De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB. 1 april 2011"

Transcriptie

1 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD III Implementatie in toezichthouderregelingen en nader beleid van DNB 1 april 2011 Deze consultatie is aangekondigd via Open Boek Toezicht. Dit document is tevens beschikbaar via Open Boek Toezicht. Dit document heeft als bijlagen: 1 Wijzigingsregeling houdende aanpassingen op 3 toezichthouderregelingen 1 Wijzigingsregeling van de Regeling Staten Wft

2 Reacties Dit document wordt ter publieke consultatie aangeboden. De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) geeft belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op dit consultatiedocument alsmede alle bijbehorende consultatieversies van toezichthouderregelingen. Naar verwachting volgt in juni 2011 de publicatie van de toezichthouderregelingen in de Staatscourant. De bepalingen die in dit document genoemd zijn, zullen worden toegepast vanaf 31 december Dit document betreft dan ook uitsluitend die bepalingen. (zie verder onder Planning) Het insturen van een reactie op dit consultatiedocument is niet verplicht en heeft ten aanzien van de inzender geen consequenties. DNB zal reacties niet publiceren. Reacties dienen uiterlijk op 6 mei 2011 via post of per te worden gestuurd naar onderstaand adres. Contactgegevens Postadres: De Nederlandsche Bank N.V. Divisie Toezicht Beleid T.a.v. CRD III Implementatieproject Postbus AB AMSTERDAM met kopie aan en Website: Open Boek Toezicht ( Voor vragen of voor meer informatie over deze consultatie kunt u kunt contact op nemen met: Bas-Jan Nieuwenhuijzen of Koen Holtring Divisie Toezicht Beleid Afdeling beleidsontwikkeling en implementatie cc en +31 (0) of +31 (0)

3 Inhoudsopgave Reacties...2 Inhoudsopgave...3 Toelichting...4 Opzet van dit consultatiedocument...4 Bijgevoegde documenten...4 Verwerkt commentaar op het preconsultatiedocument...5 Juridisch kader: hogere regelgeving...5 Voorbehoud...5 Planning...5 Onderwerpen...7 Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft Regeling securitisaties Wft Technische wijzigingen...9 Rapportageconsequenties...9 3

4 Toelichting Deze consultatie van de CRD III implementatie in toezichthouderregelingen en beleid van DNB volgt op de preconsultatie van de CRD III implementatie. 1 De voorliggende consultatie dient onderscheiden te worden van de op 11 november 2010 jl. uitgevoerde consultatie 2. Dit houdt verband met het feit dat de CRD III ten aanzien van verschillende onderwerpen, verscheidene inwerkingtredingsdata kent. De voorliggende consultatie wordt derhalve aangeduid als Consultatie CRD III implementatie tranche 2 en bevat de onderwerpen marktrisico, (her)securitisaties en enkele technische wijzigingen (verderop in het document nader toegelicht). De consultatie is in beginsel de laatste stap voor publicatie van toezichthouderregelingen in de Staatscourant. Die publicatie is voorzien voor juni Opzet van dit consultatiedocument Dit document bouwt voort op het op 18 oktober 2010 gepubliceerde preconsultatiedocument. In het preconsultatiedocument is een toelichting gegeven op de CRD III wijzigingen. Het consultatiedocument bespreekt alleen op hoofdlijnen de gemaakte keuzes ten aanzien van de implementatie van de CRD III wijzigingen in toezichthouderregelingen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op aspecten van de implementatie die in de consultatie afwijken van hetgeen eerder is aangekondigd. De ter consultatie aangeboden implementatie van de precieze bepalingen is terug te vinden in de 2 toezichthouderregelingen die als bijlage beschikbaar zijn bij dit document. In het hoofdstuk specifieke onderwerpen van dit document worden per toezichthouderregeling de belangrijkste aandachtspunten aangestipt alsmede eventueel gemaakte keuzes die in afwijking zijn van de in de preconsultatie aangekondigde keuzes. Bijgevoegde documenten De CRD III wordt onder meer geïmplementeerd in toezichthouderregelingen van DNB. Delen van CRD III zullen nog worden geïmplementeerd door wetgeving van het Ministerie van Financiën, waarvoor een afzonderlijke consultatie zal plaatsvinden. Daar waar wijzigingen in toezichthouderregelingen van DNB zijn voorzien, zijn als bijlage bij dit document de desbetreffende aanpassingen opgenomen. Deze bijlagen bestaan uit: 1 De preconsultatie vond plaats in de periode 18 oktober t/m 7 november 2010 en is terug te vinden op 2 De consultatie van de CRD III implementatie tranche 1 (w.o. beloningsbeleid) is terug te vinden op 4

5 o Een wijzigingsregeling voor de Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2011, de Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2011 en de Regeling securitisaties Wft o Een wijzigingsregeling voor de Regeling staten. De Regeling staten bevat wijzigingen die voortvloeien uit het voorgenomen besluit (dat hierbij geconsulteerd wordt) van DNB om de CRD III Corep- templates (inclusief indieningstermijnen en frequenties), welke ultimo 2012 zullen leiden tot de geharmoniseerde Corep- templates, reeds vanaf 31 december 2011 a.s. uit te vragen. Feitelijk betekent dit dat de uitvraag van de geharmoniseerde Coreptemplates in Nederland met één jaar wordt vervroegd. Dit geldt alleen voor banken. Voor beleggingsondernemingen is ervoor gekozen om de volledige uitvraag van de Corep- templates (inclusief indieningstermijnen en frequenties) pas in te voeren gelijktijdig met de geharmoniseerde Corep- templates. De inhoudelijke wijzigingen nav CRD III in de Corep- templates zullen voor beleggingsondernemingen wel per 31 december 2011 geïmplementeerd worden. Dit heeft geen consequenties voor welke templates worden uitgevraagd en de bestaande indieningstermijnen en frequenties. Zie voor verdere toelichting Rapportageconsequenties op pagina 8 e.v. Verwerkt commentaar op het preconsultatiedocument DNB heeft ten aanzien van de nu voorliggende onderwerpen op de preconsultatie geen reactie ontvangen. Juridisch kader: hogere regelgeving De wijzigingen die zijn opgenomen in de CRD III zullen deels aanleiding zijn tot aanpassing van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) onder de Wft. Voor de aanpassingen op wets- en amvb-niveau is het Ministerie van Financiën verantwoordelijk. Voorbehoud Ter voorbereiding op de publicatie in Staatscourant vindt nog een integrale juridische controleslag plaats om de onderlinge samenhang van de toezichthouderregelingen en andere beleidsuitingen van DNB te waarborgen. Planning De publicatie van dit consultatiedocument vindt plaats conform de planning zoals voorzien in het preconsultatiedocument in november vorig jaar. DNB blijft dus voornemens in juni 2011 de definitieve aanpassingen van de toezichthouderregelingen te publiceren, welke vervolgens per 31 december 2011 van toepassing zullen worden. 5

6 Wat Wanneer Consultatie CRD III implementatie tranche 2 (onderwerpen 1 april handelsboek (IRC en stressed-var), (her)securitisaties en sommige mei 2011 technische aanpassingen). Publicatie wijzigingsregelingen in Staatscourant Eind juni 2011 Inwerkingtreding 31 december

7 Onderwerpen Het onderstaande bespreekt per onderwerp / toezichthouderregeling de belangrijkste aandachtspunten van de CRD III implementatie. Hierbij wordt voortgebouwd op de desbetreffende secties in de preconsultatie. De bepalingen in de CRD III over het beloningsbeleid alsmede enkele onderdelen van de sectie technische wijzigingen zijn inwerking getreden per 1 januari 2011 jongstleden. Deze onderwerpen zijn dus geen onderdeel van deze consultatie. Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2010 De CRD III bevat wijzigingen die in de toezichthouderregeling van DNB geïmplementeerd dienen te worden. Deze wijzigingen zien vooral op: Interne modellen in het handelsboek, alsmede enkele technische aanpassingen: i. Introductie Incremental Risk Charge (IRC). De IRC vervangt de bestaande Incremental ii. iii. iv. Default Risk Charge (IDRC), wat effectief betekent dat instellingen met interne modellen voor marktrisico een groter kapitaalbeslag voor kredietrisico in het handelsboek moeten aanhouden. Introductie stressed-var (svar). Deze eis verhoogt de kapitaaleis voor alle posities onder de interne modellenbenadering van het handelsboek. Introductie interne modellenmethode voor correlation trading posities (alsmede de introductie van een separate standaardbenadering). Wijziging van de kapitaaleisen voor securitisaties niet zijnde correlation trading. De kapitaaleis voor deze securitisaties zal worden gebaseerd op het securitisatieraamwerk. Een overgangsregime zal van kracht zijn tot en met 31 december Standaardmethode voor het handelsboek: v. Verhoging van de risicoweging voor specifiek positierisico van aandelen van 2% of 4% naar 8%. Geen onderdeel van de consultatie vormt de ontwikkeling van een nieuw aanvraagformulier inclusief de documentatie van de vereisten voor marktrisicomodellen. Dit is met relevante partijen separaat besproken. Reikwijdte Banken en beleggingsondernemingen 7

8 Rapportagewijzigingen Zie algemeen voornemen om conform de CRD III Corep- templates uit te vragen vanaf 31 december 2011 a.s., hoofdstuk Rapportageconsequenties op pagina 8 en verder. Voor de marktrisico- rapportageformulieren geldt voorts dat DNB tevens voornemens is om met ingang van 31 december 2011 a.s. de materialiteitsgrens (niet de de minimis - bepaling) te laten vervallen. Dit is conform hetgeen door DNB is gepreconsulteerd op 18 oktober 2010 jl. en waarop geen bezwaren zijn ontvangen. DNB acht de eventuele lastenverzwaring die hiermee gepaard kan gaan aanvaardbaar, immers vanaf 31 december 2012 met de verplichte inwerkingtreding van de geharmoniseerde Corep- templates, komt de mogelijkheid deze materialiteitstoets toe te passen sowieso te vervallen. Overigens zullen de kapitaalsberekeningen voor marktrisico conform de voorliggende Wijzigingsregeling sowieso gemaakt moeten worden; dit staat los van de materialiteitstoets. Regeling securitisaties Wft 2010 De CRD III leidt tot wijzigingen van de toezichthouderregeling van DNB. De behandeling van securitisaties in het handelsboek wordt verzwaard. De behandeling in het handelsboek wordt gelijkgetrokken met de behandeling in het bankenboek met een uitzondering voor correlation trading. Voorts vinden er aanpassingen plaats aan de behandeling van hersecuritisaties in het handels- en bankenboek en worden definities geïntroduceerd van hersecuritisatie en hersecuritisatiepositie. Voor de berekening van de risicogewichten van securitisatieposities wordt in de CRD III onderscheid gemaakt tussen een securitisatiepositie en een hersecuritisatiepositie. De risicogewichten voor securitisatieposities blijven vooralsnog ongewijzigd, de gewichten voor hersecuritisatieposities komen beduidend hoger te liggen. Reikwijdte Banken en beleggingsondernemingen. Rapportagewijzigingen Zie onder hoofdstuk Rapportageconsequenties op pagina 8 en verder. 8

9 Technische wijzigingen In de Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posten Wft 2011 heeft een tweetal technische wijzigingen plaatsgevonden. Voor vorderingen op lokale en regionale overheden luidende en gefinancierd in de nationale munteenheid van de betrokken regionale en lagere overheden wordt, in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 2:8 een risicogewicht van 20% vastgesteld. Dit wijkt af van de hoofdregel zoals weergegeven in artikel 2:8, waarin wordt bepaald dat vorderingen op de regionale en lokale overheden hetzelfde risicogewicht hebben als vorderingen op de centrale overheid van het land waartoe die regionale en lokale overheden behoren In bijlage 5a wordt de uitzondering op de 0% weging van het kredietrisico van een credit default swap, verder gespecificeerd door vast te stellen dat het percentage voor het toekomstige kredietrisico van de instelling wordt beperkt tot het bedrag van de premies die nog niet door de entiteit aan de instelling zijn betaald. Rapportageconsequenties In onderstaande tabel wordt schematisch aangegeven welke wijzingen in de Corep- templates onderhanden zijn, inclusief de verwachte implementatie datum en voor welke ondernemingen dit relevant is. Hieronder wordt kort voor zowel banken als beleggingsondernemingen een toelichting op het voornemen van DNB voor invoering van de CRD III Corep- templates gegeven. Wat Implementatie per Voor wie CRD III Corep- templates 31 december 2011 Volledige invoering voor banken onder geconsolideerd toezicht Geharmoniseerde Corep- Templates 31 december 2012 Volledige invoering voor banken onder solo toezicht Volledige invoering voor beleggingsondernemingen Voortzetting voor banken onder geconsolideerd toezicht CRD IV Corep- Templates 31 december 2013* Banken (zowel geconsolideerd als solo) en beleggingsondernemingen *) Eea is afhankelijk van de voortgang die de Europese Commissie maakt met het afronden van de CRD IV en de voortgang die EBA vervolgens boekt op het afronden van de bijbehorende templates. 9

10 Voor banken DNB is voornemens vanaf de rapportageformulieren die geraakt worden door de wijzigingen in de CRD als gevolg van de CRD III uit te vragen geheel conform de voorziene situatie van COREP per ultimo De onlangs gewijzigde Regeling staten Wft 2011 wordt voor dit doel opnieuw aangepast, om de gewijzigde indieningstermijnen en frequenties daarin correct op te nemen. De Wijzigingsregeling voor de Regeling staten zelf wordt hiermee eveneens ter consultatie aangeboden. De wijzigingen in de Regeling staten betreffen 3 rapportagefrequenties. De frequentie van de templates Group Solvency, CR SEC SA en CR SEC DETAILS wordt per kalenderkwartaal. Voor het CR SEC DETAILS template geldt deze frequentie voor zowel SA als voor IRB banken. Ook worden de indieningstermijnen voor de Corep rapportages gelijkgetrokken naar uiterlijk de laatste werkdag van de maand volgend op de verslagperiode. De consultatie van de onlangs gewijzigde Regeling staten is op 28 maart 2011 gesloten. Op die consultatie zijn geen reacties ontvangen. In deze huidige consultatie van de Regeling staten wordt dan ook uitsluitend de 3 bovengenoemde wijzigingen in rapportagefrequenties en de wijzigingen in de indieningstermijnen voor Corep rapportages geconsulteerd. DNB zal de modellen van de rapportageformulieren in E-line niet consulteren. Er zijn ten aanzien van de invulling van deze modellen geen nationale vrijheidsgraden, anders dan het überhaupt uitvragen van de rapportageformulieren. EBA heeft op dit moment de definitieve CRD III Corep- templates nog niet gepubliceerd, verwachting is dat deze in mei/ juni beschikbaar zijn. Dit moment zal alsdan gelden als moment van vaststelling op basis waarvan de instellingen hun systemen kunnen aanpassen. Feitelijk betekent dit voornemen van DNB dat gedurende 2012 de rapportageformulieren uitgevraagd worden conform de voorziene situatie van 2013 en verder. EBA is momenteel tevens bezig de geharmoniseerde Corep- rapportagetemplates af te ronden. Deze geharmoniseerde Corep- templates treden in werking per ultimo De verwachting van DNB is dat de CRD III Corep- templates inhoudelijk niet of nauwelijks af zullen wijken van de geharmoniseerde Corep- templates. Het voornemen van DNB is derhalve om gedurende 2012 al de volledige Corep- templates uit te vragen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het voornemen van DNB alleen betrekking heeft op de geconsolideerde rapportageverplichtingen. De rapportages welke instellingen onder solo toezicht moeten in dienen (inclusief rapportagetermijnen en frequenties) worden (conform de consultatie van de Regeling staten), gelijktijdig met de geharmoniseerde Corep- templates, per ultimo 2012 uitgebreid. Een gedeeltelijke invoering van de CRD III aanpassingen in COREP per wordt door DNB niet wenselijk geacht omdat dit zou betekenen dat de rapportageformulieren andermaal aangepast dienen te worden per ultimo 2012 (conform de geharmoniseerde EBA- templates). Tijdelijk 10

11 afwijkende indieningfrequenties van de betreffende formulieren gedurende de periode Q t/m Q biedt naar inschatting van DNB weinig effectieve lastenverlichting. Ten eerste omdat deze potentiële ruimte formulieren betreft waarvan de berekening ook vereist is voor de indiening van andere formulieren en ten tweede omdat de formulieren slechts ingediend dienen te worden door een beperkt aantal instellingen relevant is. Bovendien zou uitstel van de nieuwe rapportageformulieren in ieder geval voor de marktrisico en securitisatie rapportages impliceren dat de formulieren niet meer aansluiten bij de herziene regelgeving. Zie voor de frequenties van de rapportages, de Wijzigingsregeling voor de Regeling Staten in de bijlage. DNB heeft geen signalen ontvangen dat gedurende 2012 de COREP templates nog aan wijzigingen onderhevig zullen zijn, voor zover de templates betrekking hebben op CRD III. De eerstvolgende wijziging van de rapportagetemplates zal plaatsvinden ogv CRD IV en, afhankelijk van afronding van de CRD IV door de Europese Commissie, het is niet te verwachten dat EBA, met inachtneming van consultatietermijnen richting de sector, dit eerder dan eind 2013 gereed zal hebben. De uitvraag cf. de geharmoniseerde Corep templates voor CRD III zal dus naar verwachting op zijn minst kunnen gelden voor de periode 2012 en Voor beleggingsondernemingen De inhoudelijke wijzigingen in de rapportageformulieren zullen, voor beleggingsondernemingen, worden geïmplementeerd. Net als voor banken zal DNB de modellen van de huidige rapportageformulieren in E-line niet consulteren. Er zijn ten aanzien van de invulling van deze modellen geen nationale vrijheidsgraden, anders dan het überhaupt uitvragen van de rapportageformulieren. EBA heeft op dit moment de definitieve CRD III Corep- templates nog niet gepubliceerd, verwachting is dat deze in april/ mei beschikbaar zijn. Dit moment zal alsdan gelden als moment van vaststelling op basis waarvan de instellingen hun systemen kunnen aanpassen. Voor wat betreft de volledige aansluiting bij de Corep- templates is het voornemen van DNB om dit gelijktijdig met de geharmoniseerde Corep- templates per ultimo 2012 te doen. De rapportageformulieren voor beleggingsondernemingen bevatten veel maatwerk. Aansluiting bij de CRD III Corep- templates per 31 december 2011 wordt door DNB, wegens het maatwerk in de rapportages, voor beleggingsondernemingen niet haalbaar geacht. Voor beleggingsondernemingen vinden in deze consultatie geen wijzigingen plaats in de Regeling staten. DNB wil wel onder de aandacht brengen dat de vrijheidsgraden in de uit te vragen rapportages voor beleggingsondernemingen, waar in het huidige rapportage kader gebruik van gemaakt worden, met de implementatie van de geharmoniseerde Corep- templates per ultimo 2012 zullen verdwijnen. Vanaf 11

12 2013 zal DNB voor beleggingsondernemingen dan ook de geharmoniseerde Corep- templates volledig uitvragen. 12

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie Regeling staten financiële ondernemingen 3 maart 2014 Inhoud 1. Reacties... 2 2. Toelichting... 3 2.1 CRD IV en CRR: gevolgen voor het nationaal regelkader... 3 2.2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12186 8 juli 2011 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 28 juli 2011 tot wijziging van de Regeling staten financiële

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico - 1 - Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico MEI 2008 - 2 - De aanvraag DNB kan een financiële onderneming

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010

De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie. CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 De Nederlandsche Bank N.V. Consultatie CRD II Implementatie (nieuwe) Regeling Hybride kapitaalinstrumenten banken 2010 28 juni 2010 1 Regeling van De Nederlandsche Bank NV van [datum], tot vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1432 18 nuari 2016 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 7 nuari 2016 houdende regels met betrekking tot het prudentieel

Nadere informatie

CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start

CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start CRR en CRD IV: laatste loodjes voor de start Op 1 januari 2014 treden de Europese verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation (CRR), nr. 575/2013) en de bijbehorende Europese richtlijn

Nadere informatie

Reactie op ontvangen commentaar naar aanleiding van de consultatie CRD II implementatie

Reactie op ontvangen commentaar naar aanleiding van de consultatie CRD II implementatie Reactie op ontvangen commentaar naar aanleiding van de consultatie CRD II implementatie De Nederlandsche Bank heeft de wijzigingen welke geïnitieerd zijn door CRD II en die geïmplementeerd dienen te worden

Nadere informatie

T.a.v. de directie. Geachte directie,

T.a.v. de directie. Geachte directie, Toezicht verzekeraars Postbus 98 1000 AB Amsterdam T.a.v. de directie Datum Uw kenmerk Behandeld door Hijl, V.S.M. (ir. mw) RC Veenstra, D. Doorkiesnummer Bijlage(n) 2 Onderwerp Toepassing EIOPA Preparatory

Nadere informatie

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw,

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw, Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Drs. H.J. Brouwer Directie Aan de instellingen zoals bedoeld in de artikelen 2:11, 2:12 en 2:13, eerste lid, artikel 2:19, artikel 3:111, eerste lid, en artikel 2:96

Nadere informatie

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen.

Ja, hier ben ik mee bekend. Voor mijn reactie op dit bericht verwijs ik naar de antwoorden op de onderstaande vragen. 2015Z03278 Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en voor Wonen en Rijksdienst over het bericht "ABN AMRO CFO: Nieuwe kapitaalbodems kunnen buffer

Nadere informatie

Wijziging Regeling staten financiële ondernemingen Wft

Wijziging Regeling staten financiële ondernemingen Wft DNB Wijziging Regeling staten financiële ondernemingen Wft Regeling van de Nederlandsche Bank NV van 10 december 2007, nr. Juza/2007/01900/kve, houdende wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17099 29 oktober 2010 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 26 oktober 2010 tot vaststelling van de voorwaarden

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 5, tweede en derde lid, 6, derde lid, en artikel 21, tweede lid, van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft;

Gelet op de artikelen 5, tweede en derde lid, 6, derde lid, en artikel 21, tweede lid, van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft; Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van [datum] houdende regels met betrekking tot het prudentieel toezicht op verzekeraars met beperkte risico-omvang (Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Aanhef. De Nederlandsche Bank N.V., Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Aanhef. De Nederlandsche Bank N.V., Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; Aanhef De Nederlandsche Bank N.V., Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; Gelet op de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste lid, en artikel 135, tweede en vijfde lid, van het Besluit

Nadere informatie

CRD IV alert. eind 2013

CRD IV alert. eind 2013 CRD IV alert eind 2013 zzzz INHOUD CRD IV: laatste loodjes voor de deadline Waivers vervallen en opnieuw beoordelen Doe mee aan Onderzoek UITDAGINGEN CRD IV rapportage Validatieregels CRD IV/CRR COREP/FINREP

Nadere informatie

Regeling staten financiële ondernemingen Wft met wijzigingen ten behoeve van de DGS-rapportageplicht

Regeling staten financiële ondernemingen Wft met wijzigingen ten behoeve van de DGS-rapportageplicht Regeling staten financiële ondernemingen Wft met wijzigingen ten behoeve van de DGS-rapportageplicht Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 12 december 2006, nr. Juza/2006/02470/IH, houdende uitvoering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende Bepalingen. Hoofdstuk 2. Kwartaalstaten. Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen. Artikel 1.1.

Hoofdstuk 1. Inleidende Bepalingen. Hoofdstuk 2. Kwartaalstaten. Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen. Artikel 1.1. Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 30 maart 2007,nr. Juza/2007/00014/CLR, houdende regels met betrekking tot het rapportagekader als bedoeld in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1810 Vragen van de leden

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een

Nadere informatie

Geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht verzekeraars. Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl. Handelsregister 3300 3396

Geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht verzekeraars. Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl. Handelsregister 3300 3396 De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht verzekeraars Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Handelsregister 3300 3396 Onderwerp Aandachtspunten Day One rapportage Geachte directie, Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een intern model voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het marktrisico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een intern model voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het marktrisico Aanvraagformulier voor het gebruik van een intern model voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het marktrisico De Nederlandsche Bank April 2011 Aanvraagformulier en toelichting Disclaimer:

Nadere informatie

Aankondiging aanvullende nationale staten. Geachte,

Aankondiging aanvullende nationale staten. Geachte, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht beleid Verzekeraars Postbus 98 1000 AB Amsterdam 0205249111 www.dnb.nl Onderwerp Aankondiging aanvullende nationale staten Handelsregister 3300 3396 Geachte, Met deze

Nadere informatie

ECB-OPENBAAR. Aan: de leiding van belangrijke banken. Frankfurt am Main, 28 juli 2017

ECB-OPENBAAR. Aan: de leiding van belangrijke banken. Frankfurt am Main, 28 juli 2017 DANIÈLE NOUY Voorzitter van de Raad van Toezicht ECB-OPENBAAR Aan: de leiding van belangrijke banken Frankfurt am Main, 28 juli 2017 Openbare leidraad betreffende informatie over transacties die de grenzen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009

Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009 Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 INTRODUCTIE In 2012 worden op Europese schaal nieuwe solvabiliteitseisen

Nadere informatie

Consultatiedocument Vertaling herziene Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015

Consultatiedocument Vertaling herziene Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015 Consultatieperiode loopt tot en met 1 februari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17608 30 september 2011 Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

Bijlage bij sectorbrief Banken toezichtrapportages, oktober 2014

Bijlage bij sectorbrief Banken toezichtrapportages, oktober 2014 Bijlage bij sectorbrief Banken toezichtrapportages, oktober 2014 1. ERVARINGEN MET DE EERSTE RAPPORTAGES ONDER CRD IV / CRR In het eerste halfjaar van 2014 is ervaring opgedaan met de vernieuwde en uitgebreide

Nadere informatie

Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017

Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017 Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van [datum] 2016 houdende regels ingevolge artikel 108, derde lid, en artikel 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële

Nadere informatie

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inleiding

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inleiding 33 849 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het

Nadere informatie

CONSULTATIE WET BELONINGSBELEID FINANCIËLE ONDERNEMINGEN

CONSULTATIE WET BELONINGSBELEID FINANCIËLE ONDERNEMINGEN CONSULTATIE WET BELONINGSBELEID FINANCIËLE ONDERNEMINGEN Aan: Ministerie van Financiën Datum: 31 december 2013 Van: Loyens & Loeff N.V. Dit memorandum bevat onze reactie op het voorontwerp van het wetsvoorstel

Nadere informatie

Klachten- en Geschillenreglement

Klachten- en Geschillenreglement Klachten- en Geschillenreglement Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave 1. Wie kan een klacht of bezwaar indienen? 4 2. Definities 4 3. Hoe kan een klacht of bezwaar worden ingediend? 4 4. Klachtenprocedure

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2103 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

Klachten en geschillenreglement Geldig per 1 maart 2017

Klachten en geschillenreglement Geldig per 1 maart 2017 Klachten en geschillenreglement Geldig per 1 maart 2017 Versie 1 maart 2017 1/6 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Wie kan een klacht of bezwaar indienen?... 3 Artikel 2 Definities... 3 Artikel 3 Hoe kan een klacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Eurosysteem

De Nederlandsche Bank Eurosysteem De Nederlandsche Bank Eurosysteem Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam RW Honig Prins Frederikstraat 62 5951 BT Belfeld Datum Uw kenmerk Dossiernummer DCR641624 Doorkiesnummer 0800 020 1068 (gratis)

Nadere informatie

Memorie van antwoord. 1. Inleiding

Memorie van antwoord. 1. Inleiding 34100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en

Nadere informatie

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht Expertisecentrum Markttoetreding Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Doorkiesnummer 020 524 Bijlage(n) Onderwerp MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 277 Besluit van 11 juni 2009, houdende wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt tot 27 september 2016 vóór 09.00 uur Consultatiedocument

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 23 juni 2016 Betreft Mededinging en Duurzaamheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 23 juni 2016 Betreft Mededinging en Duurzaamheid > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Directie en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Besluit van [datum], houdende wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft

Besluit van [datum], houdende wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft Besluit van [datum], houdende wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van

Nadere informatie

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp,

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE KENMERK: B/12/6073/MH DATUM: 11 april 2012 ONDERW ERP: Code en Monitoringcommissie Geachte

Nadere informatie

DNB-intern. 27 januari Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 2011/ Vinken, W.C.M. Geacht bestuur,

DNB-intern. 27 januari Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 2011/ Vinken, W.C.M. Geacht bestuur, Toezicht Pensioenfondsen en beleggingsondernemningen Postbus 98 1000 AB Amsterdam DNB-intern Gedeeltelijk herverzekerde fondsen 27 januari 2011 Uw kenmerk Behandeld door Vinken, W.C.M. Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over aanstaande wijzigingen in de betalingsbalansrapportages door de zogeheten Bijzondere Financiële Instellingen (BFI's).

Hierbij informeren wij u over aanstaande wijzigingen in de betalingsbalansrapportages door de zogeheten Bijzondere Financiële Instellingen (BFI's). Divisie Statistiek en informatie Afdeling Overige financiële instellingenstatistieken Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam «Naam_onderneming» T.a.v. «contactpersoon» «Adres» «pcwoonplaats» Onderwerp

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

«Naam instelling» T.a.v. het Bestuur «Adres» «huisnummer» «Postcode» «woonplaats» Geacht bestuur,

«Naam instelling» T.a.v. het Bestuur «Adres» «huisnummer» «Postcode» «woonplaats» Geacht bestuur, Overgang van ra pportagepo rtaal e-line DNB na ar Digitaa l Loke t RapportagesOverga ng van ra pportagepo rtaal e- Line DNB naar Digitaal Loke t Rapportages DNB BriefCelik, H. (Hava) (STAT _OF IS) «Naam

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Proces behandeling bezwaarschriften

Proces behandeling bezwaarschriften Proces behandeling en Uitgangspunten: - Voorliggend werkproces is tijdelijk, in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak n.a.v. het rekenkameronderzoek Bezwaarlijke termijnen: tijd voor een

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende implementatie van artikel 47, tweede lid, van richtlijn 2013/29/EU inzake

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen nummer I Aanbesteding Pool HR-Manager

Nota van Inlichtingen nummer I Aanbesteding Pool HR-Manager Nota van Inlichtingen nummer I Aanbesteding Pool HR-Manager Kenmerk: EA 2B/Pool HR-Manager/OM/2013 Aanbestedende dienst: Openbaar Ministerie Datum: 16-04-2013 versie 1 Nota van Inlichtingen nummer I Pool

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht. Aanvraagformulier portefeuilleoverdracht (Aanvraag ter verkrijging van instemming als bedoeld in afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht) Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffingen Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Beleidsregel ontheffingen Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling Beleidsregel ontheffingen Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 28 augustus 2007, nr. TB/2007/01465, inzake de verlening van ontheffingen

Nadere informatie

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten Dit protocol is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van het Verbond en de NVB. 1. Inleiding Het protocol heeft betrekking op het overdragen van kapitaal

Nadere informatie

«Statutaire_naam» T.a.v. de directie, «Adres», «Postcode» «Plaats». 18 december «Relatienummer» 2013/ Roelofsma-van den Berg, S.G.M.

«Statutaire_naam» T.a.v. de directie, «Adres», «Postcode» «Plaats». 18 december «Relatienummer» 2013/ Roelofsma-van den Berg, S.G.M. Statistiek en informatie Verzekeraars- en pensioenfondsen statistieken Postbus 98 1000 AB Amsterdam «Statutaire_naam» T.a.v. de directie, «Adres», «Postcode» «Plaats». Uw kenmerk «Relatienummer» Behandeld

Nadere informatie

vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij bied ik u, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen, een ontwerp-regeling tot wijziging van de

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities)

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 (definities) Besluit van houdende regels ter uitvoering van de artikelen 89 en 90 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

Toezichtsbeleid betreffende de eenvoudige benaderingen van het operationele risico

Toezichtsbeleid betreffende de eenvoudige benaderingen van het operationele risico De Nederlandsche Bank N.V. Toezichtsbeleid betreffende de eenvoudige benaderingen van het operationele risico Consultatiedocument nr. OP01A/NL december 2004 De Nederlandsche Bank geeft marktpartijen de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de Wet op het financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de Wet op het financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35423 19 december 2013 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 9 december 2013, houdende regels met betrekking tot

Nadere informatie

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en OCenW-Regelingen gemiddelde personeelslast 2002 - en - Bestemd voor: scholen en scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs met uitzondering van de scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging.

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4410 verduidelijking verplichtstelling 28 oktober 2016

Consultatiedocument Standaard 4410 verduidelijking verplichtstelling 28 oktober 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 28 oktober 2016 Consultatieperiode loopt tot donderdag 1 december 2016, 09.00 uur Consultatiedocument Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015

MiFID II: a piece of cake? 19 maart 2015 MiFID Roundtable 2015 MiFID II: a piece of cake? Randy Pattiselanno, Reinier Schipper, Bastiaan Bloemink 19 maart 2015 Agenda 1. Introductie aanwezigen 2. Structuur MiFID I en II 3. Tijdlijnen en implementatie

Nadere informatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie Gezocht: De beste Werkzaamheden voor medewerkers met WSWindicatie voor Rotterdam Marktconsultatie Marktconsultatie De beste Werkzaamheden voor medewerkers met een WSW-indicatie voor Rotterdam 1-253-17

Nadere informatie

Consultatie vervanging rapportagekader financiële informatie voor non-ifrs-banken. De Nederlandsche Bank

Consultatie vervanging rapportagekader financiële informatie voor non-ifrs-banken. De Nederlandsche Bank Consultatie vervanging rapportagekader financiële informatie voor non-ifrs-banken De Nederlandsche Bank Consultatie September 2013 Reactie aan CRD@dnb.nl Contactpersonen: Nic van der Ende (n.a.van.der.ende@dnb.nl),

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Nieuwe vereisten aan securitisatietransacties in de Regeling securitisaties Wft 2010

Nieuwe vereisten aan securitisatietransacties in de Regeling securitisaties Wft 2010 Nieuwe vereisten aan securitisatietransacties in de Regeling securitisaties Wft 2010 M r. R. J. W. A n a l b e r s * Inleiding Sinds 1 januari 2011 dienen financiële ondernemingen die betrokken zijn bij

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voor het gebruik van een interne benadering voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico

Toelichting bij het aanvraagformulier voor het gebruik van een interne benadering voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico - 1 - Toelichting bij het aanvraagformulier voor het gebruik van een interne benadering voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico MEI 2008 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING BIJ

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s GRAVENHAGE Directie Internationale Fiscale Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den

Nadere informatie

Richtsnoeren van de EBA van 27 juni 2016 betreffende een beheerst beloningsbeleid (EBA/GL/2015/22)

Richtsnoeren van de EBA van 27 juni 2016 betreffende een beheerst beloningsbeleid (EBA/GL/2015/22) de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 10 november 2016 Kenmerk: NBB_2016_44 uw correspondent:

Nadere informatie

Openbare raadpleging

Openbare raadpleging Openbare raadpleging over de ontwerpgids van de ECB voor de beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid Vragen en antwoorden 1 Waartoe dient de gids? Het doel van de gids is om inzicht te geven in

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LINE DNB RAPPORTAGE BETAALINSTELLINGEN EN EGI S. Versie 1.2 december 2013 Pagina 1

HANDLEIDING E-LINE DNB RAPPORTAGE BETAALINSTELLINGEN EN EGI S. Versie 1.2 december 2013 Pagina 1 HANDLEIDING E-LINE DNB RAPPORTAGE BETAALINSTELLINGEN EN EGI S Versie 1.2 december 2013 Pagina 1 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INDIENINGSPERIODE EN HANDHAVING... 3 3 PROCEDURE INDIENING IN E-LINE DNB... 3 4

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Consultatiedocument Wijzigingen in de controlestandaarden inzake bijzondere controleopdrachten (800 serie) 21 juli 2016

Consultatiedocument Wijzigingen in de controlestandaarden inzake bijzondere controleopdrachten (800 serie) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Wijzigingen in de controlestandaarden inzake bijzondere controleopdrachten (800 serie) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt tot 27 september

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie

Nadere informatie

Toetsingskader. Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus EJ DEN HAAG

Toetsingskader. Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus EJ DEN HAAG Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Datum 13 mei 2015 Onderwerp Reactie op consultatie-versie Wijziging Wet Marktordening Gezondheidszorg

Nadere informatie

Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007

Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007 Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Rapporteren aan DNB met e-line...3 1.2 Rapporteren via XBRL...3 1.3 Opzet van

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft. (ter consultatie)

Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft. (ter consultatie) Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft (ter consultatie) Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 552 Besluit van 11 december 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2014, het Wijzigingsbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke

Nadere informatie

kantoor Amsterdam Cruquiusweg HIG T 085 488 59 70 1019 AG Amsterdam F 085 488 59 71 www.halstenlawfifm.nl

kantoor Amsterdam Cruquiusweg HIG T 085 488 59 70 1019 AG Amsterdam F 085 488 59 71 www.halstenlawfifm.nl Reactie op consultatiedocument inzake Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondememingen Wft van de Stichting Auloriteil Financiële Markten d.d. 7 juli 2015 (" Consultatiedocument"). Inleiding Dc

Nadere informatie

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft Convenant tussen de Kansspelautoriteit en de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake de samenwerking en uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht uit hoofde van de Wok, Wft en

Nadere informatie