Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen nav het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen nav het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen Groningen"

Transcriptie

1 Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen nav het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen Groningen Inleiding Bij het besluit van de noordelijke provincies om het RSP project voor een spoorlijn tussen Heerenveen en Groningen af te blazen, valt er 24 mln geld van de provincie Fryslân vrij dat voor dat project werd gereserveerd. De Provinciale Staten hebben voorgesteld een pakket van compenserende investeringsmaatregelen voor Heerenveen en Drachten te laten opstellen. Insteek hierbij is, dat het gereserveerde geld van de provincie alsnog beschikbaar wordt gesteld en zo effectief mogelijk wordt ingezet als compensatie voor het niet doorgaan van de spoorlijn. Heerenveen en Drachten en hun ondernemers en de provincie Fryslân moeten maximaal profiteren van de voorgestelde investeringen. In deze notitie doen de gemeenten Smallingerland en Heerenveen, in nauw overleg met de ondernemerskring in de beide gemeenten, een voorstel aan de provincie voor deze compenserende investeringsmaatregelen. Dit voorstel zal als basis moeten dienen voor het investeren van het vrijgevallen bedrag van 24 mln. Deze notitie neemt als uitgangspunt de sterke punten en kansen van Drachten en Heerenveen (zie hieronder). De colleges van de provincie en de twee gemeenten worden in eerste instantie gevraagd om in te stemmen met deze notitie als basis voor de compenserende investeringsmaatregelen. Als bijlage wordt de invulling in de vorm van specifieke projecten bijgevoegd (inclusief een korte projectomschrijving, planning, kosten en financiering). Deze investeringsagenda heeft een sterke relatie met de Samenwerkingsagenda die de beide gemeenten met de provincie hebben en die momenteel worden geactualiseerd. Er wordt in dit voorstel vooral gefocust op beleidsthema s en projecten die in aanmerking kunnen komen als compensatie voor het niet doorgaan van de spoorlijn. Tevens wordt rekening gehouden met hoe het investeringsklimaat voor ondernemers in deze twee belangrijke economische motoren van de Friese economie het beste gediend kunnen worden door de voorgestelde investeringen. Het gaat hier specifiek om de twee stedelijke centra Drachten en Heerenveen die anders van de voordelen van een station aan de spoorlijn hadden geprofiteerd. Zowel de vervoerseffecten als de verwachte impuls aan ruimtelijk-economische ontwikkeling zijn hierbij aan de orde. Naast eigen gemeentebeleid en de Samenwerkingsagenda s met de provincie dient de onlangs vastgestelde economische visie van de F4 gemeenten (Smallingerland en Heerenveen met Leeuwarden en Súdwest Fryslân) ook als beleidskader. A) Sterke punten en kansen Drachten In 2011 is de integrale toekomstvisie voor Smallingerland opgesteld. Deze agenda vormt een nadere uitwerking van de onderdelen economie en werkgelegenheid uit deze visie. In de integrale visie wordt veel waarde gehecht aan duurzaamheid & werkgelegenheid. Dit is vertaald in 2 hoofddoelen voor de economische agenda: In Smallingerland is er werkgelegenheid voor iedereen en op alle niveaus. Om deze doelstelling te kunnen realiseren zijn tot nieuwe banen nodig, rekening houdend met een stabiliserende beroepsbevolking, een verdere toename van de arbeidsparticipatie en een behoud van de regionale werkgelegenheidsfunctie van Smallingerland.

2 De economie van Smallingerland ontwikkelt zich duurzaam. Een vermindering van de energievraag, een toename van het gebruik van hernieuwbare energie en een efficiëntere benutting van fossiele energie leidt tot een CO 2 neutrale economie in De komende jaren gaan wij als Smallingerland met 5 majeure opgaven aan de slag teneinde de economie van Smallingerland te versterken. In dit kader zet Smallingerland zowel in op de 5 majeure projecten uit haar economische visie als op de projecten benoemd in het kader van bestemming Drachten. Waarbij in de eerst tranche met name wordt ingezet op het Innovatiecluster en op bereikbaarheid. Hierbij gaat het nadrukkelijk om een combinatie van bereikbaarheid voor het openbaar vervoer en de autobereikbaarheid. De inzet is gericht op de projecten uit de Samenwerkingsagenda 1.0 en het programma Bestemming Drachten. Voor realisatie van het programma bestemming Drachten heeft de gemeente een financieel voorstel gedaan. Het gaat hierbij om 75 miljoen waarvan de gemeente 20 miljoen voor haar rekening neemt. Voor deze projecten heeft de gemeente ook haar eigen financiering geregeld. Voor de overige projecten uit de Samenwerkingsagenda die niet genoemd zijn in het programma Bestemming Drachten zullen op het moment dat deze daadwerkelijk een plek krijgen in de Investeringsagenda de financiën geregeld moeten worden. Innovatiecluster Drachten kent een concentratie van kennisintensieve bedrijven. Jaarlijks wordt hier ruim 100 miljoen uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is ca. 40% van alle private research en development uitgaven in de drie noordelijke provincies samen. Zes in Drachten gevestigde bedrijven hebben samen met de gemeente het Innovatiecluster Drachten opgericht. Dit cluster beoogt de samenwerking tussen de bedrijven op tal van terreinen te bevorderen. Inmiddels hebben meer bedrijven belangstelling getoond zich bij het cluster aan te sluiten Centrum Drachten De grote opgave in deze tijd is om het centrum aantrekkelijk en levendig te houden. Het centrum van Drachten kent een gevarieerd en verhoudingsgewijs groot winkelaanbod. Meer dan 35% van de bezoekers van het centrum is afkomstig van buiten de gemeentegrenzen. Onlangs zijn de beide centrumparken grondig gerenoveerd. Momenteel wordt hard gewerkt aan de herontwikkeling van het Raadhuisplein. Hier verrijst een complex bestaande uit een parkeergarage voor 700 auto s, vierkante meter winkelvloeroppervlak, 183 woningen en een grand café. Bij elkaar een investering van ca. 90 miljoen. In 2012 is eveneens begonnen met het heruitgraven van de verlengde Drachtstervaart, inclusief de aanleg van twee passantenhavens (totale investering ca. 17,5 miljoen). Dit jaar wordt gestart met de vernieuwbouw van schouwburg de Lawei en het centrum voor de kunsten de Meldij (investering ca. 16 miljoen). Leerpark Drachten Dagelijks bezoeken ruim 5000 jongeren één van de vele scholen voor voortgezet onderwijs in Drachten. Ongeveer 30% van hen is afkomstig van buiten de gemeente. Met name het MBO is zeer goed vertegenwoordigd. In de afgelopen 10 jaar is voor ongeveer 150 miljoen geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, waarvan ca. 100 miljoen in nieuwbouw. De schoolgebouwen zijn grotendeels geconcentreerd in een gebied oostelijk van het directe centrum

3 Aansluiting op het Friese Merengebied Atelier Friesland heeft onlangs advies uitgebracht over de mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit van Drachten west in de woorden van de adviseurs één van de belangrijkste entreegebieden van Drachten te verbeteren. Onderdeel van dat advies is ook een betere aansluiting van Drachten op het water westelijk van de stad. Daarnaast is onlangs een visie opgesteld over ontwikkelingsmogelijkheden in en rond Oudega. Beide notities bevatten tal van aanknopingspunten om met relatief bescheiden middelen Drachten beter aan te laten sluiten op het Fries merengebied én om de mogelijkheden die de enkele jaren geleden gerealiseerde Lits-Lauwersmeerroute biedt beter te benutten. Aansluiting Fries merengebied De oorsprong van de economische ontwikkeling van Drachten ligt in de vervening en de daarbij horende ambacht en nijverheid. Vrijwel alle nu nog varende skutsjes zijn gebouwd op werven in Drachten. De stad kent de grootste (binnen)jachthaven van Friesland. In de zomer starten vele, veelal buitenlandse toeristen vanuit Drachten hun vakantie in Friesland. Met het heropenen van het Polderhoofdkanaal en de realisatie van de verlengde Drachtstervaart krijgt Drachten een uitstekende uitgangspositie om de oostelijke poort tot het Friese merengebied te worden. Een goede ontsluiting voor de watersport van Oudega hoort daarbij. Het centrum (recreatief winkelen), het zwembad de Welle en de Naturij vormen daarbij goede verblijfsmogelijkheden voor varende passanten. Bereikbaarheid Openbaar vervoer Voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer is Drachten aangewezen op busverbindingen. Momenteel is het eindpunt van het busverkeer vanuit Heerenveen, Leeuwarden en Groningen het centrale busstation in het centrum. Dat is een ongewenste situatie: grote aantallen bussen moeten dwars door het centrum, de stationslocatie is weinig aantrekkelijk en biedt nauwelijks ontwikkelingsruimte. De gedachte is daarom om twee transferia aan te leggen: één in het noorden ter hoogte van Nijtap en één ten zuiden van de A7 ergens in het gebied tussen het knooppunt A7/Wâldwei en it Sud. Deze transferia zullen in de toekomst met een innovatief en duurzaam systeem van openbaar vervoer, mogelijk elektrisch, verbonden worden met de ring rond het centrum. Het transferium ten zuiden van de A7 wordt via een nieuwe verbinding aangesloten op de N371 en de A7 en via een onderdoorgang van de A7 op de ring rond het centrum. Op deze manier ontstaat een hoogwaardige infrastructuur voor het openbaar vervoer, waarmee het kennispark, het centrum en het innovatiecluster optimaal kunnen worden ontsloten. Daarnaast dienen de beide transferia ook als snel en goed bereikbare uitvalsbases voor mensen uit de regio die vanaf Drachten hun reis met het openbaar vervoer willen vervolgen. Bereikbaarheid Drachten kent over het algemeen een goede wegeninfrastructuur. Wel is er een aantal knelpunten dat dringend verbetering nodig heeft. Dat geldt in de eerste plaats voor de aansluiting vanaf de Wâldwei op het binnenstedelijk wegennet, zowel in het noorden als in het zuiden. Het westelijke deel van de rondweg rond het centrum van Drachten wordt gevormd door de Noorder en Zuiderhogeweg. Enerzijds ontsluiten deze wegen het industrieterrein de Haven, anderzijds het centrum. De verkeersintensiteiten op deze weg zijn met name in de spits bijzonder hoog. De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen die de doorstroming sterk bevorderen. Knelpunt vormt nu nog de kruising met de Gauke Boelensstraat. Een rotonde met een ongelijksvloerse kruising lijkt hier de oplossing te zijn. Daarnaast dient ook de situatie in de omgeving van de Splitting bij het kennispark verbeterd te worden.

4 B) Sterke punten en kansen Heerenveen In de Samenwerkingsagenda met de provincie worden de prioriteiten voor grootschalige investeringen in Heerenveen uiteengezet. De insteek in de Samenwerkingsagenda geldt ook voor de voorstellen in het kader van deze investeringsagenda maar er wordt vooral gefocust op projecten die bij kunnen dragen aan compensatie voor het niet doorgaan van de spoorlijn. Heerenveen vervult een regionale functie op het gebied van werkgelegenheid en functioneert als belangrijke economische motor voor Fryslân. In de afgelopen 10 jaar is de werkgelegenheid met meer dan toegenomen, een groeipercentage van bijna drie keer zo veel als de provincie als geheel. In nauwe samenwerking met de overige stedelijke centra in Fryslân wordt ook in de toekomst ingezet op het voortzetten van deze sterke economische groei. Daarbij spelen in Heerenveen twee thema s in het bijzonder een belangrijke rol, namelijk bereikbaarheid en sport. De strategische ligging van Heerenveen is een heel belangrijke vestigings- en economische factor en investeringen in de wegeninfrastructuur en openbaar vervoer zijn van cruciaal belang om de bereikbaarheid op peil te houden. Op het gebied van sport neemt Heerenveen zowel nationaal als internationaal een bijzondere positie met Thialf, sc Heerenveen en het multifunctionele complex Sportstad, inclusief het centrum voor topsport en onderwijs Topsport Noord. Het economische belang van sport is deels terug te vinden in het aantal directe banen, ongeveer 450 full-time en parttime banen in de sportgerelateerde branche in Heerenveen, en daarnaast de uitstralingseffecten van sport voor de Heerenveense en de regionale economie. Bereikbaarheid De uitstekende ligging op het kruispunt van de A6/A7 en de A32 en met een InterCity station zijn troefkaarten voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Heerenveen. Dat is in het verleden bewezen: bijvoorbeeld de top-locatie in Noord-Nederland (Elsevier 2012), de sterkste werkgelegenheidsgroei in de provincie in de afgelopen jaren, de komst van grote nieuwe zuivelfabrieken op het IBF aangekondigd in Blijven investeren in deze goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor Heerenveen als economische motor in Fryslân (met het accent op distributie en logistiek, industrie en dienstverlening). In het kader van deze compenserende investeringsmaatregelen wordt gedacht aan: RSP bereikbaarheidspakket gebiedsontwikkeling Heerenveen. Uit de recente studie van rijk, provincie en gemeente (2011) is gebleken dat het aanpakken van de A32- zone (van afslag 11 t/m afslag 12) van essentieel belang is voor de bereikbaarheid van Heerenveen vanaf de rijksweg A32 maar ook voor het veilig functioneren van de rijksweg zelf. Het gaat hierbij om een totaal pakket van investeringsmaatregelen van 36 mln. Vanwege haar huidige financiële positie heeft de gemeente haar bijdrage van 10 mln in 2012 in moeten trekken. In relatie tot de onderhavige compenserende investeringsmaatregelen gaat het om: o Een onderdeel van het bereikbaarheidspakket A32-zone heeft directe gevolgen voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer. De Q-liner verbinding met Heerenveen loopt via de afslag 12 (centrum) langs de KR Poststraat naar het bus / Intercity station. Door het afblazen van de spoorlijn naar Groningen blijft de Q- liner verbinding ook in de toekomst een essentieel onderdeel van de goede bereikbaarheid van Heerenveen. Het aanvankelijke pakket van 36 mln dient intact te blijven maar zou enigszins getemporiseerd kunnen worden. Signalen van RWS in verband met de verkeerseffecten van de nieuwe zuivelfabrieken op het IBF bevestigen het belang van de voorgestelde investeringen.

5 o Shuttleverbinding Intercity/busstation centrum - Sportstad (nieuw) Thialf. Zie ook Heerenveen Stad van Sport hieronder: deze shuttle busverbinding zou bijdragen aan een betere ov verbindingstructuur binnen Heerenveen, in het bijzonder tussen het NS intercity / busstation en Sportstad (waaronder het Friesland College en de kantoren) en met het (nieuwe) Thialf. o Vernieuwing van het sterk verouderde busstation met dynamische halteperrons. Bereikbaarheid IBF: uit de verkeersstudie van rijk, provincie en gemeente blijkt op termijn een afwikkelingsprobleem te ontstaan op het onderliggend wegennet ter plaatse van de aansluiting van het IBF op de A7. Op termijn dienen (turbo-) rotondes te worden aangelegd. De komst van de zuivelfabrieken op deze locatie pleit ervoor deze investering naar voren te halen en op te nemen in dit pakket van compenserende investeringsmaatregelen. Oeververbinding (= brug) bedrijventerreinen Kanaal en Haskerveen: het realiseren van deze brug versterkt de gebruiksmogelijkheden van de bedrijventerreinen (er ontbreekt nu een directe verbinding) en draagt bij aan integrale veiligheid (er ontbreekt nu een calamiteitenroute). Heerenveen Stad van Sport Heerenveen Stad van Sport is zowel een sterke merknaam (imago / identiteit van Heerenveen) als een verzameling van functies en accommodaties (met voorop Thialf en het Sportstad-complex). De doorontwikkeling en vernieuwing van Heerenveen als Stad van Sport staan centraal bij de toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van Heerenveen en haar rol als economische motor in Fryslân. Het gaat hierbij om: Nieuw Thialf: dit project kent een eigen (besluitvormings- en financierings)traject. Provinciale Staten hebben 50 mln reeds beschikbaar gesteld en zullen in juni 2013 een realisatiebesluit nemen. Er wordt gestreefd naast de vernieuwing van de huidige wedstrijdbaan naar het realiseren van een aparte topsport trainingshal: deze trainingshal is van groot belang in relatie tot de status van Topsport Noord (zie het volgende punt). Doorontwikkeling Sportstad en Topsport Noord (/CTO). Sportstad is een (boven)regionale sportvoorziening en Topsport Noord is één van de vier centra voor topsport en onderwijs in Nederland. Naast de faciliteiten in Heerenveen maakt het zwembad De Welle in Drachten ook deel uit van het CTO en er wordt nauw samengewerkt met medische expertise in Heerenveen (Tjongerschans ziekenhuis) en met de UMCG in Groningen. Opdracht wordt binnenkort verleend voor de nadere uitwerking van een plan voor de ontwikkeling van het gebied Sportstad Zuid als buitensport complex. Deze ontwikkeling moet nieuwe voorzieningen bieden voor de sporttalenten van het CTO en tevens sportfaciliteiten bieden voor Friesland College / CIOS en voor recreatiesporters die Friese sporten willen beoefenen. Kostenraming zullen voortvloeien uit het binnenkort van start te gaan (haalbaarheids)onderzoek / nadere verkenning Verbetering bereikbaarheid / ov verbindingen Heerenveen Stad van Sport: zie Bereikbaarheid hierboven.

6 Bijlage: Compenserende investeringsmaatregelen Drachten en Heerenveen

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen

PROJECTENLIJST. Investeringsagenda. Drachten Heerenveen PROJECTENLIJST Investeringsagenda Drachten Heerenveen 1 Inhoudsopgave 1. Projecten Drachten... 3 2. Projecten Heerenveen... 10 3. Buiten Drachten of Heerenveen... 15 4. Groslijst... 16 BIJLAGEN... 27 2

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

Montferland. Voorwoord

Montferland. Voorwoord Montferland R U I M T E V O O R O N D E R N E M E N! Rob Visser, wethouder Economische Zaken Voorwoord De gemeente Montferland beschouwt werkgelegenheid als de motor van onze maatschappij. Het scheppen

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Bijlage: Factsheets van projecten Drachten - Smallingerland a. Ruimtelijk-economische projecten

Bijlage: Factsheets van projecten Drachten - Smallingerland a. Ruimtelijk-economische projecten Bijlage: Factsheets van projecten Drachten - Smallingerland a. Ruimtelijk-economische projecten Factsheet 1: Ontwikkeling noordelijke technologische innovatie-ecologie en ontwikkelcampus Ontwikkeling noordelijke

Nadere informatie

www.raadhuispleindrachten.nl www.webscon.nl Deze brochure wordt u aangeboden door: 1 Demografische situatie a. Smallingerland heeft nu 55.516 inwoners. b. Drachten 45.000 inwoners; na Leeuwarden grootste

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Te koop Horecapand. DRACHTEN Eikesingel k.k. Tel:

Te koop Horecapand. DRACHTEN Eikesingel k.k. Tel: DRACHTEN Eikesingel 64 995.000 k.k. Tel: 0512-54 14 00 www.dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl Kenmerken en specificaties Kadastrale aanduiding:drachten, Sectie: C, nr. 0543 Oppervlakte: 1656 m² Verkoopvloer

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

Nieuw Thialf. Management samenvatting Visiedocument. maart 2010

Nieuw Thialf. Management samenvatting Visiedocument. maart 2010 Nieuw Thialf Inleiding In het voorjaar van 2008 heeft de Regiegroep Heerenveen Stad van Sport de intentie uitgesproken om een ultra-modern Thialf met een internationale uitstraling te realiseren, waarbij

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website:

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

januari 2012 Nieuw Thialf

januari 2012 Nieuw Thialf januari 2012 Nieuw Thialf Op 13 december 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders gekozen voor een nieuw Thialf naast het Abe Lenstra stadion. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM,

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM, Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân Presentatie commissie ROM, 2011-03-14 In vogelvlucht Waarom een nieuwe visie Bestaande bedrijventerreinen Uitgeefbare bedrijventerreinen

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Alles onder een dak Schiedam. Presentatie: Riek Bakker September 2010

Alles onder een dak Schiedam. Presentatie: Riek Bakker September 2010 Alles onder een dak Schiedam Presentatie: Riek Bakker September 2010 Inhoud presentatie 1. Opdracht 2. Visie op de opdracht 3. Onderhandelingsresultaat 4. Financien 5. Uitwerkingen onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15 -concept-

Economische belang doortrekking A15 -concept- Economische belang doortrekking A15 -concept- Drs. Paul Bleumink Managing Partner 27 augustus 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen.

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 januari

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie BEDRIJVENPARK VAN RIJCKEVORSEL BREDA

Vrijblijvende informatie BEDRIJVENPARK VAN RIJCKEVORSEL BREDA Vrijblijvende informatie BEDRIJVENPARK VAN RIJCKEVORSEL BREDA VRIJBLIJVENDE INFORMATIE BEDRIJVENPARK VAN RIJCKEVORSEL BREDA Algemeen : De regio West Brabant met Breda als middelpunt ligt strategisch uitermate

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Te huur Te huur moderne kantoorruimte nabij het NS -station. Zuiderzeelaan 27-41, Zwolle

Te huur Te huur moderne kantoorruimte nabij het NS -station. Zuiderzeelaan 27-41, Zwolle Te huur Te huur moderne kantoorruimte nabij het NS -station Zuiderzeelaan 27-41, Zwolle Zichtlocatie Gedeelde faciliteiten mogelijk Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl "La Vitesse" is een net afgewerkt

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Strategische Samenwerkingsagenda 2013-2022. Gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân

Strategische Samenwerkingsagenda 2013-2022. Gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân Strategische Samenwerkingsagenda 2013-2022 Gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân Strategische samenwerkingsagenda 2013-2022 Gemeente Smallingerland Provincie Fryslân Inhoudsopgave Preambule 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward

BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward mei 2012, Interra, in samenwerking met het projectteam Friese Meren van de gemeente Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân. Inleiding Het Masterplan

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkelingen binnen gemeente Horst aan de Maas

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkelingen binnen gemeente Horst aan de Maas Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkelingen binnen gemeente Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas en de Provincie Limburg werken op tal van terreinen intensief samen. Samenwerking

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Heerenveen Centrum Breed / Stad van Sport

Heerenveen Centrum Breed / Stad van Sport Heerenveen Centrum Breed / Stad van Sport Gemeenteraad maandag 12 januari 2009 Frank Witbraad, programmamanager Heerenveen Centrum Breed en Stad van de Sport Inhoud presentatie Opstellen VO structuurvisie

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie Bijlage Aktualisering van de opgestelde dorpsvisie 1 Inleiding: waarom een aktualisering van de dorpsvisie? In onze dorpsvisie van juni 2006 staan de toekomstige gewenste ontwikkelingen van Garyp verwoord.

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr 31 mei 2011 Corr.nr. 2011-24.946, VV Nummer 16/2011 Zaaknr. 328334 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over gemaakte financiële afspraken over de N33. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

"' PS 2OIT/Ö)5>7. Rienties, H (Henry) ontv- 11 nur?nfc (

' PS 2OIT/Ö)5>7. Rienties, H (Henry) ontv- 11 nur?nfc ( Rienties, H (Henry) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Peter Snijders [Peter.Snijders@hardenberg.nl] donderdag 10 december 2015 13:16 Statengriffie streekfunctie Hardenberg Motie_PvdA behoud_waarde_kern_met_streekfunctie_voor_hardenberg.pdf;

Nadere informatie

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Factsheet aanvraag MIP en/of RSP subsidie T&B en/of Infra H & Q A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Projectnummer/-naam B.031 OV-transferium Winsum (realisatie HOV-as en bereikbaarheid Transferium

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, Auteur J. Schmitz Portefeuillehouder Ruud Verhoeven Bijlagen Koopovereenkomst Pluijmen Afdeling BPJS Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, Auteur J. Schmitz Portefeuillehouder Ruud Verhoeven Bijlagen Koopovereenkomst Pluijmen Afdeling BPJS Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/PD/BP Beleid en Projecten Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 03-01-2008 Auteur J. Schmitz Portefeuillehouder Ruud Verhoeven Bijlagen Koopovereenkomst Pluijmen

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Oude Rijnzone. Nota Ruimte budget 30 miljoen euro. Planoppervlak 425 hectare

Oude Rijnzone. Nota Ruimte budget 30 miljoen euro. Planoppervlak 425 hectare Nota Ruimte budget 30 miljoen euro Oude Rijnzone Planoppervlak 425 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit project was onderdeel van het kabinetsprogramma

Nadere informatie

Steenbergen. Introductie

Steenbergen. Introductie Steenbergen Steenbergen Introductie Het West-Brabantse stadje Steenbergen maakt deel uit van de gelijknamige gemeente, die bestaat uit zes kernen met ruim 23.000 inwoners. De stad Steenbergen is hiervan

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College Onderwerp: V200900483 Schrijven van de ondernemers en aanwonenden van het industrieterrein De Meeuweart te Elshout i.v.m. het project aansluiting "Ei van Drunen" te Drunen. Collegevoorstel Inleiding:

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie TILBURGSEWEG 120 BREDA

Vrijblijvende informatie TILBURGSEWEG 120 BREDA Vrijblijvende informatie TILBURGSEWEG 120 BREDA VRIJBLIJVENDE INFORMATIE TILBURGSEWEG 120 BREDA Object : Het betreft een vrijstaand woonhuis, voormalig tuincentrum en een loods gelegen op een ruim perceel

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda provincie Fryslân gemeente Heerenveen 2011 2021. Versie 24 oktober 2011

Samenwerkingsagenda provincie Fryslân gemeente Heerenveen 2011 2021. Versie 24 oktober 2011 Samenwerkingsagenda provincie Fryslân gemeente Heerenveen 2011 2021 Versie 24 oktober 2011 Inhoudsopgave Preambule... 1 Inleiding... 2 1. Kaders van de Samenwerkingsagenda... 3 2. Identiteit en kernkwaliteiten

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

Te koop. Lawickse Allee, Wageningen

Te koop. Lawickse Allee, Wageningen Te koop Lawickse Allee, Wageningen Diverse nieuwbouw mogelijkheden Bouwkavels vanaf 600 m ² Parkmanagement www.dtz.nl In Wageningen wordt een nieuw plan gerealiseerd: Rijn Businesspark. Bij de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie