Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking"

Transcriptie

1 Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Uitgangspunten PPS-concessiemodel De overheid zet een geïntegreerd investeringsproject in de markt: ontwerp, aanleg, onderhoud en financiering. De overheid werkt outputgericht en geeft voldoende ruimte aan markt-partijen: niet het product, maar de te leveren dienst of prestatie staat centraal. Een concessie wordt Europees aanbesteed. Het gebruik van vergelijkingsinstrumenten moet zeker stellen dat voor die aanbestedingswijze wordt gekozen die de meeste meerwaarde oplevert. De risico s worden gelegd bij de partij die het beste in staat is het betreffende risico te beheersen. De integratie van de financiering in de concessie maakt de risico- overdracht hard (de investeringskosten van het project liggen bij de private partij). Betaling is gebaseerd op de afgesproken dienst of prestatie in plaats van het product. Concessie een model voor PPS Een belangrijk onderdeel van een succesvolle samenwerking is het maken van goede afspraken. De vorm waarin de samenwerking vervolgens wordt vorm gegeven is de basis voor een geslaagd PPSproject. Het PPS-model concessie, waarvan in deze brochure de belangrijkste bouwstenen worden beschreven, is één van de samenwerkingsmodellen die bij publiek-private samenwerkingsprojecten te gebruiken zijn. Alhoewel al in eerste oogopslag duidelijk is dat aan een concessie een ander uitgangspunt ten grondslag ligt dan aan een meer traditionele werkwijze, zijn er ook belangrijke overeenkomsten. Bij investeringsprojecten kent de (rijks)overheid in grote lijnen drie contractvormen: traditioneel, innovatief en consessie. Deze behelzen een toenemende mate van risico-overdracht, waarbij een oplopend aantal projectonderdelen geïntegreerd in de markt wordt gezet. Integratie van projectonderdelen geeft private partijen de ruimte om een project op eigen wijze in te vullen en creatieve oplossingen aan te dragen. Onlosmakelijk verbonden met de grotere vrijheid is het dragen van grotere risico s. De combinatie van meer ruimte voor eigen inbreng en de daarmee samenhangende risico-overdracht aan het bedrijfsleven moet bijdragen aan een betere prijs-kwaliteitverhouding. Of het realiseren van een betere prijs-kwaliteitverhouding door middel van PPS mogelijk is, hangt af van het aantal efficiënt over te dragen risico s en de gewenste en benodigde beleidsruimte voor de overheid. Een voorwaarde voor succesvolle samenwerking is namelijk dat private partijen voldoende ruimte krijgen voor een eigen inbreng in het project. Wil of kan de overheid die ruimte niet geven, dan is de markt veelal niet in staat met innovatieve of creatieve oplossingen te komen. Hoe meer ruimte private partijen krijgen om een project naar eigen inzicht vorm te geven en te plannen, des te groter is de kans op meerwaarde. Bij investeringsprojecten gericht op het realiseren van publieke doelstellingen - en waarbij de overheid initiatiefnemer is - is het concessiemodel één van de mogelijkheden om Publiek-Private Samenwerking vorm te geven. Dit model biedt een grote kans op het realiseren van meerwaarde ten opzichte van een traditionele of, in mindere mate, een innovatieve aanpak, omdat het veel ruimte biedt aan de markt om het project naar eigen inzicht in te richten. Bij concessieprojecten gaat het om (zeer) langlopende contracten, hetgeen voor marktpartijen ook commercieel zeer aantrekkelijk is. Niet alleen geeft het zekerheid voor een lange periode; ook krijgen marktpartijen de gelegenheid om het project vanuit een lange-termijnvisie (life-cycle) te benaderen en waarmee (financiële) voordelen te realiseren zijn. Het feit dat de marktpartijen in het concessiemodel zelf financiële risico s lopen is een sterke stimulans tot maximale doelmatigheid en kostenbeheersing - en dit levert de overheid weer voordelen op. Investeringsprojecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn en waarbij niet alleen overheidsdoelstellingen worden gerealiseerd, maar ook doelstellingen van andere partners - de zogenaamde combinatieprojecten - blijven in deze beschrijving van het concessiemodel buiten beschouwing. Contractvormen traditioneel, innovatief of concessie

2 Aan de hand van een voorbeeld zijn de drie hierboven genoemde contractvormen uit te leggen. Stel, de rijksoverheid besluit een weg aan te leggen van A naar B met een capaciteit van X aantal auto s per uur. Het project bestaat uit vier onderdelen: ontwerp, aanleg, onderhoud en financiering. Traditionele aanpak: losse contracten Elk onderdeel van het project wordt door de overheid als opdrachtgever afzonderlijk in de markt gezet. Eerst laat de overheid een ontwerp maken. Vervolgens zoekt zij een bouwer om het ontwerp uit te voeren. Na afronding van de aanleg zoekt de overheid een partij voor het onderhoud. In dit model betaalt de overheid de rekeningen en zorgt zij voor de financiering. Echter, doordat alle onderdelen afzonderlijk in markt worden gezet, krijgen de private partijen een beperkte kans om hun creatieve en innovatieve kracht in te zetten. Zij buigen zich immers slechts over een onderdeel van het project, waardoor hun scope wordt beperkt. Het afzonderlijk in de markt zetten heeft daarnaast als consequentie dat de overheid het risico van de juiste koppeling tussen de onderdelen op zich neemt. Als bijvoorbeeld de bouwer door een fout in het ontwerp voor grote kostenoverschrijdingen komt te staan, zal de bouwer deze rekening doorschuiven aan de opdrachtgever die het foutieve ontwerp heeft aangeleverd. Innovatief aanbesteden: Design Build (DB) en Design Build Maintain (DBM)-contracten Bij deze werkwijze worden ontwerp en aanleg in één pakket uitbesteed (DB-contract). Deze bredere scope biedt de markt de gelegenheid om al in de ontwerpfase te anticiperen op de bouwfase. Ontwerp en aanleg kunnen daardoor optimaal op elkaar worden afgestemd. Bij de interactie tussen bouwen en ontwerpen kan bijvoorbeeld naar voren komen dat door de bochten in de weg een iets andere kromming te geven, het veel makkelijker is om met de bestaande machines asfalt te leggen. Ook bij deze vorm van aanbesteding heeft de overheid het risico dat, als de onderhoudskosten uit de hand lopen door een slechte aanleg, het onderhoudsbedrijf deze kosten bij de overheid zal neerleggen. Dit kan worden ondervangen door ook het onderhoud te koppelen aan het ontwerp en de bouw (DBMcontract). Wanneer het onderhoud maar een zeer beperkt deel uitmaakt van het project, is het financieel gezien niet altijd zinvol om het onderhoud te integreren. Het concessiemodel In het concessiemodel biedt de overheid alle vier de elementen van een investeringsproject (ontwerp, aanleg, onderhoud/beheer en financiering) in één pakket aan, op basis van een langlopend contract. Hoewel het integreren van de financiering in een project - en daarmee het overdragen van financiële risico s aan de marktpartijen - een kleine wijziging lijkt ten opzichte van de eerdergenoemde DBMcontracten, is het karakter van een concessiecontract volstrekt anders. In de meer traditionele situatie werd voor elke afzonderlijke fase van een project door de overheid ondersteuning ingehuurd en betaald; voor de planvorming, het bestek, de uitvoering en het onderhoud. Bij een concessie wordt het uiteindelijke product gedefinieerd en aan de levering van het product wordt de uiteindelijke betaling gerelateerd. De overheid betaalt het consortium niet voor het product (de weg), maar het consortium ontvangt een vergoeding per geleverde dienst. De concessie als samenwerkingsvorm, waarvoor de overheid op een nieuwe manier moet gaan werken, levert bij juist gebruik een grote stimulans om de sterke kanten van het bedrijfsleven te benutten, namelijk het genereren van inkomsten en efficiency in de uitvoering. Gelet op de financiële consequenties zal het consortium er alles aan doen om de dienst te kunnen leveren. De overheid kan overigens besluiten dat de kosten van de dienst worden doorberekend aan de gebruiker, bijvoorbeeld via een gebruikersheffing of via tol (direct bij gebruik). Om voor een investeringsproject de beste contractvorm te kunnen kiezen, dient op gestructureerde wijze een afweging te worden gemaakt tussen de verschillende mogelijkheden. Het Kenniscentrum PPS heeft hiertoe een vergelijkingsinstrument ontwikkeld; de publiek private comparator (PPC), waarmee kan worden bepaald of uitvoering als concessie meerwaarde zal opleveren ten opzichte van de traditionele aanpak. Gewenste output staat voorop Om de marktpartijen de gelegenheid te bieden hun kennis, ervaring en innovatief vermogen zoveel mogelijk te benutten, moet de overheid bij het verlenen van een concessieopdracht niet het product beschrijven, maar wat het moet kunnen; de dienst. Een (te) gedetailleerde productbeschrijving geeft de private partijen te weinig ruimte om met eigen ideeën en oplossingen te komen, waardoor de beoogde inventiviteit en creativiteit onvoldoende kunnen worden ingezet en de verwachte meerwaarde niet wordt gerealiseerd. Wel moet de overheid haar doelstellingen - welke doelen wil men realiseren met het onderhavige investeringsproject - zo duidelijk mogelijk formuleren, zodat de marktpartijen weten wat van

3 hen wordt verwacht en aan welke eisen ze daarbij moeten voldoen. Deze aanpak wordt output-gericht werken genoemd. De doelen die de overheid met het project wil realiseren, moeten uiteraard zorgvuldig worden vastgelegd. Niet alleen dient helder te zijn wat de directe doelen zijn, maar ook gewenste of beoogde neveneffecten moeten worden meegenomen. Een brede scope en een toekomstbestendige visie zijn daarbij noodzakelijk: in de projectbeschrijving moet zonodig staan welke toekomstige beleidsdoelstellingen door het project dichterbij gebracht moeten worden c.q. niet gehinderd mogen worden. Randvoorwaarden Verder moeten alle randvoorwaarden die voor publieke projecten van belang zijn, zoals milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten, zo concreet mogelijk worden aangegeven. Datzelfde geldt voor de technische eisen en normen. Ook hier moet de overheid, die immers verantwoordelijk is voor de publieke zaak, wel duidelijk maken wat de kwaliteitseisen zijn waaraan het project moet voldoen, maar niet hoe de uitvoerder deze eisen vorm moet geven. Mits ze binnen de aangegeven grenzen blijven, moeten de private partijen voldoende ruimte hebben om voor een eigen invulling te kiezen. Tegen de achtergrond van het overgedragen financiële risico zal de markt zijn uiterste best doen om binnen de gegeven ruimte oplossingen te kiezen die een maximaal resultaat geven tegen minimale kosten. De overheid kan op twee manieren controleren of bij ontwerp, aanleg, onderhoud en exploitatie aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. In de overeenkomst met private partijen kan worden vastgelegd dat de technische voorstellen op cruciale momenten in verschillende fasen van het project ter goedkeuring worden voorgelegd aan de overheid. In dit geval ligt het initiatief voor de technische invulling van ontwerp, aanleg, onderhoud en exploitatie bij de private partijen en geeft de overheid op basis van de ingediende voorstellen haar goedkeuring. Ook kunnen de (technische) eisen voor de verschillende projectfasen door de overheid zodanig worden geformuleerd, dat voor de private partijen duidelijk is welke eisen een absolute verplichting zijn (kerneisen) en welke eisen geïnterpreteerd moeten worden als minimumnorm of richtlijn waaraan moet worden voldaan (illustratieve eisen). Indien de private partijen kunnen aantonen dat de door hen gekozen oplossing gelijkwaardig is aan of beter dan de geformuleerde minimumnorm, zal dit worden geaccepteerd door de overheid. Betalingsvoorwaarden De grote uitdaging voor het bedrijfsleven bij het aangaan van concessiecontracten is gelegen in de ruimte die wordt geboden voor de eigen invulling van een project met een (zeer) lange looptijd. Hoe creatiever en innovatiever het bedrijf te werk gaat, des te groter is de kans dat ze de opdracht binnenhalen. De wijze waarop zij de kosten willen spreiden gedurende de lange looptijd van een concessiecontract, hebben zij in eigen hand doordat de overheid een geïntegreerd project aanbesteedt (ontwerp, bouw, onderhoud/beheer en eventueel financiering). De brede scope van het project maakt een juiste afweging tussen initiële kosten en exploitatiekosten al in een vroeg stadium mogelijk. Door de lange looptijd kan tijdig worden geanticipeerd op toekomstige kosten. De jarenlange zekerheid van het concessiecontract maakt eventuele financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden mogelijk. De wijze waarop de overheid de private partijen betaalt voor de te leveren diensten, moet bijdragen aan het realiseren van de gewenste doelstellingen. Een passend systeem van beloningen en sancties vormt voor beide partijen een stimulans voor het bereiken van de gewenste resultaten - en de beoogde meerwaarde. Het gekozen betalingsmechanisme is een kwestie van maatwerk: het moet aansluiten bij de specifieke aard van het onderhavige PPS-project. Er zijn twee basismodellen voor het betalingsmechanisme Gebruiksvergoeding In dit model is de betaling gerelateerd aan het werkelijk gebruik van de aangelegde voorziening (weg, spoorbaan, natuurpark, kennisnetwerk etc.). Betrouwbare metingen van de aantallen (verschillende) gebruikers vormen de basis voor de vergoeding. De gebruiksvergoeding kan worden gegeven in de vorm van een directe vergoeding (bijvoorbeeld tolheffing of verkoopprijs vervoersbewijs) of via een indirecte vergoeding (schaduwtol of subsidie gebaseerd op het aantal passagiers/gebruikers). Beschikbaarheidsvergoeding Bij deze wijze van betalen is het in principe voldoende als de gewenste voorziening beschikbaar is voor gebruikers op het afgesproken kwaliteitsniveau; dan gaat de overheid over tot betalen. Over de wijze waarop deze beschikbaarheid wordt gemeten en over eventuele randvoorwaarden die daarbij gelden, moeten nadere afspraken worden gemaakt tussen de contractpartijen.

4 Een optimale risicoverdeling Voor private partijen waarmee de overheid een PPS-contract afsluit, is een financiële prikkel de meest effectieve stimulans voor het streven naar maximale efficiency. Indien de markt de ruimte krijgt om een project naar eigen inzicht vorm te geven, en ook de daarbij behorende risico s draagt, zal de drang om met innovatieve en creatieve ideeën te komen maximaal zijn. Het overdragen van risico s naar de markt is daarom voor beide partijen een essentieel onderdeel van een PPS-project. Deze vorm, waarvoor de overheid op een nieuwe manier moet gaan werken, levert bij juist gebruik een grote stimulans om de sterke kanten van het bedrijfsleven te benutten, namelijk het genereren van inkomsten en efficiency in de uitvoering. Ook voor het bedrijfsleven is de efficiency- en bedrijfswinst uiteindelijk groter dan de investering die ze leveren. De overheid verwacht er meerwaarde door te kunnen realiseren. Per project moet worden bezien welke risico s tegen een redelijke prijs kunnen worden overgedragen. Uitgangspunt moet zijn dat het risico wordt neergelegd bij de partij die het betreffende risico het beste kan beheersen. In onderhandelingen tussen betrokken partijen zal de omvang en waarde van de afzonderlijk te benoemen risico s moeten worden vastgesteld. Daarbij kan de waardering van risico s door beide partijen uiteenlopen. De onderhandelingen over een optimale risicoverdeling moeten uitmonden in een contract waarin eenduidig vastligt wie welke risico s draagt en welke verantwoordelijkheden beide partijen hebben. In het algemeen zal de overheid verantwoordelijk zijn voor risico s die samenhangen met de planning van het project en met politieke besluitvorming. Ook grote, zeldzame risico s (natuurrampen) kunnen in het algemeen het beste door de publieke sector worden gedragen. Financieringsrisico s Het overdragen van de financiering van een project aan de private partijen is een essentieel kenmerk van het concessiemodel. Door het consortium zelf verantwoordelijk te maken voor de financiering van het project, heeft het alle belang bij een efficiënte uitvoering en het tijdig leveren van de afgesproken diensten. In principe betaalt de overheid immers pas aan het consortium als de gevraagde diensten ook daadwerkelijk worden geleverd. Juist dit grote financiële belang is de extra prikkel die PPS-projecten meerwaarde moet geven ten opzichte van traditionele investeringsprojecten van de (rijks)overheid. Het voordeel van het concessiemodel voor marktpartijen is dat het gaat om langlopende contracten en integrale projecten. De markt krijgt dus enerzijds zekerheid voor een bepaalde periode, terwijl anderzijds de ruimte voor een eigen inbreng groter is. Deze brede én lange scope geeft het consortium de kans om vanaf de start van het project de life-cycle kosten als uitgangspunt te nemen. Omdat het consortium zelf de lasten van de financiering draagt, zullen de aandeelhouders druk uitoefenen om het project zo efficiënt mogelijk uit te voeren en te zorgen voor snelle oplevering, waardoor de betalingen zo snel mogelijk van start gaan. De financieringskosten in de ontwerp- en constructiefase zijn hoog. Door het grote financiële belang van snelle oplevering kan aanzienlijke tijdwinst worden geboekt vergeleken met de traditionele aanpak. Daarnaast zal het consortium voor de financiering een relatie aangaan met banken. Deze banken zullen er ook op toezien dat het project volgens plan verloopt en dat er geen vertraging of kostenoverschrijdingen ontstaan. Immers, ook deze partijen zijn voor terugbetaling van de verstrekte lening (met rente) afhankelijk van het leveren van de afgesproken prestatie door het consortium. Buiten de overheid, in zijn rol van opdrachtgever, is er dus een extra 'waakhond' die toezicht houdt op het project. De aanbestedingsprocedure Aanbesteding van PPS-projecten volgens Europese regelgeving, gebaseerd op de beginselen gelijkheid, transparantie, proportionaliteit en wederzijdse erkenning, moet leiden tot concurrerende biedingen. Omdat de PPS-projecten die de overheid in de markt zet voor het bedrijfsleven zeer interessant zijn vanwege hun omvang en de lange looptijd, zullen private partijen al hun creativiteit, inventiviteit en innovatief vermogen inzetten om te komen tot een aantrekkelijk voorstel en een scherpe prijsstelling. Door haar doelstellingen outputgericht te formuleren, moet de overheid de markt voldoende ruimte geven om met creatieve ideeën te komen. Alleen dan kan Publiek-Private Samenwerking leiden tot de beoogde meerwaarde. Onderhandelingen

5 Het PPS-aanbestedingsproces van grote infrastructurele projecten is complex en kan, afhankelijk van de omvang van het project, veel tijd in beslag nemen. Voor een eerlijk en doelmatig verloop van dit traject is een adequaat procesmanagement noodzakelijk. Omdat concessies voor grote projecten vaak een lange looptijd hebben en beide partijen dus voor lange tijd verplichtingen aangaan, is het voor beide partijen essentieel dat in een vroeg stadium duidelijke afspraken worden gemaakt over de verdeling van risico s en verantwoordelijkheden gedurende de looptijd van het contract. Een PPS-contract moet zowel technisch, juridisch als financieel nauwkeurig vastleggen wat de rol van beide partijen is en hoe zal worden omgegaan met onvoorziene situaties. Deze aspecten moeten tijdens de onderhandelingen in het aanbestedingstraject aan de orde komen. De basisprincipes van het PPS-aanbestedingstraject: De overheid moet haar doelstellingen vertalen in een zo concreet mogelijke specificatie van de te leveren prestatie en de randvoorwaarden die daarvoor gelden. Daarbij staat niet het product centraal, maar de te leveren dienst. In een programma van eisen moeten normen en criteria ten aanzien van technische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en dergelijke expliciet worden vastgelegd. Ook moet worden aangegeven wat de speelruimte is voor de private partijen bij de invulling en uitvoering van het project. Vanaf de start van het inschrijvingsproces moet voor de bieders duidelijk zijn welke juridische, technische en financiële randvoorwaarden gelden. Zonder een werkbaar commercieel kader is het voor private partijen niet mogelijk voorstellen uit te werken. Het projectteam dat bij de overheid verantwoordelijk is voor de aanbesteding van het PPSproject, dient over voldoende middelen en ondersteuning te beschikken om het complexe proces in goede banen te leiden. De status en bevoegdheden van het team moeten duidelijk zijn. Aanbesteding van een PPS-project zal plaatsvinden conform Europese regelgeving. Meting meerwaarde De inbreng van private partijen in infrastructurele projecten heeft tot doel méér kwaliteit voor hetzelfde geld te realiseren, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. De overheid kan dit resultaat bereiken door marktpartijen voldoende ruimte te geven voor een eigen invulling van een geïntegreerd project (ontwerp, aanleg, onderhoud en eventueel exploitatie), waarbij het financiële risico wordt overgedragen. De verwachting is dat het concessiemodel voor marktpartijen zo aantrekkelijk is, dat zij hun uiterste best zullen doen met concurrerende voorstellen te komen. Echter, de overheid moet op een aantal cruciale momenten van de aanbestedingsprocedure controleren of de beoogde meerwaarde door Publiek-Private Samen-werking ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Voor deze controle heeft het Kenniscentrum PPS twee instrumenten ontwikkeld. Met de publiek private comparator (PPC) kan een PPS-aanbesteding worden vergeleken met een traditionele of een innovatieve aanbestedingswijze. De PPC-methode houdt niet alleen rekening met de directe kosten van aanleg, onderhoud en exploitatie, maar betrekt ook de verwachte kosten van risico s die met het project samenhangen in de vergelijking. Indien op basis van de uitkomsten van de PPCvergelijking duidelijk wordt dat een PPS-aanbesteding geen meerwaarde - in termen van geld of kwaliteit - zal opleveren ten opzichte van de publieke variant, kan de tijdrovende en complexe PPSaanbestedingsprocedure al in een vroeg stadium worden stopgezet. De publieke sector comparator (PSC) kan worden gebruikt om de biedingen van private partijen in een PPS-aanbestedingsprocedure te beoordelen. De PSC kan dienen als een benchmark; indien de biedingen van de private partijen hoger zijn dan de kosten die gemoeid zijn met uitvoering binnen de publieke sector, dan kan alsnog worden besloten om het project te financieren met publieke middelen. Zie voor meer informatie over de PSC en de PPC de brochure Beter kiezen door objectief vergelijken van het Kenniscentrum PPS. Tot slot Deze brochure geeft informatie over het PPS-model concessie. Het verlenen van een concessie is één van de manieren waarop Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen de (rijks)overheid en marktpartijen bij investeringsprojecten vorm kan krijgen. Het concessiemodel biedt zowel de overheid als marktpartijen interessante kansen op het realiseren van meerwaarde bij infrastructurele projecten. Naast een beschrijving van de kenmerken van het concessiemodel, is in deze brochure een korte beschrijving gegeven van PPS in het algemeen. U kunt de gedrukte versie van deze publicatie bestellen.

Publiek-Private Samenwerking

Publiek-Private Samenwerking Publiek-Private Samenwerking de krachten gebundeld Het Kenniscentrum Publiek - Private Samenwerking is een onderdeel van het Ministerie van Financiën Kenniscentrum PPS Het resultaat van samenwerking is

Nadere informatie

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland Overweegt u nieuwbouw of renovatie van een school? Deze folder geeft u inzicht in wat publiekprivate samenwerking (pps) bij scholen inhoudt. Wanneer

Nadere informatie

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed?

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? OVERZICHT PRESENTATIE Wat is PPS Integrale contactvormen Kenmerken Toepassingen

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden van Vliet Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten April 2011 7 april 2009 2 April 2011 - Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden 3 April 2011

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Wat is PPS? PPS: interessant voor overheden én bedrijven. Hoe ziet PPS eruit? Winst voor beide partijen. Brede scope, extra geld

Inhoud. Inleiding. Wat is PPS? PPS: interessant voor overheden én bedrijven. Hoe ziet PPS eruit? Winst voor beide partijen. Brede scope, extra geld Inhoud 2 Inleiding 4 Wat is PPS? 6 PPS: interessant voor overheden én bedrijven 8 Hoe ziet PPS eruit? 1 2 Winst voor beide partijen 1 4 Brede scope, extra geld 1 6 Afspraak is afspraak 1 8 PPS: geen wondermiddel,

Nadere informatie

4 juni Ministerie van Financiën, PPS & Asset management

4 juni Ministerie van Financiën, PPS & Asset management De Waarheid over DBFM PIANOo-congres 4 juni 2009 Wie zijn wij? Erik Jan Snik Merlijn Nijhof Ministerie van Financiën, PPS & Asset management www.minfin.nl/onderwerpen/publiek_private_samenwerking Voorheen:

Nadere informatie

De opdrachtgever van DBFM(O)

De opdrachtgever van DBFM(O) De opdrachtgever van DBFM(O) Rob Peters DACE contactbijeenkomst Soest Innovatieve contractvormen DBFM(O) Innovatief aanbesteden Life cycle Fysieke beschikbaarheid Operationele beschikbaarheid Bezettingsgraad

Nadere informatie

PPS Lindeplein Brunssum

PPS Lindeplein Brunssum PPS Lindeplein Brunssum De huiskamer Math Feijen, OPPS Brunssum 10 maart 2009 Deze presentatie Wat is PPS en wat is DBFMO? Waarom DBFMO Lindeplein? Concurrentiegerichte dialoog als aanbestedingsvorm Wat

Nadere informatie

Marktconsultatie. Verkenning en aanbevelingen

Marktconsultatie. Verkenning en aanbevelingen Marktconsultatie Verkenning en aanbevelingen Inhoud 1. Inleiding en vraagstelling... 3 2. Doel en verwachting van uitgevoerde marktconsultaties... 5 3. Het nut van marktconsultaties... 7 4. Het wanneer

Nadere informatie

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013 Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw Definitie van PPS Projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk

Nadere informatie

PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn

PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Facto Congres 26 mei 2011 Jos Barnhoorn Snr. Project Mgr. Johnson Controls Wie is Jos Barnhoorn?

Nadere informatie

VAN INFRAPROVIDER NAAR NETWERKMANAGER DBFM-A15 MaVa. Jaap Zeilmaker projectdirecteur

VAN INFRAPROVIDER NAAR NETWERKMANAGER DBFM-A15 MaVa. Jaap Zeilmaker projectdirecteur VAN INFRAPROVIDER NAAR NETWERKMANAGER DBFM-A15 MaVa Jaap Zeilmaker projectdirecteur 1-12-2011 Leitmotief niet het object staat centraal maar de functie die het object vervult. Ontwikkeling komt voort uit

Nadere informatie

Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013

Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013 Stadsregio Arnhem Nijmegen De heer J. Matthijsse Postbus 6578 6503 GB Nijmegen Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013 Geachte

Nadere informatie

Contractering bij infra-projecten

Contractering bij infra-projecten Contractering bij infra-projecten Mooie voornemens en waarom het toch vaak misgaat Industrieel Management & Advies Roadmap Het contracteringsproces Organisatiemodellen/Contractmodellen 3 contractmodellen

Nadere informatie

Slimmer samenwerken: PPS light

Slimmer samenwerken: PPS light PUBLIC FINANCE CONGRES 2011 van Vliet Slimmer samenwerken: PPS light Karin Heijenrath ROC Leiden Caspar Boendermaker - BNG 13 oktober 2011 Agenda Publieke investeringsprojecten Publiek-private samenwerking

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Life Cycle Denken & Integraal Ontwerpen. Amersfoort Roderik Schunck Eric Bom Danny Boers

Life Cycle Denken & Integraal Ontwerpen. Amersfoort Roderik Schunck Eric Bom Danny Boers Life Cycle Denken & Integraal Ontwerpen Amersfoort 2-2-2009 Roderik Schunck Eric Bom Danny Boers Agenda Deel 1 Terugblik bijeenkomst 2008 Waarom Life Cycle Denken en Integraal Ontwerpen? (Marktvraag) Verbinding

Nadere informatie

Winst behalen met PPSconstructies

Winst behalen met PPSconstructies Winst behalen met PPSconstructies Er valt veel winst te behalen met PPS-constructies. Maar dan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer goed samenwerken. Daar komt wel wat bij kijken. Het denken in PPS is

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

SLIMMER AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN PARKEREN. 12 mei 2016

SLIMMER AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN PARKEREN. 12 mei 2016 SLIMMER AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN PARKEREN 12 mei 2016 AANLEIDING Parkeren én de rol van de overheid is veranderd: Professioneler; van dozenschuiver naar partner Meer IT-gerelateerde spelers op parkeermarkt

Nadere informatie

PPS/Esco Praktijkdag 2014

PPS/Esco Praktijkdag 2014 PPS/Esco Praktijkdag 2014 Samenwerken als driver voor innovatie 10 december 2014 Private financiering en PPS financieringsprogramma Bert Mulders en Ronald Pereboom 1 1 Innovatieve financieringsvormen Inventarisatie

Nadere informatie

Betreft Het stellen van vragen Datum

Betreft Het stellen van vragen Datum Nota van inlichtingen 3 Aanbesteding WAN Kamer van Koophandel Betreft Het stellen van vragen Datum 15-06-2017 Van Project Gestelde vragen na aanleiding van de 2 e Ref. P.162036_WAN nota van inlichtingen.

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

Partners in Public Business

Partners in Public Business Partners in Public Business Richard van Breukelen CFO Rijkswaterstaat 12 juni 2008 Wat doet Rijkswaterstaat? Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat en werkt aan: - Vlot

Nadere informatie

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Versie 1.0 datum 24 september 2013 status definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Design, Build, Maintain... 3 Situatieschets... 4 Vroegtijdig betrekken marktpartijen...

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel Meer risico s voor staat bij megaproject Zuidas? 1

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel Meer risico s voor staat bij megaproject Zuidas? 1 Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Rijkswaterstaat over de rol van de architect Voor infrastructuur zijn óók architecten nodig

Rijkswaterstaat over de rol van de architect Voor infrastructuur zijn óók architecten nodig Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat. Foto: Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat over de rol van de architect Voor infrastructuur zijn óók architecten nodig 10 BLAD #03/13 Bij Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Een contractvorm voor meerwaarde

Een contractvorm voor meerwaarde Een contractvorm voor meerwaarde PRAKTIJKCASUS INTERNATIONALE SCHOOL EINDHOVEN (DBFMO)» Martie Jacobs Directeur OPPS Content» Introductie Praktijkcase: Internationale School Eindhoven» Keuze voor PPS DBFMO»

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

UWV Onderzoek IPS. Informatie voor gemeenten. Marcel Spijkerman Kenniscentrum UWV

UWV Onderzoek IPS. Informatie voor gemeenten. Marcel Spijkerman Kenniscentrum UWV UWV Onderzoek IPS Informatie voor gemeenten Marcel Spijkerman Kenniscentrum UWV Inleiding Individual placing & support (IPS) is een re-integratiemethode voor mensen met een ernstige psychische aandoening

Nadere informatie

Westluidense Poort. Het nieuwe cultuurcluster van Tiel

Westluidense Poort. Het nieuwe cultuurcluster van Tiel Westluidense Poort Het nieuwe cultuurcluster van Tiel Arjan Verboom, OPPS (Ine van den Hurk, gemeente Tiel) Apeldoorn, 16 oktober 2013 Inhoud Gebiedsontwikkeling Westluidense Poort Hoe in de markt gezet?

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis.

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis. Nederland efficiënter beschermen tegen hoogwater 4 Maatregelen Nederrijn 10 september 2013 Waterschap Rivierenland, Tiel Dirk-Jan Zwemmer (PM Boskalis) Jeroen Eikholt (CM ) Wie zijn we Wat doen we Wat

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Uitvoering van asbestsaneringen

Uitvoering van asbestsaneringen Uitvoering van asbestsaneringen Door: ir. Ingmar Scheiberlich In de uitvoeringsfase van een asbestsanering houdt de opdrachtgever of projectmanager, zich bezig met het bewaken van de contracten en de beheersing

Nadere informatie

PPS en maatschappelijk vastgoed

PPS en maatschappelijk vastgoed PPS en maatschappelijk vastgoed 19 april 2011 Peter Oussoren Tenman Inhoud: Is er een probleem? Wat verwachten we van een oplosssing Even herhalen :PPS PPS nieuwe stijl : lean en mean Probleemstelling:

Nadere informatie

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Seminar: Rapport Elias 1/29/2015 2 Woord vooraf van de commissie Als slechts enkele aanbevelingen worden uitgevoerd en de resterende niet, voorziet de commissie

Nadere informatie

M voorop in DBFM Vanuit het onderhoud risico s beheersen in Nederlandse DBFM contracten. Begeleiders:

M voorop in DBFM Vanuit het onderhoud risico s beheersen in Nederlandse DBFM contracten. Begeleiders: Samenvatting M voorop in DBFM Vanuit het onderhoud risico s beheersen in Nederlandse DBFM contracten. Opgesteld door Marianne Oostveen april 2013 Individueel bedrijfskundig onderzoek in het kader van Executive

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Instrument: Projectfinanciering bij een warmte-uitwisselingsproject

Instrument: Projectfinanciering bij een warmte-uitwisselingsproject Instrument: Projectfinanciering bij een warmte-uitwisselingsproject 1. WAT IS PROJECTFINANCIERING?...1 2. HET DOEL VAN PROJECTFINANCIERING...1 3. EISEN VAN FINANCIERS...2 4. PROJECTFINANCIERING BIJ WARMTE-UITWISSELINGSPROJECTEN...3

Nadere informatie

Straatman Koster advocaten

Straatman Koster advocaten PT Finance Bouw- en Vastgoedcursus Nieuwe contractvormen voor het managen van projecten Door: Thijs Straatman en Wilfried Koster Zeist, 12 juni 2014 Doel bijeenkomst Nieuwe contractvormen in vogelvlucht

Nadere informatie

2. Voorstel In het kader van het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden van resultaatgerichte inkoop

2. Voorstel In het kader van het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden van resultaatgerichte inkoop RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 9 Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden Datum 28 mei 2014 1. Samenvatting In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

PPS roadshow voor lokale overheden Oost-Vlaanderen 28 juni Marc Dillen Directeur generaal Vlaamse Confederatie Bouw

PPS roadshow voor lokale overheden Oost-Vlaanderen 28 juni Marc Dillen Directeur generaal Vlaamse Confederatie Bouw PPS roadshow voor lokale overheden Oost-Vlaanderen 28 juni 2013 Marc Dillen Directeur generaal Vlaamse Confederatie Bouw Definitie van PPS Projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Traditioneel vs. Best Value. Gemeente Groningen en Gouw IT 2 oktober 2014, Best Value Event Noord-Nederland

Traditioneel vs. Best Value. Gemeente Groningen en Gouw IT 2 oktober 2014, Best Value Event Noord-Nederland Traditioneel vs. Best Value Gemeente Groningen en Gouw IT 2 oktober 2014, Best Value Event Noord-Nederland Een traditionele aanbesteding van een nieuw informatiesysteem voor de uitvoering van de wet WOZ

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Dit samenwerkingsprotocol is opgezet door de samenwerkende partners gemeente Apeldoorn, Adviesbureau De Overstap BV en Activa BV. Dit protocol is te gebruiken door elke publieke of

Nadere informatie

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed @brinkgroep NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen Specialisten geïntegreerde contracten en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling

Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling Nieuwsbrief Bouw & Projectontwikkeling 10 april 2015 Contractvormen in de bouw Voorafgaand In een tijd waarin de bouwbranche voorzichtige tekenen van herstel vertoont, wil Hekkelman proberen daaraan een

Nadere informatie

Richtlijnen voor het Exitplan

Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage 2 Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage bij het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.0 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Gemaal Prins Hendrik Texel

Praktijkvoorbeeld. Gemaal Prins Hendrik Texel Praktijkvoorbeeld Gemaal Prins Hendrik Texel 89 Inventariseren ambities en aandachtspunten Omschrijving Omschrijving Must Wens Type: vervangende nieuwbouw Vervanging door pomp met ongeveer gelijke capaciteit

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik.

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Ontwikkelingsplanologie/Verevening Behandelend ambtenaar: J.C. van Kats Voorstel: 1.

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Overheden als moderne opdrachtgever

Overheden als moderne opdrachtgever Overheden als moderne opdrachtgever Organisatorische randvoorwaarden voor professioneel opdrachtgeverschap bij nieuwe samenwerkingsvormen bij Waterschappen Prof.dr.ir. Marleen Hermans, TU Delft, Bouwkunde,

Nadere informatie

Projectfinanciering Projectfase: Verdieping

Projectfinanciering Projectfase: Verdieping Print dit instrument 43 Projectfinanciering Projectfase: Verdieping Financiering is een ambigu begrip. In dit geval verstaan we onder financiering: het vermogen dat verschaffers van vreemd vermogen ter

Nadere informatie

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Introductie Bernd Karstenberg, LCC adviseur André van den Hoek, Projectmanager onderwijshuisvesting (o.a. voor Lucas

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R4OIO.OOI Inboeknummer robstorg48 Dossiernummer os6.6oz ta september zoro Raads informatiebrief Betreft Project en transactiekosten Internationale school. Inleiding Uw

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Piet-Hein Kolff Hoofd Ingenieursbureau s-hertogenbosch Commissielid Aanbesteden en Inkopen VNG 6 Omgaan met partners in de markt De bouwaffaire heeft er toe geleid dat Gemeenten en opdrachtnemers op afstand

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Auteur(s): Rob de Boer, Karin Sok, Saskia Keuzenkamp en Hilde van Xanten Projectnummer: WP1013 Datum: 4 februari 2016 Movisie Inleiding Gemeenten staan

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009

BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009 BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009 Beleidsregels vergoeding kosten uitvoering werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2009 1 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Waardegerichte inkoop: de beste koop voor de toekomst

Waardegerichte inkoop: de beste koop voor de toekomst Waardegerichte inkoop: de beste koop voor de toekomst Lunchbijeenkomst PIANOo- 26 februari 2008 Antoinette Kemper 1 Voorbeeldproject waarin waardecreatie centraal staat Renovatie Ministerie van Financiën

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen. bij scholenbouw

Samenwerkingsvormen. bij scholenbouw Samenwerkingsvormen bij scholenbouw Concept & tekstbewerking Coördinatie Vormgeving Fotografie Lithografie drs. Kees Jan Snoei, drs. Elise Berk (AVBB) drs. Karin Triep (AVBB) De Zaak Launspach, Moordrecht

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Betreft: Offerte uitvraag {adviseur en opsteller outputspecificatie}

Betreft: Offerte uitvraag {adviseur en opsteller outputspecificatie} Aan: Naam adviesbureau, ter attentie van, adres { } Betreft: Offerte uitvraag {adviseur en opsteller outputspecificatie} {Plaatsnaam en datum} Geachte heer, mevrouw, { } De gemeente { } en het schoolbestuur

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Bekostiging en opdrachtgeverschap jeugdhulp naar een nieuw model in 2018

Bekostiging en opdrachtgeverschap jeugdhulp naar een nieuw model in 2018 Bekostiging en opdrachtgeverschap jeugdhulp naar een nieuw model in 2018 Aanleiding Huidige bekostiging niet ideaal Meer samenhang gewenst in hulpverlening Integratie met Wmo wens van aantal gemeenten

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking Het belang van budgetbeperking publiek-private samenwerking De afgelopen jaren hebben publiek-private samenwerkingsvormen een grote vlucht genomen. Zowel nationale als lokale overheden hebben de voordelen

Nadere informatie

Verbetering kwaliteitsborging

Verbetering kwaliteitsborging Verbetering kwaliteitsborging in de bouw Hajé van Egmond Kwartiermaker private kwaliteitsborging Van Bouwen! naar normconformiteit? Een kantoorgebouw uit 1906 1 Van Bouwen! naar normconformiteit? Een kantoorgebouw

Nadere informatie

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken Resultaatgericht werken Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De afsprakencyclus...4 Stap 1. De voorbereidingsfase...4 Stap 2. Het planningsgesprek...5 Stap 3. Het voortgangsgesprek...5 Stap 4. Het waarderingsgesprek...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM08 Dienst/sector :WEM/MWA Commissie : WEM Registratienummer : 2006WEM002899i Portefeuillehouder : J.Binnekamp Titel : Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen 9 februari 2017 Wat is de toegevoegde waarde van een b-to-b marketeer? www.vanemdenmc.nl Programma 9.00 uur Inleiding Bart v Emden 9.15 uur Ontwikkelingen

Nadere informatie

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Nota van Inlichtingen Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Gemeente Terschelling

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Van synergie naar symbiose

Van synergie naar symbiose 2 e Opdrachtgevers Opdrachtnemersdag Boxtel, waterschap De Dommel Vrijdag 18 september 2009 Van synergie naar symbiose Met vakmanschap alleen redden de opdrachtgevers en opdrachtnemers het niet Organisatie:

Nadere informatie

Kernenergie. Van uitstel komt afstel

Kernenergie. Van uitstel komt afstel 23 Kernenergie. Van uitstel komt afstel Bart Leurs, Lenny Vulperhorst De business case van Borssele II staat ter discussie. De bouw van een tweede kerncentrale in Zeeland wordt uitgesteld. Komt van uitstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Plan op 2017 2017 Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid hulpmiddelenzorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 7 2.3

Nadere informatie

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Marktdag 22 november 2012 Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Even voorstellen Paul Kuijpers (1961) Partner bij Balance & Result adviseurs, (Deventer) Ervaringen Haal het beste

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Nadere informatie