IWAY Norm. Edited by Approved by: Date: Edition IKEA Trading und Design AG INGKA Holding B.V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IWAY Norm. Edited by Approved by: Date: Edition IKEA Trading und Design AG INGKA Holding B.V. 2005-07-01 2"

Transcriptie

1 Edited by Approved by: Date: Edition IKEA Trading und Design AG INGKA Holding B.V IWAY norm Inleiding Het goedkeuringsproces van IWAY 1. Algemene voorwaarden en naleving van de wetgeving 2. Milieu Lawaai en lucht- en watervervuiling 3. Bodemvervuiling 4. Chemische stoffen 5. Gevaarlijk en ongevaarlijk afval 6. Brandpreventie 7. Gezondheid en veiligheid van de arbeiders 8. Huisvesting 9. Lonen, voordelen en werkuren 10. Kinderarbeid 11. Dwang- en schuldarbeid 12. Discriminatie 13. Vrijheid van vereniging 14. Intimidatie, mishandeling en strafmaatregelen 15. Voortdurende verbeteringen 16. Procedures voor de aanschaf van hout, bamboe en rotan 17. Vervulling van IKEA voorwaarden en wettelijke voorschriften voor bosbeheer Internationale referenties R1 De universele verklaring van de rechten van de mens (VN 1948) R2 Verdrag betreffende beroepsveiligheid en -gezondheid en aanbeveling voor beroepsveiligheid en -gezondheid (IAO-verdrag 155 en aanbeveling 164) R3 Verdrag betreffende de rechten van het kind (VN 1989) R4 Verdrag betreffende de minimale tewerkstellingsleeftijd en verdrag betreffende de ergste vormen van kinderarbeid (IAO-verdragen 138 en 182) R5 Verdrag betreffende dwangarbeid en verdrag betreffende de afschaffing van dwangarbeid (IAO-verdragen 29 en 105) IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 1 of 28

2 R6 Verdrag betreffende gelijke vergoeding en verdrag betreffende discriminatie (tewerkstelling en beroep) (IAO-verdragen 100 en 111) R7 Verdrag betreffende de vrijheid van vereniging en de bescherming van het recht op organisatie en verdrag betreffende het recht op organisatie en collectieve onderhandeling (IAO-verdragen 87 en 98) R8 Fundamentele principes van de rechten op het werk (IAO-verklaring, juni 1998) R9 Verklaring van Rio betreffende duurzame ontwikkeling (VN 1992) IKEA referenties R10 De IKEA Way voor de aankoop van R11 De IKEA Way voor de preventie van kinderarbeid R12 IKEA richtlijnen betreffende gevaarlijk afval R13 IKEA-0036-voorschriften voor het traceersysteem voor bosbeheer R14 IKEA controleprocedure van de toeleveringsketen IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 2 of 28

3 Inleiding De IKEA Way voor de aankoop van (IWAY) is een gedragscode voor de relaties met leveranciers, die door de bestuursraad van IKEA (INGKA Holding bv) is goedgekeurd. Deze gedragscode is gebaseerd op de acht kernconventies die zijn vastgelegd in de verklaring betreffende de fundamentele principes van de rechten op het werk, de IAO-verklaring van juni 1998 en de verklaring van Rio betreffende duurzame ontwikkeling (1992). IWAY bevat IKEA s minimale voorwaarden voor de volgende drie gebieden: milieu, sociale en werkomstandigheden (met inbegrip van kinderarbeid) en houtproducten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle IKEA leveranciers, maar ook op onze eigen handelsorganisaties. De IKEA leveranciers moeten zich altijd aan de strengste voorwaarden houden, of dit nu de geldende wetgeving of de specifieke voorwaarden van IWAY zijn. IKEA erkent de fundamentele principes van de mensenrechten, zoals deze gedefinieerd zijn in de universele verklaring van de rechten van de mens (Verenigde Naties, 1948). Wij zijn ervan overtuigd dat onze activiteiten een invloed hebben op mensenrechtenkwesties, vooral m.b.t. werk- en leefomstandigheden. Goede werkomstandigheden en goede orde in de fabriek zijn noodzakelijke voorwaarden voor kwaliteit en milieubewust werk. IKEA houdt zich aan VN-besluiten m.b.t. handelsboycots en -embargo s. Beroepsgeheimhouding IWAY en al zijn activiteiten zijn gebaseerd op samenwerking, wederzijds vertrouwen en respect tussen de leverancier en IKEA. Alle opmerkingen, besprekingen en schriftelijke informatie die IKEA van de leverancier ontvangt, moeten confidentieel behandeld worden door IKEA, zijn werknemers en derden die door IKEA zijn aangesteld. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 3 of 28

4 Het goedkeuringsproces van IWAY 1. Startvoorwaarden Potentiële IKEA leveranciers moeten voor het opstarten van een zakenrelatie met IKEA aan de IWAY startvoorwaarden voldoen: geen dwang- of schuldarbeid, geen kinderarbeid en geen hout uit ongerepte natuurlijke bossen of bossen met een hoge waarde voor natuurbehoud. Leveranciers die IKEA producten leveren met massief hout, fineer, triplex, verlijmd hout, bamboe en rotan moeten ervoor zorgen dat deze grondstoffen getraceerd worden. 2. De IWAY controle IKEA zal vóór de eerste levering een IWAY controle bij de leverancier uitvoeren. De eerste IWAY controle wordt altijd uitgevoerd door een IWAY controleur van het IKEA Trading Service Office. Latere controles mogen ook uitgevoerd worden door de IKEA Compliance & Monitoring Group (nalevings- en controlegroep) of andere controleorganisaties die door IKEA zijn aangesteld, om ervoor te zorgen dat de beoordelingsschaal van de verschillende Trading Service Offices gelijk is. De IKEA leverancier moet controles op de werkvloer door de bovenvermelde partijen toelaten. Dit houdt onder meer de mogelijkheid tot vertrouwelijke gesprekken met werknemers in en toegang tot alle vereiste documentatie en gegevens. De IWAY controle bestaat uit de volgende etappes: I. Voorbereiding van de controle Voor de controle moet de leverancier zich voorbereiden en er bijvoorbeeld voor zorgen dat de juiste documentatie beschikbaar is en dat er bepaalde werknemers (volgens de instructies van IKEA) geïnterviewd kunnen worden. II. Openingsvergadering De IWAY controle begint met een openingsvergadering tussen de IWAY controleur(s) en de vertegenwoordiger(s) van het fabrieksmanagement. III. Fabrieksrondleiding De controleur zal in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de leverancier een tocht afleggen door de fabriek. De controleur beslist echter altijd welke delen van de fabriek hij in de rondleiding wil opnemen. Uiteraard varieert de tijd die voor dit deel van de controle wordt uitgetrokken naargelang van de grootte van de fabriek. De controleurs zullen het fabriekspersoneel op de productievloer kort enkele vragen stellen over de naleving van de IWAY voorwaarden. De controleurs mogen ook de brandblusapparatuur of IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 4 of 28

5 evacuatiealarmen testen, metingen van uitstoot of lawaai uitvoeren en de onderhoudsgegevens controleren. IV. Nakijken van documenten De vereiste documenten, zoals vergunningen van overheidsinstanties, opleidingsgegevens en lijsten met chemische stoffen, zullen onderzocht worden om conformiteit met de IWAY voorwaarden/de wetgeving na te gaan. De controleurs zullen ook de documenten onderzoeken m.b.t. de werkuren en de loonstaten van de werknemers. V. Gesprekken met werknemers De gesprekken met de werknemers zijn een essentieel onderdeel van de IWAY controle. De bevindingen en waarnemingen worden via deze gesprekken gecontroleerd. De gesprekken kunnen in de productiezones gevoerd worden of in aparte lokalen. De gesprekken met de werknemers mogen niet in het bijzijn van het fabrieksmanagement of zijn vertegenwoordigers gevoerd worden. De controleurs kiezen de werknemers voor een gesprek doorgaans tijdens de rondleiding in de fabriek. Sommige werknemers kunnen ook op basis van de documentcontrole geselecteerd worden. IKEA aanvaardt onder geen enkele omstandigheden dat geïnterviewde werknemers lastig gevallen, mishandeld of ontslagen worden tengevolge van de gevoerde gesprekken. Dit zal door IKEA gecontroleerd worden. VI. Afsluitende vergadering Het resultaat van de controle zal in een afsluitende vergadering met het fabrieksmanagement samengevat worden. VII. Controlerapport Observaties tijdens de IWAY controle van gebieden waar verbetering nodig is, worden in een schriftelijk controlerapport gemeld. 3. Corrigerende maatregelen In geval van non-conformiteit zal IKEA de leverancier vragen om een schriftelijk actieplan op te stellen, waarin wordt uitgelegd hoe de onregelmatigheden gecorrigeerd zullen worden. Binnen de twee weken na de controle moet er een actieplan naar IKEA gestuurd worden. In het actieplan moet de volgende informatie opgenomen worden: een beschrijving van alle corrigerende maatregelen, de naam van de persoon die ervoor verantwoordelijk is en de uitvoeringstermijn voor elke maatregel. IKEA moet het actieplan van de leverancier nalezen en goedkeuren. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 5 of 28

6 4. IWAY goedkeuring IKEA Trading zal controleren of de leverancier de nodige corrigerende maatregelen heeft getroffen in overeenstemming met het actieplan en binnen de gestelde termijnen. Wanneer alle onregelmatigheden door IKEA (of een derde partij) gecontroleerd en goedgekeurd zijn, krijgt de leverancier zijn IWAY goedkeuring. 5. Behoud van goedkeuring en herhaalde controles IKEA behoudt het recht voor om onaangekondigde controles of inspecties uit te voeren om na te gaan of de IWAY voorwaarden vervuld worden. IKEA zal minstens om de twee jaar nieuwe controles uitvoeren om te controleren of de IKEA leverancier zijn IWAY goedkeuring mag behouden. 1. Algemene voorwaarden en naleving van de wetgeving 1.1 IWAY conformiteitsverbintenis (startvoorwaarde) De IKEA leveranciers moeten de IWAY voorwaarden erkennen en aanvaarden door de IWAY conformiteitsverbintenis te ondertekenen. 1.2 IWAY communicatie aan de leveranciers van onze leveranciers De IKEA leverancier moet de IWAY voorwaarden meedelen aan zijn leveranciers die bij de productie van IKEA producten betrokken zijn (1). De IKEA leverancier moet zijn leveranciers een document laten ondertekenen waarin zij de voorwaarden erkennen en aanvaarden. Opmerking 1: Dit zijn enkel leveranciers van de eerste rang die a) werk verrichten voor de IKEA leverancier, zoals weven, verven, stikken, snijden, polijsten, oppervlaktebehandeling, enz. (die we onderaannemers kunnen noemen) en b) bestanddelen of grondstoffen aan de IKEA leverancier leveren, zoals staalpijpen, draad, stoffen, garen, hout, chemische stoffen en kabels. Lees ook de specifieke voorwaarden voor leveranciers van massief hout, rotan en bamboe in onderdeel Deze voorwaarden hoeven niet meegedeeld te worden aan partners die bijvoorbeeld elektriciteit, brandstof, kantoorbenodigdheden of andere diensten leveren die niets met de productie te maken hebben of aan partners die productieapparatuur leveren, zoals machines of gereedschap. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 6 of 28

7 1.3 IWAY communicatie aan de werknemers De leverancier moet de IWAY voorwaarden aan al zijn medewerkers meedelen. De IKEA vereisten moeten uitgehangen worden op een plaats waar alle medewerkers toegang toe hebben, bijvoorbeeld op uithangborden in een taal die de medewerkers begrijpen. 1.4 IWAY organisatie De IKEA leverancier zal één of meerdere personen met duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden aanstellen die ervoor zullen zorgen dat de voorwaarden, zoals beschreven in dit document, m.b.t. milieu, sociale en werkomstandigheden en houtproducten nageleefd worden. De verantwoordelijke perso(o)n(en) moet(en) de nodige bekwaamheid en kennis bezitten voor zijn/haar verantwoordelijkheidsdomeinen en type activiteit. 1.5 Interne IWAY controles De IKEA leverancier moet minstens een keer om de 12 maanden een interne controle van de IWAY voorwaarden uitvoeren. De resultaten van de controles moeten gedocumenteerd worden en op verzoek aan IKEA overgemaakt worden. Als er tijdens de controles afwijkingen worden ontdekt, dan zal de leverancier voor corrigerende maatregelen zorgen. De resultaten van de interne IWAY controles zullen tijdens bezoekjes aan de leverancier en tijdens de IWAY controles door IKEA nagekeken worden. 1.6 Fabrieksregistratie/-vergunning De IKEA leverancier moet over een standaard fabrieksregistratie/werkingsvergunning beschikken, als de wet dit vereist, en de daarin beschreven bepalingen naleven. 1.7 Classificatie Indien vereist door de wet, moet de IKEA leverancier een geldige milieu-, gezondheids-, veiligheids- en/of brandclassificatie hebben. De IKEA leverancier moet de voorwaarden van de classificatie naleven. 1.8 Rapportering aan overheidsinstanties Indien vereist door de wet, moet de IKEA leverancier een milieurapport opmaken, een gezondheidsonderzoek uitvoeren en/of een risicoanalyse van de werkplaats opmaken. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 7 of 28

8 Indien vereist door de wet, moet de IKEA leverancier een studie uitvoeren naar de impact op het milieu en de goedkeuring van overheidsinstanties aanvragen voor er veranderingen in productie, processen of gebouwen worden doorgevoerd. 1.9 Overeenstemming met de wet De IKEA leverancier moet alle toepasselijke en geldende wetten en voorschriften naleven m.b.t. milieu, sociale en werkomstandigheden, brand, gezondheid, veiligheid en arbeidszaken. De leverancier moet een lijst met wetten en voorschriften bijhouden. Er moet ook een procedure opgezet worden om deze lijst regelmatig bij te werken. De IKEA leverancier moet altijd de meest strikte voorwaarden naleven, of dit nu de toepasselijke, geldende wetten of de specifieke IKEA IWAY voorwaarden zijn. 2. Milieu Lawaai en lucht- en watervervuiling 2.1 Inspecties door milieu-instanties De IKEA leverancier moet de resultaten van inspecties door milieu-instanties opvolgen. De vereiste corrigerende maatregelen moeten gedocumenteerd worden en binnen de opgelegde termijn uitgevoerd worden. Als inspectie wettelijk verplicht is en er geen inspectie heeft plaatsgevonden, dan moet de leverancier ten minste een inspectie aanvragen bij de bevoegde instanties. 2.2 Luchtvervuiling De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende uitstoot in de lucht en indien nodig de vereiste vergunningen bemachtigen en de bepalingen van deze vergunningen naleven. 2.3 Lawaai De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende lawaai en indien nodig de vereiste vergunningen bemachtigen en de bepalingen van deze vergunningen naleven. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 8 of 28

9 2.4 Watervervuiling De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende de afvoer naar grond en water en indien nodig de vereiste vergunningen bemachtigen en de bepalingen van deze vergunningen naleven. De zuiveringsinstallaties voor afvalwater moeten behoorlijk bediend en onderhouden worden. Het personeel in de zuiveringsinstallaties moet over de geschikte bekwaamheden beschikken. 3. Bodemvervuiling 3.1 Bodemvervuiling De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften betreffende bodemvervuiling naleven. De leverancier moet de mogelijke risico s voor bodemvervuiling wegens vorige of huidige activiteiten op de vestiging onderzoeken en beoordelen. Als bodemvervuiling wordt vastgesteld, dan moet de leverancier de volgende maatregelen nemen: 1. De bron van de bodemvervuiling onmiddellijk stopzetten als dit nog niet gebeurd is. 2. Als dit mogelijk geacht wordt, de bodem zuiveren. De leverancier moet voor een milieuvriendelijke afvalverwijdering zorgen volgens de wettelijke voorschriften (normaal te behandelen als gevaarlijk afval). 3. Als het onmogelijk geacht wordt om de bodem te zuiveren (bijvoorbeeld omdat de investeringen te groot zijn), dan moet dit gerapporteerd worden en besproken worden met de bevoegde instanties en met IKEA. 4. Chemische stoffen 4.1 Lijst van chemische stoffen met geldige veiligheidsinformatiebladen De voorwaarden in gelden voor alle chemische stoffen (2) die bij de productie en het onderhoud gebruikt worden. De IKEA leverancier moet een lijst opstellen en bijhouden van alle chemische stoffen die bij de productie en het onderhoud gebruikt worden. De lijst moet minstens de volgende informatie bevatten: de naam van de chemische stof, het doel/gebruiksveld en een verwijzing naar een veiligheidsinformatieblad. De IKEA leverancier moet geldige veiligheidsinformatiebladen hebben voor alle chemische stoffen die bij de productie en het onderhoud gebruikt worden. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 9 of 28

10 Opmerking 2: Met chemische stoffen bedoelen we chemische bestanddelen en producten, zoals smeerolie, diesel, lijm, lak, oplosmiddelen, verf, kleurmiddelen, hardingsmiddelen, beitsmiddelen, wassen, zuren, zouten, additieven, gassen, enz. 4.2 Procedure voor chemische stoffen De IKEA leverancier moet over een schriftelijke procedure beschikken voor de aanschaf, de opslag, de verwerking en het gebruik van chemische stoffen. De procedure moet richtlijnen bevatten over veilige verwerking en gebruik van verschillende chemische stoffen, met bijzondere aandacht voor gevaarlijke chemische stoffen. De procedure moet minstens één verantwoordelijke persoon bij de leverancier vermelden. 4.3 Bekwaamheid en opleiding De leverancier moet ervoor zorgen dat de werknemers die chemische stoffen aanschaffen, bewaren, verwerken en gebruiken over de juiste vaardigheden beschikken en correct opgeleid zijn. Gegevens over opleidingen moeten door de leverancier bijgehouden worden. 4.4 Opslag en verwerking van chemische stoffen De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat de chemische stoffen zich niet met de lucht kunnen vermengen of in de bodem of in water kunnen sijpelen. De opslagplaats van de chemische stoffen moet een harde vloer hebben die gemakkelijk kan worden schoongemaakt. De opslagplaatsen van vloeibare chemische stoffen mogen geen afvoergaten hebben en moeten afgeschermd worden door drempels (indijking, insluiting). De insluiting moet minstens de inhoud van het/de grootste vat/tank kunnen tegenhouden. Opslagplaatsen met bijvoorbeeld ontvlambare vloeistoffen/gassen moeten goed geventileerd worden om explosies of andere potentiële gevaren te vermijden. De elektrische installatie (zoals schakelaars en verlichting) in dergelijke opslagplaatsen moet geschikt zijn voor de specifieke omgeving en het risico op ontsteking/explosie voorkomen. Chemische stoffen op de productieafdeling moeten zo bewaard en verwerkt worden dat zij niet makkelijk gemorst kunnen worden of ongevallen bij arbeiders kunnen veroorzaken. Het opgeslagen volume mag niet groter zijn dan het volume dat normaal in 24 uur gebruikt wordt. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 10 of 28

11 Voor chemische stoffen die buiten worden bewaard, gelden dezelfde indijkingsvoorwaarden als hierboven. Zij moeten ook tegen de regen beschermd worden. Uitzonderingen: ongeopende containers en chemische stoffen in tanks mogen buiten bewaard worden zonder indijking of bescherming tegen de regen voor zover dit geen corrosie van de containers veroorzaakt. De opslagplaats moet wel altijd een harde ondergrond hebben, zoals beton of asfalt. Om het risico op lekken te voorkomen, moeten bovengrondse opslagtanks gelijk of groter dan 1,5 m 3 en alle ondergrondse opslagtanks geïnspecteerd worden op corrosie en andere beschadiging, ofwel: volgens een wettelijk bepaalde inspectieprocedure door gecertificeerde inspectie-instanties, ofwel minstens één keer om de vijf jaar, met ook een interne en externe inspectie voor bovengrondse opslagtanks en een druktest voor ondergrondse tanks. De toepasselijke informatie over de risico s en de veilige verwerking van chemische verbindingen en stoffen moet uitgehangen worden in de opslagplaatsen en de productieruimtes waar de chemische stof gebruikt wordt. Deze informatie kan het veiligheidsinformatieblad zelf omvatten of specifieke instructies voor veilige verwerking en gebruik (uittreksel van het veiligheidsinformatieblad). De informatie moet in een taal geschreven zijn die de arbeiders begrijpen. 4.5 Etikettering van chemische stoffen De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat alle containers met chemische stoffen ook tijdelijke containers correct geëtiketteerd zijn met de juiste gevarensymbolen (3) en chemische benamingen, zodat de inhoud gekend is en de potentiële risico s kleiner worden. Opmerking 3: Voorbeelden van symbolen die op chemische containers gebruikt kunnen worden: ontvlambaar, explosief, oxiderend, irriterend, corrosief, schadelijk, giftig en gevaarlijk voor het milieu. 4.6 Overeenstemming met de wet De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende de aanschaf, de opslag, de verwerking en het gebruik van chemische stoffen. De IKEA leverancier moet over een geldige vergunning beschikken voor chemische stoffen waarvan het gebruik door de wet beperkt wordt. De leverancier moet de bepalingen van deze vergunningen naleven. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 11 of 28

12 5. Gevaarlijk en ongevaarlijk afval IWAY Norm 5.1 Lijst met afval De IKEA leverancier moet een lijst opstellen en bijhouden met gevaarlijk en ongevaarlijk afval, zodat het type afval en de geproduceerde hoeveelheid gecontroleerd kunnen worden. De lijst moet duidelijk aangeven welk afval al dan niet gevaarlijk is en moet minstens om de 12 maanden bijgewerkt worden. Bij de classificatie van gevaarlijk afval moeten de IKEA richtlijnen betreffende gevaarlijk afval en de wettelijke voorschriften gebruikt worden. De leverancier moet altijd de meest strikte voorwaarden naleven, of dit nu de plaatselijke wet of de IKEA voorwaarden zijn. 5.2 Procedure voor de verwerking van afval De IKEA leverancier moet een procedure uitwerken voor de veilige verwerking, opslag, transport en verwijdering van afval. Deze procedure moet de wettelijke voorschriften en de IKEA voorwaarden naleven (zie ook 5.4). 5.3 Bekwaamheid en opleiding De leverancier moet ervoor zorgen dat de werknemers die gevaarlijk afval verwerken over de juiste vaardigheden beschikken en correct opgeleid zijn. De opleiding moet de volgende onderwerpen bevatten: Risico s bij de verwerking van gevaarlijk afval. Verwerkingsinstructies voor gevaarlijk afval, met bepalingen voor noodsituaties bij een ongeval of een incident. Gegevens over opleidingen moeten door de leverancier bijgehouden worden. 5.4 Opslag en verwerking van afval De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende de verwerking, opslag, gebruik, transport en verwijdering van gevaarlijk en ongevaarlijk afval en indien nodig de vereiste vergunningen bemachtigen en de bepalingen van deze vergunningen naleven. De verschillende categorieën van gevaarlijk afval mogen niet vermengd worden. Gevaarlijk en ongevaarlijk afval moeten gescheiden worden. De opslagplaatsen moeten gemarkeerd worden en de vaten/containers moeten correct geëtiketteerd worden. De opslagplaats voor gevaarlijk afval moet een veilige, speciaal hiervoor bestemde ruimte zijn die duidelijk herkenbaar is. Er mogen geen lekken in de opslagplaats zijn, IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 12 of 28

13 zodat de risico s voor mens en milieu beperkt blijven (dezelfde voorwaarden gelden als voor de opslag van chemische stoffen, zie onderdeel 4.4). In het algemeen moet de fabriek een goede indruk bij bezoekers achterlaten. Grondstoffen, chemische stoffen en afval mogen niet op een wanordelijke manier, hier en daar in de fabriek bewaard worden. 5.5 Aannemers met vergunningen De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat zijn aannemers voor transport, opslag en uiteindelijke verwijdering van gevaarlijk afval de nodige vergunningen bezitten in overeenstemming met de geldende wetgeving. De IKEA leverancier moet een kopie bewaren van deze vergunningen. Als geschikte aannemers, transportbedrijven of afvalverwijderingsbedrijven met de vereiste vergunningen niet beschikbaar zijn, dan moet de IKEA leverancier ervoor zorgen dat het gevaarlijke afval opgeslagen wordt totdat de correcte verwijdering ervan verzekerd kan worden (4). Opmerking 4: Als de IKEA voorwaarden m.b.t. de opslag van gevaarlijk afval de nationale wetten of voorschriften schenden, dan moet altijd de wet nageleefd worden. In dergelijke gevallen moet de leverancier IKEA hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. 5.6 Verbranding/stortplaats op het fabrieksterrein Gevaarlijk afval mag niet op het fabrieksterrein gestort of verbrand worden. Als ongevaarlijk afval op het fabrieksterrein gestort of verbrand wordt, dan moeten alle geldende wettelijke voorwaarden vervuld worden. 6. Brandpreventie 6.1 Inspecties door de overheidsinstanties voor brandveiligheid De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende brandveiligheid en de inspectieresultaten van de bevoegde instanties opvolgen. De vereiste corrigerende maatregelen naar aanleiding van dergelijke inspecties moeten gedocumenteerd worden en binnen de opgelegde termijn uitgevoerd worden. 6.2 Branden De IKEA leverancier moet bericht geven van alle branden en ernstige incidenten die brand kunnen veroorzaken, evenals van corrigerende en preventieve maatregelen. Indien vereist door de wet, moet er ook een rapport aan de bevoegde instanties overgemaakt worden. 6.3 Bekwaamheid en opleiding IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 13 of 28

14 De IKEA leverancier moet voor alle productieteams in elke werkruimte een adequaat aantal werknemers hebben dat opgeleid is om de brandblusapparatuur te bedienen. Alle medewerkers moeten de basisveiligheidsregels kennen, zoals het niet blokkeren van brandblusapparatuur en nooduitgangen. Opleidingsgegevens moeten worden bijgehouden. 6.4 Brandblusapparatuur De IKEA leverancier moet over de juiste brandblusapparatuur beschikken. De plaatsing en de maximale afstand moeten met de geldende wetten en voorschriften en/of met een specifieke goedkeuring van de overheidsinstanties voor brandveiligheid overeenstemmen. Bij gebrek aan wetten, voorschriften of specifieke goedkeuringen hieromtrent, bedraagt de maximale afstand tussen de afzonderlijke brandblusapparaten 25 meter. De brandblusapparatuur moet zo aangeduid worden dat zij eenvoudig herkenbaar is, zelfs vanop afstand. De apparatuur moet voor de medewerkers eenvoudig toegankelijk zijn en in goede staat van werking gehouden worden. Brandkranen/- slangen mogen nooit vergrendeld zijn. De volledige brandblusapparatuur moet goed onderhouden worden. De leverancier moet minstens om de 12 maanden intern controleren of de brandblusapparatuur correct functioneert en de gedocumenteerde onderhoudsgegevens en/of klevers/etiketten op de apparatuur nakijken. 6.5 Vluchtroutes en nooduitgangen De IKEA leverancier moet minstens twee afzonderlijke nooduitgangen (5) per werkruimte hebben. Alle uitgangen die als nooduitgang dienen, moeten met lichtgevende of verlichte borden aangeduid worden. De nooduitgangen moeten een snelle evacuatie van alle medewerkers mogelijk maken. De IKEA leverancier moet erop toezien dat alle nooduitgangen, toegangswegen en brandblusapparaten vrij zijn van hindernissen. Opmerking 5: Nooduitgangen moeten naar buiten openen. Schuifdeuren die als nooduitgang gebruikt worden, moeten tijdens de werkuren altijd open blijven staan. En anders moeten de schuifdeuren met een ingebouwde nooddeur uitgerust zijn. Voor kleinere werkruimtes (kleiner dan 100 m 2 en minder dan 6 mensen die zich regelmatig in de werkruimte bevinden) is het aanvaardbaar om slechts één uitgang te hebben als deze uitgang direct toegankelijk is vanuit alle delen van de werkruimte. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 14 of 28

15 6.6 Evacuatiealarm De IKEA leverancier moet een afzonderlijk evacuatiealarm hebben dat functioneert en een continu geluid voortbrengt, zodat alle werknemers bij rook en/of brand gewaarschuwd worden en de werkruimtes van de leverancier op een veilige manier geëvacueerd kunnen worden (6). Het alarm kan handmatig of automatisch geactiveerd worden, maar moet na activering automatisch een continu signaal uitzenden. Het alarm moet ook bij een stroomonderbreking nog functioneren. Opmerking 6: De beslissing om te bepalen of een evacuatiealarm goed en geschikt is, hangt af van: de activiteiten van de leverancier, de grootte van de werkruimte en de mate van planning, haalbaarheid en eenvoud om de werkruimte te evacueren. In lawaaierige omgevingen kan het geluidssignaal met een lichtsignaal aangevuld worden. Het signaal moet in alle vertrekken van de productieruimte hoorbaar en waarneembaar zijn wanneer er in de fabriek gewerkt wordt. 6.7 Evacuatieplan De IKEA leverancier moet over evacuatieplannen beschikken (7). Een evacuatieplan moet een plan bevatten met daarop de plaats waar men zich bevindt en de weg naar buiten. Op het plan moeten ook de nooduitgangen, het/de geschikte verzamelpunt(en), de plaats van de brandalarmen en de contactgegevens van de brandweer aangeduid staan. De evacuatieplannen moeten op geschikte, herkenbare plaatsen aangebracht worden. Er moeten minstens aan de hoofdingang(en) van de productieruimte(s) van de fabriek evacuatieplannen worden aangebracht. Als er verschillende verdiepingen zijn, dan moet er minstens één evacuatieplan per verdieping zijn. Opmerking 7: Een evacuatieplan is niet nodig voor werkplaatsen waar de grootte van de werkplaats, het eventuele risico en de haalbaarheid en eenvoud van de evacuatie de veilige evacuatie van de werknemers niet in gevaar kunnen brengen. 6.8 Evacuatieoefeningen De IKEA leverancier moet minstens een keer om de 12 maanden een evacuatieoefening houden. Deze evacuatieoefening moet voor alle productieteams en -afdelingen gehouden worden. Bij een evacuatie moet de leverancier ervoor zorgen dat enkele aangeduide personen een telling uitvoeren om er zeker van te zijn dat alle medewerkers uit het gebouw geëvacueerd zijn en op het verzamelpunt aanwezig zijn. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 15 of 28

16 De informatie over de evacuatieoefeningen moet worden bijgehouden. Minimale vereisten voor de geregistreerde informatie: 1) De tijd die nodig was voor de evacuatie. 2) De datum van de oefening en de deelnemers. 3) De resultaten van de oefening en de nodige corrigerende maatregelen. 7. Gezondheid en veiligheid van de arbeiders 7.1 Inspecties door bevoegde instanties De IKEA leverancier moet de inspectieresultaten van de bevoegde instanties voor arbeid, gezondheid en veiligheid naleven. De vereiste corrigerende maatregelen moeten gedocumenteerd worden en binnen de opgelegde termijn uitgevoerd worden. 7.2 Ongevallen en incidenten De IKEA leverancier moet werkincidenten en -ongevallen en de daaropvolgende corrigerende maatregelen bijhouden. (8) Indien vereist door de wet, moeten de ongevallen aan de bevoegde instanties gerapporteerd worden. Opmerking 8: Incident = een voorval op de werkvloer dat een ongeval veroorzaakt zou kunnen hebben, bijvoorbeeld een zwaar voorwerp dat op de werkvloer valt, maar waarbij niemand gewond geraakt. 7.3 Opleiding gezondheid en veiligheid De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat de werknemers op de hoogte zijn van de veiligheidsrisico s in hun productieruimte. De werknemers moeten de nodige en juiste veiligheidsopleiding krijgen voor zij machines en andere apparatuur bedienen (bijvoorbeeld als onderdeel van een inleidingsprogramma). De IKEA leverancier moet opleidingsgegevens bijhouden. 7.4 Machinebeveiligingen De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat alle machines en andere apparatuur in de productieafdeling uitgerust zijn met de noodzakelijke en vereiste (9) beveiligingen, zodat arbeidsongevallen vermeden worden. Voorbeelden van beveiligingen zijn noodstopknoppen, noodkleppen en veiligheidskooien om verwondingen te vermijden die veroorzaakt worden door pletten, persen, snijden, enz. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 16 of 28

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland Versie: 1.1, Mar13 na input stakeholder bijeenkomst 4 maart 2013 Naast de Nederlandse relevante

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Europees Sociaal Handvest. (herzien)

Europees Sociaal Handvest. (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Straatsburg, 3 mei 1996 Preambule De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa, Overwegende dat het doel van de Raad

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 Noodsituatie p 3 Stralingsbescherming p 11 Milieu p 31 Industriële Veiligheid - Brandrisico p 37 Industriële Veiligheid Persoonlijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Couv cons secu 07 NL:Couv. 1-4 6/19/12 2:22 PM Page 2 ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Editie juni 2012 Liège talon a remettre 07 NL.qxp:Mise en page 1 6/12/12 3:46 PM Page 1 Ik ondergetekende...

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3

INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 PREAMBULE GRONDSLAGEN PERSONEELBELEID... 3 CAO HOOFDSTUK I DEFINITIES... 6 HOOFDSTUK II WERKINGSSFEER... 8 HOOFDSTUK III VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN... 9

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Richtlijnen Zakelijk Gedrag

Richtlijnen Zakelijk Gedrag Richtlijnen Zakelijk Gedrag INTEGRITEIT RESPECT VERTROUWEN NASTREVEN VAN UITMUNTENDHEID KLANTEN WERKNEMERS ZAKENPARTNERS LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS GEMEENSCHAP MILIEU INHOUDSTABEL Richtlijnen Zakelijk

Nadere informatie