Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format"

Transcriptie

1 Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit bij de Stichting Compenta. De subsidie van maximaal 8,55 per leerling per jaar stimuleert het cultuuronderwijs. Er moet sprake zijn van een ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de school, bij voorkeur in doorgaande leerlijnen in samenwerking met de lokale culturele omgeving en van aanbod- naar vraaggericht werken. Het idee is dat u, door het format in te vullen, aangeeft hoe u in de komende twee jaren gaat werken aan de ontwikkeling van uw cultuuronderwijs. De extra gelden kunt u gebruiken voor activiteiten en deskundigheidsbevordering van uw eigen team of teamleden en/of directie. De Drentse stuurgroep Cultuuronderwijs met Kwaliteit heeft vier scenario s 1 benoemd, die beschrijven hoe het cultuuronderwijs op basisscholen wordt georganiseerd en uitgevoerd. De scenario s zijn een eenvoudige weergave van de complexe werkelijkheid van de positie van cultuuronderwijs binnen basisscholen. De indeling illustreert dat scholen op diverse manieren omgaan met cultuuronderwijs. Ongeacht van het scenario waarin een school zich bevindt, zijn er mogelijkheden om cultuuronderwijs steviger onderdeel te maken van het curriculum en gebruik te maken van (elementen van) het raamwerk voor een doorgaande leerlijn. De scenario s zijn beschreven op basis van indicatoren. Geen scenario zal exact passen op de situatie van de verschillende basisscholen in Drenthe. Op basis van de ene indicator hoort uw school thuis in scenario 3 ( u heeft een eigen visie op cultuuronderwijs en heeft dit vastgelegd in een beleidsstuk ) op basis van de andere indicator misschien in scenario 1 ( u heeft bijvoorbeeld geen geschoolde ICC er 2 in uw team ). Dit geeft alleen maar aan dat u op bepaalde niveaus nog moet investeren. Daarom heeft de stuurgroep gekozen voor een format dat uw gewenste ontwikkeling in de komende drie jaar illustreert. Op verzoek van de scholen is het format eenvoudig in te vullen. 1. U kiest één van de vier onderstaande scenario s die uw huidige situatie het beste omschrijft. 2. Vervolgens kiest u het scenario waar u wilt uitkomen. Dat ambitieniveau is leidend voor uw aanvraag voor extra middelen vanuit de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Is uw ambitie scenario 3 dan vult u alleen dit blad in, idem voor scenario 2 of 4. U kunt een scenario kiezen waarin u zich nu bevindt, maar waarin u nog niet optimaal functioneert. In dat geval moet u aangeven hoe u in de komende jaren wilt groeien binnen deze ambitie. Uw ambitie moet minimaal 2, 3 of 4 zijn (zie vervolgbladen). U vult vervolgens alleen het vervolgblad in dat overeenkomt met uw ambitie. Het kan natuurlijk zijn dat uw ambitie eerst 2 is, maar over twee jaar gaat het misschien zo goed dat u wel naar 3 wilt gaan. Daarom geven we u de kans om uw plannen in 2015 (halverwege de totale periode) te herzien voor de aanvraag CEMK voor de schooljaren en Beilen, van C. e.a. Bovenop de Toren, Beleidsplan voor een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs, K&C p De functie ICC er betekent Intern Cultuur Coördinator. Er zijn scholen die deze functie anders benoemen. Het gaat om een deskundige die extra scholing heeft gehad op het opstellen en uitvoeren van cultuurbeleid binnen de school. 1

2 De Drentse stuurgroep Cultuuronderwijs met Kwaliteit adviseert u: Bepaal wat u nu aan cultuureducatie doet. Kies daarna een gewenst scenario, plaats cultuureducatie in een interne samenhang en maak uw beleid haalbaar en uitvoerbaar door in een scholennetwerk te opereren. En bovenal: vertrouw op de vakbekwaamheid van het team en de band tussen uw leerkrachten en de kinderen. Scenario 1 Komen & gaan De school kiest uit een divers aanbod van verschillende cultuurinstellingen. Projecten zijn kortdurend, wisselen elkaar steeds af. De school heeft geen eigen visie op cultuuronderwijs, maar biedt wel verschillende culturele activiteiten aan. Er is geen opgeleide ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige met voldoende taakuren en budget. In scenario 1 staat het aanbod centraal. Voordeel: enthousiasme en activiteit. Nadeel: weinig samenhang, ad-hoc, activiteiten beklijven niet. Scenario 2 Vragen & aanbieden De school bepaalt zijn vraag vanuit zijn eigen visie op cultuuronderwijs en legt die voor aan de cultuurinstellingen, die op basis daarvan hun aanbod ontwikkelen. De school biedt structureel verschillende culturele activiteiten aan, vaak in vorm van een menu. Er is een opgeleide ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige werkzaam in het team met voldoende taakuren en geoormerkt budget. In scenario 2 staat de vraag centraal. Voordeel: school ontwikkelt vanuit eigen visie het cultuuronderwijs. Nadeel: continuïteit is afhankelijk van extra budget en er is geen samenhang tussen het culturele aanbod en het overige onderwijs. 2

3 Scenario 3 Leren & regisseren De school beoogt vanuit het vastgelegde cultuurbeleid in samenwerking en nauwe afstemming met haar directe (culturele) omgeving een rijke culturele ontwikkeling van haar kinderen. De ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige speelt een centrale rol bij de vormgeving van het cultuuronderwijs van de school. Onder regie van de school wordt het cultuuraanbod samengesteld, rekening houdend met de expertise van het eigen team en de omgeving. Culturele activiteiten worden gekozen vanuit de mogelijkheden die ze bieden om een verticale leerlijn te realiseren vanaf groep 1 tot en met groep 8. In scenario 3 staat samenwerking centraal. Voordeel: rijke realistische leeromgeving, eendrachtige samenwerking met andere organisaties. Nadeel: verdeling verantwoordelijkheden is onduidelijk, doet een zwaar beroep op organisatorische en sociale vermogens van de betrokken partijen. Scenario 4 Eigenaarschap & integratie De school geeft cultuuronderwijs vanuit een doorgaande leerlijn met verticale samenhang (cumulatieve kennis en vaardigheden) en horizontale samenhang (met aan de ene kant het cultureel zelfbewustzijn van het kind en aan de andere kant de relatie met de overige vakken in het onderwijs). De school voert haar eigen cultuuronderwijs uit en gebruikt aanbod van culturele instellingen om eigen doelen te bereiken. Cultuuronderwijs wordt ingezet om de zogenaamde soft skills 3 te bevorderen. In scenario 4 staat het curriculum centraal. Voordeel: eigenaarschap cultuuronderwijs ligt bij alle leerkrachten, cultuuronderwijs is geïntegreerd in het schoolplan, culturele infrastructuur staat in dienst van de school. Nadeel: doet voordurend beroep op innovatieve en organisatorische vermogens van het schoolteam. NB: Iedere individuele school kiest een ambitieniveau en vult dit format in. De formats kunnen worden ingediend bij Compenta. Dit kan een gezamenlijke aanvraag zijn (bovenschools, gemeentelijk of vanuit een netwerk), voorwaarde is echter wel dat elke school een format heeft ingevuld. Ook kunnen de scholen een visiedocument meesturen, het is niet verplicht, maar wordt door de planadviescommissie gewaardeerd. 3 Soft skills of 21st century skills : generieke vaardigheden zoals samenwerking, communicatie, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende, sociale, culturele en ICT vaardigheden 3

4 AMBITIE: SCENARIO 2 Naam school: Naam (bovenschoolse) stichting: Naam directeur school: Adres school: Telefoonnummer school: school: Totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2012: De school bevindt zich op dit moment in scenario: 1 2 4

5 Reageer op onderstaande beschrijvingen met ja of nee in een opbouw van schooljaren, waaruit de ontwikkeling gaat blijken: SCENARIO Onze school heeft een eigen visie ontwikkeld op cultuuronderwijs en heeft dit vastgelegd in een beleidsstuk. Wij voeren zelf de regie op ons eigen cultuuraanbod. Wij geven instellingen opdracht om voor ons op basis van onze vraag aanbod te organiseren. Er bestaat een goede relatie met onze directe (lokale) culturele omgeving. Er werkt een opgeleide ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige in ons team (werkend voor één school of voor meerdere scholen). Wij zijn verbonden aan het cultuureducatieve netwerk in onze gemeente. Wij hebben jaarlijks een structureel cultureel programma met activiteiten. Er is nog geen doorgaande leerlijn maar we beogen wel een culturele ervaringslijn 4 van groep 1 tot en met groep 8 te realiseren. NB: De gelden die u ontvangt vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit moeten worden verantwoord. Over twee jaar zal Compenta een eenvoudige evaluatie uitvoeren onder alle deelnemende scholen. Het indienen van een subsidieaanvraag betekent dat u de inspanningsverplichting heeft om mee te doen aan de monitoring. 4 Een ervaringslijn beschrijft welke culturele activiteiten kinderen binnenschools minimaal gedaan of ervaren moeten hebben, cumulatief per groep of per bouw. 5

6 AMBITIE SCENARIO 3 Naam school: Naam (bovenschoolse) stichting: Naam directeur school: Adres school: Telefoonnummer school: school: Totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2012: De school bevindt zich op dit moment in scenario:

7 Reageer op onderstaande beschrijvingen met ja of nee in een opbouw van schooljaren, waaruit de ontwikkeling gaat blijken: SCENARIO Onze school heeft een eigen visie ontwikkeld op cultuuronderwijs en heeft dit vastgelegd in een beleidsstuk. Hierin is ook een budget geoormerkt voor activiteiten. Wij voeren zelf de regie op ons eigen cultuuraanbod. Wij geven instellingen opdracht om voor ons op basis van onze vraag aanbod te maken, organiseren en/of lessen te verzorgen. Wij werken goed samen met onze directe (lokale) culturele omgeving (en bij brede scholen ook met de kinderopvang). De activiteiten zijn op elkaar afgestemd en er is regelmatig overleg. Culturele activiteiten worden gekozen vanuit de mogelijkheden die ze bieden om een verticale leerlijn te realiseren vanaf groep 1 tot en met groep 8. Wij hebben inzichtelijk wat de bijzondere kwaliteiten zijn met betrekking tot het verzorgen van cultuuronderwijs van onze eigen teamleden (en eventueel van ouders en talenten uit de bovenbouw) en zetten deze kwaliteiten ook in bij de uitvoering. De opgeleide ICC-er / Cultuuronderwijsdeskundige wordt bijgestaan door een expertteam (bovenschools met ondersteuning van buiten). Minimaal één teamoverleg van onze school gaat puur over cultuuronderwijs, geleid door de ICC-er of deskundige. Wij zijn verbonden aan het cultuureducatieve netwerk in onze gemeente en hebben daarin een actieve rol. In het netwerk zijn de instellingen uit de eigen culturele omgeving van de school aanwezig. NB: De gelden die u ontvangt vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit moeten worden verantwoord. Over twee jaar zal Compenta een eenvoudige evaluatie uitvoeren onder alle deelnemende scholen. Het indienen van een subsidieaanvraag betekent dat u de inspanningsverplichting heeft om mee te doen aan de monitoring. 7

8 AMBITIE SCENARIO 4 Naam school: Naam (bovenschoolse) stichting: Naam directeur school: Adres school: Telefoonnummer school: school: Totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2012: Onze school bevindt zich op dit moment in scenario:

9 Reageer op onderstaande beschrijvingen met ja of nee in een opbouw van schooljaren, waaruit de ontwikkeling gaat blijken: SCENARIO Onze school heeft een eigen visie ontwikkeld op cultuuronderwijs en heeft dit vastgelegd in een beleidsstuk dat is geïntegreerd in het schoolplan. Wij voeren zelf de regie op ons eigen cultuuraanbod en op ons eigen netwerk. Wij weten wat we willen, wat we zelf kunnen en wat we uit onze omgeving kunnen halen. Wij hebben communicatie over en weer met onze directe omgeving (van muziekscholen tot kinderopvang; van peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs) Onze school heeft een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs met horizontale en verticale samenhang. Soft skills (of 21 ste eeuwse vaardigheden) zijn in doorgaande leerlijnen vertaald en er is relatie met de andere vakken. De opgeleide ICC-er / Cultuuronderwijsdeskundige wordt bijgestaan door een expertteam (al dan niet bovenschools met ondersteuning van buiten). Meerdere keren staat cultuuronderwijs op de agenda van het teamoverleg van onze school. De ICC-er/deskundige speelt een coördinerende en inspirerende rol. Onze school gebruikt scores (portfolio s, kijkwijzers of tabellen) om de ontwikkeling van soft skills bij kinderen te registreren en sturen. Wij hebben een actieve rol in ons cultuureducatieve netwerk in onze gemeente. In netwerk zijn de instellingen uit de eigen culturele omgeving van de school aanwezig. NB: De gelden die u ontvangt vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit moeten worden verantwoord. Over twee jaar zal Compenta een eenvoudige evaluatie uitvoeren onder alle deelnemende scholen. Het indienen van een subsidieaanvraag betekent dat u de inspanningsverplichting heeft om mee te doen aan de monitoring. 9

10 Uw budget Totaal beschikbaar extra budget:.. (= 8,55- x het aantal leerlingen op uw school) De stuurgroep heeft de volgende verdeling voorgesteld van dit budget: 6,95 per leerling voor inkoop van activiteiten, materialen of producten 1,60 per leerling voor deskundigheidsbevordering U kunt van deze indeling afwijken. Compenta adviseert u om de eerste jaren extra in te zetten op borging van uw cultuuronderwijs door te investeren in de deskundigheid binnen uw school. Kijk daarbij uitdrukkelijk ook naar uw nascholingsbudget. U kunt een subsidie ter hoogte van 8,55 x aantal leerlingen van uw school, aanvragen bij Stichting Compenta, onder de noemer Cultuureducatie met Kwaliteit. Uw benodigde budget mag natuurlijk hoger zijn dan dit bedrag. De Stichting Compenta kan u helpen om extra middelen te genereren voor uw activiteiten (zie U heeft gekozen voor een ambitie scenario. Dit vraagt de komende jaren om een ontwikkeling van uw cultuuronderwijs en uw team. De extra gelden kunt u daarom gebruiken voor: 1. activiteiten (culturele activiteiten en materialen) 2. deskundigheidsbevordering van uw eigen team of teamleden en/of directie Uw vertrekpunt vanuit uw reguliere budget dd. schooljaar Wat zijn uw reguliere activiteiten cultuuronderwijs? Activiteiten regulier Ja / nee Wij doen mee met het kunstmenu Wij doen mee met het cultuurmenu Wij doen mee met het podiumplan Wij geven cultuuronderwijs (ook) vorm in projectweken Wij hebben structurele cultuuronderwijs lessen (bijvoorbeeld AMV in groep 4 of drama in groep 8) Wij bezoeken structureel culturele instellingen (theaters / musea / erfgoed) Andere activiteiten of cursussen, te weten: 10

11 2. Wat is uw reguliere scholingsaanbod voor leerkrachten of ICC ers met betrekking tot het geven of begeleiden van cultuuronderwijs? Scholingsaanbod regulier Ja / nee Opleidingen (bijv. ICC) Workshops (bijv. Kinderboekenweek) Begeleidingen (bijv. bij Kunstmenu) Anders,.. 11

12 Wat bent u van plan om extra te doen in en Activiteiten en materialen 1a. Bent u van plan om in de komende jaren extra culturele activiteiten te plannen? Zo ja, aan welke activiteiten denkt u? 1b. Bent u van plan om extra materialen aan te schaffen in het kader van uw plannen (bijvoorbeeld muziekinstrumenten, verkleedkleren, schmink, podiumdelen etc.)? Zo ja, aan welke materialen denkt u? 2. Kunt u een indicatie geven van het deel van het extra budget dat u hiervoor gaat inzetten..% 3. In samenwerking met welke organisaties of mensen wilt u dit aanbod realiseren? 12

13 2 Deskundigheidsbevordering 1. Bent u van plan om extra opleidingsmogelijkheden aan te bieden en te volgen om cultuuronderwijs te borgen in uw school? Zo ja, aan welke opleiding/training/coaching denkt u? 2. Kunt u een indicatie geven van het deel van het extra budget dat u hiervoor gaat inzetten..% 13

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatie van de stand van cultuurbeleid in het basisonderwijs van West-Friesland voor het project Cultuleren 2017-2020. Stap 1 van 12 8%

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Resultaten na het eerste jaar

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Resultaten na het eerste jaar Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe Resultaten na het eerste jaar Monitoring en evaluatie: In hoeverre zijn de doelen van CemK Drenthe behaald? Doelen: De Drentse scenario s Realiseer de doelstellingen

Nadere informatie

Doelstellingen in beeld

Doelstellingen in beeld Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe Doelstellingen in beeld januari 2014 Doelstellingen in beeld is geschreven door Zoë Zernitz in opdracht van Stichting Compenta onder begeleiding van Marieke Vegt Stichting

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe door Zoë Zernitz, Rijksuniversiteit Groningen In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Achtergrond

Vraag & Antwoord. Achtergrond Vraag & Antwoord Heeft u een vraag over Evi? In dit document vindt u mogelijk het antwoord. De vragen zijn als volgt gecategoriseerd: achtergrond (algemeen over Evi en evaluatie), om te beginnen (inlog

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. CMK Groningen. Bestendigen, uitbreiden en verankeren. van het cultuuronderwijs in Groningen

PLAN VAN AANPAK. CMK Groningen. Bestendigen, uitbreiden en verankeren. van het cultuuronderwijs in Groningen PLAN VAN AANPAK CMK Groningen Bestendigen, uitbreiden en verankeren van het cultuuronderwijs in Groningen Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Provincie Groningen en gemeente Groningen Inleiding De provincie

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2016 een kwalitatief onderzoek met behulp van Evi

Onderzoeksrapport 2016 een kwalitatief onderzoek met behulp van Evi Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe Onderzoeksrapport 6 een kwalitatief onderzoek met behulp van Evi Annouck van Zutphen Tot stand gekomen binnen de vakgroep Cultuur en Cognitie

Nadere informatie

VISIENOTITIE CemK DRENTHE

VISIENOTITIE CemK DRENTHE VISIENOTITIE CemK DRENTHE Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Het kind centraal 3. De huidige Drentse situatie 4. De Drentse doelstellingen 5. De financiering en organisatie CemK 2013-2016 6. Scenario s en

Nadere informatie

Cultuureducatie met vitamines

Cultuureducatie met vitamines Cultuureducatie met vitamines Plan van het primair onderwijs Hoogeveen Cultuureducatie met kwaliteit 2013/2014 en 2014/2015 Stuurgroep Cultuurmenu Hoogeveen, april 2013 0 1. Inleiding De Stuurgroep Cultuurmenu

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe

Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe Gemeenteblad nr. 583304 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 27 januari 2016 Beleidsregels subsidiëring cultuuronderwijs Midden-Drenthe Collegebesluit van 19 januari 2016 Burgemeester

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT ZMART-ARTZ PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT AANLEIDING In het kader van het project Cultuureducatie met Kwaliteit werkt de Muzehof Centrum voor de Kunsten samen met 8 scholen in Zutphen, Lochem en

Nadere informatie

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 REGIO S Regio 1 Traject 1 Mijn terugblik Akte2: Ontwikkeling van een persoonlijk Annemarie van der reflexie-instrument van leerlingen Reijden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1 Doel van het beleidsplan. 1.2 Doel van cultuureducatie. 1.5 Onze visie op cultuuronderwijs. 2.2 Deskundigheid binnen onze school

Inhoudsopgave. 1.1 Doel van het beleidsplan. 1.2 Doel van cultuureducatie. 1.5 Onze visie op cultuuronderwijs. 2.2 Deskundigheid binnen onze school CULTUURBELEIDSPLAN 2016 2020 CB De Oliebron Europaweg 145 7761 AC Schoonebeek Tel.nr.: 0524 531812 Email: Oliebron@viviani.nl Contactpersoon : Niesje Wever Gré Schuiling 1 1. Uitgangspunten Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Scholen en culturele instellingen vinden elkaar Goed cultuuronderwijs dankzij partnerschap 12 Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Muziek, dans en drama zijn goed voor de ontwikkeling van het

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit. nulmeting naar het cultuuronderwijs in Drenthe

Cultuureducatie met Kwaliteit. nulmeting naar het cultuuronderwijs in Drenthe Cultuureducatie met Kwaliteit nulmeting naar het cultuuronderwijs in Drenthe juni 2013 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 3 2. Inleiding en vraagstelling 9 2.1 Methode 12 3. Onderzoeksresultaten en analyse

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014)

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014) RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4426490 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 juli 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg/ C. van Eijk Programma : 9. Cultureel klimaat

Nadere informatie

Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013

Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013 Subsidiekader: Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 2012 en 2013 1. Haagse aanpak (hoog)begaafdheid 1.1 Inleiding Alle kinderen en jongeren verdienen maximale kansen om het beste uit zich zelf te halen. Zo

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2015 een kwalitatief onderzoek met behulp van Evi

Onderzoeksrapport 2015 een kwalitatief onderzoek met behulp van Evi Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe Onderzoeksrapport 215 een kwalitatief onderzoek met behulp van Evi Annouck van Zutphen tot stand gekomen binnen de vakgroep Cultuur en Cognitie

Nadere informatie

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Dit format is bedoeld voor scholen die in 2015 een tweede aanvraag doen voor de subsidieregeling cultuur voor ieder kind van de

Nadere informatie

Doelstellingen in Beeld

Doelstellingen in Beeld faculteit der letteren cultuur en cognitie Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen Doelstellingen in Beeld Eelco van Es 12 februari 2016 Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen Doelstellingen in Beeld

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Arnhem, 20 januari 2016 Kenmerk, PAS/b Betreft: aanmelding deelname aan regelingen cultuureducatie Svp reageren vóór 5 februari 2016 via info@stichtingpas.nl. Beste schooldirecteuren PO en icc ers, Op

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Quickscan Wetenschap- & Techniekonderwijs

Quickscan Wetenschap- & Techniekonderwijs Quickscan Wetenschap- & Techniekonderwijs W&T = wetenschap & techniek In dit document staan de stellingen waaruit u in de digitale versie van de Quickscan Wetenschap- & Techniekonderwijs (zie www.platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Onderzoeksafdeling Cedin Lianne Bleker Bernadet de Jager In opdracht van Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen waarin een visie op cultuuronderwijs,

1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen waarin een visie op cultuuronderwijs, B en W nummer 15.0439; besluit d.d. 19 5 2015 Onderwerp Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, 1 juni 2015 Besluiten: 1. Het Lokaal convenant cultuur en onderwijs Leiden, juni 2015 vast te stellen

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Transformatief leren De leerkracht in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit

Transformatief leren De leerkracht in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit De leerkracht in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Edwin van Meerkerk Cultuureducatie met kwaliteit - 9.664.897 per jaar - 54 projecten - 5.115 scholen, 705.623 leerlingen Doelstellingen 1. ontwikkeling

Nadere informatie

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep.

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. BASIC Vraag basisschool Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. Inhoud Muzikale vorming in alle groepen op basis van eigen materiaal van de school aangevuld met materiaal uit het Muziekbord. Op

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN CONFERENTIES projectplan nieuwe scholen Op 11 maart zijn de icc-ers van de tweede tranche scholen onder leiding van Iris van der Kamp aan de slag gegaan met hun projectplan.

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016 De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs 26 januari 2016 Het cultuuronderwijs is in Breda vormgegeven binnen een aantal heldere kaders, waarmee een brede ontwikkeling van het kind

Nadere informatie

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren.

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren. Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen cultuurbeleid te maken. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Het Cultuurmenu in Noordenveld zelf bepalen wat de pot schaft

Het Cultuurmenu in Noordenveld zelf bepalen wat de pot schaft Het Cultuurmenu in Noordenveld zelf bepalen wat de pot schaft Een artikel over hoe scholen, gemeente en culturele omgeving via een cultuurmenu samenwerken om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren.

Nadere informatie

Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode

Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode 2013-2016 COLOFON Titel: Ondertitel: Opdrachtgever: Het verschil

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 29 november 2016

NIEUWSBRIEF 29 november 2016 BELANGRIJKE DATA 8 december 2016 Conferentie CmK in Den Bosch, www.cultuurparticpatie.nl iedereen 14 december 2016 intervisie educatief medewerkers 11 januari 2017 intervisie educatief medewerkers 11 januari

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

faculteit der letteren cultuur en cognitie Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen Nulmeting Eelco van Es 8 februari 2016

faculteit der letteren cultuur en cognitie Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen Nulmeting Eelco van Es 8 februari 2016 faculteit der letteren cultuur en cognitie Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen Nulmeting Eelco van Es 8 februari 2016 Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen Nulmeting 2 Inleiding Deze nulmeting binnen

Nadere informatie

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij?

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij? Even voorstellen Wie zijn wij, wie ben jij? Ontdek de mogelijkheden van een doorlopende leerlijn mediaeducatie In deze deelsessie worden deelnemers meegenomen via de mediawijsheidcirkel naar een concrete

Nadere informatie

Cultuur op school; een hele kunst

Cultuur op school; een hele kunst G:\Beleid & Regelingen\Beleid\Cultuur op school een hele kunst.doccultuur op school; een hele kunst - 1 - ONDERWIJSPR PR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Cultuur op

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli 2016

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli 2016 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn blijft

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

(Werk) JAARPLAN 2016 VSO De Korenaer Stevensbeek

(Werk) JAARPLAN 2016 VSO De Korenaer Stevensbeek (Werk) JAARPLAN 2016 VSO De Korenaer Stevensbeek Samen betekenisvol leren in 2020!!!!! Samen betekenisvol leren: dat doet De Korenaer Stevensbeek samen met leerlingen, ouders en netwerkpartners, om onze

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem Bijlage A bij nota Convenant Cultuur en primair onderwijs Haarlem, december 2014 Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem 2014 2022 1. Inleiding Waarom dit convenant: Sinds een aantal jaren maken

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Cultuur op school. Gekoppeld aan museumbezoek. Biesbosch (Staatbosbeheer); Diverse groepen maken kennis met natuurhistorische

Cultuur op school. Gekoppeld aan museumbezoek. Biesbosch (Staatbosbeheer); Diverse groepen maken kennis met natuurhistorische Cultuur op school Sinds jaar en dag wordt er op de Neerhof ook een stukje cultuuronderwijs gerealiseerd voor de kinderen. Hoofdzakelijk werd dit ingevuld door diverse activiteiten buiten de school te organiseren

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael.

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. 01-2008 Pagina 1 van 6 Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. Visie Samen leren - samen groeien, waarin ontmoeting tussen jong en oud,

Nadere informatie

De Bibliotheek Op School. Pilotproject

De Bibliotheek Op School. Pilotproject De Bibliotheek Op School Pilotproject Bibliotheek Hilversum April 2012 Aanbeveling Jacques Vriens (was directeur basisonderwijs, is nu fulltime kinderboekenschrijver) Leeservaring opdoen is een van de

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Innovatietrainingen voor de culturele sector 21st Century Skills Focus op Creativiteit Kenniscreatie

Innovatietrainingen voor de culturele sector 21st Century Skills Focus op Creativiteit Kenniscreatie Innovatietrainingen voor de culturele sector 21st Century Skills Focus op Creativiteit Kenniscreatie Frank Tellings & Wilma Tellings www.wils-kracht.nl Inhoud Voorwoord Blz. 1 Doelen Blz. 2 Trainingen

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017

Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017 Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017 Datum rapport: 25 nov 2014 Opgesteld door Yvette van Rijswick, Stichting Doejemee Inleiding De Werkgroep Cultuureducatie

Nadere informatie

RIS Visie en vraagformulering Kunstzinnige Vorming Seizoenen september 2015 september Gemeente Emmen

RIS Visie en vraagformulering Kunstzinnige Vorming Seizoenen september 2015 september Gemeente Emmen RIS.7116 Visie en vraagformulering Kunstzinnige Vorming Seizoenen september 2015 september 2017 Gemeente Emmen 9 juni 2015 Inhoudsopgave A. Inleiding en achtergrond B. Resultaatgebieden C. Randvoorwaarden

Nadere informatie

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk?

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? www.kunstedu.nl info@kunstedu.nl 06 11322235 www.kunstedu.nl Cultuureducatie denkkader: VISIE verankering cultuurmenu verankering cultuurmenu

Nadere informatie