Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen. Extra investering helpt mensen aan het werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen. Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk"

Transcriptie

1 Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen Extra investering helpt mensen aan het werk

2 Voorwoord Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag bij gewone werkgevers. Dat is de ambitie van het kabinet met de nieuwe Wet werken naar vermogen. Een ambitie die Cedris deelt en van harte ondersteunt. Waarom? Omdat onze SW-bedrijven de expertise hebben en weten dat het kan. Dagelijks helpen SW-bedrijven mensen met een beperking aan de slag bij gewone werkgevers. Mensen die vakken vullen bij de supermarkt, archieven van VOC-schepen inscannen, groenonderhoud doen bij hoveniersbedrijven en bedrijfskantines draaiende houden. Dat werk is van onschatbare waarde voor mensen zelf. Werkgevers weten vaak niet meer hoe ze zonder hen moeten. Maar ook voor de samenleving is dit werk van belang, zeker nu het tekort aan personeel de komende jaren steeds meer voelbaar zal worden. De leden van Cedris helpen graag meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo n plek. Daarom wil Cedris constructief meedenken en meewerken om de ambitie van Werken naar vermogen te laten slagen. Cedris ziet echter wel risico s in de bezuinigingen waarmee het kabinet de Wet werken naar vermogen gepaard laat gaan. Hierdoor dreigen niet méér, maar juist minder mensen aan de slag te komen. In dit document laat Cedris zien dat een maatschappelijk verantwoorde bezuiniging mogelijk is, terwijl het beoogde resultaat van de Wet werken naar vermogen gerealiseerd wordt. Met een beperkte investering kunnen mensen extra aan de slag geholpen worden. Een investering waar op drie vlakken winst tegenover staat. Het betekent dat op uitkeringen wordt bespaard. Het betekent dat werkgevers blij worden gemaakt met een gemotiveerde werknemer. Maar het betekent vooral dat het talent van mensen tot zijn recht komt in een baan. Dat is waar de leden van Cedris voor staan! Iris van Bennekom Voorzitter Cedris Extra investering helpt mensen aan het werk 3

3 Nieuwe Wet werken naar vermogen De nieuwe Wet werken naar vermogen voegt de regelingen voor de bijstand (WWB), de sociale werkvoorziening (Wsw), jonggehandicapten (Wajong) en jongeren (WIJ) samen tot één regeling. Terecht, want het gaat om mensen in vergelijkbare situaties. Wel blijft er een aparte regeling voor beschut werk bestaan. De wet gaat uit van twee belangrijke uitgangspunten, die Cedris onderschrijft: 1. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten zoveel mogelijk bij gewone werkgevers aan de slag De sector is er voor beschut werk, maar wil daarnaast en vooral ook zoveel mogelijk mensen aan de slag helpen bij gewone werkgevers. Dat is ook noodzakelijk voor SW-bedrijven: alleen op die manier kunnen ze rendabel blijven opereren. SW-bedrijven hebben in de afgelopen periode een forse slag gemaakt om zoveel mogelijk mensen bij gewone werkgevers te plaatsen in plaats van in een beschutte werkomgeving, oftewel: van binnen naar buiten. In 2010 is dit percentage ondanks de economische crisis gestegen met 10% 1. Hierbij zie je grote verschillen, afhankelijk van de regionale arbeidsmarkt en economische omstandigheden. Het traditionele beeld van SW-bedrijven die eigen, grote productiehallen hebben, is niet meer juist. De beweging van binnen naar buiten is in gang gezet, hier moet de komende jaren nog veel meer op worden ingezet. 2. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering De uitvoering van de nieuwe wet komt te liggen bij gemeenten, net als bepaalde taken op het gebied van zorg. Dit is volgens Cedris ook het juiste niveau. Gemeenten zijn het beste in staat om maatwerk te leveren en ze kunnen de verschillende beleidsterreinen goed op elkaar afstemmen. Ze staan dichtbij de burger en werkgevers. De decentralisatie sluit nauw aan bij de regionale schaal waarop SW-bedrijven opereren. SW-bedrijven zijn daarom straks voor gemeenten een goede partner om de nieuwe Wet werken naar vermogen uit te voeren. De nieuwe Wet werken naar vermogen noopt de SW-sector zich te bezinnen op de toekomst. SW-bedrijven moeten met minder geld, meer mensen aan het werk helpen. Bij voorkeur bij reguliere werkgevers. De SW-sector wil deze handschoen graag oppakken en bereidt zich voor op een veranderslag. Forse bezuinigingen zijn daarbij mogelijk. Maar niet al op de korte termijn. 1. De korte termijn De bezuiniging van 1,8 miljard euro die het kabinet voorstelt in de nieuwe Wet werken naar vermogen veroorzaakt frictie. Het kabinet bezuinigt in de eerste jaren meteen fors, terwijl de kosten dan nog hoog zijn. Belangrijkste oorzaak is dat in de eerste jaren de loonkosten van de huidige groep Wsw ers ( mensen) het overgrote deel van het budget beslaan. Deze behoudt in de kabinetsplannen zijn oude rechten en daarmee zijn cao, met een gemiddeld loon van 120% van het wettelijk minimumloon plus goede pensioenvoorzieningen 2. In 2015 beslaan de loonkosten voor deze oude groep ruim 80 procent van het totale budget voor Werken naar vermogen en de Wsw. Deze groep stroomt alleen uit door natuurlijk verloop. Dit zal dus heel geleidelijk gebeuren. Dit betekent dat er met name in de eerste jaren nauwelijks geld overblijft voor scholing, begeleiding en bemiddeling naar werk van mensen die gebruik gaan maken van de nieuwe regeling Werken naar vermogen. Zij komen voor een groot deel aan de kant te staan. Ook de begeleiding van de mensen die nu in de Wsw zitten, komt sterk onder druk te staan. Daarmee wordt tegelijkertijd een groot deel van de expertise die in de sector is opgebouwd weer afgebroken. De commissie-westerlaken, die op 15 september het eindrapport heeft gepubliceerd 3, bevestigt dit beeld. Volgens de commissie is de overgang naar Werken naar vermogen in de voorgestelde context welhaast onmogelijk. 2. De cao is een erfenis uit het verleden. Het Rijk heeft deze cao-afspraken destijds gemaakt. De cao is in 1998 overgedragen aan de gemeenten. 3. Goed benut, goed bestuurd. Advies commissie toekomst en transitie sociale werkvoorziening. 1. Daarnaast werkt 26% op locatie, bijvoorbeeld in het groen of de schoonmaak. 4 Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen Extra investering helpt mensen aan het werk 5

4 Ontwikkeling volume en kosten In grafiek 1 is te zien hoe het volume in de Wsw zich in de komende periode zal ontwikkelen. De oude groep uit de huidige Wsw neemt door uitstroom geleidelijk in aantal af. De nieuwe regeling Werken naar vermogen beperkt de Wsw tot alleen beschut werk. Die nieuwe Wsw wordt in de kabinetsplannen uiteindelijk teruggebracht tot plaatsen. In de tabel is verondersteld, zoals het ministerie van SZW aangeeft in de hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen, dat de uitstroom uit het oude bestand elk jaar 6% is 4, en dat 1/3 hiervan zal worden opgevuld met nieuwe instroom. In grafiek 2 is te zien wat deze volume-ontwikkeling betekent voor de kosten. De uitgaven voor de oude groep vanuit de huidige Wsw zijn hoog, omdat zij hun cao behouden. Omdat het volume slechts geleidelijk afneemt, nemen ook de kosten slechts geleidelijk af. Ontwikkeling volume Ontwikkeling kosten huidige Wsw + nieuwe Wsw (gestapeld per jaar) Huidige Wsw Nieuw Wsw excl CAO 4. Het ministerie schat de uitstroom op 6% per jaar, maar een kwart van deze groep stroomt uit omdat hun tijdelijke contract is afgelopen. Zij sluiten dus weer aan op de wachtlijst. De echte uitstroom ligt daardoor op 4,5% per jaar. In werkelijkheid is het overgangsprobleem daardoor groter. 6 Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen Extra investering helpt mensen aan het werk 7

5 Te weinig geld om mensen aan het werk te helpen In grafiek 3 is te zien dat in de eerste tien jaar het aantal mensen dat hulp kan worden geboden om aan het werk te komen, sterk daalt. In 2015 kunnen nog maar mensen worden geholpen, een daling met 50% 5. Gemeente heeft nadeel en moet eigen middelen bijleggen Gemeente heeft nadeel Gemeente heeft beperkt nadeel Ontwikkeling aantal werkplekken en trajecten (op basis van resterend macrobudget na aftrek kosten huidige Wsw + nieuw beschut) Bron: VNG Aantal werkplekken en trajecten bij kabinetsbeleid Het CPB wees er ook al op dat het aantal uitkeringsgerechtigden juist stijgt als gevolg van het kabinetsbeleid. Volgens het CPB stijgt het aantal (gedeeltelijke) bijstandsuitkeringen met De staatssecretaris stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30 mei 2011 dat er in 2015 een bedrag van 800 miljoen zou resteren voor re-integratie, waarmee trajecten kunnen worden bekostigd. Hierbij worden echter de kosten voor de groep huidige Wsw ers zo n 400 miljoen euro te laag ingeschat, met name omdat de staatssecretaris uitgaat van het subsidiebedrag, in plaats van de reële kosten. Gevolg is dat het aantal mogelijke trajecten in 2015 circa te hoog wordt ingeschat. In regio s waar naar verhouding veel Wsw ers werken, zullen de loonkosten zwaarder op het budget drukken. Dit speelt vooral in de gebieden buiten de randstad: Limburg, maar ook Groningen en Overijssel worden extra zwaar getroffen. In het bovenstaande plaatje is zichtbaar hoe het voor de regio s uitpakt. De gemeenten in de donkerrode gebieden moeten uit eigen middelen bijspringen om de loonkosten voor de huidige Wsw ers te betalen. Zij houden niets meer over voor andere mensen die hulp nodig hebben. 5. Hierbij gaan we uit van het huidige gemiddelde bedrag van per re-integratietraject voor Wajong en WWB zoals SEO dat heeft berekend. Dit zijn de kosten om de re-integratie te organiseren (begeleiding, scholing etc.). De kosten voor het verlies aan productiviteit zijn hier niet in meegerekend. Die kunnen worden opgevangen door het instrument loondispensatie. Conclusie is dat de nieuwe wet niet méér, maar juist minder mensen aan de slag helpt. Pas na een periode van circa 10 jaar zijn de kosten zover gedaald dat er weer voldoende budget over is. 8 Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen Extra investering helpt mensen aan het werk 9

6 De uitweg: een investering ter overbrugging Om toch in de buurt te komen van de door het kabinet gewenste trajecten om mensen aan de slag te helpen, is in de eerste periode (tot 2018) gemiddeld 230 miljoen euro per jaar extra nodig. In deze kabinetsperiode gaat het dus om 690 miljoen 6. Het gaat daarbij om een investering: als je mensen aan de slag helpt, bespaar je ook op uitkeringen. Daarom is er netto maar 115 miljoen euro per jaar nodig om de overgangstermijn te overbruggen 7 en de doelstelling van het kabinet te halen. Cedris heeft berekend dat met deze investering extra mensen aan de slag kunnen worden geholpen in deze kabinetsperiode. Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5 juli aangekondigd dat hij bereid is 100 miljoen euro per jaar te reserveren, als zou blijken dat de financiële kaders van de nieuwe wet ontoereikend zijn. Onze analyse toont duidelijk aan dat dit het geval is. Honderd miljoen ligt niet ver van het benodigde netto-bedrag van 115 miljoen. Cedris stelt daarom voor dit geld vanaf 2012 in te zetten. Als het kabinet in staat is vanaf 2013 in totaal 230 miljoen Ontwikkeling aantal werkplekken en trajecten (gestapelde grafiek op basis van resterend macrobudget na aftrek kosten huidige Wsw + nieuw beschut) euro per jaar te investeren, verdient het - zoals gezegd - de helft van dit bedrag terug in de vorm van bespaarde uitkeringen. Het kabinet heeft verder in de hoofdlijnennotitie aangekondigd een faciliteit in het leven te roepen, bedoeld voor herstructurering van de sector. Voor deze faciliteit is in totaal 400 miljoen euro beschikbaar voor de periode tot Dit geld mag echter alleen worden ingezet voor herstructurering van de sector, niet om mensen aan het werk te helpen. In grafiek 4 (pag. 10) is te zien wat het effect is van het extra geld. De stippellijn laat zien dat de ergste gevolgen van de bezuinigingen in de eerste periode worden gedempt : er worden substantieel meer mensen aan het werk geholpen dan in de kabinetsplannen. Werkgevers ondersteunen we alleen met voldoende geld voor begeleiding Extra geld is niet alleen van belang voor de Wsw ers, maar ook voor de werkgevers. Essentieel voor het slagen van de nieuwe wet is de medewerking van werkgevers. Zij moeten er uiteindelijk voor gaan zorgen dat de groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan de slag komt. Dat gaat niet vanzelf. Het kabinet en de sector moeten werkgevers verleiden om die stap te zetten. Uit onderzoek 8 blijkt dat werkgevers in veel gevallen best bereid zijn om mensen met een beperking aan de slag te helpen, maar dat ze zo min mogelijk rompslomp er omheen willen. Met andere woorden: we moeten het ze zo gemakkelijk mogelijk maken. Aantal werkplekken en trajecten bij kabinetsbeleid Aantal werkplekken en trajecten bij gemidd. 230 mln. extra budget p.j. Cedris vraagt zich af of het kabinet hiervoor wel voldoende instrumenten beschikbaar heeft in de Wet werken naar vermogen. Loondispensatie kan helpen, maar waar het werkgevers vooral om gaat is dat het SW-bedrijf hen de begeleiding, het risico en de administratieve rompslomp uit handen neemt 9. Daarom werken in de praktijk detacheringsconstructies zo goed: de medewerker blijft daarbij in dienst van het SW-bedrijf en de werkgever wordt ontzorgd. Het is daarom van wezenlijk belang dat er geld beschikbaar blijft voor begeleiding en advies aan werkgevers. Anders maken we werkgevers kopschuw om deze stap te zetten. Bovendien: als we door gebrek aan geld een groot aantal mensen gedurende drie tot zes jaar aan de kant laten staan, zijn ze daarna niet meer goed in staat nog aan de slag te komen. 6. Dit is het verschil tussen de kosten voor de huidige groep Wsw ers en het budget dat hiervoor straks beschikbaar is. 7. Conform het CPB wordt gerekend met een inverdieneffect van 50%. 8. Newcom Werkgeversonderzoek: Wensen en behoeften Wet werken naar vermogen, Dit blijkt uit onderzoek dat SZW heeft laten doen naar de pilot loondispensatie. Research voor Beleid, Eerste voortgangsrapportage over de pilot loondispensatie, augustus Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen Extra investering helpt mensen aan het werk 11

7 2. De lange termijn Ook structureel levert de Wet werken naar vermogen nog een aantal problemen op. De belangrijkste is dat de wachtlijst voor de vernieuwde Wsw voor beschut werk zeer fors gaat oplopen. Gemeenten zullen structureel verlies leiden op het nieuwe beschutte werk. Reden is dat beschut werk gepaard gaat met hoge kosten. Beschut werk wordt voorbehouden aan mensen die daar echt op zijn aangewezen. Terecht, maar het betekent dat het gaat om de minst productieve groep die de meeste begeleiding nodig heeft. Een kostbare voorziening dus. Bovendien staat in het coalitieakkoord dat voor deze groep een cao moet gelden. Ook dat betekent extra kosten. Onderzoeksbureau KplusV heeft berekend dat de reële kosten per plek in beschut werk in de nieuwe Wsw ten minste bedragen. Het Rijk stelt echter maar per plek beschikbaar. Bovendien moeten de mensen die nu op de wachtlijst staan, volgens het kabinet instromen volgens de voorwaarden van de huidige cao voor de Wsw. Er ontstaat daarmee een merkwaardige tegenstrijdigheid. Vanwege de hoge kosten wordt beschut werk een regeling die voor gemeenten onaantrekkelijk is om nog te organiseren. Niet alle gemeenten zullen dat dan ook blijven doen. Er zullen zelfs gemeenten zijn die hier het geld niet voor hebben. Tegelijkertijd wordt het voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt juist de aantrekkelijkste regeling, omdat deze regeling de beste arbeidsvoorwaarden kent. De voorwaarden van de regeling voor Werken naar vermogen zijn veel soberder. Er ontstaat daardoor een sterk aanzuigende werking op de regeling voor beschut werk. Als gevolg daarvan zal de druk op de wachtlijst voor beschut werk verder toenemen. Dit terwijl er straks minder plekken zijn: nog maar een derde van de uitstroom uit beschut werk, wordt gevuld met nieuwe instroom. Op dit moment 10. Er staan nu mensen op de wachtlijst. Als we ervan uitgaan dat de helft van hen uiteindelijk gebruik maakt van een plek in beschut werk, betekent dit dat het vijf jaar duurt voordat iedereen van deze groep van de wachtlijst af is. Daarbij wordt uitgegaan van een instroom in beschut werk van per jaar, conform de kabinetsplannen om de instroom in de Wsw tot 1/3 te beperken. In werkelijkheid loopt de wachttijd waarschijnlijk sterker op. In deze berekening is namelijk geen rekening gehouden met de aanzuigende werking van de regeling en het feit dat gemeenten structureel verlies lijden op de regeling, waardoor ze minder plekken zullen creëren. is er een wachtlijst van ruim mensen. En wachten mensen gemiddeld bijna 1,5 tot zo n maximaal 2,5 jaar. Omdat er straks veel minder beschutte plekken komen, duurt het na de invoering van de nieuwe wet 5 jaar voordat de huidige wachtlijst is weggewerkt. Pas daarna krijgt de nieuwe instroom een kans op een beschutte plek 10. Vooral in regio s met van oudsher veel Wsw ers, zoals Limburg en Groningen 11 zal de wachttijd daardoor sterk oplopen. De meest kwetsbare groep mensen loopt daarmee het risico niet meer aan de slag te komen. Cedris vindt dit maatschappelijk onverantwoord. De uitweg: geen verschil in arbeidsvoorwaarden De commissie-westerlaken pleitte er al voor om de mensen die straks in de nieuwe Wsw komen en de mensen die nu op de wachtlijst staan, niet onder een cao te laten vallen. Zij zouden dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als de mensen die instromen in Werken naar vermogen. Het gaat immers om mensen in vergelijkbare situaties, het uitgangspunt van de wet. Cedris sluit zich hierbij aan. Een cao voor de nieuwe regeling voor beschut werk zal altijd duurder uitpakken dan de beschikbare subsidie van het Rijk. Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor iedereen vermindert ook de aanzuigende werking van de nieuwe Wsw. De druk op de wachtlijst neem daarmee af. Daarnaast pleit Cedris ervoor de mensen die nu op de wachtlijst staan, opnieuw te keuren volgens de nieuwe criteria van de Wet werken naar vermogen. Dit betekent dat nog maar een derde van de mensen van de wachtlijst zal instromen in beschut werk. De rest gaat vallen onder Werken naar vermogen. Dat vermindert de druk op de wachtlijsten op twee manieren. Beschut werk wordt minder duur, waardoor meer gemeenten dit in stand kunnen houden. Dat is positief voor de doorstroming op de wachtlijst. Bovendien vervalt de aanzuigende werking van de regeling voor beschut werk. Ook dat vermindert de druk op de wachtlijst. Gevolg is dat mensen die beschut werk nodig hebben meer kans maken op een plek. 11. Hier zijn de afgelopen jaren wegens herverdeling al minder plekken toegekend. 12 Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen Extra investering helpt mensen aan het werk 13

8 In het kort: waar pleit Cedris voor? Op de korte termijn: om de kabinetsdoelstelling te halen meer mensen aan de slag te helpen, is in de overgangsfase een tijdelijke investering nodig. Het gaat om 230 miljoen per jaar, dat door de besparingen op de uitkeringen voor de helft wordt terugverdiend. Per saldo is dus een bedrag nodig van 115 miljoen per jaar. Dit sluit aan bij het bedrag van 100 miljoen euro dat al door minister Donner is gereserveerd. Met dit geld kunnen deze kabinetsperiode mensen extra aan het werk worden geholpen. Op de lange termijn: de mensen op de wachtlijst en de mensen die straks instromen in de nieuwe Wsw moeten gaan vallen onder het nieuwe regime van Werken naar vermogen. Zij kunnen daarmee geen beroep doen op een relatief dure cao. Dit vermindert de aanzuigende werking van de nieuwe Wsw en het wordt voor gemeenten aantrekkelijker om beschut werk voort te zetten en te moderniseren. Daardoor hebben de mensen die daarop zijn aangewezen meer kans op een beschutte werkplek. Tot slot Op voorwaarde dat er een reële overgangstermijn komt, ziet de sector veel kansen in de nieuwe Wet werken naar vermogen. Het past in de transitie die al in gang is gezet van binnen naar buiten. De nieuwe rol van de SW-bedrijven is daarmee vooral een bemiddelaarsrol: de juiste persoon bij de juiste werkgever. Dat is waar SW-bedrijven zich voor willen inzetten en dat is ook wat de Wet werken naar vermogen beoogt. We hopen dat we elkaar hierin kunnen vinden. Bronnen: - Wsw-statistiek 2010, juli 2011, Research voor Beleid - Op afstand van de arbeidsmarkt, april Rapport in het kader van de brede heroverwegingen, werkgroep 9 - Inspelen op de Wet werken naar vermogen, mei 2011, KplusV - Statline CBS - Kosten en resultaten van reïntegratie, juni SEO economisch onderzoek Dit is een uitgave van Cedris, december 2011 Cedris is de brancheorganisatie van 93 sociale werkvoorzieningsbedrijven. SW-bedrijven ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Op een beschutte werkplek, maar bij voorkeur bij een gewone werkgever. SW-bedrijven hebben ervaring met de doelgroep, kennen de regionale arbeidsmarkt en hebben de expertise om een goede match te maken met werkgevers. Ze kunnen werkgevers alle administratieve rompslomp, risico s en begeleiding uit handen nemen. SW-bedrijven zijn daarom een belangrijke partner voor de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen. - Brief Staatssecretaris De Krom aan de Tweede Kamer d.d. 27 mei Werkgeversonderzoek: Wensen en behoeften Wet werken naar vermogen, juni Newcom - Van deelnemer naar werknemer. Eerste voortgangsrapportage over de pilot loondispensatie, september 2011 Research voor Beleid. Tekst en redactie: Cedris Ontwerp: Vormix, Maarssen Druk: Stimio Communicatie & Presentatie, Tiel 14 Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen

9

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen SW-bedrijven als banenmakelaar 400.000 mensen hebben een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten

Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten 26 januari 2015 Auteur: drs. G. Reezigt DE WSW SUBSIDIE: VAN MELKKOE TOT MOLENSTEEN Het is zover: de langverwachte Participatiewet is 1 januari

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie

Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Factsheet Participatiewet en Pensioenfonds Werk en (re) Integratie Inleiding Het Pensioenfonds voor Werk en (re) Integratie (het PWRI) is een bedrijfstakpensioenfonds dat sinds 1990 het pensioen verzorgt

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Presentatie. en specifiek

Presentatie. en specifiek Presentatie Ontwikkeling Werk & Inkomen en specifiek Wet Werken Naar Vermogen T.b.v. raadsthemabijeenkomst 2011 Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Belangrijkste punten op gebied van werk en inkomen (vooral

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw vanaf februari (concept)

Arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw vanaf februari (concept) Arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw vanaf februari 2011 (concept) Kamer Gesubsidieerde Arbeid van het College voor Arbeidszaken van de VNG Januari 2011 1. Inleiding De sociale werkvoorziening staat aan de vooravond

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel de uitkering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 578 Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

Financiële effecten van de Participatiewet

Financiële effecten van de Participatiewet Financiële effecten van de Participatiewet Utrecht, 5 december 2012 Martin Heekelaar E: m.heekelaar@berenschot.nl M: 06-23152767 1 Wet werken naar vermogen wordt Participatiewet Invoering op 1 januari

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Samenvatting 1. Jongeren met problemen

Samenvatting 1. Jongeren met problemen Samenvatting De uitdagingen waar onze samenleving in de komende jaren voor staat, zijn substantieel. Uitdaging op terrein van het herschikken van de overheidsfinanciën, maar ook als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW-populatie, een dalend subsidiebedrag en een forse opgave om de verwachte

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

GEMEENTE ÖËNHËLDER lngeitomen_. 3 MAART 2015

GEMEENTE ÖËNHËLDER lngeitomen_. 3 MAART 2015 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Info Den Helder - Lbr. 15/016 - Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening Van: VNG Aan: VNG Datum: Woensdag 18 Maart 2015

Nadere informatie

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Welkom Wet werken naar vermogen Herstructureringsplan sociale werkvoorziening Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Ergon Wet werken naar vermogen (1) één doel: meer mensen aan het werk, uitgaven terugdringen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart.

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart. 1 Toespraak DG Hilgersom namens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres De koers van de toekomst op 1 december 2011 bij de Atlant Groep in Helmond. Dames en heren,

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN. 4.1 Algemene doelstelling

BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN. 4.1 Algemene doelstelling BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN 4.1 Algemene doelstelling Het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, door hen op zo kort mogelijke

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid

Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid P&L/5 SZW, 29 april 2010 Subwerkgroep Pensioenopbouw & Loondispensatie van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid Achtergrondinformatie bij de adviesaanvraag van de minister van SZW aan

Nadere informatie

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Inhoud 1. Macrobudget gebundelde uitkering 2. Verdeelmodel gebundelde uitkering 3. Participatiemiddelen 4. LKS, LIV en mobiliteitsbonus 2 Macrobudget

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Factsheet februari 2012

Factsheet februari 2012 Factsheet februari 2012 Wet Werken naar Vermogen en het effect op de pensioenen van werknemers in de Sociale Werkvoorziening Effecten Het Regeerakkoord heeft geleid tot een uitwerking op hoofdlijnen van

Nadere informatie

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.23 Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 bronnen www.uwv.nl/zakelijk/gemeenten, d.d. oktober 2011 In 2013 gaat waarschijnlijk de Wet werken naar

Nadere informatie

Advies. Pilot Loonkostendispensatie

Advies. Pilot Loonkostendispensatie Advies Pilot Loonkostendispensatie Wsw-raad Rotterdam januari 2011 1 Leden Wsw-raad Rotterdam Dhr. M. Slootweg (voorzitter) Dhr. R. Palmars (secretaris) Mevr. M.A. Ringeling (penningmeester) Dhr. R.M.H.

Nadere informatie

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid!

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De maatschappij en overheid veranderen. De kern van de verandering is de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Op verzoek van de Tweede Kamer

Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Op verzoek van de Tweede Kamer CPB Notitie 14 maart 2012 Notitie voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Op verzoek van de Tweede Kamer. CPB Notitie Aan: Tweede Kamer Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota CAO Wsw uw kenmerk

Nadere informatie

Datum vergadering: 3 april 2012 Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Datum vergadering: 3 april 2012 Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw RAADSCOMMISSIE Nummer: Datum vergadering: 3 april 2012 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Conceptbesluit: Instemmen met bijgaand herstructureringsplan uitvoering Wsw gemeente Steenwijkerland

Nadere informatie

CPB Notitie. 1 Inleiding. Datum : 18 augustus 2009 Aan : Stef Blok (VVD)

CPB Notitie. 1 Inleiding. Datum : 18 augustus 2009 Aan : Stef Blok (VVD) CPB Notitie Datum : 18 augustus 2009 Aan : Stef Blok (VVD) Technische Budgettaire doorrekening effect van het samenvoeging WWB, Wajong en WSW 1 Inleiding De VVD heeft het CPB verzocht om een budgettaire

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Vereniging van Nederlandse Gemeenten DGBK mw. A. Jorritsma-Lebbink Bestuur ' Democratie en _. -,_ -,,- Financiën - Project Postbus

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente Aan Cc - Van Paul Schenderling; Martin Heekelaar Datum 16 juli 2013 Betreft Maatwerkrapport WWB in 1.1 Woord vooraf Dit document is een geanonimiseerd voorbeeld van een beknopt maatwerkrapport dat Berenschot

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Tijdens de VGG Algemene Ledenvergadering in Hoogezand op 20 april jl. is afgesproken dat de VNG en de VGG op het onderdeel

Nadere informatie

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren November 2015 Auteur: H. Kerkdijk MMO Transitie Wsw BWR gemeente Haren 1 Inhoud 1. Actuele situatie... 3 1.1. Liquidatie GR BWR... 3 1.2. Harense Wsw medewerkers... 3

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie