Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië"

Transcriptie

1 Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010

2 2/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) een bestaande hbo-bacheloropleiding heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling Hogeschool Rotterdam Opleiding Trade Management gericht op Azië Variant Voltijd Croho-nummer Locatie Rotterdam Auditdatum 8 juni 2010 Auditteam Mevrouw M.K. van der Boon MBA (dagvoorzitter en vakdeskundige business en management studies, informatievoorziening en management, communicatie en handel) De heer drs. M.C.B.M. van Vugt (vakdeskundige international marketing en internationalisering) De heer K. Verberne (studentlid auditteam) Mevrouw drs. L. van der Grijspaarde (NQA-auditor) Door Hogeschool Rotterdam is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleiding heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Bij de beoordeling van de opleiding zijn bevindingen vanuit de generieke audit meegenomen. De generieke audit heeft plaatsgevonden op woensdag 17 maart Onderwerp 1 Doelstellingen De opleiding heeft een relevante set eindkwalificaties vastgesteld in de vorm van competenties. De opleiding heeft overtuigend aangetoond dat de nagestreefde competenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. In het beroepsprofiel van de opleiding wordt duidelijk aangegeven welk beroepsbeeld aan het curriculum ten grondslag ligt. Een Internationale vergelijking met vergelijkbare studies ontbreekt. NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 3/61

4 Onderwerp 2 Programma Er is in de opleiding veel aandacht voor interactie met de beroepspraktijk, zowel in opdrachten, projecten, stages als tijdens het afstuderen. De vakliteratuur is naar de mening van het auditteam in orde. Er is voldoende aandacht voor praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden. Het programma biedt studenten de mogelijkheid om de voor de opleiding geformuleerde competenties te behalen. De competenties zijn adequaat vertaald in leerdoelen en in onderdelen van het programma en expliciet gemaakt voor de studenten. De opleiding biedt een duidelijk en samenhangend opleidingsprogramma. De balans tussen binnenschools en buitenschools leren is naar de mening van het auditteam goed. Het programma is voldoende studeerbaar voor studenten en de studielast is reëel. De inhoud en de didactiek van de opleidingen sluiten goed aan bij relevante vooropleidingen. De startgesprekken leveren volgens het auditteam een nuttige bijdrage. Voor aanvang van de studie wordt zo bepaald waar in het programma studenten mogelijk extra ondersteuning nodig hebben. Het didactisch concept en het toetsbeleid van de opleiding is adequaat om de competenties van de opleiding te bereiken. De didactiek is uitgewerkt conform de centraal vastgestelde kaders, te weten het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM) en het Outside In, Inside Out beleid (OIIO-beleid). De opleiding is gevorderd met de implementatie van het toetsbeleid, wat onder andere blijkt uit de activiteiten van de Toetsadviescommissie. Inhoudelijk zijn de toetsen goed en is de toetsing herkenbaar gekoppeld aan de leerstof. Onderwerp 3 Inzet personeel Hoewel relatief weinig docenten uit de beroepspraktijk komen, weten de docenten de verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk goed te leggen. Ze houden het vakgebied bij en zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het beroepenveld. Ook maakt de opleiding veelvuldig gebruik van gastdocenten uit het werkveld. De opleiding zet voldoende personeel in om de opleidingen te verzorgen. Er is sprake van een docentstudentratio die ruim voldoet aan de interne streefnormen. Onderwerp 4 Voorzieningen Het auditteam stelt vast dat de studiebegeleiding en informatievoorziening voor studenten op orde is. De opleidingen kennen verschillende goed functionerende vormen van zowel begeleiding als informatievoorziening. Zo is het systeem van peercoaching goed uitgewerkt en werkt het tot ieders tevredenheid. Een aandachtspunt is de beperkte hoeveelheid beschikbare geschikte ruimtes voor het onderwijs en voor bijeenkomsten van projectgroepen. Mede door het ruimtegebrek is ook de roostering en de informatievoorziening daarover een verbeterpunt. Onderwerp 5 Kwaliteitszorg De opleidingen hebben een degelijk kwaliteitszorgsysteem opgesteld, dat is afgeleid van kaders van het instituut, de faculteit en de hogeschool. Op verschillende manieren worden docenten, studenten, afgestudeerden en het beroepenveld gevraagd om hun input op de opleidingen te geven. Uit de documenten die het auditteam heeft bestudeerd en de gesprekken die zijn gevoerd, maakt het auditteam op dat de opleiding veel aandacht schenkt aan het evalueren van de opleiding en het op structurele wijze verbeteren van de kwaliteit. 4/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

5 Het auditteam stelt vast dat de opleiding beschikt over een degelijk kwaliteitszorgsysteem, waarbij de verschillende evaluaties leiden tot concrete verbetermaatregelen. Onderwerp 6 Resultaten De opleiding is in staat de competenties adequaat te toetsen in het afstudeerproject. De handleidingen voor het afstuderen zijn helder en afgestudeerden zijn positief over de beoordeling en procedures rond het afstuderen. De afstudeeropdrachten zijn op niveau, relevant en gevarieerd. Ze hebben een goede opbouw. Het gebruik van relevante bronnen en correcte bronverwijzingen is echter beperkt. De opleidingen hebben passende streefcijfers voor rendementen geformuleerd. Deze streefcijfers worden voor een groot deel gerealiseerd. De opleiding onderneemt acties om de rendementen te verbeteren, zoals het voeren van startgesprekken met elke instromende student. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië van Hogeschool Rotterdam aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 5/61

6 6/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

7 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Resultaten 40 3 Bijlagen 43 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 45 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 49 Bijlage 3 Bezoekprogramma 53 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 55 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 59 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 7/61

8 8/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

9 1 Basisgegevens De basisgegevens van de bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië (TMA) zijn in onderstaande tabel weergeven. Naam instelling Hogeschool Rotterdam Status instelling Bekostigd Naam opleiding in CROHO Trade Management gericht op Azië Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor Aantal studiepunten 240 Locatie Rotterdam Code of conduct Het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam heeft de Code of Conduct getekend. Variant(en) Voltijd Inhoudelijk profiel opleiding Het doel van de opleiding is om beroepsbeoefenaren op te leiden die in de internationale handel (gericht op Azië) adequaat kunnen functioneren binnen het brede assortiment van startfuncties dat in het beroepsprofiel is beschreven. De trade manager gericht op Azië kan vooral een brugfunctie innemen in de handel tussen Nederland en Azië. De opleiding realiseert dit doel door een samenhangend programma aan te bieden waarbij via vakken en projecten wordt gewerkt aan het bereiken van een set van beroepscompetenties die is gerelateerd aan de actuele beroepspraktijk. Binnen de opleiding wordt gestreefd naar een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit betekent een open verbinding tussen het onderwijs en het werkveld die tot uiting komt in een directe invloed vanuit het beroepenveld op de inhoud en vormgeving van het onderwijs. Beoogd werkveld alumni - Regiomanager - Manager van een businessunit - Export- of Importmanager - Productmanager - Sales Manager/Commercieel Manager - Logistiek Manager - Accountmanager - Overheidsfunctie - Consultant /Adviseur - Agent - Business Development Manager - Inkoopmanager - Kwaliteitsmanager - Business Analist Plaats opleiding in organisatiestructuur De opleiding behoort tot het instituut Rotterdam hogeschool Business School (RBS). De RBS verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van International business en management op bachelor- en masterniveau. De RBS biedt drie bacheloropleidingen, waaronder TMA, en vier Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO masteropleidingen aan. Vorige visitatie: 5 en 6 juli 2004 Besluit NVAO: positief besluit op 28 juni 2005 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 9/61

10 Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie Schema opbouw programma India toegevoegd (incl. Hindi) Vietnam toegevoegd (incl. Vietnamees) Begeleidingsprogramma tijdens stage Azië aangepast Extra ondersteunend onderwijs ingevoerd, te weten: - Schriftelijke vaardigheden (deel 1 en 2) - Diversiteit (deel 1 en 2) Peer coaching ingevoerd Nieuwe methode Mandarijn ingevoerd Meer Engels in semester 5 ingevoerd: - Report Writing - Recruitment Simulation - Negotiations Partneruniversiteiten in Azië uitgebreid BE jaar 1: van bijspijkerprogramma naar reguliere programma verplaatst Compensatiemogelijkheden ingevoerd in jaar 1 (flankerend onderwijs per kwartaal) Compensatiemogelijkheden ingevoerd in jaar 2 voor Aziatische talen Mandarijn van 1 naar 3 niveaus Nieuwe keuzevakken en nieuwe capita selecta ontwikkeld (semester 8) Programma SLC jaar 1 t/m 4 vernieuwd. Zie volgende pagina s. 10/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

11 a. Propedeuse programma TMA TMA curriculumschema jaar 1 studiejaar Jaar 1 VT onderwijsperiode 1 onderwijsperiode 2 onderwijsperiode 3 onderwijsperiode 4 Kennisgestuurd 27 studiepunten Algemene Economie, Internationale economische ontwikkelingen Projectmatig werken Cross Cultural Management Bedrijfseconomie en onderneming 1 Strategische Marketing, Afnemersgedrag, Commerciële Economie, Cultuur & Marketing 2 Algemene Economie: Mesoeconomie 1 Interne analyse, Psychologie van het management 1 Logistiek-1 1 Externe Analyse 1 1 Methoden & Technieken 1 Bedrijfseconomi: Financiering 1 Bedrijfseconomie: Kosten en kostprijs 1 ICT Excel (50%) Access (50%) 1 Bedrijfseconomie: Verslaggeving en investeringsselectie 1 Inleiding Recht & ondernemingsrecht Engels 1 Engels 1 Engels 1 Engels Toets 1 Japans Toets 2 Indonesisch Toets 3 Mandarijn Toets 4 Vietnamees Toets 5 Hindi Alle deeltoetsen: 20% 1 Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 2 Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 2 Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 2 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 3 Praktijk- Zakendoen in 4 Het succes van gestuurd Azië het product 24 studiepunten (groepsopdracht) (groepsopdracht) Presenteren 2 Vraaggesprek, creatief denken Engels: [1] Grammatica Studentgestuurd 9 studiepunten Nederlands: Spelling, Grammatica en Formuleren Mandarijn niv 3 4 Ondernemerschap (groepsopdracht) 2 Bedrijfscommunicatie [1] Nederlands: Spelling, Grammatica Mandarijn niv 3 4 De analyse van de 4 onderneming (groepsopdracht) 2 Debatteren 2 [1] Studievaardigheden [1] Nederlands: Schrijfvaardigheid 1 [1] Nederlands: Schrijf- Vaardigheid 2 [1] Diversiteit 1 Diversiteit 1 [1] Diversiteit 2 [1] Hogeschool Keuzemodule 6 SLC 3 Studielast in studiepunten na elk blok, cumulatief De haken [ ] geven aan dat de betreffende module een keuze is. Een aantal van deze modules (te weten Engels en Nederlands) is verplicht na het behalen van een onvoldoende score op de diagnostische toets, een aantal kan vrijwillig worden gekozen. In alle gevallen is deelname aan deze modules vervangend voor hogeschoolbrede keuzemodules. NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 11/61

12 b. Hoofdfase programma TMA Bedrijfseconomie: Commerciële calculaties en AO Management Vaardigheden Sales 1 Bedrijfseconomie: Internationaal risicobeheer 2 Commerciële vaardigheden 1 (4) Logistiek 2 2 Recht: Juridische aspecten van het importeren Engels Toets 1 (50%) schriftelijk Toets 2 (50%) Mondeling Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) (5) onderwijsperiode 3 1 Bedrijfseconomie: Verslaglegging 2 Commerciële vaardigheden 2 1 Managementrolle n van Quinn 2 Engels 1 Engels Toets 1 (50%) schriftelijk Toets 2 (50%) Mondeling 2 Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) (5) 2 Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) (5) onderwijsperiode 4 Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 3 Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 3 Asian Studies 1 2 Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 3 TMA curriculumschema jaar 2 studiejaar Jaar 2 VT onderwijsperiode 1 onderwijsperiode 2 Kennis- Toets 1 (60%); 1 Toets 1 (20%) 2 gestuurd Methoden en E-Commerce 33 studiepunten technieken Toets 2 (40%); Toets 2 (40%); Business Trends Management & Consumentengedrag Toets 3 (40%) Stagevoorbereiding 1 Stageopdrachten Importonderneming (groepsopdracht) 9 Stage Nederland SLC (kwartaal 1, 2 en 3: 2 EC) (kwartaal 4: 1 EC) Praktijkgestuurd 18 studiepunten Studentgestuurd 9 studiepunten Hogeschool Keuzemodule Studielast in studiepunten na elk blok, cumulatief /61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

13 TMA curriculumschema jaar 3 studiejaar Jaar 3 VT onderwijsperiode 1 onderwijsperiode 2 Kennisgestuurd Indonesisch niv 1 (6) (7) Toets 1 (25%) 15 studiepunten Toets 2 (25%) Toets 3 (25%) Toets 4 (25%) Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 2 Toets 1 (75%) Training Onderhandelen in Nederland en Azië Toets 2 (25%) Engels (9) onderwijs- onderwijsperiode 3 periode 4 4 Studie Shanghai (China) (8) Studie Beijing (China) Studie Surabaya (Indonesië) Studie Jakarta (Indonesië) Studie Yogyakarta (Indonesië) Studie Osaka (Japan) Studie Obirin (Japan) Studie Sofia (Japan) Studie Kuala Lumpur (Maleisië) Studie Ho Tsji Minhstad (Vietnam) Studie Mumbai (India) 4 7 Praktijkgestuurd 12 studiepunten Stagevoorbereiding (10) 1 Studie Shanghai (China) (11) Studie Beijing (China) Studie Surabaya (Indonesië) Studie Jakarta (Indonesië) Studie Yogyakarta (Indonesië) Studie Osaka (Japan) Studie Obirin (Japan) Studie Sofia (Japan) Studie Kuala Lumpur (Maleisië) Studie Ho Tsji Minhstad (Vietnam) Studie Mumbai (India) 8 Engels: Recruitment Simulation (10) 1 Cross Cultural Studies tijdens stage buitenland (zie ook: jaar 4. semester 7) Engels: Economisch Engels 1 Studentgestuurd 33 studiepunten Exporteren naar Azië (Groepsopdracht) Engels: Report Writing Toets1 (50%) Algemene Economie (theorie internationale handel); Toets2 (50%) CCM/bedrijfsethiek Internationale bedrijfsvoering; Internationale marketing gericht op Azië Outsourcing 1 Juridische aspecten van het exporteren Studie Shanghai (China) (12) Studie Beijing (China) Studie Surabaya (Indonesië) Studie Jakarta (Indonesië) Studie Yogyakarta (Indonesië) Studie Osaka (Japan) Studie Obirin (Japan) Studie Sofia (Japan) Studie Kuala Lumpur (Maleisië) Studie Ho-Chi-Min-Stad (Vietnam) Studie Mumbai (India) 15 Studielast in studiepunten na elk blok, cumulatief Asian Studies 2 (9) SLC: (kwartaal 1 en 2: 2 EC) (kwartaal 3 en 4: 1 EC) NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 13/61

14 TMA curriculumschema jaar 4 studiejaar Jaar 4 VT onderwijsperiode 1 onderwijsperiode 2 Onderwijsperiode 3 Kennis- Stage Azië (13) 6 Eindtoets gestuurd (kennisgestuurd: stageopdrachten) Indonesisch 9 studiepunten Toets 1 (25%) Communicatie en PR Eindtoets Japans Toets 2 (25%) Management & Organisatie Eindtoets Toets 3 (25%) Mandarijn, niv 1 Marketing Toets 4 (25%) Eindtoets Bedrijfseconomie Mandarijn, niv 2 onderwijsperiode 4 1 Eindtoets Engels 1 Eindtoets Vietnamees Cross Cultural Studies tijdens studie buitenland (zie ook: semester 6) 1 Praktijkgestuurd 48 studiepunten Stage Azië (14) (praktijkgestuurd: praktijkstage) Toets 5 Stage 22 Oriëntatiefase en Projectvoorstel Account & Salesmanagement 6 2 Adviesrapport en Verdediging 14 Capita Selecta (15) 4 Studentgestuurd 3 studiepunten SLC (stage buitenland: 2 stp) (loopbaanplan: 1 stp) 2 1 Studielast in studiepunten na elk blok, cumulatief /61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

15 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Goed Goed Goed Voldaan Goed Goed Goed Goed Goed Voldoende Goed Voldoende Goed Voldoende Voldoende Goed Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleiding Trade Management gericht op Azië van Hogeschool Rotterdam aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 15/61

16 Bevindingen Naast de Hogeschool Rotterdam biedt alleen de Hogeschool van Amsterdam de opleiding Trade Management gericht op Azië (TMA) aan. De opleidingen overleggen jaarlijks met elkaar om te komen tot wederzijdse afstemming van beroepsprofiel, eindkwalificaties en opleidingsprofiel (notulen landelijk opleidingsoverleg d.d en ). De opleidingen hebben geen gezamenlijk opleidingsprofiel vastgesteld. De eindkwalificaties zijn wel voor het merendeel gelijk, waarbij TMA in Rotterdam de studenten de keuze uit meer verschillende talen biedt. Het opleidingsmanagement geeft in het gesprek met het auditteam aan dat een internationale vergelijking niet mogelijk is vanwege het ontbreken van vergelijkbare opleidingen in het buitenland. Het auditteam is echter van mening dat een vergelijking met opleidingen op het gebied van International Business Studies wel haalbaar is. De opleiding heeft een eigen beroepsprofiel opgesteld. TMA-alumni, experts van organisaties op het gebied van internationale handel en diverse praktijkdeskundigen hebben bijgedragen aan de herijking van dit beroepsprofiel in Het beroepsprofiel is gevalideerd door de Raad van Advies van de opleiding TMA op 14 mei 2009 (Notulen Curriculumcommissie d.d. 14 mei 2009). Het beroepsprofiel is integraal opgenomen in het opleidingsprofiel (Opleidingsprofiel opleiding TMA, november 2009). Het beroepsprofiel is het uitgangspunt voor elf kritische beroepscompetenties, die de opleiding als eindkwalificaties hanteert. De opleiding heeft elke beroepscompetentie in drie niveaus opgedeeld: beginniveau, middenniveau en eindniveau. Het derde en hoogste niveau heeft als kenmerkend element dat de student de competentie individueel en geïntegreerd in de praktijk beheerst. Studenten moeten op vijf vastgestelde competenties niveau drie bereiken. Voor twee competenties is niveau twee het eindniveau. Voor de overige vier competenties geldt dat de studenten voor minimaal één van deze competenties niveau drie moet bereiken en voor de overige niveau twee. De context van het afstuderen is bepalend voor welke van deze vier competenties de student op niveau drie dient te beheersen. Het auditteam stelt vast, mede na overleg met het management van de opleiding en leden van de beroepspraktijk over het niveau van de competenties, dat de te behalen niveaus van de competenties aansluiten bij de eisen die vakgenoten en beroepspraktijk stellen aan de opleiding. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de opleiding een relevante set beroepscompetenties heeft vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de eisen die horen bij de te behalen graad en zijn afgeleid van het beroepsprofiel van de opleiding. Vertegenwoordigers uit het beroepenveld hebben de competenties bestudeerd en gevalideerd. Conclusie Op grond van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel voldoende. Dit vanwege het ontbreken van een internationale vergelijking. 16/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

17 Niveau bachelor (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Bevindingen De opleiding hanteert de concretisering van de Dublin descriptoren die de hogeschool voor al haar bachelor- en masteropleidingen heeft geformuleerd (Kwalificaties van de hbo-bachelor resp. de hbo-master; november 2003). De opleiding heeft een competentiematrix opgesteld waarin de modules zijn afgezet tegen de Dublin descriptoren en tegen de elf beroepscompetenties. Per module wordt aangegeven aan welke Dublin descriptoren wordt gewerkt. De Dublin descriptoren zijn niet direct gekoppeld aan de competenties van de opleiding, maar aan de vakken: Kennis en Inzicht komt vooral aan de orde bij de businessvakken en Capita Selecta. Het Toepassen van kennis en inzicht komt vooral terug bij de projecten, stages en afstuderen. Daarnaast bij Capita Selecta en bij Businessvakken in Azië. Oordeelsvorming komt aan de orde bij Aziatische talen en cultuur en bij de projecten. Communiceren is gekoppeld aan de taalvakken en de vaardigheden. Leervaardigheden komen voornamelijk aan de orde bij Studieloopbaancoaching. Overwegingen In een competentiematrix wordt de relatie tussen de Dublin descriptoren, de competenties en de vakken gelegd. De competenties kennen drie niveaus van complexiteit. Het auditteam stelt vast dat de competenties van de voltijdopleiding voldoende overtuigend aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van bachelor kwalificaties. Conclusie Op grond van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is. Bevindingen Het instituut Rotterdam Business School (RBS) heeft een Raad van Advies. Deze komt eenmaal per jaar bijeen (Notulen Raad van Advies d.d. 11 juni 2008, 21 april Vijf à zes leden van deze Raad van Advies zijn specifiek betrokken bij de opleiding TMA. Deze leden van de Raad van Advies hebben in 2009 en 2010 tweemaal per jaar met de TMAcurriculumcommissie vergaderd (Notulen Curriculumcommissie d.d. 20 november 2008, 14 mei 2009, 21 januari 2010). Het voornemen voor komend jaar is om driemaal te vergaderen. De opleiding wordt zo van feedback voorzien over de actualiteit, relevantie en het niveau van de opleidingsinhoud en doelstellingen. NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 17/61

18 De student wordt opgeleid tot zelfstandig ondernemer en/of tot regiomanager, manager van een businessunit, export- of importmanager, productmanager, sales manager, logistiek manager, accountmanager, agent, business development manager, consultant, inkoopmanager, kwaliteitsmanager en business analist. De student kan ook in een overheidsfunctie functioneren (in een ambassade of consulaat als directe, commerciële adviseur van de ambassadeur). De trade manager gericht op Azië is tevens inzetbaar in het Aziatische werkveld vanuit een aantal ministeries zoals Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Overwegingen De eindkwalificaties zijn ontleend aan het samen met het beroepenveld opgestelde beroepsprofiel en besproken met vertegenwoordigers uit het werkveld. Afgestudeerden hebben de competenties die horen bij een beginnend beroepsbeoefenaar. Er functioneert een Raad van Advies op instituutsniveau, waarvan de leden die betrokken zijn bij de opleiding TMA twee à drie maal per jaar overleggen met de opleiding over onder andere de competenties. Conclusie Op grond van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is oordeel op het onderwerp Doelstellingen opleiding positief. 2.2 Programma Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen Met de aanpak volgens het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM, zie ook facet 2.7) is er een kader voor een kennisgerichte benadering van het onderwijs, gekoppeld aan een gerichte betrokkenheid van en op de beroepspraktijk waartoe de studie opleidt. Vanaf het begin van de studie leren de studenten om vraagstukken aan te pakken die ze in hun beroepspraktijk tegenkomen. Het betreft zoveel mogelijk echte vraagstukken met een echte opdrachtgever, waar mogelijk samen met andere studenten, ook van andere opleidingen binnen en buiten het eigen instituut. 18/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

19 De kennisbasis van de opleiding is beschreven in de Body of Knowledge en Skills (BOKS) (Body of Knowlegde & Skills opleiding TMA, december 2009). Binnen de kennisgestuurde leerlijn dient de BOKS als uitgangspunt voor de te ontwikkelen kenniselementen. Het auditteam constateert dat de gebruikte literatuur up-to-date en representatief is voor het beroep. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van Engelstalige literatuur. De studenten waar het auditteam mee heeft gesproken, geven aan dat in het Engels voornamelijk wetenschappelijke artikelen en teksten over actuele zaken worden aangeboden, bijvoorbeeld uit de Economist. Studenten maken overigens tijdens het semester in het buitenland uitsluitend gebruik van Engelstalige literatuur. Daarnaast zijn de studentenboeken voor de Aziatische talen voor het merendeel Engelstalig. Conform hogeschoolbeleid heeft de opleiding het thema onderzoek expliciet opgenomen in het curriculum. Onderzoeksvaardigheden worden opgedaan zowel in de projecten in de jaren 1-4, in de scriptie, als ook in de modules Methoden & Technieken jaar 1, onderwijsperiode 2, Methoden & Technieken jaar 2, onderwijsperiode 1 en Asian Studies 2 jaar 3, onderwijsperiode 2. Project- c.q. onderzoeksopdrachten bestaan onder meer uit het samenstellen van adviesrapporten ten behoeve van marketingvraagstukken, exportmarktonderzoek, analyses van de interne organisatie, brancheanalyses en het schrijven van ondernemingsplannen. Een voorbeeldproject is het project Het succes van het product, waarin studenten een marktonderzoek, inclusief enquêtes, uitvoeren. Het product is een strategisch en operationeel marktonderzoek ten behoeve van de import van een product uit Azië. In alle studiejaren staan naast de projecten modules geprogrammeerd die sterk praktijkgericht zijn. Zo worden managers en alumni als gastdocent betrokken bij meerdere onderdelen van het curriculum, zoals vaardigheidstrainingen en de daaraan verbonden assessments. In het tweede jaar richten studenten een importonderneming op, hebben een bedrijf in eigen beheer, importeren een echt product en verkopen dat product. Na drie kwartalen wordt de onderneming ontmanteld en wordt verantwoording afgelegd naar aandeelhouders. In het laatste kwartaal van het tweede jaar volgt de student een korte praktijkstage binnen Nederland. In het derde jaar vindt exportmarktonderzoek (of outsourcingsonderzoek) plaats voor een bestaande organisatie met exportplannen. In het vierde jaar gaan studenten achttien weken op stage in Azië. In het laatste semester van de opleiding voeren studenten een praktijkopdracht uit, resulterend in een adviesrapport voor een bedrijf/organisatie. De student toont daarmee aan dat hij als beginnend beroepsbeoefenaar in het beroepenveld kan functioneren. In 2002 heeft de RBS aansluiting gezocht bij het lectoraat International Business. Sinds september 2008 heeft de RBS een eigen lectoraat: Kenniskring International Business. Dit leidt tot mogelijkheden voor verdieping en verbreding. Het lectoraat Kenniskring International Business houdt zich bezig met projecten waarbij docenten/studenten van de opleiding zijn betrokken. Studenten worden bijvoorbeeld actief betrokken bij onderzoeksopdrachten van het lectoraat in de vorm van afstudeeronderzoek. Daarnaast nemen docenten van de opleiding deel aan de kenniskring ten behoeve van onderzoeksprojecten. Het auditteam constateert dat het lectoraat goed functioneert. Voorbeelden van recente onderzoeksprojecten van het lectoraat zijn: Succesfactoren in internationalisering van MKB ( ); Interne communicatie bij de (oorspronkelijk) NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 19/61

20 Japanse en Chinese bedrijven in Europa (2009-heden); Cross-culturele communicatie in het zakendoen met India (2009-heden). Internationalisering neemt een centrale plaats in bij de opleiding. Een semester studie in het buitenland en een semester stage in het buitenland zijn verplichte onderdelen. De contacten in Azië met universiteiten en bedrijven legt de opleiding voornamelijk zelf. Contacten met de bedrijven doet de opleiding ook in Nederland voornamelijk zelf. Alle tweedejaars coaches leggen stagebezoeken af, zijn verantwoordelijk voor het relatiebeheer en dientengevolge contactpersoon voor de betreffende bedrijven met het oog op voortzetting van de relatie. Het Bureau Externe Betrekkingen van het instituut ondersteunt de opleiding bij het leggen van de contacten, voornamelijk voor de stage in het tweede jaar. Door de ervaring en achtergrond van de docenten van de opleiding en het uitgebreide partnernetwerk in Azië is de opleiding in staat op een professionele en effectieve wijze contacten te onderhouden met het werkveld in Azië, stelt het auditteam vast. Overwegingen De inhoud van het programma getuigt volgens het auditteam van het vereiste niveau. De gehanteerde literatuur en opdrachten die worden uitgevoerd, zijn hier bewijzen van. Het Engelstalige gehalte van de literatuur van deze opleiding die bij uitstek internationaal is, is te beperkt, constateert het auditteam. Het gebruik van meer Engelstalige literatuur is wenselijk. Studenten komen voldoende in aanraking met (toegepast) onderzoek, stelt het auditteam vast op basis van de gesprekken en de bestudeerde documenten. Het auditteam constateert dat de opleidingen beroepsgericht zijn. Er is ruimschoots aandacht voor interactie met de beroepspraktijk in de projecten, stages en tijdens het afstuderen. In opdrachten wordt gebruik gemaakt van studiemateriaal dat ontleend is aan de beroepspraktijk. De opleiding heeft veel relevante contacten met de beroepspraktijk. Het auditteam vindt het positief dat studenten in de gelegenheid worden gesteld om hun verplichte stage te lopen in het land waar de Aziatische taal wordt gesproken die zij gekozen hebben om te leren spreken. Dit komt de relevantie van de ervaring in de beroepspraktijk ten goede. Conclusie Op grond van bovenstaande overwegingen aangaande de mate waarin internationale literatuur wordt ingezet, komt het auditteam tot het oordeel voldoende. Relatie doelstellingen en inhoud programma (facet 2.2) Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. 20/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

Trade Management gericht op Azië.

Trade Management gericht op Azië. Trade Management gericht op Azië http://www.youtube.com/watch?v=umsxacjlkby Per september 2017 Alle economische opleidingen op locatie Kralingse Zoom onder de noemer (de nieuwe) Rotterdam Business School

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Augustus 2010 2/67 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Civiele Techniek

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Civiele Techniek Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/69 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor International Business and Languages

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor International Business and Languages Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor International Business and Languages Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2010 2/59 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding International Business

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Kunsteducatie

Hogeschool Rotterdam. Kunsteducatie Hogeschool Rotterdam Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) februari 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-opleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport College van bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Trade Management

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA - Avans Hs.: audit bestaande hbo-bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Maritiem Officier

Hogeschool Rotterdam. Maritiem Officier Hogeschool Rotterdam Maritiem Officier Netherlands Quality Agency (NQA) februari 2011 2/62 NQA audit Hogeschool Rotterdam, bestaande hbo-bacheloropleiding Maritiem Officier Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Technische Bedrijfskunde

Hogeschool Rotterdam. Technische Bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam Technische Bedrijfskunde Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding, Technische Bedrijfskunde Managementsamenvatting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/67 NQA - HAN: audit bestaande hbo-bachelor geclusterde

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica Avans Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/57 NQA Avans, Breda: Audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (Herbeoordeling, juli 2011)

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (Herbeoordeling, juli 2011) Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (Herbeoordeling, juli 2011) 2/71 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Technische Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (herbeoordeling, juli 2011)

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Technische Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (herbeoordeling, juli 2011) Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (herbeoordeling, juli 2011) 2/67 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Commerciële Economie, bachelor (incl. specialisatieprogramma SportMarketing & Management) Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 16 mei

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 4 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007 2/54 NQA - visitatie

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde NHL Hogeschool HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek

Nadere informatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie Alliantie Kunsten Fontys Zuyd Master Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-masteropleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor International Business and Languages Stenden hogeschool

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor International Business and Languages Stenden hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Stenden hogeschool Croho-registratienummer: 34407 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 2 juni 2009 en 9 juni 2009 Inhoud van het verslag

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bacheloropleiding Accountancy Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2011 2/60 NQA - Chr. Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Accountancy Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

NTI Hogeschool. Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding

NTI Hogeschool. Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding NTI Hogeschool Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/57 NQA NTI: audit bestaande hbo-bachelor Hogere Europese Beroepen Opleiding Managementsamenvatting

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie NHL Hogeschool HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - NHL Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Hogeschool Rotterdam. HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening Hogeschool Rotterdam HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Sociaal Pedagogische

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Ruimtelijke Ordening en Planologie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Ruimtelijke Ordening en Planologie Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Ruimtelijke Ordening en Planologie Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/77 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Ruimtelijke ordening en

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Bouwkunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Bouwkunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Bouwkunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/71 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bouwkunde Managementsamenvatting Dit rapport is

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Mondzorgkunde

Hogeschool Utrecht. Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/59 NQA Hs. Utrecht: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Mondzorgkunde Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791)

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791) wao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende to t het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Actuarieel Analist van het Actuarieel Genootschap & Actuarieel

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid Hogeschool Arnhem en Nijmegen Personeel en Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/57 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Small Business and Retail Management Niveau: HBO-bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd en duaal

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Small Business and Retail Management Niveau: HBO-bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd en duaal Hogeschool Rotterdam Opleiding: Small Business and Retail Management Niveau: HBO-bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd en duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Hogeschool West-Nederland HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA HWN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler Managementsamenvatting

Nadere informatie