j a a r v e r s l a g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g 2 0 0 6"

Transcriptie

1 D e H A N i n v e s t e e r t j a a r v e r s l a g

2 m i s s i e : d e h a n i n Het hoger beroepsonderwijs aan de HAN is afgestemd op de individuele wensen van studenten en cursisten, zowel schoolverlaters als werkenden. De HAN werkt vraaggeoriënteerd en innovatief, gericht op het aanbieden van opleiding, training, advisering en toegepast onderzoek. De HAN werkt vanuit maatschappelijke bevlogenheid en in de overtuiging een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Het HAN-onderwijs is van hoogwaardige kwaliteit en voorzien van het accreditatiekeurmerk. Voor studenten en medewerkers vormt de HAN een aantrekkelijke, professionele, ontwikkelings- en resultaatgerichte omgeving. Voor bedrijven, instellingen en individuen in de brede regio is de HAN hét opleidingscentrum en een van de belangrijkste kennispartners.

3 De Raad van Toezicht heeft ook in 2006 de HAN nauwlettend gevolgd in haar koers naar een toppositie in het hoger onderwijs. Via de viermaandelijkse managementrapportages is de Raad op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten, ter uitvoering van het Instellingsplan Naar mening van de Raad van Toezicht legt de HAN met dit jaarverslag open en transparant verantwoording af naar haar omgeving, in lijn met de Branchecode Governance Hogescholen, die per februari 2006 van kracht is geworden. De Raad van Toezicht stelt met tevredenheid vast dat de HAN in 2006 de goede prestaties heeft weten vast te houden. Hij ziet verdere realisatie van de ambitieuze doelstellingen uit het Instellingsplan dan ook met vertrouwen tegemoet. Hij spreekt hierbij graag zijn waardering uit voor de opbouwende en plezierige samenwerking met het College van Bestuur en dankt alle medewerkers van de HAN voor hun bijdrage in het succes van de HAN. Namens de Raad van Toezicht, J.W. Ramaekers, voorzitter (Voor het volledige verslag van de Raad van Toezicht over 2006, zie pagina 95)

4

5 de han investeert De HAN investeert in modern en kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs dat gericht is op diepgang en dat tegelijkertijd een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van studenten. Vanuit de gedachte dat jonge beroepsbeoefenaren een goede bagage mee moeten krijgen, maar ook een houding van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Immers, de moderne arbeidsmarkt vraagt mensen die wendbaar én dus leergierig zijn. De HAN richt haar onderwijs steeds meer naar de wensen en behoeften van de individuele student en het beroepenveld: we bieden meer en meer flexibiliteit in leerroutes met daarin steeds vaker de beroepspraktijk als uitgangspunt. de han investeert Wij zijn ons er van bewust dat niet elke student bij binnenkomst al beschikt over een zelfstandige en kritische houding. Wat ons betreft moet modern en kwalitatief goed onderwijs dan ook intensief én dwingend zijn: dwingend in zijn uitvoering en intensief in de begeleiding en instructie aan de student. Een uitgangspunt waar we ook in de toekomst in blijven investeren. De HAN koestert haar relatie met haar omgeving. Door te investeren, zowel kwantitatief als kwalitatief, in haar lectoren, (ontwikkelingsgericht) onderzoeksbeleid en bachelor- en masteropleidingen. Om zo enerzijds onze externe partners toegesneden, praktijkgerichte oplossingen aan te kunnen reiken en anderzijds het kennisvermogen van de HAN te vergroten en de onderwijskwaliteit te verbeteren. Maar ook om bij te dragen in onze maatschappelijke opdracht, om als kennispartner innovatie in de beroepspraktijk verder aan te jagen. Ook de komende jaren zullen we blijven werken aan de realisatie van onze hoofddoelstellingen, om 1. tot de top drie van Nederland te behoren voor wat betreft studenttevredenheid en onderwijskwaliteit en 2. verder uit te groeien tot hét opleidingscentrum en één van de belangrijkste kennispartners in de brede regio. De resultaten over 2006 laten zien dat we nog steeds op koers liggen. De HAN is opnieuw gegroeid, in de instroom van studenten, maar ook in de studenttevredenheid. Voor ons het bewijs dat de HAN een aantrekkelijke hogeschool is om aan te studeren. Maar oordeelt u vooral zelf. Transparantie staat hoog in ons vaandel, getuige dit Jaarverslag 2006; zodat u zich een beeld kunt vormen en zelf kunt oordelen over de prestaties van de HAN! Tenslotte, een woord van dank richting onze medewerkers. Zij zijn dé kritische succesfactor om de doelstellingen van de HAN te realiseren. Een ambitieuze en dynamische hogeschool als de HAN vraagt enthousiasme en energie. Vanuit die inzet hebben onze medewerkers wat ons betreft ook 2006 tot een mooi HAN-jaar gemaakt! Marcel Wintels, Voorzitter College van Bestuur

6 Doelstellingen en resultaten Doel Resultaatgebied Doel 2008 Stijging studenttevredenheid 8.0 Stijging medewerkertevredenheid 7.5 1Top 3 score voor wat betreft studenttevredenheid en kwaliteitsbeoordeling 2Hét opleidingscentrum en een van de belangrijkste kennispartners voor de brede regio Daling ziekteverzuim 4.5% Toenemende Stijging (afnemer)relatietevredenheid Top drie scores professionele Alle accreditatie onderwijskwaliteitstoetsen aanvragen positief oordeel NVAO Top 3 score Nederlandse hogescholen Groei in studenteninstroom Groei in marktactiviteiten, innovatie en K onderzoek (Op termijn) Helft financiële middelen uit andere bronnen dan overheidsbekostiging 37%

7 Doel 2006 Resultaat 2006 Meer informatie Speerpunten pag pag % 4.7% pag. 32 HAN Onderwijs Flexibilisering (HOF) (zie pagina 54) Stijging Niet gemeten pag. 33 Groei van de organisatie (zie pagina 54) Alle accreditatie aanvragen positief oordeel NVAO Top 3 score Nederlandse hogescholen Alle accreditatie aanvragen positief oordeel NVAO Geen ranking bij accreditatie dus geen meting top 3 pag. 33 Verbetering kwaliteit, efficiency en effectiviteit (zie pagina 57) Ondernemerschap (zie pagina 66) pag. 40 K K pag. 43 Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid (zie pagina 75) Programma Kennispoort HAN (zie pagina 79) 39% 38% pag. 49

8

9 investee Organogram de han stichting hogeschool van arnhem en nijmegen raad van toezicht college van bestuur han holding bv * hogeschool van arnhem en nijmegen medezeggenschapsraad service faculteit faculteit faculteit faculteit informatica bedrijf educatie gezondheid economie en techniek communicatie gedrag en management academie maatschappij deelraad service bedrijf sensor faculteitsraden Facilitaire Zaken Financieel Economische Zaken Informatie Communicatie Technologie Marketing Communicatie en Voorlichting Personeel en Organisatie Service Centrum Onderwijs Instituut Educatie BVE en VO (ILS) Instituut Educatie PO (PABO) Afdeling Opleidingskunde Lectoraten Instituut Paramedische Studies Instituut Verpleegkundige Studies Instituut Sport en Bewegingsstudies Instituut Sociale Studies Afdeling Mondzorgkunde Lectoraten Instituut International Business & Communication Instituut Bedrijfskunde & Rechten Instituut Finance & Management Lectoraten Instituut Engineering Instituut Built Environment Instituut Applied Sciences Lectoraten Informatica Communicatie Academie Lectoraten Studentzaken NDO, Dienstverlening in onderwijsontwikkeling VDO, Opleidings en Adviescentrum HAN Kenniscentrum Economie Techniek en Informatica ** Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, het management en een overzicht van de opleidingen zie hoofdstuk Overzichten vanaf pagina 136. * Onder HAN Holding BV vallen Interstudie BV, HAN Flex BV, HAN Individueel Onderwijs BV en HAN Studentbedrijven BV. ** HAN Kenniscentrum wordt per januari 2007 ontbonden; de activiteiten worden ondergebracht bij de desbetreffende faculteiten.

10 hoofdstuk 1 De HAN investeert inhoud De veranderende omgeving 14 De HAN verandert mee 15 Resultaatgebieden 17 Strategische speerpunten 18 Aansluiting HAN-Instellingsplan met 23 Prestatieagenda OCW - HBO-Raad hoofdstuk 2 Resultaten per resultaatgebied Tevredenheid 28 Stijging studenttevredenheid 28 Stijging medewerkertevredenheid 31 Toenemende (afnemer) relatietevredenheid 33 Kwaliteit 33 Externe kwaliteitszorg 33 Interne kwaliteitszorg 37 HAN Impulsfonds Onderwijs 37 Groei 40 Groei in studenteninstroom 40 Groei in marktactiviteiten, innovatie en toegepast onderzoek 43 Contractactiviteiten 43 Toegepast onderzoek: lectoraten 45 Masteropleidingen 47 De helft van de financiële middelen uit andere bronnen 49 dan overheidsbekostiging hoofdstuk 3 Resultaten op speerpunten Groei van de organisatie 54 HAN Onderwijs Flexibilisering (HOF) 54 Verbetering van kwaliteit, efficiency en effectiviteit 57 Service Bedrijf 58 ICT 61 Huisvesting 64 Ondernemerschap 66 Ondernemerschap bij studenten 66 Ondernemerschap bij medewerkers 71 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 72 Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid 75 Programma Kennispoort HAN 79

11 hoofdstuk 4 Organisatie en Bestuur Organisatie 88 Wijzigingen in Een veranderd organisatieperspectief 90 Bestuur op basis van good governance 90 Structuur HAN 91 College van Bestuur 91 Raad van Toezicht 95 Verticale en horizontale verantwoording 101 Medezeggenschap 103 Vervolgonderzoek Rekenschap 105 Integraal risicomanagement 106 Publiek-privaat 107 hoofdstuk 5 Financiën Financieel beleid 112 Financiële prestaties 113 Financiële positie 118 Financiering 121 Treasury 121 Deelnemingen 122 Beheersing financiële risico s 123 hoofdstuk 6 Overzichten Bacheloropleidingen 130 Associate Degree 133 Masteropleidingen 133 Masters die de HAN onder licentie van een universiteit aanbiedt 134 Lectoraten 134 Samenstelling bestuur en management 136 Samenstelling Raad van Toezicht 139 Samenstelling Medezeggenschapsraad 142

12

13 de han investeert 1de han investeert

14 het netwerk van Yusuf Kocayoruk student lerarenopleiding Algemene Economie De HAN investeert in studenten want onze studenten vormen de toekomst. We zijn trots dat onze lerarenopleidingen tot de beste van Nederland horen. Daarmee investeren we in de kwaliteit van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In wisselwerking met onze omgeving investeren we continu in het up-to-date houden van de bacheloropleidingen, zodat de kennis en vaardigheden van onze studenten goed aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in de praktijk. De opleidingen moeten hierbij niet alleen aansluiten bij het vakgebied waarin de student gaat werken maar ook op vervolgopleidingen en onderzoek binnen het vakgebied. Yusuf Kocayoruk is student op de lerarenopleiding Algemene Economie. In 2006 liep hij stage op het Dalton College in Zutphen.

15 de han investeert in de toekomst Aniek van den Munckhof medestudent, werkt samen met Yusuf Guido Kusters medestudent, werkt samen met Yusuf Lector Ruud Klarus is als lector actief in onderzoek van het werkplekleren Willem Houtappels geeft vaklessen en begeleidt Yusuf bij zijn stage Leerling van het stedelijk Dalton College in Zutphen waar Yusuf stage loopt

16 De veranderende omgeving De voortgaande individualisering en mondialisering, de marktwerking en informatie-explosie beïnvloeden de behoeften van studenten en het beroepenveld. Hoe speel je in op de wensen van beide partijen? In de eerste plaats door als hogeschool voortdurend in ontwikkeling te blijven en steeds te investeren in de toekomst. Investeren in studenten en medewerkers, in onderwijskwaliteit en in onderzoek, in samenwerking met externe partners, partnerhogescholen en -universiteiten, en in faciliteiten en dienstverlening. Bedrijven, instellingen en de HAN weten elkaar steeds beter te vinden. Ook participeren steeds meer managers en medewerkers van de HAN samen met externe relaties in kennisnetwerken. De HAN beweegt: van overheidsoriëntatie naar omgevingsoriëntatie De veranderingen in de samenleving maken sturing vanuit de overheid en kennisoverdracht in de traditionele zin steeds minder effectief. De HAN wil zich daarom steeds nadrukkelijker richten op de behoeften van studenten en cursisten en de steeds meer internationale maatschappelijke omgeving waarin zij hun beroep (zullen gaan) uitoefenen. van onderwijsinstituut naar kennisinstituut Door optimale afstemming op haar omgeving wil de HAN zich verder ontwikkelen van onderwijsinstituut naar een brede, marktgerichte, flexibele kennispartner met een uitgebreid scala aan vormen van onderwijs, opleiding, training, toegepast onderzoek en advisering. van standaardprogramma s naar maatwerk De HAN wil haar onderwijs steeds meer organiseren rond de uiteenlopende persoonlijke wensen van studenten en cursisten. Uitgangspunten hiervoor zijn een aantrekkelijke, goed geoutilleerde en inspirerende leeromgeving en flexibele leerarrangementen met ruimte voor individuele profilering. HAN

17 De HAN verandert mee In antwoord op de veranderende omgeving heeft de HAN haar missie en strategisch beleid geformuleerd in het Instellingsplan Dit plan is tot stand gekomen op initiatief van het bestuur en management van de HAN, met betrokkenheid van individuele medewerkers en in samenspraak met de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Het Instellingsplan heeft twee hoofddoelstellingen: 1. De HAN wil in 2008 een hogeschool zijn die tot de top drie van Nederland behoort qua studenttevredenheid en kwaliteitsbeoordeling. 2. De HAN wil zich verder ontwikkelen tot hét opleidingscentrum en één van de belangrijkste kennispartners voor de brede regio. Ad 1 Studenttevredenheid Studenten groeien steeds meer uit tot kritische consumenten. De reputaties van onderwijsinstellingen zullen de keuze van studenten voor bepaalde bachelor- en masteropleidingen in toenemende mate bepalen. De HAN hecht dan ook grote waarde aan de studenttevredenheid. De HAN meet zelf de tevredenheid van studenten, maar er zijn ook landelijke meetinstrumenten. Het NIPO onderzoekt jaarlijks in opdracht van Elsevier de tevredenheid van studenten en vergelijkt de beoordeling van verschillende hogescholen. Daarnaast verschijnt ieder jaar de Keuzegids Hoger Onderwijs waarin de studenttevredenheid van verschillende hogescholen met elkaar wordt vergeleken. Kwaliteitsbeoordelingen (accreditatierapporten) Ieder jaar bezoeken visitatiecommissies een aantal opleidingen. Als de opleidingen aan alle kwaliteitseisen voldoen, worden ze geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). Iedere opleiding wordt minstens één keer in de zes jaar gevisiteerd. Als een opleijaarverslag han

18 ding niet voldoet aan de kwaliteitseisen zullen studenten en het werkveld ontevreden zijn. Bovendien ontvangt de hogeschool geen bekostiging voor een niet-geaccrediteerde opleiding en krijgen de studenten er geen studiefinanciering voor. Accreditatie van de opleidingen is dus een must. De HAN zet daar een extra streven bovenop: zij wil met al haar opleidingen tot de top drie van Nederland horen. Ad 2 Veelzijdig kenniscentrum voor de brede regio De HAN werkt vanuit maatschappelijke betrokkenheid en in de overtuiging een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Voor bedrijven, instellingen en individuen in de brede regio wil de HAN hét opleidingscentrum en één van de belangrijkste kennispartners zijn. Op basis van vragen uit de samenleving wil de HAN zich verder ontwikkelen van opleidingsinstituut voor jongvolwassenen naar een regionaal, veelzijdig kenniscentrum waarbij een sterk accent ligt op een leven lang leren en kennisontwikkeling. De activiteiten van de HAN op de markt van post-hbo onderwijs, advisering, dienstverlening en (toegepast) onderzoek komen daarmee steeds nadrukkelijker in beeld. De HAN streeft ernaar op termijn de helft van de middelen uit andere bronnen te genereren dan overheidsbekostiging. De HAN bouwt dan ook in actieve en continue wisselwerking met haar omgeving verder aan een uitgebreid regionaal netwerk met een groeiend aantal stakeholders dat zich uitstrekt tot in het Duitse achterland, waarin de meest uiteenlopende bedrijven en (overheids)instellingen te vinden zijn. Samen met de stakeholders wil de HAN zich richten op voor de regio relevante thema s, samenwerkingsrelaties en partnerships. Schakel in de kennisketen Als belangrijke schakel in de kennisketen wil de HAN een vooraanstaande rol spelen bij het toepasbaar maken van nieuwe kennis en technologieën. Dit vereist enerzijds een goede samenwerking in de HBO-WO-lijn met HAN

19 relevante universiteiten, in de eerste plaats de Radboud Universiteit Nijmegen, daarnaast ook met bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit Twente. Anderzijds vraagt de positie in de kennisketen om een versteviging van de MBO-HBO-lijn. Hiertoe participeert de HAN in RxH, het samenwerkingsverband met ROC A12, Graafschap College, Rijn IJssel College, ROC Nijmegen en ROC De Leijgraaf. Lectoren en kenniskringen Een belangrijke rol in het proces van kennisontwikkeling en kenniscirculatie ziet de HAN weggelegd voor de lectoren en hun kenniskringen. Er is inmiddels een groot aantal lectoraten ingesteld, waarmee toegepast onderzoek een wezenlijke plek krijgt binnen de HAN. Met de lectoraten wil de HAN tevens de kwaliteit van het onderwijs en de professionalisering van de eigen medewerkers een extra impuls geven. Resultaatgebieden De HAN is een maatschappelijke onderneming die haar verantwoordelijkheid naar mensen en omgeving wil waarmaken. Beoordeeld kunnen worden op het concreet realiseren van de doelstellingen maakt hiervan deel uit. Om de transparantie te verhogen, heeft de HAN de twee hoofddoelstellingen uit haar Instellingsplan vertaald in zeven resultaatgebieden op het terrein van tevredenheid, kwaliteit en groei: Tevredenheid 1 stijging studenttevredenheid 2 stijging medewerkertevredenheid 3 toenemende (afnemer)relatietevredenheid Kwaliteit 4 top drie scores voor professionele onderwijskwaliteitstoetsen jaarverslag han

20 Groei 5 groei in studenteninstroom 6 groei in marktactiviteiten, innovatie en toegepast onderzoek 7 de helft van financiële middelen uit andere bronnen dan overheidsbekostiging. Deze resultaatgebieden zijn vertaald naar concrete kwantitatieve en kwalitatieve resultaten die als prestatie-indicatoren de basis vormen van de jaarlijkse managementcontracten tussen het College van Bestuur en de faculteitsdirecties en de directeur Service Bedrijf. Strategische speerpunten De HAN onderscheidt zes kritische succesfactoren in het welslagen van haar missie. Deze speerpunten ondersteunen de uitvoering van het strategische beleid (de hoofddoelstellingen) en het bereiken van de meetbare kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (de resultaatgebieden). Groei van de organisatie De HAN heeft als brede hogeschool gekozen voor ambitieuze doelstellingen waarvan groei een belangrijk uitgangspunt is. Groei als middel om nog meer elan, dynamiek, mobiliteit, kwaliteitsimpulsen en schaalvoordelen te creëren. Kwantitatieve groei is voor een grote hogeschool zoals de HAN, die tot de top wil behoren, niet meer voldoende. Noodzakelijk is daarbij te groeien in de betekenis van kennispoort: in een open en intensievere relatie met de omgeving te staan, zodat kenniscirculatie en innovatie ontstaat. De HAN zal daarom substantieel meer practical driven professional masters gaan aanbieden, die een beroepsmatige verdieping of specialisatie geven. De universitaire, wetenschappelijk georiënteerde masters zijn immers vaak niet de geëigende vervolgstap voor HBO-bachelors. Het feit dat deze professional masters (nog) niet door de overheid bekostigd worden zal HAN

21 de ontwikkeling van deze opleidingen niet in de weg staan. Daarnaast is een substantiële versterking noodzakelijk van praktijk gedreven ontwikkelingsgericht onderzoek. Niet alleen om de kenniscirculatie tussen de HAN, bedrijven en instellingen te vergroten, maar ook om de studenten en hboprofessionals competenties mee te geven op het gebied van innovatieve praktijkreflectie. De lectoraten zijn de afgelopen jaren redelijk tot ontwikkeling gekomen. De HAN kent per 31 december 2006 tweeëntwintig lectoraten en wil deze de komende drie jaar tot zo n vijftig uitbreiden. Zo kunnen de lectoraten een veel substantiëler effect op de (kwaliteit van de) organisatie sorteren, zowel in relatie tot het onderwijs als tot de externe omgeving. Het spreekt voor zich dat een verdere versterking van het docentencorps ook een noodzakelijke voorwaarde is om bovenstaande ambities waar te maken. Toename van het aantal gepromoveerde docenten c.q. de ontwikkeling van een praktijk waarbij HAN-medewerkers kunnen promoveren kan daaraan een bijdrage leveren. Met deze groeidoelstellingen op de verschillende gebieden wil de HAN een dynamiek oproepen die de organisatie in een sterkere, meer flexibele relatie tot de studenten en het beroepenveld zal brengen. De HAN Onderwijs Flexibilisering (HOF) HOF is de organisatiebrede verandering van het onderwijskundige en organisatorische kader van de bacheloropleidingen, met als uitgangspunt dat de student in toenemende mate zelf verantwoordelijk is voor het eigen leerproces. Zowel de studenten als het werkveld zullen steeds nieuwe eisen stellen en wensen formuleren. De HAN reageert hier actief op. De individuele onderwijsvraag van studenten en de relatie met het werkveld vormen het uitgangspunt van onderwijsvernieuwingen. In 2003 startte de HAN het project HAN Onderwijs Flexibilisering. Dit project bestaat uit drie kernthema s: de flexibiliteit van leerwegen vergroten meer beroepsgericht opleiden efficiënter onderwijs ontwerpen. jaarverslag han

22 Deze onderwijsvernieuwing vraagt veel van de organisatie. Enerzijds steekt de HAN veel energie in het ontwerp van het nieuwe flexibele onderwijs. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de programma s voldoende intensief en dwingend blijven opdat deze studenten voldoende uitdagen en structureren. Anderzijds moet een organisatie juist in een dergelijke operatie voldoende aandacht geven aan zaken als roostering, professionalisering van medewerkers en een betrouwbare, op het nieuwe onderwijs ontworpen ICT-infrastructuur. In het nieuwe onderwijs heeft de student een grote keuzevrijheid. Een goede en persoonlijke studieloopbaanbegeleiding speelt hierin een cruciale rol. Om dit waar te kunnen maken is een studentinformatiesysteem van groot belang, waarin resultaten van studenten kunnen worden vastgelegd en gevolgd. Al deze elementen komen als deelproject terug binnen het hoofdproject HOF. Onderwijsontwikkeling is kostbaar. Daarom is een belangrijk thema binnen HOF efficiënt onderwijs ontwerpen. De HAN wil het gebruik van de nieuwe onderwijseenheden intensiveren. Dat kan door ze multifunctioneel in te zetten. Bijvoorbeeld door onderwijseenheden te maken rondom beroepstaken die in meerdere beroepsprofielen voorkomen en dus voor verschillende opleidingen inzetbaar zijn. Het vernieuwingstraject HOF loopt tot Dan zullen alle opleidingen volledig zijn omgevormd naar de nieuwe competentie- en beroepsgerichte opleidingen. De noodzakelijke veranderingen in de organisatie en ondersteuning van het onderwijs zullen dan ook geheel zijn doorgevoerd. Verbetering van kwaliteit, efficiency en effectiviteit Door maximaal gebruik te maken van schaalvoordelen. Om haar doelen te kunnen realiseren, moet de HAN nadrukkelijk aandacht geven aan kwaliteit. Er is een breed terrein waarop kwaliteit een kritische succesfactor is. De HAN moet zorg hebben voor de kwaliteit van haar onderwijs en diensten op het gebied van onderzoek en advisering. Maar ook voor de kwaliteit van de administratieve organisatie en haar HAN

23 kwaliteiten als werkgever. Daarnaast is het voor een gezonde organisatie noodzakelijk om middelen en mensen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten; de HAN wil maximaal gebruik maken van de schaalvoordelen van een grote hogeschool. Door deze factoren als speerpunt te benoemen, staan ze nadrukkelijk op de dagelijkse agenda. Ondernemerschap Zowel bij de ontwikkeling van de studenten als van de eigen organisatie. Sterk ondernemerschap, waarmee ook ondernemendheid wordt bedoeld, is van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. Ondanks een lichte stijging van het aantal startende ondernemers loopt Nederland op het gebied van nieuw ondernemerschap achter bij andere Europese landen. Door stimulering van ondernemerschap in het onderwijs hoopt het Ministerie van Economische Zaken dat Nederland in 2008 op het Europees gemiddelde komt. De HAN ziet hier ook een belangrijke taak voor de hogeschool weggelegd en heeft ondernemerschap tot één van haar speerpunten gemaakt. Enerzijds integreert de HAN ondernemerschap in haar opleidingen, anderzijds in de organisatie zelf. De HAN wil de externe omgeving meer leidend laten zijn in haar eigen activiteiten, handelen en organisatie. Dit komt onder andere tot uiting in een project als HOF waarin student en beroepenveld centraal staan. Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid Tevreden en professionele medewerkers zijn cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen. De HAN formuleert dan ook nadrukkelijk het speerpunt ontwikkelingsgericht personeelsbeleid waarbij zij de rol, verantwoordelijkheid en professionaliteit van de medewerkers centraal stelt en faciliteert. Zo is de versterking van het niveau van de docent, onder andere door het aanbieden van promotietrajecten, een belangrijk element in het personeelsbeleid van de HAN. jaarverslag han

24 Programma Kennispoort HAN Strategie voor het HAN-beleid op uitbreiding van de marktactiviteiten, innovatie en onderzoek. De HAN is medio 2005 gestart met het Programma Kennispoort. Het vormt daarmee het zesde speerpunt waar de HAN zich de komende jaren op richt in het bereiken van haar doelstellingen. Innoveren, kennisdelen en ondernemen staan centraal in dit programma. Zowel binnen het onderwijs als nog nadrukkelijker samen met het bedrijfsleven en de overheid, via onderzoeks-, onderwijs- en adviestrajecten. Het Programma Kennispoort geeft niet alleen een impuls aan de vele initiatieven en activiteiten die de afgelopen jaren al op veel plekken binnen de HAN zijn ontwikkeld, maar verbindt deze activiteiten ook met elkaar. Met de sleutelwoorden Innoveren, Kennisdelen en Ondernemen draagt de HAN uit dat het gaat om samenhangende kwalitatieve en kwantitatieve investeringen in lectoren, (toegepast en praktijkgericht) onderzoeksbeleid en bachelor- en masteropleidingen, om in samenspel praktijkgerichte oplossingen aan te kunnen reiken aan externe partners. Het programma vergroot het kennisvermogen van de HAN en verbetert de onderwijskwaliteit. Maar het Programma Kennispoort dient vooral ook een breder maatschappelijk doel: een verdere groei van de hogeschool als kennispartner en aanjager van innovatie in de beroepspraktijk, bedrijven en instellingen. HAN

25 Aansluiting HAN-Instellingsplan met Prestatieagenda OCW - HBO-Raad De samenleving is in de afgelopen decennia in een hoog tempo kennisintensiever geworden. Opgedane kennis veroudert steeds sneller. Gevolg daarvan is dat steeds meer bedrijven en instellingen behoefte hebben aan een ander soort medewerkers: aan mensen die niet alleen beschikken over de juiste kennis, maar die óók beschikken over de vaardigheden om die kennis op peil te houden en toe te passen in steeds weer andere werkzaamheden. Onderwijsdeelname, arbeidsparticipatie en kennisontwikkeling en -uitwisseling zijn dus van cruciaal belang. Zo luidt de eerste passage van de Prestatieagenda die in 2005 is afgesloten tussen de branchevereniging HBO-Raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hogescholen verbinden zich hierin om op het terrein van kwaliteit, participatie en kenniscirculatie de prestaties te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en de versterking van het niveau van de staf door middel van promotietrajecten. Ook de vergroting van deelname aan het hoger onderwijs en het bieden van meer variëteit in onderwijsprogramma s staan op de agenda. Dit zijn allemaal thema s die, zoals in voorgaande paragrafen beschreven, ook de basis vormen van het Instellingsplan van de HAN. Thema s waar de HAN in investeert en waarover zij graag verantwoording aflegt naar haar omgeving, onder andere in dit jaarverslag. jaarverslag han

26 HAN

27 resultaten per resultaatgebied 2de han investeert

28 het netwerk van Barbara Schaefers Iedere opleiding moet voldoen aan de landelijke eisen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De HAN legt de lat hoger: wij willen met alle opleidingen behoren tot de top drie van Nederland. Dat betekent investeren in de kwaliteit van de opleidingen, maar ook in een kwaliteitscultuur waarin iedere HAN-medewerker, vanuit zijn eigen rol, werkt met de plando-check-act-cirkel als uitgangspunt. Samen met specialisten uit de praktijk, onder andere vertegenwoordigd in de beroepenveldcommissies verbonden aan de HAN, zorgen we dat opleidingen, advies en onderzoek aansluiten op de wensen uit het werkveld. Barbara Schaefers coördineert het team kwaliteit en accreditatie.

29 de han investeert in kwaliteit Gert Robbertsen werkt samen met Barbara aan kwaliteit en accreditaties Instituutsdirecteur Cees de Jong werkt nauw samen met de kwaliteitsmedewerkers Student Nelleke Riemsdijk assisteert Barbara bij diverse onderzoeken Collega Peter Janssen begeleidt opleidingen bij accreditaties Beroepenveldcommissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding en geeft advies

30 Tevredenheid Stijging studenttevredenheid De HAN blijft goed scoren als het gaat om onderzoeken naar de studenttevredenheid, zowel intern als in vergelijking met andere grote hogescholen. Het gaat om de eigen studenttevredenheidsmeting (zie tabel), het Nipo-onderzoek in opdracht van Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs. Meting HAN Doelstelling managementcontract 2006 HAN-totaal Minimaal Economie en Management Minimaal 7.9 Educatie Minimaal 7.9 Gezondheid Gedrag en Maatschappij Minimaal 7.9 ICA Minimaal 7.8 Techniek Minimaal De studenttevredenheid volgens de eigen meting is in 2006 opnieuw toegenomen tot gemiddeld 8.1 op HAN-niveau. Dat betekent dat de naar boven bijgestelde doelstelling voor 2008 (gemiddeld 8.0 of hoger) nu al gehaald is. De individuele faculteiten hebben deze doelstelling ook al bereikt. Een prestatie waar de HAN trots op is, zeker ook in relatie tot de invoering van het nieuwe, meer flexibele onderwijs (project HOF) per De eerste meting onder de eerstejaars (HOF-)studenten mag met een 8.2 bijzonder positief genoemd worden. De HAN sluit echter niet uit dat de verdere invoering van HOF en de bijbehorende veranderingen leiden tot een tijdelijke terugval van het tevredenheidscijfer. Voor de langere HAN

j a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Groeien, in en door kwaliteit HAN

j a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Groeien, in en door kwaliteit HAN j a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Groeien, in en door kwaliteit HAN de pra Voor praktische problemen is de HAN in beeld 12 Sport als gezond doel Een goede combinatie van medische en verpleegkundige vaardigheden

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Doelgericht en transparant, op weg naar de top

Doelgericht en transparant, op weg naar de top Doelgericht en transparant, op weg naar de top J A A R V E R S L A G 2 0 0 4 Doel Missie: de HAN in 2008 Het hoger beroepsonderwijs aan de HAN is afgestemd op de individuele wensen van studenten en cursisten,

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Verkort jaarverslag 2008. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verbonden in kwaliteit Verkort jaarverslag 2008 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verbonden in kwaliteit Onder de titel Verbonden in kwaliteit presenteren wij deze brochure als een verkorte weergave van

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

hbo wo accountancy & fiscale economie - Keuzegids Universiteiten 2014 Keuzegids Masters 2014 - www.keuzegids.org

hbo wo accountancy & fiscale economie - Keuzegids Universiteiten 2014 Keuzegids Masters 2014 - www.keuzegids.org Page 1 of 5 Keuzegids Masters 2014 - www.keuzegids.org HBO WO ACCOUNTANCY & FISCALE ECONOMIE In de ondernemingswereld is er altijd behoefte aan financieel advies. Als accountant houd je je bezig met de

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

5. KWALITEIT. Tevredenheid van studenten en werkveld. Kwaliteitszorg en accreditatie

5. KWALITEIT. Tevredenheid van studenten en werkveld. Kwaliteitszorg en accreditatie 5. KWALITEIT Tevredenheid van studenten en werkveld Kwaliteitszorg en accreditatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 72 5 Kwaliteit TEVREDENHEID VAN STUDENTEN EN

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2009

Samenvatting Jaarverslag 2009 Samenvatting Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Onderweg naar een nieuwe organisatie NHL Hogeschool legde in 2009 op verschillende manieren een goede basis voor een nieuwe organisatie. Zo is er de nieuwe

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

De toekomst van onze. Essentie van het Academie Toekomst Plan. Academie voor Gezondheidsstudies

De toekomst van onze. Essentie van het Academie Toekomst Plan. Academie voor Gezondheidsstudies De toekomst van onze gezondheidsstudies Essentie van het Academie Toekomst Plan Academie voor Gezondheidsstudies Van beneden naar boven en van buiten naar binnen Dit document bevat het resultaat van het

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

VERTROUWENIN VERKORT JAARVERSLAG 2010 HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN

VERTROUWENIN VERKORT JAARVERSLAG 2010 HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN VERTROUWENIN VERKORT JAARVERSLAG HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Kerncijfers HAN Voorwoord 29520 Aantal bachelorstudenten waarvan voltijd 23255 waarvan deeltijd 5401 waarvan duaal 864 Studenttevredenheid*

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Datum 22 januari 2016 stand van zaken experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Datum 22 januari 2016 stand van zaken experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg Profiel Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Organisatie Avans Hogeschool is een brede hogeschool met ruim 54 hbo-opleidingen, 29.000

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 523 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Subsector psychologie

Subsector psychologie Samenvatting... 2 Gemiddeld qua aantallen opleidingen... 2 Groot aantal studenten... 3 Grotendeels wo-subsector... 3 Weinig mbo-instroom in hbo-bachelor... 3 Weinig uitval... 3 Minste switch... 3 Diplomarendement

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Twee leden Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool

Twee leden Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool Twee leden Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool Met het oog op het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht, ontstaan per 1 januari 2016 twee vacatures. Complementair

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013 Overzicht Kerncijfers opleidings- en trainingsproducten Dit overzicht kan worden verbijzonderd voor branche, bedrijfsgrootte, regio,

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Met passie en betrokkenheid

Met passie en betrokkenheid Met passie en betrokkenheid Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 Paul Rüpp, Marja Kamsma, Frans van Kalmthout 2 2 1 Voorwoord In het voorliggende gecomprimeerde beleidsplan 2011 2014 geeft Avans Hogeschool haar

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

Fontys HR Ambities. Groei door aandacht en uitdaging

Fontys HR Ambities. Groei door aandacht en uitdaging Fontys HR Ambities Groei door aandacht en uitdaging Groei door aandacht en uitdaging Wij staan voor excellent onderwijs en dus het continu verbeteren van het onderwijs. Wij willen dat studenten en medewerkers

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Hoger onderwijs MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD. Drie hogescholen en hun visualisaties

Hoger onderwijs MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD. Drie hogescholen en hun visualisaties TH MA 5-14 Vernieuwingen Datarubriek in de praktijk MEEKIJKEN OP HET DASH BOARD Drie hogescholen en hun visualisaties Deze bijdrage kwam tot stand onder redactie van Reinout van Brakel met medewerking

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Integriteitscode Stenden

Integriteitscode Stenden Integriteitscode Stenden Inleiding Stenden Hogeschool is een innoverende, nationaal en internationaal ondernemende organisatie voor hoger beroepsonderwijs. Met hoogwaardige, eigentijdse kennis, wil Stenden

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

HAN. Community in progress

HAN. Community in progress HAN Community in progress Dit is HAN Hetgeen wat nu voor je ligt is het HAN-merkboek. HAN is de afkorting die wij gebruiken voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit boek geeft voor eenieder die met

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van de commissie Economie en Mobiliteit. Instroom nationale studenten per academie

Antwoorden op vragen van de commissie Economie en Mobiliteit. Instroom nationale studenten per academie P P Antwoorden op vragen van de commissie Economie en Mobiliteit Waarom is er geen indexering opgenomen op de kosten? De bekostiging van het HBO is zodanig dat via de zogenaamde Normatieve Rijks Bijdrage

Nadere informatie