5 Onderwerpen...7 Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft Regeling securitisaties Wft Technische wijzigingen...9 Rapportageconsequenties...9 3

4 Toelichting Deze consultatie van de CRD III implementatie in toezichthouderregelingen en beleid van DNB volgt op de preconsultatie van de CRD III implementatie. 1 De voorliggende consultatie dient onderscheiden te worden van de op 11 november 2010 jl. uitgevoerde consultatie 2. Dit houdt verband met het feit dat de CRD III ten aanzien van verschillende onderwerpen, verscheidene inwerkingtredingsdata kent. De voorliggende consultatie wordt derhalve aangeduid als Consultatie CRD III implementatie tranche 2 en bevat de onderwerpen marktrisico, (her)securitisaties en enkele technische wijzigingen (verderop in het document nader toegelicht). De consultatie is in beginsel de laatste stap voor publicatie van toezichthouderregelingen in de Staatscourant. Die publicatie is voorzien voor juni Opzet van dit consultatiedocument Dit document bouwt voort op het op 18 oktober 2010 gepubliceerde preconsultatiedocument. In het preconsultatiedocument is een toelichting gegeven op de CRD III wijzigingen. Het consultatiedocument bespreekt alleen op hoofdlijnen de gemaakte keuzes ten aanzien van de implementatie van de CRD III wijzigingen in toezichthouderregelingen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op aspecten van de implementatie die in de consultatie afwijken van hetgeen eerder is aangekondigd. De ter consultatie aangeboden implementatie van de precieze bepalingen is terug te vinden in de 2 toezichthouderregelingen die als bijlage beschikbaar zijn bij dit document. In het hoofdstuk specifieke onderwerpen van dit document worden per toezichthouderregeling de belangrijkste aandachtspunten aangestipt alsmede eventueel gemaakte keuzes die in afwijking zijn van de in de preconsultatie aangekondigde keuzes. Bijgevoegde documenten De CRD III wordt onder meer geïmplementeerd in toezichthouderregelingen van DNB. Delen van CRD III zullen nog worden geïmplementeerd door wetgeving van het Ministerie van Financiën, waarvoor een afzonderlijke consultatie zal plaatsvinden. Daar waar wijzigingen in toezichthouderregelingen van DNB zijn voorzien, zijn als bijlage bij dit document de desbetreffende aanpassingen opgenomen. Deze bijlagen bestaan uit: 1 De preconsultatie vond plaats in de periode 18 oktober t/m 7 november 2010 en is terug te vinden op 2 De consultatie van de CRD III implementatie tranche 1 (w.o. beloningsbeleid) is terug te vinden op 4

5 o Een wijzigingsregeling voor de Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2011, de Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2011 en de Regeling securitisaties Wft o Een wijzigingsregeling voor de Regeling staten. De Regeling staten bevat wijzigingen die voortvloeien uit het voorgenomen besluit (dat hierbij geconsulteerd wordt) van DNB om de CRD III Corep- templates (inclusief indieningstermijnen en frequenties), welke ultimo 2012 zullen leiden tot de geharmoniseerde Corep- templates, reeds vanaf 31 december 2011 a.s. uit te vragen. Feitelijk betekent dit dat de uitvraag van de geharmoniseerde Coreptemplates in Nederland met één jaar wordt vervroegd. Dit geldt alleen voor banken. Voor beleggingsondernemingen is ervoor gekozen om de volledige uitvraag van de Corep- templates (inclusief indieningstermijnen en frequenties) pas in te voeren gelijktijdig met de geharmoniseerde Corep- templates. De inhoudelijke wijzigingen nav CRD III in de Corep- templates zullen voor beleggingsondernemingen wel per 31 december 2011 geïmplementeerd worden. Dit heeft geen consequenties voor welke templates worden uitgevraagd en de bestaande indieningstermijnen en frequenties. Zie voor verdere toelichting Rapportageconsequenties op pagina 8 e.v. Verwerkt commentaar op het preconsultatiedocument DNB heeft ten aanzien van de nu voorliggende onderwerpen op de preconsultatie geen reactie ontvangen. Juridisch kader: hogere regelgeving De wijzigingen die zijn opgenomen in de CRD III zullen deels aanleiding zijn tot aanpassing van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) onder de Wft. Voor de aanpassingen op wets- en amvb-niveau is het Ministerie van Financiën verantwoordelijk. Voorbehoud Ter voorbereiding op de publicatie in Staatscourant vindt nog een integrale juridische controleslag plaats om de onderlinge samenhang van de toezichthouderregelingen en andere beleidsuitingen van DNB te waarborgen. Planning De publicatie van dit consultatiedocument vindt plaats conform de planning zoals voorzien in het preconsultatiedocument in november vorig jaar. DNB blijft dus voornemens in juni 2011 de definitieve aanpassingen van de toezichthouderregelingen te publiceren, welke vervolgens per 31 december 2011 van toepassing zullen worden. 5

6 Wat Wanneer Consultatie CRD III implementatie tranche 2 (onderwerpen 1 april handelsboek (IRC en stressed-var), (her)securitisaties en sommige mei 2011 technische aanpassingen). Publicatie wijzigingsregelingen in Staatscourant Eind juni 2011 Inwerkingtreding 31 december

7 Onderwerpen Het onderstaande bespreekt per onderwerp / toezichthouderregeling de belangrijkste aandachtspunten van de CRD III implementatie. Hierbij wordt voortgebouwd op de desbetreffende secties in de preconsultatie. De bepalingen in de CRD III over het beloningsbeleid alsmede enkele onderdelen van de sectie technische wijzigingen zijn inwerking getreden per 1 januari 2011 jongstleden. Deze onderwerpen zijn dus geen onderdeel van deze consultatie. Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2010 De CRD III bevat wijzigingen die in de toezichthouderregeling van DNB geïmplementeerd dienen te worden. Deze wijzigingen zien vooral op: Interne modellen in het handelsboek, alsmede enkele technische aanpassingen: i. Introductie Incremental Risk Charge (IRC). De IRC vervangt de bestaande Incremental ii. iii. iv. Default Risk Charge (IDRC), wat effectief betekent dat instellingen met interne modellen voor marktrisico een groter kapitaalbeslag voor kredietrisico in het handelsboek moeten aanhouden. Introductie stressed-var (svar). Deze eis verhoogt de kapitaaleis voor alle posities onder de interne modellenbenadering van het handelsboek. Introductie interne modellenmethode voor correlation trading posities (alsmede de introductie van een separate standaardbenadering). Wijziging van de kapitaaleisen voor securitisaties niet zijnde correlation trading. De kapitaaleis voor deze securitisaties zal worden gebaseerd op het securitisatieraamwerk. Een overgangsregime zal van kracht zijn tot en met 31 december Standaardmethode voor het handelsboek: v. Verhoging van de risicoweging voor specifiek positierisico van aandelen van 2% of 4% naar 8%. Geen onderdeel van de consultatie vormt de ontwikkeling van een nieuw aanvraagformulier inclusief de documentatie van de vereisten voor marktrisicomodellen. Dit is met relevante partijen separaat besproken. Reikwijdte Banken en beleggingsondernemingen 7

8 Rapportagewijzigingen Zie algemeen voornemen om conform de CRD III Corep- templates uit te vragen vanaf 31 december 2011 a.s., hoofdstuk Rapportageconsequenties op pagina 8 en verder. Voor de marktrisico- rapportageformulieren geldt voorts dat DNB tevens voornemens is om met ingang van 31 december 2011 a.s. de materialiteitsgrens (niet de de minimis - bepaling) te laten vervallen. Dit is conform hetgeen door DNB is gepreconsulteerd op 18 oktober 2010 jl. en waarop geen bezwaren zijn ontvangen. DNB acht de eventuele lastenverzwaring die hiermee gepaard kan gaan aanvaardbaar, immers vanaf 31 december 2012 met de verplichte inwerkingtreding van de geharmoniseerde Corep- templates, komt de mogelijkheid deze materialiteitstoets toe te passen sowieso te vervallen. Overigens zullen de kapitaalsberekeningen voor marktrisico conform de voorliggende Wijzigingsregeling sowieso gemaakt moeten worden; dit staat los van de materialiteitstoets. Regeling securitisaties Wft 2010 De CRD III leidt tot wijzigingen van de toezichthouderregeling van DNB. De behandeling van securitisaties in het handelsboek wordt verzwaard. De behandeling in het handelsboek wordt gelijkgetrokken met de behandeling in het bankenboek met een uitzondering voor correlation trading. Voorts vinden er aanpassingen plaats aan de behandeling van hersecuritisaties in het handels- en bankenboek en worden definities geïntroduceerd van hersecuritisatie en hersecuritisatiepositie. Voor de berekening van de risicogewichten van securitisatieposities wordt in de CRD III onderscheid gemaakt tussen een securitisatiepositie en een hersecuritisatiepositie. De risicogewichten voor securitisatieposities blijven vooralsnog ongewijzigd, de gewichten voor hersecuritisatieposities komen beduidend hoger te liggen. Reikwijdte Banken en beleggingsondernemingen. Rapportagewijzigingen Zie onder hoofdstuk Rapportageconsequenties op pagina 8 en verder. 8

9 Technische wijzigingen In de Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posten Wft 2011 heeft een tweetal technische wijzigingen plaatsgevonden. Voor vorderingen op lokale en regionale overheden luidende en gefinancierd in de nationale munteenheid van de betrokken regionale en lagere overheden wordt, in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 2:8 een risicogewicht van 20% vastgesteld. Dit wijkt af van de hoofdregel zoals weergegeven in artikel 2:8, waarin wordt bepaald dat vorderingen op de regionale en lokale overheden hetzelfde risicogewicht hebben als vorderingen op de centrale overheid van het land waartoe die regionale en lokale overheden behoren In bijlage 5a wordt de uitzondering op de 0% weging van het kredietrisico van een credit default swap, verder gespecificeerd door vast te stellen dat het percentage voor het toekomstige kredietrisico van de instelling wordt beperkt tot het bedrag van de premies die nog niet door de entiteit aan de instelling zijn betaald. Rapportageconsequenties In onderstaande tabel wordt schematisch aangegeven welke wijzingen in de Corep- templates onderhanden zijn, inclusief de verwachte implementatie datum en voor welke ondernemingen dit relevant is. Hieronder wordt kort voor zowel banken als beleggingsondernemingen een toelichting op het voornemen van DNB voor invoering van de CRD III Corep- templates gegeven. Wat Implementatie per Voor wie CRD III Corep- templates 31 december 2011 Volledige invoering voor banken onder geconsolideerd toezicht Geharmoniseerde Corep- Templates 31 december 2012 Volledige invoering voor banken onder solo toezicht Volledige invoering voor beleggingsondernemingen Voortzetting voor banken onder geconsolideerd toezicht CRD IV Corep- Templates 31 december 2013* Banken (zowel geconsolideerd als solo) en beleggingsondernemingen *) Eea is afhankelijk van de voortgang die de Europese Commissie maakt met het afronden van de CRD IV en de voortgang die EBA vervolgens boekt op het afronden van de bijbehorende templates. 9

10 Voor banken DNB is voornemens vanaf de rapportageformulieren die geraakt worden door de wijzigingen in de CRD als gevolg van de CRD III uit te vragen geheel conform de voorziene situatie van COREP per ultimo De onlangs gewijzigde Regeling staten Wft 2011 wordt voor dit doel opnieuw aangepast, om de gewijzigde indieningstermijnen en frequenties daarin correct op te nemen. De Wijzigingsregeling voor de Regeling staten zelf wordt hiermee eveneens ter consultatie aangeboden. De wijzigingen in de Regeling staten betreffen 3 rapportagefrequenties. De frequentie van de templates Group Solvency, CR SEC SA en CR SEC DETAILS wordt per kalenderkwartaal. Voor het CR SEC DETAILS template geldt deze frequentie voor zowel SA als voor IRB banken. Ook worden de indieningstermijnen voor de Corep rapportages gelijkgetrokken naar uiterlijk de laatste werkdag van de maand volgend op de verslagperiode. De consultatie van de onlangs gewijzigde Regeling staten is op 28 maart 2011 gesloten. Op die consultatie zijn geen reacties ontvangen. In deze huidige consultatie van de Regeling staten wordt dan ook uitsluitend de 3 bovengenoemde wijzigingen in rapportagefrequenties en de wijzigingen in de indieningstermijnen voor Corep rapportages geconsulteerd. DNB zal de modellen van de rapportageformulieren in E-line niet consulteren. Er zijn ten aanzien van de invulling van deze modellen geen nationale vrijheidsgraden, anders dan het überhaupt uitvragen van de rapportageformulieren. EBA heeft op dit moment de definitieve CRD III Corep- templates nog niet gepubliceerd, verwachting is dat deze in mei/ juni beschikbaar zijn. Dit moment zal alsdan gelden als moment van vaststelling op basis waarvan de instellingen hun systemen kunnen aanpassen. Feitelijk betekent dit voornemen van DNB dat gedurende 2012 de rapportageformulieren uitgevraagd worden conform de voorziene situatie van 2013 en verder. EBA is momenteel tevens bezig de geharmoniseerde Corep- rapportagetemplates af te ronden. Deze geharmoniseerde Corep- templates treden in werking per ultimo De verwachting van DNB is dat de CRD III Corep- templates inhoudelijk niet of nauwelijks af zullen wijken van de geharmoniseerde Corep- templates. Het voornemen van DNB is derhalve om gedurende 2012 al de volledige Corep- templates uit te vragen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het voornemen van DNB alleen betrekking heeft op de geconsolideerde rapportageverplichtingen. De rapportages welke instellingen onder solo toezicht moeten in dienen (inclusief rapportagetermijnen en frequenties) worden (conform de consultatie van de Regeling staten), gelijktijdig met de geharmoniseerde Corep- templates, per ultimo 2012 uitgebreid. Een gedeeltelijke invoering van de CRD III aanpassingen in COREP per wordt door DNB niet wenselijk geacht omdat dit zou betekenen dat de rapportageformulieren andermaal aangepast dienen te worden per ultimo 2012 (conform de geharmoniseerde EBA- templates). Tijdelijk 10

11 afwijkende indieningfrequenties van de betreffende formulieren gedurende de periode Q t/m Q biedt naar inschatting van DNB weinig effectieve lastenverlichting. Ten eerste omdat deze potentiële ruimte formulieren betreft waarvan de berekening ook vereist is voor de indiening van andere formulieren en ten tweede omdat de formulieren slechts ingediend dienen te worden door een beperkt aantal instellingen relevant is. Bovendien zou uitstel van de nieuwe rapportageformulieren in ieder geval voor de marktrisico en securitisatie rapportages impliceren dat de formulieren niet meer aansluiten bij de herziene regelgeving. Zie voor de frequenties van de rapportages, de Wijzigingsregeling voor de Regeling Staten in de bijlage. DNB heeft geen signalen ontvangen dat gedurende 2012 de COREP templates nog aan wijzigingen onderhevig zullen zijn, voor zover de templates betrekking hebben op CRD III. De eerstvolgende wijziging van de rapportagetemplates zal plaatsvinden ogv CRD IV en, afhankelijk van afronding van de CRD IV door de Europese Commissie, het is niet te verwachten dat EBA, met inachtneming van consultatietermijnen richting de sector, dit eerder dan eind 2013 gereed zal hebben. De uitvraag cf. de geharmoniseerde Corep templates voor CRD III zal dus naar verwachting op zijn minst kunnen gelden voor de periode 2012 en Voor beleggingsondernemingen De inhoudelijke wijzigingen in de rapportageformulieren zullen, voor beleggingsondernemingen, worden geïmplementeerd. Net als voor banken zal DNB de modellen van de huidige rapportageformulieren in E-line niet consulteren. Er zijn ten aanzien van de invulling van deze modellen geen nationale vrijheidsgraden, anders dan het überhaupt uitvragen van de rapportageformulieren. EBA heeft op dit moment de definitieve CRD III Corep- templates nog niet gepubliceerd, verwachting is dat deze in april/ mei beschikbaar zijn. Dit moment zal alsdan gelden als moment van vaststelling op basis waarvan de instellingen hun systemen kunnen aanpassen. Voor wat betreft de volledige aansluiting bij de Corep- templates is het voornemen van DNB om dit gelijktijdig met de geharmoniseerde Corep- templates per ultimo 2012 te doen. De rapportageformulieren voor beleggingsondernemingen bevatten veel maatwerk. Aansluiting bij de CRD III Corep- templates per 31 december 2011 wordt door DNB, wegens het maatwerk in de rapportages, voor beleggingsondernemingen niet haalbaar geacht. Voor beleggingsondernemingen vinden in deze consultatie geen wijzigingen plaats in de Regeling staten. DNB wil wel onder de aandacht brengen dat de vrijheidsgraden in de uit te vragen rapportages voor beleggingsondernemingen, waar in het huidige rapportage kader gebruik van gemaakt worden, met de implementatie van de geharmoniseerde Corep- templates per ultimo 2012 zullen verdwijnen. Vanaf 11

12 2013 zal DNB voor beleggingsondernemingen dan ook de geharmoniseerde Corep- templates volledig uitvragen. 12

Historisch document: verstreken consultatie. De Nederlandsche Bank N.V. Securitisatie. Consultatiedocument (implementatie Bazel II) nr.

Historisch document: verstreken consultatie. De Nederlandsche Bank N.V. Securitisatie. Consultatiedocument (implementatie Bazel II) nr. De Nederlandsche Bank N.V. Securitisatie Consultatiedocument (implementatie Bazel II) nr. K04A/NL maart 2005 De Nederlandsche Bank geeft marktpartijen de gelegenheid commentaar te leveren op dit consultatiedocument.

Nadere informatie

Regeling staten financiële ondernemingen Wft

Regeling staten financiële ondernemingen Wft DNB Regeling staten financiële ondernemingen Wft Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 12 december 2006, nr. Juza/2006/02470/IH, houdende uitvoering van de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL 31 maart 2010 De Nederlandsche Bank bedankt de verschillende marktpartijen voor hun reacties op het consultatiedocument Implementatie Solvency

Nadere informatie

Consultatiedocument SOLVENCY II BASIC. Nieuw toezichtkader voor natura-uitvaart verzekeraars en kleine schade- en levensverzekeraars. Reacties t.a.v.

Consultatiedocument SOLVENCY II BASIC. Nieuw toezichtkader voor natura-uitvaart verzekeraars en kleine schade- en levensverzekeraars. Reacties t.a.v. Consultatiedocument SOLVENCY II BASIC Nieuw toezichtkader voor natura-uitvaart verzekeraars en kleine schade- en levensverzekeraars Reacties t.a.v.: Mw. H.M. Stijnen en Dhr. P.J. Hoekstra Mailadres: Solvency2@dnb.nl

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn 1 Inleiding In de zomer van 2011 heeft het ministerie van Financiën, als een van de eerste

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code rapport over de evaluatie en actualisering van de Nederlandse corporate governance code juni 2008 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE Den Haag www.corpgov.nl

Nadere informatie

ZBO-BEGROTING 2012 DE NEDERLANDSCHE BANK NV

ZBO-BEGROTING 2012 DE NEDERLANDSCHE BANK NV ZBO-BEGROTING 2012 DE NEDERLANDSCHE BANK NV Definitieve versie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen AMSTERDAM 24 november 2011 INHOUDSOPGAVE TER INLEIDING... 3 HIGHLIGHTS 2012... 4 1 TOEZICHT ALGEMEEN:

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP RB 749/09 8 december 2009 (vervangt RB 621/09 6 oktober 2009) DELTA LLOYD GROEP Reglement voorwetenschap en

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2006

Ten geleide bij editie 2006 Ten geleide bij editie 2006 ALGEMEEN Voor u ligt wederom een nieuwe editie van de en voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote ondernemingen. In deze bundel is weer een groot aantal aanpassingen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten JANUARI 2014 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 1. Inleiding 2. Wet op het financieel toezicht Naast de verslaggevingsregels in Titel 9 Boek 2 BW en IFRS is er meer wet- en regelgeving in Nederland

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014 juni 2014 NBA-handreiking 1126 NBA-handreiking 11xx Van toepassing op: Onderwerp De accountant die betrokken is bij juridische fusie en splitsing Datum: juni 2014 Status: Relevante regelgeving NBA-handreiking,

Nadere informatie