Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222202"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND AR-100. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND AR-100 in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing ROLAND AR-100 Gebruikershandleiding ROLAND AR-100 Handleiding ROLAND AR-100 Bedieningshandleiding ROLAND AR-100 Instructiehandleiding ROLAND AR-100 Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

2 Handleiding samenvatting: Om te kunnen opnemen of weergeven, dient u een van de PC-kaarten aan te schaffen, die beschreven worden op p. 22 "Bruikbare PC-kaarten". Voornaamste kenmerken 5RODQG V HLJHQ 5'$& OHYHUW HHQ KRJH JHOXLGVNZDOLWHLW ELM ODJHUH GDWDYROXPHV +HW RSQDPHV\VWHHP PHW 3&NDDUWHQ JHEUXLNW JHHQ EHZHJHQGH RQGHUGHOHQ +HW JHHIW HHQ XLW VWHNHQGH JHOXLGVNZDOLWHLW HQ LV XLWHUPDWH EHWURXZEDDU (U ]LMQ PHHUGHUH FRQWURO WHUPLQDOV YRRU]LHQ ]RGDW X GH ZHHUJDYHPHWKRGH NDQ NLH]HQ GLH KHW EHVW ELM XZ EHKRHIWHQ SDVW (U ]LMQ /LQH LQSXWV HQ 0,',FRQQHFWRUV YRRU]LHQ GLH X WRHODWHQ RP DXGLRVLJQDOHQ HQ 0,', ERRGVFKDSSHQ RS WH QHPHQ HQ ZHHU WH JHYHQ 'H FRPSDFWH EHKXL]LQJ QHHPW ZHLQLJ SODDWV LQ HQ LV PDNNHOLMN WH WUDQVSRUWHUHQ $OV X HHQ 5$' UDFN PRXQW DGDSWRU JHEUXLNW NDQ X GH $5 LQVWDOOHUHQ LQ HHQ (,$ UDFN +HW WRHVWHO ZHUNW RRN PHW HHQ H[WHUQH '&VWURRPEURQ ZDW YHOH PRJHOLMNKHGHQ ELHGW 'H OLQH LQSXWV EHVFKLNNHQ RYHU HHQ PXWLQJIXQFWLH :DQQHHU GH ZHHUJDYH YDQ HHQ IUDVH EHJLQW NDQ KHW VLJQDDO YDQ GH OLQH LQSXWV DXWRPDWLVFK XLWJHVFKDNHOG ZRUGHQ 9LD GH MDFN YRRU GH KRRIGWHOHIRRQ NDQ X KHW VLJQDDO EHOXLVWHUHQ WHUZLMO X RSQHHPW De display 'H GLVSOD\V LQ GH]H KDQGOHLGLQJ NXQQHQ VRPV YHUVFKLOOHQ YDQ GH GLVSOD\V YDQ GH IDEULHNVLQVWHOOLQJHQ PC-kaarten 'H 3&NDDUWHQ GLH GH $5 JHEUXLNW ZRUGHQ DSDUW YHUNRFKW =LH %UXLNEDUH 3&NDDUWHQ RS S $OOH KDQGHOVPHUNHQ HQ JHUHJLVWUHHUGH KDQGHOVPHUNHQ ]LMQ HLJHQGRP YDQ GH UHVSHFWLHYH ILUPD V 5RODQG %HQHOX[ 19 *HHQ HQNHO GHHO YDQ GH]H KDQGOHLGLQJ PDJ ]RQGHU WRHVWHPPLQJ JHNRSLHHUG RI JHUHSURGXFHHUG ZRUGHQ 1 Inhoud Inleiding Voornaamste kenmerken.. 1 De display...1 PC-kaarten...1 Voorzorgen...

3 ...3 Voor- en achterpaneel...4 Control I/O specificaties '&VWURRPEURQ 4. Andere functies Delete Phrase / Delete Card...14 Format MIDI Instelling van het MIDI-ontvangstkanaal Weergave via MIDI URJUDP &KDQJH 3& 3URJUDP &KDQJH³ 3& ³ MIDI-boodschappen opnemen De gegevensdragers Weergavetijd (opnametype:mono)... 5 RDAC-Mode 1

4 5 RDAC-Mode 2 5 Omgaan met PC-kaarten.5,QEUHQJHQ 9HUZLMGHUHQ 6. Appendix Positie van de Mode-schakelaars RH JHEUXLNW X GH 0RGHVFKDNHODDUV " Phrase data bij de opname Instellingen na het formatteren...18 AR-2000-instellingen die u kan gebruiken Basisbediening met een Flash Disk-kaart Voorbereidingen :DW LV HHQ IUDVH" 0RGHVFKDNHODDUV 9RRUEHHOG YDQ HHQ RSVWHOOLQJ Foutmeldingen..

5 .19 MIDI Implementation charts Technische Specificaties. 22 AFMETINGEN...23 Index Informatie..25 Monteren op een rack De Card Protector monteren..

6 ...6 De weergave...7 0DQXHOH ZHHUJDYH Opnamemethode URFHGXUH YRRU GH RSQDPH 0RQRRSQDPH Opname-instellingen '$&*5$'( VDPSOLQJ UDWH 5'$&0RGH UHFRUGLQJ PRGH 2SQDPHW\SH 3. Control I/O Control Input...9 :HHUJDYH GRRU HHQ FRQWUROVLJQDDO 3OD\EDFN E\ FDUG GDWD D.DDUW JHPDDNW RS GH $5 E.DDUW JHPDDNW RS GH $5 'LUHFW 3OD\EDFN /DVW,Q %LQDU\ 3OD\EDFN 7DEHO )UDVHQXPPHU %LQDLU 6LJQDDO,QWHUYDO 3OD\EDFN Control Output. 12 %XV\ 2XWSXW &RQWURO 2XWSXW 2 Voorzorgen *HEUXLN HQNHO GH $&DGDSWRU GLH ELM GLW DSSDUDDW ZHUG ELMJHOHYHUG +HW JHEUXLN YDQ HHQ DQGHUH $&DGDSWRU NDQ VFKDGH GHIHFWHQ RI HOHNWULVFKH VFKRNNHQ WRW JHYROJ KHEEHQ Stroombron 9RRU X GLW WRHVWHO DDQVOXLW RS DQGHUH DSSDUDWHQ GLHQW X DOOH WRHVWHOOHQ XLW WH VFKDNHOHQ GLW KHOSW RP VFKDGH HQ GHIHFWHQ WH YRRUNRPHQ Onderhoud *HEUXLN YRRU HHQ JHZRQH VFKRRQPDDNEHXUW HHQ ]DFKWH GURJH GRHN RI HHQ OLFKWMHV PHW ZDWHU EHYRFKWLJGH GRHN *HEUXLN YRRU KDUGQHNNLJ YXLO HHQ GRHN PHW HHQ PLOG QLHW ELMWHQG VFKRRQPDDNPLGGHO 9HHJ QDGLHQ KHW WRHVWHO JRHG DI PHW HHQ ]DFKWH GURJH GRHN *HEUXLN GLW WRHVWHO QLHW RS HHQ]HOIGH VWURRPNULQJ VDPHQ PHW DSSDUDWHQ GLH UXLV YHURRU]DNHQ ]RDOV HHQ HOHNWULVFKH PRWRU RI HHQ UHJHOEDDU OLFKWV\VWHHP *HEUXLN QRRLW EHQ]LQH WKLQQHUV DOFRKRO RI JHOLMN ZHON RSORVPLGGHO 'LW RP YHUNOHXULQJ RI YHUYRUPLQJ WH YRRUNRPHQ 'H VWURRPYHUHLVWHQ YRRU GLW WRHVWHO VWDDQ YHUPHOG RS KHW QDDPSODDWMH DFKWHUSDQHHO =RUJ GDW GH VSDQQLQJ LQ XZ LQVWDOODWLH KLHUPHH RYHUHHQVWHPW %HVFKDGLJ GH VWURRPNDEHO QLHW WUDS HU QLHW RS SODDWV HU JHHQ ]ZDUH YRRUZHUSHQ RS HQ] Bijkomende voorzorgen %HVFKHUP KHW WRHVWHO WHJHQ ]ZDUH VFKRNNHQ /DDW JHHQ YRRUZHUSHQ RI YORHLVWRIIHQ LQ KHW WRHVWHO ELQQHQ GULQJHQ $OV GLW WRFK ]RX JHEHXUHQ VWDDN KHW JHEUXLN GDQ RQPLGGHOOLMN 1HHP ]R VQHO PRJHOLMN FRQWDFW RS PHW EHYRHJGH RQGHUKRXGVPHQVHQ :DQQHHU X GH $&DGDSWRU XLW KHW VWRSFRQWDFW WUHNW QHHP GDQ GH VWHNNHU ]HOI YDVW WUHN QRRLW DDQ KHW VQRHU $OV X KHW WRHVWHO JHGXUHQGH ODQJH WLMG QLHW JHEUXLNW WUHN GDQ GH VWURRPNDEHO XLW

7 KHW VWRSFRQWDFW 6OD RI GUXN QRRLW RS GH GLVSOD\ Plaatsing 6WHO GLW WRHVWHO QLHW EORRW DDQ H[WUHPH WHPSHUDWXUHQ EY GLUHFW ]RQOLFKW LQ HHQ DIJHVORWHQ YRHUWXLJ *HEUXLN RI SODDWV KHW WRHVWHO QLHW RS VWRIILJH RI YRFKWLJH SODDWVHQ RI RS SODDWVHQ GLH RQGHUKHYLJ ]LMQ DDQ ]ZDUH WULOOLQJHQ $OV HU HHQ GHIHFW RSWUHHGW RI DOV X HHQ SUREOHHP YHUPRHGW VWDDN KHW JHEUXLN GDQ RQPLGGHOOLMN 1HHP ]R VQHO PRJHOLMN FRQWDFW RS PHW EHYRHJGH RQGHUKRXGVPHQVHQ 2P KHW ULVLFR RS HOHFWURFXWLH WH YHUPLMGHQ PDJ X GLW WRHVWHO RI GH $&DGDSWRU QRRLW RSHQPDNHQ $OV X GLW WRHVWHO JHEUXLNW QDELM HHQ YHUPRJHQVYHUVWHUNHU RI HHQ DQGHU DSSDUDDW PHW JURWH WUDQVIRUPDWRUV NDQ HU EURP RQWVWDDQ 'LW WRHVWHO NDQ UDGLR RI 79RQWYDQJVW YHUVWRUHQ *HEUXLN KHW QLHW LQ GH QDELMKHLG YDQ ]XONH RQWYDQJHUV 3 Voor- en achterpaneel << Voorpaneel >> 1. PHONES jack 2. MIDI-indicator 3. CLIP-indicator 4. Display 5. PLAY-knop 6. PLAY-indicator 7. STOP-knop 8. DECrement ()-knop 9. INCrement ()-knop 10. MEMORY FULL-indicator 11. Kaartgleuf 12. Eject-knop << Achterpaneel >> 13. INPUT VOLUME 14. INPUT jacks 15. OUTPUT jacks 16. Control input en DC input terminal (CONT A) 17. Control I/O-connector (CONT B) * Dit is geen connector van het RS-232C-type. MIDI OUT-connector 19. MIDI IN-connector 20. MODE-schakelaars Verwijderen 2P GH 3&NDDUW WH YHUZLMGHUHQ GUXNW X RS GH (MHFWNQRS * Verwijder een PC-kaart nooit terwijl er een frase opgenomen/weergegeven wordt. Dit kan de data op de PC-kaart beschadigen. :DQQHHU X VWHUHR JHEUXLNW ]LMQ GH]H WLMGHQ PDDU KDOI ]R ODQJ * Deze tijden gelden wanneer er 1 frase ononderbroken wordt opgenomen, en ze dienen als referentie bij het opnemen. De opnametijd hangt af van de combinatie van de RDAC-GRADEen RDAC-Mode-instellingen van elke frase opgenomen op elke PC-kaart Basisbediening met een Flash Disk-kaart Voorbereidingen Wat is een frase? %LM GH $5 QRHPHQ ZH HHQ VWXN RSJHQRPHQ GDWD $XGLR VLJQDOHQ 0,',ERRGVFKDSSHQ HHQ )UDVH )UDVHV ZRUGHQ JHw GHQWLILFHHUG GRRU KXQ )UDVHQXPPHU Monteren op een rack $OV X HHQ UDFN PRXQW DGDSWRU 5$' DSDUW YHUNRFKW DDQ GH $5 EHYHVWLJW NDQ X KHP LQ HHQ (,$ UDFN LQVWDOOHUHQ 2S HHQ 5$' SDVVHQ WZHH $5WRHVWHOOHQ 9HUZLMGHU GH UXEEHUHQ YRHWMHV YDQ GH RQGHUNDQW YDQ KHW WRHVWHO Opgelet: Deze gaatjes niet gebruiken. Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

8 Mode-schakelaars 0HW GH PRGHVFKDNHODDUV DFKWHUSDQHHO YDQ GH $5 NDQ X HHQ JURRW DDQWDO LQVWHOOLQJHQ PDNHQ $OYRUHQV X GH $5 JHEUXLNW GLHQW X GH 02'(VFKDNH ODDUV LQ GH FRUUHFWH VWDQG WH ]HWWHQ S $OV ]H QLHW MXLVW VWDDQ ]DO KHW WRHVWHO QLHW FRUUHFW ZHUNHQ Voorbeeld van een opstelling PC-kaart Hoofdtelefoon %HYHVWLJ GH 5$' DGDSWRU DDQ GH $5 PHW GH VFKURHYHQ GLH ELM GH 5$' ELMJHOHYHUG ]LMQ RAD-50 Cassette Deck, CD-speler, enz. Schakelaar, Sensor, enz. MIDI-klavier AC-adaptor Vermogensversterker De Card Protector monteren MIDI-klankgenerator $OV X GH &DUG 3URWHFWRU ELMJHOHYHUG RS GH $5 PRQWHHUW NDQ X YRRUNRPHQ GDW GH 3&NDDUW SHU YHUJLVVLQJ YHUZLMGHUG ZRUGW XLW GH $5 %HYHVWLJ GH &DUG 3URWHFWRU RS GH $5 GRRU PLGGHO YDQ GH ELMJHOHYHUGH VFKURHIMHV Luidsprekers * Schakel het toestel uit, voordat u enige aansluiting maakt. Er is geen Power-schakelaar. U schakelt de AR-100 uit door de AC-adaptor uit het stopcontact te trekken. Card Protector 6.LHV PHW GH,QFUHPHQW 'HFUHPHQW NQRS HHQ QRJ QLHW RSJHQRPHQ IUDVH De weergave Manuele weergave +LHURQGHU ZRUGW XLWJHOHJG KRH X HHQ IUDVH DIVSHHOW RP GH RSQDPH WH FRQWUROHUHQ +HW JHOXLG ZRUGW XLWJHVWXXUG YLD GH 3KRQHV MDFN HQ YLD GH RXWSXW MDFNV 6FKXLI HHQ 3&NDDUW PHW RSJHQRPHQ IUDVHQ LQ GH NDDUW JOHXI (HQ IUDVHQXPPHU ZDDURS QLHWV LV RSJHQRPHQ NQLSSHUW LQ GH GLVSOD\ * Als u opnieuw opneemt over een reeds opgenomen frase, dan dient u eerst die frase te verwijderen.(p.14, "Delete Phrase") +RXG GH 6723NQRS LQJHGUXNW HQ GUXN RS 3/$< 5HFRUGLQJ VWDQGE\ PRGH 'H 3/$<LQGLFDWRU NQLSSHUW ZDQQHHU KHW WRHVWHO LQ UHFRUGLQJ VWDQGE\ PRGH VWDDW 0HW GH,QFUHPHQW 'HFUHPHQW NQRSSHQ NLHVW X GH IUDVH GLH X ZHQVW DI WH VSHOHQ 6WXXU HHQ DXGLRVLJQDDO YDQ HHQ FDVVHWWH GHFN RI HHQ &' VSHOHU HQ] QDDU GH LQSXW HQ UHJHO PHW, /80( KHW RSQDPHQLYHDX ]RGDW GH &/,3LQGLFDWRU QLHW RSOLFKW 1RPLQDDO LQSXW OHYHO G%P 0D[LPDDO LQSXW OHYHO G%P * Als u op STOP drukt, verlaat u de recording standby mode. * Als er signalen luider dan -4 dbm binnenkomen, draai dan de input volume-knop naar links van het midden. (HQ IUDVHQXPPHU ZDDURS QLHWV LV RSJHQRPHQ NQLSSHUW LQ GH GLVSOD\ 'UXN RS 3/$< HQ VWXXU HHQ DXGLRVLJQDDO YDQ HHQ FDVV723 :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO ZRUGW LQJHYRHUG WLMGHQV GH ZHHUJDYH YDQ HHQ IUDVH ZRUGW GH ZHHU JDYH RQGHUEURNHQ STOP Input Audio Output 1 Frase 1 Onderbroken Prioriteit: 'H FRQWURO LQSXW SLQV KHEEHQ HHQ SULRULWHLWVYROJRUGH 'H]H YROJRUGH LV DOV YROJW!!!! Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output Controlsignaal: (HQ RQRII RSHQGLFKW RI RSHQ FROOHFWRU 'H FRQWUROVLJQDOHQ ZRUGHQ LQJHYRHUG GRRU GH &20 FRPPRQ SLQ HOHNWULVFK NRUW WH VOXLWHQ DDQ WH ]HWWHQ PHW GH &RQWURO,QSXW HQ '&,QSXW 7HUPLQDO &217 $ SLQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU&217 % SLQ ³ RI 6723 S * De Control Input en de DC Input Terminal "1,2" hebben dezelfde functie als de Control I/O Connector "1,2." 2 1 Frase 2 Onderbroken Control-signaal ontvangen door Terminal 2 genegeerd Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output 1 1) Playback by card data a) Kaart gemaakt op de AR-2000 Bij de weergave worden de instellingen (de weergavemethode) gebruikt, die op de kaart zijn opgenomen. 9RRU GHWDLOV ]LH KDQGOHLGLQJ $5 * Sommige functies zijn niet beschikbaar. (p.18) * Het is niet mogelijk om een frase met een lagere prioriteit af te spelen terwijl er een frase met een hogere prioriteit speelt. Consecutieve weergave: :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO FRQWLQX ZRUGW LQJHYRHUG RP GH LQSXW DDQ WH VWXUHQ ZRUGW GH IUDVH KHUKDDOGHOLMN ZHHUJHJHYHQ Terminal 1 Input b) Kaart gemaakt op de AR-100 (ONH IUDVH YDQ WRW NDQ ZRUGHQ WRHJHZH]HQ DDQ HON YDQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU SLQV ² 'H ZHHUJDYHPRGXV 'LUHFW 3OD\EDFN1RUPDO LV EHVFKLN EDDU Audio Output ) Direct Playback (Last-In) 'H JHZHQVWH IUDVH NDQ ZRUGHQ DIJHVSHHOG (ONH IUDVH YDQ WRW NDQ ZRUGHQ WRHJHZH]HQ DDQ HON YDQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU SLQV ² * Instellingen gemaakt op de AR-2000 worden genegeerd, behalve de phrase data. (p.18) Control Input pins: :HHUJDYH YDQ GH IUDVH GLH RSJHJHYHQ ZDV YRRU GH SLQ ZDDURS KHW FRQWUROVLJQDDO ZHUG LQJHYRHUG Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output 3) Binary Playback 'H &RQWUROVLJQDOHQ RQRIIVFKDNHODDUV HQ] NXQQHQ JHOLMN ZHONH IUDVH VHOHFWHUHQ HQ ZHHUJHYHQ &RPSOH[H DSSDUDWHQ ]RDOV HHQ SHUVRQDO FRPSXWHU ]LMQ QLHW QRGLJ Control Input pins: ³.LHV KHW IUDVHQXPPHU GDW RYHUHHQVWHPW PHW GH FRPELQDWLH YDQ GH SLQV ZDDURS FRQWUROVLJQDOHQ ZRUGHQ LQJHYRHUG 67$57'H JHVHOHFWHHUGH IUDVH ZHHUJHYHQ 6723 $OV HU HHQ FRQWUROVLJQDDO QDDU GH]H SLQ ZRUGW JHVWXXUG WHUZLMO HU HHQ IUDVH ORRSW GDQ ZRUGW GLH IUDVH JHVWRSW Binary Input START Input Audio Output :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO ZRUGW LQJHYRHUG WLMGHQV GH ZHHUJDYH YDQ HHQ IUDVH ZRUGW GH ZHHU JDYH RQGHUEURNHQ STOP Input Audio Output * De weergave van de frase begint wanneer zowel de binary inputs als de "START" input op ON staan. 1 Frase 1 Onderbroken * Wanneer de control-signalen continu naar zowel de binary inputs als de "START" inputs worden gestuurd, dan wordt de opgegeven frase herhaaldelijk weergegeven. * Als u een andere frase kiest terwijl er een control-signaal naar "START" wordt gestuurd, dan wordt de gekozen frase afgespeeld. Wanneer u het "START" control-signaal of de binary input op OFF zet, stopt de weergave bij het einde van de lopende frase. * Instellingen gemaakt op de AR-2000 worden genegeerd, behalve de phrase data. (p.18) Prioriteit: $OV HU HHQ FRQWUROVLJQDDO ZRUGW LQJHYRHUG WHUZLMO HU HHQ IUDVH VSHHOW GDQ KHHIW KHW ODDWVW LQJHYRHUGH FRQWURO VLJQDDO YRRUUDQJ 'H ORSHQGH IUDVH ZRUGW RQGHUEURNHQ HQ GH RSJHJHYHQ IUDVH ZRUGW DIJHVSHHOG Terminal 1 Input Terminal 2 Input Audio Output 1 2 Een frase kiezen en afspelen 9RRUEHHOG )UDVH QXPPHU ZHHUJHYHQ =HW KHW IUDVHQXPPHU RP QDDU HHQ ELQDLU VLJQDDO.LMN LQ GH WDEHO )UDVHQXPPHU %LQDLU 6LJQDDO S YRRU GH RP]HWWLQJ YDQ KHW IUDVHQXPPHU QDDU HHQ ELQDLU VLJQDDO 2)) 21 )UDVHQXPPHU %LQDLU VLJQDDO 6WXXU KHW ELQDLU VLJQDDO QDDU HON YDQ GH &RQWURO,2 FRQQHFWRU SLQV ² Frase 1 Onderbroken Consecutieve weergave: :DQQHHU HU HHQ FRQWUROVLJQDDO FRQWLQX ZRUGW LQJHYRHUG RP GH LQSXW DDQ WH VWXUHQ ZRUGW GH IUDVH KHUKDDOGHOLMN ZHHUJHJHYHQ Terminal 1 Input Audio Output 1 1 6WXXU KHW VWDUWVLJQDDO YRRU GH ZHHUJDYH QDDU 67$57 2P HHQ IUDVH WH VWRSSHQ WLMGHQV GH ZHHUJDYH VWXXUW X HHQ VWRSVLJQDDO WHUZLMO GH 67$57 LQSXW RI GH ELQDU\ LQSXW RS 2)) VWDDW 10 Tabel: Frase-nummer / Binair Signaal 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 3KUDVH 1R %LQDU\ 11 4) Interval Playback 'H JHNR]HQ IUDVH ZRUGW DIJHVSHHOG PHW YDVWH LQWHUYDOOHQ +HW LQWHUYDO YRRU GH ZHHUJDYH VWDDW YDVW YRRU HONH FRQQHFWRUSLQ (ONH IUDVH YDQ WRW NDQ ZRUGHQ WRHJHZH]HQ DDQ HON YDQ GH &RQWURO,2 &RQQHFWRU SLQV ² * Instellingen gemaakt op de AR-2000 worden genegeerd, behalve de phrase data. Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) (p. 18) * Instellingen voor herhaalde weergave van phrase data worden genegeerd. Denk eraan dat deze handeling alle data op de PCkaart vernietigt. Wanneer de kaart vol is, stopt de opname automatisch MIDI Implementation Chart Transmitted Function MIDI Implementation Chart Transmitted Function... 37sec. Approx. 43min. 34sec. Approx. 1hour 03min. 14sec. Approx. 1hour 27min. 09sec. 3&NDDUWJOHXI RDAC-Mode 2 Approx. 21min. 04sec. Approx. 29min. 03sec. Approx. 42min. 09sec. Approx. 58min. RUSSIA PETROSHOP Ltd. 6D\DQVND\D 6WUHHW 0RVFRZ 5866,$ 7(/ BRAZIL Roland Brasil Ltda. 5 &RURQHO 2FWDYLDQR GD 6LOYHLUD 6DR 3DXOR %5$=,/ 7(/ MALAYSIA Bentley Music SDN BHD 1R -DODQ %XNLW %LQWDQJ.XDOD /XPSXU 0$/$<6,$ 7(/ SAUDI ARABIA SAF Music Center $/. KREDU 3 2 %R[ 6$8',$5$%,$ 7(/ CYPRUS Radex Sound Equipment Ltd. 'LDJRURX 6W 32%R[ 1LFRVLD &<3586 7(/ SPAIN Roland Electronics de Espaa, S. A. &DOOH %ROLYLD %DUFHORQD 63$,1 7(/ CANADA Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 3DUNZRRG :D\ 5LFKPRQG % & 99 0 &$1$'$ 7(/ PHILIPPINES G.A. Yupangco & Co. Inc. *LO - 3X\DW $YHQXH 0DNDWL 0HWUR 0DQLOD 3+,/,33,1(6 7(/ Abdul Latif S. Al-Ghamdi Trading Establishment 0LGGOH (DVW &RPPHUFLDO &HQWHU $O. KREDU 'KDUDQ +LJKZD\ :KDPRRG VW 3 2 %R[ $O.KREHU 6$8',$5$%,$ 7(/ DENMARK Roland Scandinavia A/S /DQJHEURJDGH 3RVW %R[ '. &RSHQKDJHQ. '(10$5. 7(/ SWEDEN Roland Scandinavia A/S 'DQYLN &HQWHU $ WU 6 1DFND 6:('(1 7(/ Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office) 8QLW :RRGELQH 'RZQV %OYG (WRELFRNH 21 0: < &$1$'$ 7(/ SINGAPORE Swee Lee Company %/2&. %DLQ 6WUHHW %UDV %DVDK &RPSOH[ 6,1*$325( 7(/ SYRIA Technical Light & Sound Center.KDOHG (EQ $O :DOLG 6W 32%R[ 'DPDVFXV 6<5,$ 7(/ FRANCE Guillard Musiques Roland =$& GH 5RVDUJH /HV (FKHWV 0,5,%(/ )5$1&( 7(/ SWITZERLAND Roland (Switzerland) AG Musitronic AG *HUEHUVWUDVVH &+ /LHVWDO 6:,7=(5/$1' 7(/ MEXICO Casa Veerkamp, s.a. de c. v. $Y 7ROXFD 1R &RO 2OLYDU GH ORV 3DGUHV 0H[LFR ') 0(;,&2 7(/ CRISTOFORI MUSIC PTE LTD -RR &KLDW 5RDG 6,1*$325( 7(/ Guillard Musiques Roland (Paris Office) UXH /prq *HRIIUR\ 9,75<²685²6(,1( )5$1&( 7(/ UKRAINE TIC-TAC 0LUD 6WU 32%R[ 0XQNDFKHYR 8.5$,1( 7(/ TURKEY Barkat Sanayi ve Ticaret 6LUDVHOYLHU &DG *XQH\,VKDQL 1R 7DNVLP,VWDQEXO 785.(< 7(/ TAIWAN Siruba Enterprise (Taiwan) Co., LTD. 5RRP IO 1R &KXQJ 6KDQ 15RDG 6HF 7DLSHL 7$,:$1 52& 7(/ FINLAND Roland Scandinavia As, Filial Finland /DXWWDVDDUHQWLH % )LQ +HOVLQNL ),1/$1' 3 2 %R[ 1R 7(/ La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. $Y &RURQD 1R 6- *XDGDODMDUD -DOLVFR 0H[LFR &3 0(;,&2 7(/ UNITED KINGDOM Roland (U. K.) Ltd., Swansea Office $WODQWLF &ORVH 6ZDQVHD (QWHUSULVH 3DUN 6:$16($ :HVW *ODPRUJDQ 6$ )- 81,7('.,1*'20 7(/ U.A.E Zak Electronics & Musical Instruments Co. =DEHHO 5RDG $O 6KHURRT %OGJ 1R *UDQG )ORRU '8%$, 8$( 32 %R[ '8%$, 8$( 7(/ PANAMA Productos Superiores, S.A. $SDUWDGR 3DQDPD 5(3 '( 3$1$0$ 7(/ THAILAND Theera Music Co., Ltd. 9HUQJ 1DNRUQ.DVHP 6RL %DQJNRN 7+$,/$1' 7(/ GERMANY Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbh. 2VWVWUDVVH 1RUGHUVWHGW *(50$1< 7(/ EGYPT Al Fanny Trading Office (EQ +DJDU $L $VNDODQ\ 6WUHHW $UG (O *ROI +HOLRSROLV &DLUR (*<37 7(/ U. S. A. Roland Corporation U.S. 'RPLQLRQ &LUFOH /RV $QJHOHV &$ 8 6 $ 7(/ BAHRAIN Moon Stores %DG $O %DKUDLQ 5RDG 32%R[ 6WDWH RI %$+5$,1 7(/ GREECE V. Dimitriadis & Co. Ltd. $OH[DQGUDV 6W %RXERXOLQDV 6W $WKHQV *5((&( 7(/ MAURITIOUS Philanne Music Center WK )ORRU 1ROO +DSS\ :RUOG +RXVH 6LU :LOOLDP 1HZWRQ 6WUHHW 3RUW /XLV 0$85,7,286 7(/ VENEZUELA Musicland Digital C.A. $Y )UDQFLVFR GH 0LUDQGD &HQWUR 3DUTXH GH &ULVWDO 1LYHO & /RFDO &DUDFDV 9(1(=8(/$ 7(/ IRAN TARADIS 0LU (PDG $YH 1R WK VWUHHW 3 2 %R[ 7HKHUDQ,5$1 7(/ HUNGARY Intermusica Ltd. :DUHKRXVH $UHD '(32 3I + 7RURNEDOLQW +81*$5< 7(/ REUNION FO - YAM Marcel 5XH -XOHV 0HUPDQ=/ &KDXGURQ %3 6WH &ORWLOGH 5(81,21 7(/ ISRAEL Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 5HW]LI +D DOL\D +DVKQ\D 6W 7HO$YLY<DIR,65$(/ 7(/ IRELAND The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited %UXQVZLFN 3ODFH 'XEOLQ 5HSXEOLF RI,5(/$1' 7(/ AUSTRALIA Roland Corporation Australia Pty. & Fils 32 %R[ *HUJL =HLGDQ 6W &KDKLQH %XLOGLQJ $FKUDILHK %HLUXW /(%$121 7(/ AUSTRIA E. Dematte &Co. 1HX5XP 6LHPHQV6WUDVVH $²,QQVEUXFN 32%R[ $8675,$ 7(/ POLAND P. P. H. Brzostowicz Marian 8/ %ORNRZD :DUV]DZD 32/$1' 7(/ INDONESIA PT CITRARAMA BELANTIKA.RPSOHNV 3HUNDQWRUDQ 'XWD 0HUOLQ %ORN ( 1R³ -O *DMDK 0DGD 1R³ -DNDUWD,1'21(6,$ 7(/ OMAN OHI Electronics & Trading Co. LLC 3 2 %R[ 0XVFDW 6XOWDQDWH RI 20$1 7(/ BELGIUM/HOLLAND/ LUXEMBOURG Roland Benelux N. V. +RXWVWUDDW % 2HYHO :HVWHUOR %(/*,80 7(/ PORTUGAL Caius - Tecnologias Audio e Musica, Lda. 5XH GH &DWDULQD 3RUWR 32578*$/ 7(/ PDDUW. Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100

xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding

xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding Informatie Indien u een herstellingsdienst nodig hebt, gelieve het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Rolandverdeler

Nadere informatie

Handleiding. Belangrijkste eigenschappen. Paneel omschrijving. In gebruik. De DB-30 als metronoom gebruiken. Met de referentietoon werken

Handleiding. Belangrijkste eigenschappen. Paneel omschrijving. In gebruik. De DB-30 als metronoom gebruiken. Met de referentietoon werken Handleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van de Boss DB-30 Dr. Beat metronoom. Voordat u dit apparaat gebruikt, raden we u aan de delen Het apparaat op een veilige manier gebruiken en Belangrijke instructies

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

&RPSDT6WRUDJH:RUNV. MSL5026 Library Gebruikershandleiding &RPSDT9(57528:(/,-.²8LWVOXLWHQGYRRULQWHUQJHEUXLN

&RPSDT6WRUDJH:RUNV. MSL5026 Library Gebruikershandleiding &RPSDT9(57528:(/,-.²8LWVOXLWHQGYRRULQWHUQJHEUXLN &RPSDT6WRUDJH:RUNV MSL5026 Library Gebruikershandleiding Eerste editie (april 2001) Artikelnummer: 231910-331 1997 Compaq Computer Corporation. JHEUXLN &RPSDT&RPSXWHU&RUSRUDWLRQ &RPSDTKHW&RPSDTORJRHQ6WRUDJH:RUNV]LMQDOVKDQGHOVPHUNJHGHSRQHHUGELMKHW863DWHQWDQG

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. GRUNDIG VIVANCE GV 3100 VPS/1 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2918473

Uw gebruiksaanwijzing. GRUNDIG VIVANCE GV 3100 VPS/1 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2918473 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. GRUNDIG GV 29 VPS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2918462

Uw gebruiksaanwijzing. GRUNDIG GV 29 VPS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2918462 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Het USB-stuurprogramma installeren p. 12 Het invoer-/uitvoerapparaat configureren p. 17 Een gitaar of microfoon aansluiten p. 18, p. 19 Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keus van de Roland Sampling Pad SPD-S. Voordat u dit apparaat gebruikt, verzoeken wij u eerst aandachtig de hoofdstukken: "HET VEILIG GEBRUIKEN VAN HET APPARAAT"

Nadere informatie

Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200

Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Gm Rgtsch GmbH Rheinische StraBe 36 42781 Haan, Germany % retsch.com '.--' V 63181 Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Rertsch GmbH, 42781 Haan, Rheinische Str.36, Germany Doc.nr. NL 98.014-016.9999

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENOVO MIIX 2 11-59413978 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5588994

Uw gebruiksaanwijzing. LENOVO MIIX 2 11-59413978 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5588994 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENOVO MIIX 2 11-59413978. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENOVO MIIX 2 11-59413978 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BELGACOM BELGACOM TV http://nl.yourpdfguides.com/dref/2931826

Uw gebruiksaanwijzing. BELGACOM BELGACOM TV http://nl.yourpdfguides.com/dref/2931826 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-P410 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1290543

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-P410 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1290543 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony Handleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van het VA-7/VA-5 V-Arranger Keyboard van Roland. Het V -symbool (van V-Arranger ) is een heel

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Klantbalies van Essent mobiel door VP-Anylink

Klantbalies van Essent mobiel door VP-Anylink Klant: Essent Marktsegment: Energie Oplossing: Het tot stand brengen van mobiel dataverkeer en daarmee een verbinding met het Essent-netwerk, waardoor Essent-medewerkers op mobiele klantbalies waar dan

Nadere informatie

KDC-BT41U KDC-BT31U KDC-4751SD

KDC-BT41U KDC-BT31U KDC-4751SD KDC-BT41U KDC-BT31U KDC-4751SD AMPLI-TUNER LECTEUR DE CD MODE D'EMPLOI CD-RECEIVER BEDIENUNGSANLEITUNG CD RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. B64-4800-10/01 (EW/E0)

Nadere informatie

Brussel, 24 september 2002

Brussel, 24 september 2002 ,3 Brussel, 24 september 2002 9HU]HNHULQJ YDQ GH OXFKWYDDUW QD VHSWHPEHU GH (XURSHVH &RPPLVVLH VWHOW PLQLPXPHLVHQ YRRU YRRU GHYHU]HNHULQJYDQDOOHOXFKWYDDUWPDDWVFKDSSLMHQGLH LQ(XURSDYOLHJHQ 1DGHWHUURULVWLVFKHDDQVODJHQYDQVHSWHPEHULQGH9HUHQLJGH6WDWHQ

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (dit document)

Gebruikershandleiding (dit document) Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding (dit document) Lees dit eerst. PDF handleiding (download van het Web) Lijst met klanken Dit is een lijst met de klanken en effectparameters die in de HandSonic

Nadere informatie

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder.

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. 4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. Gebruikershandleiding 1 Nederlands Lees de instructies voordat U het apparaat in werking stelt. Bovenstaande afbeelding kan afwijken met het uiterlijk van het product

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP LC-22AD1E http://nl.yourpdfguides.com/dref/1278476

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP LC-22AD1E http://nl.yourpdfguides.com/dref/1278476 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SHARP LC-22AD1E. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SHARP LC-22AD1E in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25 Inhoud Aan de slag Accessoires Voornaamste kenmerken Waarschuwingen bij gebruik Over deze handleiding Discs Discs die op dit apparaat kunnen worden afgespeeld Het hanteren van discs Plaatsen van discs

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Inhoud Inleiding 3 Eigenschappen en Functies 3 Inhoud van de set 3 Soundbar Bedieningsorganen op de Bovenzijde 4 Soundbar Bedieningsorganen en Aansluitingen

Nadere informatie

DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET

DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op het

Nadere informatie

PX-A800 GEBRUIKSAANWIJZING. Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag.

PX-A800 GEBRUIKSAANWIJZING. Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag. D P-A800 GEBRUIKSAANWIJZING Bewaar a.u.b. alle informatie voor eventueel latere naslag. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen Zorg er voor eerst aandachtig de Voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid

Nadere informatie