j a a r v e r s l a g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g 2 0 0 6"

Transcriptie

1 D e H A N i n v e s t e e r t j a a r v e r s l a g

2 m i s s i e : d e h a n i n Het hoger beroepsonderwijs aan de HAN is afgestemd op de individuele wensen van studenten en cursisten, zowel schoolverlaters als werkenden. De HAN werkt vraaggeoriënteerd en innovatief, gericht op het aanbieden van opleiding, training, advisering en toegepast onderzoek. De HAN werkt vanuit maatschappelijke bevlogenheid en in de overtuiging een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Het HAN-onderwijs is van hoogwaardige kwaliteit en voorzien van het accreditatiekeurmerk. Voor studenten en medewerkers vormt de HAN een aantrekkelijke, professionele, ontwikkelings- en resultaatgerichte omgeving. Voor bedrijven, instellingen en individuen in de brede regio is de HAN hét opleidingscentrum en een van de belangrijkste kennispartners.

3 De Raad van Toezicht heeft ook in 2006 de HAN nauwlettend gevolgd in haar koers naar een toppositie in het hoger onderwijs. Via de viermaandelijkse managementrapportages is de Raad op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten, ter uitvoering van het Instellingsplan Naar mening van de Raad van Toezicht legt de HAN met dit jaarverslag open en transparant verantwoording af naar haar omgeving, in lijn met de Branchecode Governance Hogescholen, die per februari 2006 van kracht is geworden. De Raad van Toezicht stelt met tevredenheid vast dat de HAN in 2006 de goede prestaties heeft weten vast te houden. Hij ziet verdere realisatie van de ambitieuze doelstellingen uit het Instellingsplan dan ook met vertrouwen tegemoet. Hij spreekt hierbij graag zijn waardering uit voor de opbouwende en plezierige samenwerking met het College van Bestuur en dankt alle medewerkers van de HAN voor hun bijdrage in het succes van de HAN. Namens de Raad van Toezicht, J.W. Ramaekers, voorzitter (Voor het volledige verslag van de Raad van Toezicht over 2006, zie pagina 95)

4

5 de han investeert De HAN investeert in modern en kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs dat gericht is op diepgang en dat tegelijkertijd een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van studenten. Vanuit de gedachte dat jonge beroepsbeoefenaren een goede bagage mee moeten krijgen, maar ook een houding van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Immers, de moderne arbeidsmarkt vraagt mensen die wendbaar én dus leergierig zijn. De HAN richt haar onderwijs steeds meer naar de wensen en behoeften van de individuele student en het beroepenveld: we bieden meer en meer flexibiliteit in leerroutes met daarin steeds vaker de beroepspraktijk als uitgangspunt. de han investeert Wij zijn ons er van bewust dat niet elke student bij binnenkomst al beschikt over een zelfstandige en kritische houding. Wat ons betreft moet modern en kwalitatief goed onderwijs dan ook intensief én dwingend zijn: dwingend in zijn uitvoering en intensief in de begeleiding en instructie aan de student. Een uitgangspunt waar we ook in de toekomst in blijven investeren. De HAN koestert haar relatie met haar omgeving. Door te investeren, zowel kwantitatief als kwalitatief, in haar lectoren, (ontwikkelingsgericht) onderzoeksbeleid en bachelor- en masteropleidingen. Om zo enerzijds onze externe partners toegesneden, praktijkgerichte oplossingen aan te kunnen reiken en anderzijds het kennisvermogen van de HAN te vergroten en de onderwijskwaliteit te verbeteren. Maar ook om bij te dragen in onze maatschappelijke opdracht, om als kennispartner innovatie in de beroepspraktijk verder aan te jagen. Ook de komende jaren zullen we blijven werken aan de realisatie van onze hoofddoelstellingen, om 1. tot de top drie van Nederland te behoren voor wat betreft studenttevredenheid en onderwijskwaliteit en 2. verder uit te groeien tot hét opleidingscentrum en één van de belangrijkste kennispartners in de brede regio. De resultaten over 2006 laten zien dat we nog steeds op koers liggen. De HAN is opnieuw gegroeid, in de instroom van studenten, maar ook in de studenttevredenheid. Voor ons het bewijs dat de HAN een aantrekkelijke hogeschool is om aan te studeren. Maar oordeelt u vooral zelf. Transparantie staat hoog in ons vaandel, getuige dit Jaarverslag 2006; zodat u zich een beeld kunt vormen en zelf kunt oordelen over de prestaties van de HAN! Tenslotte, een woord van dank richting onze medewerkers. Zij zijn dé kritische succesfactor om de doelstellingen van de HAN te realiseren. Een ambitieuze en dynamische hogeschool als de HAN vraagt enthousiasme en energie. Vanuit die inzet hebben onze medewerkers wat ons betreft ook 2006 tot een mooi HAN-jaar gemaakt! Marcel Wintels, Voorzitter College van Bestuur

6 Doelstellingen en resultaten Doel Resultaatgebied Doel 2008 Stijging studenttevredenheid 8.0 Stijging medewerkertevredenheid 7.5 1Top 3 score voor wat betreft studenttevredenheid en kwaliteitsbeoordeling 2Hét opleidingscentrum en een van de belangrijkste kennispartners voor de brede regio Daling ziekteverzuim 4.5% Toenemende Stijging (afnemer)relatietevredenheid Top drie scores professionele Alle accreditatie onderwijskwaliteitstoetsen aanvragen positief oordeel NVAO Top 3 score Nederlandse hogescholen Groei in studenteninstroom Groei in marktactiviteiten, innovatie en K onderzoek (Op termijn) Helft financiële middelen uit andere bronnen dan overheidsbekostiging 37%

7 Doel 2006 Resultaat 2006 Meer informatie Speerpunten pag pag % 4.7% pag. 32 HAN Onderwijs Flexibilisering (HOF) (zie pagina 54) Stijging Niet gemeten pag. 33 Groei van de organisatie (zie pagina 54) Alle accreditatie aanvragen positief oordeel NVAO Top 3 score Nederlandse hogescholen Alle accreditatie aanvragen positief oordeel NVAO Geen ranking bij accreditatie dus geen meting top 3 pag. 33 Verbetering kwaliteit, efficiency en effectiviteit (zie pagina 57) Ondernemerschap (zie pagina 66) pag. 40 K K pag. 43 Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid (zie pagina 75) Programma Kennispoort HAN (zie pagina 79) 39% 38% pag. 49

8

9 investee Organogram de han stichting hogeschool van arnhem en nijmegen raad van toezicht college van bestuur han holding bv * hogeschool van arnhem en nijmegen medezeggenschapsraad service faculteit faculteit faculteit faculteit informatica bedrijf educatie gezondheid economie en techniek communicatie gedrag en management academie maatschappij deelraad service bedrijf sensor faculteitsraden Facilitaire Zaken Financieel Economische Zaken Informatie Communicatie Technologie Marketing Communicatie en Voorlichting Personeel en Organisatie Service Centrum Onderwijs Instituut Educatie BVE en VO (ILS) Instituut Educatie PO (PABO) Afdeling Opleidingskunde Lectoraten Instituut Paramedische Studies Instituut Verpleegkundige Studies Instituut Sport en Bewegingsstudies Instituut Sociale Studies Afdeling Mondzorgkunde Lectoraten Instituut International Business & Communication Instituut Bedrijfskunde & Rechten Instituut Finance & Management Lectoraten Instituut Engineering Instituut Built Environment Instituut Applied Sciences Lectoraten Informatica Communicatie Academie Lectoraten Studentzaken NDO, Dienstverlening in onderwijsontwikkeling VDO, Opleidings en Adviescentrum HAN Kenniscentrum Economie Techniek en Informatica ** Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, het management en een overzicht van de opleidingen zie hoofdstuk Overzichten vanaf pagina 136. * Onder HAN Holding BV vallen Interstudie BV, HAN Flex BV, HAN Individueel Onderwijs BV en HAN Studentbedrijven BV. ** HAN Kenniscentrum wordt per januari 2007 ontbonden; de activiteiten worden ondergebracht bij de desbetreffende faculteiten.

10 hoofdstuk 1 De HAN investeert inhoud De veranderende omgeving 14 De HAN verandert mee 15 Resultaatgebieden 17 Strategische speerpunten 18 Aansluiting HAN-Instellingsplan met 23 Prestatieagenda OCW - HBO-Raad hoofdstuk 2 Resultaten per resultaatgebied Tevredenheid 28 Stijging studenttevredenheid 28 Stijging medewerkertevredenheid 31 Toenemende (afnemer) relatietevredenheid 33 Kwaliteit 33 Externe kwaliteitszorg 33 Interne kwaliteitszorg 37 HAN Impulsfonds Onderwijs 37 Groei 40 Groei in studenteninstroom 40 Groei in marktactiviteiten, innovatie en toegepast onderzoek 43 Contractactiviteiten 43 Toegepast onderzoek: lectoraten 45 Masteropleidingen 47 De helft van de financiële middelen uit andere bronnen 49 dan overheidsbekostiging hoofdstuk 3 Resultaten op speerpunten Groei van de organisatie 54 HAN Onderwijs Flexibilisering (HOF) 54 Verbetering van kwaliteit, efficiency en effectiviteit 57 Service Bedrijf 58 ICT 61 Huisvesting 64 Ondernemerschap 66 Ondernemerschap bij studenten 66 Ondernemerschap bij medewerkers 71 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 72 Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid 75 Programma Kennispoort HAN 79

11 hoofdstuk 4 Organisatie en Bestuur Organisatie 88 Wijzigingen in Een veranderd organisatieperspectief 90 Bestuur op basis van good governance 90 Structuur HAN 91 College van Bestuur 91 Raad van Toezicht 95 Verticale en horizontale verantwoording 101 Medezeggenschap 103 Vervolgonderzoek Rekenschap 105 Integraal risicomanagement 106 Publiek-privaat 107 hoofdstuk 5 Financiën Financieel beleid 112 Financiële prestaties 113 Financiële positie 118 Financiering 121 Treasury 121 Deelnemingen 122 Beheersing financiële risico s 123 hoofdstuk 6 Overzichten Bacheloropleidingen 130 Associate Degree 133 Masteropleidingen 133 Masters die de HAN onder licentie van een universiteit aanbiedt 134 Lectoraten 134 Samenstelling bestuur en management 136 Samenstelling Raad van Toezicht 139 Samenstelling Medezeggenschapsraad 142

12

13 de han investeert 1de han investeert

14 het netwerk van Yusuf Kocayoruk student lerarenopleiding Algemene Economie De HAN investeert in studenten want onze studenten vormen de toekomst. We zijn trots dat onze lerarenopleidingen tot de beste van Nederland horen. Daarmee investeren we in de kwaliteit van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In wisselwerking met onze omgeving investeren we continu in het up-to-date houden van de bacheloropleidingen, zodat de kennis en vaardigheden van onze studenten goed aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in de praktijk. De opleidingen moeten hierbij niet alleen aansluiten bij het vakgebied waarin de student gaat werken maar ook op vervolgopleidingen en onderzoek binnen het vakgebied. Yusuf Kocayoruk is student op de lerarenopleiding Algemene Economie. In 2006 liep hij stage op het Dalton College in Zutphen.

15 de han investeert in de toekomst Aniek van den Munckhof medestudent, werkt samen met Yusuf Guido Kusters medestudent, werkt samen met Yusuf Lector Ruud Klarus is als lector actief in onderzoek van het werkplekleren Willem Houtappels geeft vaklessen en begeleidt Yusuf bij zijn stage Leerling van het stedelijk Dalton College in Zutphen waar Yusuf stage loopt

16 De veranderende omgeving De voortgaande individualisering en mondialisering, de marktwerking en informatie-explosie beïnvloeden de behoeften van studenten en het beroepenveld. Hoe speel je in op de wensen van beide partijen? In de eerste plaats door als hogeschool voortdurend in ontwikkeling te blijven en steeds te investeren in de toekomst. Investeren in studenten en medewerkers, in onderwijskwaliteit en in onderzoek, in samenwerking met externe partners, partnerhogescholen en -universiteiten, en in faciliteiten en dienstverlening. Bedrijven, instellingen en de HAN weten elkaar steeds beter te vinden. Ook participeren steeds meer managers en medewerkers van de HAN samen met externe relaties in kennisnetwerken. De HAN beweegt: van overheidsoriëntatie naar omgevingsoriëntatie De veranderingen in de samenleving maken sturing vanuit de overheid en kennisoverdracht in de traditionele zin steeds minder effectief. De HAN wil zich daarom steeds nadrukkelijker richten op de behoeften van studenten en cursisten en de steeds meer internationale maatschappelijke omgeving waarin zij hun beroep (zullen gaan) uitoefenen. van onderwijsinstituut naar kennisinstituut Door optimale afstemming op haar omgeving wil de HAN zich verder ontwikkelen van onderwijsinstituut naar een brede, marktgerichte, flexibele kennispartner met een uitgebreid scala aan vormen van onderwijs, opleiding, training, toegepast onderzoek en advisering. van standaardprogramma s naar maatwerk De HAN wil haar onderwijs steeds meer organiseren rond de uiteenlopende persoonlijke wensen van studenten en cursisten. Uitgangspunten hiervoor zijn een aantrekkelijke, goed geoutilleerde en inspirerende leeromgeving en flexibele leerarrangementen met ruimte voor individuele profilering. HAN

17 De HAN verandert mee In antwoord op de veranderende omgeving heeft de HAN haar missie en strategisch beleid geformuleerd in het Instellingsplan Dit plan is tot stand gekomen op initiatief van het bestuur en management van de HAN, met betrokkenheid van individuele medewerkers en in samenspraak met de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Het Instellingsplan heeft twee hoofddoelstellingen: 1. De HAN wil in 2008 een hogeschool zijn die tot de top drie van Nederland behoort qua studenttevredenheid en kwaliteitsbeoordeling. 2. De HAN wil zich verder ontwikkelen tot hét opleidingscentrum en één van de belangrijkste kennispartners voor de brede regio. Ad 1 Studenttevredenheid Studenten groeien steeds meer uit tot kritische consumenten. De reputaties van onderwijsinstellingen zullen de keuze van studenten voor bepaalde bachelor- en masteropleidingen in toenemende mate bepalen. De HAN hecht dan ook grote waarde aan de studenttevredenheid. De HAN meet zelf de tevredenheid van studenten, maar er zijn ook landelijke meetinstrumenten. Het NIPO onderzoekt jaarlijks in opdracht van Elsevier de tevredenheid van studenten en vergelijkt de beoordeling van verschillende hogescholen. Daarnaast verschijnt ieder jaar de Keuzegids Hoger Onderwijs waarin de studenttevredenheid van verschillende hogescholen met elkaar wordt vergeleken. Kwaliteitsbeoordelingen (accreditatierapporten) Ieder jaar bezoeken visitatiecommissies een aantal opleidingen. Als de opleidingen aan alle kwaliteitseisen voldoen, worden ze geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). Iedere opleiding wordt minstens één keer in de zes jaar gevisiteerd. Als een opleijaarverslag han

18 ding niet voldoet aan de kwaliteitseisen zullen studenten en het werkveld ontevreden zijn. Bovendien ontvangt de hogeschool geen bekostiging voor een niet-geaccrediteerde opleiding en krijgen de studenten er geen studiefinanciering voor. Accreditatie van de opleidingen is dus een must. De HAN zet daar een extra streven bovenop: zij wil met al haar opleidingen tot de top drie van Nederland horen. Ad 2 Veelzijdig kenniscentrum voor de brede regio De HAN werkt vanuit maatschappelijke betrokkenheid en in de overtuiging een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Voor bedrijven, instellingen en individuen in de brede regio wil de HAN hét opleidingscentrum en één van de belangrijkste kennispartners zijn. Op basis van vragen uit de samenleving wil de HAN zich verder ontwikkelen van opleidingsinstituut voor jongvolwassenen naar een regionaal, veelzijdig kenniscentrum waarbij een sterk accent ligt op een leven lang leren en kennisontwikkeling. De activiteiten van de HAN op de markt van post-hbo onderwijs, advisering, dienstverlening en (toegepast) onderzoek komen daarmee steeds nadrukkelijker in beeld. De HAN streeft ernaar op termijn de helft van de middelen uit andere bronnen te genereren dan overheidsbekostiging. De HAN bouwt dan ook in actieve en continue wisselwerking met haar omgeving verder aan een uitgebreid regionaal netwerk met een groeiend aantal stakeholders dat zich uitstrekt tot in het Duitse achterland, waarin de meest uiteenlopende bedrijven en (overheids)instellingen te vinden zijn. Samen met de stakeholders wil de HAN zich richten op voor de regio relevante thema s, samenwerkingsrelaties en partnerships. Schakel in de kennisketen Als belangrijke schakel in de kennisketen wil de HAN een vooraanstaande rol spelen bij het toepasbaar maken van nieuwe kennis en technologieën. Dit vereist enerzijds een goede samenwerking in de HBO-WO-lijn met HAN

19 relevante universiteiten, in de eerste plaats de Radboud Universiteit Nijmegen, daarnaast ook met bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit Twente. Anderzijds vraagt de positie in de kennisketen om een versteviging van de MBO-HBO-lijn. Hiertoe participeert de HAN in RxH, het samenwerkingsverband met ROC A12, Graafschap College, Rijn IJssel College, ROC Nijmegen en ROC De Leijgraaf. Lectoren en kenniskringen Een belangrijke rol in het proces van kennisontwikkeling en kenniscirculatie ziet de HAN weggelegd voor de lectoren en hun kenniskringen. Er is inmiddels een groot aantal lectoraten ingesteld, waarmee toegepast onderzoek een wezenlijke plek krijgt binnen de HAN. Met de lectoraten wil de HAN tevens de kwaliteit van het onderwijs en de professionalisering van de eigen medewerkers een extra impuls geven. Resultaatgebieden De HAN is een maatschappelijke onderneming die haar verantwoordelijkheid naar mensen en omgeving wil waarmaken. Beoordeeld kunnen worden op het concreet realiseren van de doelstellingen maakt hiervan deel uit. Om de transparantie te verhogen, heeft de HAN de twee hoofddoelstellingen uit haar Instellingsplan vertaald in zeven resultaatgebieden op het terrein van tevredenheid, kwaliteit en groei: Tevredenheid 1 stijging studenttevredenheid 2 stijging medewerkertevredenheid 3 toenemende (afnemer)relatietevredenheid Kwaliteit 4 top drie scores voor professionele onderwijskwaliteitstoetsen jaarverslag han

20 Groei 5 groei in studenteninstroom 6 groei in marktactiviteiten, innovatie en toegepast onderzoek 7 de helft van financiële middelen uit andere bronnen dan overheidsbekostiging. Deze resultaatgebieden zijn vertaald naar concrete kwantitatieve en kwalitatieve resultaten die als prestatie-indicatoren de basis vormen van de jaarlijkse managementcontracten tussen het College van Bestuur en de faculteitsdirecties en de directeur Service Bedrijf. Strategische speerpunten De HAN onderscheidt zes kritische succesfactoren in het welslagen van haar missie. Deze speerpunten ondersteunen de uitvoering van het strategische beleid (de hoofddoelstellingen) en het bereiken van de meetbare kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (de resultaatgebieden). Groei van de organisatie De HAN heeft als brede hogeschool gekozen voor ambitieuze doelstellingen waarvan groei een belangrijk uitgangspunt is. Groei als middel om nog meer elan, dynamiek, mobiliteit, kwaliteitsimpulsen en schaalvoordelen te creëren. Kwantitatieve groei is voor een grote hogeschool zoals de HAN, die tot de top wil behoren, niet meer voldoende. Noodzakelijk is daarbij te groeien in de betekenis van kennispoort: in een open en intensievere relatie met de omgeving te staan, zodat kenniscirculatie en innovatie ontstaat. De HAN zal daarom substantieel meer practical driven professional masters gaan aanbieden, die een beroepsmatige verdieping of specialisatie geven. De universitaire, wetenschappelijk georiënteerde masters zijn immers vaak niet de geëigende vervolgstap voor HBO-bachelors. Het feit dat deze professional masters (nog) niet door de overheid bekostigd worden zal HAN

21 de ontwikkeling van deze opleidingen niet in de weg staan. Daarnaast is een substantiële versterking noodzakelijk van praktijk gedreven ontwikkelingsgericht onderzoek. Niet alleen om de kenniscirculatie tussen de HAN, bedrijven en instellingen te vergroten, maar ook om de studenten en hboprofessionals competenties mee te geven op het gebied van innovatieve praktijkreflectie. De lectoraten zijn de afgelopen jaren redelijk tot ontwikkeling gekomen. De HAN kent per 31 december 2006 tweeëntwintig lectoraten en wil deze de komende drie jaar tot zo n vijftig uitbreiden. Zo kunnen de lectoraten een veel substantiëler effect op de (kwaliteit van de) organisatie sorteren, zowel in relatie tot het onderwijs als tot de externe omgeving. Het spreekt voor zich dat een verdere versterking van het docentencorps ook een noodzakelijke voorwaarde is om bovenstaande ambities waar te maken. Toename van het aantal gepromoveerde docenten c.q. de ontwikkeling van een praktijk waarbij HAN-medewerkers kunnen promoveren kan daaraan een bijdrage leveren. Met deze groeidoelstellingen op de verschillende gebieden wil de HAN een dynamiek oproepen die de organisatie in een sterkere, meer flexibele relatie tot de studenten en het beroepenveld zal brengen. De HAN Onderwijs Flexibilisering (HOF) HOF is de organisatiebrede verandering van het onderwijskundige en organisatorische kader van de bacheloropleidingen, met als uitgangspunt dat de student in toenemende mate zelf verantwoordelijk is voor het eigen leerproces. Zowel de studenten als het werkveld zullen steeds nieuwe eisen stellen en wensen formuleren. De HAN reageert hier actief op. De individuele onderwijsvraag van studenten en de relatie met het werkveld vormen het uitgangspunt van onderwijsvernieuwingen. In 2003 startte de HAN het project HAN Onderwijs Flexibilisering. Dit project bestaat uit drie kernthema s: de flexibiliteit van leerwegen vergroten meer beroepsgericht opleiden efficiënter onderwijs ontwerpen. jaarverslag han

22 Deze onderwijsvernieuwing vraagt veel van de organisatie. Enerzijds steekt de HAN veel energie in het ontwerp van het nieuwe flexibele onderwijs. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de programma s voldoende intensief en dwingend blijven opdat deze studenten voldoende uitdagen en structureren. Anderzijds moet een organisatie juist in een dergelijke operatie voldoende aandacht geven aan zaken als roostering, professionalisering van medewerkers en een betrouwbare, op het nieuwe onderwijs ontworpen ICT-infrastructuur. In het nieuwe onderwijs heeft de student een grote keuzevrijheid. Een goede en persoonlijke studieloopbaanbegeleiding speelt hierin een cruciale rol. Om dit waar te kunnen maken is een studentinformatiesysteem van groot belang, waarin resultaten van studenten kunnen worden vastgelegd en gevolgd. Al deze elementen komen als deelproject terug binnen het hoofdproject HOF. Onderwijsontwikkeling is kostbaar. Daarom is een belangrijk thema binnen HOF efficiënt onderwijs ontwerpen. De HAN wil het gebruik van de nieuwe onderwijseenheden intensiveren. Dat kan door ze multifunctioneel in te zetten. Bijvoorbeeld door onderwijseenheden te maken rondom beroepstaken die in meerdere beroepsprofielen voorkomen en dus voor verschillende opleidingen inzetbaar zijn. Het vernieuwingstraject HOF loopt tot Dan zullen alle opleidingen volledig zijn omgevormd naar de nieuwe competentie- en beroepsgerichte opleidingen. De noodzakelijke veranderingen in de organisatie en ondersteuning van het onderwijs zullen dan ook geheel zijn doorgevoerd. Verbetering van kwaliteit, efficiency en effectiviteit Door maximaal gebruik te maken van schaalvoordelen. Om haar doelen te kunnen realiseren, moet de HAN nadrukkelijk aandacht geven aan kwaliteit. Er is een breed terrein waarop kwaliteit een kritische succesfactor is. De HAN moet zorg hebben voor de kwaliteit van haar onderwijs en diensten op het gebied van onderzoek en advisering. Maar ook voor de kwaliteit van de administratieve organisatie en haar HAN

23 kwaliteiten als werkgever. Daarnaast is het voor een gezonde organisatie noodzakelijk om middelen en mensen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten; de HAN wil maximaal gebruik maken van de schaalvoordelen van een grote hogeschool. Door deze factoren als speerpunt te benoemen, staan ze nadrukkelijk op de dagelijkse agenda. Ondernemerschap Zowel bij de ontwikkeling van de studenten als van de eigen organisatie. Sterk ondernemerschap, waarmee ook ondernemendheid wordt bedoeld, is van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. Ondanks een lichte stijging van het aantal startende ondernemers loopt Nederland op het gebied van nieuw ondernemerschap achter bij andere Europese landen. Door stimulering van ondernemerschap in het onderwijs hoopt het Ministerie van Economische Zaken dat Nederland in 2008 op het Europees gemiddelde komt. De HAN ziet hier ook een belangrijke taak voor de hogeschool weggelegd en heeft ondernemerschap tot één van haar speerpunten gemaakt. Enerzijds integreert de HAN ondernemerschap in haar opleidingen, anderzijds in de organisatie zelf. De HAN wil de externe omgeving meer leidend laten zijn in haar eigen activiteiten, handelen en organisatie. Dit komt onder andere tot uiting in een project als HOF waarin student en beroepenveld centraal staan. Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid Tevreden en professionele medewerkers zijn cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen. De HAN formuleert dan ook nadrukkelijk het speerpunt ontwikkelingsgericht personeelsbeleid waarbij zij de rol, verantwoordelijkheid en professionaliteit van de medewerkers centraal stelt en faciliteert. Zo is de versterking van het niveau van de docent, onder andere door het aanbieden van promotietrajecten, een belangrijk element in het personeelsbeleid van de HAN. jaarverslag han

24 Programma Kennispoort HAN Strategie voor het HAN-beleid op uitbreiding van de marktactiviteiten, innovatie en onderzoek. De HAN is medio 2005 gestart met het Programma Kennispoort. Het vormt daarmee het zesde speerpunt waar de HAN zich de komende jaren op richt in het bereiken van haar doelstellingen. Innoveren, kennisdelen en ondernemen staan centraal in dit programma. Zowel binnen het onderwijs als nog nadrukkelijker samen met het bedrijfsleven en de overheid, via onderzoeks-, onderwijs- en adviestrajecten. Het Programma Kennispoort geeft niet alleen een impuls aan de vele initiatieven en activiteiten die de afgelopen jaren al op veel plekken binnen de HAN zijn ontwikkeld, maar verbindt deze activiteiten ook met elkaar. Met de sleutelwoorden Innoveren, Kennisdelen en Ondernemen draagt de HAN uit dat het gaat om samenhangende kwalitatieve en kwantitatieve investeringen in lectoren, (toegepast en praktijkgericht) onderzoeksbeleid en bachelor- en masteropleidingen, om in samenspel praktijkgerichte oplossingen aan te kunnen reiken aan externe partners. Het programma vergroot het kennisvermogen van de HAN en verbetert de onderwijskwaliteit. Maar het Programma Kennispoort dient vooral ook een breder maatschappelijk doel: een verdere groei van de hogeschool als kennispartner en aanjager van innovatie in de beroepspraktijk, bedrijven en instellingen. HAN

25 Aansluiting HAN-Instellingsplan met Prestatieagenda OCW - HBO-Raad De samenleving is in de afgelopen decennia in een hoog tempo kennisintensiever geworden. Opgedane kennis veroudert steeds sneller. Gevolg daarvan is dat steeds meer bedrijven en instellingen behoefte hebben aan een ander soort medewerkers: aan mensen die niet alleen beschikken over de juiste kennis, maar die óók beschikken over de vaardigheden om die kennis op peil te houden en toe te passen in steeds weer andere werkzaamheden. Onderwijsdeelname, arbeidsparticipatie en kennisontwikkeling en -uitwisseling zijn dus van cruciaal belang. Zo luidt de eerste passage van de Prestatieagenda die in 2005 is afgesloten tussen de branchevereniging HBO-Raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hogescholen verbinden zich hierin om op het terrein van kwaliteit, participatie en kenniscirculatie de prestaties te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en de versterking van het niveau van de staf door middel van promotietrajecten. Ook de vergroting van deelname aan het hoger onderwijs en het bieden van meer variëteit in onderwijsprogramma s staan op de agenda. Dit zijn allemaal thema s die, zoals in voorgaande paragrafen beschreven, ook de basis vormen van het Instellingsplan van de HAN. Thema s waar de HAN in investeert en waarover zij graag verantwoording aflegt naar haar omgeving, onder andere in dit jaarverslag. jaarverslag han

26 HAN

27 resultaten per resultaatgebied 2de han investeert

28 het netwerk van Barbara Schaefers Iedere opleiding moet voldoen aan de landelijke eisen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De HAN legt de lat hoger: wij willen met alle opleidingen behoren tot de top drie van Nederland. Dat betekent investeren in de kwaliteit van de opleidingen, maar ook in een kwaliteitscultuur waarin iedere HAN-medewerker, vanuit zijn eigen rol, werkt met de plando-check-act-cirkel als uitgangspunt. Samen met specialisten uit de praktijk, onder andere vertegenwoordigd in de beroepenveldcommissies verbonden aan de HAN, zorgen we dat opleidingen, advies en onderzoek aansluiten op de wensen uit het werkveld. Barbara Schaefers coördineert het team kwaliteit en accreditatie.

29 de han investeert in kwaliteit Gert Robbertsen werkt samen met Barbara aan kwaliteit en accreditaties Instituutsdirecteur Cees de Jong werkt nauw samen met de kwaliteitsmedewerkers Student Nelleke Riemsdijk assisteert Barbara bij diverse onderzoeken Collega Peter Janssen begeleidt opleidingen bij accreditaties Beroepenveldcommissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding en geeft advies

30 Tevredenheid Stijging studenttevredenheid De HAN blijft goed scoren als het gaat om onderzoeken naar de studenttevredenheid, zowel intern als in vergelijking met andere grote hogescholen. Het gaat om de eigen studenttevredenheidsmeting (zie tabel), het Nipo-onderzoek in opdracht van Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs. Meting HAN Doelstelling managementcontract 2006 HAN-totaal Minimaal Economie en Management Minimaal 7.9 Educatie Minimaal 7.9 Gezondheid Gedrag en Maatschappij Minimaal 7.9 ICA Minimaal 7.8 Techniek Minimaal De studenttevredenheid volgens de eigen meting is in 2006 opnieuw toegenomen tot gemiddeld 8.1 op HAN-niveau. Dat betekent dat de naar boven bijgestelde doelstelling voor 2008 (gemiddeld 8.0 of hoger) nu al gehaald is. De individuele faculteiten hebben deze doelstelling ook al bereikt. Een prestatie waar de HAN trots op is, zeker ook in relatie tot de invoering van het nieuwe, meer flexibele onderwijs (project HOF) per De eerste meting onder de eerstejaars (HOF-)studenten mag met een 8.2 bijzonder positief genoemd worden. De HAN sluit echter niet uit dat de verdere invoering van HOF en de bijbehorende veranderingen leiden tot een tijdelijke terugval van het tevredenheidscijfer. Voor de langere HAN

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 2 Fontys JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Groei door aandacht en uitdaging: op koers Fontys JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Saxion Jaarverslag 2011

Saxion Jaarverslag 2011 Saxion Jaarverslag 2011 Saxion in perspectief Ook in dit jaarverslag: 10 interviews over Saxion jaarverslagsaxion.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 2 3 4 1. De resultaten 4 1.1 Onderwijs 10 1.2 Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 1 Met dank aan dr. J. Oosterhuis-Geers van het bureau KtweeO, ArtEZ

Nadere informatie

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

2 0 0 6 rslag e v jaar

2 0 0 6 rslag e v jaar 2 0 0 6 jaarverslag JAARVERSLAG 2006 HOGESCHOOL ZUYD INHOUDSOPGAVE Verslag van de Raad van Toezicht 4 Bericht van het College van Bestuur 6 1. Hogeschool Zuyd 8 1.1 Profiel 8 1.2 Instelling 11 1.3 Governance

Nadere informatie

Voor vitaal christelijk onderwijs

Voor vitaal christelijk onderwijs Jaarverslag 2006 Voor vitaal christelijk onderwijs Inhoud Voorwoord 3 ORGANISATIE Hoofdstuk 1 Strategie en beleid 4 Hoofdstuk 2 Governance 10 Hoofdstuk 3 Personeel 14 Hoofdstuk 4 Voorzieningen 20 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Kerngegevens 8 Algemeen 1. Onderwijs 10 2. Kwaliteit en Accreditatie 18 3. Internationalisering

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Chemie in de verbindingen

Hogeschool Leiden. Chemie in de verbindingen Hogeschool Leiden Chemie in de verbindingen 21 22 Inleiding Het cluster Techniek van Hogeschool Leiden bestaat uit vier onderwijsafdelingen: de afdeling Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO), Centrum

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie