categorie/agendanr. Vaststellen verordening WBP gemeente Emmen en verordening GBA gemeente Emmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "categorie/agendanr. Vaststellen verordening WBP gemeente Emmen en verordening GBA gemeente Emmen"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel jaar 2004 stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 04/529 Onderwerp: Vaststellen verordening WBP gemeente Emmen en verordening GBA gemeente Emmen Portefeuillehouder: C. Bijl Dienst: PCFO 1 Afdeling: BUR I Steller: K. Broeils «0591) Aan de gemeenteraad voorgesteta besluit 1. het vaststellen van de verordening WBP gemeente Emmen; 2. het vaststellen van de verordening GBA gemeente Emmen. JlJlW1IV LLII1 Als gevolg van vervanging van de Wet persoonsregistraties (WPR) door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en een aantal wijzigingen in de Wet Gemeentelijke basisadministratie (GBA) zijn de destijds vastgestelde verordeningen en reglementen komen te vervallen. Op grond van de nieuwe privacywetgeving dient uw raad een tweetal nieuwe verordeningen vast te stellen, t.w. de verordening WBP gemeente Emmen en de verordening GBA gemeente Emmen, Bijlagen: diversen Stukken ter inzage: de op het onderwerp betrekking hebbende stukken

2 -2- jaar stuknr. Raad 2004 RA categorie/agendanr. stuknr. B. en W. A 6 04/ Aanleiding voor het voorstel In 1995 heeft de Europese Commissie een richtlijn vastgesteld voor bescherming van de gegevens over natuurlijke personen. Deze richtlijn is van toepassing op 'het verwerken van persoonsgegevens' en omvat zowel geautomatiseerde als handmatige verwerkingen. Op basis van deze richtlijn is per 1 september 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. De WBP vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Tevens zijn op 1 september 2001 de - op basis van de WBP aangebrachte - wijzigingen in de Wet GBA van kracht geworden, waardoor de destijds vastgestelde verordeningen en reglementen op basis van zowel de WPR als de oude' wet GBA van rechtswege zijn vervallen. Zonder al te diep op de nieuwe wetgeving in te gaan kan worden gesteld dat de hoofdregel van de nieuwe wet luidt: 'persoonsgegevens moeten in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.' Deze persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld worden. Deze doeleinden blijken uit de 'melding van verwerking' welke heeft plaatsgevonden op grond van artikel 28, le lid. Tevens blijkt dit uit de genomen algemene maatregel van bestuur het vrijstellingsbesluit WBP, zoals dit op 7 mei 2001 werd vastgesteld. 2. Argumentatie/beoogd effect De invoering van deze nieuwe privacywetgeving heeft tot gevolg dat er door uw Raad nog voorzien moet worden in de vaststelling van een tweetal verordeningen. Het betreft de 'Verordening WBP Emmen' en de 'Verordening GBA Emmen'. De verordening WBP Emmen is van toepassing op alle gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens en geeft regels betreffende beheer en toezicht en het verstrekken en bewerken van persoonsgegevens. Ook een klachtenregeling is opgenomen, terwijl tevens de koppeling en integratie met andere gegevensbewerkingen is geregeld in deze verordening. Op basis van artikel 5 van deze verordening dient door ons college nog een 'beheerregeling GBA' te worden uitgewerkt en vastgesteld. De verordening GBA gemeente Emmen wordt vastgesteld op basis van de per 1 september 2001 gewijzigde wetgeving GBA. De verordening geeft regels omtrent het verstrekken van gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens. 3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten De vast te stellen verordeningen dienen ter vervanging van de verordening bescherming persoonsgegevens en het privacyreglement GBA. De conceptverordeningen zijn bijgevoegd. Emmen, 11 mei Burgemeester en wethouders van Emmen,

3 -3- jaar stukm. Raad 2004 RA Raadsbesluit categorie/agendanr. A 6 stukrir. B. en W. 04/529 De raad van de gemeente Emmen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2004, nr. 04/529; overwegende, dat het wenselijk is om in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeentelijke Organisatie O uniforme wijze gestalte te geven; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens; besluit: vast te stellen de navolgende: Verordening Wet Bescherming Persoonsgegevens gemeente Emmen HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: - de - beheerder: - betrokkene: - verwerking - besluit: Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp, Staatsblad 2000, 302), verantwoordelijke: de rechtspersoon of het bestuursorgaan dat het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens. degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. een beslissing als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens. HOOFDSTUK 2 BEHEER EN TOEZICHT Artikel 2 Het bereik van de verordening Deze verordening is van toepassing op alle gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de administratieve en bestuurlijke organisatie van de gemeente Emmen, waarop de wet van toepassing is en waarvoor de bestuursorganen van deze gemeente op grond van de wet verantwoordelijk zijn.

4 El Artikel 3 De verantwoordelijke 1. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 2. De burgemeester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die ten dienste staan van de burgemeester. 3. De verantwoordelijke oefent toezicht uit op het beheer van de persoonsgegevens. 4. De bekendmaking van de persoonsgegevensverwerkingen alsmede de aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens geschiedt door de verantwoordelijke. Artikel 4 Beheerder 1. Als beheerder van de gemeentelijke persoonsgegevensverwerkingen fungeren de directeuren van diensten en afdelingshoofden van de organisatie, ieder voor wat betreft de bij dat organisatiedeel betrokken verwerkingen van persoonsgegevens. 2. De beheerder is verantwoordelijk voor: a, het aanmelden van een door hem beheerde persoonsgegevensverwerking bij het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van opneming in het openbaar register zoals bedoeld in artikel 6; b. het opstellen van procedures ter uitoefening van de rechten van betrokkenen; c, het treffen van voorzieningen van technische en organisatorische aard ter bevordering van de juistheid en volledigheid van gegevens en ter voorkoming van onbevoegde kennisneming van gegevens (beveiligingsplannen en autorisatie). HOOFDSTUK 3 VERSTREKKEN EN BEWERKEN Artikel 5 Verstrekkingen algemeen 1. Besluiten tot verstrekking van persoonsgegevens worden genomen met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. 2. De besluiten zoals genoemd in het eerste lid worden genomen door de verantwoordelijke als bedoeld in artikel 3. Artikel 6 Het openbaar register 1. Het college van burgemeester en wethouders houdt een openbaar register bij waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens en besluiten tot verstrekking zijn opgenomen. 2. Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. Artikel 7 Verbanden met andere gegevensverwerkingen 1. Koppeling en integratie van gegevens mag alleen plaatsvinden op grond van een schriftelijk besluit van het college van burgemeester en wethouders met inachtneming van het geen hierover in art. 9 WBP is bepaald. 2. Afschriften van deze besluiten worden als bijlage aan de verordening toegevoegd en vormen daarmee een onlosmakelijk geheel. Artikel 8 Inzage en correctie van gegevens 1. Een ieder omtrent wie gegevens worden bewerkt, kan op zijn verzoek van die gegevens kennis nemen,

5 -5-2. Ben verzoek tot kennisneming wordt schriftelijk of mondeling ingediend overeenkomstig de bepalingen van de WBP. 3. Indien blijkt dat bepaalde gegevens onvolledig of onjuist zijn, danwel ten onrechte voorkomen, draagt de beheerder er voor zorg dat deze gegevens zo spoedig mogelijk worden aangevuld, verbeterd respectievelijk worden verwijderd. 4. Een verzoek tot kennisneming of correctie kan geweigerd worden indien een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. Artikel 9 Klachten 1. Een ieder kan zich schriftelijk met een klacht tot het college van burgemeester en wethouders wenden, indien hij meent dat ten aanzien van hem is gehandeld in strijd met deze verordening of op grond van deze verordening vastgestelde voorschriften. 2. De klager dient zijn klacht zo nauwkeurig mogelijk schriftelijk te omschrijven. 3. De klager ontvangt binnen 14 dagen van het college van burgemeester en wethouders een bericht van ontvangst van de klacht. 4. Op de afhandeling van klachten is hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Artikel 10 Algemene wet bestuursrecht Op de besluiten als bedoeld in deze verordening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) van toepassing. HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN Artikel 11 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is afgekondigd. 2. De verordening bescherming persoonsgegevens wordt per de in het 1e lid genoemde datum ingetrokken. Artikel 12 Bekendmaking Bekendmaking van deze verordening geschiedt door de vermelding van haar essentie en de plaats van ter inzage legging in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Artikel 13 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Wet Bescherming Persoonsgegevens gemeente Emmen". Vastgesteld in de openbare vergadering van 1juli 2004, de griffier, J.A. iekman. ijl

6 M jaar stuknr Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 6 04/529 Raadsbesluit De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2004, nr. 04/529; overwegende dat het gewenst is de gegevensverstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aan binnengemeentelijke afnemers en derden te reguleren; gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens; besluit: vast te stellen de navolgende: Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Emmen HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b. verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; C. GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; d. verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders; e. beheerder: degene die op grond van de beheerregeling GBA is aangewezen als beheerder; f. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA, in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen; g. afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; h. derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene. Artikel 2 Beheer van de GBA Beheerder van de GBA is het hoofd van de afdeling Burgerzaken.

7 -7- Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden de gegevens genoemd in bijlage 1 verstrekt aan de dienst SZWH, ten behoeve van de cliëntenregistratie, ten behoeve van de eveneens daarbij aangemerkte doelen, HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN M.B.T. DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de GBA Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben: a. de beheerder; b. de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam binnen de afdelingen Burgerzaken en Centrale Balie van de dienst Publiekscontacten en Facilitaire Ondersteuning (PCFO); c. met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA de in bijlage 2 genoemde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de daarbij genoemde gegevens ten behoeve van de eveneens daarbij aangemerkte doelen. Artikel 5 Overige verstrekkingen aan binnengemeentelijke organisatie-onderdelen 1. Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA worden aan de in bijlage 2 van deze verordening omschreven bestuursorganen systematisch de in deze bijlage genoemde gegevens verstrekt ten behoeve van de in deze bijlage genoemde doeleinden; 2. Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA worden aan de in bijlage 2 van deze verordening omschreven bestuursorganen op verzoek de in deze bijlage genoemde gegevens verstrekt ten behoeve van de in deze bijlage genoemde doeleinden. Artikel 6 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet GBA, aan de in bijlage 3 van deze verordening omschreven derden de gegevens worden verstrekt als genoemd in artikel 100, lid 2 van de Wet GBA, ten behoeve van de in deze bijlage genoemde doeleinden, voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad. HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN Artikel 7 Beveiliging a. De beheerder draagt zorg voor het treffen van adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, b. De getroffen beveiligingsmaatregelen worden vastgelegd in het informatiebeveiligingsplan GBA. Artikel 8 Slotbepalingen a. Het Privacyreglement GBA wordt ingetrokken. b. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 september c. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Emmen.

8 d. De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Vastgesteld in de openbare vergadering van 1juli de griffier, rkman Bijl

9 In Toelichting Verordening WBP gemeente Emmen. Algemeen Per 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Deze wet is een uitvloeisel van de in 1995 door de Europese Commissie vastgestelde richtlijn voor bescherming van de gegevens over natuurlijke personen. Deze richtlijn is van toepassing op 'het verwerken van persoonsgegevens' en omvat zowel geautomatiseerde als handmatige verwerkingen. De WBP vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel I Begripsomschrijvingen In dit artikel worden de begripsomschrijvingen, zoals deze worden gehanteerd in deze verordening, uitgewerkt. Hoofdstuk 2 Beheer en toezicht In dit hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen betreffende het bereik van de verordening en wie verantwoordelijk is voor verwerkingen van persoonsgegevens. Artikel 2 Het bereik van de verordening De verordening WBP Emmen werkt gemeentebreed en is van toepassing op alle gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens. Artikel 3 De verantwoordelijke In dit artikel wordt aangegeven wie de verantwoordelijke(n) is (zijn) voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens. Deze verantwoordelijke oefent toezicht uit op het beheer van de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 4 Beheerder Hierin wordt aangegeven, wie als beheerder(s) van de persoonsgegevensverwerkingen fungeert (fungeren). Tevens wordt hierin aangegeven waarvoor de beheerder(s) verantwoordelijk is (zijn). Hoofdstuk 3 Verstrekken en bewerken In dit hoofdstuk zijn o,a, bepalingen opgenomen omtrent verstrekkingen, het openbaar register en verbanden met andere gegevensverwerkingen. Artikel 5 Verstrekkingen algemeen De in artikel 3 genoemde verantwoordelijken dienen tevens besluiten te nemen over het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens. Uiteraard dient een dergelijk besluit te worden genomen met inachtneming van hetgeen de wet terzake bepaald. Artikel 6 Het openbaar register Om de burger inzage te geven in persoonsgegevensbestanden en besluiten tot verstrekking is er een openbaar register, waarin deze bestanden en besluiten worden opgenomen. Dit register kan op verzoek door iedereen kosteloos worden geraadpleegd. Zo kan iedere burger zien welke geautomatiseerde en handmatig bijgehouden bestanden de gemeente er op na houdt en welke persoonsgegevens daarin worden verwerkt.

10 -10- Artikel 7 Verbanden met andere gegevensverwerkingen Als er gegevens worden gekoppeld of worden geïntegreerd mag dit uitsluitend plaatsvinden op basis van een schriftelijk besluit en met inachtneming van hetgeen in artikel 9 van de WBP is bepaald. Afschriften van deze besluiten worden aan deze verordening (Verordening WBP) toegevoegd. Artikel 8 Inzage en correctie van gegevens In dit artikel wordt aan de burger een aantal belangrijke rechten toegekend. Hij/zij heeft bijvoorbeeld het inzage - en correctierecht. Artikel 9 Klachten In dit artikel wordt omschreven hoe de burger een klacht kan indienen als hij meent dat in strijd met deze verordening of daarop gebaseerde reglementen is gehandeld. De afhandeling van klachten als bedoeld in dit artikel geschiedt op basis van het gestelde in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 10 Algemene wet bestuursrecht De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing op alle besluiten, zoals deze op basis van deze verordening zijn genomen. Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de inwerkingtreding van deze verordening, de bekendmaking van deze verordening en is de citeertitel opgenomen. Artikel 11 Inwerkingtreding Naast een bepaling over de datum, waarop de verordening in werking treedt is er tevens een bepaling opgenomen dat op die datum de destijds door de Raad vastgestelde verordening bescherming persoonsgegevens wordt ingetrokken. Artikel 12 Bekendmaking Om een ieder op de hoogte te stellen van deze verordening dient deze bekend te worden gemaakt. Dit artikel geeft aan dat deze bekendmaking plaats moet vinden door essentie en plaats van ter inzage legging van de verordening te vermelden in één of meer dag-, nieuws- of huis-aanhuisbladen. Bekendmaking kan overigens ook geschieden door publicatie op de gemeentelijke intemetsite. Artikel 13 Citeertitel In dit artikel is de citeertitel van deze verordening opgenomen.

11 -11- Toelichting op de Verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Emmen. Door het vaststellen van deze verordening voldoet de gemeente aan de privacyvoorschriften, zoals die zijn neergelegd in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Bij het opstellen van deze verordening is uitgegaan van de Aanpassingswet WBP (Staatsblad 180 d.d. 5 april 2001) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad 302 d.d. 6juli 2000). De gemeenteraad stelt deze verordening vast en het tijdstip waarop de verordening inwerking treedt. Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting, die met name ingaat op de wijze waarop de gemeente nadere invulling kan geven aan deze verordening. De verordening bestaat uit een aantal hoofdstukken. Allereerst zijn er algemene bepalingen (artikel 1 t/m 3), die gelden voor de GBA. Vervolgens worden de vereisten van de aanpassingswet WBP uitgewerkt voor de Wet GBA (artikel 4 t/m 6). Daarin worden alleen zaken geregeld die op grond van de Wet GBA geregeld moeten worden. Voor de gegevens die aangehaakt zijn aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens geldt een afwijkende regeling. Deze persoonsgegevens vallen namelijk vanaf 1 september 2001 onder het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens. Tenslotte zijn er overige bepalingen (de artikelen 7 en 8). Algemene bepalingen Artikel 1 In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. Deze verordening handelt alleen over de GBA. Termen als bevolkingsadministratie spelen dan ook geen rol meer. Artikel 2 Beheer In de nog vast te stellen beheerregeling is aangegeven wie beheerder is van de GBA. De beheerregeling is noodzakelijk op grond van artikel 14 van de Wet GBA. Artikel 3 Verbanden met andere registraties Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van bestanden hangt samen met het in de gemeente Emmen eventueel geformuleerde informatiebeleid. Op grond van de Wet bestaat de verplichting de verbanden die er bestaan met de verschillende administraties te benoemen. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de koppeling met een eventuele basisadministratje. Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld en welke afdeling en door wie de gegevens worden beheerd. Bepalingen met betrekking tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens In de artikelen 4 t/m 6 wordt de rechtstreekse toegang tot de GBA inzichtelijk gemaakt, aan wie gegevens binnengemeentelijk worden verstrekt en onder welke voorwaarden gegevens worden verstrekt aan vrije derden en wie die Vrije derden zijn.

12 -12- Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Rechtstreekse toegang is het door middel van een "online verbinding" kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. De onderdelen a en b regelen de toegang van de beheerder en de medewerkers van de afdelingen Burgerzaken en Centrale balie tot de GBA. Onderdeel c regelt de toegang, het doel van de toegang en welke gegevens beschikbaar zijn voor binnengemeentelijke afnemers. Artikel 5 Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers Dit artikel regelt de "systematische" gegevensverstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de GBA. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan periodieke selectie (mutatierapportages) t.b.v. binnengemeentelijke afdelingen. Artikel 6 Overige verstrekkingen In dit artikel worden de verstrekkingen die de raad wil toestaan op grond van artikel 100 geregeld, de verstrekkingen aan de "vrije derden". Hier zijn de gegevensverstrekkingen aan derden opgenomen voor zover wordt voldaan aan de eisen die artikel 100 van de Wet GBA stelt. Deze voorwaarden waaronder gegevens kunnen worden verstrekt, zijn: - Geen gegevensverstrekkingen aan rechtspersonen met winstoogmerk (m.a.w. commerciële instellingen). - In de gemeentelijke verordening wordt per (categorie) vrije derde (n) het doel van de verstrekking aangegeven. - Verstrekkingen kunnen alleen maar plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten of vrijheden van anderen. - De verstrekking is gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte en staat in verhouding tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. Dit doel moet niet op een minder ingrijpende wijze te bereiken zijn. - Elke verstrekking wordt getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit. - Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie wordt nagegaan of het beschermingsniveau voor verwerking passend is (m.b.t. een door landen te bieden passend beschermingsniveau wordt navraag gedaan en bij het college bescherming persoonsgegevens). - Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk niet commercieel belang, wordt eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene gevraagd. Mogelijke categorieën voor verstrekkingen zijn: - door de gemeente gesubsidieerde instellingen zoals verenigingen; - vakbonden; - ouderenbonden - stichtingen of met een maatschappelijk doel. De volgende gegevens mogen verstrekt worden: "algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde

13 -13- partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden". Overige bepalingen Er volgen een drietal bepalingen inzake beveiliging van de GBA, aanpassingen in de bijlagen door het college van burgemeester en wethouders en de slotbepaling. Artikel 7 Beveiliging Veel gemeenten hebben een beveiligingsplan geschreven. Voor de GBA moet dit beveiligingsplan in ieder geval voldoen aan de eisen die het Logisch Ontwerp stelt. Artikel 31 van het Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen moeten zijn getroffen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens. Het daarin gestelde kan worden uitgesplitst naar de volgende aandachtsgebieden: - het systeem c.q. de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten c.q. controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen; - de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen; - de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen. Artikel 53 van het Besluit GBA is van toepassing ingeval een gemeente gebruik maakt van een bewerker. In dat geval geldt: - dat er een systeem dient te zijn ter waarborging voor de gemeente dat de bewerker voldoet aan het gestelde in en krachtens artikel 53 van het besluit GBA. Als laatste geldt in het kader van beveiliging nog hetgeen in paragraaf 7.3,5. staat zijnde: - dat het transport van de alternatieve media met GBA-berichten moet voldoen aan de geldende eisen. Artikel 8 Slotbepaling Citeertitel en ter inzagelegging.

14

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van Verordening "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" De Raad van de gemeente Son en Breugel; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van gelet

Nadere informatie

Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout

Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Dit voorstel is behandeld in de commissie voor Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Dit voorstel is behandeld in de commissie voor Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 18 Dienst Facilitaire Dienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 22 januari 2002 Betreft Vaststelling Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Haarlemmermeer 2002 Commissie

Nadere informatie

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR296685_1 16 november 2017 Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten; gelet op de Wet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Portefeuillehouder : Francisca Ravestein

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Portefeuillehouder : Francisca Ravestein RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 10 mei 2010 Agendapunt : 8 Onderwerp Vaststellen Verordening gemeentelijke basisadministratie : persoonsgegevens Portefeuillehouder : Francisca Ravestein Beetsterzwaag,

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR79700_1 1 maart 2016 Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200 Verordening

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 49 Inboeknummer osmoooo6o Beslisdatum BTW ss februari 2002 Dossiernummer 209.105 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis; gelet op het bepaalde in de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen vast te stellen.

Voorgesteld besluit De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen vast te stellen. Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2014 RA14.0027 A 4 14/411 Onderwerp: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma KlantContactCentrum

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR van VAALS

GEMEENTEBESTUUR van VAALS GEMEENTEBESTUUR van VAALS Kenmerk: mm 040206 Nr.: Onderwerp: Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De Raad der gemeente Vaals Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Vastgesteld in de raad van 26 januari 2010 Inwerkingtreding: 1 januari 2010 1 Nr. 2009-070 Houten, 24 november 2009.

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Sector : I Nr. : 90.13 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Gelet op artikel : 10 en 06 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Gelet op artikel : 10 en 06 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2009 (met registratienummer 2010 002.2) Gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; Gemeentestukken: 2010-302 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2005 gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012.

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012. Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012. De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 7 februari

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 229893 Datum: 24 juni 2014 Hoort bij collegeadvies nummer: 229892 Datum raadsvergadering: 9 juli 2014 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Verordening basisregistratie personen

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06 000192517Zaaknummer AVGWVS06 Onderwerp Verordening Basisregistratie Personen Raadsvoorstel Inleiding Met ingang van 1 januari 2010 dienen op grond van artikel 96, lid 1 van de Wet GBA, de binnengemeentelijke

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens

REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. PRIVACYREGLEMENT PHH ACADEMIE Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Inleiding en doel Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, bewindvoerders en (zorg)organisaties worden

Nadere informatie

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BBZ/2004.19 RIS 123603 REGLEMENT VOOR DE HAAGSE BEVOLKINGSADMINISTRATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 8-7-2014 B en W-besluit nr.: 14.0613 Naam programma: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 223887-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Verordening basisregistratie personen. Advies raadscommissie [Advies] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26 Privacyreglement Quality Coaching. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Quality Coaching het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie