Bijlage 3. Financiering lokale klimaatplannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3. Financiering lokale klimaatplannen"

Transcriptie

1 Bijlage 3 Financiering lokale klimaatplannen 1 Introductie Historiek Beschrijving financieringsmodel Krachtlijnen financieringsmodel Focus op ophaling private middelen Bovenlokale ophaling en lokale besteding binnen investeringskader Piggy-backing in plaats van cherry-picking Ook ondersteuning niet-financiële knelpunten Het model: financiële stromen De primaire en secundaire werkingsmiddelen De financieringsdynamiek Aangepast instrumentarium per categorie Governance Antwerpse studie

2 1 Introductie Een klimaatplan zonder aangepaste financiering zal nooit veel meer dan een plan zijn. Om de concrete uitvoering te bewerkstelligen is het nodig het plan te laten vergezellen van een financieringsluik. Het ontbreekt tot nu toe vele lokale, Vlaamse of Europese, klimaatplannen hieraan. Dit heeft als gevolg dat vele plannen niet of onvoldoende geïmplementeerd worden. Gezien de omvang van de benodigde investeringen hebben ambitieuze klimaatplannen in de praktijk het potentieel om tegelijkertijd krachtige economische relanceplannen te zijn. Maar, zoals gezegd, zonder financiering blijft zelfs het beste plan niets meer dan een plan: geen investeringen, geen ambitieuze klimaatresultaten, geen economische relance. Antwerpen, wenst daarom, in samenwerking met partners (zie verder) een specifiek instrument te creëren dat de uitvoering van het klimaatplan financieel faciliteert. 2 Historiek Stad Antwerpen gaf op 14 februari de opdracht aan Technum en SuMa Consulting om een financieringsmodel te ontwikkelen dat een antwoord biedt aan de financieringsbehoeften van de belangrijkste maatregelen uit het klimaatplan. In het model worden (1) de geïdentificeerde financieringsbehoeften (2) aan een aangepaste financiering gekoppeld en (3) wordt voorzien in een sturingsmechanisme om vraag en aanbod van financiering bij te kunnen sturen in functie van de beoogde klimaatdoelstellingen. Stad Gent gaf aan Technum en SuMa Consulting dezelfde opdracht. Op basis van het onderzoek bij de steden Gent en Antwerpen groeide in het najaar van 2014 de wens om de krachtlijnen uit de studies in concreto te valideren. Gelet op de potentiële omvang van het beoogde financieringsinstrument werden bijkomende partners, overheden en private partners, gezocht. Eind vond de startvergadering plaats. Vandaag, mei 2015, zijn de partners Antwerpen, Gent, Leuven, Sint-Niklaas, Kruibeke, Igemo, provincies West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en KBC. Technum en SuMa Consulting fungeren als projectleiders voor het project Financiering Lokale Klimaatplannen (FLK). De partners volgen in de ontwikkeling van het financieringsinstrument Financiering Lokale Klimaatplannen (FLK) onderstaande schema: _CBS_01630 Duurzame stad - Begeleiding opmaak financieel luik klimaatactieplan - Goedkeuring 2

3 3

4 Verwacht wordt dat fase 1 in juni 2015 kan worden afgerond met het opleveren van het business plan van het FLK. Dit omvat onder andere: missie, visie, kernwaarden en strategische doelstelling, financieringsmodel, governance, inclusief verdeelsleutels, cashflowplanning, risicobeheersmaatregelen, implementatieplan en in bijlage een initiële projectportefeuille. Fase 2A wordt parallel met fase 1 uitgewerkt. Om de financiering van fase 2A te verankeren, bereiden de partners vandaag een Europees subsidiedossier binnen de call Energy efficiency market uptake H2020 H2020-EE PDA. Haalt het FLK geen subsidiedossier binnen, moeten er alternatieve finaniceringspistes onderzocht worden. Fase 2 A eindigt met een due diligence onderzoek door een derde partij. Een due diligence-onderzoek richt zich in deze op het vaststellen van de juistheid van de gepresenteerde informatie en het correct in beeld brengen van risico s en kansen van het financieringsinstrument. Indien de financiering van 2A niet lukt via het Europese dossier worden alternatieve strategieën vastgelegd. In fase 2B wordt financiële middelen opgehaald en besteed. Dit wil zeggen dat de deelnemende partners vanaf einde begin 2017 middelen uit het FLK hopen te kunnen betrekken. Verwachte ophaling en besteding is 250 miljoen EUR, verdeeld over de partners. De piloot mikt op het realiseren van projecten uit de volgende maatregelenclusters: KMO en energie-efficiëntie; Renovatie van gebouwen: woningen, appartementen en publieke gebouwen; Mobiliteit: CNG-stations en elektrische laadpalen Dit betekent voor het Antwerpse klimaatplan dat minimaal de volgende maatregelen ondersteund kunnen worden via een prefinanciering: MH Stimuleren van collectieve renovatie bij appartementsblokken (proefproject) MH Stimuleren van collectieve renovatie (30 kwh/m²) bij 500 woningen (proefproject) MH Stimuleren van collectieve renovatie (60 kwh/m²) bij 250 woningen (proefproject) MH.33 - Verhogen van energie-efficiëntie bij sociale huisvesting MM.15 - Plaatsen van laadpalen voor elektrische wagens MT.09 - Collectieve renovatie van gebouwen uit de tertiare sector MT.05 - Plaatsen van balansventilatie en schuifdeuren bij handelszaken MT.10 - Plaatsen van superisolerend glas bij tertiaire sector MT.07 - Plaatsen van dakisolatie bij tertiaire sector 4

5 Dit betekent dat het FLK kan voorzien in financiering van grote en relevante delen uit het klimaatplan. In fase 3 worden, na positieve evaluatie van de pilootfase, de bestedingen verder opgeschaald. 3 Beschrijving financieringsmodel Onderstaand hoofdstuk vat op hoofdlijnen de principes van het financieringsinstrument samen. 3.1 Krachtlijnen financieringsmodel Focus op ophaling private middelen Het model neemt als uitgangspunt dat het gros van de middelen die voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij benodigd zijn vanuit de private sector worden aangeleverd. Op deze manier heeft de financiering van de klimaatplannen geen of slechts een marginale invloed op de (lokale) overheidsbudgetten Bovenlokale ophaling en lokale besteding binnen investeringskader In dit model worden middelen op bovenlokaal niveau opgehaald en binnen een vooraf afgesproken investeringskader via verschillende kanalen aan diverse (publieke en private) investeerders ter beschikking gesteld. Op deze manier blijft een ruime mate van bestedingsautonomie op lokaal niveau behouden. Een specifiek governance-model (zie verder) zorgt hiervoor Piggy-backing in plaats van cherry-picking In plaats van een individuele project-per-project financiering waarbij enkel de meest rendabele projecten gefinancierd geraken (cherry-picking), wil het FLK-model een financieringsoplossing voor het gehele klimaatplan aanbieden. Hierbij ondersteunen de meest rendabele projecten de minder rendabele projecten en kan zelfs een beperkt aantal onrendabele projecten die essentieel zijn voor de realisatie van de plandoelstellingen gefinancierd worden (piggy-backing) Ook ondersteuning niet-financiële knelpunten Een deel van de potentiële investeerders blijft zelfs zeer rendabele investeringen uitstellen omwille van niet-financiële knelpunten zoals bv. gebrekkige kennis, tijdsgebrek, geen zicht op subsidies. De middelen die benodigd zijn om deze groep te Begeleiden, Adviseren, Sensibiliseren, Informeren en Coördineren ( BASIC - ondersteuning ), zodat zij alsnog tot een investering zouden overgaan, komen in het FLK-model ook in aanmerking voor financiering. 3.2 Het model: financiële stromen Het financieringsmodel voor de lokale klimaatplannen (hierna FLK-model) kan schematisch als volgt worden voorgesteld: 5

6 Figuur 1 - Schematische weergave FLK vehikel Aan de bovenzijde bevinden zich de financiële stromen en activiteiten die verband houden met het ophalen en genereren van financiële middelen. Aan de onderzijde groeperen we de stromen en activiteiten die verband houden met het gebruik van de middelen voor de verschillende maatregelenclusters. Centraal staat het FLK. We bespreken dit financieringsmodel aan de hand van de volgende kenmerken: de primaire en secundaire werkingsmiddelen en de financieringsdynamiek De primaire en secundaire werkingsmiddelen De primaire werkingsmiddelen hebben betrekking op de middelen die initieel van buiten het financieringsvehikel worden ingebracht met het oog op de financiering van de emissiereducerende investeringen uit het lokale klimaatplan. De secundaire werkingsmiddelen betreffen inkomsten uit investeringen in emissiereducerende maatregelen die naar het fonds terugvloeien. De secundaire middelen kunnen vervolgens terug ingezet worden ter financiering van nieuwe emissiereducerende maatregelen. Primaire werkingsmiddelen De basisfinanciering bestaat uit drie componenten: 1) het eigen vermogen (aandelenkapitaal), 2) het vreemd vermogen onder de vorm van een obligatie en/of reguliere korte of lange termijnleningen (bancaire kredieten) en 3) de overige middelen zoals subsidies, legaten en schenkingen aan het FLKvehikel. 1) Eigen vermogen - Het betreft hier het aandelenkapitaal en de niet-uitgekeerde winsten (reserves). 6

7 Het aandelenkapitaal wordt aangeleverd door aandeelhouders. 2) Vreemd vermogen Hieronder vinden we middelen die tijdelijk door derden ter beschikking worden gesteld tegen een vergoeding. 3) Overige middelen - Het betreft hier voornamelijk middelen die door derden definitief aan het financieringsvehikel worden overgemaakt (geen terugbetaling na verloop van tijd) en zonder dat het gebruik van deze middelen dient vergoed te worden. In het kader van FLK lijkt het redelijk om aan te nemen dat de sectoren die rechtstreeks gebaat zijn bij enkele versnelde en/of meer ambitieuze reductiedoelstellingen, mee bijdragen in de (pre)financiering van de benodigde emissiereducerende investeringen. Dit kan uiteraard in de vorm van klassiek aandeelhouderschap, leningen (al dan niet achtergesteld), waarborgen enzovoort. Voorbeelden hiervan zijn producenten van producten die voor de energietransitie gebruikt zullen worden alsook bepaalde overheden: Belanghebbende sectoren Bouwmaterialen, isolatiematerialen, beglazing Apparaten, vb. verwarmingsapparaten & elektronica, herniewbare energie-installaties Softwarebedrijven Dienstenleveranciers, vb. esco s, bouwpromotoren, financiële instellingen Hernieuwbare energiebedrijven Wagenverkopers, leasingmaatschappijen, openbaar vervoer Belanghebbende overheden Vlaamse/Belgische overheid, vb. in het kader van Belgische EU/VN -klimaatverbintenissen Huisvestingsmaatschappijen Gemeente(n) Voor deze derden-begunstigden (betrokken ondernemingen en overheid) bestaat het rendement uit twee onderscheiden componenten: het financieel rendement, te weten de vergoeding die hij ontvangt voor het ter beschikking stellen van de middelen aan het FLK vehikel, en het rendement uit de versnelde uitvoering van emissiereducerende maatregelen: o voor de betrokken industriële sectoren betreft dit een economisch rendement uit de gestegen omzet en/of gedaalde kosten die verband houden met de versnelde uitvoering van een ambitieus klimaatplan; o voor de overheid betreft dit een positieve budgettaire impact als gevolg van secundaire effecten op werkgelegenheid, vennootschapsbelasting Gegeven dit tweeledig rendement, lijkt het mogelijk om deze derden-begunstigden te overhalen vrede te nemen met een lager dan marktconform financieel rendement, voor zover het geaggregeerde rendement (financieel + economisch rendement) hoger ligt dan een louter 7

8 marktconform financieel rendement (dus zonder het economisch rendement). Secundaire werkingsmiddelen De secundaire werkingsmiddelen betreffen de inkomsten uit het gebruik van de beschikbare primaire werkingsmiddelen. We onderscheiden financiële inkomsten en resultaatsgebonden inkomsten. De financiële inkomsten betreffen de vergoeding van het kapitaal door diegene die de middelen ter beschikking heeft gekregen. Om de inkomstenzijde van het financieringsmodel goed te kunnen begrijpen, duiden we kort de onderverdeling van investeringsprojecten in drie categorieën, aan de hand van project- en persoonsgebonden factoren. Categorie 1-projecten: het betreft hier rendabele investeringen, die de potentiële investeerder financieel kan en wil dragen, maar de investering wordt niet uitgevoerd omdat er een aantal nietfinanciële drempels zijn. Categorie 2-projecten: het betreft rendabele projecten, maar omwille van persoonsgebonden financiële redenen wordt deze niet uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn cashflowproblemen, kredietproblemen, opportuniteitskosten. Categorie 3-projecten: het betreft hier investeringen die niet rendabel zijn en daarom ook niet worden uitgevoerd. In het voorgestelde financieringsmodel komen de financiële inkomsten voornamelijk uit de categorie 2-investeringen. Aangezien het hier rendabele projecten betreft die in staat zijn om naast de terugbetaling van het kapitaal een marktconforme vergoeding van het kapitaal te verzekeren, zal de prefinanciering van deze projecten het FLK-vehikel van een inkomstenstroom voorzien. Voor categorie 1-investeringen wordt enkel een ondersteuning geboden om niet-financiële drempels te verwijderen (er zijn immers geen financiële drempels). Omdat er voor deze categorie geen prefinanciering van de investering wordt voorzien, zijn er ook geen directe financiële inkomsten De resultaatsgebonden inkomsten, verweven met koolstofwaarden op de (vrijwillige) compensatiemarkt, zijn op dit moment geen deel van de scope van het FLK. Dit kan veranderen, maar zolang de koolstofprijs op de emissiehandelsmarkt of (vrijwillige) compensatiemarkt aan de lage kant blijft, zal het leeuwendeel van de inkomsten van financiële aard zijn. 8

9 3.2.2 De financieringsdynamiek De kern van de financieringsdynamiek van het FLK vehikel bestaat uit volgende elementen: Stap 1: het ophalen van goedkope financiële middelen Stap 2: het aan marktconforme voorwaarden ter beschikking stellen van deze middelen aan rendabele projecten. Het FLK vehikel vraagt hiervoor minstens een marktconforme vergoeding, opdat er geen categorie 1-investeringen of projecten die sowieso zouden plaatsvinden, zich tot het FLK voor financiering zouden wenden 2. Stap 3: herinvesteren van middelen en realiseren van netto financiële inkomsten Het leeuwendeel van de middelen die het FLK-vehikel ter beschikking stelt (onder de vorm van leningen) vloeit na verloop van tijd terug naar het FLK en kan derhalve voor de financiering van andere investeringen ingezet worden. Naast de terugbetaling van de uitgeleende sommen ontvangt het FLK-vehikel immers nog financiële inkomsten. De netto financiële inkomsten van het FLK betreffen het verschil tussen de vergoeding van de door het FLK-vehikel opgehaalde goedkope middelen (stap 1) en de ontvangen vergoedingen voor de ter beschikking stelling van middelen (stap 2). De focus van het financieringsmodel ligt dus op de prefinanciering van rendabele projecten en meer bepaald categorie 2-projecten. De besteding van de middelen moet het FLK-vehikel in staat stellen om een marktconforme vergoeding aan het eigen vermogen en het vreemd vermogen te bieden, de verliezen door wanbetalers op te vangen, BASIC-ondersteuning te bekostigen en reserves aan te leggen die op termijn een kruissubsidiëring naar essentiële categorie 3-projecten toelaten Aangepast instrumentarium per categorie Hoger werd gesteld dat voornamelijk projecten uit categorie 2 gefinancierd worden. Elke categorie heeft aldus een specifieke ondersteuning. 2 Indien het FLK-vehikel tot de prefinanciering van categorie 1-investeringen overgaat, dan zou het aan effectiviteit verliezen omdat er middelen zouden aangewend worden voor projecten die anders ook zouden gefinancierd zijn geraakt. 9

10 Figuur 2: Instrumentarium en type categorie Categorie 1 kan ondersteund worden via BASIC-diensten die voornamelijk een ontzorging nastreven. Categorie 2 kan ondersteund worden via BASIC-diensten én een indirecte financiële ondersteuning. Het betreft hier een vorm van prefinanciering. Categroei 3 kan ondersteund worden via BASIC-diensten, indirecte en directe financiële ondersteuning waarbij de laatste een vorm van subsidiëring is. Onder meer in het kader van bovenvermeld Horizon 2020-projectvoorstel analyseren de verschillende partners op korte termijn hun klimaatplannen voor wat betreft renovatie van een drietal type gebouwen en onderzoeken ze de mogelijkheden van CNG-stations, LNG-stations en elektrische laadpalen. De finaliteit van de analyse is onder meer het vastleggen van de grootte van categorie 2 en het vastleggen van de financiële distributiekanalen zodat de respectievelijke doelgroepen succesvol bereikt wordt. Op deze manier wordt ook het theoretische bestedingskader afgetoetst Governance Een dergelijk complex samenwerkingsverband heeft nood aan een specifiek samenwerkingsverband. Dit wordt mee opgenomen in het businessplan. Het FLK-vehikel veronderstelt immers de (actieve/passieve) samenwerking met heel wat stakeholders met soms conflicterende belangen. Het is dan ook van belang een aangepast governance-kader op te stellen dat rekening houdt met de legitieme belangen van de belangrijkste stakeholders. Dit veronderstelt een geheel van checks & balances die vermijden dat één groep actoren (aandeelhouders en/of andere stakeholders) het laken volledig (of disproportioneel) naar zich toe trekt en het FLK-vehikel kaapt. Grosso modo zijn er 2 type belangen: Economische/financiële belangen: de realisatie van een marktconform financieel rendement (zuivere financiële investering), in voorkomend geval in combinatie met de realisatie van een economisch rendement (omzet/winststijging voor industriële investeerders); 10

11 Milieu/klimaat belangen: het bieden van een financieringsoplossing voor de realisatie van ambitieuze lokale klimaatplannen (actoren uit publieke sector). Aangezien de werkingsmiddelen in hoofdorde van private oorsprong zijn en diegene die de middelen verschaft ook in belangrijke mate het gebruik van deze middelen kan bepalen, bestaat het risico dat de financieel/economische belangen systematisch op de milieu/klimaatbelangen gaan primeren. Een goede balans is noodzakelijk en dus stelt zich de vraag naar sturingsmechanismen voor de lokale overheid. Deze sturingsmechanismen zitten zowel binnen als buiten het FLK. Binnen het FLK is de juiste structuur van belang. Een aantal, dat immers bijdragen tot een evenwichtige belangenafweging kunnen statutair verankerd worden. Onder meer de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap en de samenstelling van de organen van de vennootschap zijn in deze belangrijk. Buiten het FLK is het flankerend beleid van de overheid een belangrijk sturingsmechanisme. Flankerend beleid is hier ruimer dan het klassieke instrumentarium ( subsidies en taksen, en dergelijke). Naast deze instrumenten is er ruimte voor bijkomende maatregelen en instrumenten die investeringen onrechtstreeks ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de toekenning van een (exclusieve) concessieovereenkomst op openbaar domein. Dergelijke concessie kan een investeerder helpen overtuigen om in een laadpaalnetwerk te investeren aangezien door de (exclusieve) concessie zijn commercieel risico daalt. Het is dit type maatregel dat de overheid weinig kost en toch een belangrijke bijdrage kan leveren aan de financiering van het lokale klimaatplan. 4 Antwerpse studie Als bijlage vindt men de opgeleverde studie 3 van Suma Consulting en Technum. Eindverslag_Antwerp en_v3-0.pdf 3 Deze studie werd parallel gemaakt met het oplijsten van potentiële maatregelen in het kader van het klimaatmaatregeleninstrument. Alle maatregelen zijn in de inschatting naar 100% realisatie t/m 2050 gebracht en verschillen aldus van de maatregelen die in het klimaatplan zijn geduid. 11

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Opstart lerend netwerk FLK - identificatie werkvragen

Opstart lerend netwerk FLK - identificatie werkvragen I.S.M. SUMA CONSULTING / VITO Opstart lerend netwerk FLK - identificatie werkvragen Workshop step-up 8 oktober 2014 I.S.M. SUMA CONSULTING / VITO FINALITEITLERENDNETWERK: NIEUWE VERSIE VAN DRAAIBOEK =

Nadere informatie

Samenvatting Piloot Financiering Lokale Klimaatplannen - Ontwerp Business Plan

Samenvatting Piloot Financiering Lokale Klimaatplannen - Ontwerp Business Plan Samenvatting Piloot Financiering Lokale Klimaatplannen - Ontwerp Business Plan Deze tekst is de samenvatting van het document Ontwerp Business Plan dat fase 1 van de Piloot Financiering Lokale Klimaatplannen

Nadere informatie

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK

FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN AANZET TOT DRAAIBOEK Opdrachtgever: Departement LNE Datum: 09-09-2014 Titel Opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Indiener Contactpersoon indiener Financiering

Nadere informatie

i.s.m. Lerend Netwerk Financiering Lokale Klimaatplannen SLOTEVENT P.007113 Lerend Netwerk Financiering Lokale Klimaatplannen 18 09 2015 1

i.s.m. Lerend Netwerk Financiering Lokale Klimaatplannen SLOTEVENT P.007113 Lerend Netwerk Financiering Lokale Klimaatplannen 18 09 2015 1 Lerend Netwerk Financiering Lokale Klimaatplannen SLOTEVENT P.007113 Lerend Netwerk Financiering Lokale Klimaatplannen 18 09 2015 1 LEREND NETWERK FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN: EERSTE JAAR ACHTER

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014 Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Project ESCO Limburg 2020 Andries Gryffroy 28 maart 2014 De Vlaamse Overheid als verbruiker De Vlaamse Overheid verbruikt circa 300 miljoen euro energie

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Doel Het doel van de Seed-faciliteit is: De onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt zodanig stimuleren en mobiliseren, dat technostarters in hun kapitaalbehoefte

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 15 december 2014 Agenda voor vanavond Centraal staat het raadsbesluit van 24 juni met opdrachten aan het college om : 1. Principediscussie over

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Een praktische kijk op. KMO financiering

Een praktische kijk op. KMO financiering Een praktische kijk op KMO financiering PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7%

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7% Crowdfundingproject Oneplanetcrowd Bedrijfsnaam Website Oneplanetcrowd B.V. www.oneplanetcrowd.com Doelbedrag campagne EUR 250.000 Streefbedrag campagne EUR 1.000.000 Financieringsvorm Achtergestelde converteerbare

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering informatiesessie, 5 januari 2011 Jozef Ghijselen samenvatting doel van de proeftuin elektrische voertuigen economisch

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Renovatiepact Commissie Vlaams Parlement

Renovatiepact Commissie Vlaams Parlement Renovatiepact Commissie Vlaams Parlement 22 april 2015, Brussel AGENDA Inleiding Stand van zaken 6 werkgroepen Eerste conclusies aangaande stand van zaken 2 INLEIDING Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO Financiering in een reguliere bancaire omgeving Miti ganten Jaar verslag Basel 3 kosten van financiering Basel 3 Wat houdt

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Innovatieve bekostiging bij klimaatadaptatie. Gouda, maart 2014

Innovatieve bekostiging bij klimaatadaptatie. Gouda, maart 2014 Innovatieve bekostiging bij klimaatadaptatie Gouda, maart 2014 Overzicht Page 2 1. Financieren en bekostigen 2. Economische analyse van klimaatadaptatie 3. Casus Kop van Feijenoord Kernvraag: Hoe kunnen

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Info- en uitwisselingsmoment over klimaat en het Burgemeestersconvenant

Info- en uitwisselingsmoment over klimaat en het Burgemeestersconvenant Info- en uitwisselingsmoment over klimaat en het Burgemeestersconvenant Maandag 9 maart 2015, provinciehuis Leuven Donderdag 12 maart 2015, PIVO - Asse Info- en uitwisselingsmoment over klimaat en het

Nadere informatie

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Inleiding In 2015 bestaat Wilrijk 1250 jaar. Het district wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Via allerlei grote en kleinere evenementen zal dit feestjaar

Nadere informatie

Vilvoorde. BROEK Bouwblokrenovatie & Demowoning

Vilvoorde. BROEK Bouwblokrenovatie & Demowoning Vilvoorde BROEK Bouwblokrenovatie & Demowoning BROEK - Bouwblokrenovatie en demowoning Situering Doelstelling Stand van zaken Discussie 2/26/2016 Vilvoorde BROEK Bouwblokrenovatie & Demowoning 2 2/26/2016

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Cardano Development

Beleidsplan Stichting Cardano Development Beleidsplan Stichting Cardano Development Versie december 2013 Status: Voorgelegd aan bestuur Inleiding Dit document is het beleidsplan van Stichting Cardano Development. Een van de doelstellingen van

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN

DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN DE BRUSSELSE GROENE LENING OM ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING TE FINANCIEREN ENERGIEBESPARENDE WERKEN IN UW WONING BEKOSTIGEN Dankzij de Brusselse groene lening kunt u energiebesparende werken in

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging! Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10 Inhoudstafel Deel I - Welk krediet heeft u nodig? 1. Enkele vuistregels... 2 1.1. Kortetermijnkredieten voor kosten... 2 1.1.1. Wat is uw behoefte aan bedrijfskapitaal?... 2 1.1.2. Ook uw dienstenbedrijf

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies 15 juni 2016 Aandeelhoudersstrategie Presentatie Bevindingen & Advies Doelstelling aandeelhoudersstrategie Onderwerpen aandeelhoudersstrategie: Legitimatie voor overheidsaandeelhouderschap Doelstellingen

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

ENERGIE? Beheer van Common Goods!

ENERGIE? Beheer van Common Goods! ENERGIE? Beheer van Common Goods! Fiene Biesbrouck & Daan Creupelandt Antwerpen 20 oktober 2015 Inleidende video 2 Overzicht 0. Inleidende video 1. Energietransitie 2. Energiedemocratie 3. REScoops 4.

Nadere informatie

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten 1 Rechtstreekse burgerparticipatie betekent dat je eigenaar wordt van de windturbines én van de geproduceerde groene stroom. Daarmee neem

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 LOGO INTERWAAS!!! Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 Kim Rienckens (Provincie Oost-Vlaanderen, beleidsmedewerker dienst milieubeleid) en Frauke Van Goethem (Interwaas, projectmanager

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

PPS & Alternatieve Financiering Enkele aanbevelingen voor de Praktijk. 2 december 2013 BDO

PPS & Alternatieve Financiering Enkele aanbevelingen voor de Praktijk. 2 december 2013 BDO PPS & Alternatieve Financiering Enkele aanbevelingen voor de Praktijk 2 december 2013 BDO Presentation Outline Introduc)e - PPS aandachtspunten vanuit een gewijzigde financiële markt - Bedenkingen voor

Nadere informatie

Het bedrijfsplan door de bril van een financier

Het bedrijfsplan door de bril van een financier Het bedrijfsplan door de bril van een financier Greentech week hoe financiert u uw innovatieve product of bedrijf Freek Welling investment manager 8 oktober 2015 Inhoud 1. Introductie 2. Belang van een

Nadere informatie

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 Persbericht Brussel, 15 januari 2013 Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 In 2012 groeide windenergie op land in Vlaanderen met 37 windturbines, goed voor een bijkomend vermogen van 78 MW. Daarmee

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Bewonersparticipatie Windpark Dilsen-Stokkem September 2015 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Investeringsreglement Stichting Energietransitie Utrecht

Investeringsreglement Stichting Energietransitie Utrecht Investeringsreglement Stichting Energietransitie Utrecht Vastgesteld bij het besluit van het bestuur van de Stichting Energietransitie Utrecht, d.d. 2 november 2015. A. OVERWEGINGEN: 1. SETU is opgericht

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Beleidskader Voorbereidende stappen - Proces Uitgangspunten Focus en Rol van Vlaanderen Vlaams regeerakkoord Beleidsnota Afbakenen type Sportinfrastructuur

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten 1 Rechtstreekse burgerparticipatie betekent dat je eigenaar wordt van de windturbines én van de geproduceerde groene stroom. Daarmee neem

Nadere informatie

From Beauty to Business: CultuurInvest

From Beauty to Business: CultuurInvest 2de publieksmoment Cultuurforum 2020 30 mei 2011 C-mine Genk Parallelsessie: From Beauty to Business: CultuurInvest Verloop Voorstelling van de hernieuwde aanpak: Rita De Graeve (departement CJSM) Aanpak

Nadere informatie

Beleidsplan. Aletta Jacobs Fonds 2014-2015. Auteur: Antia Wiersma

Beleidsplan. Aletta Jacobs Fonds 2014-2015. Auteur: Antia Wiersma Beleidsplan Aletta Jacobs Fonds 2014-2015 1 Auteur: Antia Wiersma 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan 2014-2015 van het Aletta Jacobs Fonds. Dit fonds is gericht op particuliere donoren van Atria,

Nadere informatie

SLOTEVENT LEREND NETWERK FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN

SLOTEVENT LEREND NETWERK FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN Binnenkort ook in Vlaanderen? i.s.m. SLOTEVENT LEREND NETWERK FINANCIERING LOKALE KLIMAATPLANNEN Key-note speakers P.007113 Lerend Netwerk Financiering Lokale Klimaatplannen 18 09 2015 1 i.s.m. KEY NOTE

Nadere informatie

uitbreiding warmtenet Alkmaar Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen Datum: 6 november 2015

uitbreiding warmtenet Alkmaar Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen Datum: 6 november 2015 6. Uitbreiding warmtenet Alkmaar Aan: Van: Betreft: Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen uitbreiding warmtenet Alkmaar Datum: 6 november 2015 Bijlage: toelichting investeringsvoorstel

Nadere informatie

Workshop Warmtenetten faal- en succesfactoren in de praktijk

Workshop Warmtenetten faal- en succesfactoren in de praktijk Workshop Warmtenetten faal- en succesfactoren in de praktijk Ir. D. (Dennis) Fokkinga Antwerpen, 18 September 2013 The future is for those who believe in the beauty of their dreams, E. Roosevelt Agenda

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Derdepartijfinanciering in België

Derdepartijfinanciering in België Derdepartijfinanciering in België Wat kunnen we doen opdat het DPF-model meer zou gebruikt worden in ons land? Lieven Vanstraelen Voorzitter BELESCO vzw BELESCO-leden Vaste leden Raadgevende leden * Consulting

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Fiches maatregelen 2015-2020

Fiches maatregelen 2015-2020 Bijlage 1 Fiches maatregelen 2015-2020 1. Handleiding... 5 2. Mitigatie... 9 2.1. Sector Huishoudens... 9 MH.05.01 Stimuleren van collectieve renovatie (30 kwh/m²) bij 500 woningen (proefproject). 12 MH.05.02

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Naar een 100% duurzame energievoorziening voor Flevoland?! Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving

Naar een 100% duurzame energievoorziening voor Flevoland?! Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving Naar een 100% duurzame energievoorziening voor Flevoland?! Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving 6 december 2016 Hoofdpunten (Inter)nationale context van de ambitie van Flevoland De energietransitie

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Slim aanbesteden en financiering

Slim aanbesteden en financiering Caspar Boendermaker BNG Advies, oktober 2013 Onderwerpen: BNG en duurzaamheid Valkuilen bij verduurzaming Financiering verduurzaming corporatiewoningen; 2 Onze missie: Lage financieringskosten voor maatschappelijke

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 Sector beschutte werkplaatsen Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 VLAB, de werkgeversorganisatie die alle 54 Vlaamse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt, benadrukt het belang van de sector

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Patrick BOUCNEAU provincie Limburg, namens de 5 Vlaamse provincies 15 december 2015 - Jaarforum FRDO-CFDD Steden in transitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 279 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

(Energetische) renovaties en financiering

(Energetische) renovaties en financiering 28 juni 2016 Team wonen (Energetische) renovaties en financiering (Energetische) renovaties en financiering Context Uitgangspunten: Kwaliteitsproblemen private huurmarkt Woonsituatie maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

Business case modelcasus

Business case modelcasus 1/5 Modelcasus Van Bleek fabriek - Business Case Business case modelcasus Inleiding De Business case geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende

Nadere informatie