Thesis. De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thesis. De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf."

Transcriptie

1 Thesis De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf. Student : Wim Suijkerbuijk Adres : Esdoornhof 15 Postcode en Woonplaats : 4675 AV, Sint PhilipsLand Studentnummer : Datum : 29 oktober 2008

2 2

3 Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Masteropleiding Business Process Management and IT The road to an optimum investment-policy of IT-activities in a company. Student : Wim Suijkerbuijk Adres : Esdoornhof 15 Postcode en Woonplaats : 4675 AV, Sint PhilipsLand Studentnummer : Datum : 29 oktober 2008 Afstudeercommissie: 1e begeleider en examinator : Dr. Mr. Ir Theo Thiadens 2e begeleider : Drs.L.M.M. Dicker Bedrijfsbegeleider : C. Ornigg

4 4

5 Management samenvatting Deze thesis beschrijft de opzet van het onderzoek om te komen tot een investeringsmodel hoe de IT investeringen optimaal en inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor een bedrijf. Daarnaast wordt beschreven welke aandachtspunten te definiëren zijn bij het opstellen van het investeringsbeleid. Het fundamentele doel van het investeringsmodel is om de optimale verdeling van de IT investeringen over de diverse investeringsmogelijkheden in een bedrijf te bepalen. Hiermee wordt bedoeld dat de bedrijfs- en ICT-processen op elkaar zijn afgestemd. De relatie tussen bedrijfsstrategie en ICT-strategie is in principe één strategie: de business- of bedrijfsstrategie. De ICT-strategie moet daarop afgestemd zijn. Enerzijds wordt de ICT strategie afgeleid van de bedrijfsstrategie, maar tegelijkertijd creëert ICT ook nieuwe strategische mogelijkheden. Om het IT-investeringsbeleid in een organisatie in goede banen te leiden is een adequate mix van bestuur, organisatie en toezicht van groot belang om te zorgen dat IT aansluit bij de gewenste businessprestaties. Strategie gaat over de doelstellingen van de organisatie (missie en visie) en over de manier waarop de organisatie deze tracht te bereiken (strategie, beleid). Tevens omvat strategie zowel het vaststellen van de doelen als het aangeven van de wegen waarlangs en de voornaamste middelen waarmee de organisatie deze doelen zal proberen te realiseren, rekening houdend met de normen en principes van de organisatie. Dit is ook wel samengevat met de term Governance. De samenhang tussen sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen is bij governance van wezenlijk belang. Het doel van governance is het scheppen van waarborgen voor de realisatie van de doelstellingen met als functie om de organisatie beter te laten presteren. Het betekent dat op regelmatige basis getoetst wordt op met name de concurrentiële en financiële prestaties van de organisatie. De operationalisering van prestatiemeting en weging op organisatie niveau wordt Portfoliomanagement genoemd. De grootste problemen die zich voordoen bij de introductie van portfoliomanagent voor een ICT afdeling is het ontbreken van inzicht in de huidige IT-portfeuille en de bestuurbaarheid ervan vanwege het ontbreken van meetbare instrumenten. Meetbare instrumenten zijn bijvoorbeeld de bepaling en de weging van de kosten, de baten en de risico s van IT projecten, gerelateerd aan de businessdoelen. Hieruit kunnen kengetallen opgesteld worden om projecten onderling te kunnen vergelijken. Voor portfoliomanagement is het meten van zowel kosten en baten op reguliere basis en hieruit consequenties trekken en aanvaarden een cruciaal gegeven. Kenmerkend bij een portfoliobenadering is een totaalbenadering voor de portefeuille van activiteiten. IT-portfoliomanagement,IT-investmentmanagement, IT-performancemanagement en IT due diligence omvatten deze totaalbenadering. Daarnaast wil men weten of de portfolio niet uit balans is wat technologie, distributie, eigen strategie(aligment) en markten betreft. Een integrale aanpak van IT leidt tot de meest wenselijke situatie waarin een optimale waardebepaling, waardelevering en waardebeheer mogelijk is. Uit de interviews bij Philip Morris Holland blijkt dat de doelen en verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd, omschreven en vastgelegd zijn. Het algemeen management bepaalt op basis van een kosten/ baten analyse van de business needs, de prioriteitstelling van de 5

6 projecten. Tevens is naar voren gekomen dat financiële technieken worden toegepast om de kosten in kaart te brengen, de baten en de strategische doelstellingen worden veelal nog subjectief in kaart gebracht. Om portfoliomanagement te verduidelijken zijn een aantal casussen uitgewerkt welke waren onderverdeeld in een tweetal domeinen : Organisatie en ICT. Voor elk domein zijn er vragen opgesteld welke kwantificeerbaar gemaakt zijn. Deze twee domeinen zijn grafisch tegen elkaar uitgezet waaruit bleek dat het belang voor de organisatie, dus waarde toevoegend, niet evenredig hoeft te zijn met het belang in de ICT. Daarnaast zijn er enige vraagtekens geplaatst bij de keuze van ICT als domein, dit doordat ICT veelal vanuit de business beschouwd wordt als een ondersteunende dienst. Voor Philip Morris Holland neemt naast het belang van het managen van de afzonderlijke projecten juist ook de samenhang van ICT-veranderingen en organisatieveranderingen over verschillende bedrijfsprocessen in belang toe. Om dit geheel te kunnen managen wordt de informatievoorziening complexer en dient men in te kunnen spelen op de steeds sneller veranderde informatiebehoefte. Een additionele factor hierbij zijn de projecten die vanuit Philip Morris International geïnitieerd worden welke veelal een hoge prioriteit hebben qua implementatie en exploitatie. Door de steeds hechtere binding met Philip Morris International komen de volgende aandachtsgebieden naar voren : - grotere diversiteit aan applicaties, dit doordat de globale applicaties maar gedeeltelijk de gewenste functionaliteit van de locale applicaties overnemen waardoor locale applicaties nog steeds dienen te blijven bestaan. Applicaties die worden vervangen door projecten vanuit Philip Morris International dienen een exit-strategie te hebben. - Vaardigheden en kennis zijn niet meer in overeenstemming met de rolverandering. Het huidige exploitatie en beheer model van de IT-organisatie is aan het veranderen naar een steeds meer opstellende (requirements), aansturende en adviserende rol. - complexiteit verhogend o Langere communicatielijnen: Philip Morris International beoordeelt de wijzigingsvoorstellen ter afstemming en goedkeuring om te borgen dat andere vestigingen hiervan geen hinder van ondervinden. o Verlies aan functionaliteit: De meeste vestigingen zijn kleiner waardoor de requirements meestal niet volledig gedefinieerd zijn om te voldoen aan de gestelde eisen en wensen van Philip Morris Holland. Dit kan ondervangen worden door een zogenaamde custom-layer, dit is een bepaalde laag om de core-applicatie heen om zodoende functionaliteit toe te voegen. o Integratie-problemen tussen locale en globale applicaties. Mogelijkheid tot uitwisseling van gegevens is vaak niet opgenomen in de globale applicaties. o Trage opbouw van contacten ter remote ondersteuning van globale applicaties: Het exploitatie en beheermodel dient goed gedefinieerd, uitgewerkt en bekend te zijn. Doordat Philip Morris International steeds meer sturend is in de opzet, ontwikkeling en uitvoering van projecten dient de inspanning om te komen tot portfoliomanagement voor Philip Morris Holland IS wel in overeenstemming te zijn met het nut ervan ten opzichte van de kosten ter realisatie hiervan. Philip Morris Holland ziet wel degelijk de toegevoegde waarde van portfoliomanagement om te komen tot kwantificering en prioritisering. 6

7 INHOUDSOPGAVE 1 GEBREKKIG INZICHT IN DE PRIORITEITSTELLING VAN IT-ACTIVITEITEN INLEIDING PROBLEEMGEBIED EN DE AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK DOEL- EN VRAAGSTELLING ONDERZOEK ONDERZOEKSVRAGEN INDELING EINDVERSLAG WAARDE BEPALING VAN IT DIENSTEN HET IT INVESTERINGSBELEID IN DE LITERATUUR Wat is nu investeringsbeleid? IT Management IT Governance IT-portfoliomanagement Redenen tot investeren DE MODELLEN TER BEOORDELING VAN IT-INVESTERINGEN Financiële methoden Multicriteria methoden Ratio methoden Portfolio methoden HET GEBRUIK VAN DE METHODEN IN DE PRAKTIJK DE VOORWAARDEN TOT ALIGNMENT TUSSEN DE BUSINESS EN IT Inleiding Alignment model van Henderson en Venkatraman Alignment model van Luftman Samenhang met de business ONTWERP VAN EMPIRISCH ONDERZOEK ONDERZOEKSOPZET INHOUDELIJKE VRAGENLIJST Huidige situatie: Omgaan met ICT investeringen Nieuwe situatie: Werken met een portfolio methode EMPIRISCH ONDERZOEK INLEIDING HUIDIGE SITUATIE: DE OPINIE VAN DE BETROKKENEN NIEUWE SITUATIE: BESCHRIJVING VOORSTEL PORTFOLIO METHODE Portfoliomanagement Casus Bewerking Inleiding Vragen Casus 1: Export Document Management Casus 1: Export Document Management - Uitwerking Casus 2: Flexibele rapportering Primary implementatie Casus 2: Flexibele rapportering Primary implementatie Uitwerking Casus 3: Produktie Uitbreiding Casus 3: P110 Uitbreiding Uitwerking Casus 4: Upgrade Computer Room DC Casus 4: Upgrade Computer Room DC01 Uitwerking Grafische weergave van de Casussen NIEUWE SITUATIE: DE OPINIE VAN DE BETROKKENEN CONCLUSIES VANUIT HET EMPIRISCH ONDERZOEK CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN INTRODUCTIE BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN CONCLUSIES VANUIT DE THEORIE EN PRAKTIJK

8 5.4 AANBEVELINGEN REFLECTIE OVERZICHT ONDERZOEKSPROCES EINDRESULTAAT LITERATUURLIJST BIJLAGE A BIJLAGE B BIJLAGE C BIJLAGE D BIJLAGE E BIJLAGE F LIJST VAN FIGUREN Figuur 1: Management aan vraag- en aanbodzijde (Thiadens, 2005) Figuur 2: BTripleE Model (Van der Zee, 1997) Figuur 3: De volwassenheidsniveaus van IT Service CMM (SEI, 1995) Figuur 4: Governance in relatie met zijn deelprocessen (Bossert, 2002) Figuur 5: The enterprise governance framework (CIMA) Figuur 6: De belangrijkste karakterestieken van governance (itsmf,2007) Figuur 7: Voorbeeld van een IT-governance matrix volgens Weil en Ross Figuur 8: De IT-portfoliopiramide (Broadbent en Weill, 1998) Figuur 9: IT portfolio management practices (Maizlish, 2005, Cooper,2002) Figuur 10: Doelstelling van IT (Van Bladel en de Jong, 1998 ) Figuur 11: Het ITIM-model (GAO, 2000) Figuur 12: Waarde categorieën in iecon Figuur 13: Balanced Scorecard (Kaplan, 1996) Figuur 14: Portfoliomanagementsystemen (Bedell, 1985) Figuur 15: Orientatie IT organisatie in de loop van de tijd (Leeuwen en van Veen, 2005) Figuur 16: Alignmentmodel van Henderson & Venkatraman Figuur 17: Aligment maturity criteria van Luftman Figuur 18: Volwassenheid business-ict-alignment Figuur 19: Verbreding van de IT-functie Figuur 20: Applicatie Portfolio management Positiebepaling applicaties (Maizlish,2005) Figuur 21: Het ICT domein ten opzichte van het Organisatie domein per casus

9 1 Gebrekkig inzicht in de prioriteitstelling van IT-activiteiten 1.1 Inleiding Dit document beschrijft het onderzoek dat ik heb gedaan in het kader van mijn opleiding Business Process Management & IT van de Open Universiteit. Beschreven wordt welk onderzoek is uitgevoerd en waarom dit is geschied. Het onderzoek betreft het uitwerken van een voorstel om te komen tot een werkwijze hoe de IT investeringen optimaal en inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt beschreven welke aandachtspunten te definiëren zijn bij het opstellen van het investeringsbeleid. 1.2 Probleemgebied en de aanleiding van het onderzoek Probleemgebied De meeste organisaties kunnen tegenwoordig vaak niet meer werken zonder gebruik te maken van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Ze zijn geheel of gedeeltelijk afhankelijk geworden van het functioneren van ICT-applicaties en/of -infrastructuren. De mate van afhankelijkheid van ICT wordt bepaald door het niveau van inbedding van de ICT binnen een organisatie. Waar de ICT in het begin slechts een ondersteunende rol vervulde, vervult zij momenteel tevens een steeds belangrijker, zo niet beslissende rol op tactisch en strategisch gebied. Hierbij ondersteunt ICT niet alleen de kernactiviteiten en de secundaire processen van een organisatie, maar stelt zij de organisatie in toenemende mate in staat om haar kernactiviteiten en secundaire processen uit te breiden, te verbeteren en te optimaliseren. De markt wordt steeds dynamischer, wat resulteert in snel veranderende behoeften en wensen. Hierdoor neemt de complexiteit van de ICT-producten en diensten zelf en het beheer ervan toe. Hierdoor ontstaat een complexe situatie, waarin het voor organisaties minder eenvoudig is om de controle over hun processen te behouden, laat staan om deze processen aan te passen aan de continu veranderende omgeving. De inherent toenemende noodzaak om steeds beter te presteren en soepel te kunnen inspelen op deze dynamiek, legt een zware claim op het veranderingsvermogen van bedrijven en organisaties. Er worden daarom steeds hogere eisen gesteld aan het veranderingsvermogen van een organisatie en niet in het minst aan die van de betreffende ICT-afdeling. De basis voor allocatie van middelen voor het realiseren van ICT voorzieningen is inzicht in de waardetoevoeging die deze voor de organisatie realiseren. Middelen worden toegewezen op basis van bijdrage aan waardecreatie. Die waarde omvat zowel de financiële baten als andere strategische voordelen die business units behalen door de inzet van IT. Belangrijk hierbij is de afstemming van de IT-activiteiten op de kernactiviteiten van de verschillende business units, welke de groei en de winstgevendheid van een onderneming bepalen. Ofwel, kernactiviteiten voor IT zijn afgestemd op de kernactiviteiten van de onderneming. De opzet van het onderzoek is om te komen tot een investeringsmodel waarmee de ICT voor een bedrijf en daarmee de noodzaak deze te realiseren in bijvoorbeeld een ICT afdeling aangetoond kan worden. Dit model dient gebruikt te kunnen worden voor het bepalen van de 9

10 prioriteiten ( t.a.v. projecten en wijzigingsverzoeken ) op basis van duidelijke business drivers. Aanleiding voor het onderzoek Het financieringsbeleid voor IT bij veel grote bedrijven is gebaseerd op toewijzing van budgetten voor een vooraf vastgestelde periode, meestal een jaar. Dit budget gaat uit van de operating costs en de geplande projecten. Duiken er nieuwe kansen op die de onderneming een voordeel kunnen opleveren of doemen er problemen op die de onderneming een nadeel kunnen opleveren, dan zorgt dit budgetteringsbeleid er mede voor dat er een mismatch ontstaat in de huidige en de gewenste middelen die voorradig zijn om te voldoen aan de wensen van de klanten. De middelentoewijzing voor IT kent een aantal problemen. De meest voorkomende problemen zijn (Forrester Research,2001): - De beschikbare middelen zijn niet in voldoende mate aanwezig. - De tot standkoming van de prioriteiten lijst is niet duidelijk en eenduidig. - Het budget voor IT is niet opgedeeld in strategisch versus niet- strategische uitgaven. ( Hierdoor blijft IT behandeld worden als een kostenpost ) - Er wordt uitgegaan van boekhoudkundige perioden waarbij geen rekening wordt gehouden met de dynamiek van marktontwikkelingen. De hoogte en de tijdsperiode staan vooraf vast. 1.3 Doel- en vraagstelling onderzoek De opzet van het onderzoek is om te komen tot een organisatie van een investeringsbeleid waarmee de ICT voor een bedrijf en daarmee de noodzaak deze te realiseren in bijvoorbeeld een ICT afdeling aangetoond kan worden. Dit model dient gebruikt te kunnen worden voor het bepalen van de juiste prioriteiten ( t.a.v. projecten en wijzigingsverzoeken ) op basis van duidelijke business drivers. Dit investeringsbeleid bepaalt op duidelijke wijze hoe de schaarse middelen ( geld, mensen, middelen, tijd ) het beste benut kunnen worden in relatie tot de kosten \ opbrengsten voor de organisatie door bijvoorbeeld de Information Services afdeling. De centrale onderzoeksvraag is: Hoe te komen tot een langdurig succesvolle opzet van een optimaal ICT-investeringsbeleid bezien vanuit de doelen van de organisatie? 10

11 1.4 Onderzoeksvragen Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen en deelvragen: 1. Hoe te komen tot een waardebepaling van de diensten van een ICT organisatie? 1.1. Hoe wordt een investeringsbeleid van IT-activiteiten beschreven in de vakliteratuur? 1.2. Waarom heeft een organisatie behoefte aan een optimaal IT investeringsbeleid? 1.3. Welke methoden zijn er om de waarde van ICT investeringen aan te geven? 1.4. Hoe wordt het gebruik van deze methoden in de praktijk vormgegeven? 1.5. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil men komen tot echte alignment van de wens van de organisatie en haar investeringen in ICT? 2. Hoe verhouden de bestaande methoden, processen en uitgangspunten binnen de ICT afdeling van Philip Morris Holland (PMH) zich met het model uit de literatuur? 2.1. Welke vragen moet men betrokkenen in organisaties stellen om de huidige werkwijze inzichtelijk te maken? 2.2. Hoe kan het 'Investeringsbeleid in practice' bij PMH inzichtelijk gemaakt worden? 3. Hoe kan de methode van het IT-investeringsbeleid van Philip Morris Holland (PMH) verankerd worden? 3.1. Hoe zou een dergelijk model in de organisatie van PMH vorm moeten krijgen? 3.2. Hoe denken de diverse proceseigenaars bij PMH over het ontwikkelde model om de waarde van ICT aan te geven? 1.5 Indeling eindverslag Hoofdstuk 1 Gebrekkig inzicht in de prioriteitstelling van IT-activiteiten In dit hoofdstuk wordt het wat, waarom en hoe uitgelegd van het onderzoek en is er een verfijning van de onderzoeksvraag gemaakt. Hoofdstuk 2 Literatuur verkenning De onderwerpen die in de literatuurverkenning aan de orde kwamen en relevant zijn voor het onderzoek zullen beschreven worden. Hoofdstuk 3 Ontwerp van het empirisch onderzoek Hier wordt op basis van de theorie een model gemaakt om te kijken naar de praktijk. Tevens wordt aangegeven op welke wijze het model in de praktijk wordt getoetst. Hoofdstuk 4 Het empirisch onderzoek Beschrijving van het empirisch onderzoek als ook de toetsing in de praktijk. Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen Hier worden uitspraken gedaan over de kwaliteit van het raamwerk en instrument en worden suggesties gedaan voor aanvullend onderzoek en conclusies samengenomen. Hoofdstuk 6 Reflectie Een terugblik op het uitgevoerde onderzoek, inclusief mogelijkheden voor gebruik van de resultaten en mogelijkheden voor aanvullend onderzoek dat aansluit bij dit onderzoek 11

12 12

13 2 Waarde bepaling van IT diensten 2.1 Het IT investeringsbeleid in de literatuur Het onderzoek is gestart met een literatuurverkenning van theorieën met betrekking tot het IT investeringsbeleid in een organisatie. De onderwerpen die in de literatuurverkenning aan de orde kwamen en relevant zijn voor het onderzoek zullen in dit hoofdstuk worden beschreven. Sinds de tijd dat computersystemen ingeburgerd zijn in het bedrijfsleven, worstelen organisaties met de manier waarop ze hun IT kunnen verbeteren vanuit het kosten \ baten perspectief. Ondanks het feit dat een aantal onderzoekers de laatste tientallen jaren tal van methoden, concepten en aanpakken hebben gelanceerd om grip te krijgen op de kosten \ baten van IT, is er nog geen algemene oplossing voorhanden. Deze thesis gaat dieper in op de manier waarop organisaties hun IT kosten \ baten management kunnen verbeteren. Het is niet alleen van belang om een IT kosten \ baten methode op te stellen maar ook hoe deze methode te verankeren in de organisatie. Naast de definities voor begripsvorming komen ook de volgende onderwerpen aan bod zoals IT Governance, IT Management, Business IT aligment en portfolio management Wat is nu investeringsbeleid? Volgens Ots,[2005] luidt de definitie van investeringsbeleid als volgt: Investeringsbeleid behelst naast het maken van calculaties met betrekking tot individuele projecten ook het organisatievraagstuk: planning en coördinatie van activiteiten, toewijzing van middelen, uitvoering en voortgangscontrole. Om de definitie van investeringsbeleid zelf te verklaren gaan we eerst de begrippen Investering en beleid behandelen waarna de definitie van Investeringsbeleid zal worden uitgewerkt.het begrip investering kan omschreven worden op verschillende manieren: - Uitgave van geld voor inkomen, winst of de aanschaf van iets met extrinsieke waarde ( van Dale, 1989 ) - Het doen van uitgaven die over meerdere jaren worden afgeschreven ( boekhouding. def.) - Het vrijmaken van middelen waardoor er een potentieel ontstaat om een bepaalde gekozen toekomstige situatie te realiseren.(renkema, 1997) De definitie van Renkema is het meest van toepassing omdat hierin middelen worden opgevat als een samenstelling van : 1) financiën, 2) menskracht en 3) niet financiële baten. Het is deze definitie die verder in deze thesis gehanteerd zal worden. Ook voor beleid zijn er een aantal definities te vinden zoals: - Streven naar het bereiken van bepaalde doelen met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde. ( Boom,2006) 13

14 - bewust en systematisch handelen, met gebruikmaking van de daartoe geëigende middelen, met een duidelijk omlijnd doel voor ogen, waar stap voor stap op wordt afgewerkt. (Kleijn,1968) In deze thesis zal de definitie van Kleijn gebruikt worden om op basis van handelen aan te geven wat er met beleid bedoeld wordt, dit omdat deze definitie vooral de systematiek benadrukt. Als de termen investering en beleid samengevoegd worden, leidt dat tot de volgende definitie: Investeringsbeleid : Door middel van bewust en systematisch handelen, het vrijmaken van middelen waardoor er een potentieel ontstaat om een bepaalde gekozen toekomstige situatie te realiseren met gebruikmaking van de daartoe geëigende middelen, met een duidelijk omlijnd doel voor ogen, waar stap voor stap op wordt aangekoerst Deze definitie zal aangehouden worden om het begrip investeringsbeleid te verklaren. Middelen zijn een belangrijk onderdeel van het investeringsbeleid en worden toegewezen op basis van hun bijdrage aan waardecreatie. Die waarde omvat zowel de financiële baten als andere strategische voordelen die het bedrijf behaalt door de inzet van IT. Basis voor allocatie van middelen voor het realiseren van ICT voorzieningen is het inzicht in de waardetoevoeging die voor de organisatie is te realiseren. Een waarde reflecteert de opvatting van een individu of groep over wat nuttig, wenselijk en aantrekkelijk is. (Hampden-Turner,1998) Waardemanagement beoogt een gezonde balans aan te brengen tussen het structurele waardecreërende vermogen, dat per definitie een strategisch en lange termijn onderwerp betreft, en de korte termijn financiële resultaten. Uiteraard zijn ook de korte termijn financiële resultaten van belang, bijvoorbeeld om een adequaat werkkapitaalniveau in stand te houden en om beleggers en crediteuren geïnteresseerd te houden. Het doel van waarde gedreven sturing en beheersing, is het bevorderen van economische waardecreatie. Waarde is niet voor iedereen hetzelfde. Men kan het verschillend opvatten. Wat waarde voor de een is, vindt een ander onbelangrijk. Bekijk hoe verschillende personen tegen waarde aan kunnen kijken : - Klanten : waarde is een bepaald niveau van kwaliteit tegen een goede prijs - Aandeelhouders : waarde is een financieel tegoed. - Werknemer : waarde is een zekere job, inkomen, training en ontwikkeling. - Leveranciers : waarde is regelmatig orders ontvangen, tevreden klanten, betaling zonder vertraging. - Gemeenschap : waarde is een schone omgeving, banen, gezondheidszorg, welvaart. - Regering : waarde zijn belastingen, banenplan, training, sociale activiteiten. 14

15 2.1.2 IT Management Onder management wordt verstaan ( Dam, 2002 ) : de leer van het bestuur van een organisatie. Het management wordt gevormd door de organisatieleiding, die tot taak heeft de orderneming te besturen. Met organiseren als activiteit wordt bedoeld: het op een zodanige wijze beheersen en besturen van de productiefactoren (arbeid, kapitaal en informatie) dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd. Management wordt voorts toegepast op ieder onderdeel van een organisatie en op ieder niveau, echter de exacte invulling van het management dient op elk niveau te worden toegesneden. Een expliciete IT-strategie en IT-architecturen brengen aansluiting tussen bedrijfsplannen, bedrijfsprocessen, bedrijfsactiviteiten en mensen en middelen. Het managen van vraag en aanbod van IT wordt ook wel IT management genoemd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het deel van de organisatie dat als klant gezien kan worden en de objecten afneemt voor gebruik de vraagorganisatie en het deel van de organisatie dat de ICT objecten beschikbaar maakt de aanbodorganisatie. IT-management(Thiadens,2004) is het sturen van de ICT-voorzieningen in een organisatie. Deze sturing vindt plaats op operationeel, tactisch en strategisch niveau door de betrokken partijen. Deze sturing geschied door het algemene management van een organisatie, het management van de business functies en het ICT-management. Het doel van de sturing is te komen tot een zodanige inzet van ICT-voorzieningen, dat deze voldoet aan de haar gestelde functionele en prestatie-eisen. De ICT-voorzieningen zijn te onderscheiden in voorzieningen op het terrein van de infrastructuur en de applicaties. Figuur 1: Management aan vraag- en aanbodzijde (Thiadens, 2005) Sturing wordt gegeven aan de ontwikkeling en het onderhoud van applicaties en infrastructuren en aan de exploitatie hiervan. De sturing betreft objecten van de infrastructuur en van de applicaties. Infrastructuur-objecten zijn weer onder te verdelen in objecten van de technische infrastructuur en die van de informatische infrastructuur. De technische infrastructuur kent apparatuur en programmatuur om gegevens op te slaan, te bewerken, te transporteren en in- of uit te voeren. Tot de informatische infrastructuur behoren de instrumenten om applicaties te bouwen en te onderhouden en instrumenten om de servicemanagementtaken uit te voeren. Dit kan programmatuur zijn om kosten te bepalen, programmatuur voor beveiliging, tuningprogrammatuur, service-deskpakketten enzovoort. De Applicatie-objecten zijn onder te verdelen in objecten voor applicaties die bedrijfsprocessen ondersteunen, applicaties als spreadsheets en tekstverwerking die individueel werk ondersteunen, en intranet en extranet-applicaties (Applegate c.s., 2003). 15

16 Bij de beschouwing van IT-management in organisaties zijn er drie verschillende rollen te onderkennen, die in de onderstaande figuur worden weergegeven (Van der Zee, 1997) : 1) Het business management ontwikkelt plannen voor het stelsel van bedrijfsactiviteiten gericht op markten, producten, diensten, distributiekanalen, bedrijfsprocessen en organisatiestructuren en de allocatie van mensen en middelen, waaronder IT. 2) Een expliciete IT-strategie en IT-architecturen brengen aansluiting tussen bedrijfsplannen, bedrijfsprocessen, bedrijfsactiviteiten en mensen en middelen. Het managen van de vraag naar IT wordt ook wel IT management genoemd. 3) Op eenzelfde manier worden de IT-strategie en IT-architecturen gebruikt om het aanbod van IT te kunnen managen. Dit IT supply management resulteert in projecten voor de leveringvan nieuwe IT-producten en de inrichting van processen voor het beheer & exploitatie van IT. Figuur 2: BTripleE Model (Van der Zee, 1997) Er zijn 6 aangrijpingspunten voor sturing van ICT vanuit de vraagzijde. Deze aangrijpingspunten zijn : het stellen van prioriteiten, het aangeven van de mate van innovatie van product en dienstverlening, het bepalen van de organisatie van ICTdienstverlening, de beslissing over de in huis aanwezige kennis en vaardigheden én de kennis en vaardigheden, die men van buiten betrekt, het nadenken over de methoden te gebruiken bij de inzet van ICT en het scheppen van draagvlak voor ICT-inzet bij de vraag- en aanbodzijde. De vragers vullen de functionele en prestatie-eisen aan de te leveren diensten in. Zij doen functioneel beheer. Functioneel beheer specificeert de vraag, geeft de organisatie van dienstverlening aan en zorgt aan de vraagkant voor implementatie van de voorzieningen. Functioneel beheer op strategisch niveau bepaalt de prioriteiten, de innovaties en de leveranciers met wie wordt gewerkt. Functioneel beheer op tactisch niveau stuurt de uitvoering. Zij bepaalt het serviceniveau en stuurt dit zonodig bij. Functioneel beheer op uitvoerend niveau doet de dagelijkse werkzaamheden, bemant de service desk en zorgt voor testen en het aanbrengen van veranderingen in de administratieve organisatie. De aanbodkant zorgt voor ontwikkeling en onderhoud van ICT-voorzieningen. Dit noemen we applicatiebeheer. Ook zorgt zij voor de exploitatie van ICT-voorzieningen. Op basis van de vraag worden op strategisch, tactisch en operationeel niveau deze applicatiebeheertaken en exploitatietaken ingevuld. 16

17 De vraagkant bepaalt op strategisch niveau de leveranciers en de technologie. De vraagkant stuurt op tactisch niveau de dagelijkse exploitatie en het dagelijkse applicatiebeheer aan. Daarnaast stuurt men de veranderingstaken. Per rol dient invulling te worden gegeven aan een planning en controlecyclus. Bij ITorganisaties blijkt dat dit in de praktijk voornamelijk op financiën gericht is, met name op het budgetplan voor het volgende boekjaar en de periodieke bewaking van de budgetrealisatie. (Olve, 1999) IT-management is gericht op de besluitvorming, uitvoering en verantwoording van ITactiviteiten binnen de IT-organisatie, waarbij we een onderscheid maken tussen ontwikkelactiviteiten en activiteiten in het kader van exploitatie en beheer. In een IT-organisatie onderkennen we het ontwikkelen, onderhouden, beheren en exploiteren van geautomatiseerde informatiesystemen. Voor elk van de processen onderkennen we zogenaamde groeifasen. De fase, waarin een proces zich bevindt, is afhankelijk van de daadwerkelijke inrichting van de IT-organisatie. Dit kan vastgesteld worden door het groeimodel van CMMI, bestaande uit vijf volwassenheidsniveaus: 1. Initieel Het IT dienstverleningsproces is informeel en ad-hoc, de prestaties zijn onbetrouwbaar. Weinig processes zijn gedefinieerd, succes wordt sterk individueel bepaald. Er is geen beheersing aanwezig 2. Herhaalbaar Diensten kunnen op herhaalbare wijze worden verleend. Basaal service management processen worden uitgevoerd om de kosten, planningen en prestaties van de IT dienstverlening te kunnen bewaken. 3. Gedefinieerd De standaard services zijn beschreven in een service catalogus. Er zijn standaard processen voor het realiseren van die services en organisatiebrede processen worden ingericht voor het trainen van medewerkers en het managen van recources en problemen. 4. Bestuurd Gedetailleerde metingen van het IT dienstverleningsproces en de kwaliteit van de diensten worden verzameld. Beide worden kwantitatief beheerst. 5. Optimaliserend Er is sprake van continue procesverbetering op basis van kwantitatieve gegevens uit de processen en door het uitproberen van innovatieve ideeën en technologieën. Elk niveau beschrijft een stadium van volwassenheid waarin een IT organisatie zich kan bevinden. Elk volwassenheidsniveau (behalve niveau één) bevat een aantal sleutelprocesgebieden (key proces areas). Om op een bepaald volwassenheidsniveau te acteren moet een IT organisatie alle key proces areas van dat niveau en daaronder geïmplementeerd hebben. Een key proces area bestaat uit doelen (meestal drie à vier) en uit activiteiten (key practices genoemd) en is geïmplementeerd als elk van de doelen van de key proces area gehaald wordt. 17

18 5 : optimaliserend Procesbeheersing nadruk op procesverbetering Procesmetingen 4 : bestuurd proces gemeten en beheerst Procesdefinitie 3 : gedefinieerd proces gedefinieerd redelijk begrepen Projectmanagement 2 : herhaalbaar Taken kunnen worden herhaald 1 : initieel onvoorspelbaar, slecht beheerst Figuur 3: De volwassenheidsniveaus van IT Service CMM (SEI, 1995) De afstemming van de IT-activiteiten op de kernactiviteiten van de verschillende business units is belangrijk. Dit bepaalt de groei en de winstgevendheid van een onderneming. Ofwel, kernactiviteiten voor IT worden afgeleid uit de kernactiviteiten van de onderneming. De kernactiviteiten vormen een basis voor de continuïteit van de eigen onderneming. De kernactiviteiten zijn die waarde-activiteiten die een onderneming kiest om zijn schaarse middelen (met daarin de eigen specifieke kennis en ervaring ) optimaal aan te wenden. Analyse gericht op waarde-activiteiten biedt de volgende voordelen (Urf, 2000): - Waardecreatie is voor alle ondernemingen een randvoorwaarde voor continuïteit - De mate van waardecreatie is een indicator van het succes van een onderneming - Het waardebegrip is toekomst gericht, net zoals een strategische analyse - Waarde legt een grote nadruk op kasstromen c.q. investeringsbeslissingen; precies het aandachtsgebied van portfoliomanagement - Waardecreatie is vertaalbaar via value-drivers, naar strategische en operationele (nietfinanciële) variabelen. - Verschillende gezichtspunten zijn uiteindelijk te integreren in een eenduidig begrip; waarde incorporeert alle strategische en operationele organisatieaspecten, zoals marketing, human resources, logistiek etc.. - Waardecreatie is gebaseerd op een toekomstvisie; door de waardecreatie van een value center of een portfolio te analyseren, wordt communicatie over aannames, onzekerheden en risico s gestimuleerd. 18

19 Wytzes(1967) is van mening dat er niet één namelijk waardecreatie, maar drie zelfstandige ondernemings- doelstellingen onderkend moeten worden. Deze zijn: - streven naar groei; - streven naar winstgevendheid; - streven naar zekerheid. Deze drie zelfstandige doelstellingen moeten op lange termijn adequaat worden gerealiseerd. Op korte termijn kan het gewicht van elk van de doelstellingen variëren en zelfs middel zijn voor de realisatie van de andere doelstellingen. Ook Drucker(1958) verwerpt het streven naar maximale waardecreatie als "de" doelstelling van de onderneming. Hij beschouwt het streven naar waardecreatie als een voorwaarde, die vervuldt moet worden om de onderneming te laten voortbestaan. Drucker onderscheidt een vijftal doelen voor een organisatie: - de winstgevendheid; - de menselijke organisatie; - aanvaarding door de omgeving; - voorziening in een behoefte; - innovatie. De onderneming heeft, aldus Drucker, op elk van deze gebieden doelstellingen nodig omdat disfunctionering van één van deze gebieden de gehele onderneming in gevaar kan brengen. 19

20 2.1.3 IT Governance Alle relevante belangen moeten optimaal, effectief en efficiënt gewogen en behartigd worden. Zo n stelsel van fundamentele belangenbehartiging en zijn werking, waarmee is gepoogd elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, wordt governance genoemd. (BLOEM, 2004) Governance staat dus in zijn algemeenheid voor : (BLOEM,2004) De fundamentele belangenbehartiging die nodig is opdat een systeem of deelsysteem zich goed kan blijven ontwikkelen. Met name op zo n manier dat het buiten het systeem geen relevante belangen frustreert of ergens schade aanricht. Governance richt zich op de belanghebbenden (stakeholders) van de organisatie, de daarmee samenhangende doelstellingen van deze organisatie, en de verantwoordelijkheid van de leiding van deze organisatie om de doelstellingen te verwezenlijken. Een organisatie bestaat immers om ten behoeve van belanghebbenden bepaalde doelen te verwezenlijken. Het doel van governance is het scheppen van waarborgen voor de realisatie van doelstellingen. Bij governance is de samenhang tussen de vier deelprocessen van wezenlijk belang. Deze betreffen: - Sturen - Beheersen - Toezicht houden - Verantwoorden Figuur 4: Governance in relatie met zijn deelprocessen (Bossert, 2002) Namelijk : toezicht, verantwoorden, sturen en beheersen Sturen of stuurfunctie Richting gevend aan het realiseren van organisatiedoelen, onder meer door het inrichten van de organisatie en het vormgeven van processen. Op strategisch niveau bevat sturen het proces waarbij het bestuur richting geeft aan het realiseren van vastgestelde beleidsdoelstellingen, onder meer door het inrichten van de organisatie en het vormgeven van processen van beleidsuitvoering. Beheersen Nadat een organisatie is ingericht, moet een stelsel van maatregelen en procedures worden ingevoerd en gehandhaafd, zodat bestuurders de zekerheid krijgen dat de organisatie blijvend de juiste richting opgaat, dat wil zeggen de vastgestelde beleidsdoelstellingen realiseert. 20

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen

De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen de business en IT door een betere alignment binnen de

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties

Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties De ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties na verzelfstandiging worden bepaald

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland

ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland Kenniskring architectuur Lectoraat ICT governance, Fontys Hogeschool

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Beursvennootschappen worden in verschillende landen geconfronteerd met codes voor corporate governance. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse Code voor Corporate Governance

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Sturing en organisatie van de ICT bij een servicegerichte architectuur

Sturing en organisatie van de ICT bij een servicegerichte architectuur Sturing en organisatie van de ICT bij een servicegerichte architectuur Casestudie bij een viertal overheidsorganisaties Student: Tim de Graaf Studentnummer: 850147146 Datum presentatie: 13-12-2011 - 2

Nadere informatie

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE OP BASIS VAN GEACCEPTEERDE METHODES OP HET TERREIN VAN IT GOVERNANCE MASTER THESIS WILCO LEENSLAG UNIVERSITEIT TWENTE - 2 - MASTER THESIS WILCO LEENSLAG Master

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland.

Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland. Demand: functioneel beheer & regievoering.6 Het belang en de opzet van regievoering in de praktijk Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland. Volgens kenners hangt het begrip regievoering

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. LEAN IT THEORIE EN PRAKTIJK VAN LEAN IN EEN IT-OMGEVING Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie