De starter op de Amsterdamse woningmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De starter op de Amsterdamse woningmarkt"

Transcriptie

1 De starter op de Amsterdamse woningmarkt

2 Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK, Directoraat Generaal Wonen, Wijken en Integratie; Directie Kennis en Verkenningen prof. dr. Wolter Hassink, dr. Martijn Dröes, dr. Walter Manshanden, drs. Joep Steegmans Juli 2012 Utrecht University School of Economics Kriekenpitplein EC Utrecht tel: TNO Van Mourik Broekmanweg XE Delft tel:

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond Het doel van deze studie Aanpak Problemen op de Nederlandse woningmarkt Marktfalen Het gelijkheidsprincipe Overheidsfalen Problemen op de woningmarkt De starter op de Amsterdamse woningmarkt als metafoor Starten in een agglomeratie: Amsterdam als terp De starter Hoeveel starters: De bevolkingsontwikkeling en migratie naar Amsterdam Huren als vluchtheuvel Grote huurmarkt in Amsterdam Goedkoop Genieten Lange wachtrijen, weinig doorstroming De spons Amsterdam: De informele en illegale sector Verkoop van corporatiewoningen en de sociale doelstelling van woningcorporaties Kopen als investering? Weinig koopwoningen Prijsontwikkeling en transacties Hypotheken en schulden Speculatie, overwaardering en leegstand Winnaars en verliezers Onzekerheid Verdere beleidsdiscussie Woningmarkt versus arbeidsmarkt Arbeidsmarkt Arbeidsmarkt versus woningmarkt Agglomeratievoordelen van de stad Amsterdam Invloed van de woningmarkt op de arbeidsmarkt De starter op de Amsterdamse woningmarkt als metafoor Interview Rabobank (Jan Willem Aarts), 30 maart Interview OGA (Laura Uittenbogaard, Bob van der Zande), 4 april Interview Amvest (Erwin Evers), 12 april Interview Eigen Haard (Diane van Herpen, Jeroen Ohlenbusch), 13 april Interview MVA (Fris Groep, Hans Peter Fris), 19 april Conclusie en discussie Literatuur... 55

4 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Het lijkt dat er in de afgelopen decennia alleen maar winnaars waren in de koopwoningmarkt. Vanaf de laatste crisis in de woningmarkt begin jaren tachtig tot aan 2008 was er een voortdurende stijging van de gemiddelde prijs van een koopwoning. De prijsstijging was sterker dan de inflatie, zodat een woning als een aantrekkelijke belegging kon worden beschouwd voor huiseigenaren. Bovendien waren veel woningen liquide, dat wil zeggen dat al in een korte tijd na aanschaf de woning tegen winst kon worden herverkocht. Het is opmerkelijk dat de milde economische recessies van 1993 en 2002/2003 nauwelijks effect hadden op de prijsontwikkeling in de koopmarkt. Er was een voortdurende aanwas van nieuwe woningen nodig vanwege de groei van de bevolking en de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Hiervan profiteerde de lokale overheid van de woningbouwprojecten vanwege de uitgifte van grond voor nieuwbouwprojecten. Voor de grondeigenaren leverde dit extra inkomsten op. Verder profiteerde de rijksoverheid via de overdrachtsbelasting op transacties van woningen. Al met al was de koopwoningmarkt lucratief voor alle deelnemende partijen: huiseigenaren, overheid, banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars, notarissen, makelaars, projectontwikkelaars en pensioenfondsen. De prijsstijgingen deden zich in de meeste regio s voor, zodat de meeste regio s winnaar waren. De verliezende regio s waren de perifeer gelegen krimpregio s, waar een terugvallende vraag was door een demografische krimp. Een andere verliezende partij betrof in deze periode de starters in de koopwoningmarkt. Hun inkomensontwikkeling bleef achter bij de prijsstijging in veel gebieden. Met name in gebieden met een hoge vraag werd het lastiger voor starters om een koopwoning te vinden. Het gevolg daarvan was dat er relatief veel uitstroom was naar de vinexlocaties. In een situatie met vrijwel alleen maar winnaars lijkt er weinig aanleiding te zijn om de instituties aan te passen. Economen gaven echter al in 2006 aan dat deze situatie op termijn onhoudbaar zou zijn, omdat er te hoge inkomensoverdrachten in de woningmarkt waren die verstorend werkten. Ze beargumenteerden dat de regulering leidde tot prijsverstoringen in de woningmarkt, zodat de prijzen onvoldoende de relatieve schaarste weerspiegelden. Daarnaast waren de voordelen voor de insiders sterker dan voor de outsiders. Bovendien werd er gepleit voor een integrale hervorming van de woningmarkt, dus niet alleen voor ingrepen in de koopmarkt, maar ook in de huurmarkt. Door de crisis vanaf medio 2008 is er echter een neergang geweest. In eerste instantie was dit vanwege een achterblijvende vraag. De overheid ving dit op door een tijdelijke verhoging van de NHG-grens en lagere overdrachtsbelasting, maar dit alles leidde niet tot een (extra) toename van de vraag. 1

5 Het is nu de vraag of de argumenten van deze economen uit 2006 steekhoudender zijn geworden. Het feit dat bovenstaande problemen op de woningmarkt er al geruime tijd zijn geeft aan dat deze problemen structureel van aard zijn. Een gedeelte van de problemen op deze markt is terug te voeren op het overheidsbeleid dat gevoerd is (zie CSED, 2010). Er is behoefte om het woningmarktbeleid te bezien op zijn merites. Het huidige economisch tij maakt deze vraag des te urgenter. Gegeven de situatie op de woningmarkt heeft het ministerie van BZK het verzoek gedaan om de recente ontwikkelingen in de woningmarkt vanuit economisch, wetenschappelijk perspectief te bezien en dit middels interviews met stakeholders te verrijken. 1.2 Het doel van deze studie Het doel van deze studie is om eens vanuit een ander perspectief het perspectief van de starter op de Amsterdamse woningmarkt te kijken naar de problemen op de Nederlandse woningmarkt. Deze studie gebruikt dus de starter op de Amsterdamse woningmarkt als metafoor om de problemen op, en functioneren van, de woningmarkt uitvergroot in beeld te brengen. Het is de bedoeling om vanuit dit startpunt enkele beleidsrelevante onderzoeksvragen te formuleren. Om deze vragen in te kaderen gebruiken we vooral secundair empirisch materiaal en enkele interviews. Deze studie is dus een agenderend (economisch) onderzoek en dient als discussiestuk. Het is niet bedoeld als een volledig uitgewerkte wetenschappelijke analyse, maar eerder als prelude daarop. 1.3 Aanpak Het onderwerp is als geheel te groot om in een enkel project te willen omvatten. Focus en beperking is hierom noodzakelijk. BZK heeft daarom aangegeven om alleen te kijken naar de Amsterdamse woningmarkt. De positie van starters op de woningmarkt in Amsterdam zou hierbij centraal moeten staan. Het vervolg van deze studie bestaat uit 4 secties. Als eerste worden in sectie 2 kort de problemen op de Nederlandse woningmarkt (woningmarktbeleid) besproken. Dit wordt gedaan op basis van de bestaande Nederlandse literatuur hierover. Tevens geven we een algemene inleidende schets van de woningmarkt in relatie met de arbeidsmarkt en de mobiliteit (woon-werkverkeer). Hier hebben we ook aandacht voor marktwerking en de voor- en nadelen ervan, en de rol van de overheid in een dergelijke woningmarkt. In sectie 3 geven we een cijfermatig beeld van (de potentiële starter op) de Amsterdamse woningmarkt. Op basis van vier essays worden enkele van de problemen (belemmeringen, kansen) op de woningmarkt vanuit het perspectief van de starter op de Amsterdamse woningmarkt weergegeven. De vier essays zijn: Starten in een agglomeratie: Amsterdam als terp Huren als vluchtheuvel Kopen als investering? Woningmarkt versus arbeidsmarkt. 2

6 We bespreken de starter vanuit de driehoek woningmarkt, arbeidsmarkt, mobiliteit (verhuismobiliteit, pendel). Dit gedeelte van het onderzoek is gebaseerd op secundair empirisch materiaal. In die zin nemen we meer ruimte dan we strikt empirisch kunnen verantwoorden. Het voordeel hiervan is dat we een breder beeld kunnen neerzetten van de woningmarkt en de afwegingen die vanuit een beleidsperspectief een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Het grootste gedeelte van de onderliggende cijfers zijn afkomstig uit Amsterdam in cijfers 2011 die door de Dienst Onderzoek en Statistiek (DOS) in de gemeente Amsterdam wordt gepubliceerd. De vraag van het ministerie van BZK voor dit project spitst zich toe op een ruimtelijkeconomische benadering van de woningmarkt. De ruimtelijke benadering is een relevante invalshoek; de hoeveelheid toetreders op de woningmarkt is immers afhankelijk van demografische ontwikkelingen, de vraag naar arbeid en migratie. Deze factoren zijn specifiek ruimtelijk. Daarom zijn de onderliggende cijfers gebaseerd op 4 schaalniveaus: Amsterdam stad, Amsterdam metropoolregio, breder kader Nederland, breder kader Amsterdam in Europa. In de aanpak dienen we enerzijds rekening te houden met de lopende discussies en ruimtelijke plannen in de regio Amsterdam. Anderzijds werken we een aantal effecten in hoofdzaak via theoretische lijnen uit en kunnen we geen antwoorden op lopende vraagstukken geven. Vervolgonderzoek zou daar wel geschikt voor zijn. Lopende vraagstukken in de regio Amsterdam zijn onder andere de schaalsprong Almere, de discussie over ruimteschaarste voor wonen in Amsterdam waardoor er aanspraken zijn op terreinen in het havengebied, de Zuidas en het verstevigen van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. Naast onze kennis over ruimtelijk economie, woningmarkt, arbeidsmarkt en mobiliteit maken we ook gebruik van een beperkt aantal interviews met stakeholders. De gespreksverslagen en meest belangrijke punten daaruit zijn weergegeven in sectie 4. De interviews helpen om naast het cijfermatig beeld een praktisch beeld van Amsterdam neer te zetten. De interviews vormen een belangrijke aanvulling op het onderzoek omdat juist in de interviews er zaken naar voren kunnen komen die misschien niet direct in cijfers terug te vinden zijn. Het uitgangspunt van elk interview de centrale vragen waren: Hoe zien jullie de positie van de starter op de Amsterdamse woningmarkt? Wat zou er volgens jullie moeten gebeuren om deze positie te verbeteren? De volgende spelers op de woningmarkt zijn geïnterviewd: Rabobank, Jan Willem Aarts (Manager Productmanagement Financieren bij Rabobank Nederland) De Rabobank Groep, met het hoofdkantoor in Utrecht, is een internationale financiële dienstverlener. Rabobank is de grootste hypotheekverstrekker in Nederland. Rabobank 3

7 voert echter meer activiteiten uit (van bankieren tot verzekeren). Internationaal focussen zij zich vooral op de food- en agribusiness. Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (OGA), Laura Uittenbogaard (Adviseur Woningmarkt), Bob van der Zande (Woningbouwregisseur) Het Ontwikkelingsbedrijf (OGA) draagt bij aan de gebiedsontwikkeling in Amsterdam en probeert daarmee te voldoen aan de doelstellingen van de gemeente. Zij richten zich voornamelijk op de exploitatie van grond. Projectontwikkelaar Amvest, Erwin Evers (Manager Marketing & Strategie) Amvest is een fondsmanager en projectontwikkelaar die zich primair richt op woningen/woongebieden in economische sterke delen van Nederland. De portefeuille van Amvest bestaat vooral uit huurwoningen (middensegment). Woningcorporatie Eigen Haard, Diane van Herpen (adviseur Strategie), Jeroen Ohlenbusch (beleidsadviseur Voorraadstrategie) Eigen haard beheert in Amsterdam en omstreken ongeveer woningen. Het gaat dan vooral om sociale huur. Eigen Haard verkoopt (verhuurd) ook nieuwbouwwoningen. Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), makelaar Hans Peter Fris (bestuurslid) Veel makelaars (ruim 420) in de regio Groot Amsterdam zijn lid van de branchevereniging MVA. MVA is een onderdeel van NVM. MVA behartigt de belangen van de makelaar. In sectie 5 staan de conclusies. In deze sectie volgt ook een bredere discussie over de problemen op de Nederlandse woningmarkt. Tevens wordt er richting gegeven aan toekomstig onderzoek. Het uiteindelijk resultaat van dit project is een rapport dat als discussiestuk met stakeholders in de regio Amsterdam kan fungeren. Het resultaat zal verder besproken worden op een werkconferentie met stakeholders over dit onderwerp. 4

8 2. Problemen op de Nederlandse woningmarkt In deze sectie worden enkele van de hoofdproblemen op de Nederlandse woningmarkt nader besproken. Hoewel er veel manieren zijn om dit weer te geven wat wel blijkt uit de vele studies die er hierover geschreven zijn wordt de discussie in deze sectie gehouden vanuit het perspectief marktfalen, gelijkheidsprincipe, overheidsfalen. Naast het gelijkheidsprincipe is marktfalen de voornaamste reden waarom overheden ingrijpen in een markt. Overheidsfalen geeft vervolgens aan dat een overheid soms te ver kan gaan in de maatregelen die zij neemt. In deze sectie worden dus een aantal concepten besproken die als algemene achtergrond dienen voor de essays. 2.1 Marktfalen Er zijn een aantal standaardredenen terug te vinden in de economische literatuur waarom interveniëren in een markt door een overheid soms geoorloofd is. Deze redenen zijn allen gerelateerd aan het idee dat een vrije markt niet altijd leidt tot een efficiënte allocatie van goederen/diensten. Een individu doet namelijk niet altijd wat vanuit een maatschappelijk oogpunt als beste wordt beschouwd. Een overheid kan in deze omstandigheden ingrijpen via bijvoorbeeld belastingen, subsidies, regulatie, om een betere verdeling tot stand te brengen. Er zijn een aantal standaard bronnen van marktfalen: Marktmacht Markmacht is het vermogen van een aanbieder van een goed om de marktprijs van dat goed te beïnvloeden. Dit wordt normaliter gedaan door het aanbod van het goed te beperken. Dit leidt tot een welvaartsverlies omdat sommige producenten niet zullen produceren en sommige consumenten niet zullen consumeren tegen de huidige prijs. Belastingen/subsidies op producten kunnen eenzelfde probleem teweeg brengen. Via marktmacht kunnen er buitenproportionele winsten behaald worden. Voorbeeld woningmarkt: Huiseigenaren kunnen hun woning op de markt laten staan om zodoende een prijs te krijgen die boven de marktprijs ligt (monopolistische concurrentie). In economisch goede tijden kunnen ze een dergelijke prijs ook gemakkelijker krijgen. Dit wordt nog eens versterkt omdat het huis een heterogeen goed is. Externaliteiten Als de volledige maatschappelijke kosten van het produceren van een goed hoger zijn dan de kosten die een producent in zijn beslissing meeneemt kan er ook sprake zijn van marktfalen. Deze situatie kan zich voordoen omdat bepaalde externaliteiten zoals vervuiling, congestie, etc., niet in de kosten worden meegenomen. Dit wordt dan ook gereflecteerd in de, maatschappelijk gezien, te lage prijzen van dergelijke producten. 5

9 Voorbeeld woningmarkt: Als een woning verpauperd door leegstand of the weinig onderhoud heeft dit effect op de prijs van aanpalende woningen. Verpaupering van een wijk kan negatieve externe effecten hebben op andere wijken. Publieke goederen Een publiek goed wordt gekenmerkt door het feit dat als één persoon gebruik maakt van het goed, een ander persoon er ook nog gebruik van kan maken (non-rival). Dit betekent dat er geen prijs aan het goed gegeven kan worden. Tevens kan iedereen van het goed gebruik maken (non-excludable). Een klassiek voorbeeld is een dijk. Het probleem met een publiek goed is dat het individu er op zichzelf niet voor wil betalen (mensen kunnen gratis meeliften, free-rider gedrag), maar dat een dergelijk goed voor het grotere geheel voordelig is. Een vrije markt leidt tot onderaanbod van een publiek goed. Een clubgoed is een subtype van een publiek goed dat uitsluitbaar is (zoals naar de film gaan). Een collectief goed daarentegen is rivaliserend (zoals kolen). Voorbeeld woningmarkt: De kwaliteit van de woonomgeving is een publiek goed. Daarnaast is het zo dat over het algemeen publieke goederen veel van de keuzes op de woningmarkt beïnvloeden. Huishoudens bepalen bijvoorbeeld hun consumptiepatroon met betrekking tot woningen onder andere op basis van de aanwezigheid van politie, scholen, etc. (lokale publieke voorzieningen). Assymetrische informatie Sommige marktpartijen hebben meer informatie over een goed of dienst dan andere. Het klassieke voorbeeld is de markt voor tweedehands auto s. De verkoper van een tweedehands auto kan tot op bepaalde hoogte de kwaliteit van de auto verborgen houden. De koper is zodoende alleen bereid om de prijs te betalen van een gemiddelde kwaliteitsauto. Auto s van hoge kwaliteit worden daarom niet aangeboden. Dit kan leiden tot een negatieve spiraal waarbij er steeds meer auto s van lage kwaliteit worden aangeboden ( adverse selectie ). Dit kan bijvoorbeeld ook voorkomen bij het aanbieden van verzekeringen (onzekerheid gezondheid klant). Een gerelateerd probleem is dat nadat een verzekering is afgesloten mensen zich risicovoller kunnen gaan gedragen ( moral hazard ). Voorbeeld woningmarkt: Een verkoper van een huis kan bepaalde gebreken van de woning niet vermelden en zo een relatief goede verkoopprijs voor de woning krijgen (daarom bestaat er de verplichting om dergelijke gebreken te vermelden aan de koper). Een voorbeeld van moral hazard: als banken weten dat de overheid bijspringt als zij vanwege bepaalde verplichtingen zullen omvallen (bijvoorbeeld door waardedaling van de hypotheekportfolio) zullen ze minder geneigd zijn om maatregelen te nemen om dit te voorkomen. 6

10 2.2 Het gelijkheidsprincipe Naast marktfalen is er nog een tweede belangrijke peiler van het overheidsbeleid: het gelijkheidsprincipe. Een ongelijke verdeling van inkomen en vermogen wordt namelijk als onwenselijk gezien vanuit een solidariteitsgedachte. Dit kan dus ook een reden zijn waarom overheden ingrijpen in een markt. Een markt voorkomt namelijk ongelijkheid niet. Hoewel het gelijkheidsprincipe als een marktfalen gezien kan worden, wordt het in de klassieke economische theorie vaak als apart concept beschreven. Een verdeling van goederen kan namelijk efficiënt zijn ik heb twee auto s, jij hebt er geen gegeven bijvoorbeeld de keuze omtrent arbeidsparticipatie, maar een dergelijke verdeling is niet per se eerlijk. Voorbeeld woningmarkt Mensen met lage inkomens moeten ook kunnen wonen. Daarom krijgen ze ter compensatie huurtoeslag en zijn er sociale huurwoningen tegen gereduceerd tarief. 2.3 Overheidsfalen Waar kan het fout gaan? Overheidsingrijpen kan soms ook leiden tot een inefficiëntere allocatie van goederen. Dit wordt overheidsfalen genoemd. Beleid kan zelfs een grotere verstoring tot gevolg hebben dan het marktfalen dat het probeert te verhelpen. Een eenduidig, algemeen geaccepteerde, classifisering van overheidfalen is er niet (zie bijvoorbeeld Grand, 1991). Vaak wordt het overheidfalen, net zoals markfalen, onderverdeeld naar de onderliggende bron. Hoewel er vele manieren zijn waardoor overheidsfalen kan optreden zijn er een aantal vanuit het perspectief van de woningmarkt interessant: Publieke monopolie Marktwerking geldt op zichzelf niet voor een overheid. Op bepaalde goederen en diensten kan een overheid het monopolie (en dus een bepaalde vorm van marktmacht) hebben. Voorbeeld grondmarkt Land voor woningbouw wordt strategisch vrijgegeven door gemeenten (zonering). Door het aanbod te beperken wordt er extra geld binnengehaald. De wet van de onbedoelde gevolgen Een overheid kan een bepaald doel voor ogen hebben en vanuit dat perspectief maatregelen treffen. De gevolgen kunnen echter breder uitpakken dan het was bedoeld. Voorbeeld woningmarkt De overheid heeft de hypotheekrenteaftrek ingevoerd ter bevordering van het eigenwoningbezit. Er wordt heftig gediscussieerd over het afschaffen van deze aftrek, omdat het de markt verstoord. Huishoudens houden vervolgens door de toegenomen 7

11 onzekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek de hand op de knip. Het aantal huizentransacties loopt fors terug. Conflicterende doelen Vaak probeert een overheid meerdere doelen tegelijk te bereiken. Deze doelen kunnen echter met elkaar conflicteren. Voorbeeld woningmarkt De overheid probeert het eigenwoningbezit in Nederland te stimuleren (via bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek). De overheid heeft ook als doel om het eigenwoningbezit toegankelijk te houden voor starters. Het stimuleren van het eigenwoningbezit heeft echter als gevolg dat huizenprijzen stijgen en starters moeilijker een woning kunnen kopen. Imperfecte informatie Markten zijn niet perfect, maar overheden ook niet. Een overheid weet bijvoorbeeld niet wat de behoeftes van iedereen zijn en kan ook vanwege bureaucratie vaak niet snel inspelen op de ontwikkeling van deze behoeftes (markontwikkelingen). Een markt daarentegen neemt de vraag en het aanbod van een verscheidenheid aan mensen direct met zich mee via het marktmechanisme (prijsvorming). Dat is de functie van een markt, niet van een overheid. Voorbeeld woningmarkt In het ruimtelijke ordeningsbeleid wordt gesteld hoeveel woningen er per jaar gebouwd moeten worden en waar. Dit speelt niet altijd in op de woningbehoefte van mensen. De overheid heeft maar beperkt inzicht (informatie over) de werking van de woningmarkt. Dit heeft noodzakelijkerwijs effect op de effectiviteit van het ruimtelijke ordeningsbeleid. 2.4 Problemen op de woningmarkt Er zijn een aantal problemen op de woningmarkt die terug te voeren zijn op het beleid dat gevoerd is. Overconsumptie van eigen woningen: teveel lenen De overheid wil graag het eigenwoningbezit in Nederland stimuleren mede omdat dit positieve externaliteiten tot gevolg zou hebben met betrekking tot bijvoorbeeld de kwaliteit van wijken. Dit doel wordt onder andere bewerkstelligd door de hypotheekrenteaftrek. De belangrijkste verstoring in de koopmarkt is zonder twijfel deze aftrek. Deze fiscale regeling maakt geld lenen voor de koop van een huis relatief goedkoop. De hypotheekrenteaftrek is feitelijk een subsidie aan eigen woningbezitters, die de relatieve prijs van woonconsumptie laat dalen. Hierdoor gaan mensen meer woningen consumeren relatief tot andere goederen. Gezien het sterk inelastische aanbod 8

12 van huizen in Nederland heeft dit opdrijvend effect gehad op de huizenprijzen, waarbij het onduidelijk is of dit tot meer woongenot heeft geleid. Een bijkomend effect van de hypotheekrenteaftrek is de zeer hoge Nederlandse hypotheekschuld. Hoewel de vermogenspositie van de Nederlanders goed is, leidt dit tot verhoogde financiële risico s, zowel voor huishoudens als voor banken. Het nieuwe Basel III akkoord (o.a. strengere kapitaalvereisten) zal de systeemrisico s in de bankensector, die aan het licht zijn gekomen tijdens de financiële crisis, verder proberen te beperken. De hypotheekrenteaftrek wordt bovendien veelal als een kostenpost voor de overheid gezien, omdat het leidt tot miljarden aan gederfde overheidsinkomsten. In de miljoenennota 2012 werd het misgelopen belastinginkomen voor het jaar 2012 door toedoen van de hypotheekrenteaftrek (en het eigen woning forfait) geschat op 10,1 miljard euro. Betaalbaarheid van eigen woningen voor starters Met name in de jaren 90 zijn huizenprijzen veel gestegen. De economische groei, de hypotheekrenteaftrek, de lage hypotheekrente, het relatief makkelijk lenen, en de tweeverdienersregeling hebben hier natuurlijk aan bijgedragen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een (vermogens)gat is ontstaan tussen starters en eigenwoningbezitters. Starters hebben dit gat gedeeltelijk op kunnen vullen door te lenen. Sinds de financiële crisis zijn banken en kredietverleners echter strengere verstrekkingscriteria voor hypotheken gaan hanteren (DNB, OFS 2011: 21-22). De belangrijkste richtlijn voor de aangescherpte verstrekkingscriteria is de nieuwe Gedragscode hypothecaire financieringen, die ingegaan is op 1 augustus De aflossingsvrije hypotheek is hierin aan banden gelegd. Hoewel het al duidelijk was voor de hypotheekcrisis dat starters moeilijk aan een woning konden komen, met name in de grote steden, is dit probleem alleen maar toegenomen. Doorstroming op de koopmarkt Ook de overdrachtsbelasting wordt gezien als een verstoring in de koopmarkt. De overdrachtsbelasting van 6%, momenteel verlaagd naar 2%, leidt immers tot hogere transactiekosten voor mensen die een woning willen kopen. Het effect van de overdrachtsbelasting is dat mensen langer in een niet optimale woonsituatie blijven zitten. Dit heeft dus niet alleen gevolgen voor het woongenot van de mensen, maar ook op de doorstroom zelf. Van de andere kant levert de overdrachtsbelasting geld op voor de overheid. Een dergelijke inkomstenbron wordt niet gauw uit handen gegeven. Ook de overconsumptie van eigen woningen zorgt ervoor dat mensen langer in een woning blijven zitten. Doorstroming bij sociale huur De huurregulatie is de belangrijkste verstoring in de huurmarkt. De instrumenten die hierbij een rol spelen zijn het puntenstelsel voor huurprijzen (maximale huur) en de bepalingen voor maximale jaarlijkse huurverhogingen. De huurregulatie zorgt ervoor dat 9

13 huishoudens goedkoop aan een huis kunnen komen, d.w.z. onder de marktconforme huurprijs. De huurtoeslag zorgt ook voor een netto verlaging van de woonlasten. Dit verhoogt de vraag naar sociale-huurwoningen en dit komt dan ook terug in de prijs (opportuniteitskosten) van sociale huur: een langere wachttijd. Dit heeft ook te maken met het feit dat sociale huur voor een zeer brede groep toegankelijk is vanwege het ontbreken van een strenge, ex post, inkomenstoets. De relatief lage huurprijzen en de toegankelijkheid tot de sociale huursector zorgen voor een excessieve vraag naar sociale huurwoningen. Deze marktverstoring is regioafhankelijk, omdat het huurpuntensysteem een uniform systeem is in een heterogene markt. Omdat huishoudens lang moeten wachten op een goede woning en er vaak geen directe prikkel is om te verhuizen blijven mensen langer wonen in een sociale huurwoning. Huren in de vrije huursector is immers relatief duur (mede door beperking aanbod via sociale huursector) en kopen vereist een grote leencapaciteit (een woning bezitten is duur in termen van vermogen) en is relatief risicovol (prijsrisico, afbetalingsrisico). Doordat huishoudens niet doorstromen is het voor starters ook relatief moeilijk om een huurwoning te bemachtigen. Er zijn dus wel veel sociale huurwoningen, maar er zijn er relatief weinig beschikbaar, met name in de grote steden. In combinatie met de verslechterde betaalbaarheid van een eigen woning is ook de doorstroming van huur naar koop een probleem. Als mensen eenmaal in een sociale huurwoning zitten zijn zij vanuit de wet beschermd. Huren stijgen niet op basis van draagkracht. Zoals eerder opgemerkt zijn er zelfs negatieve prikkels om te verhuizen. Aangezien jonge mensen vaak een relatief laag inkomen hebben komen zij in aanmerking voor de sociale huursector. Het zijn echter vaak deze mensen die veel stijgen in termen van inkomen. Dit heeft scheefwonen tot gevolg. Mensen die in de loop der tijd meer zijn gaan verdienen, en daardoor niet meer in aanmerking zouden moeten komen voor een sociale huurwoning, blijven veelal in hun oude (niet-marktconforme) huurwoning zitten. De sociale doelstelling van woningcorporaties Woningcorporaties worden vanwege hun enorme woningportefeuille gekenmerkt door een vermogensovermaat. Ze bezitten meer woningen dan er strikt vanuit hun sociale doelstelling nodig is. Zo ontstaat er de mogelijkheid dat woningcorporaties zich steeds meer bezighouden met niet aan de volkshuisvesting gerelateerde zaken (investeringen). Tevens is het aanbieden van sociale huurwoningen niet echt rendabel omdat deze woningen onder de markconforme huurprijs moeten worden aangeboden (onrendabele top). Aangezien woningcorporaties financieel onafhankelijk moeten zijn (na de bruteringsoperatie van 1995) is rendabiliteit een issue geworden bij woningcorporaties. Sociale doelstellingen worden zo gemixt met marktdoelstellingen. Dit spanningsveld komt bijvoorbeeld tot uitdrukking bij het bouwen van sociale huurwoningen onder de marktprijs (REA 2006: 9-10). Vanuit een marktperspectief ontbreekt er de prikkel om deze woningen te bouwen. 10

14 Duur land De overheid voert een restrictief ruimtelijk beleid dat de schaarste van bouwgrond versterkt. Wat betreft de ruimtelijke ordening ligt de nadruk op open ruimte. De overheid bepaalt niet alleen de locatie en de hoeveelheid grond die beschikbaar wordt gesteld voor woningbouw, maar ook het type woning dat gebouwd mag worden (Don 2008: 29). Daarnaast wordt er ook veel belang gehecht aan milieuoverwegingen (Høj 2011: 12). Het gevolg is dat het aanbod van nieuwe woningen al jaren sterk achterblijft bij de groeiende vraag. Verhuismobiliteit en de arbeidsmarkt De lagere verhuismobiliteit heeft negatieve gevolgen voor onder meer de matching op de arbeidsmarkt. Een zoektocht naar een nieuwe werkgever kan bijvoorbeeld beperkt blijven tot de lokale arbeidsmarkt, wat zowel economische gevolgen voor werkgevers als werknemers kan hebben. Daarbij leidt een beperkte verhuismobiliteit tot pendel en de daartoe behorende congestie. Dit zorgt voor extra druk op het klimaat. Onzekerheid op de woningmarkt Mensen maken keuzes op basis van hun eigen toekomstvisie. Onzekerheid over de toekomst speelt hierin een belangrijke rol. In de woningmarkt zien we het effect van deze onzekerheid vooral terug bij de verhuisbeslissing. De huidige onzekerheid bij mensen omtrent het woningmarktbeleid (hypotheekrenteaftrek), baan en de ontwikkeling van de huizenprijzen hebben een negatieve impact op de verhuismobiliteit. Starters, maar ook zittende woningeigenaars, wachten af omdat zij risicoavers zijn. Een van de tijdelijke maatregelen hiertegen is de verhoogde Nationale hypotheekgarantie-grens. De NHGgrens is sinds juli 2009 verhoogd van naar euro. Het is de bedoeling de grens weer te verlagen naar euro medio 2012, naar euro medio 2013, en terug naar euro medio De NHG is een garantstelling vanuit de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die huiseigenaren bij het afsluiten van de hypotheek middels een kleine eenmalige premie kunnen verkrijgen. Zodoende is de terugbetaling van de hypotheek gedekt en kunnen hypotheekverstrekkers lagere premies vragen. De overheid staat garant voor dit waarborgfonds. Impliciet wordt dus het risico van de NHG hypotheken afgewenteld op de Nederlandse belastingbetaler De bovenstaande discussie geeft aan dat beleid verstoringen tot gevolg kan hebben die niet altijd overeenkomen met het doel van het beleid (spanningsveld). Dit leidt tot een afweging omtrent het te voeren beleid. In de essays (sectie 3) wordt op enkele punten dit spanningsveld blootgelegd. De afwegingen (trade-offs) en verdere vragen die hieruit volgen worden hier ook nader besproken. Conclusie: Overheden grijpen in op de woningmarkt vanwege marktfalen of het gelijkheidsprincipe. In sommige gevallen is overheidsingrijpen echter het gevolg van overheidsfalen. Een combinatie van deze drie factoren heeft geleid tot het huidige woningmarktbeleid en is essentieel voor het begrijpen van de problemen op de woningmarkt. 11

15 Verdere onderzoeksvragen Welke marktfalen zijn er op de Nederlandse woningmarkt (ook die markfalen waar de overheid momenteel niks aan doet)? Welke van de beleidsmaatregelen zijn ter correctie van marktfalen en welke zijn het gevolg van overheidsfalen? In hoeverre is herverdeling via de woningmarkt verstandig, wat zijn de alternatieven? 3. 12

16 3. De starter op de Amsterdamse woningmarkt als metafoor Dit hoofdstuk bekijkt de problemen op de woningmarkt vanuit het perspectief van de starter op de Amsterdamse woningmarkt. Het doel is om op basis van enkele karakterschetsen (essays) de positie van de starter op de Amsterdamse woningmarkt in beeld te brengen en op basis daarvan enkele beleidsrelevante onderzoeksvragen te identificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van secundair materiaal om de karakterschetsen en beleidsrelevante onderzoeksvragen in te kaderen. Elk essay leidt dus tot enkele onderzoeksvragen. Deze vragen worden in het essay vermeld. Net als de hoofdstukken in een boek zal elk essay voortbouwen op het vorige. 3.1 Starten in een agglomeratie: Amsterdam als terp De starter Aangezien er in deze studie gekeken wordt naar starters op de Amsterdamse woningmarkt, is het essentieel om eerst te bespreken wat we in deze studie beschouwen als een starter. Definitie starter: Een starter op de Amsterdamse woningmarkt is een huishouden dat voor het eerst een woning koopt of huurt op de Amsterdamse woningmarkt. Het is duidelijk dat dit een vrij brede definitie is. Hoewel er alternatieve definities mogelijk zijn hebben we voor deze definitie gekozen omdat het zowel de mensen die van binnen Amsterdam, vanwege demografische ontwikkelingen, op de woningmarkt beginnen (gezinsverlaters) als de mensen die van buiten Amsterdam in Amsterdam komen wonen (migratie) meeneemt. Amsterdam is immers niet een op zichzelf staand eiland. Dit maakt het verhaal ook ruimtelijk-economisch interessant. In dit onderzoek kijken we dus vooral naar de ontwikkeling van de volgende twee groepen: Starters op de Amsterdamse woningmarkt van buiten Amsterdam Starters op de Amsterdamse woningmarkt van binnen Amsterdam Naarmate we verder in de discussie komen wordt er ook ingegaan op andere groepen op de woningmarkt. De definitie die hierboven staat aangegeven helpt om een indruk te krijgen van de maximale grootte van de groep starters in Amsterdam. Het wordt dus gebruikt als startpunt voor het onderzoek. Hierbij kijken we vooral naar de stad Amsterdam en gebruiken we de drie andere geografische niveaus (metropoolregio Amsterdam, vier grote steden, Amsterdam in Europa) als uitbreiding. 13

17 3.1.2 Hoeveel starters: De bevolkingsontwikkeling en migratie naar Amsterdam Hoeveel starters zijn er in Amsterdam? Zijn dit alleen maar gezinnen of vooral alleenstaanden? Op basis van de bevolking, het migratiesaldo en de ontwikkeling van het aantal huishoudens kunnen we een beeld vormen van de starter op de Amsterdamse woningmarkt. Dit wordt vervolgens als basis gebruikt om te kijken waar deze mensen terechtkomen, wat hiervan de gevolgen zijn en eventuele problemen (afwegingen) die zich hieromtrent voordoen. Tabel 1: Bevolking (per 1 januari), migratie en demografie in Amsterdam Bevolking Bevolkingsgroei Migratiesaldo (externe groei) Vestiging Vertrek Natuurlijk verloop (interne groei) Geboorte Sterfte Huishoudens Groei huishoudens Starters (huishoudens) a) Vestigers Gezinsverlaters (netto) Bron: Amsterdam in cijfers 2011, Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek. Bewerking: TNO/USE. Noot: De bevolkingsgroei is niet volledig gelijk aan het migratiesaldo plus het natuurlijk verloop. Het verschil valt in de categorie administratieve correcties. a) dit is een ruwe raming op basis van het aantal vestigers, huishoudensgroei en een huishoudensgrootte van 1.8. In tabel 1 wordt de demografische ontwikkeling in Amsterdam weergegeven. Tabel 1 laat zien dat de bevolking in Amsterdam stijgt en dat de absolute groei in bevolking in de afgelopen jaren ook steeds hoger is geworden. 1 Ongeveer 16 procent van de totale bevolkingsgroei in Nederland in 2010 komt door de bevolkingsgroei in Amsterdam. Alleen de contributie van Rotterdam is groter (22 procent). Hoewel veel van de bevolkingsgroei toe te kennen valt aan demografische ontwikkelingen van binnen Amsterdam (natuurlijk verloop), komt ook een steeds groter gedeelte van de bevolking van buiten Amsterdam. Dit heeft te maken met aan de ene kant agglomeratievoordelen (voorzieningen, goede arbeidsmarkt) en aan de ander kant met de behoefte van mensen om zekerheid op de woningmarkt/arbeidsmarkt (voorkomen prijsonzekerheid, baanonzekerheid). Hier zullen we later nog dieper op ingaan. Uit de migratiecijfers komt naar voren dat migratie naar Amsterdam (externe groei) de laatste jaren een steeds belangrijker rol is gaan spelen in de groei van de bevolking van 1 Tussen 2002 en 2006 was deze groei bijvoorbeeld een stuk lager. 14

18 Amsterdam. Tussen 2002 en 2007 was jaarlijkse migratiesaldo zelfs negatief. Een groot deel van de mensen die naar Amsterdam komen (netto migratie), zo ongeveer 58 procent in 2010, zijn westerse allochtonen (expats), 37 procent zijn autochtonen. Amsterdam wordt dus steeds meer een internationale metropool. Het positieve migratiesaldo is het grootst voor de leeftijdscategorie jaar. Ook veel personen in de leeftijdscategorie jaar en jaar komen naar Amsterdam. Veel jongeren gaan dus naar Amsterdam (universiteitsstad). Er is een negatief saldo in de leeftijdscategorieën 0-4 jaar en jaar. Het zijn dus vooral (vermogende) gezinnen die wegtrekken uit Amsterdam. Zij kunnen woningen krijgen die beter voldoen aan hun woningbehoeftes in steden als Almere. Desondanks blijft de huishoudensamenstelling in Amsterdam relatief stabiel. Er worden in Amsterdam dus ook veel nieuwe gezinnen gevormd. Het huidige demografisch profiel van Amsterdam in de vorm van een schoppenaas sluit daarbij aan. In tegenstelling tot het positieve migratiesaldo in Amsterdam is er in de provincie Noord- Holland als geheel een negatief saldo (-2996 personen) in Het lijkt dus of Amsterdam als terp fungeert. Dit staat in sterk contrast tot andere provincies waar er veelal een positief migratiesaldo is in Om dit idee nader uit te werken vanuit het perspectief woningmarkt moet er gekeken worden naar het aantal huishoudens. Immers, relevant voor de vraagdruk op de woningmarkt is het aantal huishoudens. Er zijn ongeveer huishoudens in Amsterdam in De gemiddelde huishoudensgrootte is 1,8 en is in de laatste jaren niet veel veranderd. In Amsterdam is 58 procent van het aantal particuliere huishoudens een eenpersoonshuishouden. Ter vergelijking, in Rotterdam is dit 49 procent en in Nederland als geheel 37 procent. Hoewel het aantal alleenstaanden iets is afgenomen in de laatste jaren, bestaat Amsterdam nog voor een groot deel uit alleenstaanden.het grote aantal alleenstaanden/jongeren zorgt ook voor een grotere partnermarkt (huwelijksmarkt) in Amsterdam. In 2010 waren er 7430 huwelijken in Amsterdam, waarvan 379 homohuwelijken. Ongeveer 10 procent van het totaal aantal huwelijken in Nederland bestaat uit huwende Amsterdammers. De starter op de Amsterdamse woningmarkt staat centraal in deze studie. Op basis van het aantal vestigers, het aantal gezinsverlaters (huishoudensgroei minus migratie) en de huishoudensgrootte kunnen we het aantal starterende huishoudens op de Amsterdamse woningmarkt ramen. Dit geeft een indicatie van de ordegrootte van deze groep. Tabel 1 laat zien dat er ongeveer starters zijn per jaar. 2 Een groot gedeelte hiervan kom dus van buiten Amsterdam. Het aantal starters is ongeveer 4 procent van de totale bevolking van Amsterdam. Interessant is om te zien hoe deze starter zich een weg in weet te vinden op de Amsterdamse woningmark: welke belemmeringen komt hij tegen? Conclusie: De bevolking in Amsterdam stijgt de laatste jaren hard. Het aandeel migratie hierin is ook toegenomen. Dit heeft te maken met de agglomeratievoordelen van Amsterdam, het opzoeken van een veilige haven in deze turbulente tijden. 2 We Amsterdam gaan hier uit is van vooral een gemiddelde een stad met huishoudgrootte veel alleenstaanden van 1,8 voor en zowel jongeren de vestigers (veelal als studenten) vertrekers. De gezinsverlaters zijn de sluitpost. Zodra we ervanuit gaan dat de vestigers bijvoorbeeld een en fungeert als roltrap (instroom jongeren/uitstroom gezinnen). De groep starters op huishoudgrootte van 1,5 hebben en die van de vertrekkers 2,0 is komt het aantal starters uit op ongeveer de Amsterdamse (de ordergrootte blijft woningmarkt gelijk). Het is aantal relatief gezinsverlaters tot de zittende is dan negatief. bevolking Aangezien misschien het hier gaat niet om netto groot, gezinsverlaters maar speelt is dit waarschijnlijk in overeenstemming een essentiële met het idee rol dat in er de ook verversing veel gezinsvorming van de is stad op de Amsterdamse woningmarkt. (accumuleren van kennis). 15

19 Verdere onderzoeksvragen Wat is het nut van de starter op de (Amsterdamse) woningmarkt? Hoe kan de starter doorgroeien (behouden blijven) voor Amsterdam? In hoeverre genereert Amsterdam economische groei door de aanwas van starters in de woningmarkt? Veel alleenstaanden en jongeren komen naar Amsterdam. Wat zijn hier de economische consequenties van? Alleenstaanden en jongeren hebben bepaalde preferenties omtrent woonruimte (tijdelijke woonruimte, huur), wat ook nog verschilt tussen autochtonen/allochtonen. Dit heeft consequenties voor de gevraagde woonvoorraad, wachttijden en prijzen op de woningmarkt. Hoe kan daar op een goede manier mee omgegaan worden? Migranten nemen mogelijk ook veel (potentiële) kennis met zich mee. Dit is essentieel voor de bedrijvigheid in Amsterdam. Het ververst de stad. Amsterdam fungeert als roltrap (instroom jongeren, uitstroom gezinnen). Dit heeft positieve effecten op Amsterdam-regio, maar zorgt wel voor meer pendel en congestie. Hoe groot zijn deze effecten? 3.2 Huren als vluchtheuvel Grote huurmarkt in Amsterdam Om een indruk te krijgen waar de starter terecht komt en wat hierin de belemmeringen zijn is het essentieel om de woningvoorraad in Amsterdam duidelijk in beeld te hebben. In tabel 2 is de woningvoorraad in Amsterdam uitgesplitst naar huur/koop. Tabel 2: Woningvoorraad Amsterdam, 2010/2011 Eigenaar/bewoner Sociale Particuliere Totaal verhuur verhuur Bron: Amsterdam in cijfers 2011, Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek. Bewerking: TNO/USE. De Amsterdamse woningmarkt is een typische huurmarkt. Maar 27 procent van de woningvoorraad in 2011 is in handen van een eigenaar/bewoner. De resterende 73 procent is huur waarvan er 65 procent sociale huur is. Het aandeel sociale huur is aan het afnemen onder andere door de verkoop van coöperatie woningen (12540 tussen ), maar ook door sloop vanwege stedelijke vernieuwing. Toch bedraagt het aandeel sociale verhuur nog steeds 47 procent van de totale woningvoorraad in De woningvoorraad met betrekking tot de particuliere huursector is daarentegen flink gestegen. Hoewel er in 2009 nog 3428 woningen werden bijgebouwd zijn er in 2010 maar 1810 woningen bijgekomen (netto). Gedeeltelijk komt dit door een terugval van de (koop)woningbouw de malaise in de bouw raakt ook Amsterdam, aan de andere kant heeft er veel sloop en verbouwingen plaatsgevonden. Er zijn ongeveer 4044 nieuwe 16

20 woningen gebouwd in Het grootste deel hiervan is sociale huur (1821 woningen). Nieuwbouw voor particuliere verhuur en eigenaar/bewoners is beduidend minder (respektievelijk 1128 en 1095 woningen). Dit geeft aan dat de grote stijging in de particuliere huursector (2550 woningen) vooral komt door het relabelen van woningen. Verder is de totale woonvoorraad door verbouwingen nog 2554 woningen toegenomen. In het totaal (inclusief correcties etc.) is de vermeerdering in woningvoorraad 7165 woningen. Daarnaast is de woonvoorraad in 2010 met 5355 woningen afgenomen met name door verbouwingen (2056) en sloop (1551). Het totaal aantal woningen dat er netto is bijgekomen is maar een fractie van het aantal starters. De starter moet het dus vooral hebben van de doorstroming op de woningmarkt Goedkoop genieten Een van de belangrijkste redenen dat mensen in Amsterdam willen wonen (starten) is vanwege de agglomeratievoordelen die Amsterdam te bieden heeft. Hierbij moet gedacht worden aan voorzieningen zoals scholen, universiteiten, musea, als wel de grote hoeveelheid banen die in Amsterdam aanwezig is. Duidelijke nadelen zijn bijvoorbeeld kleinere woningen en congestie. De combinatie van agglomeratievoordelen en nadelen zorgt voor ruimtelijk spreiding van economische activiteit en de bevolking: sommige mensen willen absoluut niet in Amsterdam wonen, anderen wel, en sommige mensen gaan in de buurt van Amsterdam wonen. Duidelijk is dat er voor veel mensen zich een netto agglomeratievoordeel voordoet. Hoewel er vele manieren zijn om de netto agglomeratievoordelen te meten, komt het voordeel van een agglomeratie misschien wel het duidelijkst terug in het verschil tussen gereguleerde huur en de potentiële marktconforme huur. Bij de sociale huur wordt geen rekening gehouden met lokale amenities. Immers, de gereguleerde huur was, voor de invoering van de schaarstepremie, niet afhankelijk van locatie. Enig verschil met de potentiële marktconforme huur kan dus geïnterpreteerd worden als een locatievoordeel (mensen zijn bereid om meer te betalen dan de sociale huurprijs, onderliggend kan dit komen door bijvoorbeeld grondrestricties). In tabel 3 wordt dit verschil, als ruwe maatstaf, voor de vier grote steden weergegeven. Hierbij is de individuele markthuur gebaseerd op de WOZ-waarde omgezet naar de maandelijkse kale huurwaarde. Tabel 3: Verschil maandelijkse sociale huur en potentiële marktconforme huur, vier grote steden, in euro s Verschil Amsterdam 450 Utrecht 450 Den Haag 205 Rotterdam 175 Bron: Kattenberg, 2012 Tabel 3 laat zien dat er substantiële agglomeratievoordelen zijn in Amsterdam, omdat de sociale huur aanmerkelijk lager ligt dan de marktconforme huur. Deze is vergelijkbaar met Utrecht en stukken hoger dan bijvoorbeeld in Den Haag of Rotterdam. In sommige 17

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Augustus 211 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 Markt voor bestaande woningen 4 Overdrachtsbelasting en verwachting 9 Nieuwbouw 13 Hypotheekrente 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt

De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt Ing. Jean-Paul (J.P.A.C.) Houten houten@buroamsterdam.nl MSRE-scriptie aan de Amsterdam School of Real Estate Beoordelaar: drs. Arthur Marquard

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal 2015-06 April 2015 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans

Nadere informatie

Agenda voor de woningmarkt

Agenda voor de woningmarkt Agenda voor de woningmarkt Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde Preadviezen 2008 Onder redactie van Prof. dr. F.J.H. Don ii ISBN 978-90-807422-7-7 NUR 781 http://www.kvsweb.nl 2008 De auteurs,

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Het zekere voor het onzekere

Het zekere voor het onzekere Het zekere voor het onzekere Straatweg 25 3621 BG BREUKELEN T 0346-291641 F 0346-291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Nadere informatie

1 Inleiding. .1 Achtergrondkader

1 Inleiding. .1 Achtergrondkader Voorwoord In vergelijking met het onderzoek naar de vraag- en aanbodontwikkelingen in de huursector, is er in Nederland weinig onderzoek verricht naar de prijsontwikkeling van koopwoningen. Gezien zowel

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Deel 5 Samenvatting Geert Goeyvaerts, Marietta Haffner, Kristof Heylen, Katleen Van den Broeck, Frank Vastmans (coördinator) en Sien Winters Promotor: Erik

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans Woningmarktspecial 2011 Woningmarkt in onbalans 3 Woningmarktspecial 2011 - Woningmarkt in onbalans Voorwoord Deze eerste Woningmarktspecial analyseert de problematiek op de woningmarkt vanuit verschillende

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor de vastgoedbelegger om waarde toe te voegen aan de vastgoedportefeuille. Master Thesis ter

Nadere informatie

Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters

Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters Universiteit van Amsterdam Centre for Urban Studies September 2013 Willem Boterman Cody Hochstenbach Richard Ronald Marijn Sleurink

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal:

De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal: De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal: Verslag van een zoektocht Rudy de Jong Discussiepaper ten behoeve van het ASRE Onderzoeksseminar van 29 april 2010 over het thema Efficiëntie van Woningcorporaties

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt ir. J.F.A. Krijnen Amsterdam School of Real Estate opleiding Master of Real Estate jaargang 2005

Nadere informatie

Concurrentie in corporatieland

Concurrentie in corporatieland Concurrentie in corporatieland Marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie oktober 2001 Arjen Wolters Roelof Verhage 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Over goede intenties en de harde wetten van de woningmarkt

Over goede intenties en de harde wetten van de woningmarkt Over goede intenties en de harde wetten van de woningmarkt Willem Buiter, Harry van Dalen, Sylvester Eijffinger, Kees Koedijk, Coen Teulings en Arjen van Witteloostuijn Om de woningmarkt vlot te trekken

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie