ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP

2 Artikel 1 Signalen: Signaal aanbieder: Systemshop: Abonnementsfee: Definities digitale aanvraag van signaal aanbieder voor het inleggen van een (effecten) order, welke volledig geautomatiseerd en onmiddellijk en zonder vertraging wordt uitgevoerd in een handelssysteem. aanbieder die volgens een vooraf bepaalde methode signalen afgeeft en waarvoor Cliënt via de Systemshop een abonnement heeft afgesloten. technische voorziening die het mogelijk maakt om abonnementen af te sluiten om signalen te volgen en de signalen geautomatiseerd om te zetten in (effecten)orders. prijs die Cliënt betaalt voor een abonnement. De gehele abonnementsfee dient bij het aangaan van het abonnement te worden voldaan. Trading permission: handelsbevoegdheid welke aangevraagd wordt voor de effectenrekening van Cliënt en welke benodigd is om te handelen in bepaalde financiële producten. Artikel 2 Dienstverlening 1. Cliënt sluit een abonnement af met Today s om signalen van een signaalaanbieder naar keuze te ontvangen. 2. Today s faciliteert de ten uitvoerlegging van (effecten) orders zoals die worden aangevraagd door signalen. Artikel 3 Geen garantie m.b.t. signaalaanbieder Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat opname van een signaalaanbieder in de Systemshop geen waardeoordeel en/of garantie van Today s met betrekking tot de kwaliteit en/of wenselijkheid van de methode en signalen van signaalaanbieder is. Artikel 4 Geen garantie m.b.t. frequentie van signalen 1. Today s biedt geen enkele garantie met betrekking tot de frequentie waarin signalen worden afgegeven. 2. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat een afgegeven signaal een (effecten) order tot gevolg heeft, waarvoor transactie kosten in rekening worden gebracht. Een hoge frequentie van signalen heeft hoge transactie kosten tot gevolg. Algemene voorwaarden Systemshop 1

3 Artikel 5 Verantwoordelijkheid Cliënt 1. Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuze met betrekking tot de abonnementen, welke worden aangegaan. Geen enkele uiting van of via Today s kan of mag worden opgevat als een aanbeveling voor een abonnement van een signaalaanbieder. 2. Cliënt is verantwoordelijk voor de toetsing van een methode, waar een abonnement voor wordt aangegaan, aan zijn beleggersprofiel, waaronder uitdrukkelijk begrepen doelstellingen en risicoprofiel. 3. Cliënt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde trading permissions op zijn effectenrekening. Wanneer Cliënt een benodigde trading permission niet heeft aangevraagd dan zal een signaal dat betrekking heeft op een dergelijk financieel product niet uitgevoerd worden. 4. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij op een effectenrekening op basis van execution-only dienstverlening handelt. Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn portefeuille. Artikel 6 Aangaan abonnement 1. Cliënt gaat een abonnement voor het volgen van signalen aan op het online platform van de Systemshop. 2. Een abonnement gaat niet in voordat de gehele abonnementsfee door Cliënt is voldaan. Artikel 7 Beëindiging abonnement 1. Een abonnement kan te allen tijde worden beëindigd door Cliënt. Beëindiging door Cliënt doet geen recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsfees ontstaan. 2. Today s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een lopend abonnement te beëindigen in het geval dat: a. de signalen om welke reden dan ook niet meer afgegeven kunnen worden; en/of b. dit in het belang van Cliënt wordt geacht; en/of c. hiertoe een verplichting op grond van een wettelijk voorschrift ontstaat en/of vanwege een bevel van een daartoe bevoegde autoriteit. 3. Beëindiging door Today s doet het recht op restitutie naar rato van de abonnementsfee ontstaan. Algemene voorwaarden Systemshop 2

4 Artikel 7 Restitutie 1. Restitutie geschiedt naar rato. De abonnementsfee wordt gerestitueerd voor iedere dag dat het abonnement niet-uitgediend is. De dag van beëindiging geldt als nietuitgediend. 2. Restitutie geschiedt binnen 30 dagen na beëindiging van het abonnement door Today s. Artikel 8 Abonnementsfees 1. De geldende abonnementsfees worden altijd in de Systemshop gecommuniceerd en gelden voor de gehele duur van het abonnement. 2. Abonnementsfees van lopende abonnementen kunnen niet gedurende de looptijd van het abonnement worden aangepast. 3. Today s behoudt zich het recht voor om abonnementsfees aan te passen. Aangepaste abonnementsfees gelden per ingangsdatum van een nieuwe abonnementsperiode. Artikel 9 Stopzetten systemen 1. Cliënt dient via de Systemshop een systeem te deactiveren om signalen gedurende een bepaalde periode niet om te zetten in (effecten) orders. 2. Cliënt dient via de Systemshop een systeem te verwijderen om de omzetting van signalen in (effecten) orders definitief te beëindigen. 3. De abonnementsperiode blijft doorlopen wanneer Cliënt een systeem tijdelijk deactiveert. Today s restitueert bij deactivatie door cliënt geen abonnementsfee. 4. De abonnementsperiode wordt voortijds beëindigd wanneer Cliënt een systeem verwijdert. Today s restitueert bij verwijdering door client geen abonnementsfee. Artikel 10 Sluiten posities 1. Cliënt dient posities voortijdig te sluiten indien hij dit wenselijk acht. Voortijdige sluiting van posities leidt nadrukkelijk niet tot deactivatie/ verwijdering van een systeem. 2. Cliënt dient posities te allen tijde via de Systemshop te beëindigen. Beëindiging van posities via andere kanalen kan mogelijkerwijs tot systeemfouten leiden. 3. Cliënt wordt er nadrukkelijk op gewezen dat alle posities, die verband houden met een systeem dat wordt gedeactiveerd of verwijdert, worden gesloten. Algemene voorwaarden Systemshop 3

5 4. Cliënt wordt nadrukkelijk op gewezen dat alle posities, die verband houden met een abonnement dat beëindigd wordt, worden gesloten. Artikel 11 Cliëntgegevens 1. Cliënt wordt er nadrukkelijk op gewezen dat Today s de persoonsgegevens van Cliënt overlegt aan signaal aanbieder. 2. Signaal aanbieder is gehouden de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelstellingen te gebruiken: a. informeren over de methode van de signaalaanbieder; en/of b. informeren over de rendementen en verliezen; en/of c. informeren over andere zaken die direct betrekking hebben op de signalen en/of methode van signaalaanbieder. 3. Het is signaal aanbieder niet toegestaan om de persoonsgegevens aan derden te verstrekken en/of te verkopen. 4. Today s gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend omwille van de verbetering van de dienstverlening en ter afwikkeling van de abonnementen. Artikel 12 Aansprakelijkheid 1. Today s sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, vervolgschade, gederfde winst en/of verlies. 2. Today s sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met of voortvloeit uit: a. de ten uitvoerlegging van (effecten)orders; en/of b. door signaalaanbieder afgegeven signalen; en/of c. beëindiging van een abonnement; en/of d. technisch falen; en/of e. onrechtmatig en/of foutief gebruik van de Systemshop door Cliënt; en/of f. onrechtmatig en/of foutief gebruik van de Systemshop door derden, die zich toegang tot de Systemshop verschaft hebben. 3. Today s sluit iedere aansprakelijkheid uit voor andere schade welke verband houdt met de Systemshop, tenzij en voor zover vast komt te staan dat de schade een direct gevolg is van grove schuld of opzet van Today s. Artikel 13 Elektronische communicatie Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald communiceert Today s slechts langs elektronische weg met Cliënt. Algemene voorwaarden Systemshop 4

6 Artikel 14 Bewijs 1. Cliënt wordt er op gewezen dat alle communicatie met Today s kan worden vastgelegd op een informatiedrager. 2. In geschillen zullen de vastgelegde gegevens op de informatiedrager en alles wat is vastgelegd in de administratie van Today s tot bewijs dienen. Artikel 15 Klachten 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van het abonnement en de signalen worden aan Today s gericht. 2. Klachten met betrekking tot de signalen of signaalaanbieder worden via Today s aan de signaalaanbieder gericht. Today s zal deze klachten bespreken met de signaalaanbieder en de antwoorden communiceren met cliënt. Artikel 16 Algemene voorwaarden 1. Cliënt gaat akkoord met deze algemene voorwaarden door het aangaan van een abonnement voor de doorgifte van signalen van een signaalaanbieder. 2. Today s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en zal altijd de geldende voorwaarden plaatsen op de website. Artikel 17 Toepasselijk recht 1. De abonnementsovereenkomst tussen Cliënt en Today s wordt beheerst door Nederlands recht. 2. De plaats van uitvoering is Amsterdam en derhalve komt de exclusieve gerechtelijke bevoegdheid wat betreft geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst toe aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Algemene voorwaarden Systemshop 5

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Veelgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten is noodzakelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afosto

Algemene voorwaarden Afosto Algemene voorwaarden versie: 1 september 2014 Pagina 1 van 8 Algemene voorwaarden Artikel 1 geeft uitleg over de gebruikte begrippen in deze algemene voorwaarden. Artikel 2 regelt waarop en hoe deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InDiv Solutions

Algemene Voorwaarden InDiv Solutions Algemene Voorwaarden InDiv Solutions Dit document bevat de algemene verkoopvoorwaarden van InDiv Solutions te Emmen, hierna te noemen InDiv. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door InDiv afgegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V.

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. Algemene Voorwaarden Premiums 1. Definities 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. 1.2. Premiums: Premiums.mobi B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Optifact Communicatie Service gevestigd en kantoorhoudende te Ten Post

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Optifact Communicatie Service gevestigd en kantoorhoudende te Ten Post Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Optifact Communicatie Service gevestigd en kantoorhoudende te Ten Post Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Optifact

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen Geldig vanaf 1november 2007 Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 1.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Basis Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden

Nadere informatie

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder:

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder: Bijlage G bij de Algemene Voorwaarden van Emergion BV te Rotterdam, bevattende de specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden voor het (laten) plaatsen van vermeldingen en advertenties op Outplacementbureaus.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van 2BHIP reclame & ontwerpstudio. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 2BHIP

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D I R E C T W E B S I T E S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D I R E C T W E B S I T E S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D I R E C T W E B S I T E S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Direct Web: Direct Web Sites, onderdeel van Red Center, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1 november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1 november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen Geldig vanaf 1 november 2007 Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 1.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Besolution: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55621643. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Besolution een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 3 Algemene voorwaarden woensdag 8 juni. Unwind Creative Technology. Stationsplein 28, 1382 AD Weesp

Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 3 Algemene voorwaarden woensdag 8 juni. Unwind Creative Technology. Stationsplein 28, 1382 AD Weesp Unwind Creative Technology Stationsplein 28, 1382 AD Weesp T: E: I: BANK: BTW: KvK: +31 (0) 35 711 03 76 info@unwind.nl www.unwind.nl ABN AMRO 50 81 10 300 NL1702.54.847.B01 320.85.630 Pagina 1 van 3 woensdag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie