Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen nav het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen nav het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen Groningen"

Transcriptie

1 Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen nav het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen Groningen Inleiding Bij het besluit van de noordelijke provincies om het RSP project voor een spoorlijn tussen Heerenveen en Groningen af te blazen, valt er 24 mln geld van de provincie Fryslân vrij dat voor dat project werd gereserveerd. De Provinciale Staten hebben voorgesteld een pakket van compenserende investeringsmaatregelen voor Heerenveen en Drachten te laten opstellen. Insteek hierbij is, dat het gereserveerde geld van de provincie alsnog beschikbaar wordt gesteld en zo effectief mogelijk wordt ingezet als compensatie voor het niet doorgaan van de spoorlijn. Heerenveen en Drachten en hun ondernemers en de provincie Fryslân moeten maximaal profiteren van de voorgestelde investeringen. In deze notitie doen de gemeenten Smallingerland en Heerenveen, in nauw overleg met de ondernemerskring in de beide gemeenten, een voorstel aan de provincie voor deze compenserende investeringsmaatregelen. Dit voorstel zal als basis moeten dienen voor het investeren van het vrijgevallen bedrag van 24 mln. Deze notitie neemt als uitgangspunt de sterke punten en kansen van Drachten en Heerenveen (zie hieronder). De colleges van de provincie en de twee gemeenten worden in eerste instantie gevraagd om in te stemmen met deze notitie als basis voor de compenserende investeringsmaatregelen. Als bijlage wordt de invulling in de vorm van specifieke projecten bijgevoegd (inclusief een korte projectomschrijving, planning, kosten en financiering). Deze investeringsagenda heeft een sterke relatie met de Samenwerkingsagenda die de beide gemeenten met de provincie hebben en die momenteel worden geactualiseerd. Er wordt in dit voorstel vooral gefocust op beleidsthema s en projecten die in aanmerking kunnen komen als compensatie voor het niet doorgaan van de spoorlijn. Tevens wordt rekening gehouden met hoe het investeringsklimaat voor ondernemers in deze twee belangrijke economische motoren van de Friese economie het beste gediend kunnen worden door de voorgestelde investeringen. Het gaat hier specifiek om de twee stedelijke centra Drachten en Heerenveen die anders van de voordelen van een station aan de spoorlijn hadden geprofiteerd. Zowel de vervoerseffecten als de verwachte impuls aan ruimtelijk-economische ontwikkeling zijn hierbij aan de orde. Naast eigen gemeentebeleid en de Samenwerkingsagenda s met de provincie dient de onlangs vastgestelde economische visie van de F4 gemeenten (Smallingerland en Heerenveen met Leeuwarden en Súdwest Fryslân) ook als beleidskader. A) Sterke punten en kansen Drachten In 2011 is de integrale toekomstvisie voor Smallingerland opgesteld. Deze agenda vormt een nadere uitwerking van de onderdelen economie en werkgelegenheid uit deze visie. In de integrale visie wordt veel waarde gehecht aan duurzaamheid & werkgelegenheid. Dit is vertaald in 2 hoofddoelen voor de economische agenda: In Smallingerland is er werkgelegenheid voor iedereen en op alle niveaus. Om deze doelstelling te kunnen realiseren zijn tot nieuwe banen nodig, rekening houdend met een stabiliserende beroepsbevolking, een verdere toename van de arbeidsparticipatie en een behoud van de regionale werkgelegenheidsfunctie van Smallingerland.

2 De economie van Smallingerland ontwikkelt zich duurzaam. Een vermindering van de energievraag, een toename van het gebruik van hernieuwbare energie en een efficiëntere benutting van fossiele energie leidt tot een CO 2 neutrale economie in De komende jaren gaan wij als Smallingerland met 5 majeure opgaven aan de slag teneinde de economie van Smallingerland te versterken. In dit kader zet Smallingerland zowel in op de 5 majeure projecten uit haar economische visie als op de projecten benoemd in het kader van bestemming Drachten. Waarbij in de eerst tranche met name wordt ingezet op het Innovatiecluster en op bereikbaarheid. Hierbij gaat het nadrukkelijk om een combinatie van bereikbaarheid voor het openbaar vervoer en de autobereikbaarheid. De inzet is gericht op de projecten uit de Samenwerkingsagenda 1.0 en het programma Bestemming Drachten. Voor realisatie van het programma bestemming Drachten heeft de gemeente een financieel voorstel gedaan. Het gaat hierbij om 75 miljoen waarvan de gemeente 20 miljoen voor haar rekening neemt. Voor deze projecten heeft de gemeente ook haar eigen financiering geregeld. Voor de overige projecten uit de Samenwerkingsagenda die niet genoemd zijn in het programma Bestemming Drachten zullen op het moment dat deze daadwerkelijk een plek krijgen in de Investeringsagenda de financiën geregeld moeten worden. Innovatiecluster Drachten kent een concentratie van kennisintensieve bedrijven. Jaarlijks wordt hier ruim 100 miljoen uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is ca. 40% van alle private research en development uitgaven in de drie noordelijke provincies samen. Zes in Drachten gevestigde bedrijven hebben samen met de gemeente het Innovatiecluster Drachten opgericht. Dit cluster beoogt de samenwerking tussen de bedrijven op tal van terreinen te bevorderen. Inmiddels hebben meer bedrijven belangstelling getoond zich bij het cluster aan te sluiten Centrum Drachten De grote opgave in deze tijd is om het centrum aantrekkelijk en levendig te houden. Het centrum van Drachten kent een gevarieerd en verhoudingsgewijs groot winkelaanbod. Meer dan 35% van de bezoekers van het centrum is afkomstig van buiten de gemeentegrenzen. Onlangs zijn de beide centrumparken grondig gerenoveerd. Momenteel wordt hard gewerkt aan de herontwikkeling van het Raadhuisplein. Hier verrijst een complex bestaande uit een parkeergarage voor 700 auto s, vierkante meter winkelvloeroppervlak, 183 woningen en een grand café. Bij elkaar een investering van ca. 90 miljoen. In 2012 is eveneens begonnen met het heruitgraven van de verlengde Drachtstervaart, inclusief de aanleg van twee passantenhavens (totale investering ca. 17,5 miljoen). Dit jaar wordt gestart met de vernieuwbouw van schouwburg de Lawei en het centrum voor de kunsten de Meldij (investering ca. 16 miljoen). Leerpark Drachten Dagelijks bezoeken ruim 5000 jongeren één van de vele scholen voor voortgezet onderwijs in Drachten. Ongeveer 30% van hen is afkomstig van buiten de gemeente. Met name het MBO is zeer goed vertegenwoordigd. In de afgelopen 10 jaar is voor ongeveer 150 miljoen geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, waarvan ca. 100 miljoen in nieuwbouw. De schoolgebouwen zijn grotendeels geconcentreerd in een gebied oostelijk van het directe centrum

3 Aansluiting op het Friese Merengebied Atelier Friesland heeft onlangs advies uitgebracht over de mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit van Drachten west in de woorden van de adviseurs één van de belangrijkste entreegebieden van Drachten te verbeteren. Onderdeel van dat advies is ook een betere aansluiting van Drachten op het water westelijk van de stad. Daarnaast is onlangs een visie opgesteld over ontwikkelingsmogelijkheden in en rond Oudega. Beide notities bevatten tal van aanknopingspunten om met relatief bescheiden middelen Drachten beter aan te laten sluiten op het Fries merengebied én om de mogelijkheden die de enkele jaren geleden gerealiseerde Lits-Lauwersmeerroute biedt beter te benutten. Aansluiting Fries merengebied De oorsprong van de economische ontwikkeling van Drachten ligt in de vervening en de daarbij horende ambacht en nijverheid. Vrijwel alle nu nog varende skutsjes zijn gebouwd op werven in Drachten. De stad kent de grootste (binnen)jachthaven van Friesland. In de zomer starten vele, veelal buitenlandse toeristen vanuit Drachten hun vakantie in Friesland. Met het heropenen van het Polderhoofdkanaal en de realisatie van de verlengde Drachtstervaart krijgt Drachten een uitstekende uitgangspositie om de oostelijke poort tot het Friese merengebied te worden. Een goede ontsluiting voor de watersport van Oudega hoort daarbij. Het centrum (recreatief winkelen), het zwembad de Welle en de Naturij vormen daarbij goede verblijfsmogelijkheden voor varende passanten. Bereikbaarheid Openbaar vervoer Voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer is Drachten aangewezen op busverbindingen. Momenteel is het eindpunt van het busverkeer vanuit Heerenveen, Leeuwarden en Groningen het centrale busstation in het centrum. Dat is een ongewenste situatie: grote aantallen bussen moeten dwars door het centrum, de stationslocatie is weinig aantrekkelijk en biedt nauwelijks ontwikkelingsruimte. De gedachte is daarom om twee transferia aan te leggen: één in het noorden ter hoogte van Nijtap en één ten zuiden van de A7 ergens in het gebied tussen het knooppunt A7/Wâldwei en it Sud. Deze transferia zullen in de toekomst met een innovatief en duurzaam systeem van openbaar vervoer, mogelijk elektrisch, verbonden worden met de ring rond het centrum. Het transferium ten zuiden van de A7 wordt via een nieuwe verbinding aangesloten op de N371 en de A7 en via een onderdoorgang van de A7 op de ring rond het centrum. Op deze manier ontstaat een hoogwaardige infrastructuur voor het openbaar vervoer, waarmee het kennispark, het centrum en het innovatiecluster optimaal kunnen worden ontsloten. Daarnaast dienen de beide transferia ook als snel en goed bereikbare uitvalsbases voor mensen uit de regio die vanaf Drachten hun reis met het openbaar vervoer willen vervolgen. Bereikbaarheid Drachten kent over het algemeen een goede wegeninfrastructuur. Wel is er een aantal knelpunten dat dringend verbetering nodig heeft. Dat geldt in de eerste plaats voor de aansluiting vanaf de Wâldwei op het binnenstedelijk wegennet, zowel in het noorden als in het zuiden. Het westelijke deel van de rondweg rond het centrum van Drachten wordt gevormd door de Noorder en Zuiderhogeweg. Enerzijds ontsluiten deze wegen het industrieterrein de Haven, anderzijds het centrum. De verkeersintensiteiten op deze weg zijn met name in de spits bijzonder hoog. De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen die de doorstroming sterk bevorderen. Knelpunt vormt nu nog de kruising met de Gauke Boelensstraat. Een rotonde met een ongelijksvloerse kruising lijkt hier de oplossing te zijn. Daarnaast dient ook de situatie in de omgeving van de Splitting bij het kennispark verbeterd te worden.

4 B) Sterke punten en kansen Heerenveen In de Samenwerkingsagenda met de provincie worden de prioriteiten voor grootschalige investeringen in Heerenveen uiteengezet. De insteek in de Samenwerkingsagenda geldt ook voor de voorstellen in het kader van deze investeringsagenda maar er wordt vooral gefocust op projecten die bij kunnen dragen aan compensatie voor het niet doorgaan van de spoorlijn. Heerenveen vervult een regionale functie op het gebied van werkgelegenheid en functioneert als belangrijke economische motor voor Fryslân. In de afgelopen 10 jaar is de werkgelegenheid met meer dan toegenomen, een groeipercentage van bijna drie keer zo veel als de provincie als geheel. In nauwe samenwerking met de overige stedelijke centra in Fryslân wordt ook in de toekomst ingezet op het voortzetten van deze sterke economische groei. Daarbij spelen in Heerenveen twee thema s in het bijzonder een belangrijke rol, namelijk bereikbaarheid en sport. De strategische ligging van Heerenveen is een heel belangrijke vestigings- en economische factor en investeringen in de wegeninfrastructuur en openbaar vervoer zijn van cruciaal belang om de bereikbaarheid op peil te houden. Op het gebied van sport neemt Heerenveen zowel nationaal als internationaal een bijzondere positie met Thialf, sc Heerenveen en het multifunctionele complex Sportstad, inclusief het centrum voor topsport en onderwijs Topsport Noord. Het economische belang van sport is deels terug te vinden in het aantal directe banen, ongeveer 450 full-time en parttime banen in de sportgerelateerde branche in Heerenveen, en daarnaast de uitstralingseffecten van sport voor de Heerenveense en de regionale economie. Bereikbaarheid De uitstekende ligging op het kruispunt van de A6/A7 en de A32 en met een InterCity station zijn troefkaarten voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Heerenveen. Dat is in het verleden bewezen: bijvoorbeeld de top-locatie in Noord-Nederland (Elsevier 2012), de sterkste werkgelegenheidsgroei in de provincie in de afgelopen jaren, de komst van grote nieuwe zuivelfabrieken op het IBF aangekondigd in Blijven investeren in deze goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor Heerenveen als economische motor in Fryslân (met het accent op distributie en logistiek, industrie en dienstverlening). In het kader van deze compenserende investeringsmaatregelen wordt gedacht aan: RSP bereikbaarheidspakket gebiedsontwikkeling Heerenveen. Uit de recente studie van rijk, provincie en gemeente (2011) is gebleken dat het aanpakken van de A32- zone (van afslag 11 t/m afslag 12) van essentieel belang is voor de bereikbaarheid van Heerenveen vanaf de rijksweg A32 maar ook voor het veilig functioneren van de rijksweg zelf. Het gaat hierbij om een totaal pakket van investeringsmaatregelen van 36 mln. Vanwege haar huidige financiële positie heeft de gemeente haar bijdrage van 10 mln in 2012 in moeten trekken. In relatie tot de onderhavige compenserende investeringsmaatregelen gaat het om: o Een onderdeel van het bereikbaarheidspakket A32-zone heeft directe gevolgen voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer. De Q-liner verbinding met Heerenveen loopt via de afslag 12 (centrum) langs de KR Poststraat naar het bus / Intercity station. Door het afblazen van de spoorlijn naar Groningen blijft de Q- liner verbinding ook in de toekomst een essentieel onderdeel van de goede bereikbaarheid van Heerenveen. Het aanvankelijke pakket van 36 mln dient intact te blijven maar zou enigszins getemporiseerd kunnen worden. Signalen van RWS in verband met de verkeerseffecten van de nieuwe zuivelfabrieken op het IBF bevestigen het belang van de voorgestelde investeringen.

5 o Shuttleverbinding Intercity/busstation centrum - Sportstad (nieuw) Thialf. Zie ook Heerenveen Stad van Sport hieronder: deze shuttle busverbinding zou bijdragen aan een betere ov verbindingstructuur binnen Heerenveen, in het bijzonder tussen het NS intercity / busstation en Sportstad (waaronder het Friesland College en de kantoren) en met het (nieuwe) Thialf. o Vernieuwing van het sterk verouderde busstation met dynamische halteperrons. Bereikbaarheid IBF: uit de verkeersstudie van rijk, provincie en gemeente blijkt op termijn een afwikkelingsprobleem te ontstaan op het onderliggend wegennet ter plaatse van de aansluiting van het IBF op de A7. Op termijn dienen (turbo-) rotondes te worden aangelegd. De komst van de zuivelfabrieken op deze locatie pleit ervoor deze investering naar voren te halen en op te nemen in dit pakket van compenserende investeringsmaatregelen. Oeververbinding (= brug) bedrijventerreinen Kanaal en Haskerveen: het realiseren van deze brug versterkt de gebruiksmogelijkheden van de bedrijventerreinen (er ontbreekt nu een directe verbinding) en draagt bij aan integrale veiligheid (er ontbreekt nu een calamiteitenroute). Heerenveen Stad van Sport Heerenveen Stad van Sport is zowel een sterke merknaam (imago / identiteit van Heerenveen) als een verzameling van functies en accommodaties (met voorop Thialf en het Sportstad-complex). De doorontwikkeling en vernieuwing van Heerenveen als Stad van Sport staan centraal bij de toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van Heerenveen en haar rol als economische motor in Fryslân. Het gaat hierbij om: Nieuw Thialf: dit project kent een eigen (besluitvormings- en financierings)traject. Provinciale Staten hebben 50 mln reeds beschikbaar gesteld en zullen in juni 2013 een realisatiebesluit nemen. Er wordt gestreefd naast de vernieuwing van de huidige wedstrijdbaan naar het realiseren van een aparte topsport trainingshal: deze trainingshal is van groot belang in relatie tot de status van Topsport Noord (zie het volgende punt). Doorontwikkeling Sportstad en Topsport Noord (/CTO). Sportstad is een (boven)regionale sportvoorziening en Topsport Noord is één van de vier centra voor topsport en onderwijs in Nederland. Naast de faciliteiten in Heerenveen maakt het zwembad De Welle in Drachten ook deel uit van het CTO en er wordt nauw samengewerkt met medische expertise in Heerenveen (Tjongerschans ziekenhuis) en met de UMCG in Groningen. Opdracht wordt binnenkort verleend voor de nadere uitwerking van een plan voor de ontwikkeling van het gebied Sportstad Zuid als buitensport complex. Deze ontwikkeling moet nieuwe voorzieningen bieden voor de sporttalenten van het CTO en tevens sportfaciliteiten bieden voor Friesland College / CIOS en voor recreatiesporters die Friese sporten willen beoefenen. Kostenraming zullen voortvloeien uit het binnenkort van start te gaan (haalbaarheids)onderzoek / nadere verkenning Verbetering bereikbaarheid / ov verbindingen Heerenveen Stad van Sport: zie Bereikbaarheid hierboven.

6 Bijlage: Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen PROJECTENLIJST Investeringsagenda Drachten Heerenveen 1 Inhoudsopgave 1. Projecten Drachten... 3 2. Projecten Heerenveen... 10 3. Buiten Drachten of Heerenveen... 15 4. Groslijst... 16 BIJLAGEN... 27 2

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Bijlage: Factsheets van projecten Drachten - Smallingerland a. Ruimtelijk-economische projecten

Bijlage: Factsheets van projecten Drachten - Smallingerland a. Ruimtelijk-economische projecten Bijlage: Factsheets van projecten Drachten - Smallingerland a. Ruimtelijk-economische projecten Factsheet 1: Ontwikkeling noordelijke technologische innovatie-ecologie en ontwikkelcampus Ontwikkeling noordelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Nieuw Thialf. Management samenvatting Visiedocument. maart 2010

Nieuw Thialf. Management samenvatting Visiedocument. maart 2010 Nieuw Thialf Inleiding In het voorjaar van 2008 heeft de Regiegroep Heerenveen Stad van Sport de intentie uitgesproken om een ultra-modern Thialf met een internationale uitstraling te realiseren, waarbij

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Factsheet aanvraag MIP en/of RSP subsidie T&B en/of Infra H & Q A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Projectnummer/-naam B.031 OV-transferium Winsum (realisatie HOV-as en bereikbaarheid Transferium

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : uw vragen over

Nadere informatie

Strategische Samenwerkingsagenda 2013-2022. Gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân

Strategische Samenwerkingsagenda 2013-2022. Gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân Strategische Samenwerkingsagenda 2013-2022 Gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân Strategische samenwerkingsagenda 2013-2022 Gemeente Smallingerland Provincie Fryslân Inhoudsopgave Preambule 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda provincie Fryslân gemeente Heerenveen 2011 2021. Versie 24 oktober 2011

Samenwerkingsagenda provincie Fryslân gemeente Heerenveen 2011 2021. Versie 24 oktober 2011 Samenwerkingsagenda provincie Fryslân gemeente Heerenveen 2011 2021 Versie 24 oktober 2011 Inhoudsopgave Preambule... 1 Inleiding... 2 1. Kaders van de Samenwerkingsagenda... 3 2. Identiteit en kernkwaliteiten

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Overijssels Ontwikkelmodel

Overijssels Ontwikkelmodel Overijssels Ontwikkelmodel Inzicht in duurzaamheid geeft toekomst met uitzicht! Door Egbert Dijk op 20 oktober 2011 Inhoud Wat is duurzame ontwikkeling? Omgevingsvisie Overijssel Processtappen duurzame

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4 Samenvatting Verkenning economische samenwerking F4 1 Samenvatting Aanleiding voor de verkenning De vier grootste gemeenten van Fryslân - Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen, kortweg

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Proeftuin van stedelijke vernieuwing

Proeftuin van stedelijke vernieuwing Tussendiepen Drachten poort naar Friese merengebied Proeftuin van stedelijke vernieuwing Mei 2015 Tussendiepen Drachten poort naar Friese merengebied Proeftuin van stedelijke vernieuwing De stedelijke

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

De grensoverschrijdende Regio Krachten in het Noorden. Alex Voordes AM bv Noordoost 13 mei 2011

De grensoverschrijdende Regio Krachten in het Noorden. Alex Voordes AM bv Noordoost 13 mei 2011 I De grensoverschrijdende Regio Krachten in het Noorden Alex Voordes AM bv Noordoost 13 mei 2011 Grensoverschrijdend of uitdagend? Grensoverschrijdend Wat was er eigenlijk grensoverschrijdend? Waar komen

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad A-voorstel. Onderwerp: SPOORLIJN HEERENVEEN - DRACHTEN - GRONINGEN Volgnr.: 3

Aan de gemeenteraad A-voorstel. Onderwerp: SPOORLIJN HEERENVEEN - DRACHTEN - GRONINGEN Volgnr.: 3 Ontwikkeling Aan de gemeenteraad A-voorstel Onderwerp: SPOORLIJN HEERENVEEN - DRACHTEN - GRONINGEN Volgnr.: 3 Beh. ambt: E. Visser/ E. Kuipers Tel/kamer: 516 / 510 Datum raad: 24 november 2009 Voorstel

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Start Uitvoering. Gereed Regiofonds ( * miljoen)

Start Uitvoering. Gereed Regiofonds ( * miljoen) 10 B Corridor N355 Provincie 2020 11,5 NVT Capaciteitsvergroting kruispunt Aduard, parallelweg voor landbouwverkeer, sanering aantal aansluitingen ( start voor 2015) 11 C Doorstroming en leefbaarheid N361

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Pagina 46 Kaart 7: het recreatief en langzaam verkeer netwerk van Albrandswaard Kaart 7: De recreatieve netwerken van Albrandswaard Pagina 48 Aanleg van een

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

r Beh door: Afd Hoøf )WFi,.

r Beh door: Afd Hoøf )WFi,. Aan het College van Gedeputeerdçn 8900 HM LEEUWARDEN Class. nr.: Ingek.: 5 JUL 201 Afdehnj CIp. r Beh door: Afd Hoøf )WFi,. f VNÜ-rJCW NOORD r. Voor kensg, aangenomn/tej. afgodaan Groningen, 4juli 2012

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijventerrein Vlek 14 Ressen

Inhoudsopgave. Bedrijventerrein Vlek 14 Ressen Presentatie ambitiedocument februari 2013 Ontwikkellocatie Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Aanleiding voor gebiedsontwikkeling 3. Proces 4. Locatie 5. Argumenten retail Ressen 6. Doelgroepen en consumentengedrag

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Nanuru, MH (Anna) PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.? /ZO\5/QL\Z, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: bestuursdienst Qmmen*Hardenherg

Nanuru, MH (Anna) PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.? /ZO\5/QL\Z, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: bestuursdienst Qmmen*Hardenherg Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Gedda Jansonius [Gedda.Jansonius@ommen-hardenberg.nl] woensdag 4 november 2015 12:53 Statengriffie Informatie gemeente Hardenberg tbv discussie

Nadere informatie

2 x 8 luxe schiphuizen te Kollum

2 x 8 luxe schiphuizen te Kollum 2 x 8 luxe schiphuizen te Kollum 16 luxe schiphuizen op een afgesloten terrein met een goede bereikbaarheid over de weg en het water op het watersportgebonden bedrijventerrein Dwarsried partner in ontwikkeling

Nadere informatie

Het Plaatje Sliedrecht

Het Plaatje Sliedrecht Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex Beeldkwaliteitsplan Plaatje 09 08 2010 rboi adviseurs ruimtelijke ordening 1 2 Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Antwoordnota Voorontwerp-bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF)

Antwoordnota Voorontwerp-bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF) Antwoordnota Voorontwerp-bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF) GEMEENTE HEERENVEEN Inhoud 1. AANLEIDING EN PROCEDURE... 1 1.1 Inspraak en overleg... 1 1.2 Leeswijzer... 1 2. TOETSINGSADVIES

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Agenda. Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg

Agenda. Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg Westtangent Weert Agenda Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg Belgisch en Nederland Limburg wensbeeld Doel De economische

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

1.1.1 Aantal eenpersoonshuishoudens en aandeel bevolking 65-plus, 2014. Aantal eenpersoonshuishoudens x 1 000

1.1.1 Aantal eenpersoonshuishoudens en aandeel bevolking 65-plus, 2014. Aantal eenpersoonshuishoudens x 1 000 Algemeen 1.1.1 Aantal eenpersoonshuishoudens en aandeel bevolking 65-plus, 214 Aantal eenpersoonshuishoudens x 1 Minder dan 7 7 tot 17 17 tot 35 35 of meer Aandeel bevolking 65-plus Minder dan 15 15 tot

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Dordrecht e.o.

STEDENBAAN Station Dordrecht e.o. STEDENBAAN Station Dordrecht e.o. Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / februari 2006 Dordrecht west Op de kaart van ca 1850 zijn nog de resten van slenken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie