INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM"

Transcriptie

1 INVENTARISATIE MAATWERKREGELING CHRONISCH ZIEKEN GEMEENTE HATTEM

2 Inventarisatie maatwerkregeling chronisch zieken gemeente Hattem Colofon Opdrachtgever Gemeente Hattem Datum Maart 2015 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Harry Piepers KWIZ Stavangerweg JC Groningen Uitgave Deze publicatie is een uitgave van KWIZ B.V.. Het overnemen van cijfers en / of teksten is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande toestemming van KWIZ B.V..

3 Inhoudsopgave Inleiding Huidig gebruik Wtcg in Hattem Huidig gebruik Wtcg in Hattem Indicatief budget Hattem Uitgangspunten gemeentelijke maatwerkregeling Uitvoeringsopties maatwerkregeling Bepaling omvang potentiële gebruikersgroep Bepaling inkomensverdeling potentiële gebruikersgroep Uitvoeringsscenario s maatwerkregeling Uitvoering via bijzondere bijstand Uitvoering vanuit de Wmo Uitvoering via zorgverzekering

4 Inleiding De gemeente Hattem bezig met het ontwikkelen van beleidsscenario s om een nieuwe gemeentelijke maatwerkregeling chronisch zieken en gehandicapten in te voeren. Deze regeling vervangt de huidige regeling voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Om de uitvoering van deze regeling op lokaal niveau mogelijk te maken worden extra middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Deze middelen zijn echter dusdanig beperkt dat het voor de hand ligt om een vorm van een inkomensafhankelijke regeling in te voeren. De gemeente Hattem heeft KWIZ gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een voor burgers laagdrempelige regeling in te voeren. Kaders van de opdracht Voor wat betreft de vormgeving van deze nieuwe voorziening heeft de gemeente de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd: een uitvoeringssystematiek waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk zijn; de middelen moeten terecht komen bij de groep chronisch zieken (met lage inkomens) die het ook echt nodig hebben; de regeling wordt uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare financiële kaders. Opzet van het onderzoek Bij dit onderzoek is gebruikgemaakt van registratiegegevens van het CAK over de huidige gebruikersgroep van de Wtcg. Deze gegevens zijn aangevuld met de huidige groep gebruikers van individuele Wmo-voorzieningen en met recent beschikbaar gekomen informatie over de extra klantgroepen die in het jaar 2015 overkomen naar het gemeentelijke domein vanuit de huidige AWBZ wetgeving. Met behulp van deze gecombineerde informatie is vastgesteld welk deel van huidige gebruikersgroep van de regeling al bekend is bij de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. De inkomensverhoudingen in de doelgroep zijn vastgesteld met behulp van informatie die het CAK gebruikt om de hoogte van de eigen bijdragen vast te stellen. Daarbij gaat het om verzamelinkomens van de Belastingdienst over het meest recente jaar. Met behulp van deze gecombineerde informatie is vervolgens de prognose over het gebruik en de kosten van de regeling opgesteld. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk brengen we het huidige gebruik van de Wtcg in beeld. In het tweede hoofdstuk gaan we nader in op de uitgangspunten en kaders van de nieuwe maatwerkregeling voor chronisch zieken. Ook geven we de inkomensverdeling van de nieuwe doelgroep weer. In hoofdstuk drie werken we een aantal scenario s uit voor de uitvoering. 2

5 1. Huidig gebruik Wtcg in Hattem In dit inleidende hoofdstuk beschrijven we de huidige regelgeving voor chronisch zieken en gehandicapten en geven we de financiële gevolgen weer die de afschaffing van deze regeling heeft voor de inwoners van de gemeente Hattem Huidig gebruik Wtcg in Hattem De hoogte van de huidige tegemoetkoming Wtcg is afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en de mate van zorggebruik. Is een cliënt jonger dan 65 jaar, dan is de lage tegemoetkoming voor cliënten die geen of weinig kosten specificeren 296, - per jaar. Als er aantoonbaar hoge kosten zijn bedraagt de jaarlijkse tegemoetkoming 494, -. Cliënten van 65 jaar en ouder ontvangen jaarlijks forfaitair een bedrag van 148, - bij geen of weinig kosten of een bedrag van 346, - als er aantoonbaar hoge kosten zijn. De regeling werd met terugwerkende kracht jaarlijks uitbetaald. Het afschaffen van de algemene tegemoetkoming heeft dus tot gevolg dat eind 2014 voor het laatst de tegemoetkoming over het jaar 2013 wordt verstrekt. Onderstaand geven we het gebruik van de Wtcg in het jaar 2013 weer. Tabel Gebruik Wtcg in Hattem in 2013 Inkomenscategorie Hoog Laag Totaal in euro s <65 jaar > 65 jaar < 65 jaar > 65 jaar tot maximaal meer dan Totaal Verstrekt bedrag Bron: CAK In totaal hebben personen in het jaar 2013 een uitkering in het kader van de Wtcg ontvangen. Met elkaar ging het om een bedrag van , -. Gemiddeld is dit een bedrag van 255, - per persoon Indicatief budget Hattem 2015 Op basis van de mate van gebruik in het jaar 2013 enerzijds en de landelijke korting van 65 procent anderzijds gaan we er van uit dat het budget voor het jaar 2015 rond de , - ligt. Overigens wordt pas in de meicirculaire van 2015 het definitieve bedrag per gemeente bekend gemaakt. 3

6 2. Uitgangspunten gemeentelijke maatwerkregeling De belangrijkste doelstelling voor een nieuwe maatwerkregeling chronisch zieken is het bestrijden van meerkosten bij ziekte. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de verschillende mogelijkheden die er zijn om de nieuwe regeling vorm te geven Uitvoeringsopties maatwerkregeling Onderstaand zetten we de belangrijkste uitgangspunten voor de vormgeving van de nieuwe regeling op een rij. Hoe wordt het begrip chronisch ziek geoperationaliseerd? Op dit punt gaat het in eerste instantie om het criterium chronisch ziek. Daarbij zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om via een medische keuring individueel vast te stellen of iemand chronisch ziek en of gehandicapt is. En vervolgens voor een aantal jaren het recht op verstrekkingen toe te kennen. Nadeel van deze methode is dat deze zeer arbeidsintensief is en hoge uitvoeringskosten met zich meebrengt. Ook kan de omvang van de jaarlijkse doelgroep op die manier nooit exact worden geraamd. Alternatief is het hanteren van een algemeen criterium. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om iedereen die een indicatie voor Wmo- of AWBZ-zorg kan overleggen tot de doelgroep te rekenen. Deze methode is simpel maar kan er ook toe leiden dat niet in alle gevallen iemand tot de feitelijke doelgroep behoort. De keuze voor verstrekking op grond van een indicatie maakt het ook mogelijk om omvang van de jaarlijkse doelgroep zeer nauwkeurig te bepalen. Vergoeding daadwerkelijke kosten of een forfaitaire vergoeding? Wanneer feitelijke kosten vergoed worden is altijd sprake van een individuele verstrekking die hoge uitvoeringskosten met zich meebrengt. Het enige voordeel van deze werkwijze is wel dat alle extra kosten (tot een bepaalde bovengrens) vergoed worden. Bij een forfaitaire vergoeding zijn de uitvoeringskosten zeer laag maar worden niet altijd alle feitelijk gemaakte extra kosten vergoed. Wordt de nieuwe regeling inkomensafhankelijk of niet? Deze vraag is in feite al beantwoord door het budget dat beschikbaar komt voor deze voorziening. Inkomenstoetsing is onontbeerlijk om deze regeling binnen de beschikbare financiële kaders uit te voeren. Daarbij zijn er op hoofdlijnen twee mogelijkheden. Om te beginnen is dit een toetsing op basis van het actuele inkomen en eventueel ook vermogen. Deze vorm van toetsing brengt veel extra uitvoeringswerkzaamheden met zich mee. Een alternatief is het toetsen op basis van het verzamelinkomen van het voorafgaande jaar c.q. de belastingaanslag net als onder de oude regeling het geval was. Deze regeling is weinig arbeidsintensief maar kent wel ruime vermogensgrenzen ( , - per belastingplichtige). 4

7 De volgende tabel geeft de gevolgen van de keuze voor een bepaalde uitvoeringsvariant op een aantal gebieden weer. Tabel Uitvoeringsopties maatwerkregeling chronisch zieken Opties Typologie Kosten Wmo Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Wmo Collectieve zorgverzekering Directe kosten, normbedrag Directe kosten, normbedrag Directe kosten, werkelijke kosten Forfaitair, normbedrag Directe kosten, werkelijke kosten Bekend Kosten uitvoering Administratieve lasten klant Nee Hoog Middel Nee Hoog Middel Nee Midden Hoog Ja Laag Laag Ja Laag Hoog Kosten bekend Hier gaat het om de vraag of de omvang van de doelgroep op voorhand is vast te stellen waardoor ook de financiële kaders helder zijn. Bij een aantal opties is dit niet het geval. De reden hiervoor is vooral de specificatie van de criteria: welke specifieke meerkosten komen in aanmerking voor financiële compensatie. Wanneer in de nieuwe regeling uitsluitend objectief vast te stellen criteria worden opgenomen (zoals een inkomensgrens en/ of gebruik maken van een of meerdere specifieke voorzieningen) is de doelgroep wel vooraf te bepalen. Kosten uitvoering De uitvoeringskosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid tijd die het kost om het recht op deze voorziening vast te stellen. Naarmate er meer eisen worden gesteld stijgen ook de kosten. Indien er gekozen wordt voor een normbedrag op basis van aannemelijke kosten dient vastgesteld te worden of de cliënt hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor is een indicatiestelling nodig en dit zorgt voor relatief hoge uitvoeringskosten. Bij vergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten dient de cliënt rekeningen te overleggen en kan de gemeente de aanvraag verder zelf afhandelen. De kosten worden dan op middel ingeschaald. Administratieve lasten cliënt De administratieve lasten van de cliënt hangen af van de mate van inspanning die de cliënt moet verrichten om de vergoeding van de kosten te krijgen. Een uitgebreide procedure met indicatiestelling en/ of een uitgebreid aanvraagformulier levert aanzienlijk meer administratieve lasten op dan een forfaitaire toekenning Bepaling omvang potentiële gebruikersgroep Om de uitvoeringskosten voor de regeling zo laag mogelijk te houden is het noodzakelijk om het begrip chronisch ziek en gehandicapt op een zo eenvoudig mogelijke wijze te operationaliseren. Grondslag hiervoor is zijn de indicaties voor Wmo-verstrekkingen evenals ook de indicaties voor AWBZ-verstrekkingen die door het CIZ 1 worden afgegeven. Berekening doelgroep chronisch zieken Op 1 januari 2014 hadden in totaal 555 personen in de gemeente Hattem een lopende AWBZindicatie. Daarnaast is er een groep van 499 burgers die op 31 december 2014 een actuele Wmoindicatie hebben. Omdat personen zowel een AWBZ-indicatie als ook een Wmo-indicatie kunnen hebben is de feitelijke doelgroep kleiner. 1 De gegevens betreffende het toale aantal AWBZ geindiceerden zijn afkomstig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. 5

8 Om te achterhalen hoe groot de unieke gebruikersgroep zorg-geïndiceerden is, is een bestandsvergelijking op (deel) gegevens van het CAK en de gemeentelijke Wmo registratiegegevens uitgevoerd. Op basis van deze vergelijking kunnen we concluderen dat de unieke gebruikersgroep geïndiceerden in de gemeente Hattem jaarlijks uit 911 personen bestaat. Dit aantal van 911 personen gebruiken we in deze rapportage als grondslag voor de doelgroep berekening. Verschil oude klantgroep De nieuwe definitie van chronisch zieken die de doelgroep op een andere manier afbakent dan voorheen heeft dus tot gevolg dat er 538 personen die wel een Wtcg-vergoeding kregen, niet meer in aanmerking komen voor de nieuwe maatwerkregeling. Deze 538 personen worden binnen de nieuwe maatwerkregeling niet als chronisch ziek aangemerkt omdat zij geen Wmo- of AWBZ-indicatie hebben. Een criterium dat in de huidige Wtcg niet van belang is. Voor zowel de oude klantgroep van personen als de nieuwe klantgroep van 911 personen geldt dat hun inkomen niet van belang is om als chronisch ziek aangemerkt te worden. Ook mensen met een hoger inkomen vallen onder deze klantgroepen Bepaling inkomensverdeling potentiële gebruikersgroep Naast een definitie van chronisch zieken, is ook een inkomenscriterium noodzakelijk om de regeling binnen de financiële kaders uit te kunnen voeren. In de uitvoering zijn twee keuzes mogelijk: verstrekken op grond van actueel inkomen of op basis van het verzamelinkomen. Voor de uitvoeringsopties vanuit de bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering gaan we uit van verstrekking op grond van het actuele inkomen. Op deze manier kunnen we aansluiten bij de bijstandsnormen. Naast inkomenstoetsing moet er daarbij ook worden getoetst op vermogen. De gegevens die we hebben ontvangen van het CAK sluiten hier niet volledig op aan. De WWB hanteert lagere vermogensgrenzen dan het CAK. Het CAK gaat uit van het verzamelinkomen met daar bovenop acht procent vermogen 2. De uitvoeringsoptie via de Wmo hanteert dit verzamelinkomen. Onderstaande tabel laat de inkomensverdeling van de potentiële gebruikersgroep zien, omgezet naar de inkomensgrenzen van de WWB. Tabel Doelgroep op basis van WWB-grenzen Inkomensgrens Aantal 65 - Aantal 65+ Totaal Aandeel 110% bijstandsnorm % 120% bijstandsnorm % 130% bijstandsnorm % 140% bijstandsnorm % 150% bijstandsnorm % >150% bijstandsnorm % Totaal % Ruin 19 procent van de nieuwe doelgroep chronisch zieken heeft een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm en bijna 25 procent heeft een inkomen tot 120 procent Wsm. In getal hebben 176 personen een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm, 224 personen een inkomen tot 120 procent en 272 inwoners een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm. 2 Voor het verzamelinkomen wordt al 4 procent van de grondslag sparen en beleggen meegeteld. Over deze 4 procent wordt inkomstenbelasting betaald. Voor het bijdrageplichtig inkomen dat het CAK hanteert wordt er nog 8 procent van de grondslag sparen en beleggen opgeteld bij het verzamelinkomen (bron: CAK). 6

9 De volgende tabel geeft de doelgroep weer op basis van het verzamelinkomen zoals het CAK dit hanteert. Tabel Doelgroep op basis van verzamelinkomen CAK Inkomensgrens 3 Aantal 65 - Aantal 65+ Totaal Aandeel 110% % 120% % 130% % 140% % >140% % Totaal % Van de nieuwe doelgroep hebben 302 inwoners een inkomen tot maximaal 120 procent van het voor de betreffende persoon geldende verzamelinkomen. Dit betreft een derde deel van alle Wmo- en AWBZ-geïndiceerde personen in de gemeente. 3 Op basis van de door het CAK gehanteerde inkomensnormen in

10 3. Uitvoeringsscenario s maatwerkregeling In dit hoofdstuk worden drie alternatieven doorgerekend waarbinnen de regeling vorm kan krijgen. Om te beginnen is het mogelijk om deze via de bijzondere bijstand te verstrekken. Een tweede mogelijkheid is verstrekking via de Wmo; hiervoor wordt de huidige wetgeving aangepast. Het derde alternatief is uitbreiding van de gemeentelijke zorgverzekering Uitvoering via bijzondere bijstand Uitvoering via de bijzondere bijstand leidt per definitie tot maatwerk, omdat elke vraag individueel wordt afgehandeld. De uitvoeringskosten voor dergelijke aanvragen zijn altijd hoog. De huidige inkomensgrens voor de bijzondere bijstand ligt in Hattem op 120 procent Wsm. Van de doelgroep chronisch zieken hebben 224 personen een inkomen tot 120 procent Wsm. We kunnen niet van te voren aangeven hoe groot de groep zal zijn die daadwerkelijk een aanvraag bijzondere bijstand zal doen. Dit omdat de drempel om een aanvraag te doen voor bijzondere bijstand hoger is dan die voor de Wtcg. Ook kunnen we de extra kosten die chronisch zieken en gehandicapten maken niet van tevoren met zekerheid vaststellen. Voorbeeldberekening kosten vergoeding via de bijzondere bijstand tot 120 procent Wsm 224 personen van de nieuwe doelgroep hebben een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm; uitvoeringskosten voor een aanvraag bijzondere bijstand van 4 werkuren (kosten: 230,- ); uitgaande van maximaal gebruik; uitgaande van geen draagkracht tot 120 procent van de bijstandsnorm. Op basis van deze gegevens zijn de jaarlijkse uitvoeringskosten voor vergoeding vanuit de bijzondere bijstand voor huishoudens tot met inkomens tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm ,-. Blijft er nog , - over en dat betekent dat er per persoon jaarlijks een bedrag van 348, - kan worden uitgekeerd. Afweging Het scenario individuele bijzondere bijstand als zelfstandige oplossing ter vervanging van de Wtcg voldoet aan de eis dat het daadwerkelijke meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten vergoed. Een groot nadeel van uitvoering via deze variant zijn de zeer hoge uitvoeringskosten Uitvoering vanuit de Wmo Voor uitvoering vanuit de Wmo gaan we uit van het verzamelinkomen van de potentiële gebruikersgroep. Van deze doelgroep hebben 302 personen een inkomen tot maximaal 120 procent van het voor de betreffende persoon geldende verzamelinkomen. Voorbeeldberekening kosten forfaitaire vergoeding vanuit de Wmo tot 120 procent verzamelinkomen (CAK grens) er zijn 302 klanten met een inkomen tot maximaal 120 procent CAK verzamelinkomen; uitgaande dat iedereen met een inkomen tot 120 procent CAK verzamelinkomen recht heeft op volledige vergoeding; uitgaande van een gemiddelde vergoeding van 255, -; uitgaande van maximaal gebruik; uitvoeringskosten per aanvraag van 1 werkuur (kosten: 57,50) 4. 4 Op basis van werkuren per jaren per FTE en de hierbij behorende kosten (incl. werkgeverslasten) van , - per jaar. 8

11 Op basis van deze gegevens zijn de jaarlijkse kosten voor vergoeding vanuit de Wmo voor huishoudens met inkomens tot 120 procent van de door het CAK gehanteerde verzamelinkomen , -. Dit bedrag past ruim binnen het budget van , - voor Afweging Het scenario forfaitaire verstrekking via de Wmo voldoet aan de eis dat het daadwerkelijk meerkosten van chronisch zieken vergoed. Bovendien zijn de uitvoeringskosten laag en is de uitvoering simpel. Dit door te stellen dat iedereen die een Wmo- dan wel AWBZ-indicatie heeft in aanmerking komt mits het verzamelinkomen aan de gestelde inkomensnorm voldoet Uitvoering via zorgverzekering De gemeente Hattem heeft zich met ingang van januari 2015 aangesloten bij de collectieve zorgverzekering van Menzis, die een zeer uitgebreide dekking geeft voor de groep chronisch zieken en gehandicapten. Van deze verzekering maken op dit moment 27 personen uit de doelgroep van 224 met een laag inkomen gebruik. Het feitelijke gebruikersaandeel van 10 procent ligt fors onder het verwachte gebruik van 50 tot 60 procent. Ter wille van de vergelijking met de andere uitvoeringsvarianten rekenen we onderstaand de theoretische kosten voor de uitvoering van de maatwerkregeling via de zorgverzekering bij maximaal gebruik door. Voorbeeldberekening kosten collectieve zorgverzekering tot 120 procent Wsm 224 personen van de nieuwe doelgroep hebben een inkomen tot 120 procent Wsm; ervan uitgaande dat deze groep op dit moment nog geen gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering; kosten voor vergoeding van een deel van de premie door de gemeente van 120, - per jaar ( 10, - per maand); afdekking van de helft van het eigen risico à 187,50 per jaar; uitvoeringskosten per aanvraag van 1 werkuur (kosten: 57,50); uitgaande van maximaal gebruik. Op basis van deze gegevens zijn de jaarlijkse kosten voor uitvoering via de collectieve ziektekostenverzekering ,-. Dit bedrag past binnen het budget van , - voor Afweging Voordelen van de collectieve (aanvullende) zorgverzekering: de doelgroep selecteert zichzelf: een inwoner sluit de verzekering vanwege ervaren of te verwachte meerkosten; de gemeente heeft beperkte uitvoeringslasten in de vorm van een inkomenstoets. De feitelijke toets op de medische kosten die de klant maakt vindt plaats bij de verzekeraar. Nadelen van de collectieve (aanvullende) zorgverzekering: geen compensatie voor alle extra kosten, zoals stookkosten en vervoerskosten; een groot deel van de doelgroep zal zich niet verzekeren waardoor de regeling zijn doel voorbij schiet en daarnaast ook het beroep op bijzondere bijstand stijgt. 9

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND Inventarisatie doelgroep armoedebeleid gemeente Ameland Colofon Opdrachtgever Gemeente Ameland Datum december 2014 Auteurs Harry Piepers Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer Beleidsnota Maatregelen compensatie chronisch zieken Gemeente Druten Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer 12 februari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Probleemstelling

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug EFFICIËNTE UITVOERING BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Waarom? - Uitvoeringskosten laag houden. - Beperking

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

WMO PROGNOSE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

WMO PROGNOSE GEMEENTE HEERHUGOWAARD WMO PROGNOSE GEMEENTE HEERHUGOWAARD Vestiging Groningen (tevens postadres) Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen T: (050) 525 24 73 F: (050) 525 29 73 Vestiging Amersfoort T: (033) 454 66 65 @: contact@kwiz.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM Een onderzoek naar de effecten van gemeentelijke inkomensondersteuning op de inkomenspositie van minimahuishoudens en werkenden met lage

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding Het kabinet heeft besloten om voor 2004 en 2005 extra geld ter beschikking te stellen om

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten.

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten. Werk en Inkomen Team 3 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 24 juni 2014 Betreft

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vijfheerenlanden (RSD en KB AV)

Vijfheerenlanden (RSD en KB AV) Beleidsregels eenmalige uitbetaling in verband met het afschaffen CER 2014 Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard /Vijfheerenlanden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn:

Regelingen die in het herijkte minimabeleid 2015 voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen zijn, zijn: Doorontwikkeling regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten middels een

Nadere informatie

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014)

Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Werkgroep Datum Volgnummer 1914-01 Gemeenten en RSD afschaffing CER en Wtcg 24 april 2014 (data aangepast d.d.7-8-2014) Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap.

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM Inkomens Effect Rapportage gemeente Hattem Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens en werkenden met lage

Nadere informatie

CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015

CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015 CUMULATIEONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 2015 Cumulatieonderzoek gemeente Emmen 2015 Een onderzoek naar het gebruik en meervoudig gebruik van de Wmo, Schuldhulpverlening en het Leerlingenvervoer in de gemeente

Nadere informatie

1. Samenvatting. Agenda nr 7b.

1. Samenvatting. Agenda nr 7b. Agenda nr 7b. Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de Collectief Aanvullende Verzekering 2015 Soort: Informatieve notitie Opsteller: C.J.T. Adriaans-Steenbakkers Portefeuillehouder: T.C.W. Maas

Nadere informatie

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer

O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima. Afschaffing Wtcg en Cer O14.003179 O14.003179* Compensatie zorgkosten minima Afschaffing Wtcg en Cer Inhoudsopgave 1. Rapport in het kort... 3 2. Inleiding... 4 3. Huidige regelingen (tot 1 januari 2015)... 5 4. Compensatiemogelijkheden

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014

Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014 Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014 De PRS is op 22 oktober 2014 gevraagd om advies over de Vangnetregeling schoonmaak. Dit advies is ontvangen op 19 november

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017

Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Gemeente Sint Anthonis Besluit College d.d. 25 oktober 2016 Reg.nr.: I-SZ/2016/1995 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2017 Sint Anthonis 2 Regeling Compensatie Zorgkosten

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Veel gestelde vragen:

Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen: Vragen V: Waar kan de klant terecht met vragen over de regeling en/of het formulier? A: De klant kan zijn vraag stellen via de e-mail, telefoon of gebruik maken van het inloopspreekuur

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten Raad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 2014-02/300581 Afdeling Doorkiesnummer 14 0418 Kerkdriel Verzenddatum 24 februari 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Juridische mogelijkheden financieel vangnet voor kosten door stoppen met eenvoudig schoonmaakwerk als WMO voorziening.

Juridische mogelijkheden financieel vangnet voor kosten door stoppen met eenvoudig schoonmaakwerk als WMO voorziening. Juridische mogelijkheden financieel vangnet voor kosten door stoppen met eenvoudig schoonmaakwerk als WMO voorziening. Op 28 oktober 2014 heeft de raad het 3D Beleidskader 2015-2016 Voormekaar in Berkelland

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Wijk bij Duurstede 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015 ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015 Armoedemonitor gemeente Ridderkerk 2015 Een onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp: Compensatie meerkosten chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking Datum 28 oktober 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

DRAAGKRACHT- BEREKENINGEN INKOMENSAFHANKELIJKE REGELINGEN Werksessie Raadscommissie , gemeente Valkenswaard

DRAAGKRACHT- BEREKENINGEN INKOMENSAFHANKELIJKE REGELINGEN Werksessie Raadscommissie , gemeente Valkenswaard DRAAGKRACHT- BEREKENINGEN INKOMENSAFHANKELIJKE REGELINGEN Werksessie Raadscommissie 07-12-2017, gemeente Valkenswaard Programma 1. Nieuwe werkwijze inkomensafhankelijke regelingen 2. Toelichting opbouw

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Van: M.C. Bellaart Tel nr: Nummer: 17A.00373

Van: M.C. Bellaart Tel nr: Nummer: 17A.00373 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M.C. Bellaart Tel nr: Nummer: 17A.00373 Datum: 5 april 2017 Team: JFZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe

Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe GEMEENTEBLAD nr.482236 officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 22 mei 2015 nota chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019 gemeente Midden-Drenthe Raadsbesluit van 30 april 2015 nota Chronisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Nummer. Onderwerp Compensatie ziektekosten. Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30-10-2014 14-103 Onderwerp Compensatie ziektekosten Aan de raad, Onderwerp Compensatie ziektekosten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het vanaf 1 januari

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking

Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Notitie: Gemeentelijke maatwerkregeling voor personen met een chronische ziekte en/of beperking Inleiding Gemeenten worden met de drie decentralisaties verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten)

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Inleiding Het vaststellen van de eigen bijdrage kent veel factoren. Om duidelijkheid te scheppen in de wijze waarop de eigen bijdrage op

Nadere informatie

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen Uitwerking motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen - 20160927 Aanleiding Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 stelde de raad de motie verlaging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen vast.

Nadere informatie

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Afdeling Samenleving Richtlijn 560 AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Nadere informatie