Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222202"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND AR-100. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND AR-100 in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing ROLAND AR-100 Gebruikershandleiding ROLAND AR-100 Handleiding ROLAND AR-100 Bedieningshandleiding ROLAND AR-100 Instructiehandleiding ROLAND AR-100 Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

2 Handleiding samenvatting: Om te kunnen opnemen of weergeven, dient u een van de PC-kaarten aan te schaffen, die beschreven worden op p. 22 "Bruikbare PC-kaarten". Voornaamste kenmerken 5RODQG V HLJHQ 5'$& OHYHUW HHQ KRJH JHOXLGVNZDOLWHLW ELM ODJHUH GDWDYROXPHV +HW RSQDPHV\VWHHP PHW 3&NDDUWHQ JHEUXLNW JHHQ EHZHJHQGH RQGHUGHOHQ +HW JHHIW HHQ XLW VWHNHQGH JHOXLGVNZDOLWHLW HQ LV XLWHUPDWH EHWURXZEDDU (U ]LMQ PHHUGHUH FRQWURO WHUPLQDOV YRRU]LHQ ]RGDW X GH ZHHUJDYHPHWKRGH NDQ NLH]HQ GLH KHW EHVW ELM XZ EHKRHIWHQ SDVW (U ]LMQ /LQH LQSXWV HQ 0,',FRQQHFWRUV YRRU]LHQ GLH X WRHODWHQ RP DXGLRVLJQDOHQ HQ 0,', ERRGVFKDSSHQ RS WH QHPHQ HQ ZHHU WH JHYHQ 'H FRPSDFWH EHKXL]LQJ QHHPW ZHLQLJ SODDWV LQ HQ LV PDNNHOLMN WH WUDQVSRUWHUHQ $OV X HHQ 5$' UDFN PRXQW DGDSWRU JHEUXLNW NDQ X GH $5 LQVWDOOHUHQ LQ HHQ (,$ UDFN +HW WRHVWHO ZHUNW RRN PHW HHQ H[WHUQH '&VWURRPEURQ ZDW YHOH PRJHOLMNKHGHQ ELHGW 'H OLQH LQSXWV EHVFKLNNHQ RYHU HHQ PXWLQJIXQFWLH :DQQHHU GH ZHHUJDYH YDQ HHQ IUDVH EHJLQW NDQ KHW VLJQDDO YDQ GH OLQH LQSXWV DXWRPDWLVFK XLWJHVFKDNHOG ZRUGHQ 9LD GH MDFN YRRU GH KRRIGWHOHIRRQ NDQ X KHW VLJQDDO EHOXLVWHUHQ WHUZLMO X RSQHHPW De display 'H GLVSOD\V LQ GH]H KDQGOHLGLQJ NXQQHQ VRPV YHUVFKLOOHQ YDQ GH GLVSOD\V YDQ GH IDEULHNVLQVWHOOLQJHQ PC-kaarten 'H 3&NDDUWHQ GLH GH $5 JHEUXLNW ZRUGHQ DSDUW YHUNRFKW =LH %UXLNEDUH 3&NDDUWHQ RS S $OOH KDQGHOVPHUNHQ HQ JHUHJLVWUHHUGH KDQGHOVPHUNHQ ]LMQ HLJHQGRP YDQ GH UHVSHFWLHYH ILUPD V 5RODQG %HQHOX[ 19 *HHQ HQNHO GHHO YDQ GH]H KDQGOHLGLQJ PDJ ]RQGHU WRHVWHPPLQJ JHNRSLHHUG RI JHUHSURGXFHHUG ZRUGHQ 1 Inhoud Inleiding Voornaamste kenmerken.. 1 De display...1 PC-kaarten...1 Voorzorgen...

3 ...3 Voor- en achterpaneel...4 Control I/O specificaties '&VWURRPEURQ 4. Andere functies Delete Phrase / Delete Card...14 Format MIDI Instelling van het MIDI-ontvangstkanaal Weergave via MIDI URJUDP &KDQJH 3& 3URJUDP &KDQJH³ 3& ³ MIDI-boodschappen opnemen De gegevensdragers Weergavetijd (opnametype:mono)... 5 RDAC-Mode 1

4 5 RDAC-Mode 2 5 Omgaan met PC-kaarten.5,QEUHQJHQ 9HUZLMGHUHQ 6. Appendix Positie van de Mode-schakelaars RH JHEUXLNW X GH 0RGHVFKDNHODDUV " Phrase data bij de opname Instellingen na het formatteren...18 AR-2000-instellingen die u kan gebruiken Basisbediening met een Flash Disk-kaart Voorbereidingen :DW LV HHQ IUDVH" 0RGHVFKDNHODDUV 9RRUEHHOG YDQ HHQ RSVWHOOLQJ Foutmeldingen..

5 .19 MIDI Implementation charts Technische Specificaties. 22 AFMETINGEN...23 Index Informatie..25 Monteren op een rack De Card Protector monteren..

6 ...6 De weergave...7 0DQXHOH ZHHUJDYH Opnamemethode URFHGXUH YRRU GH RSQDPH 0RQRRSQDPH Opname-instellingen '$&*5$'( VDPSOLQJ UDWH 5'$&0RGH UHFRUGLQJ PRGH 2SQDPHW\SH 3. Control I/O Control Input...9 :HHUJDYH GRRU HHQ FRQWUROVLJQDDO 3OD\EDFN E\ FDUG GDWD D.DDUW JHPDDNW RS GH $5 E.DDUW JHPDDNW RS GH $5 'LUHFW 3OD\EDFN /DVW,Q %LQDU\ 3OD\EDFN 7DEHO )UDVHQXPPHU %LQDLU 6LJQDDO,QWHUYDO 3OD\EDFN Control Output. 12 %XV\ 2XWSXW &RQWURO 2XWSXW 2 Voorzorgen *HEUXLN HQNHO GH $&DGDSWRU GLH ELM GLW DSSDUDDW ZHUG ELMJHOHYHUG +HW JHEUXLN YDQ HHQ DQGHUH $&DGDSWRU NDQ VFKDGH GHIHFWHQ RI HOHNWULVFKH VFKRNNHQ WRW JHYROJ KHEEHQ Stroombron 9RRU X GLW WRHVWHO DDQVOXLW RS DQGHUH DSSDUDWHQ GLHQW X DOOH WRHVWHOOHQ XLW WH VFKDNHOHQ GLW KHOSW RP VFKDGH HQ GHIHFWHQ WH YRRUNRPHQ Onderhoud *HEUXLN YRRU HHQ JHZRQH VFKRRQPDDNEHXUW HHQ ]DFKWH GURJH GRHN RI HHQ OLFKWMHV PHW ZDWHU EHYRFKWLJGH GRHN *HEUXLN YRRU KDUGQHNNLJ YXLO HHQ GRHN PHW HHQ PLOG QLHW ELMWHQG VFKRRQPDDNPLGGHO 9HHJ QDGLHQ KHW WRHVWHO JRHG DI PHW HHQ ]DFKWH GURJH GRHN *HEUXLN GLW WRHVWHO QLHW RS HHQ]HOIGH VWURRPNULQJ VDPHQ PHW DSSDUDWHQ GLH UXLV YHURRU]DNHQ ]RDOV HHQ HOHNWULVFKH PRWRU RI HHQ UHJHOEDDU OLFKWV\VWHHP *HEUXLN QRRLW EHQ]LQH WKLQQHUV DOFRKRO RI JHOLMN ZHON RSORVPLGGHO 'LW RP YHUNOHXULQJ RI YHUYRUPLQJ WH YRRUNRPHQ 'H VWURRPYHUHLVWHQ YRRU GLW WRHVWHO VWDDQ YHUPHOG RS KHW QDDPSODDWMH DFKWHUSDQHHO =RUJ GDW GH VSDQQLQJ LQ XZ LQVWDOODWLH KLHUPHH RYHUHHQVWHPW %HVFKDGLJ GH VWURRPNDEHO QLHW WUDS HU QLHW RS SODDWV HU JHHQ ]ZDUH YRRUZHUSHQ RS HQ] Bijkomende voorzorgen %HVFKHUP KHW WRHVWHO WHJHQ ]ZDUH VFKRNNHQ /DDW JHHQ YRRUZHUSHQ RI YORHLVWRIIHQ LQ KHW WRHVWHO ELQQHQ GULQJHQ $OV GLW WRFK ]RX JHEHXUHQ VWDDN KHW JHEUXLN GDQ RQPLGGHOOLMN 1HHP ]R VQHO PRJHOLMN FRQWDFW RS PHW EHYRHJGH RQGHUKRXGVPHQVHQ :DQQHHU X GH $&DGDSWRU XLW KHW VWRSFRQWDFW WUHNW QHHP GDQ GH VWHNNHU ]HOI YDVW WUHN QRRLW DDQ KHW VQRHU $OV X KHW WRHVWHO JHGXUHQGH ODQJH WLMG QLHW JHEUXLNW WUHN GDQ GH VWURRPNDEHO XLW

7 KHW VWRSFRQWDFW 6OD RI GUXN QRRLW RS GH GLVSOD\ Plaatsing 6WHO GLW WRHVWHO QLHW EORRW DDQ H[WUHPH WHPSHUDWXUHQ EY GLUHFW ]RQOLFKW LQ HHQ DIJHVORWHQ YRHUWXLJ *HEUXLN RI SODDWV KHW WRHVWHO QLHW RS VWRIILJH RI YRFKWLJH SODDWVHQ RI RS SODDWVHQ GLH RQGHUKHYLJ ]LMQ DDQ ]ZDUH WULOOLQJHQ $OV HU HHQ GHIHFW RSWUHHGW RI DOV X HHQ SUREOHHP YHUPRHGW VWDDN KHW JHEUXLN GDQ RQPLGGHOOLMN 1HHP ]R VQHO PRJHOLMN FRQWDFW RS PHW EHYRHJGH RQGHUKRXGVPHQVHQ 2P KHW ULVLFR RS HOHFWURFXWLH WH YHUPLMGHQ PDJ X GLW WRHVWHO RI GH $&DGDSWRU QRRLW RSHQPDNHQ $OV X GLW WRHVWHO JHEUXLNW QDELM HHQ YHUPRJHQVYHUVWHUNHU RI HHQ DQGHU DSSDUDDW PHW JURWH WUDQVIRUPDWRUV NDQ HU EURP RQWVWDDQ 'LW WRHVWHO NDQ UDGLR RI 79RQWYDQJVW YHUVWRUHQ *HEUXLN KHW QLHW LQ GH QDELMKHLG YDQ ]XONH RQWYDQJHUV 3 Voor- en achterpaneel << Voorpaneel >> 1. PHONES jack 2. MIDI-indicator 3. CLIP-indicator 4. Display 5. PLAY-knop 6. PLAY-indicator 7. STOP-knop 8. DECrement ()-knop 9. INCrement ()-knop 10. MEMORY FULL-indicator 11. Kaartgleuf 12. Eject-knop << Achterpaneel >> 13. INPUT VOLUME 14. INPUT jacks 15. OUTPUT jacks 16. Control input en DC input terminal (CONT A) 17. Control I/O-connector (CONT B) * Dit is geen connector van het RS-232C-type. MIDI OUT-connector 19. MIDI IN-connector 20. MODE-schakelaars Verwijderen 2P GH 3&NDDUW WH YHUZLMGHUHQ GUXNW X RS GH (MHFWNQRS * Verwijder een PC-kaart nooit terwijl er een frase opgenomen/weergegeven wordt. Dit kan de data op de PC-kaart beschadigen. :DQQHHU X VWHUHR JHEUXLNW ]LMQ GH]H WLMGHQ PDDU KDOI ]R ODQJ * Deze tijden gelden wanneer er 1 frase ononderbroken wordt opgenomen, en ze dienen als referentie bij het opnemen. De opnametijd hangt af van de combinatie van de RDAC-GRADEen RDAC-Mode-instellingen van elke frase opgenomen op elke PC-kaart Basisbediening met een Flash Disk-kaart Voorbereidingen Wat is een frase? %LM GH $5 QRHPHQ ZH HHQ VWXN RSJHQRPHQ GDWD $XGLR VLJQDOHQ 0,',ERRGVFKDSSHQ HHQ )UDVH )UDVHV ZRUGHQ JHw GHQWLILFHHUG GRRU KXQ )UDVHQXPPHU Monteren op een rack $OV X HHQ UDFN PRXQW DGDSWRU 5$' DSDUW YHUNRFKW DDQ GH $5 EHYHVWLJW NDQ X KHP LQ HHQ (,$ UDFN LQVWDOOHUHQ 2S HHQ 5$' SDVVHQ WZHH $5WRHVWHOOHQ 9HUZLMGHU GH UXEEHUHQ YRHWMHV YDQ GH RQGHUNDQW YDQ KHW WRHVWHO Opgelet: Deze gaatjes niet gebruiken. Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

8 Mode-schakelaars 0HW GH PRGHVFKDNHODDUV DFKWHUSDQHHO YDQ GH $5 NDQ X HHQ JURRW DDQWDO LQVWHOOLQJHQ PDNHQ $OYRUHQV X GH $5 JHEUXLNW GLHQW X GH 02'(VFKDNH ODDUV LQ GH FRUUHFWH VWDQG WH ]HWWHQ S $OV ]H QLHW MXLVW VWDDQ ]DO KHW WRHVWHO QLHW FRUUHFW ZHUNHQ Voorbeeld van een opstelling PC-kaart Hoofdtelefoon %HYHVWLJ GH 5$' DGDSWRU DDQ GH $5 PHW GH VFKURHYHQ GLH ELM GH 5$' ELMJHOHYHUG ]LMQ RAD-50 Cassette Deck, CD-speler, enz. Schakelaar, Sensor, enz. MIDI-klavier AC-adaptor Vermogensversterker De Card Protector monteren MIDI-klankgenerator $OV X GH &DUG 3URWHFWRU ELMJHOHYHUG RS GH $5 PRQWHHUW NDQ X YRRUNRPHQ GDW GH 3&NDDUW SHU YHUJLVVLQJ YHUZLMGHUG ZRUGW XLW GH $5 %HYHVWLJ GH &DUG 3URWHFWRU RS GH $5 GRRU PLGGHO YDQ GH ELMJHOHYHUGH VFKURHIMHV Luidsprekers * Schakel het toestel uit, voordat u enige aansluiting maakt. Er is geen Power-schakelaar. U schakelt de AR-100 uit door de AC-adaptor uit het stopcontact te trekken. Card Protector 6.LHV PHW GH,QFUHPHQW 'HFUHPHQW NQRS HHQ QRJ QLHW RSJHQRPHQ IUDVH De weergave Manuele weergave +LHURQGHU ZRUGW XLWJHOHJG KRH X HHQ IUDVH DIVSHHOW RP GH RSQDPH WH FRQWUROHUHQ +HW JHOXLG ZRUGW XLWJHVWXXUG YLD GH 3KRQHV MDFN HQ YLD GH RXWSXW MDFNV 6FKXLI HHQ 3&NDDUW PHW RSJHQRPHQ IUDVHQ LQ GH NDDUW JOHXI (HQ IUDVHQXPPHU ZDDURS QLHWV LV RSJHQRPHQ NQLSSHUW LQ GH GLVSOD\ * Als u opnieuw opneemt over een reeds opgenomen frase, dan dient u eerst die frase te verwijderen.(p.14, "Delete Phrase") +RXG GH 6723NQRS LQJHGUXNW HQ GUXN RS 3/$< 5HFRUGLQJ VWDQGE\ PRGH 'H 3/$<LQGLFDWRU NQLSSHUW ZDQQHHU KHW WRHVWHO LQ UHFRUGLQJ VWDQGE\ PRGH VWDDW 0HW GH,QFUHPHQW 'HFUHPHQW NQRSSHQ NLHVW X GH IUDVH GLH X ZHQVW DI WH VSHOHQ 6WXXU HHQ DXGLRVLJQDDO YDQ HHQ FDVVHWWH GHFN RI HHQ &' VSHOHU HQ] QDDU GH LQSXW HQ UHJHO PHW, /80( KHW RSQDPHQLYHDX ]RGDW GH &/,3LQGLFDWRU QLHW RSOLFKW 1RPLQDDO LQSXW OHYHO G%P 0D[LPDDO LQSXW OHYHO G%P * Als u op STOP drukt, verlaat u de recording standby mode. * Als er signalen luider dan -4 dbm binnenkomen, draai dan de input volume-knop naar links van het midden. (HQ IUDVHQXPPHU ZDDURS QLHWV LV RSJHQRPHQ NQLSSHUW LQ GH GLVSOD\ 'UXN RS 3/$< HQ VWXXU HHQ DXGLRVLJQDDO YDQ HHQ FDVV723 :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO ZRUGW LQJHYRHUG WLMGHQV GH ZHHUJDYH YDQ HHQ IUDVH ZRUGW GH ZHHU JDYH RQGHUEURNHQ STOP Input Audio Output 1 Frase 1 Onderbroken Prioriteit: 'H FRQWURO LQSXW SLQV KHEEHQ HHQ SULRULWHLWVYROJRUGH 'H]H YROJRUGH LV DOV YROJW!!!! Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output Controlsignaal: (HQ RQRII RSHQGLFKW RI RSHQ FROOHFWRU 'H FRQWUROVLJQDOHQ ZRUGHQ LQJHYRHUG GRRU GH &20 FRPPRQ SLQ HOHNWULVFK NRUW WH VOXLWHQ DDQ WH ]HWWHQ PHW GH &RQWURO,QSXW HQ '&,QSXW 7HUPLQDO &217 $ SLQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU&217 % SLQ ³ RI 6723 S * De Control Input en de DC Input Terminal "1,2" hebben dezelfde functie als de Control I/O Connector "1,2." 2 1 Frase 2 Onderbroken Control-signaal ontvangen door Terminal 2 genegeerd Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output 1 1) Playback by card data a) Kaart gemaakt op de AR-2000 Bij de weergave worden de instellingen (de weergavemethode) gebruikt, die op de kaart zijn opgenomen. 9RRU GHWDLOV ]LH KDQGOHLGLQJ $5 * Sommige functies zijn niet beschikbaar. (p.18) * Het is niet mogelijk om een frase met een lagere prioriteit af te spelen terwijl er een frase met een hogere prioriteit speelt. Consecutieve weergave: :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO FRQWLQX ZRUGW LQJHYRHUG RP GH LQSXW DDQ WH VWXUHQ ZRUGW GH IUDVH KHUKDDOGHOLMN ZHHUJHJHYHQ Terminal 1 Input b) Kaart gemaakt op de AR-100 (ONH IUDVH YDQ WRW NDQ ZRUGHQ WRHJHZH]HQ DDQ HON YDQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU SLQV ² 'H ZHHUJDYHPRGXV 'LUHFW 3OD\EDFN1RUPDO LV EHVFKLN EDDU Audio Output ) Direct Playback (Last-In) 'H JHZHQVWH IUDVH NDQ ZRUGHQ DIJHVSHHOG (ONH IUDVH YDQ WRW NDQ ZRUGHQ WRHJHZH]HQ DDQ HON YDQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU SLQV ² * Instellingen gemaakt op de AR-2000 worden genegeerd, behalve de phrase data. (p.18) Control Input pins: :HHUJDYH YDQ GH IUDVH GLH RSJHJHYHQ ZDV YRRU GH SLQ ZDDURS KHW FRQWUROVLJQDDO ZHUG LQJHYRHUG Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output 3) Binary Playback 'H &RQWUROVLJQDOHQ RQRIIVFKDNHODDUV HQ] NXQQHQ JHOLMN ZHONH IUDVH VHOHFWHUHQ HQ ZHHUJHYHQ &RPSOH[H DSSDUDWHQ ]RDOV HHQ SHUVRQDO FRPSXWHU ]LMQ QLHW QRGLJ Control Input pins: ³.LHV KHW IUDVHQXPPHU GDW RYHUHHQVWHPW PHW GH FRPELQDWLH YDQ GH SLQV ZDDURS FRQWUROVLJQDOHQ ZRUGHQ LQJHYRHUG 67$57'H JHVHOHFWHHUGH IUDVH ZHHUJHYHQ 6723 $OV HU HHQ FRQWUROVLJQDDO QDDU GH]H SLQ ZRUGW JHVWXXUG WHUZLMO HU HHQ IUDVH ORRSW GDQ ZRUGW GLH IUDVH JHVWRSW Binary Input START Input Audio Output :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO ZRUGW LQJHYRHUG WLMGHQV GH ZHHUJDYH YDQ HHQ IUDVH ZRUGW GH ZHHU JDYH RQGHUEURNHQ STOP Input Audio Output * De weergave van de frase begint wanneer zowel de binary inputs als de "START" input op ON staan. 1 Frase 1 Onderbroken * Wanneer de control-signalen continu naar zowel de binary inputs als de "START" inputs worden gestuurd, dan wordt de opgegeven frase herhaaldelijk weergegeven. * Als u een andere frase kiest terwijl er een control-signaal naar "START" wordt gestuurd, dan wordt de gekozen frase afgespeeld. Wanneer u het "START" control-signaal of de binary input op OFF zet, stopt de weergave bij het einde van de lopende frase. * Instellingen gemaakt op de AR-2000 worden genegeerd, behalve de phrase data. (p.18) Prioriteit: $OV HU HHQ FRQWUROVLJQDDO ZRUGW LQJHYRHUG WHUZLMO HU HHQ IUDVH VSHHOW GDQ KHHIW KHW ODDWVW LQJHYRHUGH FRQWURO VLJQDDO YRRUUDQJ 'H ORSHQGH IUDVH ZRUGW RQGHUEURNHQ HQ GH RSJHJHYHQ IUDVH ZRUGW DIJHVSHHOG Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output 1 2 Een frase kiezen en afspelen 9RRUEHHOG )UDVH QXPPHU ZHHUJHYHQ =HW KHW IUDVHQXPPHU RP QDDU HHQ ELQDLU VLJQDDO.LMN LQ GH WDEHO )UDVHQXPPHU %LQDLU 6LJQDDO S YRRU GH RP]HWWLQJ YDQ KHW IUDVHQXPPHU QDDU HHQ ELQDLU VLJQDDO 2)) 21 )UDVHQXPPHU %LQDLU VLJQDDO 6WXXU KHW ELQDLU VLJQDDO QDDU HON YDQ GH &RQWURO,2 FRQQHFWRU SLQV ² Frase 1 Onderbroken Consecutieve weergave: :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO FRQWLQX ZRUGW LQJHYRHUG RP GH LQSXW DDQ WH VWXUHQ ZRUGW GH IUDVH KHUKDDOGHOLMN ZHHUJHJHYHQ Terminal 1 Input Audio Output 1 1 6WXXU KHW VWDUWVLJQDDO YRRU GH ZHHUJDYH QDDU 67$57 2P HHQ IUDVH WH VWRSSHQ WLMGHQV GH ZHHUJDYH VWXXUW X HHQ VWRSVLJQDDO WHUZLMO GH 67$57 LQSXW RI GH ELQDU\ LQSXW RS 2)) VWDDW 10 Tabel: Frase-nummer / Binair Signaal 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 11 4) Interval Playback 'H JHNR]HQ IUDVH ZRUGW DIJHVSHHOG PHW YDVWH LQWHUYDOOHQ +HW LQWHUYDO YRRU GH ZHHUJDYH VWDDW YDVW YRRU HONH FRQQHFWRUSLQ (ONH IUDVH YDQ WRW NDQ ZRUGHQ WRHJHZH]HQ DDQ HON YDQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU SLQV ² * Instellingen gemaakt op de AR-2000 worden genegeerd, behalve de phrase data. Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

9 Powered by TCPDF ( (p. 18) * Instellingen voor herhaalde weergave van phrase data worden genegeerd. Denk eraan dat deze handeling alle data op de PCkaart vernietigt. Wanneer de kaart vol is, stopt de opname automatisch MIDI Implementation Chart Transmitted Function MIDI Implementation Chart Transmitted Function... 37sec. Approx. 43min. 34sec. Approx. 1hour 03min. 14sec. Approx. 1hour 27min. 09sec. 3&NDDUWJOHXI RDAC-Mode 2 Approx. 21min. 04sec. Approx. 29min. 03sec. Approx. 42min. 09sec. Approx. 58min. RUSSIA PETROSHOP Ltd. 6D\DQVND\D 6WUHHW 0RVFRZ 5866,$ 7(/ BRAZIL Roland Brasil Ltda. 5 &RURQHO 2FWDYLDQR GD 6LOYHLUD 6DR 3DXOR %5$=,/ 7(/ MALAYSIA Bentley Music SDN BHD 1R -DODQ %XNLW %LQWDQJ.XDOD /XPSXU 0$/$<6,$ 7(/ SAUDI ARABIA SAF Music Center $/. KREDU 3 2 %R[ 6$8',$5$%,$ 7(/ CYPRUS Radex Sound Equipment Ltd. 'LDJRURX 6W 32%R[ 1LFRVLD &<3586 7(/ SPAIN Roland Electronics de Espaa, S. A. &DOOH %ROLYLD %DUFHORQD 63$,1 7(/ CANADA Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 3DUNZRRG :D\ 5LFKPRQG % & 99 0 &$1$'$ 7(/ PHILIPPINES G.A. Yupangco & Co. Inc. *LO - 3X\DW $YHQXH 0DNDWL 0HWUR 0DQLOD 3+,/,33,1(6 7(/ Abdul Latif S. Al-Ghamdi Trading Establishment 0LGGOH (DVW &RPPHUFLDO &HQWHU $O. KREDU 'KDUDQ +LJKZD\ :KDPRRG VW 3 2 %R[ $O.KREHU 6$8',$5$%,$ 7(/ DENMARK Roland Scandinavia A/S /DQJHEURJDGH 3RVW %R[ '. &RSHQKDJHQ. '(10$5. 7(/ SWEDEN Roland Scandinavia A/S 'DQYLN &HQWHU $ WU 6 1DFND 6:('(1 7(/ Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office) 8QLW :RRGELQH 'RZQV %OYG (WRELFRNH 21 0: < &$1$'$ 7(/ SINGAPORE Swee Lee Company %/2&. %DLQ 6WUHHW %UDV %DVDK &RPSOH[ 6,1*$325( 7(/ SYRIA Technical Light & Sound Center.KDOHG (EQ $O :DOLG 6W 32%R[ 'DPDVFXV 6<5,$ 7(/ FRANCE Guillard Musiques Roland =$& GH 5RVDUJH /HV (FKHWV 0,5,%(/ )5$1&( 7(/ SWITZERLAND Roland (Switzerland) AG Musitronic AG *HUEHUVWUDVVH &+ /LHVWDO 6:,7=(5/$1' 7(/ MEXICO Casa Veerkamp, s.a. de c. v. $Y 7ROXFD 1R &RO 2OLYDU GH ORV 3DGUHV 0H[LFR ') 0(;,&2 7(/ CRISTOFORI MUSIC PTE LTD -RR &KLDW 5RDG 6,1*$325( 7(/ Guillard Musiques Roland (Paris Office) UXH /prq *HRIIUR\ 9,75<²685²6(,1( )5$1&( 7(/ UKRAINE TIC-TAC 0LUD 6WU 32%R[ 0XQNDFKHYR 8.5$,1( 7(/ TURKEY Barkat Sanayi ve Ticaret 6LUDVHOYLHU &DG *XQH\,VKDQL 1R 7DNVLP,VWDQEXO 785.(< 7(/ TAIWAN Siruba Enterprise (Taiwan) Co., LTD. 5RRP IO 1R &KXQJ 6KDQ 15RDG 6HF 7DLSHL 7$,:$1 52& 7(/ FINLAND Roland Scandinavia As, Filial Finland /DXWWDVDDUHQWLH % )LQ +HOVLQNL ),1/$1' 3 2 %R[ 1R 7(/ La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. $Y &RURQD 1R 6- *XDGDODMDUD -DOLVFR 0H[LFR &3 0(;,&2 7(/ UNITED KINGDOM Roland (U. K.) Ltd., Swansea Office $WODQWLF &ORVH 6ZDQVHD (QWHUSULVH 3DUN 6:$16($ :HVW *ODPRUJDQ 6$ )- 81,7('.,1*'20 7(/ U.A.E Zak Electronics & Musical Instruments Co. =DEHHO 5RDG $O 6KHURRT %OGJ 1R *UDQG )ORRU '8%$, 8$( 32 %R[ '8%$, 8$( 7(/ PANAMA Productos Superiores, S.A. $SDUWDGR 3DQDPD 5(3 '( 3$1$0$ 7(/ THAILAND Theera Music Co., Ltd. 9HUQJ 1DNRUQ.DVHP 6RL %DQJNRN 7+$,/$1' 7(/ GERMANY Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbh. 2VWVWUDVVH 1RUGHUVWHGW *(50$1< 7(/ EGYPT Al Fanny Trading Office (EQ +DJDU $L $VNDODQ\ 6WUHHW $UG (O *ROI +HOLRSROLV &DLUR (*<37 7(/ U. S. A. Roland Corporation U.S. 'RPLQLRQ &LUFOH /RV $QJHOHV &$ 8 6 $ 7(/ BAHRAIN Moon Stores %DG $O %DKUDLQ 5RDG 32%R[ 6WDWH RI %$+5$,1 7(/ GREECE V. Dimitriadis & Co. Ltd. $OH[DQGUDV 6W %RXERXOLQDV 6W $WKHQV *5((&( 7(/ MAURITIOUS Philanne Music Center WK )ORRU 1ROO +DSS\ :RUOG +RXVH 6LU :LOOLDP 1HZWRQ 6WUHHW 3RUW /XLV 0$85,7,286 7(/ VENEZUELA Musicland Digital C.A. $Y )UDQFLVFR GH 0LUDQGD &HQWUR 3DUTXH GH &ULVWDO 1LYHO & /RFDO &DUDFDV 9(1(=8(/$ 7(/ IRAN TARADIS 0LU (PDG $YH 1R WK VWUHHW 3 2 %R[ 7HKHUDQ,5$1 7(/ HUNGARY Intermusica Ltd. :DUHKRXVH $UHD '(32 3I + 7RURNEDOLQW +81*$5< 7(/ REUNION FO - YAM Marcel 5XH -XOHV 0HUPDQ=/ &KDXGURQ %3 6WH &ORWLOGH 5(81,21 7(/ ISRAEL Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 5HW]LI +D DOL\D +DVKQ\D 6W 7HO$YLY<DIR,65$(/ 7(/ IRELAND The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited %UXQVZLFN 3ODFH 'XEOLQ 5HSXEOLF RI,5(/$1' 7(/ AUSTRALIA Roland Corporation Australia Pty. & Fils 32 %R[ *HUJL =HLGDQ 6W &KDKLQH %XLOGLQJ $FKUDILHK %HLUXW /(%$121 7(/ AUSTRIA E. Dematte &Co. 1HX5XP 6LHPHQV6WUDVVH $²,QQVEUXFN 32%R[ $8675,$ 7(/ POLAND P. P. H. Brzostowicz Marian 8/ %ORNRZD :DUV]DZD 32/$1' 7(/ INDONESIA PT CITRARAMA BELANTIKA.RPSOHNV 3HUNDQWRUDQ 'XWD 0HUOLQ %ORN ( 1R³ -O *DMDK 0DGD 1R³ -DNDUWD,1'21(6,$ 7(/ OMAN OHI Electronics & Trading Co. LLC 3 2 %R[ 0XVFDW 6XOWDQDWH RI 20$1 7(/ BELGIUM/HOLLAND/ LUXEMBOURG Roland Benelux N. V. +RXWVWUDDW % 2HYHO :HVWHUOR %(/*,80 7(/ PORTUGAL Caius - Tecnologias Audio e Musica, Lda. 5XH GH &DWDULQD 3RUWR 32578*$/ 7(/ PDDUW. Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND VM-C7200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1301276

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND VM-C7200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1301276 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Denk mee over sport, bewegen en cultuur en de toekomstige combinatiefuncties

Denk mee over sport, bewegen en cultuur en de toekomstige combinatiefuncties Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, Facebook en Twitter. 5 april 2016 Wie verdient de eremedaille? Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding. Voornaamste kenmerken. De display. PC-kaarten

Handleiding. Inleiding. Voornaamste kenmerken. De display. PC-kaarten Inleiding * Dit apparaat bevat geen geheugen vr pname/weergave. Om te kunnen pnemen f weergeven, dient u een van de PC-kaarten aan te schaffen, die beschreven wrden p p. 22 "Bruikbare PC-kaarten". Vrnaamste

Nadere informatie

Mot m ans R. Ergonom ie RC, Leuv en ww w.dinbelg.be

Mot m ans R. Ergonom ie RC, Leuv en ww w.dinbelg.be Mot m ans R. Ergonom ie RC, Leuv en ww w.dinbelg.be 2HIHQLQJHQDQWURSRPHWULH 1. De startknop van mijn computer is een drukknop met een diameter van 18 mm. Is dit voldoende groot? 'LWLVJHHQJRHGHPDDWPDDUKHWLVHHQNOHLQHPRHLWHRPGHGRRUVQHGHQRJPP

Nadere informatie

Microbiologie ter kennismaking

Microbiologie ter kennismaking Microbiologie ter kennismaking Over het boek Microbiologie ter kennismaking is bedoeld voor studenten die kennis willen maken met het vak Algemene Microbiologie en voor anderen die belangstelling hebben

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Herinrichting centrum Aalten. Agenda OPENBARE BEKENDMAKINGEN. 22 september 2015

AALTEN ACTUEEL. Herinrichting centrum Aalten. Agenda OPENBARE BEKENDMAKINGEN. 22 september 2015 AALTEN ACTUEEL Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 22 september 2015 Herinrichting centrum

Nadere informatie

NISSAN JUKE. 64119_JUKE2011_NL.indd 1 18/07/11 16:17

NISSAN JUKE. 64119_JUKE2011_NL.indd 1 18/07/11 16:17 NISSAN JUKE 64119_JUKE2011_NL.indd 1 18/07/11 16:17 LOOK & FEEL TECHNOLOGIE & PRESTATIES STIJL & ACCESSOIRES EXTERIEURDESIGN 4 INTERIEURDESIGN 6 NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM & NISSAN CONNECT 10 OPBERGRUIMTE

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG ,3 Brussel, 16 juli 2002 'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG 'H(XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW EHVORWHQ WRW )LQODQG HHQ WZHHGH

Nadere informatie

Presario Mobiele Internet-pc Millennium Edition Handleiding besturingssysteem Microsoft Windows Me

Presario Mobiele Internet-pc Millennium Edition Handleiding besturingssysteem Microsoft Windows Me www.compaq.com Presario Mobiele Internet-pc Millennium Edition Handleiding besturingssysteem Microsoft Windows Me www.compaq.com 181272-331 2000 Compaq Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

td-5k drum system trap kit Nederlandstalige handleiding

td-5k drum system trap kit Nederlandstalige handleiding td-5k drum system trap kit Nederlandstalige handleiding Inleiding 1. Inleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van de Roland Drum System Trap Kit. In deze handleiding leest u hoe u het drumsysteem

Nadere informatie

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing Clicks & Bricks Feiten over het on- en offline kopen Patrick Langley Director Retail Operations & Servicing GfK Retail and Technology Benelux B.V. - Amstelveen GfK 2012 Bricks&Clicks Market Monitor March

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMMO Z08... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMMO Z08... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 *(%58,.6$$1:,-=,1* =8002==8002 *(%58,.6$$1:,-=,1*=8002=,1+28'623*$9( GEBRUIKSAANWIJZING ZUMMO Z08... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 2.1. Plaatsing en installatie...

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

,QWHUQH PDUNW GH &RPPLVVLH JDDW EXUJHUV HQ RQGHUQHPLQJHQNRVWHORRVDGYLHVYHUVWUHNNHQHQKXQ SUREOHPHQRSORVVHQ

,QWHUQH PDUNW GH &RPPLVVLH JDDW EXUJHUV HQ RQGHUQHPLQJHQNRVWHORRVDGYLHVYHUVWUHNNHQHQKXQ SUREOHPHQRSORVVHQ ,3 Brussel, 22 juli 2002,QWHUQH PDUNW GH &RPPLVVLH JDDW EXUJHUV HQ RQGHUQHPLQJHQNRVWHORRVDGYLHVYHUVWUHNNHQHQKXQ SUREOHPHQRSORVVHQ +HEW X SUREOHPHQ PHW GH HUNHQQLQJ YDQ HHQ GLSORPD RI PHW GH VRFLDOH ]HNHUKHLG

Nadere informatie

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU ,3 Brussel, 24 juli 2002 $FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU 'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW HHQ YRRUVWHO LQJHGLHQG RP GH QDWLRQDOH DFFLMQVWDULHYHQYRRUGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUJHOHLGHOLMNWHKDUPRQLVHUHQ

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek?

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? De verkoopcijfers Cindy Van Mulders Business Unit Manager GfK Retail and Technology GfK introductie GfK Group actief in meer dan 100 landen

Nadere informatie

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN 1 NL DE BE UK FR CN USA SE ES PT BR Abonnementskosten FirmTel MOBILE Per maand 5.00 Firmtel SENS Per maand 14.75

Nadere informatie

&ROOHFWLHI RQWVODJ &RPPLVVLH SUHVHQWHHUW SDNNHW LQLWLDWLHYHQ YRRU KHW YHUPLQGHUHQ YDQ GH VRFLDOH JHYROJHQYDQPDVVDRQWVODJHQ

&ROOHFWLHI RQWVODJ &RPPLVVLH SUHVHQWHHUW SDNNHW LQLWLDWLHYHQ YRRU KHW YHUPLQGHUHQ YDQ GH VRFLDOH JHYROJHQYDQPDVVDRQWVODJHQ ,3 Brussel, 10 mei 2001 &ROOHFWLHI RQWVODJ &RPPLVVLH SUHVHQWHHUW SDNNHW LQLWLDWLHYHQ YRRU KHW YHUPLQGHUHQ YDQ GH VRFLDOH JHYROJHQYDQPDVVDRQWVODJHQ $QQD 'LDPDQWRSRXORX GH (XURSHHV FRPPLVVDULV EHODVW PHW

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Tabel 2A: Voornaamste exportpartners Zuid-Afrika (bedragen x 1.000 euro) Importers Exported value in 2014 Exported value in 2015 Exported value in

Nadere informatie

Leanne Verbeek. Geachte raadsgriffier,

Leanne Verbeek. Geachte raadsgriffier, Leanne Verbeek Onderwerp: Bijlagen: FW: Vijf makkelijke maatregelen voor schonere lucht NMU - Vijf makkelijke maatregelen voor schonere lucht.pdf; Bijlage - Aanbevelingen fietsactie.pdf; Bijlage - Flyer

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Over mij Nienke Smit Director Retail & Shopper TNS NIPO TNS NIPO Grote Bickersstraat 74 PO box 247 Amsterdam 1000 AE Amsterdam 020 5225 444 www.tns-nipo.com 2 Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop

Nadere informatie

Vierenzeventigste Jaarverslag

Vierenzeventigste Jaarverslag %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW,661 )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN

Nadere informatie

Brussel, 24 september 2002

Brussel, 24 september 2002 ,3 Brussel, 24 september 2002 9HU]HNHULQJ YDQ GH OXFKWYDDUW QD VHSWHPEHU GH (XURSHVH &RPPLVVLH VWHOW PLQLPXPHLVHQ YRRU YRRU GHYHU]HNHULQJYDQDOOHOXFKWYDDUWPDDWVFKDSSLMHQGLH LQ(XURSDYOLHJHQ 1DGHWHUURULVWLVFKHDDQVODJHQYDQVHSWHPEHULQGH9HUHQLJGH6WDWHQ

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor BLAUPUNKT RIO RCR 87. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de BLAUPUNKT RIO RCR 87 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

$OOHIRUPXOLHUHQZRUGHQELMHONDDUEHZDDUGLQKHWEHZRQHUVGRVVLHU

$OOHIRUPXOLHUHQZRUGHQELMHONDDUEHZDDUGLQKHWEHZRQHUVGRVVLHU 67$33(13/$19225+(72367(//(19$1((13/(=,(5,*( $&7,9,7(,7(13/$1 67$3 Wanneer je vermoedt dat een bewoner depressief is, observeer dan een week lang de depressieve klachten of verschijnselen van de bewoner.

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

&RPPLVVLH DFFHSWHHUW YHUELQWHQLVVHQ LQ PHGHGLQJLQJVSURFHGXUH RYHU 'XLWVH YDVWH ERHNHQSULMV

&RPPLVVLH DFFHSWHHUW YHUELQWHQLVVHQ LQ PHGHGLQJLQJVSURFHGXUH RYHU 'XLWVH YDVWH ERHNHQSULMV ,3 Brussel, 22 maart 2002 &RPPLVVLH DFFHSWHHUW YHUELQWHQLVVHQ LQ PHGHGLQJLQJVSURFHGXUH RYHU 'XLWVH YDVWH ERHNHQSULMV 'H(XURSHVH&RPPLVVLH]DOGHPHGHGLQJLQJVSURFHGXUHWHQDDQ]LHQYDQKHW 'XLWVHV\VWHHPYDQGHYDVWHERHNHQSULMVKHW]JQµ6DPPHOUHYHUV

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole

KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole KNX is de Standaard CENELEC EN 50090 de enige Europese Standaard voor Elektronische Huisen gebouwsystemen (HBES) gebaseerd op KNX. CEN EN 13321-1

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Welkom Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Reach the ultimate balance between maximized sales and minimized risks. 4 Weet met wie je zaken doet Controleer klant voor overeenkomst Financïele

Nadere informatie

Marketsurvey ONIONS. UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met ton per jaar. Marketsurvey onions

Marketsurvey ONIONS. UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met ton per jaar. Marketsurvey onions Marketsurvey ONIONS UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met 350.000 ton per jaar De productie en internationale handel van uien groeit wereldwijd gezien nog steeds. De FAO schat dat er jaarlijks meer

Nadere informatie

SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS JAARVERSLAG: RESULTATEN IN 2009 DE WIN-WIN-WIN-WIN VAN SAMENWERKING MICROFINANCIERING TRANSPARANT.

SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS JAARVERSLAG: RESULTATEN IN 2009 DE WIN-WIN-WIN-WIN VAN SAMENWERKING MICROFINANCIERING TRANSPARANT. nummer 2 SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS JAARVERSLAG: RESULTATEN IN 2009 DE WIN-WIN-WIN-WIN VAN SAMENWERKING MICROFINANCIERING TRANSPARANT Hivos Magazine juni 2010 V10.indd 1 17-06-10 12:29 COLOFON JALOERS

Nadere informatie

Arbitrage: vaak meer voordelen dan nadelen, maar wees selectief

Arbitrage: vaak meer voordelen dan nadelen, maar wees selectief Arbitrage: vaak meer voordelen dan nadelen, maar wees selectief Een kritische benadering Peter CALLENS Algemene kenmerken Vrijwillig mechanisme voor beslechting van betwistingen Kan ad hoc zijn of institutioneel

Nadere informatie

Elk project begint met KNX

Elk project begint met KNX Elk project begint met KNX Woning- en gebouwautomatisering voor een toekomstvaste investering Toekomstbestendig Toekomstbestendig vastgoed een flexibel, energie-efficiënt en duurzaam gebouw dat veel comfort

Nadere informatie

Kennis- en OndersteuningsCentrum 6WXGLH3*%,0% %HGHQNLQJHQELMGHLQYRHULQJYDQHHQ 3HUVRRQV*HERQGHQ%XGJHWYRRU,QGLYLGXHOH0DWHULsOH%LMVWDQG

Kennis- en OndersteuningsCentrum 6WXGLH3*%,0% %HGHQNLQJHQELMGHLQYRHULQJYDQHHQ 3HUVRRQV*HERQGHQ%XGJHWYRRU,QGLYLGXHOH0DWHULsOH%LMVWDQG KO C Kennis- en OndersteuningsCentrum 6WXGLH3*%,0% %HGHQNLQJHQELMGHLQYRHULQJYDQHHQ 3HUVRRQV*HERQGHQ%XGJHWYRRU,QGLYLGXHOH0DWHULsOH%LMVWDQG Kennis- en OndersteuningsCentrum Februari-mei 2004 Studie PGB-IMB

Nadere informatie

,QGXVWULHPRQLWRU -DDUJDQJMXOL

,QGXVWULHPRQLWRU -DDUJDQJMXOL ,QGXVWULHPRQLWRU -DDUJDQJMXOL &HQWUDDO %XUHDX YRRU GH 6WDWLVWLHN 9RRUEXUJ +HHUOHQ ± LQGLHQ 9RRUEXUJ %H]RHNDGUHV 3ULQVHV %HDWUL[ODDQ 3RVWDGUHV 3RVWEXV -0 9RRUEXUJ 7HOHIRRQ )D[ +HHUOHQ %H]RHNDGUHV.ORRVWHUZHJ

Nadere informatie

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 in million euro Factsheet cutflowers export worldwide november 2015 FACTSHEET CUTFLOWERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL SNIJBLOEMEN: 7 MILJARD EURO

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. GARMIN FORERUNNER 10

Uw gebruiksaanwijzing. GARMIN FORERUNNER 10 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor GARMIN FORERUNNER 10. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de GARMIN FORERUNNER 10 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA P4500/P3200/P1600

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA P4500/P3200/P1600 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing Walkie Talkie APMP100 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Veiligheid 1.1 Beoogd gebruik 1. Pictorgrammen in deze handleiding 1. Algemene veiligheidsvoorschriften. Voorbereiding voor gebruik.1 Uitpakken.

Nadere informatie

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem White paper Flamco B.V. November 2016 Gesloten tegenover open verwarmingssystemen Verwarmings- en koelinstallaties maken gebruik van water voor de energieoverdracht

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten

FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; jankeesboon15@gmail.com; www.fruitandvegetablefacts.com Nederland grote producent en exporteur verwerkte

Nadere informatie

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015 IMPORT IN MILLION DOLLAR Factsheet RUSSIA cut flowers FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com RUSSISCHE IMPORT SNIJBLOEMEN BEGIN DIT

Nadere informatie

,QYRHULQJ YDQ GH (852 GH &RPPLVVLH LQYHQWDULVHHUW GH PHW GH YRRUEHUHLGLQJ JHERHNWH YRUGHULQJHQHQUHLNWJRHGHJHEUXLNHQDDQ

,QYRHULQJ YDQ GH (852 GH &RPPLVVLH LQYHQWDULVHHUW GH PHW GH YRRUEHUHLGLQJ JHERHNWH YRUGHULQJHQHQUHLNWJRHGHJHEUXLNHQDDQ ,3 Brussel, 3 april 2001,QYRHULQJ YDQ GH (852 GH &RPPLVVLH LQYHQWDULVHHUW GH PHW GH YRRUEHUHLGLQJ JHERHNWH YRUGHULQJHQHQUHLNWJRHGHJHEUXLNHQDDQ GDJHQ YRRU ¼GD\ KHHIW GH &RPPLVVLH HHQ PHGHGHOLQJ JHSXEOLFHHUG

Nadere informatie

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013)

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013) FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code 08 10 50) (8 februari 2013) Summery De wereldproductie van kiwi s was in de eerste heft van het vorige decennium redelijk stabiel op een niveau van ruim 1 miljoen ton daarna

Nadere informatie

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Frank Knopers 03-10-2012 Op GoldSilver.com verscheen begin deze week een uitgebreide tabel die inzichtelijk maakt hoe de goudprijs zich heeft ontwikkeld van

Nadere informatie

³7RFKPDJGH2=0LQPLMQRJHQQRRLWDOOHHQ PDDUJRHGHGRFWRUDQGLDIOHYHUHQ]HPRHW HYHQ]HHUJRHGHPDJLVWUDWHQDPEWHQDUHQ DGYRFDWHQ«DIOHYHUHQ

³7RFKPDJGH2=0LQPLMQRJHQQRRLWDOOHHQ PDDUJRHGHGRFWRUDQGLDIOHYHUHQ]HPRHW HYHQ]HHUJRHGHPDJLVWUDWHQDPEWHQDUHQ DGYRFDWHQ«DIOHYHUHQ ³7RFKPDJGH2=0LQPLMQRJHQQRRLWDOOHHQ PDDUJRHGHGRFWRUDQGLDIOHYHUHQ]HPRHW HYHQ]HHUJRHGHPDJLVWUDWHQDPEWHQDUHQ DGYRFDWHQ«DIOHYHUHQ,QWHUYLHZPHW3URIHVVRU:RXWHU'HYURH 'RRURQ]HKRRIGUHGDFWHXU$QQHOHHQ6WUDHWHPDQV IN

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Credit Risk Management in een internationale omgeving

Credit Risk Management in een internationale omgeving in een internationale omgeving 5 e Jaarcongres Credit Management Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan

Nadere informatie

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands FACTSHEET ASARAGUS Areaal Nederland groeit niet meer In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. Het CBS registreerde vorig jaar een areaal van 2.890 ha.

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop 2 maar het beïnvloeden van shoppers wordt een steeds complexere taak Behoefte Aankoop 3 ... die zich in toenemende mate buiten de winkel afspeelt 4 We leven in

Nadere informatie

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease Name Language Number of items Developed by QUOTE-IBD Available in Dutch, Danish, English, Greek, Italian, Norwegian and Portuguese Focus

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

Drieënzeventigste Jaarverslag

Drieënzeventigste Jaarverslag FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2000

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV9870EA

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV9870EA U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV9870EA. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV9870EA in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOICE/DATA SIM USA

HANDLEIDING VOICE/DATA SIM USA HANDLEIDING VOICE/DATA SIM USA Copyright 2017. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Brussel, 6 september 2002

Brussel, 6 september 2002 ,3 Brussel, 6 september 2002 &RPPLVVLH ]HJW GDW GRHOVWHOOLQJHQ YDQ /LVVDERQ YRRU ZHUNJHOHJHQKHLG QRJ VWHHGV KDDOEDDU ]LMQ DOV OLGVWDWHQ SUREOHHPJHELHGHQ DDQSDNNHQ HQ DDQGDFKW ULFKWHQ RS EDQHQ YRRU YURXZHQ

Nadere informatie

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING.

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. NL NEDERLANDS Met ingebouwde elektronica Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company NL I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Codebediendeel met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V

Nadere informatie

Zomerlessen 2017 Wk Dinsdag Leraar Donderdag Leraar jul-17 Flor 06-jul-17 Yolanda jul-17 Rita 13-jul-17 Ilija jul-17 Ilija

Zomerlessen 2017 Wk Dinsdag Leraar Donderdag Leraar jul-17 Flor 06-jul-17 Yolanda jul-17 Rita 13-jul-17 Ilija jul-17 Ilija Zomerlessen 2017 Wk Dinsdag Leraar Donderdag Leraar 27 04-jul-17 Flor 06-jul-17 Yolanda 28 11-jul-17 Rita 13-jul-17 Ilija 29 18-jul-17 Ilija 20-jul-17 Rudi 30 25-jul-17 Sofie 27-jul-17 Flor 31 01-aug-17

Nadere informatie

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsaan wijzingen Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO RT-2 CD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO RT-2 CD in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Mango: Exporters 2013 (besed on quantity) Other 23% Peru 8%

Mango: Exporters 2013 (besed on quantity) Other 23% Peru 8% FACTSHEET Mangoes Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Nederland spil in EU handel van mango s Wereldhandel stabiel De wereldhandel in mango s is stabiel. De laatste

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND DB-500 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222274

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND DB-500 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222274 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND DB-500. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND DB-500 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE 16 Kanaals vrij te programmeren dimmer en schakel Controller DMX-512 DJ MINGLE DM-16 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 M MASTER A LEVEL SPEED AUDIO FADE TiME 6.99 Manual Midi Channel

Nadere informatie

Installatie-instructies SoliriS ModuliS SliM receiver rts Ref A PATENT EP

Installatie-instructies SoliriS ModuliS SliM receiver rts Ref A PATENT EP www.somfy.com Installatie-instructies NL SoliriS ModuliS SliM receiver rts Ref. 5061170A PATENT EP1387034 Inhoudsopgave pagina 1. Veiligheid en verantwoordelijkheid:...3 2. Installatie:...3 3. In bedrijf

Nadere informatie

Walkie Talkie APMP500. Gebruiksaanwijzing

Walkie Talkie APMP500. Gebruiksaanwijzing Walkie Talkie APMP500 Gebruiksaanwijzing 1. Inhoudsopgave Veiligheid 1.1 Beoogd gebruik 1. Pictorgrammen in deze handleiding 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften 5. Voorbereiding voor gebruik 5.1 Uitpakken

Nadere informatie

Alles wat u nodig heeft voor een propere, veilige en efficiënte autoherstelplaats

Alles wat u nodig heeft voor een propere, veilige en efficiënte autoherstelplaats Alles wat u nodig heeft voor een propere, veilige en efficiënte autoherstelplaats Verbeter uw werkplaats Uitlaatgassen en lasrook, schuur- en slijpstof, olielekken en vuile slangen - dit zijn maar een

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

N-50-K. Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S

N-50-K. Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S N-50-K Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S Informatie over deze handleiding De N-50 is uitgerust met een USB D/A-omzetterfunctie waarmee u muziekbestanden van hoge kwaliteit die op uw

Nadere informatie

Een half is meer dan één

Een half is meer dan één Een half is meer dan één De voordruk bij een expansievat op zolder White paper Flamco B.V. Oktober 15 Een half is meer dan één De relatie tussen voordruk, vuldruk en einddruk Er zijn veel theorieën over

Nadere informatie

Showmaster 24 ORDERCODE 50335

Showmaster 24 ORDERCODE 50335 Showmaster 24 ORDERCODE 50335 1. Inleiding De DC-1224 is een digitale lichtcontroller, 24 DMX kanalen en 48 geheugenplaatsen voor scenes of chases met ieder 999 stappen en een MIDI in- en uitgang. Lees

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV6500 CTO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV6500 CTO in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handelssstromen appelen veranderen; groeimarkten vooral buiten Europa

Handelssstromen appelen veranderen; groeimarkten vooral buiten Europa FACTSHEET Apples Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Handelssstromen appelen veranderen; groeimarkten vooral buiten Europa Polen in afgelopen seizoen (12/13) s werelds

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MPMAN MPUB 330

Uw gebruiksaanwijzing. MPMAN MPUB 330 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MPMAN MPUB 330. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MPMAN MPUB 330 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet

Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet FACTSHEET AARDBEIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet Aan de groei van de Nederlandse aardbeien productie

Nadere informatie

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2012 gesteld op 45.000. In totaal zijn 4.896 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2012 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MARKETSURVEY fresh fruit & vegetables worldwide

MARKETSURVEY fresh fruit & vegetables worldwide (HS code vegetables 07.03 07.09; fruit 08.03 08.10) MARKETSURVEY fresh fruit & vegetables worldwide Summery Nederland is na Spanje de tweede exporteur van verse groenten en vers fruit. In 2011 exporteerde

Nadere informatie

BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN

BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN FACTSHEET WALNOTEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN Wereldhandel in noten: 20 miljard euro waarvan 2 miljard walnoten.

Nadere informatie

GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1

GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1 GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1 Marco Wolters Director Retail & Services Benelux GfK marco.wolters@gfk.com www.gfk.com/nl @MarcoWoltersGfK GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 2 Our big thinking is at home in more

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Middelgrote vaten wateraansluiting. White paper

Middelgrote vaten wateraansluiting. White paper Middelgrote vaten wateraansluiting White paper Flamco B.V. December 2016 Middelgrote vaten wateraansluiting In de praktijk zijn er expansievaten met de wateraansluiting aan de onderzijde en vaten waarbij

Nadere informatie

KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF Dirk Van Damme OECD/EDU/IMEP Twitter: @VanDammeEDU Korea Russian Federation Poland Slovenia Czech Republic Slovak Republic

Nadere informatie

)UDQNULMN. Brussel, 14 maart 2002

)UDQNULMN. Brussel, 14 maart 2002 ,3 Brussel, 14 maart 2002 1DWXXUEHKRXG GH &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ )UDQNULMN,WDOLs,HUODQG 'XLWVODQG 2RVWHQULMN 1HGHUODQG 3RUWXJDO 6SDQMH HQ /X[HPEXUJ ZHJHQV QLHWQDOHYLQJYDQGH(8ZHWJHYLQJ 'H(XURSHVH&RPPLVVLHKHHIWEHVORWHQJHUHFKWHOLMNHVWDSSHQWHRQGHUQHPHQ

Nadere informatie

NEDERLANDS DG502U DG502U. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. Group Company

NEDERLANDS DG502U DG502U. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. Group Company NEDERLANDS Gamma: INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company Klem B E M R C T V1,V2 ST1 S,S Omschrijving Drukknop 1 binnen (aanvraag tot verlaten) Drukknop 2 binnen (aanvraag tot verlaten) Gemeen Normaal gesloten

Nadere informatie

FACTSHEET STRAWBERRIES

FACTSHEET STRAWBERRIES FACTSHEET STRAWBERRIES Aardbeien: Nederland teelt- én handelsland Jaarlijks worden er in Nederland tegenwoordig tussen de 45 en 50.000 ton aardbeien geproduceerd. Vergeleken met de periode daarvoor is

Nadere informatie