Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad"

Transcriptie

1 Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad JAARVERSLAG 2014

2 Foto cover: Studiedag rond personen met het syndroom van Korsakov - 17 november

3 INHOUD 2014, HET JAAR VAN CONTINUERING OF AANZET TOT VERNIEUWING? 4 DE BWR MAAKT DE BRUG 5 WERKINGEN: PERSONEN MET EEN HANDICAP 6 BRUSSELSE ONDERSTEUNING DIENSTENCENTRA 14 LOKAAL SOCIAAL BELEID 19 SOCIALE UITSLUITING 23 INTERCULTURALISEREN 27 VORMING, COMMUNICATIE EN DATABEHEER 32 ORGANISATIE 37 PERSONEELSINZET

4 2014, HET JAAR VAN CONTINUERING OF AANZET TOT VERNIEUWING? Jan Hertecant De BWR staat ten dienste van een kwaliteitsvol en toegankelijk Nederlandstalig welzijnsaanbod in Brussel. Met onze uiteenlopende activiteiten, overleggen en projecten staan we als BWR in permanent contact met een ruime waaier aan welzijnsorganisaties op het terrein. De BWR bundelt signalen vanuit het werkveld, onderneemt acties die hierop inspelen en geeft advies aan de overheid. Het belang van afstemming en samenwerking met het werkveld en overheid blijft een belangrijke opdracht werd overheerst door de druk van de verkiezingen, de spurt naar de eindmeet voor de uittredende regering en de bundeling van verwachtingen naar de nieuwe beleidsmakers. De medewerkers van de BWR, samen met partnerorganisaties, hebben zich actief ingezet om welzijn op de kaart te plaatsen door o.a. een memorandum te schrijven en het Groot Welzijnsdebat te organiseren. Een politiek debat is er echter nog niet van gekomen omdat de tijd er nog niet rijp voor was, alsook voor de organisatie van een welzijnscongres. De focus werd verschoven naar de voorbereiding van een meerjarenbeleidsplan. De voorbereiding van het meerjarenbeleidsplan werd georganiseerd via een intern reflectieproces, onder begeleiding van Toolbox vzw. Dit heeft geleid tot de beslissing om een nieuwe ondersteuningsstructuur uit te werken in samenwerking met partnerorganisaties. De focus wordt gelegd op de evaluatie en integratie van het bestaande, met als basis de ondersteuningsnoden van het werkveld. Een ondersteuning op maat met de toegankelijkheid tot de hulp- en dienstverlening en tot zorg op maat georganiseerd op lokaal niveau zal de uitdaging zijn voor de nabije toekomst. De kernactiviteiten werden verder opgenomen en nieuwe initiatieven werden voorbereid en/of opgestart. Het jaarverslag geeft een evaluatie van de opdrachten die opgenomen zijn in een aflopend convenant (2015) met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De evaluatie van onze activiteiten worden in artikelvorm aangeboden. Een greep uit de realisaties: Opvolging en ondersteuning van zorgvernieuwende projecten in de gehandicaptensector; Nota Aandachtspunten en Aanbevelingen betreffende Personen met een Handicap ; Informatie- en studiemomenten rond de opvangproblematiek van personen met het Syndroom van Korsakov; Verslagboek Drempels tot sociale grondrechten wegwerken ; Voorbereiding en start van een nieuw samenwerkingsverband Inclusief Brussel; Lokaal sociaal beleid: Wegwijs - in uw buurt - in welzijn en gezondheid ; Partnerschap in pilootproject BuurtPensioen; Implementatie van het registratiesysteem voor de lokale dienstencentra; Pop-up LDC in het Muntpunt; ENIEC opvolging: poster Kleurrijke zorg ; Afronding Europees project helpdesk - expertisenetwerk cultuurgevoelige jeugdhulp; Ondersteuning voorportaalproject Powercare waarvan vzw Voem opdrachthouder is; Vernieuwde website Sociale Kaart en Zorgzoeker; Het Brussels Welzijnsnieuws (BWN) gaf opnieuw via dossiers extra aandacht aan actuele en inhoudelijke thema s; Bij het vormingsaanbod lag de focus op vormingen op maat. Vooral de vormingen over de Sociale GPS zijn in trek. 4

5 DE BWR MAAKT DE BRUG Jan Hertecant Intersectorale samenwerking De BWR werkt met verschillende sectoren samen. Intersectorale samenwerking betekent meer welzijn realiseren door een gedragen net- en samenwerking met en tussen de verschillende sectoren met ruimte voor (ver)nieuwe(nde) initiatieven en een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke achterstelling. Centraal staat het opstarten, organiseren, ondersteunen, begeleiden en/of stimuleren van overleg, samenwerking en afstemming tussen voorzieningen en sectoren. Telkens opnieuw wordt daarbij gezocht naar een aanpak op maat. De partnerorganisaties zijn het eerste aanspreekpunt voor hun sector. Door regelmatig contact met het werkveld (o.a. via sectoraal overleg, via allerlei overlegplatforms, adviesraden en werkgroepen) vangen teamleden regelmatig signalen, noden of bespreekpunten op die we als organisatie zelf verder opvolgen of doorgeven aan de bevoegde diensten. De BWR werkt complementair met sectoren en in overleg met welzijnsdiensten intersectorale projecten en acties uit. Het aanbieden van een werkplek aan de Intersectorale netwerker bruggenbouwer en de projectmedewerker van Voem vzw om de samenwerking te versterken, zijn hiervan een voorbeeld. Woonzorgoverleg Brussel Met het oog op de verdere uitbouw en implementatie van het woon-zorg concept in Brussel, worden jaarlijks de gezamenlijke thema s en actiepunten vastgelegd. Specifiek werkte de BWR in 2014 samen met het Kenniscentrum voor de opvolgingsactiviteiten van het ENIEC-congres. Vanuit de BROG-werking werd in een parnerschap het project buurtpensioen ondersteund. We werkten samen met partnerorganisaties het project Buurtgerichte zorgondersteuning voor kwetsbare en zorgbehoevende ouderen uit dat werd ingediend binnen de EFRO oproep. Daarnaast engageerde de BWR zich in de stuurgroep buurtpensioen en er werd verder ad hoc overleg gepleegd. Samenwerking met Foyer, HvG, CGG Met het oog op een gecoördineerde aanpak van het thema interculturalisering van de zorg in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad werkte de BWR op structurele wijze samen met het Huis voor Gezondheid, het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel en het CGG Brussel. Het engagement werd opgenomen in ieders jaaractieplan. In 2014 lag de focus op het organiseren van gecoördineerde acties m.b.t. vorming en toepassing van instrumenten. 6de Staatshervorming Er werd met de verschillende partnerorganisaties overleg gepleegd over de gemeenschappelijke actiepunten gekoppeld aan de doelstellingen van de individuele actieplannen. De BWR organiseerde een overleg met Plastic, conseil Bruxellois de coördination sociopolitique, om het perspectief van de Franse Gemeenschap te vernemen. In opvolging hiervan werd met partners van t Lakenhuis een aanvraag ingediend om een gelijkaardige cel op te richten bij de coördinatie Brussel (Kabinet Sven Gatz). Het is niet evident om zicht te krijgen op de evoluties door de beperkte doorstroom van informatie. Brug Welzijn & Gezondheid De BWR nam actief deel aan de adviesraden welzijn en gezondheid, georganiseerd door de VGC. Jaarlijks organiseert de BWR een workshop voor de Gezondheidsmeeting. In 2014 werd het thema diversiteit in de zorg in de workshop behandeld. Het project Wegwijs - in uw buurt - in welzijn en gezondheid werd samen gerealiseerd op 4 locaties in het kader van lokaal sociaal beleid rond bekendmaking van het zorgaanbod en netwerking. Er werd ook deelgenomen aan de stuurgroep mantelzorg in Brussel om samen met de Nederlandstalige en Franstalige mantelzorgverenigingen de noden en het aanbod te verkennen en acties te ondernemen. Brug Welzijn & Onderwijs De BWR stelt jaarlijks projecten voor aan de Brusselse sociale hogescholen Odisee en Erasmus. De BWR gaf daarnaast sessies aan de studenten over wegwijs in welzijn. Brug tussen welzijn & cultuur De BWR participeerde aan verschillende overlegmomenten met het Muntpunt in het kader van activiteiten die kunnen georganiseerd worden. De vorming Sociale GPS is hiervan een voorbeeld. BOD organiseerde in december, samen met de lokale dienstencentra, een pop-up LDC in het Muntpunt. Meer informatie over concrete acties is terug te vinden in de themawerkingen. 5

6 PERSONEN MET EEN HANDICAP Chris Blockerije en Sjoert Holtackers Werken aan de zorgproblematiek van personen met een beperking in Brussel is sinds vele jaren een belangrijk actiepunt en werkdomein van de BWR. De BWR stelt enerzijds een beleidsmedewerker ter beschikking van de sector - verenigd in het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) - om met de nodige slagkracht invulling te kunnen geven aan het Vlaamse gehandicaptenbeleid in Brussel. Daarnaast biedt de BWR het werkveld een kader en netwerk aan voor afstemming en samenwerking met partners uit andere sectoren, het opzetten van samenwerkingsinitiatieven die inspelen op de geëigende, grootstedelijke problematiek. Met tijdelijke projectsubsidies van de VGC kon er de afgelopen jaren een extra beroepskracht (nl. de sectorfacilitator personen met een handicap) ingezet worden: initieel met de opdracht om de Brusselse zorgnoden van de doelgroep te onderzoeken en in kaart te brengen maar actueel met als taak acties uit te werken die inspelen op het zorgvernieuwingsbeleid - Perspectiefplan Eind april 2015 wordt dit project echter stop gezet. Zoals eerder was afgesproken met de VGC, neemt de sectorfacilitator vanaf mei de functie op van de huidige BWR-beleidsmedewerker die dan, omwille van vervroegd pensioen, uit dienst treedt. Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) De werking en uitbouw van de gehandicaptenzorg in de Vlaamse Gemeenschap is formeel vastgelegd in het Besluit zorgregie van de Vlaamse Regering van 17 maart In elke provincie is er één Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg (ROG), met een evenredige vertegenwoordiging van de voorzieningen, gebruikers, verwijzers en het beleid. Voor Vlaams-Brabant en Brussel is er één gezamenlijk ROG, waarvoor de VGC een overeenkomst afgesloten heeft met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de provincie Vlaams-Brabant. De ROG s zijn collectief verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de processen van het zorgregiebesluit en de opdrachten die kaderen in het Zorgvernieuwingsplan Perspectief 2020 : nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap. De Vlaamse Regering kiest hiermee resoluut voor een vraaggestuurd, inclusief, intersectoraal beleid en wil tegen 2020 een zorggarantie voor de doelgroep met de grootste ondersteuningsnood. Om dit Doelstelling BROG Het BROG heeft als belangrijkste opdrachten: Overleg, samenwerking, zorgafstemming en zorguitbreiding realiseren binnen de sector personen met een handicap in Brussel; Belangenbehartiging van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in Brussel; dit impliceert zowel de toepassing van de Vlaamse regelgeving in Brussel als het bewaken en verdedigen van de Brusselse belangen in het kader van de uitwerking en invulling van de ROGopdrachten; Ondersteunen van het werkveld bij het opzetten van projecten die inspelen op specifieke noden van de doelgroep in Brussel en intersectorale samenwerking bevorderen. 6

7 mogelijk te maken moet de sector door een stevig veranderingstraject en wordt de persoonsvolgende financiering geïntroduceerd. De opdrachten en concrete taken van de ROG-partners hierin worden telkens geëxpliciteerd in de betreffende omzendbrieven van het VAPH. Het BROG, sectoraal overlegplatform binnen de BWR, is het representatief overleg- en samenwerkingsorgaan van een 35-tal Nederlandstalige zorgaanbieders, gebruikersorganisaties en verwijzende instanties voor personen met een beperking actief in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het BROG is formeel vertegenwoordigd in de ROG-stuurgroep (dit met een mandaat vanuit de geleding zorgaanbieders ) alsook in de eraan gelinkte structuren of werkgroepen. Samen met de partners van het BROG wordt - op sub-regionaal niveau - invulling gegeven aan de ROGopdrachten. Daarnaast worden in de schoot van de BROG-werking een aantal Brusselse acties, initiatieven opgezet die inspelen op de geëigende grootstedelijke situatie en problematiek, waarmee de sector en de doelgroep te maken hebben. De organisatie- en werkingsstructuur van het BROG is vastgelegd in een afsprakenregeling tussen de BROGpartners. De werking van het BROG werd intussen ook verbreed en verruimd met partners uit de reguliere welzijnssector. De BWR stelt een beleidsmedewerker ter beschikking van het BROG om dit proces mee aan te sturen en te begeleiden. De beleidsmedewerker is tevens namens de VGC gemandateerd in het ROG en zorgt voor de vertaalslag naar het BROG en vice versa. Concrete initiatieven en acties Organisatie en aansturing van de BROG-stuurgroep/ Plenaire vergadering Vanaf 2014 volgt de stuurgroep ook de werking op van het BrAP (Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap)/DOP (Dienst OndersteuningsPlan) - regioteam Brussel, idem wat de opdrachten en werkzaamheden betreft van de Intersectorale Netwerker (voormalige Bruggenbouwer) personen met een beperking en kinderen met specifieke zorgbehoeften. Beide werkingen worden twee keer per jaar uitvoerig besproken. De Intersectorale Netwerker is sinds begin 2014 ook bij de BWR gehuisvest. BROG-Plenaire Vergadering De Plenaire Vergadering (groepeert een 35-tal organisaties) komt 4 keer per jaar samen. Naast informatie uitwisseling en afstemming, standpuntbepaling rond zowel VAPH als niet-vaph aangelegenheden wordt er telkens één specifiek thema, werkdomein belicht waarop ook externe partners en organisaties uitgenodigd worden. Afgelopen jaar kwamen volgende gespreksthema s aan bod: Tewerkstellingsinitiatieven voor personen met een (arbeids)handicap in Brussel. Mogelijkheden en uitdagingen (maart); Zorg en initiatieven voor personen met een handicap binnen de woonzorgsector in Brussel. Invulling van het Masterplan woonzorg Brussel (juni); Focus op zorgvernieuwing in de praktijk (september); Hervorming van de Geestelijke Gezondheidszorg. Innoverende praktijken in Brussel: HERMESplus en TANDEMplus (december). Het BROG komt maandelijks samen volgens een vastliggend vergaderpatroon: na twee opeenvolgende bijeenkomsten van de Stuurgroep volgt er telkens een Plenaire Vergadering. BROG-stuurgroep De stuurgroep telt 13 leden en kwam afgelopen jaar 9 keer samen. De stuurgroep heeft als opdracht: informatie doorgeven, standpunten en adviezen formuleren en meegeven aan de BROG-vertegenwoordigers binnen de verschillende ROG-werkgroepen, ontwikkelen van een visie rond zorgvernieuwing en de implementatie binnen Brussel, invulling en uitvoering uitbreidingsbeleid, samenwerking en afstemming met partners binnen/ buiten de sector 7

8 Bijzondere aandachtspunten, acties: Toepassing Decreet Persoonsvolgende Financiering (PVF) in Brussel De (vorige) Vlaamse Regering keurde in april 2014 de PVF goed. Dit decreet hervormt de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap. Het decreet vertrekt vanuit 2 pijlers: een basisondersteuningsbudget (BOB) en een persoonsvolgend budget (PVB). Het BOB is er voor personen met een erkende handicap en een beperktere ondersteuningsnood. Het betreft een vrij te besteden vast forfaitair bedrag (inmiddels vastgesteld op 300 /per maand en in voege vanaf september 2016 ) waarmee o.a. reguliere zorg (zoals gezinshulp) kan ingekocht worden. Het PVB is er voor personen met een zware en complexe zorgnood, die ondersteuning nodig hebben vanuit de VAPH-voorzieningen. Omdat de toekenning van het BOB gekoppeld wordt aan de Vlaamse Zorgverzekering heeft het BROG, naar aanleiding van de besprekingen en hoorzittingen van het Ontwerpdecreet in het Vlaams Parlement, in het voorjaar 2014 een schrijven gestuurd naar de (toenmalige) VGC-collegeleden en raadsleden, de Vlaamse volksvertegenwoordigers voor Brussel, de leden van de Commissie Welzijn-Vlaams Parlement, alsook de koepels en belangenorganisaties in de sector. In dit schrijven werd de grote bezorgdheid geuit over de toepassing en toekenning van het BOB in Brussel (gezien het niet verplichtend karakter van aansluiting bij de Vlaamse Zorgverzekering en de zware wachttijd en sanctionering bij niet tijdige aansluiting) en de mogelijke zware gevolgen voor de Vlaamse Brusselaars met een handicap, die hierdoor dreigen uit de boot te vallen. BROG-aanbevelingsnota voor het nieuwe VGCcollegelid Welzijn Het BROG heeft - in het kader van de nieuwe legislatuur en op basis van het Vlaamse Regeerakkoord en het VGC-bestuursakkoord een nota opgesteld met Aandachtspunten en Aanbevelingen betreffende Personen met een Handicap. In de nota kwamen volgende aspecten aan bod: historische zorgachterstand in Brussel, gevolgen van de Persoonsvolgende Financiering in Brussel, toekomst intersectorale samenwerkingsprojecten, problematiek van opvang personen met een handicap binnen de Brusselse woonzorgcentra, samenwerking met tweetalige, Franstalige structuren en lokale besturen. Einde september werd een BROG-delegatie ontvangen door bevoegd VGC-collegelid Bianca Debaets, waarbij deze nota uitvoerig besproken is. Aansluitend vond midden oktober ook een kennismakingsgesprek plaats met de nieuwe VGCdirectie en medewerkers welzijn, waarop de nota met de bezorgdheden extra onder de aandacht gebracht werd. Mandaten in het ROG Vlaams-Brabant en Brussel: stuurgroep ROG, werkgroep afstemming en planning De BWR-beleidsmedewerker is namens de VGC gemandateerd in de ROG-stuurgroep, alsook de Provinciale Werkgroep Afstemming en Planning, formuleert en bewaakt de BROG-standpunten en voorstellen. De ROG-stuurgroep evenals de Werkgroep Afstemming en Planning komen beiden maandelijks (10 keer per jaar) samen in het Provinciehuis te Leuven. Beide vergaderingen zijn samengesteld conform de bepalingen van het Zorgregiebesluit en geven uitvoering, invulling aan de opdrachten van de Zorgregie, zoals beschreven in de betreffende omzendbrieven van het VAPH. ROG-Stuurgroep: Boog zich afgelopen jaar o.a. over de volgende punten: advisering voorstel hertekening zorgregie in functie van de persoonsvolgende financiering, uitbreidingsbeleid 2014: verdeling middelen RTH en toekenningsprincipes voor de persoonsvolgende financiering en PAB, advisering reconversieaanvragen, opstart IROJ en overdracht minderjarigen, CRZ-registraties en historische zorgachterstand. In september werd door het VAPH een extra overleg georganiseerd; dit naar aanleiding van de vraag van het ROG-Limburg om de extra middelen voor de historische zorgachterstand binnen Antwerpen en Vlaams-Brabant/Brussel te schrappen. Het BROG werd mee uitgenodigd op dit interprovinciaal overleg en stelde een nota op (met onderbouwde cijfergegevens en duidingsmateriaal) om de bijzondere Brusselse probleemsituatie naar de Vlaamse partners te belichten. ROG - Werkgroep Afstemming en Planning: Werkt o.m. de voorstellen uit rond de invulling van het uitbreidingsbeleid en de budgetverdeling, evalueert en volgt de inzet op van de RTHmiddelen via de regionale penhouders, werkt voorstellen uit over de verdeling/verschuiving van de budgetten persoonsvolgende convenanten over de Regionale Prioriteiten Commissies Ondersteuning intersectorale samenwerkingsprojecten : ZONAR en intersectorale Netwerker Afgelopen jaar werden ook nog een 2-tal projecten opgevolgd, die vanuit de BROG-partners opgezet werden n.a.v. het eerdere onderzoek van de sectorfacilitator en hierop inspelen: 8

9 Informatie- en uitwisselingsmoment rond personen met het syndroom van Korsakov - 5 februari 2014 ZONAR Handicapspecifieke ondersteuning binnen de Brusselse woonzorgcentra Het VAPH financierde gedurende 3 jaar dit experimenteel zorgvernieuwingsproject (projecthouder: Zonnelied). Hierbij organiseerde Zonar binnen 3 Brusselse woonzorgcentra trajecten op maat van rusthuisbewoners met een handicap (jonger dan 60 jaar) en coachte het personeel in handicapspecifieke know how. Toen einde 2013 de experimentele financiering verstreek werd naar nieuwe pistes gezocht om de specifieke ondersteuning, omkadering te kunnen verder zetten. Einde 2013 kreeg Zonar nog een kleine subsidie toegekend vanuit de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (toenmalig kabinet B. Grouwels), die de meerwaarde van dit project erkende. Daarnaast kan er via de Vlaamse middelen in het kader van de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp ook nog een beperkte ondersteuning geboden worden; waardoor Zonar nu reeds samen werkt met een 8-tal Brusselse woonzorgcentra actie. De BROG-beleidsmedewerker en de sectorfacilitator maken deel uit van de Zonar-stuurgroep (5-tal samenkomsten in 2014). Van Bruggenbouwer (thuislozenzorg) naar Intersectorale Netwerker Dit project werd gedurende 3 jaar gesubsidieerd (met Stedenfondsmiddelen) om de brug te slaan tussen de thuislozenzorg en de gehandicaptenzorg. Vervolgens werd het project verruimd (Bruggenbouwer+) naar jongeren/ jongvolwassenen met een vermoeden van handicap en kans op thuisloosheid (subsidies J. Van Deurzen, 2013). In 2014 werd het project verder open getrokken naar de reguliere sectoren (m.n. het Algemeen Welzijnswerk, Kind en Gezin, Gezinszorg) die binnen het Perspectiefplan 2020 aangeduid zijn als prioritaire partners in het kader van de inclusieve opvang en hulpverlening aan personen met een beperking. De intersectorale netwerker (personen met een beperking en kinderen met specifieke zorgbehoeften) heeft als opdracht om een kwaliteitsvolle ondersteuning van personen met een handicap te stimuleren, ongeacht in welke sector ze ondersteund worden, en hiertoe de nodige instrumenten aan te reiken, acties op te zetten, sectoren te verbinden. Sinds 2014 is de Intersectorale Netwerker gehuisvest binnen de BWR. Het juridisch werkgeverschap van het project - tot einde 2014 Begeleid Wonen Brussel - is vanaf 2015 in handen van het M.P.C. Sint-Franciscus (dit evenwel in het kader van het samenwerkingsverband FAM - Flexibel Aanbod Meerderjarigen - met De Lork en Zonnelied). 9

10 De BROG-stuurgroep volgt dit project mee op. De partners uit de betrokken sectoren worden telkens uitgenodigd op de besprekingen. De BROG-beleidsmedewerker nam het afgelopen jaar ook deel aan gesprekken met actoren uit de tweetalige en Franstalige thuislozen- en gehandicaptenzorg, en een overleg met het GGC-beleid (voormalig kabinet B. Grouwels); dit vanuit de vraag en verzuchting om ook met het tweetalige en Franstalige werkveld een parallelle structuur te kunnen uitbouwen. Partnerschap pilootproject BuurtPensioen Het pilootproject BuurtPensioen is een initiatief van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel in partnerschap met Ado Icarus, Seniorencentrum Brussel, EVA, het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BWR) en de VUB-departement educatiewetenschappen. Het project kadert binnen het programma Sociale Innovatie van voormalig minister Lieten en werd gefinancierd voor één jaar. Het ging in november 2013 van start binnen het LDC Ado Icarus in Nederover- Heembeek. Op een vernieuwende manier wil dit project bijdragen aan de uitdagingen van vergrijzing, toenemende zorgbehoeften en betaalbaarheid, alsook de meerwaarde die wederkerigheid kan bieden op buurtniveau. Het BuurtPensioen is een vorm van pensioensparen in tijd. Mensen helpen elkaar en elke prestatie wordt geregistreerd. Dit opgebouwde krediet kan later ingezet worden om hulp te vragen wanneer de persoon zelf hulpbehoevend wordt. De BROG-beleidsmedewerker maakte hierbij deel uit van de projectstuurgroep die afgelopen jaar een 7-tal samen kwam. Intussen is de financiering van het project afgelopen, maar het Buurtpensioen loopt verder; dit dank zij een dynamische vrijwilligersploeg binnen het LDC. Intussen wordt er nog naar subsidies gezocht om het project te kunnen multipliceren, want intussen zijn er in Brussel verschillende antennes en geïnteresseerde partners die ook willen starten. Deelname aan een consultatie- en reflectiemoment (maart) van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel in het kader van de opmaak van het Masterplan Woonzorg Brussel Overleg met de Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie - CMDC m.b.t. hun studie, in opdracht van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en Voorstel voor een dienst overschrijdend steunpunt voor de thuiszorg in Brussel. Dit moet in het bijzonder personen met een handicap beter omkaderen in de thuisopvang. Sectorfacilitator personen met een handicap De voorbije jaren heeft de sector personen met een beperking in Brussel, met tijdelijke projectsubsidies van de VGC, een sectorfacilitator kunnen inschakelen om de zorgproblematiek van personen met een beperking in Brussel in kaart te brengen en zorginnoverende projecten te ontwikkelen. De laatste twee jaar werd de sectorfacilitator ingezet om met de voorzieningen op het terrein uitvoering te geven aan het nieuwe Vlaamse ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking in Brussel. De sectorfacilitator heeft als belangrijkste opdrachten: Bekendmaking hulpverlenersaanbod/ sensibilisering welzijnssector; Vorming uitwerken en aanbieden, uitbouwen intersectorale samenwerking; Ondersteunen van het Brussels samenwerkingsverband Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): omkadering RTH-werkgroep, helpdesk RTHregistratiesysteem. Andere acties en initiatieven Deelname aan het overleg (georganiseerd door het Kenniscentrum Woonzorg Brussel) rond de uitbouw van een zorgzame buurt in Hoog-Molenbeek/Project Ontschottende zorg in het kader van de verdere invulling site Zonnelied: overlegmomenten in juni, september, november. Bekendmaking hulpverleningsaanbod/ sensibiliseren welzijnssector De sectorfacilitator zet in op de bekendmaking van laagdrempelige zorg- en ondersteuningsinitiatieven voor personen met een beperking: o.a. door het uitwerken van een toegankelijke website, aanbieden van folders en informatiesessies aan hulpverleners en doorverwijzers. 10

11 Uitwerken bekendmakingsmateriaal sector personen met een beperking. In oktober 2013 heeft de BWR, op vraag van het werkveld, bij de VGC een promobudget aangevraagd om enerzijds de bestaande website en folder van het BrAP (Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap) te actualiseren en anderzijds de nieuwe laagdrempelige ondersteuningsvorm Rechtstreeks Toegankelijke Hulp - dit o.m. door gerichte verspreiding van een folder - ruim bekend te maken. De VGC keurde dit budget goed, maar kende finaal de middelen toe aan Begeleid Wonen Brussel, als juridisch werkgever van het BrAP. Met Begeleid Wonen Brussel werd er afgesproken dat de sectorfacilitator de geplande acties verder zou uitwerken en uitvoeren. Afgelopen jaar heeft de sectorfacilitator volgende concrete acties opgezet: Uitwerken van een nieuwe BrAP-folder: gezamenlijk initiatief met het BrAP; Ontwikkelen en verspreiden bekendmakingsfolder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp; in samenspraak met de werkgroep RTH-Brussel; Meewerken aan de inhoudelijke ontwikkeling van de nieuwe toegankelijke website van het BrAP (geplande lancering voorjaar 2015). Folder RTH Voorbereiding informatiesessie voor Nederlandstalige Brusselse Huisartsen Samen met de Dienst OndersteuningsPlan - DOP (regioteam Brussel) werd de Brusselse Huisartsen Kring gecontacteerd met de vraag om, in het kader van hun navormingen, een informatieprogramma te kunnen aanbieden rond de nieuwe tendensen binnen de sector personen met een beperking en de laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheden. Vorming uitwerken, aanbieden en uitbouwen intersectorale samenwerking Organiseren van twee informatie- en studiemomenten rond de opvangproblematiek van personen met het Syndroom van Korsakov (5 februari en 17 november) Via het zorgvernieuwingsproject van Zonar (cf. handicapspecifieke ondersteuning binnen de Brusselse woonzorgcentra) en het project Bruggenbouwer- Intersectorale Netwerker werd vastgesteld dat er veel personen met het syndroom van Korsakov in diverse Brusselse sectoren (thuislozen, woonzorgcentra, beschut wonen...) opgevangen worden. Korsakov is een syndroom dat vooral voorkomt in het kader van een langdurige alcoholproblematiek. Deze personen functioneren psychisch, cognitief en motorisch Folder BrAP 11

12 Studiedag rond personen met het syndroom van Korsakov - 17 november 2014 anders waardoor hulpverleners vaak op een andere manier met hen moeten omgaan. Dit is niet evident en hulpverleners geven regelmatig aan dat ze nood hebben aan meer informatie en handvaten bij de ondersteuning van deze doelgroep. De BWR heeft op 5 februari een eerste informatieen uitwisselingsmoment georganiseerd, dat op heel wat belangstelling kon rekenen; een 65-tal personen uit diverse sectoren namen deel aan dit gebeuren. Na een algemene uiteenzetting over het syndroom van Korsakov (Wat is Korsakov en hoe ontstaat het?) volgden er 4 getuigenissen van hulpverleners uit diverse sectoren, die over hun ervaring met de doelgroep kwamen spreken. Aansluitend werden de deelnemers in groepen opgedeeld om - aan de hand van een concrete opdracht - ervaringen uit te wisselen en eventuele noden en vragen te formuleren. Tijdens deze sessies kwam de vraag boven drijven naar meer specifieke informatie over thema s zoals: welke begeleidingsstijl hanteer ik het best als hulpverlener, bij welke ambulante of residentiële sectoren kan ik terecht, hoe bouw je een netwerk op bij deze doelgroep Om in te spelen op de vragen en signalen organiseerde de BWR op 17 november 2014 een tweede studiemoment, met alweer een grote opkomst (70 deelnemers). Ditmaal werd stil gestaan bij de vraag Hoe kan ik als hulpverlener iemand met Korsakov herkennen? Waar moet ik specifiek op letten? Een tweede deel van het programma was gericht op zorgvernieuwing, vermaatschappelijking van de zorg en het opbouwen van netwerken. Sprekers uit de sector geestelijke gezondheidzorg, personen met een beperking en het algemeen welzijnswerk brachten getuigenissen over hoe zij met deze cliënten omgaan. Als afsluiter van de studiedag werd - aan de hand van een aantal casussen - stil gestaan bij de vraag welke sector nu het best de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep opneemt. Dit bleek heel duidelijk een én én verhaal. BuSO-overleg (Buitengewoon Secundair Onderwijs) Dit overleg werd opgestart naar aanleiding van het eerdere onderzoek van de sectorfacilitator waaruit bleek dat de instroom in de volwassenopvang na het 12

13 buitengewoon onderwijs, vaak moeizaam verloopt. Dit overleg heeft tot doel om tot een betere afstemming te komen tussen de onderwijssector/minderjarigenzorg en de zorg en ondersteuning voor volwassenen. In het voorjaar 2014 kwamen de partners nog één keer in plenum samen, waarbij CAW Brussel en Jeugd en Stad (JES) hun werking hebben toegelicht. Vervolgens werd beslist om de verdere aanpak en informatiesessies meer gericht per school te bekijken en op maat van de geëigende schoolpopulatie, met hun specifieke beperking. In het najaar 2014 organiseerde de sectorfacilitator, samen met de Dienst OndersteuningsPlan (DOP), het CAW Brussel, Begeleid Werken MAGDA, Begeleid Wonen Brussel en BuSO Zaveldal, een informatiereeks voor de leerkrachten en leerlingen van deze school. Het opzet was om schoolverlaters te wegwijs maken in het laagdrempelig (handicapspecifiek) welzijnsaanbod. De bekendmaking gebeurde aan de hand van casusbesprekingen, budgetbeheerspelletjes en groepsgesprekken; om zo de leerlingen actief te laten ervaren wat deze diensten, na hun schoolloopbaan, voor hen kunnen betekenen. Begin januari 2015 werd deze aanpak geëvalueerd. In de loop van dit jaar worden ook in de andere Brusselse BuSO-scholen (Kasterlinden, Koninklijk Instituut Woluwe, Cardijnschool) vergelijkbare informatiesessies ingericht. Ondersteuning Werkgroep Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening In juni 2013 ging, in het kader van het nieuwe Vlaamse ondersteuningsbeleid, de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening van start. Via deze nieuwe, laagdrempelige ondersteuningsvorm kunnen personen met een (vermoeden van) handicap in beperkte mate hulp en ondersteuning krijgen, zonder hiervoor een VAPH-erkenning te moeten hebben. Hiermee wil het VAPH de zelfredzaamheid van personen met een beperking verhogen, gezinnen maximaal ondersteunen en tegelijk een onnodige vraag naar duurdere zorgvormen vermijden. In de regio Brussel wordt Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aangeboden in het kader van een samenwerkingsverband tussen 9 voorzieningen en met Begeleid Wonen Brussel als penhouder. Het doel van het samenwerkingsverband is om flexibel, snel en vraaggestuurd te kunnen inspelen op noden van de Vlaamse Brusselaar met een (vermoeden van) handicap. Het samenwerkingsverband is geconsolideerd via een huishoudelijk reglement en samenwerkingsovereenkomst tussen de partners. Daarnaast komen de partners op vaste tijdstippen samen - in de schoot van de werkgroep RTH - om de samenwerking en de verdeling van de middelen te evalueren en bij te sturen. In 2014 is de werkgroep 4 keer samengekomen. De sectorfacilitator ondersteunt de Brusselse RTHwerking door: Ontwikkelen, onderhouden RTH registratiedocument: de sectorfacilitator is de ontwikkelaar van het online registratiedocument waarmee de Brusselse Partners hun RTH-budget aanvragen bij de penhouder. Daarnaast registreren de partners hun gepresteerde acties in het document. Op deze manier heeft ieder steeds een actueel overzicht van het beschikbare budget; Informeren: partners uit de werkgroep en sector informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen RTH; Ondersteuning en vormingen aanbieden: de sectorfacilitator ondersteunt de (nieuwe) partners in het samenwerkingsverband door hun vorming te geven over RTH. Daarnaast neemt de sectorfacilitator de functie op van RTH-helpdesk en biedt hij antwoorden op inhoudelijke en technische vragen; Rapporteren aan werkgroep RTH-Brussel: de sectorfacilitator neemt deel aan de werkgroep van de RTH-partners in Brussel. Hij staat in voor de verwerking van de budgetverdeling, het beheer, analyse en ontsluiting van de registratiegegevens en is verslaggever van de vergaderingen; Rapporteren aan ROG Werkgroep Afstemming en Planning: op regelmatige basis worden de 3 regionale penhouders RTH (Halle- Vilvoorde, Leuven, Brussel) uitgenodigd op de ROG werkgroep Afstemming en Planning voor een tussentijdse rapportage, evaluatie en mogelijke puntenoverdracht tussen de regio s. De sectorfacilitator verzamelt en analyseert de gevraagde gegevens en maakt deze over aan het ROG. Andere activiteiten Inwerken in aantal materies, dossiers in het kader van de toekomstige functie als beleidsmedewerker personen met een beperking (vanaf 1 mei 2015): deelname aan BROG-stuurgroepen en Plenaire Vergadering, plaatsvervanger beleidsmedewerker in het ROG-Vlaams Brabant en Brussel ; Verzamelen en verwerken van Brusselse cijfergegevens inzake personen met een beperking uit diverse gegevensbronnen en databanken (CRZ- Centrale Registratie van Zorgvragen, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, RTH, Agentschap Gezondheid en Zorg, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ). Deze gegevens worden ter beschikking gesteld van de BROG en ROG-partners of aangereikt aan de VGC in het kader van vragen en interpellaties van VGCraadsleden. 13

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

BWR in actie 2014. a m b i t i e s. s i t u a t i e. w e r k d o m e i n e n. a c t i e e n p r o j e c t f i c h e s

BWR in actie 2014. a m b i t i e s. s i t u a t i e. w e r k d o m e i n e n. a c t i e e n p r o j e c t f i c h e s W< BWR in actie 2014 a m b i t i e s s i t u a t i e w e r k d o m e i n e n a c t i e e n p r o j e c t f i c h e s v a n d e B r u s s e l s e W e l z i j n s - e n g e z o n d h e i d s R a a d B W

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.3 Deelname aan externe overlegorganen. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.3 Deelname aan externe overlegorganen. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb 4.3.-versie 1 1/6 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikel 46 1 en 2, bijlage 3,4 c DEELNAME AAN EXTERNE OVERLEGORGANEN

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Implementatie van en transitie naar PVF Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 VAPH 2015 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

VR DOC.1481/1

VR DOC.1481/1 VR 2016 2312 DOC.1481/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig 5 maart 2015 HARLINDE EXELMANS - 1 KADER Samenwerkingsprojecten

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad JAARVERSLAG 2015 Foto cover: Opleiding Brusselleer - 24 augustus 2015 INHOUD 2015: EEN JAAR VAN BEZINNING EN AANZET TOT TRANSITIE 3 WERKINGEN: PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017 Persoonsvolgende financiering Streekforum zorg - 17 mei 2017 WWW.EPO2.ORG persoonsvolgende financiering: vanwaar? Basis: perspectiefplan 2020 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 556 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 4 MAART 2015 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 4 maart 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016

NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016 NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016 NETWERK THUISZORG De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is als ledenvereniging van alle gemeente- en OCMW-besturen wellicht een vertrouwde organisatie. De VVSG

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie januari 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrum Ambulante Diensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap 1 Overeenkomst

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH 17/11/2017 1. TOEGANG 1.1. voorjaar 2018 positioneren en profileren aanbod begeleiding: informatiemoment september 2017 - WG Planning en Advisering - NWO JH decreet IJH - partners met een aanbod naar jongeren

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap 30/05/2016 Wat komt in deze presentatie aan bod? DOP in een breder kader Onze opdracht Voor Wie Onze werking Wat komt

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie oktober 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw

Huishoudelijk Reglement Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw 1 Huishoudelijk Reglement Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld door de Algemene Vergadering, zoals gestipuleerd in artikel 13 van de Statuten van Dienst

Nadere informatie

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Medewerker voor het project POWERCARE (B)XL (m/v)

Medewerker voor het project POWERCARE (B)XL (m/v) VOEM Brussel werft aan: Medewerker voor het project POWERCARE (B)XL (m/v) Beschrijving van het project Powercare (b)xl is: - een samenwerkingsverband rond welzijn tussen 7 etnisch-culturele zelforganisaties

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

PVF - 30 oktober Vragen en Antwoorden

PVF - 30 oktober Vragen en Antwoorden PVF - 30 oktober 2014 - Vragen en Antwoorden 1. Wanneer wordt Persoonsvolgende financiering (PVF) praktijk? Op 25 april 2014 bekrachtigde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet PVF. Nu is het de bedoeling

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN EVALUATIE - 5 maart 2015 PROJECT DIENSTEN VOOR GEZINSZORG - DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching)

ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching) 5 juni 2015 ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching) https://www.youtube.com/watch?v=qugnmcs3a0w Ontstaan in West-Vlaanderen sinds 2005 Klaar voor uitrol in gans Vlaanderen, beleidsoptie van Minister

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw 1 Historiek SEN RSWV SIG Rond

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Het intersectorale zorgnetwerk engageert zich bindend om elke jongere die het krijgt toegewezen te begeleiden.

Het intersectorale zorgnetwerk engageert zich bindend om elke jongere die het krijgt toegewezen te begeleiden. INLEIDING De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn lanceren een open oproep om samenwerkingsverbanden op

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Lokale dienstencentra (LDC)

Lokale dienstencentra (LDC) Lokale dienstencentra (LDC) 1.1 Situering Lokale dienstencentra hebben de opdracht om activiteiten van informatieve, vormende of recreatieve aard te organiseren die de zelfredzaamheid versterken van personen

Nadere informatie

PRoJeCt BRuGGenBouWeR

PRoJeCt BRuGGenBouWeR PRoJeCt BRuGGenBouWeR Personen met een (vermoeden van) handicap in de thuislozenzorg Klaar DE SMAELE 1 Op diverse plaatsen in de welzijnssector gaat men vanuit de noden die men ervaart en die men niet

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Zorgaanbod in Vlaanderen Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Gecorrigeerd voorstel Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen SITUERING Vanuit het ROG West-Vlaanderen zijn de

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie