INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR"

Transcriptie

1 INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder E.T.J.M. Rutting Vergadering : 6 mei 2014 Agendapunt : 9. Bijlagen : Rapport BOEi haalbaarheid herbestemming gemaal Oude Rijn Onderwerp : Restauratie en herbestemming gemaal Oude Rijn te Pannerden Informatie bij : H.W.C. Hoefsloot manager Financiën en Facilitaire Zaken Telefoon : (0314) Programma : Watersysteembeheer Projectnummer : Projectnaam : Restauratie en herbestemming gemaal Oude Rijn te Pannerden Beleidsprestatie : N.v.t., herstel cultuurhistorisch watererfgoed object Bruto krediet : Inkomsten : Netto krediet : Startmaand project : maart 2014 Eindmaand project : december 2015 Advies 1. In te stemmen met de restauratie en herbestemming van gemaal Oude Rijn te Pannerden en daarvoor een investeringsbudget van ,- beschikbaar te stellen. Inleiding Het gemaal Oude Rijn aan de Deukerdijk in Pannerden, gelegen tussen een grote binnendijkse kolk en een uit 1811 daterende uitwateringssluis, is in eigendom van het waterschap. Het als gemeentelijk monument beschermde gemaalcomplex bestaat uit drie onderdelen, te weten de machinekamer, het oorspronkelijke ketelhuis (thans woonhuis) en een schuur. De voormalige machinisten, de gebroeders Bach, konden er wonen tot hun dood. Na het overlijden van de ene broer is de andere in 2011 verhuisd. Het object wordt op dit moment anti-kraak bewoond. Gemaal Oude Rijn is een niet-waterstaatwerk, een cultuurhistorisch object dat niet meer bijdraagt aan de waterschapstaak, maar dat historisch gezien wel een rol heeft gespeeld in het waterbeheer. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat het gemaal in de toekomst geen functie meer krijgt in het primaire proces. Om te onderzoeken wat de mogelijke herbestemmingsscenario s voor het gemaal zijn, is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (voor de helft gesubsidieerd door provincie Gelderland). Bijgevoegd is het rapport van het gedane onderzoek door BOEi, Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (bijlage). Het best passende herbestemmingsscenario, een Artist-In- Residence (AIR), is nader uitgewerkt via KCG (Gelders Kenniscentrum voor kunst en cultuur). Een AIR is een plek waar een kunstenaar voor een bepaalde tijd kan verblijven en werken.

2 De belangrijkste producten en activiteiten van het restauratie- en herbestemmings-project zijn: minimaal restaureren machinehuis Het machinehuis inclusief uitlaathoofd is in 1996 al aan de buitenzijde gerestaureerd. Vanwege de hoge cultuurhistorische waarde laten we het machinehuis intact en geven we het een museale/educatieve functie. Het is daarom niet nodig in dit gebouw ingrijpende bouwkundige aanpassingen te doen; restaureren voormalig ketelhuis; restaureren schuur bij het gemaal; visualiseren schoorsteen in moderne vorm en ombouwen tot klimtoren; herbestemmen en verbouwen voormalig ketelhuis tot woonhuis Een woonhuis voor de tijdelijk residerende kunstenaars, terwijl de schuur gebruikt kan worden als werk- en/of expositieruimte. Daarnaast kan het object in het voorjaar en zomer (4 maanden per jaar) worden verhuurd als theeschenkerij/streekwinkel. Voor beide herbestemmingen zijn gegadigde exploitanten. Eerder genomen besluiten Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 13 september 2009 besloten de nota Cultuurhistorisch beleid vast te stellen inclusief de zeven in hoofdstuk 4 aangegeven actiepunten. Het gecombineerd college van het Polderdistrict Rijn en IJssel heeft in de vergadering van 18 juni 1996 besloten de begroting 1996 conform het voorstel aan te vullen met de renovatiekosten van gemaal Oude Rijn à fl ,62. Kopieën van de besluiten uit die tijd zijn beschikbaar. Onderbouwing 1.1 Het gemaal vervult cultuurhistorisch gezien een unieke rol binnen ons waterschap en de Liemerse gemeenschap. Gemaal Oude Rijn is als monument en als overblijfsel van een negentiende-eeuws gemaal van grote unieke cultuurhistorische waarde en het complex is als monument van bedrijf en techniek van industrieel-archeologisch belang. Als onderdeel van een historisch gegroeid landschappelijk gebied vormt het gebouw door zijn markante ligging aan de dijk een opvallend en beeldbepalend element van de Liemers. Vanwege de bijzondere activiteit, het droogmalen van de polder, en vanwege de bestemming die verbonden is met een economische en technische ontwikkeling, heeft het complex een hoge cultuurhistorische waarde. 1.2 Het geeft het waterschap de mogelijkheid om in en rondom het object educatieve en museale activiteiten te ontplooien. We kunnen dit object, naast de voorgestelde herbestemming, een educatieve en museale functie geven om zo de historie van het waterbeheer te tonen. Een educatielocatie die op bepaalde tijden in het jaar toegankelijk is voor het brede publiek. Bijvoorbeeld in het voorjaar en zomer als het is open gesteld als theeschenkerij en streekwinkel. Het geeft ons de mogelijkheid in het veld te laten zien hoe belangrijk ons werk in het verleden was en hoe de droogmaalactiviteit zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Met de kunstenaars die als Artist- In-Residence (AIR) tijdelijk in de gemaalwoning verblijven, kunnen afspraken gemaakt worden. Andere AIR s hebben bijvoorbeeld geleid tot interactie met de omgeving, presentatie van de kunstenaar voor buurtbewoners en belangstellenden of tot kunstwerken die in eigendom komen van de eigenaar. 2 van 5

3 In de provinciale publicatie sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst worden de mogelijkheden voor verdere versterking van recreatie en toerisme in de gehele regio Rijnstrangen verder uitgewerkt. Hierbij ligt de nadruk op het creëren van natuur- en cultuurhistorisch aanbod door het zichtbaar en beleefbaar maken van historisch erfgoed. Die gedachte vanuit het gebied past bij het plan dat we nu voorstellen, het gemaal maatschappelijk en duurzaam inzetten. 1.3 De beste garantie voor een duurzaam behoud van het object is restauratie en een eigentijdse herbestemming. Ons cultuurhistorisch beleid beschrijft dat objecten, in eigendom van het waterschap, zoveel mogelijk een nieuwe functie krijgen. Het gemaal Oude Rijn scoort hoog als het gaat om het historisch verband met de waterschapstaken, de cultuurhistorische waarde, de ligging aan een waterkering en is bij uitstek geschikt voor recreatieve en toeristische doeleinden. Na de restauratie en herbestemming is het object zelfs beter te verhuren (en eventueel verkopen). 1.4 We kunnen het gemaal met bijgebouwen nu restaureren en herbestemmen met ,- subsidie. De netto investering voor het waterschap is geminimaliseerd, aangezien de provincie Gelderland een groot deel van de totale investering subsidieert via het programma Robuuste Investeringsimpuls. De beschikking (tot maximaal ,-) is reeds ontvangen. Voorwaarde is dat het project voor 1 januari 2016 moet worden afgerond. Kosten Kosten renovatie ,- Bijdrage Provincie Gelderland (subsidie) ,- Waterschap Rijn en IJssel (netto investering) ,- Kasritme Jaar Uitgaven Inkomsten , , , ,- In meerjarenprogrammering? Deze investering is niet opgenomen in de meerjarenprogrammering van het programma watersysteem omdat het cultuurhistorische restauratie en herbestemming van eigendom betreft. De restauratie vraagt om een netto investering door het waterschap van ,-. Momenteel is dit herbestemmingsproject niet opgenomen in het investeringsprogramma Watersysteem. Dit levert een extra belasting op in het investeringsprogramma. Realisatie van dit scenario kan gespreid worden over de jaren 2014 en 2015 waardoor de aanvullende belasting van de jaarvolumes, respectievelijk 10,0 mln. en 7,5 mln., beperkt blijft. Taak Watersysteembeheer Gevolgen exploitatie Kosten: De kapitaalslasten van de netto investering à ,- voor het waterschap bedragen ,- per jaar. Na restauratie en herbestemming moet het object duurzaam onderhouden worden. Het toekomstig groot onderhoud wordt gefinancierd door het in huur- en subsidieopbrengsten opgenomen component voor afschrijvingslasten. 3 van 5

4 De reguliere onderhoudskosten zijn, volgens BOEi op basis van ervaringscijfers van vergelijkbare gerestaureerde objecten, de eerste jaren na renovatie gering en worden begroot op 1.750,- per jaar. Voor overige zaken, zoals verzekeringen begroten we een bedrag van 500,- per jaar. De jaarlijkse exploitatiekosten die voor rekening van het waterschap zijn (huurderslasten uitgesloten) bedragen daarmee in totaal ,-. NB: het object wordt over 35 jaar afgeschreven. Aan het eind van de afschrijvingstermijn heeft het object nog een restwaarde waar we rekening mee mogen houden. Naast het restaureren en herbestemmen met bijbehorende kosten, kunnen we het object ook in de huidige staat in stand houden of verkopen. Mocht het waterschap dit object, zonder het te restaureren, in eigendom houden, adviseren wij alleen het gemaal en de woning te onderhouden. De schuur is in slechte staat en daarmee niet minimaal te onderhouden. De verwachte onderhoudskosten van het gemaal en de woning in deze staat zijn 2.500,- per jaar. Het gemaal met bijgebouwen vervreemden, levert een nader te bepalen opbrengst op en een makelaar krijgt daarvan een courtage. Opbrengsten: Gestreefd wordt naar (verhuur)opbrengsten waarmee de exploitatie budgetneutraal wordt (exploitatiekosten inclusief rente en afschrijving - versus opbrengsten gedekt). KCG heeft nader onderzoek gedaan naar de opbrengsten van een Artist-In-Residence (AIR). Zo is een jaarlijkse subsidie vanuit cultuurfondsen een zeer aannemelijke bron (schatting van 5.000,- per jaar). Daarnaast zijn huuropbrengsten mogelijk door het voor vier maanden per jaar te verhuren als theeschenkerij/streekwinkel (schatting op basis van de huuropbrengst van gemaalwoning Bronkhorst: 2.500,- per 4 maanden). De verwachte opbrengsten per jaar zijn dan in totaal 7.500,-. Kanttekeningen Niet instemmen betekent dat we de subsidie van de provincie Gelderland (stimuleren Gelderse economie) laten verlopen. Het is de vraag of we opnieuw de kans krijgen op ,- subsidie voor het renoveren van dit object. Zonder renovatie van het object, zullen de huuropbrengsten en eventuele verkoopopbrengsten aanmerkelijk lager zijn. Juridische consequentie Voorwaarde voor de subsidiebeschikking door de provincie is dat het project voor 1 januari 2016 is afgerond. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan de provincie tot vijf jaar nadat de subsidie is vastgesteld, nog terugkomen op de subsidievaststelling als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. Mocht het waterschap het object in de toekomst willen vervreemden, dan is het raadzaam daarmee te wachten tot in ieder geval vijf jaar na het verstrekken van de subsidie. Als het ontwerp gereed is, worden de vergunningen aangevraagd voor de restauratie en herbestemming. Communicatie Na het besluit van het algemeen bestuur communiceren we via een webbericht over de voornemens tot dit project. Vervolgens wordt bij de uitvoering van het project op de gebruikelijke manier gecommuniceerd. Daarnaast communiceren we tijdens de herbestemming in samenwerking met de exploitanten van de Artist-In-Residence en de theeschenkerij/streekwinkel en genereren we extra publiciteit rond de opening. 4 van 5

5 Doordat het een publieke en educatieve functie krijgt, bekijken we tijdens het project hoe we onze waterbeheer-historie het beste kunnen verbeelden en verwoorden. Denk aan archieffoto s of artist impressies over de werking van het gemaal en het belang van het gemaal voor waterbeheer. Planning/routing voorstel Algemeen bestuur (besluit) 6 mei van 5

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont!

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont! Investeren in Monumenten 2010 2 Woord vooraf Voor u ligt Investeren in Monumenten 2010. Een vervolg op het in 2007 door Nationaal Restauratiefonds uitgegeven rapport Investeren in Monumenten. Dit rapport

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Cultuurhistorie, waar staan we nu? evaluatie en ontwikkelingen

Cultuurhistorie, waar staan we nu? evaluatie en ontwikkelingen Cultuurhistorie, waar staan we nu? evaluatie en ontwikkelingen Renovatie Goejanverwellesluis in 2013 Maart 2014 Remco Lots Watersysteembeheer DM 735886 v7b Cultuurhistorie, waar staan we nu? 1 van 24 INHOUD

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/B Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2 In D&H: 30-09-2014 / 14-10-2014 Stellers: Cor Vos / Roel Bronda

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V.

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. Belvédère Academia Leiden University 1 BELVEDERE ACADEMIA, RAPENBURG 70, 2311 EZ LEIDEN Cultureel beleggen met de Belvédère Obligatie De Universiteit Leiden heeft

Nadere informatie

Nota Zonneparken afdeling Ruimte & Economie januari 2015

Nota Zonneparken afdeling Ruimte & Economie januari 2015 Nota Zonneparken afdeling Ruimte & Economie januari 2015 2 Solarpark Salmdorf, Duitsland bron: http://www.gehrlicher.com Inhoud 1. Aanleiding 4 2. Ambities 6 2.1 Rijks ambities 6 2.2 Provinciale ambities

Nadere informatie

Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase

Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Marieke Meeuwenoord Gemeente Woudenberg 09-06-2015 Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Analyse strategisch

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie