Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië"

Transcriptie

1 Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010

2 2/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) een bestaande hbo-bacheloropleiding heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling Hogeschool Rotterdam Opleiding Trade Management gericht op Azië Variant Voltijd Croho-nummer Locatie Rotterdam Auditdatum 8 juni 2010 Auditteam Mevrouw M.K. van der Boon MBA (dagvoorzitter en vakdeskundige business en management studies, informatievoorziening en management, communicatie en handel) De heer drs. M.C.B.M. van Vugt (vakdeskundige international marketing en internationalisering) De heer K. Verberne (studentlid auditteam) Mevrouw drs. L. van der Grijspaarde (NQA-auditor) Door Hogeschool Rotterdam is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleiding heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Bij de beoordeling van de opleiding zijn bevindingen vanuit de generieke audit meegenomen. De generieke audit heeft plaatsgevonden op woensdag 17 maart Onderwerp 1 Doelstellingen De opleiding heeft een relevante set eindkwalificaties vastgesteld in de vorm van competenties. De opleiding heeft overtuigend aangetoond dat de nagestreefde competenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. In het beroepsprofiel van de opleiding wordt duidelijk aangegeven welk beroepsbeeld aan het curriculum ten grondslag ligt. Een Internationale vergelijking met vergelijkbare studies ontbreekt. NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 3/61

4 Onderwerp 2 Programma Er is in de opleiding veel aandacht voor interactie met de beroepspraktijk, zowel in opdrachten, projecten, stages als tijdens het afstuderen. De vakliteratuur is naar de mening van het auditteam in orde. Er is voldoende aandacht voor praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden. Het programma biedt studenten de mogelijkheid om de voor de opleiding geformuleerde competenties te behalen. De competenties zijn adequaat vertaald in leerdoelen en in onderdelen van het programma en expliciet gemaakt voor de studenten. De opleiding biedt een duidelijk en samenhangend opleidingsprogramma. De balans tussen binnenschools en buitenschools leren is naar de mening van het auditteam goed. Het programma is voldoende studeerbaar voor studenten en de studielast is reëel. De inhoud en de didactiek van de opleidingen sluiten goed aan bij relevante vooropleidingen. De startgesprekken leveren volgens het auditteam een nuttige bijdrage. Voor aanvang van de studie wordt zo bepaald waar in het programma studenten mogelijk extra ondersteuning nodig hebben. Het didactisch concept en het toetsbeleid van de opleiding is adequaat om de competenties van de opleiding te bereiken. De didactiek is uitgewerkt conform de centraal vastgestelde kaders, te weten het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM) en het Outside In, Inside Out beleid (OIIO-beleid). De opleiding is gevorderd met de implementatie van het toetsbeleid, wat onder andere blijkt uit de activiteiten van de Toetsadviescommissie. Inhoudelijk zijn de toetsen goed en is de toetsing herkenbaar gekoppeld aan de leerstof. Onderwerp 3 Inzet personeel Hoewel relatief weinig docenten uit de beroepspraktijk komen, weten de docenten de verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk goed te leggen. Ze houden het vakgebied bij en zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het beroepenveld. Ook maakt de opleiding veelvuldig gebruik van gastdocenten uit het werkveld. De opleiding zet voldoende personeel in om de opleidingen te verzorgen. Er is sprake van een docentstudentratio die ruim voldoet aan de interne streefnormen. Onderwerp 4 Voorzieningen Het auditteam stelt vast dat de studiebegeleiding en informatievoorziening voor studenten op orde is. De opleidingen kennen verschillende goed functionerende vormen van zowel begeleiding als informatievoorziening. Zo is het systeem van peercoaching goed uitgewerkt en werkt het tot ieders tevredenheid. Een aandachtspunt is de beperkte hoeveelheid beschikbare geschikte ruimtes voor het onderwijs en voor bijeenkomsten van projectgroepen. Mede door het ruimtegebrek is ook de roostering en de informatievoorziening daarover een verbeterpunt. Onderwerp 5 Kwaliteitszorg De opleidingen hebben een degelijk kwaliteitszorgsysteem opgesteld, dat is afgeleid van kaders van het instituut, de faculteit en de hogeschool. Op verschillende manieren worden docenten, studenten, afgestudeerden en het beroepenveld gevraagd om hun input op de opleidingen te geven. Uit de documenten die het auditteam heeft bestudeerd en de gesprekken die zijn gevoerd, maakt het auditteam op dat de opleiding veel aandacht schenkt aan het evalueren van de opleiding en het op structurele wijze verbeteren van de kwaliteit. 4/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

5 Het auditteam stelt vast dat de opleiding beschikt over een degelijk kwaliteitszorgsysteem, waarbij de verschillende evaluaties leiden tot concrete verbetermaatregelen. Onderwerp 6 Resultaten De opleiding is in staat de competenties adequaat te toetsen in het afstudeerproject. De handleidingen voor het afstuderen zijn helder en afgestudeerden zijn positief over de beoordeling en procedures rond het afstuderen. De afstudeeropdrachten zijn op niveau, relevant en gevarieerd. Ze hebben een goede opbouw. Het gebruik van relevante bronnen en correcte bronverwijzingen is echter beperkt. De opleidingen hebben passende streefcijfers voor rendementen geformuleerd. Deze streefcijfers worden voor een groot deel gerealiseerd. De opleiding onderneemt acties om de rendementen te verbeteren, zoals het voeren van startgesprekken met elke instromende student. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië van Hogeschool Rotterdam aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 5/61

6 6/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

7 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Resultaten 40 3 Bijlagen 43 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 45 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 49 Bijlage 3 Bezoekprogramma 53 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 55 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 59 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 7/61

8 8/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

9 1 Basisgegevens De basisgegevens van de bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië (TMA) zijn in onderstaande tabel weergeven. Naam instelling Hogeschool Rotterdam Status instelling Bekostigd Naam opleiding in CROHO Trade Management gericht op Azië Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor Aantal studiepunten 240 Locatie Rotterdam Code of conduct Het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam heeft de Code of Conduct getekend. Variant(en) Voltijd Inhoudelijk profiel opleiding Het doel van de opleiding is om beroepsbeoefenaren op te leiden die in de internationale handel (gericht op Azië) adequaat kunnen functioneren binnen het brede assortiment van startfuncties dat in het beroepsprofiel is beschreven. De trade manager gericht op Azië kan vooral een brugfunctie innemen in de handel tussen Nederland en Azië. De opleiding realiseert dit doel door een samenhangend programma aan te bieden waarbij via vakken en projecten wordt gewerkt aan het bereiken van een set van beroepscompetenties die is gerelateerd aan de actuele beroepspraktijk. Binnen de opleiding wordt gestreefd naar een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit betekent een open verbinding tussen het onderwijs en het werkveld die tot uiting komt in een directe invloed vanuit het beroepenveld op de inhoud en vormgeving van het onderwijs. Beoogd werkveld alumni - Regiomanager - Manager van een businessunit - Export- of Importmanager - Productmanager - Sales Manager/Commercieel Manager - Logistiek Manager - Accountmanager - Overheidsfunctie - Consultant /Adviseur - Agent - Business Development Manager - Inkoopmanager - Kwaliteitsmanager - Business Analist Plaats opleiding in organisatiestructuur De opleiding behoort tot het instituut Rotterdam hogeschool Business School (RBS). De RBS verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van International business en management op bachelor- en masterniveau. De RBS biedt drie bacheloropleidingen, waaronder TMA, en vier Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO masteropleidingen aan. Vorige visitatie: 5 en 6 juli 2004 Besluit NVAO: positief besluit op 28 juni 2005 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 9/61

10 Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie Schema opbouw programma India toegevoegd (incl. Hindi) Vietnam toegevoegd (incl. Vietnamees) Begeleidingsprogramma tijdens stage Azië aangepast Extra ondersteunend onderwijs ingevoerd, te weten: - Schriftelijke vaardigheden (deel 1 en 2) - Diversiteit (deel 1 en 2) Peer coaching ingevoerd Nieuwe methode Mandarijn ingevoerd Meer Engels in semester 5 ingevoerd: - Report Writing - Recruitment Simulation - Negotiations Partneruniversiteiten in Azië uitgebreid BE jaar 1: van bijspijkerprogramma naar reguliere programma verplaatst Compensatiemogelijkheden ingevoerd in jaar 1 (flankerend onderwijs per kwartaal) Compensatiemogelijkheden ingevoerd in jaar 2 voor Aziatische talen Mandarijn van 1 naar 3 niveaus Nieuwe keuzevakken en nieuwe capita selecta ontwikkeld (semester 8) Programma SLC jaar 1 t/m 4 vernieuwd. Zie volgende pagina s. 10/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

11 a. Propedeuse programma TMA TMA curriculumschema jaar 1 studiejaar Jaar 1 VT onderwijsperiode 1 onderwijsperiode 2 onderwijsperiode 3 onderwijsperiode 4 Kennisgestuurd 27 studiepunten Algemene Economie, Internationale economische ontwikkelingen Projectmatig werken Cross Cultural Management Bedrijfseconomie en onderneming 1 Strategische Marketing, Afnemersgedrag, Commerciële Economie, Cultuur & Marketing 2 Algemene Economie: Mesoeconomie 1 Interne analyse, Psychologie van het management 1 Logistiek-1 1 Externe Analyse 1 1 Methoden & Technieken 1 Bedrijfseconomi: Financiering 1 Bedrijfseconomie: Kosten en kostprijs 1 ICT Excel (50%) Access (50%) 1 Bedrijfseconomie: Verslaggeving en investeringsselectie 1 Inleiding Recht & ondernemingsrecht Engels 1 Engels 1 Engels 1 Engels Toets 1 Japans Toets 2 Indonesisch Toets 3 Mandarijn Toets 4 Vietnamees Toets 5 Hindi Alle deeltoetsen: 20% 1 Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 2 Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 2 Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 2 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 3 Praktijk- Zakendoen in 4 Het succes van gestuurd Azië het product 24 studiepunten (groepsopdracht) (groepsopdracht) Presenteren 2 Vraaggesprek, creatief denken Engels: [1] Grammatica Studentgestuurd 9 studiepunten Nederlands: Spelling, Grammatica en Formuleren Mandarijn niv 3 4 Ondernemerschap (groepsopdracht) 2 Bedrijfscommunicatie [1] Nederlands: Spelling, Grammatica Mandarijn niv 3 4 De analyse van de 4 onderneming (groepsopdracht) 2 Debatteren 2 [1] Studievaardigheden [1] Nederlands: Schrijfvaardigheid 1 [1] Nederlands: Schrijf- Vaardigheid 2 [1] Diversiteit 1 Diversiteit 1 [1] Diversiteit 2 [1] Hogeschool Keuzemodule 6 SLC 3 Studielast in studiepunten na elk blok, cumulatief De haken [ ] geven aan dat de betreffende module een keuze is. Een aantal van deze modules (te weten Engels en Nederlands) is verplicht na het behalen van een onvoldoende score op de diagnostische toets, een aantal kan vrijwillig worden gekozen. In alle gevallen is deelname aan deze modules vervangend voor hogeschoolbrede keuzemodules. NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 11/61

12 b. Hoofdfase programma TMA Bedrijfseconomie: Commerciële calculaties en AO Management Vaardigheden Sales 1 Bedrijfseconomie: Internationaal risicobeheer 2 Commerciële vaardigheden 1 (4) Logistiek 2 2 Recht: Juridische aspecten van het importeren Engels Toets 1 (50%) schriftelijk Toets 2 (50%) Mondeling Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) (5) onderwijsperiode 3 1 Bedrijfseconomie: Verslaglegging 2 Commerciële vaardigheden 2 1 Managementrolle n van Quinn 2 Engels 1 Engels Toets 1 (50%) schriftelijk Toets 2 (50%) Mondeling 2 Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) (5) 2 Indonesisch niv 1 Toets 1 (33,3%) Toets 2 (33,3%) Toets 3 (33,3%) (5) onderwijsperiode 4 Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 3 Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 3 Asian Studies 1 2 Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 2 Mandarijn niv 3 TMA curriculumschema jaar 2 studiejaar Jaar 2 VT onderwijsperiode 1 onderwijsperiode 2 Kennis- Toets 1 (60%); 1 Toets 1 (20%) 2 gestuurd Methoden en E-Commerce 33 studiepunten technieken Toets 2 (40%); Toets 2 (40%); Business Trends Management & Consumentengedrag Toets 3 (40%) Stagevoorbereiding 1 Stageopdrachten Importonderneming (groepsopdracht) 9 Stage Nederland SLC (kwartaal 1, 2 en 3: 2 EC) (kwartaal 4: 1 EC) Praktijkgestuurd 18 studiepunten Studentgestuurd 9 studiepunten Hogeschool Keuzemodule Studielast in studiepunten na elk blok, cumulatief /61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

13 TMA curriculumschema jaar 3 studiejaar Jaar 3 VT onderwijsperiode 1 onderwijsperiode 2 Kennisgestuurd Indonesisch niv 1 (6) (7) Toets 1 (25%) 15 studiepunten Toets 2 (25%) Toets 3 (25%) Toets 4 (25%) Vietnamees niv 1 Japans niv 1 Hindi niv 1 Mandarijn niv 1 Mandarijn niv 2 Toets 1 (75%) Training Onderhandelen in Nederland en Azië Toets 2 (25%) Engels (9) onderwijs- onderwijsperiode 3 periode 4 4 Studie Shanghai (China) (8) Studie Beijing (China) Studie Surabaya (Indonesië) Studie Jakarta (Indonesië) Studie Yogyakarta (Indonesië) Studie Osaka (Japan) Studie Obirin (Japan) Studie Sofia (Japan) Studie Kuala Lumpur (Maleisië) Studie Ho Tsji Minhstad (Vietnam) Studie Mumbai (India) 4 7 Praktijkgestuurd 12 studiepunten Stagevoorbereiding (10) 1 Studie Shanghai (China) (11) Studie Beijing (China) Studie Surabaya (Indonesië) Studie Jakarta (Indonesië) Studie Yogyakarta (Indonesië) Studie Osaka (Japan) Studie Obirin (Japan) Studie Sofia (Japan) Studie Kuala Lumpur (Maleisië) Studie Ho Tsji Minhstad (Vietnam) Studie Mumbai (India) 8 Engels: Recruitment Simulation (10) 1 Cross Cultural Studies tijdens stage buitenland (zie ook: jaar 4. semester 7) Engels: Economisch Engels 1 Studentgestuurd 33 studiepunten Exporteren naar Azië (Groepsopdracht) Engels: Report Writing Toets1 (50%) Algemene Economie (theorie internationale handel); Toets2 (50%) CCM/bedrijfsethiek Internationale bedrijfsvoering; Internationale marketing gericht op Azië Outsourcing 1 Juridische aspecten van het exporteren Studie Shanghai (China) (12) Studie Beijing (China) Studie Surabaya (Indonesië) Studie Jakarta (Indonesië) Studie Yogyakarta (Indonesië) Studie Osaka (Japan) Studie Obirin (Japan) Studie Sofia (Japan) Studie Kuala Lumpur (Maleisië) Studie Ho-Chi-Min-Stad (Vietnam) Studie Mumbai (India) 15 Studielast in studiepunten na elk blok, cumulatief Asian Studies 2 (9) SLC: (kwartaal 1 en 2: 2 EC) (kwartaal 3 en 4: 1 EC) NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 13/61

14 TMA curriculumschema jaar 4 studiejaar Jaar 4 VT onderwijsperiode 1 onderwijsperiode 2 Onderwijsperiode 3 Kennis- Stage Azië (13) 6 Eindtoets gestuurd (kennisgestuurd: stageopdrachten) Indonesisch 9 studiepunten Toets 1 (25%) Communicatie en PR Eindtoets Japans Toets 2 (25%) Management & Organisatie Eindtoets Toets 3 (25%) Mandarijn, niv 1 Marketing Toets 4 (25%) Eindtoets Bedrijfseconomie Mandarijn, niv 2 onderwijsperiode 4 1 Eindtoets Engels 1 Eindtoets Vietnamees Cross Cultural Studies tijdens studie buitenland (zie ook: semester 6) 1 Praktijkgestuurd 48 studiepunten Stage Azië (14) (praktijkgestuurd: praktijkstage) Toets 5 Stage 22 Oriëntatiefase en Projectvoorstel Account & Salesmanagement 6 2 Adviesrapport en Verdediging 14 Capita Selecta (15) 4 Studentgestuurd 3 studiepunten SLC (stage buitenland: 2 stp) (loopbaanplan: 1 stp) 2 1 Studielast in studiepunten na elk blok, cumulatief /61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

15 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Goed Goed Goed Voldaan Goed Goed Goed Goed Goed Voldoende Goed Voldoende Goed Voldoende Voldoende Goed Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleiding Trade Management gericht op Azië van Hogeschool Rotterdam aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 15/61

16 Bevindingen Naast de Hogeschool Rotterdam biedt alleen de Hogeschool van Amsterdam de opleiding Trade Management gericht op Azië (TMA) aan. De opleidingen overleggen jaarlijks met elkaar om te komen tot wederzijdse afstemming van beroepsprofiel, eindkwalificaties en opleidingsprofiel (notulen landelijk opleidingsoverleg d.d en ). De opleidingen hebben geen gezamenlijk opleidingsprofiel vastgesteld. De eindkwalificaties zijn wel voor het merendeel gelijk, waarbij TMA in Rotterdam de studenten de keuze uit meer verschillende talen biedt. Het opleidingsmanagement geeft in het gesprek met het auditteam aan dat een internationale vergelijking niet mogelijk is vanwege het ontbreken van vergelijkbare opleidingen in het buitenland. Het auditteam is echter van mening dat een vergelijking met opleidingen op het gebied van International Business Studies wel haalbaar is. De opleiding heeft een eigen beroepsprofiel opgesteld. TMA-alumni, experts van organisaties op het gebied van internationale handel en diverse praktijkdeskundigen hebben bijgedragen aan de herijking van dit beroepsprofiel in Het beroepsprofiel is gevalideerd door de Raad van Advies van de opleiding TMA op 14 mei 2009 (Notulen Curriculumcommissie d.d. 14 mei 2009). Het beroepsprofiel is integraal opgenomen in het opleidingsprofiel (Opleidingsprofiel opleiding TMA, november 2009). Het beroepsprofiel is het uitgangspunt voor elf kritische beroepscompetenties, die de opleiding als eindkwalificaties hanteert. De opleiding heeft elke beroepscompetentie in drie niveaus opgedeeld: beginniveau, middenniveau en eindniveau. Het derde en hoogste niveau heeft als kenmerkend element dat de student de competentie individueel en geïntegreerd in de praktijk beheerst. Studenten moeten op vijf vastgestelde competenties niveau drie bereiken. Voor twee competenties is niveau twee het eindniveau. Voor de overige vier competenties geldt dat de studenten voor minimaal één van deze competenties niveau drie moet bereiken en voor de overige niveau twee. De context van het afstuderen is bepalend voor welke van deze vier competenties de student op niveau drie dient te beheersen. Het auditteam stelt vast, mede na overleg met het management van de opleiding en leden van de beroepspraktijk over het niveau van de competenties, dat de te behalen niveaus van de competenties aansluiten bij de eisen die vakgenoten en beroepspraktijk stellen aan de opleiding. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de opleiding een relevante set beroepscompetenties heeft vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de eisen die horen bij de te behalen graad en zijn afgeleid van het beroepsprofiel van de opleiding. Vertegenwoordigers uit het beroepenveld hebben de competenties bestudeerd en gevalideerd. Conclusie Op grond van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel voldoende. Dit vanwege het ontbreken van een internationale vergelijking. 16/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

17 Niveau bachelor (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Bevindingen De opleiding hanteert de concretisering van de Dublin descriptoren die de hogeschool voor al haar bachelor- en masteropleidingen heeft geformuleerd (Kwalificaties van de hbo-bachelor resp. de hbo-master; november 2003). De opleiding heeft een competentiematrix opgesteld waarin de modules zijn afgezet tegen de Dublin descriptoren en tegen de elf beroepscompetenties. Per module wordt aangegeven aan welke Dublin descriptoren wordt gewerkt. De Dublin descriptoren zijn niet direct gekoppeld aan de competenties van de opleiding, maar aan de vakken: Kennis en Inzicht komt vooral aan de orde bij de businessvakken en Capita Selecta. Het Toepassen van kennis en inzicht komt vooral terug bij de projecten, stages en afstuderen. Daarnaast bij Capita Selecta en bij Businessvakken in Azië. Oordeelsvorming komt aan de orde bij Aziatische talen en cultuur en bij de projecten. Communiceren is gekoppeld aan de taalvakken en de vaardigheden. Leervaardigheden komen voornamelijk aan de orde bij Studieloopbaancoaching. Overwegingen In een competentiematrix wordt de relatie tussen de Dublin descriptoren, de competenties en de vakken gelegd. De competenties kennen drie niveaus van complexiteit. Het auditteam stelt vast dat de competenties van de voltijdopleiding voldoende overtuigend aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van bachelor kwalificaties. Conclusie Op grond van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is. Bevindingen Het instituut Rotterdam Business School (RBS) heeft een Raad van Advies. Deze komt eenmaal per jaar bijeen (Notulen Raad van Advies d.d. 11 juni 2008, 21 april Vijf à zes leden van deze Raad van Advies zijn specifiek betrokken bij de opleiding TMA. Deze leden van de Raad van Advies hebben in 2009 en 2010 tweemaal per jaar met de TMAcurriculumcommissie vergaderd (Notulen Curriculumcommissie d.d. 20 november 2008, 14 mei 2009, 21 januari 2010). Het voornemen voor komend jaar is om driemaal te vergaderen. De opleiding wordt zo van feedback voorzien over de actualiteit, relevantie en het niveau van de opleidingsinhoud en doelstellingen. NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 17/61

18 De student wordt opgeleid tot zelfstandig ondernemer en/of tot regiomanager, manager van een businessunit, export- of importmanager, productmanager, sales manager, logistiek manager, accountmanager, agent, business development manager, consultant, inkoopmanager, kwaliteitsmanager en business analist. De student kan ook in een overheidsfunctie functioneren (in een ambassade of consulaat als directe, commerciële adviseur van de ambassadeur). De trade manager gericht op Azië is tevens inzetbaar in het Aziatische werkveld vanuit een aantal ministeries zoals Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Overwegingen De eindkwalificaties zijn ontleend aan het samen met het beroepenveld opgestelde beroepsprofiel en besproken met vertegenwoordigers uit het werkveld. Afgestudeerden hebben de competenties die horen bij een beginnend beroepsbeoefenaar. Er functioneert een Raad van Advies op instituutsniveau, waarvan de leden die betrokken zijn bij de opleiding TMA twee à drie maal per jaar overleggen met de opleiding over onder andere de competenties. Conclusie Op grond van bovenstaande overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is oordeel op het onderwerp Doelstellingen opleiding positief. 2.2 Programma Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen Met de aanpak volgens het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM, zie ook facet 2.7) is er een kader voor een kennisgerichte benadering van het onderwijs, gekoppeld aan een gerichte betrokkenheid van en op de beroepspraktijk waartoe de studie opleidt. Vanaf het begin van de studie leren de studenten om vraagstukken aan te pakken die ze in hun beroepspraktijk tegenkomen. Het betreft zoveel mogelijk echte vraagstukken met een echte opdrachtgever, waar mogelijk samen met andere studenten, ook van andere opleidingen binnen en buiten het eigen instituut. 18/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

19 De kennisbasis van de opleiding is beschreven in de Body of Knowledge en Skills (BOKS) (Body of Knowlegde & Skills opleiding TMA, december 2009). Binnen de kennisgestuurde leerlijn dient de BOKS als uitgangspunt voor de te ontwikkelen kenniselementen. Het auditteam constateert dat de gebruikte literatuur up-to-date en representatief is voor het beroep. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van Engelstalige literatuur. De studenten waar het auditteam mee heeft gesproken, geven aan dat in het Engels voornamelijk wetenschappelijke artikelen en teksten over actuele zaken worden aangeboden, bijvoorbeeld uit de Economist. Studenten maken overigens tijdens het semester in het buitenland uitsluitend gebruik van Engelstalige literatuur. Daarnaast zijn de studentenboeken voor de Aziatische talen voor het merendeel Engelstalig. Conform hogeschoolbeleid heeft de opleiding het thema onderzoek expliciet opgenomen in het curriculum. Onderzoeksvaardigheden worden opgedaan zowel in de projecten in de jaren 1-4, in de scriptie, als ook in de modules Methoden & Technieken jaar 1, onderwijsperiode 2, Methoden & Technieken jaar 2, onderwijsperiode 1 en Asian Studies 2 jaar 3, onderwijsperiode 2. Project- c.q. onderzoeksopdrachten bestaan onder meer uit het samenstellen van adviesrapporten ten behoeve van marketingvraagstukken, exportmarktonderzoek, analyses van de interne organisatie, brancheanalyses en het schrijven van ondernemingsplannen. Een voorbeeldproject is het project Het succes van het product, waarin studenten een marktonderzoek, inclusief enquêtes, uitvoeren. Het product is een strategisch en operationeel marktonderzoek ten behoeve van de import van een product uit Azië. In alle studiejaren staan naast de projecten modules geprogrammeerd die sterk praktijkgericht zijn. Zo worden managers en alumni als gastdocent betrokken bij meerdere onderdelen van het curriculum, zoals vaardigheidstrainingen en de daaraan verbonden assessments. In het tweede jaar richten studenten een importonderneming op, hebben een bedrijf in eigen beheer, importeren een echt product en verkopen dat product. Na drie kwartalen wordt de onderneming ontmanteld en wordt verantwoording afgelegd naar aandeelhouders. In het laatste kwartaal van het tweede jaar volgt de student een korte praktijkstage binnen Nederland. In het derde jaar vindt exportmarktonderzoek (of outsourcingsonderzoek) plaats voor een bestaande organisatie met exportplannen. In het vierde jaar gaan studenten achttien weken op stage in Azië. In het laatste semester van de opleiding voeren studenten een praktijkopdracht uit, resulterend in een adviesrapport voor een bedrijf/organisatie. De student toont daarmee aan dat hij als beginnend beroepsbeoefenaar in het beroepenveld kan functioneren. In 2002 heeft de RBS aansluiting gezocht bij het lectoraat International Business. Sinds september 2008 heeft de RBS een eigen lectoraat: Kenniskring International Business. Dit leidt tot mogelijkheden voor verdieping en verbreding. Het lectoraat Kenniskring International Business houdt zich bezig met projecten waarbij docenten/studenten van de opleiding zijn betrokken. Studenten worden bijvoorbeeld actief betrokken bij onderzoeksopdrachten van het lectoraat in de vorm van afstudeeronderzoek. Daarnaast nemen docenten van de opleiding deel aan de kenniskring ten behoeve van onderzoeksprojecten. Het auditteam constateert dat het lectoraat goed functioneert. Voorbeelden van recente onderzoeksprojecten van het lectoraat zijn: Succesfactoren in internationalisering van MKB ( ); Interne communicatie bij de (oorspronkelijk) NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië 19/61

20 Japanse en Chinese bedrijven in Europa (2009-heden); Cross-culturele communicatie in het zakendoen met India (2009-heden). Internationalisering neemt een centrale plaats in bij de opleiding. Een semester studie in het buitenland en een semester stage in het buitenland zijn verplichte onderdelen. De contacten in Azië met universiteiten en bedrijven legt de opleiding voornamelijk zelf. Contacten met de bedrijven doet de opleiding ook in Nederland voornamelijk zelf. Alle tweedejaars coaches leggen stagebezoeken af, zijn verantwoordelijk voor het relatiebeheer en dientengevolge contactpersoon voor de betreffende bedrijven met het oog op voortzetting van de relatie. Het Bureau Externe Betrekkingen van het instituut ondersteunt de opleiding bij het leggen van de contacten, voornamelijk voor de stage in het tweede jaar. Door de ervaring en achtergrond van de docenten van de opleiding en het uitgebreide partnernetwerk in Azië is de opleiding in staat op een professionele en effectieve wijze contacten te onderhouden met het werkveld in Azië, stelt het auditteam vast. Overwegingen De inhoud van het programma getuigt volgens het auditteam van het vereiste niveau. De gehanteerde literatuur en opdrachten die worden uitgevoerd, zijn hier bewijzen van. Het Engelstalige gehalte van de literatuur van deze opleiding die bij uitstek internationaal is, is te beperkt, constateert het auditteam. Het gebruik van meer Engelstalige literatuur is wenselijk. Studenten komen voldoende in aanraking met (toegepast) onderzoek, stelt het auditteam vast op basis van de gesprekken en de bestudeerde documenten. Het auditteam constateert dat de opleidingen beroepsgericht zijn. Er is ruimschoots aandacht voor interactie met de beroepspraktijk in de projecten, stages en tijdens het afstuderen. In opdrachten wordt gebruik gemaakt van studiemateriaal dat ontleend is aan de beroepspraktijk. De opleiding heeft veel relevante contacten met de beroepspraktijk. Het auditteam vindt het positief dat studenten in de gelegenheid worden gesteld om hun verplichte stage te lopen in het land waar de Aziatische taal wordt gesproken die zij gekozen hebben om te leren spreken. Dit komt de relevantie van de ervaring in de beroepspraktijk ten goede. Conclusie Op grond van bovenstaande overwegingen aangaande de mate waarin internationale literatuur wordt ingezet, komt het auditteam tot het oordeel voldoende. Relatie doelstellingen en inhoud programma (facet 2.2) Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. 20/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and Entrepreneurship (MCE) Master in Finance and Accounting (MFA) Master

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding Personeel en Arbeid

Fontys Hogescholen. Opleiding Personeel en Arbeid Fontys Hogescholen Opleiding Personeel en Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/65 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Accountancy, hbo bachelor Croho: 34406 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 en 11 oktober 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 Inhoud 2/69 NQA

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Netwerk Infrastructuur Design; hbo-bachelor Croho: 39250 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Zuyd, Heerlen. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Zuyd, Heerlen HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA Hs. Zuyd: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/67 NQA CHW: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Opleiding: Varianten: Small Business & Retail Management; hbo-bachelor (croho 34422) voltijd en duaal Visitatiedatum: 12 december 2006 Netherlands

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Variant: Bachelor of Arts and Economics Voltijd Visitatiedatum: 28 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA ) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Visitatiedatum: 23 januari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Bedrijfsmanagement MKB, bachelor Croho: 34106 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 27 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Management Economie & Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 14 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. People and Business Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool People and Business Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency September 2013 2/73 NQA Zuyd Hogeschool: People and Business Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie