Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222202"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND AR-100. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND AR-100 in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing ROLAND AR-100 Gebruikershandleiding ROLAND AR-100 Handleiding ROLAND AR-100 Bedieningshandleiding ROLAND AR-100 Instructiehandleiding ROLAND AR-100 Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

2 Handleiding samenvatting: Om te kunnen opnemen of weergeven, dient u een van de PC-kaarten aan te schaffen, die beschreven worden op p. 22 "Bruikbare PC-kaarten". Voornaamste kenmerken 5RODQG V HLJHQ 5'$& OHYHUW HHQ KRJH JHOXLGVNZDOLWHLW ELM ODJHUH GDWDYROXPHV +HW RSQDPHV\VWHHP PHW 3&NDDUWHQ JHEUXLNW JHHQ EHZHJHQGH RQGHUGHOHQ +HW JHHIW HHQ XLW VWHNHQGH JHOXLGVNZDOLWHLW HQ LV XLWHUPDWH EHWURXZEDDU (U ]LMQ PHHUGHUH FRQWURO WHUPLQDOV YRRU]LHQ ]RGDW X GH ZHHUJDYHPHWKRGH NDQ NLH]HQ GLH KHW EHVW ELM XZ EHKRHIWHQ SDVW (U ]LMQ /LQH LQSXWV HQ 0,',FRQQHFWRUV YRRU]LHQ GLH X WRHODWHQ RP DXGLRVLJQDOHQ HQ 0,', ERRGVFKDSSHQ RS WH QHPHQ HQ ZHHU WH JHYHQ 'H FRPSDFWH EHKXL]LQJ QHHPW ZHLQLJ SODDWV LQ HQ LV PDNNHOLMN WH WUDQVSRUWHUHQ $OV X HHQ 5$' UDFN PRXQW DGDSWRU JHEUXLNW NDQ X GH $5 LQVWDOOHUHQ LQ HHQ (,$ UDFN +HW WRHVWHO ZHUNW RRN PHW HHQ H[WHUQH '&VWURRPEURQ ZDW YHOH PRJHOLMNKHGHQ ELHGW 'H OLQH LQSXWV EHVFKLNNHQ RYHU HHQ PXWLQJIXQFWLH :DQQHHU GH ZHHUJDYH YDQ HHQ IUDVH EHJLQW NDQ KHW VLJQDDO YDQ GH OLQH LQSXWV DXWRPDWLVFK XLWJHVFKDNHOG ZRUGHQ 9LD GH MDFN YRRU GH KRRIGWHOHIRRQ NDQ X KHW VLJQDDO EHOXLVWHUHQ WHUZLMO X RSQHHPW De display 'H GLVSOD\V LQ GH]H KDQGOHLGLQJ NXQQHQ VRPV YHUVFKLOOHQ YDQ GH GLVSOD\V YDQ GH IDEULHNVLQVWHOOLQJHQ PC-kaarten 'H 3&NDDUWHQ GLH GH $5 JHEUXLNW ZRUGHQ DSDUW YHUNRFKW =LH %UXLNEDUH 3&NDDUWHQ RS S $OOH KDQGHOVPHUNHQ HQ JHUHJLVWUHHUGH KDQGHOVPHUNHQ ]LMQ HLJHQGRP YDQ GH UHVSHFWLHYH ILUPD V 5RODQG %HQHOX[ 19 *HHQ HQNHO GHHO YDQ GH]H KDQGOHLGLQJ PDJ ]RQGHU WRHVWHPPLQJ JHNRSLHHUG RI JHUHSURGXFHHUG ZRUGHQ 1 Inhoud Inleiding Voornaamste kenmerken.. 1 De display...1 PC-kaarten...1 Voorzorgen...

3 ...3 Voor- en achterpaneel...4 Control I/O specificaties '&VWURRPEURQ 4. Andere functies Delete Phrase / Delete Card...14 Format MIDI Instelling van het MIDI-ontvangstkanaal Weergave via MIDI URJUDP &KDQJH 3& 3URJUDP &KDQJH³ 3& ³ MIDI-boodschappen opnemen De gegevensdragers Weergavetijd (opnametype:mono)... 5 RDAC-Mode 1

4 5 RDAC-Mode 2 5 Omgaan met PC-kaarten.5,QEUHQJHQ 9HUZLMGHUHQ 6. Appendix Positie van de Mode-schakelaars RH JHEUXLNW X GH 0RGHVFKDNHODDUV " Phrase data bij de opname Instellingen na het formatteren...18 AR-2000-instellingen die u kan gebruiken Basisbediening met een Flash Disk-kaart Voorbereidingen :DW LV HHQ IUDVH" 0RGHVFKDNHODDUV 9RRUEHHOG YDQ HHQ RSVWHOOLQJ Foutmeldingen..

5 .19 MIDI Implementation charts Technische Specificaties. 22 AFMETINGEN...23 Index Informatie..25 Monteren op een rack De Card Protector monteren..

6 ...6 De weergave...7 0DQXHOH ZHHUJDYH Opnamemethode URFHGXUH YRRU GH RSQDPH 0RQRRSQDPH Opname-instellingen '$&*5$'( VDPSOLQJ UDWH 5'$&0RGH UHFRUGLQJ PRGH 2SQDPHW\SH 3. Control I/O Control Input...9 :HHUJDYH GRRU HHQ FRQWUROVLJQDDO 3OD\EDFN E\ FDUG GDWD D.DDUW JHPDDNW RS GH $5 E.DDUW JHPDDNW RS GH $5 'LUHFW 3OD\EDFN /DVW,Q %LQDU\ 3OD\EDFN 7DEHO )UDVHQXPPHU %LQDLU 6LJQDDO,QWHUYDO 3OD\EDFN Control Output. 12 %XV\ 2XWSXW &RQWURO 2XWSXW 2 Voorzorgen *HEUXLN HQNHO GH $&DGDSWRU GLH ELM GLW DSSDUDDW ZHUG ELMJHOHYHUG +HW JHEUXLN YDQ HHQ DQGHUH $&DGDSWRU NDQ VFKDGH GHIHFWHQ RI HOHNWULVFKH VFKRNNHQ WRW JHYROJ KHEEHQ Stroombron 9RRU X GLW WRHVWHO DDQVOXLW RS DQGHUH DSSDUDWHQ GLHQW X DOOH WRHVWHOOHQ XLW WH VFKDNHOHQ GLW KHOSW RP VFKDGH HQ GHIHFWHQ WH YRRUNRPHQ Onderhoud *HEUXLN YRRU HHQ JHZRQH VFKRRQPDDNEHXUW HHQ ]DFKWH GURJH GRHN RI HHQ OLFKWMHV PHW ZDWHU EHYRFKWLJGH GRHN *HEUXLN YRRU KDUGQHNNLJ YXLO HHQ GRHN PHW HHQ PLOG QLHW ELMWHQG VFKRRQPDDNPLGGHO 9HHJ QDGLHQ KHW WRHVWHO JRHG DI PHW HHQ ]DFKWH GURJH GRHN *HEUXLN GLW WRHVWHO QLHW RS HHQ]HOIGH VWURRPNULQJ VDPHQ PHW DSSDUDWHQ GLH UXLV YHURRU]DNHQ ]RDOV HHQ HOHNWULVFKH PRWRU RI HHQ UHJHOEDDU OLFKWV\VWHHP *HEUXLN QRRLW EHQ]LQH WKLQQHUV DOFRKRO RI JHOLMN ZHON RSORVPLGGHO 'LW RP YHUNOHXULQJ RI YHUYRUPLQJ WH YRRUNRPHQ 'H VWURRPYHUHLVWHQ YRRU GLW WRHVWHO VWDDQ YHUPHOG RS KHW QDDPSODDWMH DFKWHUSDQHHO =RUJ GDW GH VSDQQLQJ LQ XZ LQVWDOODWLH KLHUPHH RYHUHHQVWHPW %HVFKDGLJ GH VWURRPNDEHO QLHW WUDS HU QLHW RS SODDWV HU JHHQ ]ZDUH YRRUZHUSHQ RS HQ] Bijkomende voorzorgen %HVFKHUP KHW WRHVWHO WHJHQ ]ZDUH VFKRNNHQ /DDW JHHQ YRRUZHUSHQ RI YORHLVWRIIHQ LQ KHW WRHVWHO ELQQHQ GULQJHQ $OV GLW WRFK ]RX JHEHXUHQ VWDDN KHW JHEUXLN GDQ RQPLGGHOOLMN 1HHP ]R VQHO PRJHOLMN FRQWDFW RS PHW EHYRHJGH RQGHUKRXGVPHQVHQ :DQQHHU X GH $&DGDSWRU XLW KHW VWRSFRQWDFW WUHNW QHHP GDQ GH VWHNNHU ]HOI YDVW WUHN QRRLW DDQ KHW VQRHU $OV X KHW WRHVWHO JHGXUHQGH ODQJH WLMG QLHW JHEUXLNW WUHN GDQ GH VWURRPNDEHO XLW

7 KHW VWRSFRQWDFW 6OD RI GUXN QRRLW RS GH GLVSOD\ Plaatsing 6WHO GLW WRHVWHO QLHW EORRW DDQ H[WUHPH WHPSHUDWXUHQ EY GLUHFW ]RQOLFKW LQ HHQ DIJHVORWHQ YRHUWXLJ *HEUXLN RI SODDWV KHW WRHVWHO QLHW RS VWRIILJH RI YRFKWLJH SODDWVHQ RI RS SODDWVHQ GLH RQGHUKHYLJ ]LMQ DDQ ]ZDUH WULOOLQJHQ $OV HU HHQ GHIHFW RSWUHHGW RI DOV X HHQ SUREOHHP YHUPRHGW VWDDN KHW JHEUXLN GDQ RQPLGGHOOLMN 1HHP ]R VQHO PRJHOLMN FRQWDFW RS PHW EHYRHJGH RQGHUKRXGVPHQVHQ 2P KHW ULVLFR RS HOHFWURFXWLH WH YHUPLMGHQ PDJ X GLW WRHVWHO RI GH $&DGDSWRU QRRLW RSHQPDNHQ $OV X GLW WRHVWHO JHEUXLNW QDELM HHQ YHUPRJHQVYHUVWHUNHU RI HHQ DQGHU DSSDUDDW PHW JURWH WUDQVIRUPDWRUV NDQ HU EURP RQWVWDDQ 'LW WRHVWHO NDQ UDGLR RI 79RQWYDQJVW YHUVWRUHQ *HEUXLN KHW QLHW LQ GH QDELMKHLG YDQ ]XONH RQWYDQJHUV 3 Voor- en achterpaneel << Voorpaneel >> 1. PHONES jack 2. MIDI-indicator 3. CLIP-indicator 4. Display 5. PLAY-knop 6. PLAY-indicator 7. STOP-knop 8. DECrement ()-knop 9. INCrement ()-knop 10. MEMORY FULL-indicator 11. Kaartgleuf 12. Eject-knop << Achterpaneel >> 13. INPUT VOLUME 14. INPUT jacks 15. OUTPUT jacks 16. Control input en DC input terminal (CONT A) 17. Control I/O-connector (CONT B) * Dit is geen connector van het RS-232C-type. MIDI OUT-connector 19. MIDI IN-connector 20. MODE-schakelaars Verwijderen 2P GH 3&NDDUW WH YHUZLMGHUHQ GUXNW X RS GH (MHFWNQRS * Verwijder een PC-kaart nooit terwijl er een frase opgenomen/weergegeven wordt. Dit kan de data op de PC-kaart beschadigen. :DQQHHU X VWHUHR JHEUXLNW ]LMQ GH]H WLMGHQ PDDU KDOI ]R ODQJ * Deze tijden gelden wanneer er 1 frase ononderbroken wordt opgenomen, en ze dienen als referentie bij het opnemen. De opnametijd hangt af van de combinatie van de RDAC-GRADEen RDAC-Mode-instellingen van elke frase opgenomen op elke PC-kaart Basisbediening met een Flash Disk-kaart Voorbereidingen Wat is een frase? %LM GH $5 QRHPHQ ZH HHQ VWXN RSJHQRPHQ GDWD $XGLR VLJQDOHQ 0,',ERRGVFKDSSHQ HHQ )UDVH )UDVHV ZRUGHQ JHw GHQWLILFHHUG GRRU KXQ )UDVHQXPPHU Monteren op een rack $OV X HHQ UDFN PRXQW DGDSWRU 5$' DSDUW YHUNRFKW DDQ GH $5 EHYHVWLJW NDQ X KHP LQ HHQ (,$ UDFN LQVWDOOHUHQ 2S HHQ 5$' SDVVHQ WZHH $5WRHVWHOOHQ 9HUZLMGHU GH UXEEHUHQ YRHWMHV YDQ GH RQGHUNDQW YDQ KHW WRHVWHO Opgelet: Deze gaatjes niet gebruiken. Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

8 Mode-schakelaars 0HW GH PRGHVFKDNHODDUV DFKWHUSDQHHO YDQ GH $5 NDQ X HHQ JURRW DDQWDO LQVWHOOLQJHQ PDNHQ $OYRUHQV X GH $5 JHEUXLNW GLHQW X GH 02'(VFKDNH ODDUV LQ GH FRUUHFWH VWDQG WH ]HWWHQ S $OV ]H QLHW MXLVW VWDDQ ]DO KHW WRHVWHO QLHW FRUUHFW ZHUNHQ Voorbeeld van een opstelling PC-kaart Hoofdtelefoon %HYHVWLJ GH 5$' DGDSWRU DDQ GH $5 PHW GH VFKURHYHQ GLH ELM GH 5$' ELMJHOHYHUG ]LMQ RAD-50 Cassette Deck, CD-speler, enz. Schakelaar, Sensor, enz. MIDI-klavier AC-adaptor Vermogensversterker De Card Protector monteren MIDI-klankgenerator $OV X GH &DUG 3URWHFWRU ELMJHOHYHUG RS GH $5 PRQWHHUW NDQ X YRRUNRPHQ GDW GH 3&NDDUW SHU YHUJLVVLQJ YHUZLMGHUG ZRUGW XLW GH $5 %HYHVWLJ GH &DUG 3URWHFWRU RS GH $5 GRRU PLGGHO YDQ GH ELMJHOHYHUGH VFKURHIMHV Luidsprekers * Schakel het toestel uit, voordat u enige aansluiting maakt. Er is geen Power-schakelaar. U schakelt de AR-100 uit door de AC-adaptor uit het stopcontact te trekken. Card Protector 6.LHV PHW GH,QFUHPHQW 'HFUHPHQW NQRS HHQ QRJ QLHW RSJHQRPHQ IUDVH De weergave Manuele weergave +LHURQGHU ZRUGW XLWJHOHJG KRH X HHQ IUDVH DIVSHHOW RP GH RSQDPH WH FRQWUROHUHQ +HW JHOXLG ZRUGW XLWJHVWXXUG YLD GH 3KRQHV MDFN HQ YLD GH RXWSXW MDFNV 6FKXLI HHQ 3&NDDUW PHW RSJHQRPHQ IUDVHQ LQ GH NDDUW JOHXI (HQ IUDVHQXPPHU ZDDURS QLHWV LV RSJHQRPHQ NQLSSHUW LQ GH GLVSOD\ * Als u opnieuw opneemt over een reeds opgenomen frase, dan dient u eerst die frase te verwijderen.(p.14, "Delete Phrase") +RXG GH 6723NQRS LQJHGUXNW HQ GUXN RS 3/$< 5HFRUGLQJ VWDQGE\ PRGH 'H 3/$<LQGLFDWRU NQLSSHUW ZDQQHHU KHW WRHVWHO LQ UHFRUGLQJ VWDQGE\ PRGH VWDDW 0HW GH,QFUHPHQW 'HFUHPHQW NQRSSHQ NLHVW X GH IUDVH GLH X ZHQVW DI WH VSHOHQ 6WXXU HHQ DXGLRVLJQDDO YDQ HHQ FDVVHWWH GHFN RI HHQ &' VSHOHU HQ] QDDU GH LQSXW HQ UHJHO PHW, /80( KHW RSQDPHQLYHDX ]RGDW GH &/,3LQGLFDWRU QLHW RSOLFKW 1RPLQDDO LQSXW OHYHO G%P 0D[LPDDO LQSXW OHYHO G%P * Als u op STOP drukt, verlaat u de recording standby mode. * Als er signalen luider dan -4 dbm binnenkomen, draai dan de input volume-knop naar links van het midden. (HQ IUDVHQXPPHU ZDDURS QLHWV LV RSJHQRPHQ NQLSSHUW LQ GH GLVSOD\ 'UXN RS 3/$< HQ VWXXU HHQ DXGLRVLJQDDO YDQ HHQ FDVV723 :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO ZRUGW LQJHYRHUG WLMGHQV GH ZHHUJDYH YDQ HHQ IUDVH ZRUGW GH ZHHU JDYH RQGHUEURNHQ STOP Input Audio Output 1 Frase 1 Onderbroken Prioriteit: 'H FRQWURO LQSXW SLQV KHEEHQ HHQ SULRULWHLWVYROJRUGH 'H]H YROJRUGH LV DOV YROJW!!!! Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output Controlsignaal: (HQ RQRII RSHQGLFKW RI RSHQ FROOHFWRU 'H FRQWUROVLJQDOHQ ZRUGHQ LQJHYRHUG GRRU GH &20 FRPPRQ SLQ HOHNWULVFK NRUW WH VOXLWHQ DDQ WH ]HWWHQ PHW GH &RQWURO,QSXW HQ '&,QSXW 7HUPLQDO &217 $ SLQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU&217 % SLQ ³ RI 6723 S * De Control Input en de DC Input Terminal "1,2" hebben dezelfde functie als de Control I/O Connector "1,2." 2 1 Frase 2 Onderbroken Control-signaal ontvangen door Terminal 2 genegeerd Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output 1 1) Playback by card data a) Kaart gemaakt op de AR-2000 Bij de weergave worden de instellingen (de weergavemethode) gebruikt, die op de kaart zijn opgenomen. 9RRU GHWDLOV ]LH KDQGOHLGLQJ $5 * Sommige functies zijn niet beschikbaar. (p.18) * Het is niet mogelijk om een frase met een lagere prioriteit af te spelen terwijl er een frase met een hogere prioriteit speelt. Consecutieve weergave: :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO FRQWLQX ZRUGW LQJHYRHUG RP GH LQSXW DDQ WH VWXUHQ ZRUGW GH IUDVH KHUKDDOGHOLMN ZHHUJHJHYHQ Terminal 1 Input b) Kaart gemaakt op de AR-100 (ONH IUDVH YDQ WRW NDQ ZRUGHQ WRHJHZH]HQ DDQ HON YDQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU SLQV ² 'H ZHHUJDYHPRGXV 'LUHFW 3OD\EDFN1RUPDO LV EHVFKLN EDDU Audio Output ) Direct Playback (Last-In) 'H JHZHQVWH IUDVH NDQ ZRUGHQ DIJHVSHHOG (ONH IUDVH YDQ WRW NDQ ZRUGHQ WRHJHZH]HQ DDQ HON YDQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU SLQV ² * Instellingen gemaakt op de AR-2000 worden genegeerd, behalve de phrase data. (p.18) Control Input pins: :HHUJDYH YDQ GH IUDVH GLH RSJHJHYHQ ZDV YRRU GH SLQ ZDDURS KHW FRQWUROVLJQDDO ZHUG LQJHYRHUG Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output 3) Binary Playback 'H &RQWUROVLJQDOHQ RQRIIVFKDNHODDUV HQ] NXQQHQ JHOLMN ZHONH IUDVH VHOHFWHUHQ HQ ZHHUJHYHQ &RPSOH[H DSSDUDWHQ ]RDOV HHQ SHUVRQDO FRPSXWHU ]LMQ QLHW QRGLJ Control Input pins: ³.LHV KHW IUDVHQXPPHU GDW RYHUHHQVWHPW PHW GH FRPELQDWLH YDQ GH SLQV ZDDURS FRQWUROVLJQDOHQ ZRUGHQ LQJHYRHUG 67$57'H JHVHOHFWHHUGH IUDVH ZHHUJHYHQ 6723 $OV HU HHQ FRQWUROVLJQDDO QDDU GH]H SLQ ZRUGW JHVWXXUG WHUZLMO HU HHQ IUDVH ORRSW GDQ ZRUGW GLH IUDVH JHVWRSW Binary Input START Input Audio Output :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO ZRUGW LQJHYRHUG WLMGHQV GH ZHHUJDYH YDQ HHQ IUDVH ZRUGW GH ZHHU JDYH RQGHUEURNHQ STOP Input Audio Output * De weergave van de frase begint wanneer zowel de binary inputs als de "START" input op ON staan. 1 Frase 1 Onderbroken * Wanneer de control-signalen continu naar zowel de binary inputs als de "START" inputs worden gestuurd, dan wordt de opgegeven frase herhaaldelijk weergegeven. * Als u een andere frase kiest terwijl er een control-signaal naar "START" wordt gestuurd, dan wordt de gekozen frase afgespeeld. Wanneer u het "START" control-signaal of de binary input op OFF zet, stopt de weergave bij het einde van de lopende frase. * Instellingen gemaakt op de AR-2000 worden genegeerd, behalve de phrase data. (p.18) Prioriteit: $OV HU HHQ FRQWUROVLJQDDO ZRUGW LQJHYRHUG WHUZLMO HU HHQ IUDVH VSHHOW GDQ KHHIW KHW ODDWVW LQJHYRHUGH FRQWURO VLJQDDO YRRUUDQJ 'H ORSHQGH IUDVH ZRUGW RQGHUEURNHQ HQ GH RSJHJHYHQ IUDVH ZRUGW DIJHVSHHOG Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output 1 2 Een frase kiezen en afspelen 9RRUEHHOG )UDVH QXPPHU ZHHUJHYHQ =HW KHW IUDVHQXPPHU RP QDDU HHQ ELQDLU VLJQDDO.LMN LQ GH WDEHO )UDVHQXPPHU %LQDLU 6LJQDDO S YRRU GH RP]HWWLQJ YDQ KHW IUDVHQXPPHU QDDU HHQ ELQDLU VLJQDDO 2)) 21 )UDVHQXPPHU %LQDLU VLJQDDO 6WXXU KHW ELQDLU VLJQDDO QDDU HON YDQ GH &RQWURO,2 FRQQHFWRU SLQV ² Frase 1 Onderbroken Consecutieve weergave: :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO FRQWLQX ZRUGW LQJHYRHUG RP GH LQSXW DDQ WH VWXUHQ ZRUGW GH IUDVH KHUKDDOGHOLMN ZHHUJHJHYHQ Terminal 1 Input Audio Output 1 1 6WXXU KHW VWDUWVLJQDDO YRRU GH ZHHUJDYH QDDU 67$57 2P HHQ IUDVH WH VWRSSHQ WLMGHQV GH ZHHUJDYH VWXXUW X HHQ VWRSVLJQDDO WHUZLMO GH 67$57 LQSXW RI GH ELQDU\ LQSXW RS 2)) VWDDW 10 Tabel: Frase-nummer / Binair Signaal 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 11 4) Interval Playback 'H JHNR]HQ IUDVH ZRUGW DIJHVSHHOG PHW YDVWH LQWHUYDOOHQ +HW LQWHUYDO YRRU GH ZHHUJDYH VWDDW YDVW YRRU HONH FRQQHFWRUSLQ (ONH IUDVH YDQ WRW NDQ ZRUGHQ WRHJHZH]HQ DDQ HON YDQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU SLQV ² * Instellingen gemaakt op de AR-2000 worden genegeerd, behalve de phrase data. Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) (p. 18) * Instellingen voor herhaalde weergave van phrase data worden genegeerd. Denk eraan dat deze handeling alle data op de PCkaart vernietigt. Wanneer de kaart vol is, stopt de opname automatisch MIDI Implementation Chart Transmitted Function MIDI Implementation Chart Transmitted Function... 37sec. Approx. 43min. 34sec. Approx. 1hour 03min. 14sec. Approx. 1hour 27min. 09sec. 3&NDDUWJOHXI RDAC-Mode 2 Approx. 21min. 04sec. Approx. 29min. 03sec. Approx. 42min. 09sec. Approx. 58min. RUSSIA PETROSHOP Ltd. 6D\DQVND\D 6WUHHW 0RVFRZ 5866,$ 7(/ BRAZIL Roland Brasil Ltda. 5 &RURQHO 2FWDYLDQR GD 6LOYHLUD 6DR 3DXOR %5$=,/ 7(/ MALAYSIA Bentley Music SDN BHD 1R -DODQ %XNLW %LQWDQJ.XDOD /XPSXU 0$/$<6,$ 7(/ SAUDI ARABIA SAF Music Center $/. KREDU 3 2 %R[ 6$8',$5$%,$ 7(/ CYPRUS Radex Sound Equipment Ltd. 'LDJRURX 6W 32%R[ 1LFRVLD &<3586 7(/ SPAIN Roland Electronics de Espaa, S. A. &DOOH %ROLYLD %DUFHORQD 63$,1 7(/ CANADA Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 3DUNZRRG :D\ 5LFKPRQG % & 99 0 &$1$'$ 7(/ PHILIPPINES G.A. Yupangco & Co. Inc. *LO - 3X\DW $YHQXH 0DNDWL 0HWUR 0DQLOD 3+,/,33,1(6 7(/ Abdul Latif S. Al-Ghamdi Trading Establishment 0LGGOH (DVW &RPPHUFLDO &HQWHU $O. KREDU 'KDUDQ +LJKZD\ :KDPRRG VW 3 2 %R[ $O.KREHU 6$8',$5$%,$ 7(/ DENMARK Roland Scandinavia A/S /DQJHEURJDGH 3RVW %R[ '. &RSHQKDJHQ. '(10$5. 7(/ SWEDEN Roland Scandinavia A/S 'DQYLN &HQWHU $ WU 6 1DFND 6:('(1 7(/ Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office) 8QLW :RRGELQH 'RZQV %OYG (WRELFRNH 21 0: < &$1$'$ 7(/ SINGAPORE Swee Lee Company %/2&. %DLQ 6WUHHW %UDV %DVDK &RPSOH[ 6,1*$325( 7(/ SYRIA Technical Light & Sound Center.KDOHG (EQ $O :DOLG 6W 32%R[ 'DPDVFXV 6<5,$ 7(/ FRANCE Guillard Musiques Roland =$& GH 5RVDUJH /HV (FKHWV 0,5,%(/ )5$1&( 7(/ SWITZERLAND Roland (Switzerland) AG Musitronic AG *HUEHUVWUDVVH &+ /LHVWDO 6:,7=(5/$1' 7(/ MEXICO Casa Veerkamp, s.a. de c. v. $Y 7ROXFD 1R &RO 2OLYDU GH ORV 3DGUHV 0H[LFR ') 0(;,&2 7(/ CRISTOFORI MUSIC PTE LTD -RR &KLDW 5RDG 6,1*$325( 7(/ Guillard Musiques Roland (Paris Office) UXH /prq *HRIIUR\ 9,75<²685²6(,1( )5$1&( 7(/ UKRAINE TIC-TAC 0LUD 6WU 32%R[ 0XQNDFKHYR 8.5$,1( 7(/ TURKEY Barkat Sanayi ve Ticaret 6LUDVHOYLHU &DG *XQH\,VKDQL 1R 7DNVLP,VWDQEXO 785.(< 7(/ TAIWAN Siruba Enterprise (Taiwan) Co., LTD. 5RRP IO 1R &KXQJ 6KDQ 15RDG 6HF 7DLSHL 7$,:$1 52& 7(/ FINLAND Roland Scandinavia As, Filial Finland /DXWWDVDDUHQWLH % )LQ +HOVLQNL ),1/$1' 3 2 %R[ 1R 7(/ La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. $Y &RURQD 1R 6- *XDGDODMDUD -DOLVFR 0H[LFR &3 0(;,&2 7(/ UNITED KINGDOM Roland (U. K.) Ltd., Swansea Office $WODQWLF &ORVH 6ZDQVHD (QWHUSULVH 3DUN 6:$16($ :HVW *ODPRUJDQ 6$ )- 81,7('.,1*'20 7(/ U.A.E Zak Electronics & Musical Instruments Co. =DEHHO 5RDG $O 6KHURRT %OGJ 1R *UDQG )ORRU '8%$, 8$( 32 %R[ '8%$, 8$( 7(/ PANAMA Productos Superiores, S.A. $SDUWDGR 3DQDPD 5(3 '( 3$1$0$ 7(/ THAILAND Theera Music Co., Ltd. 9HUQJ 1DNRUQ.DVHP 6RL %DQJNRN 7+$,/$1' 7(/ GERMANY Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbh. 2VWVWUDVVH 1RUGHUVWHGW *(50$1< 7(/ EGYPT Al Fanny Trading Office (EQ +DJDU $L $VNDODQ\ 6WUHHW $UG (O *ROI +HOLRSROLV &DLUR (*<37 7(/ U. S. A. Roland Corporation U.S. 'RPLQLRQ &LUFOH /RV $QJHOHV &$ 8 6 $ 7(/ BAHRAIN Moon Stores %DG $O %DKUDLQ 5RDG 32%R[ 6WDWH RI %$+5$,1 7(/ GREECE V. Dimitriadis & Co. Ltd. $OH[DQGUDV 6W %RXERXOLQDV 6W $WKHQV *5((&( 7(/ MAURITIOUS Philanne Music Center WK )ORRU 1ROO +DSS\ :RUOG +RXVH 6LU :LOOLDP 1HZWRQ 6WUHHW 3RUW /XLV 0$85,7,286 7(/ VENEZUELA Musicland Digital C.A. $Y )UDQFLVFR GH 0LUDQGD &HQWUR 3DUTXH GH &ULVWDO 1LYHO & /RFDO &DUDFDV 9(1(=8(/$ 7(/ IRAN TARADIS 0LU (PDG $YH 1R WK VWUHHW 3 2 %R[ 7HKHUDQ,5$1 7(/ HUNGARY Intermusica Ltd. :DUHKRXVH $UHD '(32 3I + 7RURNEDOLQW +81*$5< 7(/ REUNION FO - YAM Marcel 5XH -XOHV 0HUPDQ=/ &KDXGURQ %3 6WH &ORWLOGH 5(81,21 7(/ ISRAEL Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 5HW]LI +D DOL\D +DVKQ\D 6W 7HO$YLY<DIR,65$(/ 7(/ IRELAND The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited %UXQVZLFN 3ODFH 'XEOLQ 5HSXEOLF RI,5(/$1' 7(/ AUSTRALIA Roland Corporation Australia Pty. & Fils 32 %R[ *HUJL =HLGDQ 6W &KDKLQH %XLOGLQJ $FKUDILHK %HLUXW /(%$121 7(/ AUSTRIA E. Dematte &Co. 1HX5XP 6LHPHQV6WUDVVH $²,QQVEUXFN 32%R[ $8675,$ 7(/ POLAND P. P. H. Brzostowicz Marian 8/ %ORNRZD :DUV]DZD 32/$1' 7(/ INDONESIA PT CITRARAMA BELANTIKA.RPSOHNV 3HUNDQWRUDQ 'XWD 0HUOLQ %ORN ( 1R³ -O *DMDK 0DGD 1R³ -DNDUWD,1'21(6,$ 7(/ OMAN OHI Electronics & Trading Co. LLC 3 2 %R[ 0XVFDW 6XOWDQDWH RI 20$1 7(/ BELGIUM/HOLLAND/ LUXEMBOURG Roland Benelux N. V. +RXWVWUDDW % 2HYHO :HVWHUOR %(/*,80 7(/ PORTUGAL Caius - Tecnologias Audio e Musica, Lda. 5XH GH &DWDULQD 3RUWR 32578*$/ 7(/ PDDUW. Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND VM-C7200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1301276

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND VM-C7200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1301276 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Denk mee over sport, bewegen en cultuur en de toekomstige combinatiefuncties

Denk mee over sport, bewegen en cultuur en de toekomstige combinatiefuncties Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, Facebook en Twitter. 5 april 2016 Wie verdient de eremedaille? Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding. Voornaamste kenmerken. De display. PC-kaarten

Handleiding. Inleiding. Voornaamste kenmerken. De display. PC-kaarten Inleiding * Dit apparaat bevat geen geheugen vr pname/weergave. Om te kunnen pnemen f weergeven, dient u een van de PC-kaarten aan te schaffen, die beschreven wrden p p. 22 "Bruikbare PC-kaarten". Vrnaamste

Nadere informatie

Mot m ans R. Ergonom ie RC, Leuv en ww w.dinbelg.be

Mot m ans R. Ergonom ie RC, Leuv en ww w.dinbelg.be Mot m ans R. Ergonom ie RC, Leuv en ww w.dinbelg.be 2HIHQLQJHQDQWURSRPHWULH 1. De startknop van mijn computer is een drukknop met een diameter van 18 mm. Is dit voldoende groot? 'LWLVJHHQJRHGHPDDWPDDUKHWLVHHQNOHLQHPRHLWHRPGHGRRUVQHGHQRJPP

Nadere informatie

Microbiologie ter kennismaking

Microbiologie ter kennismaking Microbiologie ter kennismaking Over het boek Microbiologie ter kennismaking is bedoeld voor studenten die kennis willen maken met het vak Algemene Microbiologie en voor anderen die belangstelling hebben

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Herinrichting centrum Aalten. Agenda OPENBARE BEKENDMAKINGEN. 22 september 2015

AALTEN ACTUEEL. Herinrichting centrum Aalten. Agenda OPENBARE BEKENDMAKINGEN. 22 september 2015 AALTEN ACTUEEL Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 22 september 2015 Herinrichting centrum

Nadere informatie

NISSAN JUKE. 64119_JUKE2011_NL.indd 1 18/07/11 16:17

NISSAN JUKE. 64119_JUKE2011_NL.indd 1 18/07/11 16:17 NISSAN JUKE 64119_JUKE2011_NL.indd 1 18/07/11 16:17 LOOK & FEEL TECHNOLOGIE & PRESTATIES STIJL & ACCESSOIRES EXTERIEURDESIGN 4 INTERIEURDESIGN 6 NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM & NISSAN CONNECT 10 OPBERGRUIMTE

Nadere informatie

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG ,3 Brussel, 16 juli 2002 'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG 'H(XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW EHVORWHQ WRW )LQODQG HHQ WZHHGH

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Presario Mobiele Internet-pc Millennium Edition Handleiding besturingssysteem Microsoft Windows Me

Presario Mobiele Internet-pc Millennium Edition Handleiding besturingssysteem Microsoft Windows Me www.compaq.com Presario Mobiele Internet-pc Millennium Edition Handleiding besturingssysteem Microsoft Windows Me www.compaq.com 181272-331 2000 Compaq Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

td-5k drum system trap kit Nederlandstalige handleiding

td-5k drum system trap kit Nederlandstalige handleiding td-5k drum system trap kit Nederlandstalige handleiding Inleiding 1. Inleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland Drum System Trap Kit. In deze handleiding leest u hoe u het drumsysteem

Nadere informatie

,QWHUQH PDUNW GH &RPPLVVLH JDDW EXUJHUV HQ RQGHUQHPLQJHQNRVWHORRVDGYLHVYHUVWUHNNHQHQKXQ SUREOHPHQRSORVVHQ

,QWHUQH PDUNW GH &RPPLVVLH JDDW EXUJHUV HQ RQGHUQHPLQJHQNRVWHORRVDGYLHVYHUVWUHNNHQHQKXQ SUREOHPHQRSORVVHQ ,3 Brussel, 22 juli 2002,QWHUQH PDUNW GH &RPPLVVLH JDDW EXUJHUV HQ RQGHUQHPLQJHQNRVWHORRVDGYLHVYHUVWUHNNHQHQKXQ SUREOHPHQRSORVVHQ +HEW X SUREOHPHQ PHW GH HUNHQQLQJ YDQ HHQ GLSORPD RI PHW GH VRFLDOH ]HNHUKHLG

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMMO Z08... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMMO Z08... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 *(%58,.6$$1:,-=,1* =8002==8002 *(%58,.6$$1:,-=,1*=8002=,1+28'623*$9( GEBRUIKSAANWIJZING ZUMMO Z08... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 2.1. Plaatsing en installatie...

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU ,3 Brussel, 24 juli 2002 $FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU 'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW HHQ YRRUVWHO LQJHGLHQG RP GH QDWLRQDOH DFFLMQVWDULHYHQYRRUGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUJHOHLGHOLMNWHKDUPRQLVHUHQ

Nadere informatie

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek?

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? De verkoopcijfers Cindy Van Mulders Business Unit Manager GfK Retail and Technology GfK introductie GfK Group actief in meer dan 100 landen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Vierenzeventigste Jaarverslag

Vierenzeventigste Jaarverslag %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW,661 )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN

Nadere informatie

&ROOHFWLHI RQWVODJ &RPPLVVLH SUHVHQWHHUW SDNNHW LQLWLDWLHYHQ YRRU KHW YHUPLQGHUHQ YDQ GH VRFLDOH JHYROJHQYDQPDVVDRQWVODJHQ

&ROOHFWLHI RQWVODJ &RPPLVVLH SUHVHQWHHUW SDNNHW LQLWLDWLHYHQ YRRU KHW YHUPLQGHUHQ YDQ GH VRFLDOH JHYROJHQYDQPDVVDRQWVODJHQ ,3 Brussel, 10 mei 2001 &ROOHFWLHI RQWVODJ &RPPLVVLH SUHVHQWHHUW SDNNHW LQLWLDWLHYHQ YRRU KHW YHUPLQGHUHQ YDQ GH VRFLDOH JHYROJHQYDQPDVVDRQWVODJHQ $QQD 'LDPDQWRSRXORX GH (XURSHHV FRPPLVVDULV EHODVW PHW

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Over mij Nienke Smit Director Retail & Shopper TNS NIPO TNS NIPO Grote Bickersstraat 74 PO box 247 Amsterdam 1000 AE Amsterdam 020 5225 444 www.tns-nipo.com 2 Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop

Nadere informatie

$OOHIRUPXOLHUHQZRUGHQELMHONDDUEHZDDUGLQKHWEHZRQHUVGRVVLHU

$OOHIRUPXOLHUHQZRUGHQELMHONDDUEHZDDUGLQKHWEHZRQHUVGRVVLHU 67$33(13/$19225+(72367(//(19$1((13/(=,(5,*( $&7,9,7(,7(13/$1 67$3 Wanneer je vermoedt dat een bewoner depressief is, observeer dan een week lang de depressieve klachten of verschijnselen van de bewoner.

Nadere informatie

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN 1 NL DE BE UK FR CN USA SE ES PT BR Abonnementskosten FirmTel MOBILE Per maand 5.00 Firmtel SENS Per maand 14.75

Nadere informatie

Brussel, 24 september 2002

Brussel, 24 september 2002 ,3 Brussel, 24 september 2002 9HU]HNHULQJ YDQ GH OXFKWYDDUW QD VHSWHPEHU GH (XURSHVH &RPPLVVLH VWHOW PLQLPXPHLVHQ YRRU YRRU GHYHU]HNHULQJYDQDOOHOXFKWYDDUWPDDWVFKDSSLMHQGLH LQ(XURSDYOLHJHQ 1DGHWHUURULVWLVFKHDDQVODJHQYDQVHSWHPEHULQGH9HUHQLJGH6WDWHQ

Nadere informatie

KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole

KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole KNX is de Standaard CENELEC EN 50090 de enige Europese Standaard voor Elektronische Huisen gebouwsystemen (HBES) gebaseerd op KNX. CEN EN 13321-1

Nadere informatie

&RPPLVVLH DFFHSWHHUW YHUELQWHQLVVHQ LQ PHGHGLQJLQJVSURFHGXUH RYHU 'XLWVH YDVWH ERHNHQSULMV

&RPPLVVLH DFFHSWHHUW YHUELQWHQLVVHQ LQ PHGHGLQJLQJVSURFHGXUH RYHU 'XLWVH YDVWH ERHNHQSULMV ,3 Brussel, 22 maart 2002 &RPPLVVLH DFFHSWHHUW YHUELQWHQLVVHQ LQ PHGHGLQJLQJVSURFHGXUH RYHU 'XLWVH YDVWH ERHNHQSULMV 'H(XURSHVH&RPPLVVLH]DOGHPHGHGLQJLQJVSURFHGXUHWHQDDQ]LHQYDQKHW 'XLWVHV\VWHHPYDQGHYDVWHERHNHQSULMVKHW]JQµ6DPPHOUHYHUV

Nadere informatie

SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS JAARVERSLAG: RESULTATEN IN 2009 DE WIN-WIN-WIN-WIN VAN SAMENWERKING MICROFINANCIERING TRANSPARANT.

SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS JAARVERSLAG: RESULTATEN IN 2009 DE WIN-WIN-WIN-WIN VAN SAMENWERKING MICROFINANCIERING TRANSPARANT. nummer 2 SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS JAARVERSLAG: RESULTATEN IN 2009 DE WIN-WIN-WIN-WIN VAN SAMENWERKING MICROFINANCIERING TRANSPARANT Hivos Magazine juni 2010 V10.indd 1 17-06-10 12:29 COLOFON JALOERS

Nadere informatie

,QGXVWULHPRQLWRU -DDUJDQJMXOL

,QGXVWULHPRQLWRU -DDUJDQJMXOL ,QGXVWULHPRQLWRU -DDUJDQJMXOL &HQWUDDO %XUHDX YRRU GH 6WDWLVWLHN 9RRUEXUJ +HHUOHQ ± LQGLHQ 9RRUEXUJ %H]RHNDGUHV 3ULQVHV %HDWUL[ODDQ 3RVWDGUHV 3RVWEXV -0 9RRUEXUJ 7HOHIRRQ )D[ +HHUOHQ %H]RHNDGUHV.ORRVWHUZHJ

Nadere informatie

Kennis- en OndersteuningsCentrum 6WXGLH3*%,0% %HGHQNLQJHQELMGHLQYRHULQJYDQHHQ 3HUVRRQV*HERQGHQ%XGJHWYRRU,QGLYLGXHOH0DWHULsOH%LMVWDQG

Kennis- en OndersteuningsCentrum 6WXGLH3*%,0% %HGHQNLQJHQELMGHLQYRHULQJYDQHHQ 3HUVRRQV*HERQGHQ%XGJHWYRRU,QGLYLGXHOH0DWHULsOH%LMVWDQG KO C Kennis- en OndersteuningsCentrum 6WXGLH3*%,0% %HGHQNLQJHQELMGHLQYRHULQJYDQHHQ 3HUVRRQV*HERQGHQ%XGJHWYRRU,QGLYLGXHOH0DWHULsOH%LMVWDQG Kennis- en OndersteuningsCentrum Februari-mei 2004 Studie PGB-IMB

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

Elk project begint met KNX

Elk project begint met KNX Elk project begint met KNX Woning- en gebouwautomatisering voor een toekomstvaste investering Toekomstbestendig Toekomstbestendig vastgoed een flexibel, energie-efficiënt en duurzaam gebouw dat veel comfort

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor BLAUPUNKT RIO RCR 87. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de BLAUPUNKT RIO RCR 87 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 in million euro Factsheet cutflowers export worldwide november 2015 FACTSHEET CUTFLOWERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL SNIJBLOEMEN: 7 MILJARD EURO

Nadere informatie

³7RFKPDJGH2=0LQPLMQRJHQQRRLWDOOHHQ PDDUJRHGHGRFWRUDQGLDIOHYHUHQ]HPRHW HYHQ]HHUJRHGHPDJLVWUDWHQDPEWHQDUHQ DGYRFDWHQ«DIOHYHUHQ

³7RFKPDJGH2=0LQPLMQRJHQQRRLWDOOHHQ PDDUJRHGHGRFWRUDQGLDIOHYHUHQ]HPRHW HYHQ]HHUJRHGHPDJLVWUDWHQDPEWHQDUHQ DGYRFDWHQ«DIOHYHUHQ ³7RFKPDJGH2=0LQPLMQRJHQQRRLWDOOHHQ PDDUJRHGHGRFWRUDQGLDIOHYHUHQ]HPRHW HYHQ]HHUJRHGHPDJLVWUDWHQDPEWHQDUHQ DGYRFDWHQ«DIOHYHUHQ,QWHUYLHZPHW3URIHVVRU:RXWHU'HYURH 'RRURQ]HKRRIGUHGDFWHXU$QQHOHHQ6WUDHWHPDQV IN

Nadere informatie

,QYRHULQJ YDQ GH (852 GH &RPPLVVLH LQYHQWDULVHHUW GH PHW GH YRRUEHUHLGLQJ JHERHNWH YRUGHULQJHQHQUHLNWJRHGHJHEUXLNHQDDQ

,QYRHULQJ YDQ GH (852 GH &RPPLVVLH LQYHQWDULVHHUW GH PHW GH YRRUEHUHLGLQJ JHERHNWH YRUGHULQJHQHQUHLNWJRHGHJHEUXLNHQDDQ ,3 Brussel, 3 april 2001,QYRHULQJ YDQ GH (852 GH &RPPLVVLH LQYHQWDULVHHUW GH PHW GH YRRUEHUHLGLQJ JHERHNWH YRUGHULQJHQHQUHLNWJRHGHJHEUXLNHQDDQ GDJHQ YRRU ¼GD\ KHHIW GH &RPPLVVLH HHQ PHGHGHOLQJ JHSXEOLFHHUG

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease Name Language Number of items Developed by QUOTE-IBD Available in Dutch, Danish, English, Greek, Italian, Norwegian and Portuguese Focus

Nadere informatie

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015 IMPORT IN MILLION DOLLAR Factsheet RUSSIA cut flowers FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com RUSSISCHE IMPORT SNIJBLOEMEN BEGIN DIT

Nadere informatie

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Frank Knopers 03-10-2012 Op GoldSilver.com verscheen begin deze week een uitgebreide tabel die inzichtelijk maakt hoe de goudprijs zich heeft ontwikkeld van

Nadere informatie

Brussel, 6 september 2002

Brussel, 6 september 2002 ,3 Brussel, 6 september 2002 &RPPLVVLH ]HJW GDW GRHOVWHOOLQJHQ YDQ /LVVDERQ YRRU ZHUNJHOHJHQKHLG QRJ VWHHGV KDDOEDDU ]LMQ DOV OLGVWDWHQ SUREOHHPJHELHGHQ DDQSDNNHQ HQ DDQGDFKW ULFKWHQ RS EDQHQ YRRU YURXZHQ

Nadere informatie

Drieënzeventigste Jaarverslag

Drieënzeventigste Jaarverslag FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2000

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Credit Risk Management in een internationale omgeving

Credit Risk Management in een internationale omgeving in een internationale omgeving 5 e Jaarcongres Credit Management Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan

Nadere informatie

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING.

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. NL NEDERLANDS Met ingebouwde elektronica Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company NL I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Codebediendeel met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsaan wijzingen Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE 16 Kanaals vrij te programmeren dimmer en schakel Controller DMX-512 DJ MINGLE DM-16 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 M MASTER A LEVEL SPEED AUDIO FADE TiME 6.99 Manual Midi Channel

Nadere informatie

Mango: Exporters 2013 (besed on quantity) Other 23% Peru 8%

Mango: Exporters 2013 (besed on quantity) Other 23% Peru 8% FACTSHEET Mangoes Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Nederland spil in EU handel van mango s Wereldhandel stabiel De wereldhandel in mango s is stabiel. De laatste

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

Alles wat u nodig heeft voor een propere, veilige en efficiënte autoherstelplaats

Alles wat u nodig heeft voor een propere, veilige en efficiënte autoherstelplaats Alles wat u nodig heeft voor een propere, veilige en efficiënte autoherstelplaats Verbeter uw werkplaats Uitlaatgassen en lasrook, schuur- en slijpstof, olielekken en vuile slangen - dit zijn maar een

Nadere informatie

Een half is meer dan één

Een half is meer dan één Een half is meer dan één De voordruk bij een expansievat op zolder White paper Flamco B.V. Oktober 15 Een half is meer dan één De relatie tussen voordruk, vuldruk en einddruk Er zijn veel theorieën over

Nadere informatie

N-50-K. Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S

N-50-K. Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S N-50-K Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S Informatie over deze handleiding De N-50 is uitgerust met een USB D/A-omzetterfunctie waarmee u muziekbestanden van hoge kwaliteit die op uw

Nadere informatie

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2012 gesteld op 45.000. In totaal zijn 4.896 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2012 alle lopers % uitval

Nadere informatie

)UDQNULMN. Brussel, 14 maart 2002

)UDQNULMN. Brussel, 14 maart 2002 ,3 Brussel, 14 maart 2002 1DWXXUEHKRXG GH &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ )UDQNULMN,WDOLs,HUODQG 'XLWVODQG 2RVWHQULMN 1HGHUODQG 3RUWXJDO 6SDQMH HQ /X[HPEXUJ ZHJHQV QLHWQDOHYLQJYDQGH(8ZHWJHYLQJ 'H(XURSHVH&RPPLVVLHKHHIWEHVORWHQJHUHFKWHOLMNHVWDSSHQWHRQGHUQHPHQ

Nadere informatie

'H &RPPLVVLH VWHOW HHQ ODQGERXZKHUYRUPLQJ YRRU RP GH ODQGERXZHUV HHQ ODQJHWHUPLMQSHUVSHFWLHI RS GXXU]DPHODQGERXZWHELHGHQ

'H &RPPLVVLH VWHOW HHQ ODQGERXZKHUYRUPLQJ YRRU RP GH ODQGERXZHUV HHQ ODQJHWHUPLMQSHUVSHFWLHI RS GXXU]DPHODQGERXZWHELHGHQ ,3 Brussels, 22 januari 2003 'H &RPPLVVLH VWHOW HHQ ODQGERXZKHUYRUPLQJ YRRU RP GH ODQGERXZHUV HHQ ODQJHWHUPLMQSHUVSHFWLHI RS GXXU]DPHODQGERXZWHELHGHQ 'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW YDQGDDJ HHQ SDNNHW YRRUVWHOOHQ

Nadere informatie

GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1

GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1 GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1 Marco Wolters Director Retail & Services Benelux GfK marco.wolters@gfk.com www.gfk.com/nl @MarcoWoltersGfK GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 2 Our big thinking is at home in more

Nadere informatie

2RN SRSVWHUUHQ VOXLWHQ ]LFK DDQ ELM (8FDPSDJQH )HHOIUHHWRVD\QRWHJHQWDEDN

2RN SRSVWHUUHQ VOXLWHQ ]LFK DDQ ELM (8FDPSDJQH )HHOIUHHWRVD\QRWHJHQWDEDN ,3 Brussel, 8 november 2002 2RN SRSVWHUUHQ VOXLWHQ ]LFK DDQ ELM (8FDPSDJQH )HHOIUHHWRVD\QRWHJHQWDEDN -RQJHUHQ NHQQHQ GH QDPHQ HQ GH VRQJV XLW KXQ KRRIG 0RE\ 6RSKLH(OOLV %H[WRU 7L]LDQR)HUUR $7HHQV/LEHUW\;/RRQD%LOO\&UDZIRUG

Nadere informatie

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort

AIRSLIDE SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort SCHUIFDEUREN Entreedeuren met behoud van comfort DRIE GROTE VOORDELEN 1 EFFICIËNT Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte in de zomer. Een

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

NISSAN EVALIA. Introductie Design interieur Veelzijdigheid Kompakt Prestaties Accessoire Uitvoering en afmeting Afdrukken Uitgang

NISSAN EVALIA. Introductie Design interieur Veelzijdigheid Kompakt Prestaties Accessoire Uitvoering en afmeting Afdrukken Uitgang NISSAN EVALIA EVALIA. Voor de hele familie De EVALIA is klaar voor alles wat uw gezin van hem verwacht: het vervoeren van een groep joelende kinderen, een paar fietsen of met zijn allen met de hond naar

Nadere informatie

L-force Controller 3200 C. Besturen en visualiseren in één

L-force Controller 3200 C. Besturen en visualiseren in één L-force Controller 3200 C Besturen en visualiseren in één L-force Uw toekomst is onze drive 2 Kostenefficiëntie, tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering daar draait het om in de toekomst. Lenze is er klaar

Nadere informatie

Presentatie Smits. Vendor Solutions. Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014

Presentatie Smits. Vendor Solutions. Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014 Presentatie Smits Vendor Solutions Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014 Agenda Wie zijn wij? Wat gaan wij samen doen? Hoe werkt dat? Leasevormen Acties Onze ambitie 2 In het kort Opgericht

Nadere informatie

2SHQ VN\RYHUHHQNRPVWHQ GH &RPPLVVLH YHUKHXJW ]LFK RYHU KHW DUUHVW YDQ KHW (XURSHVH +RI YDQ -XVWLWLH

2SHQ VN\RYHUHHQNRPVWHQ GH &RPPLVVLH YHUKHXJW ]LFK RYHU KHW DUUHVW YDQ KHW (XURSHVH +RI YDQ -XVWLWLH ,3 Brussel, 5 november 2002 2SHQ VN\RYHUHHQNRPVWHQ GH &RPPLVVLH YHUKHXJW ]LFK RYHU KHW DUUHVW YDQ KHW (XURSHVH +RI YDQ -XVWLWLH 'H &RPPLVVLH YHUKHXJW ]LFK RYHU KHW DUUHVW YDQ KHW (XURSHVH +RI YDQ -XVWLWLH

Nadere informatie

Q Keukeninformatie...

Q Keukeninformatie... Q Keukeninformatie... 5ZQF 7BMFSJBBO CPVXOVNNFS U N Eigenhuis Keukens is geselecteerd als projectleverancier voor dit project. Deze brochure geeft u informatie over de afspraken welke zijn gemaakt met

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND DB-500 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222274

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND DB-500 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222274 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND DB-500. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND DB-500 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

FACTSHEET STRAWBERRIES

FACTSHEET STRAWBERRIES FACTSHEET STRAWBERRIES Aardbeien: Nederland teelt- én handelsland Jaarlijks worden er in Nederland tegenwoordig tussen de 45 en 50.000 ton aardbeien geproduceerd. Vergeleken met de periode daarvoor is

Nadere informatie

ALTENA NIEUWS Donderdag 1 oktober 2015-2

ALTENA NIEUWS Donderdag 1 oktober 2015-2 2e BRIL GRATIS voor u of iemand anders www.altenaoptiek.nl Oplage: 21.100 exemplaren 131e jaargang no. 40 Donderdag 1 oktober 2015 OUD ZILVER EN GOUD bij ons vertrouwd en een goede prijs!! SLEEUWIJK, 1

Nadere informatie

IMEC: Hubert De Neve EVP Human Resources

IMEC: Hubert De Neve EVP Human Resources IMEC: PASSIE VOOR TALENT Hubert De Neve EVP Human Resources HUBERT DE NEVE THE EMBEDDED INTERNET: 4 DE GENERATIE 15B Devices Pervasive Ubiquitous Researchers Many Mainframes Servers, PC s Cell Phones Embedded

Nadere informatie

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2013 gesteld op 46.000. In totaal zijn 4.314 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2013 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Team TIME Bedrijfsprofiel

Team TIME Bedrijfsprofiel Team TIME Bedrijfsprofiel NL Vernieuwers sinds het begin... Sommige dingen veranderen nooit... dezelfde vernieuwers die meer dan 40 jaar geleden een behoefte zagen en daar ook een oplossing voor gecreëerd

Nadere informatie

Showmaster 24 ORDERCODE 50335

Showmaster 24 ORDERCODE 50335 Showmaster 24 ORDERCODE 50335 1. Inleiding De DC-1224 is een digitale lichtcontroller, 24 DMX kanalen en 48 geheugenplaatsen voor scenes of chases met ieder 999 stappen en een MIDI in- en uitgang. Lees

Nadere informatie

a n n e n (FKWH0DQQHQ]HLGHQ1((1WHJHQ 3RUQ$UWRXQGWKH:RUOG Nieuwsbrief - jaargang 1/2 - december 2002 3RVWEXV 3XXUV (PDLOHFKWHPDQQHQ#WLMGFRP

a n n e n (FKWH0DQQHQ]HLGHQ1((1WHJHQ 3RUQ$UWRXQGWKH:RUOG Nieuwsbrief - jaargang 1/2 - december 2002 3RVWEXV 3XXUV (PDLOHFKWHPDQQHQ#WLMGFRP Nieuwsbrief - jaargang 1/2 - december 2002 1 a n n e n 3RVWEXV 3XXUV (PDLOHFKWHPDQQHQ#WLMGFRP 9X0DUF0HUWHQV (FKWH0DQQHQ]HLGHQ1((1WHJHQ 3RUQ$UWRXQGWKH:RUOG Tussen 13 en 23 november 2002 streek het porn

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

De jungle in kaart. De opmars van retail & reisbureau. Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure

De jungle in kaart. De opmars van retail & reisbureau. Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure 1 De jungle in kaart De opmars van retail & reisbureau Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure GfK Group actief in meer dan 100 landen 2 Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain

Nadere informatie

DE REGENBOOG ERTVELDE. Een groene goeie school, waar iedereen VIP is!

DE REGENBOOG ERTVELDE. Een groene goeie school, waar iedereen VIP is! DE REGENBOOG ERTVELDE Een groene Kroonstraat 2 bis, 9940 Ertvelde tel. 09 344 63 74 www.basisschool-de-regenboog.be email: bs.ertvelde@g-o.be goeie school, waar iedereen VIP is! December 2010 WIE HET SCHOENTJE

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Kosten buitenlandse bank

Kosten buitenlandse bank Kosten buitenlandse bank Ingangsdatum 1 september 2011 Land Muntsoort Kosten buitenlandse bank (in EUR) Afghanistan alle muntsoorten 12,50 Albania alle muntsoorten 12,50 Algeria alle muntsoorten 7,50 Andorra

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4050 http://nl.yourpdfguides.com/dref/901693

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4050 http://nl.yourpdfguides.com/dref/901693 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MMC Driver. MMC-Driver 01. Gebruiksaanwijzing

MMC Driver. MMC-Driver 01. Gebruiksaanwijzing MMC Driver MMC-Driver 01 Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Algemeen... 51 Systeem installeren... 51 Systeemvereisten... 51 MMC-driver aansluiten... 51 BIOS aanpassen... 52 Software installeren... 52 Bediening...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen Studeren in het Buitenland 2016-17 International Office Geesteswetenschappen PROGRAMMA International Office GW: Monique Hanrath (en Gerdien Ramaker) Studieadviseur: Stefan Vuurens Student: Tijn Sinke Vragen,

Nadere informatie

Handleiding. Netwerk Audio Player N-70A/N-50A USB-audiostuurprogramma (voor Mac)

Handleiding. Netwerk Audio Player N-70A/N-50A USB-audiostuurprogramma (voor Mac) Handleiding Netwerk Audio Player N-70A/N-50A USB-audiostuurprogramma (voor Mac) Informatie over deze handleiding Wanneer een USB-kabel wordt gebruikt om de USB DAC-poort van het apparaat te verbinden met

Nadere informatie

68%6,',($$195$$*)2508/,(5 2SURHSWRWKHWLQGLHQHQYDQYRRUVWHOOHQ%HJURWLQJVOLMQ%.$'(5352*5$00$9225&8/7885&8/7885

68%6,',($$195$$*)2508/,(5 2SURHSWRWKHWLQGLHQHQYDQYRRUVWHOOHQ%HJURWLQJVOLMQ%.$'(5352*5$00$9225&8/7885&8/7885 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR Cultuur, audiovisueel beleid en sport 2QWZLNNHOLQJÃYDQÃKHWÃFXOWXXUEHOHLGÃ.DGHUSURJUDPPDÃÅ&XOWXXUÃÅ 68%6,',($$195$$*)2508/,(5 2SURHSWRWKHWLQGLHQHQYDQYRRUVWHOOHQ%HJURWLQJVOLMQ%.$'(5352*5$00$9225&8/7885&8/7885,QOHLGLQJ

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen

Einde aan roaming-afzetterij: tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen IP/09/1064 Brussel, 1 juli 2009 Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen Met ingang van vandaag

Nadere informatie

Energiebesparing voor vastgoedmanagers in de Zorg

Energiebesparing voor vastgoedmanagers in de Zorg Energiebesparing voor vastgoedmanagers in de Zorg Hoe kan ik energiebesparing realiseren en financieren? George Müller 06-34855943 george.muller@energymatters.nl www.energymatters.nl Voorstellen: George

Nadere informatie

GIJSBERT VAN LAAR (1767-1829), TUINARCHITECT

GIJSBERT VAN LAAR (1767-1829), TUINARCHITECT GIJSBERT VAN LAAR (1767-1829), TUINARCHITECT +HW 0DJD]LMQ YDQ 7XLQVLHUDDGHQ GH 1HGHUODQGVH ODQGVFKDSVWXLQ HQ GH9DQODDURORJLH 0DUWLQYDQGHQ%URHNH :LP0HXOHQNDPS,,QOHLGLQJ In 2002 w as het tw eehond erd jaar

Nadere informatie

Nummer 5 Mei 2000 De KronoMeter

Nummer 5 Mei 2000 De KronoMeter Nummer 5 Mei 2000 De KronoMeter Enschede huilt Een buurt, die wel veel zorgen had, maar die ook vol verhalen zat, vol humor en gezelligheid, die buurt zijn we voor eeuwig kwijt. Daar waar het vol van kinderen

Nadere informatie

DURATOMIC TM HARDMETAALKWALITEIT TP3500 DE COMPLETERING VAN HET DURATOMIC ASSORTIMENT VOOR STAALDRAAIWERK

DURATOMIC TM HARDMETAALKWALITEIT TP3500 DE COMPLETERING VAN HET DURATOMIC ASSORTIMENT VOOR STAALDRAAIWERK DURATOMIC TM HARDMETAALKWALITEIT DE COMPLETERING VAN HET DURATOMIC ASSORTIMENT VOOR STAALDRAAIWERK WEES VEELEISEND. Hebt u staaldraaiwerk? U bent de klant eis een taaie snijplaat. Sta op een kwaliteit

Nadere informatie

Aanpak criminaliteit: wat leren we?

Aanpak criminaliteit: wat leren we? Aanpak criminaliteit: wat leren we? Mechelen, 9/12/2015 Eddy De Raedt, Beleidsadviseur van de algemeen directeur Federale Gerechtelijke Politie The boiled frog 1 Context - Jaren 90: - Operationele dossiers

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

9 m e t h o d e s va n g e b r u i ke r s o n d e r z o e k u it g e l ic h t

9 m e t h o d e s va n g e b r u i ke r s o n d e r z o e k u it g e l ic h t 9 m e t h o d e s va n g e b r u i ke r s o n d e r z o e k u it g e l ic h t bezoeke r je si t e s er insight v e r be en t r van Lee je Eerst even dit Gebruikersonderzoek helpt ontwerpers om goede (betere)

Nadere informatie

management van diversity is een business case bij TNT Post

management van diversity is een business case bij TNT Post management van diversity is een business case bij TNT Post Presentatie voor Utrechtse werkgeversalliantie 26-11-08 Bart Beek, Manager Diversity 2 Ontwikkelingen in Nederland 20% van Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Uien wereldwijd: Productie and export 8.000

Uien wereldwijd: Productie and export 8.000 FACTSHEET UIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Wereldhandel in uien stagneert Productie groeit wel door India grootste exporteur Wereldwijd neemt de productie van

Nadere informatie

WAARSCHUWINGEN VOORAF INLEIDING. Handleiding toestel Mondeling Geschiedenis: TASCAM DR 1

WAARSCHUWINGEN VOORAF INLEIDING. Handleiding toestel Mondeling Geschiedenis: TASCAM DR 1 Handleiding toestel Mondeling Geschiedenis: TASCAM DR 1 WAARSCHUWINGEN VOORAF - lees deze handleiding goed, hou rekening met alle richtlijnen en waarschuwingen - gebruik het toestel enkel zoals aangegeven

Nadere informatie

Global Economic Governance en the Powers that Be. Platform DSE Expert meeting 14 november 2011 Geske Dijkstra

Global Economic Governance en the Powers that Be. Platform DSE Expert meeting 14 november 2011 Geske Dijkstra Global Economic Governance en the Powers that Be Platform DSE Expert meeting 14 november 2011 Geske Dijkstra Overzicht Noodzaak van global governance Problemen met huidige global economic governance VN,

Nadere informatie

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid van Nederland en de rol van World Trade Centers Drs. Nicolaas Waaning MBA Senior Adviseur Amsterdam, 5 juni 2013 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL

Nadere informatie