MARKTRAPPORT. Vastgoedmarkt Beaufort Real Estate Beaufort Real Estate Ð WTC Tower II Zuidplein 36 Ð 1077 XV Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKTRAPPORT. Vastgoedmarkt Beaufort Real Estate 2008-2009. www.beaufort-re.com. Beaufort Real Estate Ð WTC Tower II Zuidplein 36 Ð 1077 XV Amsterdam"

Transcriptie

1 MARKTRAPPORT Vastgoedmarkt Beaufort Real Estate Beaufort Real Estate Ð WTC Tower II Zuidplein 36 Ð 1077 XV Amsterdam Ð Ð Amsterdam, 29 november 2008

2 1 DE MARKT IN PERSPECTIEF De verwachting voor de vastgoedmarkt voor de komende periode is een consoliderende tot afnemende trend. Dit als gevolg van de ontwikkelingen op de mondiale financiële markten. Beursgenoteerde vastgoedfondsen verliezen sinds mei 2008 intrinsieke waarde. De huurprijzen in de grote steden zijn gedurende de laatste twee kwartalen van 2007 nog nagenoeg stabiel gebleven, met als uitzondering Utrecht, daar piekte hij ultimo 2007 nog. De verhuurmarkt voor de grotere ruimte gebruikers en eigenaren/gebruikers heeft zich de eerste twee kwartalen van 2008 nog redelijk gehandhaafd. Over de gehele linie is de opname van kantoorruimte in Nederland in de eerste helft van 2008 gedaald met 19% ten opzichte van de eerste helft van In de eerste zes maanden werd ruim m 2 aan kantoorruimte opgenomen. Het betreft transacties groter dan 500 m 2, exclusief onderhuur-, kortlopende- en sale-andlease-backcontracten [IKC-RO]. Met de gevolgen van de credietcrisis die gedurende 2008 zichtbaar werden, neemt het sentiment af. De prijzen van vastgoed beginnen in 2008 buiten de randstad te dalen, de grootste daling zoals bij iedere baisse is ingezet bij oudere gebouwen buiten de A1 locaties. Investeringen in vastgoed bedroegen in 2008 ca. 8 miljard. Kentering ontstond ultimo 2007 al toen de attitude van banken inzake financiering modificeerde. De bevoorschottingspercentages daalden toen licht. De prognose voor vastgoed beleggingen in 2008 bedraagt volgens de huidige trend de helft van 2007, namelijk 4 tot 5 miljard. 2 DE CYCLUS Hieronder wordt de algemeen gangbare korte economische cyclus grafisch weergegeven. In 2006 was een economische herstel zichtbaar, toen ontstond balans, gevolgd door groei die evenwel ultimo 2008 uitmondde in een financiële crisis. De prijzen van residentials [Nederlandse huizen] bevonden zich begin 2008 op een niveau dat in bijna drie eeuwen niet zo hoog geweest is. Dit bleek uit een voor inflatie gecorrigeerde huizenprijsindex van de Maastrichtse hoogleraar vastgoedfinanciering Prof. Piet Eichholtz. Ook de huurprijzen van winkelruimten op Top A1 locaties bevonden zich begin 2008 op recordhoogte. 1

3 Als gevolg van de toenmalige extreme druk op topwinkelgebieden werden de verschillen in prijsniveau en leegstand tussen de beste locaties en second best winkellocaties steeds groter, hetgeen een duidelijk signaal was voor het einde van de hausse. Inmiddels is de breeduit bekende creditcrunch van 2008 inclusief nationaliserende banken bekend geworden, en thans hangt veel af van het nu te voeren rentebeleleid. De rentetarieven dienen nog verder verlaagd te worden om tijd te winnen binnen de monetaire mogelijkheden, echter de verlagingen kwamen veelal te laag en de daarvoor opgezette 2 renteverhogingen {E.C.B. voorjaar 2007} zijn onverantwoord gebleken te zijn. De E.C.B. heeft zelfs een 3e renteverhoging overwogen. Een belangrijk signaal is thans de houding van de wereldbank en de nieuwe visie op de wereldwijde architectuur van financiële en economische relaties. De G20 omvat 10 belangrijkste emerging economies in de wereld (opkomende markten) zoals o.a. Brazilië, China, India, Saudi Arabië en Zuid Afrika gezamenlijk met de leden van de G8, Australie and the Europese Unie. Dit kan een belangrijke stap voorwaarts geven aan genoemde nieuwe financiële banden, zijnde een eerste stap in een grondige hervorming van global governance in de financieel/economische wereld. De in november 2008 gehouden G20 meeting is de eerste van deze landen gezamenlijk. Het is aan deze structuur te hervormen en een herontwerp te geven, hetgeen het oude model [global steering committee] van de G7/8 overbodig maakt. Dit evenwel bij voorkeur zonder de in Nederland [om macht en politieke redenen] alom gepropageerde verhoogde en verscherpte regelgeving. Immers in de 30er jaren waren de banden tussen de Sociaal-Democraten en de Banken eveneens zeer sterk, hetgeen tot een machtsconcentratie leidt die niet á priori in het voordeel werkt van de vrije markteconomie, zoals die in principe (politiekafhankelijk) door Amerika nog steeds nagestreefd wordt. Evenwel zijn ook signalen van Europese samenwording propaganda voor de Euro als monetair redmiddel etc. duidelijke wensgevingen tot machtsconcentratie en een mogelijke weg naar [door de politiek gewenste] bundeling van politiek/economische macht. 3 VRAAGZIJDE [vastgoedmonitor] De opname van kantoorruimte is in Nederland in de eerste helft van 2008 gedaald met circa 10 tot 20% ten opzichte van de eerste helft van Dit wordt gerapporteerd door de grote marktpartijen. In de eerste zes maanden werd ruim m 2 aan kantoorruimte opgenomen. 2

4 Het betreft transacties groter dan 500 m 2, exclusief onderhuur-, kortlopende- en saleand-lease-back contracten. [IKC-RO] De opname van kantoorruimte in de belangrijkste Europese markten lag in het tweede kwartaal van 2008 op 2 mln m 2, 20% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Algemeen wordt in de markt een nationale opname verwacht van ca. 1,5 mio [m 2 VVO]. Globalisering is steeds sterker aanwezig en internationale markten werken door financiële trading sterker door in de Nederlandse vastgoedmarkt. Equity-structuren bij kopers op de beleggingsmarkt worden dus [zoals wij al eerder dit jaar publiceerden] van toenemend en inmiddels van cruciaal belang [eigen vermogen vs vreemd vermogen]. De beleggingsmarkt heeft een opgaande lijn ingezet met in zijn rendement (bar) en de locale kennis (particuliere beleggers) en lange termijn beleggingen door institutionele beleggers vormen de pijlers van de huidige beleggingsmarkt. Transacties zijn evenwel moeilijk realiseerbaarheid vanwege de onduidelijkheid over het huidige markt-eqilibrium van de stijgende aanvangrendementen. Veelal wordt de opname in de kantorenmarkt en nog sterker binnenstedelijk ingegeven door het MKB, dat nog sterke groeicijfers liet zien gedurende De verhuurmarkten laten zich derhalve in dit segment sterk zien. De overeenkomst tussen vraag en aanbod, daar waar het gebouwenkwaliteit betreft wordt grilliger. Aanbod stijgt op B en C locaties en prijzen divergeren steeds sterker met de A locaties. Landelijk is sedert het eerste kwartaal van 2008 een significante daling ingezet in de opname van kantoorruimten in Nederland. 4 AANBODZIJDE en de basis daarvan De NEPROM, verwacht geen excessieve leegstand in nieuw opgeleverde kantoren. Het effect van eerdere cycli zal zich niet herhalen. Dit heeft als oorzaak dat ontwikkelaars en gemeenten de afgelopen jaren betrekkelijk terughoudend zijn geweest bij de ontwikkeling van nieuwe kantoren. Dit als gevolg van het geringe aantal nieuwbouwontwikkelingen, dat op de markt is gekomen (de voorraad is betrekkelijk stabiel tot licht stijgend) gelauterende en afremmende marktomstandigheden leiden desalniettemin de komende jaren tot een blijvende ook internationale interesse van beleggers voor Nederlands vastgoed. 3

5 De landelijke markt in 2008 [zoeken naar evenwicht in rendement en vraag/aanbod] CPB bewerkt - Beperking van de financieringsmogelijkheden door banken - Toegenomen aanbod in laag- en middensegment. - Afnemende groei in de vraag en eerst stabiliserende huurprijzen. - Stijging alleen nog in begin 2008 in het zeer schaarse (top)segment. De leegstandspercentages zijn door een complex samenstel aan factoren stabiel ( m 2 ). Dit betekent dat er al vanaf 2003 geen verschuivingen te zien zijn in het kantooraanbod. Eind 2003 bedroeg het geregistreerde kantooraanbod nog circa 5,297 miljoen vierkante meter. [VGM] De rendementen zijn thans tot een niveau gekomen van minimaal 5,75%-6% netto. Derhalve een stijgende trend vanaf begin *IRR onderzoek UvA/zie ook Property Cycle Beaufort 5 MACRO ECONOMISCHE INDICATOREN De economische groei die in 2006 is ingezet, heeft zich in 2007 nog gehandhaafd. In 2008 is deze zichtbaar gemaakt in de onderstaande grafiek. (CBS). De invloed van de huidige macro economische indicatoren op de vastgoedbeleggingsmarkt is hierin evident. Indicatoren nationaal CPB Na twee topjaren valt de economische groei in Nederland dit en volgend jaar aanzienlijk terug. In 2008 bedraagt de BBP-groei 2¼%, voor 2009 wordt een groei van 1¼% voorzien. De groeivertraging in 2008 kan groten-deels op het conto worden geschreven van de uitvoer, die meedeint op de golven van de verslechterde internationale conjunctuur. De werkloosheid loopt volgend jaar waarschijnlijk iets op, maar blijft historisch en internationaal vergeleken laag. Mede hierdoor verdubbelt de contractloonstijging, van 1,8% vorig jaar tot 3½% volgend jaar. I BBP [GDP] De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle sectoren samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar sectoren worden verdeeld. De onverdeelde transacties betreffen het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW. In 2009 dragen vooral de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen bij aan de verdere groeivertraging. Desalniettemin blijft ook komend jaar de output gap positief. De voortdurende economische spanning is vooral voelbaar op de arbeidsmarkt. De inflatie loopt naar verwachting sterk op, van 1,6% in 2007 naar 2¾% in 2008 en 3¼% in Bron CBS/ ING/ CPB/ Fin. Telegraaf 4

6 Alan Greenspan, voormalig centrale bankier in Amerika, produceerde volgens het Keynesiaanse model een record aan renteverlagingen op rij, waardoor het aantrekken van kapitaal volgens zeggen vrijwel gratis werd. Eveneens was toezicht beperkt. In Nederland wordt thans een pleidooi gehouden voor meer toezicht, maar overregulering dreigt. De vastgoed beleggingsmarkt en de verstrekkende banken wachten thans af. De vrije markteconomie ligt onder vuur, echter niet in de fase dat winsten werden genomen toen de gebruikersmarkt en de beleggingsmarkt voor kantoren zich in 2007 in de opgaande (korte) cyclus bevond. Ons inziens hoort bij een vrije markteconomie ook het nemen van verliezen, niet louter winst. Regelgeving voor kapitaalvereisten bij de banken ter versterking van de financiële capaciteit is noodzakelijk gebleken [geen geld uitgeven/belenen dat je niet bezit]. Hiervoor zijn inmiddels bemoedigende voorstellen door Commissies naar de Europese Raad alsmede het Europees Parlement gestuurd. De komende jaren zal de markt voor kantoorruimte in Nederland vanzelfsprekend verder verruimen. Dit is een open deur. Een analyse van DTZ spreekt hier tot de verbeelding. Het beeld van een afname van het aanbod in de afgelopen twee jaar, lijkt slechts van tijdelijke aard te zijn geweest. Ondanks dat er minder op risico wordt ontwikkeld, neemt het aanbod verder toe. Indien ooit terug moet worden gekeerd naar een vraag/aanbodsituatie van voor 2001, zal bij de opname ter grootte van het langjarig gemiddelde van m 2 het aanbod een niveau van circa m 2 moeten zijn. Deze bedraagt nu echter 6 miljoen m 2. In de wetenschap dat het aantal werkende personen zich momenteel [ultimo 2008] op een relatief maximum bevindt, is het zeer onwaarschijnlijk dat op korte termijn dit gat van 2,5 miljoen vierkante meter wordt gedicht. Dit onderstreept dat het karakter van de kantorenmarkt verder is veranderd en de markt (structureel) een vragersmarkt is geworden. Hierbij zal in de toekomst voornamelijk sprake zijn van vervangingsvraag. Amsterdam kende de voorbije jaren een huurgroei, circa 2% tot 3% per jaar, maar heeft daarentegen ook de sterkste correctie gehad, een nieuw evenwicht werd hier dus tot en met vorig jaar ingeregeld. De groei van de tophuren in de overige steden zal nivelleren. Tot voor kort viel Nederland nog te bestempelen als een markt waar sprake was van een einde aan de huurdaling recovery, zie de grafiek [property circle]. Vastgoed Nederland bevindt zich thans in de korte cyclus in een neergaand cyclusmoment (2008). 5

7 6 EUROPESE MARKTBASIS In Europees perspectief blijkt dat een groot aantal steden al een huurgroei heeft gekend. Een voorbeeld hiervan is Londen, waar zich in 2006 een groeipercentage van 26% ten opzichte van 2005 heeft voorgedaan. De basis voor de huurgroei is gelegen in de groeiende vraag naar kantoorruimte. ~~ Het gemiddelde van het opnameniveau The Continental European office market sinds 2000 ligt in It s going to get worse before it gets better. Economic growth Nederland op ca m² vvo per jaar. In expectations for the near term have been adjusted downwards, 2005 is het herstel with the midterm economic outlook being more positive than op de gehele kantorenmarkt voor de the near term, as sustained inflation and a reduction in the Randstad ingezet. De totale opname in m 2 growth rate of world trade pose a threat to growth. van kantoor- The severity of the situation varies across the continent, with ruimte in de vier grote steden is in 2006 growth rates in most EasternEuropean countries still exceeding uitgekomen op een niveau 5%, while Western Europe is slowing down rapidly. van m² vvo. Per stad zijn de Due to the slowing economy, office take-up levels decrease. verschillen echter Limited pipelines are preventing rents in most Continental aanzienlijk. In Amsterdam is een opname- European office markets from falling in the short term. niveau in m² gerealiseerd Despite a continued deterioration of consumer confidence, van vvo en is daarmee met 71% consumers are still not reducing their spending in most gestegen ten countries. However, sales will decline and will not be able to opzichte van De opname in Den preserve current rent levels, especially in markets with Haag is in vergelijking met 2005 met 54% considerable pipelines.. gestegen. Ook de opname Due to the credit squeeze, the strongest upward yield shifts in Rotterdam 2006 have occurred in office markets, but retail and industrial substantieel gestegen, te weten met 75%. markets are now following as well. The strongest price Dit duidde op hernieuwd vertrouwen van corrections are occurring in markets with the lowest yields and gebruikers. De huidige for properties reflecting more risk. Yields are anticipated to markt levert ons nog steeds gunstige voorwaarden voor het Returns on core properties will lower in the near future. Due aangaan van nieuwe stop rising only after langjarige ver- to lower property returns and higher debt costs, leverage plichtingen in huur, could contribute negatively to return on equity. More investors hetgeen duidt op een duidelijke positie van are looking for distressed or re-priced assets. een risicomijdend bron ING bank gedrag van beleggers. Amsterdam, winter, 2008 ~~~ 6

8

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 0 0 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 0 0 3

FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 0 0 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 0 0 3 FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 3 FGH B a n k N.V. FGH vastgoedbericht 23. de realiteit regeert 3 Trends

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Outlook 2015-2016 Beleggen in internationaal vastgoed

Outlook 2015-2016 Beleggen in internationaal vastgoed Outlook 2015-2016 Beleggen in internationaal vastgoed Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Outlook internationaal: Economie en vastgoed 5 2 Trends in vastgoedbeleggingen 11 2.1 De Duitse winkel- en woningmarkt

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2014 vs medio 2013 Opname

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed. Met kennis van

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 14 JAARREKENING 32 Geconsolideerde

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. Dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Van veel te veel De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 11 Beleggingsmarkt voor vastgoed 12 Beleggingsmarkt

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag

Nadere informatie

De kanshebbers in de markt

De kanshebbers in de markt De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2012 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 3 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed

Nadere informatie

Recovery in review. Dutch Capital Markets Bulletin - 2011

Recovery in review. Dutch Capital Markets Bulletin - 2011 Dutch Capital Markets Bulletin - 2011 Recovery in review Dutch direct property investment volume 2010 increased by 15% to a total of 6.1 billion. Investors mainly focused on the retail sector, followed

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

Outlook 2014-2015 Beleggen in vastgoed en hypotheken

Outlook 2014-2015 Beleggen in vastgoed en hypotheken Outlook 2014-2015 Beleggen in vastgoed en hypotheken Inhoudsopgave Voorwoord 05 Terzijde 07 1. Economisch kader 09 2. Vastgoed in de beleggingsportefeuille 13 2.1 Beleggen in vastgoed 13 2.2 De Nederlandse

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Commodity prices on the move

Commodity prices on the move NOVEMBER 2008 16e JAARGANG NUMMER 1 Commodity prices on the move Interviews: Joost Pennings Lex Hoogduin Artikelen: Hans Vijlbrief e.a. Freddy van Mulligen RBA e.a. Gerrit Meester Roel Beetsma Stein Claessens

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective Dutch Capital Markets Outlook 2012 Guidance and perspective 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 3 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO presenteren

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie