Beheerplan. Openbare Verlichting. Gemeente Oldebroek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerplan. Openbare Verlichting. Gemeente Oldebroek 2015-2019"

Transcriptie

1 Beheerplan Openbare Verlichting Versie: 4_0 Status: definitief 07 oktober 2015

2 Colofon Beheerplan Berry de Kruijff Frans Hoogenraad Versie: V4_0 Status: definitief 07 oktober 2015 Beheerplan Pagina 2 van 19

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Kaders Richtlijnen Openbare Verlichting Veluwe donker en stil Burgerlijk Wetboek Politie Keurmerk Veilig Wonen Energieakkoord Onderhoud- en Beheermethodieken Huidige situatie Groepsremplace Werkwijze Storingen en Schades Werkwijze Schouwen Werkwijze Schilderwerk Werkwijze Kostencalculatie voor het beheer Huidige situatie Maatregelen Achterstand wegwerken Levensduurverlenging armaturen 23 jaar en masten 46 jaar Dimmen LED Gemiddeld budget Werkelijk budget Energiebesparing Bijlage 1 Gemiddeld Basisbudget Bijlage 2 Overzicht financiën Bijlage 3 Werkelijke vervangingsbehoefte Beheerplan Pagina 3 van 19

4 1 Inleiding In de gemeente Oldebroek is behoefte ontstaan aan een beheerplan om het beheer voor de Openbare Verlichting (OVL) gestructureerd te kunnen uitvoeren. Het beheerplan heeft een looptijd van 5 jaar ( ). In dit beheerplan wordt omschreven hoe de gemeente Oldebroek het verlichtingsareaal wil beheren. Hiervoor zijn verschillende maatregelen onderzocht welke bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen, gericht op verantwoord beleid en beheer, verplichtingen vanuit wetgeving, duurzaamheid, innovatie en kostenreductie. De maatregelen zijn samengevoegd in één scenario Duurzaam Beheer. De onderzochte maatregelen zijn: 1. achterstand wegwerken 2. levensduur verlengen 3. dimmen van lampen 4. LED verlichting toepassen. In dit beheerplan treft u de onderbouwing van beheermethodieken en vervangingsinvesteringen en de benodigde financiën. Beheerplan Pagina 4 van 19

5 2 Kaders Het is belangrijk om te weten welke kaders er zijn. Deze zijn mede als uitgangspunt genomen bij het uitwerken van de maatregelen ten behoeve van het scenario Duurzaam Beheer. 2.1 Richtlijnen Openbare Verlichting Door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), zijn richtlijnen voor lichtkwaliteit opgesteld en beschreven in de Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL) Voor openbare verlichting in woongebieden zijn er in de landelijke richtlijn (ROVL-2011) grenswaarden opgesteld die door gemeenten als richtlijn kunnen worden aangehouden voor het verlichten van woongebieden. De drie H2O-gemeenten hanteren op dit moment andere verlichtingsniveaus dan dat is voorgeschreven in de hiervoor genoemde richtlijn. Omdat er vanuit de inwoners van de gemeenten geen klachten zijn over het verlichtingsniveau, wordt de huidige verlichting als H2O-norm gesteld en wordt op deze manier verder meegenomen in het nieuwe beleid. Deze H2O-komt overeen met 80% t.o.v. de waarden voor lichtniveau uit de ROVL Het betreft hierbij een afwijking in lichtniveau, voor de gelijkmatigheid wordt wel de richtlijn van de ROVL toegepast. 2.2 Veluwe donker en stil Het buitengebied van de drie gemeenten (Oldebroek, Hattem en Heerde) bestaat voor een groot deel uit Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De provincie Gelderland toont met onder andere het project Veluwe donker en stil aan dat zij in deze gebieden inzet op het beperken van verlichting. De H2O-gemeenten willen zich hierbij aansluiten en gaan bij verlichting van het buitengebied dan ook onderzoeken of de criteria die worden gesteld in het provinciaal beleid, ook hier toepasbaar zijn. Hierbij hanteren de drie gemeenten eveneens het niet verlichten tenzij -principe. Dit principe zal vooral in EHS-gebieden worden toegepast, en daar ook strenger worden gehandhaafd. 2.3 Burgerlijk Wetboek Vanuit het Burgerlijk Wetboek gezien kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebrekkige verlichting en/of onderhoud aan deze verlichting. In het geval van eventuele aansprakelijkheid door ongevallen of misdrijven, is het van belang dat duidelijk kan worden aangetoond dat het beheer, het onderhoud en de vervangingen systematisch en naar behoren is uitgevoerd. 2.4 Politie Keurmerk Veilig Wonen Voor aandachtsgebieden met betrekking tot criminaliteit en sociale veiligheid kunnen de richtlijnen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) worden ingezet. Binnen Oldebroek wordt PKVW niet actief aangehouden. Daar waar PKVW een rol speelt, bijvoorbeeld achterpadverlichting, worden specifieke afspraken gemaakt. Beheerplan Pagina 5 van 19

6 2.5 Energieakkoord 2013 In september 2013 heeft de VNG het energieakkoord getekend. Onder leiding van de SER hebben verschillende partijen, waaronder de VNG, in het Energieakkoord afspraken gemaakt over duurzame groei. De VNG heeft een ondersteuningsprogramma ontwikkeld voor gemeenten die lokaal of regionaal duurzame energie-initiatieven willen stimuleren. De doelstellingen uit het energieakkoord luiden: - 20% energiebesparing OVL en VRI s in 2020 t.o.v % energiebesparing OVL en VRI s in 2030 t.o.v % slim energiemanagement in OVL in % energiezuinige OVL in 2020 Hoewel het geen wettelijke verplichting is, ondersteunt gemeente Oldebroek het Energieakkoord en heeft zich dan ook tot doel gesteld om aan deze doelstellingen te voldoen. Beheerplan Pagina 6 van 19

7 3 Onderhoud- en Beheermethodieken Het beheer bestaat in grote hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: 1. Groepsremplace 2. Storingen en schades 3. Schouwen 4. Schilderwerk Deze onderdelen worden hierna individueel behandeld. 3.1 Huidige situatie De OVL-installatie bestaat uit masten, armaturen met lampen. Sinds 15 jaar wordt het areaal in een beheersysteem bijgehouden. Van ongeveer 75% van de lichtpunten is geen plaatsingsdatum bekend. Op basis van een visuele inspectie is in het recente verleden de technische status bepaald en een levensduurverwachting vastgesteld conform onderstaande tabel. In de beheercalculatie, die de basis vormt voor dit beheerplan, is rekening gehouden met deze fictieve montagedatum. Status lichtobject Levensduurverwachting mast Fictieve leeftijd mast Fictieve montagedatum mast Levensduur verwachting armatuur Fictieve montagedatum armatuur Goed jaar jaar Redelijk 5-15 jaar jaar Matig 3-5 jaar jaar Slecht 1-3 jaar jaar Groepsremplace Groepsremplace is het groepsgewijs (per straat) uitwisselen van lampen voordat deze defect raken. Door het laten uitvoeren van groepsremplace kan de gemeente zowel op financieel als op lichttechnisch gebied voordeel behalen. Er is sprake van een constantere lichtopbrengst doordat een lamp vervangen wordt voordat de lichtopbrengst onder de grens van 85% van de initiële waarde komt. Er is minder tussentijdse uitval doordat een lamp wordt vervangen voor het einde van de technische levensduur. Een logisch gevolg hiervan is dat er minder klachten van burgers zullen komen waardoor er minder storingen moeten worden opgelost. Bovendien is groepsremplace per lichtpunt goedkoper dan incidentele vervanging omdat de kosten per lichtpunt voor de aannemer goedkoper zijn Werkwijze Jaarlijks wordt een deel van de lampen uit het totale areaal van ca stuks geremplaceerd. Uitgangspunt hierbij is dat de onderhoudsaannemer storing-gestuurd remplaceert. Bij 5% uitval per type lichtbron worden alle lampen van dat type binnen de gemeente Oldebroek geremplaceerd. Uitzondering hierop zijn situaties waarbij de verkeersveiligheid en sociale veiligheid extra aandacht vraagt. Aan de hand van een uit het beheerbestand gegenereerde lijst wordt de groepsremplace door de onderhoudsaannemer uitgevoerd. Buiten geconstateerde afwijkingen worden door de onderhoudsaannemer, verantwoordelijk voor het beheer van de areaalgegevens, verwerkt in het beheerbestand. Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor de groepsremplace, inclusief de materiaalprijzen, op basis van de servicelevensduur van de lampen, volgens opgave van de leverancier. Beheerplan Pagina 7 van 19

8 LED armaturen bevatten geen lamp als lichtbron. Doordat armaturen bij einde technische levensduur worden vervangen voor een LED-variant, zal de groepsremplace op termijn vervallen. 3.3 Storingen en Schades Naast groepsremplace vindt er ook incidenteel of correctief onderhoud plaats zoals storingen, vandalisme en aanrijdschades. Onder storingen aan de openbare verlichting wordt verstaan het niet, of niet naar behoren, functioneren van de verlichting of onveilige situaties. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals een defect component of een ondergrondse kabelstoring. Vandalisme bij openbare verlichting is het onnodig vernielen van lichtmasten, armaturen of lampen. De dader is in de meeste gevallen onbekend waardoor schade niet te verhalen is. Meldingen van een storing of van vandalisme komen vanuit bewoners of wanneer er tijdens de geplande schouwrondes gebreken aan het licht komen. Bij een aanrijding wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade. In het geval dat er geen gegevens zijn van de dader wordt de schade geclaimd bij het Waarborgfonds Motorvoertuigen, met aftrek van een eigen risico en materiaal-restwaarde. Een claim bij het Waarborgfonds kan alleen indien aan de hand van een politierapport kan worden aangetoond dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Als er niet aangetoond kan worden dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de kosten van de schade Werkwijze Bewoners kunnen storingen aan de openbare verlichting melden bij de gemeente. Deze storingen worden direct aan de aannemer gemeld. De aannemer rijdt haar storingsronde, waarbij alle defecte lichtpunten hersteld worden binnen de contractueel vastgelegde afhandeltermijnen. In de maanden waarin het langer licht is, is de afhandeltermijn voor normale storingen tien werkdagen. In de maanden met kortere dagen is de afhandeltermijn voor normale storingen vijf werkdagen. In situaties waarin de verkeersveiligheid of sociale veiligheid in het geding is, is de afhandeltermijn vijf werkdagen. Na reparatie worden de vervangingsdata van de componenten in het beheersysteem verwerkt. De kosten voor het oplossen van storingen zijn opgenomen in een vaste prijs per lichtpunt. Calamiteiten staan los van de storingen. Hiervoor moet de aannemer direct uitrijden. De procedure voor het veiligstellen van een lichtpunt is vastgelegd in het onderhoudsbestek. Het verhalen van de schade, ontstaan door aanrijdingen, worden door de gemeente zelf afgehandeld indien een dader bekend is. De aannemer vult het schadeformulier in en overhandigt dit samen met de gemaakte foto s aan de verantwoordelijke persoon bij de gemeente. Deze persoon regelt vervolgens de financiële afhandeling van de schade. Beheerplan Pagina 8 van 19

9 Indien de dader onbekend is, verzorgt de onderhoudsaannemer de claim bij het Waarborgfonds Motorvoertuigen en verrekent de opbrengsten met de gemeente. 3.4 Schouwen Schouwen is het controleren op het branden van de openbare verlichting. Deze controle is met name belangrijk voor doorgaande wegen omdat bewoners deze defecten vaak niet melden Werkwijze Vier keer per jaar wordt in de gehele gemeente de openbare verlichting geschouwd. Dit gebeurt in de herfst, de winter en het voorjaar, en voor de gebieden met extra aandacht voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid ook in de zomer. De schouw vindt plaats gedurende de donkere uren zodat de verlichting niet speciaal ingeschakeld hoeft te worden. Meldingen voortkomend uit de schouwronde worden in de eerst volgende storingsronde meegenomen en individueel afgerekend. Geconstateerde gebreken welke leiden tot vervanging van hoofdonderdelen worden, inclusief een advies voor herstel, met de beheerder van de gemeente besproken. Op termijn, als alle armaturen vervangen zijn door een LED-variant, kan de schouw grotendeels vervallen. Het uitval percentage van LED-armaturen is laag, waardoor het aantal schouwronden per jaar beperkt kan worden. 3.5 Schilderwerk Het schilderen van lichtmasten behoort tot het preventief onderhoud. Dit gebeurt uit esthetisch oogpunt en voor het behoud van de lichtmast. Schilderwerkzaamheden worden alleen uitgevoerd aan stalen lichtmasten Werkwijze In principe worden alleen stalen lichtmasten geschilderd, ongeveer stuks. Thermisch verzinkte lichtmasten worden niet geschilderd. Er is een beperkt aantal lichtmasten met poedercoating, deze worden geschilderd op het moment dat dat esthetisch gewenst is. Het is wenselijk om lichtmasten die voor schilderen in aanmerking komen één keer per acht jaar op te nemen in de schildersronde. Het schilderen is opgenomen in het onderhoudsbestek. Er zal op basis van het beschikbare budget een selectie gemaakt worden voor het schilderen van de masten. Hierbij zal rekening gehouden worden met de leeftijd van de mast en armatuur. De schilderdatum moet na voltooiing van de schilderwerkzaamheden in het beheersysteem geregistreerd worden zodat 8 jaar later deze masten opnieuw geselecteerd kunnen worden. Langzaam maar zeker gaat de schilderbehoefte afnemen omdat nieuw te plaatsen en vervangende lichtmasten thermisch verzinkt zijn. Beheerplan Pagina 9 van 19

10 4 Kostencalculatie voor het beheer 4.1 Huidige situatie Om ervoor te zorgen dat de OVL blijft branden moet regelmatig onderhoud worden uitgevoerd en moeten materialen worden vervangen. Jaarlijks wordt het budget gebruikt voor het verhelpen van storingen, schades en vandalisme, en voor gepland onderhoud zoals preventieve lampvervanging en schilderwerk. Ook wordt het budget gebruikt voor het vervangen van materiaal dat het einde van haar levensduur heeft bereikt. Voor lichtmasten is dat standaard na 40 jaar en voor armaturen is dat 20 jaar. De gemeente Oldebroek heeft gekozen voor het verlengen van de technische levensduur. Het huidige budget (bron: opgave gemeente Oldebroek) ziet er als volgt uit: Huidige budget Onderhoud, beheer en vervangingen Energieverbruik TOTAAL De gemiddelde basis begroting (bijlage 1) geeft aan dat er structureel te weinig budget beschikbaar is voor de instandhouding van de OVL, op basis van de standaard aanname 40/20 jaar. Gemiddeld Basis begroting Openbare Verlichting Onderhoud en beheer Vervangingsinvestering Energieverbruik TOTAAL Huidige budget Verschil met huidige budget De dagelijkse zaken worden als eerste uitgevoerd waardoor uiteindelijk te weinig overblijft voor het vervangen van het materiaal (lichtmast en verlichtingsarmaturen). De achterstand op het vervangen van materiaal is op dit moment De achterstand is het gevolg van beperkte budgetten waardoor vervangingen uitgesteld zijn en het feit dat er nog geen goedgekeurd beheerplan is. Als het huidige budget en werkwijze ongewijzigd blijven dan: - lopen de achterstanden steeds verder op; - zullen de klachten toenemen omdat het oude materiaal vaker defecten zal vertonen; - is er minder sociale veiligheid en verkeersveiligheid omdat de lichtkwaliteit van de oude materialen afneemt en de kans op afbreken en omvallen van lichtmasten toeneemt; - wordt er niet voldaan aan landelijke richtlijnen, wetgeving en regelgeving. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de installatie systematisch en naar behoren te worden onderhouden. Beheerplan Pagina 10 van 19

11 Het handhaven van de huidige situatie is om bovenstaande punten geen verstandige keuze en het leidt tot een negatieve spiraal van de onderhoudskosten. De achterstand loopt op waardoor in de nabije toekomst meer kosten gemaakt moeten worden om incidentele defecten op te lossen. Dit heeft weer tot gevolg dat er minder geld beschikbaar is voor vervangingen waardoor de achterstanden nog verder oplopen. Om inzicht te krijgen in het benodigde budget is een overzicht gemaakt van de jaarlijkse exploitatiekosten én vervangingsinvesteringen. 4.2 Maatregelen De volgende maatregelen zijn in het scenario Duurzaam Beheer verwerkt Achterstand wegwerken Er is een achterstand in het vervangen van lichtmasten en armaturen. Om alle negatieve gevolgen van de achterstand te beperken is het noodzakelijk om de achterstand weg te werken. Bij het uitwerken van het scenario wordt inzichtelijk gemaakt welk financieel effect het heeft als de achterstand binnen 5 jaar ( ) weg wordt gewerkt. De maatregel Wegwerken achterstand geeft invulling aan verantwoord beheer waarbij sprake is van verhoogde veiligheid en kostenneutraliteit Levensduurverlenging armaturen 23 jaar en masten 46 jaar De in Nederland standaard gehanteerde vervangingsgrondslagen van masten en armaturen zijn 40 resp. 20 jaar. De vervangingstermijn van masten kan op basis van metingen met 6 jaar verlengd worden en die van armaturen wordt hierop aangepast met een verlenging van 3 jaar. Bij het uitstellen van een vervanging bestaat het risico dat masten omvallen of armaturen afbreken. Het risico voor masten is echter klein doordat alle masten boven de 4,5m worden gemeten. Hierbij krijgen goedgekeurde masten de garantie om 6 jaar langer te blijven staan. Ook het risico voor armaturen is klein omdat bij periodieke vervanging van lampen, het armatuur wordt geïnspecteerd op afbreekrisico. De afname van lichttechnische kwaliteit als gevolg van de vervanging van armaturen na 23 jaar (i.p.v. 20 jaar) is te verwaarlozen. Met de maatregel Levensduurverlenging wordt invulling gegeven aan de ambitie duurzaamheid en kostenreductie. Door het verantwoord verlengen van de levensduur is er sprake van duurzaam materiaalgebruik en worden de gemiddelde jaarlijkse investeringskosten lager Dimmen Sinds 2011 biedt de richtlijn ROVL2011 de mogelijkheid om het lichtniveau aan te passen aan de afname van het verkeer. Daarvoor is het wel noodzakelijk om een extra investering te doen voor het toevoegen van een dimunit. Het is uit kostenoverweging (extra investering versus energiekostenbesparing) logisch om alleen lampen met een vermogen hoger dan 36W te dimmen. Voor de calculatie is gekozen voor een collectief dimregime dat tussen en 6.00 uur naar 50% licht dimt. Het ombouwen van een bestaand armatuur is niet rendabel. Bij een lamp van 100W en 150,- voor het ombouwen, is de terugverdientijd 25 jaar. Daarom worden de dimmers alleen toegepast bij het Beheerplan Pagina 11 van 19

12 vervangen van armaturen. Met deze maatregel is in 23 jaar (als alle armaturen zijn vervangen) een maximale energiebesparing van 22% gerealiseerd. De maatregel Dimmen geeft invulling aan de ambities duurzaamheid en kostenreductie. Door het dimmen wordt er energie bespaard. Doordat de reductie van de energiekosten groter is dan de investeringskosten van de dimunits, worden de gemiddelde exploitatiekosten lager LED De ontwikkeling van led-verlichting heeft een vlucht genomen waardoor men niet meer om led heen kan. Door led-verlichting toe te passen kan significant energie worden bespaard. De investeringskosten van een led-armatuur zijn nu gemiddeld nog 150 hoger dan een conventioneel armatuur. De verwachting is dat zowel de energiebesparing als het prijsverschil zich in de komende jaren positief zullen ontwikkelen. In de berekening is daarom rekening gehouden met een prijsverschil van 125. Om de maatregel door te voeren is nu een extra investering nodig die zich gemiddeld na ca. 12 jaar terugverdient. De initiële investering is hoger maar het product verdient zich op dit moment al in veel situaties terug. Over enkele jaren zal led de enige logische keuze zijn. De energiebesparing wordt direct genomen en derhalve draagt deze maatregelen in hoge mate bij aan het halen van de milieudoelstellingen van het energieakkoord. Met deze maatregel is in 23 jaar (als alle armaturen zijn vervangen) een maximale energiebesparing van 31% gerealiseerd. Deze maatregel Led geeft invulling aan de ambitie duurzaamheid en uiteindelijk kostenreductie. Door gebruik te maken van led wordt energie bespaard en dalen de onderhoudskosten. Noot: Vanwege de toenemende vraag naar LED-armaturen zal het verkoopvolume van conventionele armaturen afnemen, waardoor de prijs van conventionele armaturen op termijn zal stijgen. LEDarmaturen zullen naar verwachting goedkoper worden en conventionele armaturen zullen naar verwachting duurder worden, hetgeen het financiële effect van de maatregel vervangen door LED zal vergroten. 4.3 Gemiddeld budget In bijlage 2 is de opbouw van het gemiddelde budget te zien. In de tabel vindt u het gemiddeld benodigd budget voor 2015 en voor de eindsituatie. Hieruit is af te leiden dat er sprake is van een groeimodel. Door het verantwoord verlengen van de levensduur is ondanks de extra hogere kosten voor dimbare led armaturen, direct een daling van het vervangingsbudget zichtbaar. De kosten voor onderhoud en energie lopen terug omdat led verlichting minder onderhoud vraagt en minder energie verbruikt. Met het scenario Duurzaam Beheer is 46% te besparen op energieverbruik en 23% op de (totale) energiekosten. In onderstaande figuur is het verloop van de gemiddelde exploitatiekosten per jaar weergegeven. Beheerplan Pagina 12 van 19

13 Figuur 1: Overzicht gemiddeld budget 4.4 Werkelijk budget Het plaatsen van lichtobjecten is in het verleden niet gelijkmatig uitgevoerd maar logischerwijs op basis van noodzaak. Het gevolg daarvan is een jaarlijks wisselende financiële behoeft voor de vervanging van deze materialen. In bijlage 3 vindt u de investeringsbehoefte die hoort bij het Duurzaam Beheer. Hieruit kunt u de grilligheid aflezen. Het is wenselijk om een enigszins gelijkmatig budget te hebben. Daarom is ervoor gekozen om op basis van de werkelijke investeringsbehoefte, over een periode van 5 jaar én rekening houdend met het effect van de materiaalkeuzes, een begroting op te stellen. Beheerplan Pagina 13 van 19

14 Figuur 2: 5-jaarlijkse begroting op basis van het scenario Duurzaam Beheer Voor het uitvoeren van het scenario Duurzaam Beheer is de komende 5 jaar een budget nodig van In het scenario Duurzaam Beheer wordt de komende 5 jaar: - de achterstand weggewerkt; - de vervanging van masten en armaturen tijdig uitgevoerd; - een lamp boven 36W gedimd; - duurzaam omgegaan met materiaal (verantwoord uitstel van vervangingen, masten na 46 jaar en armaturen na 23 jaar); - bij vervanging led armaturen toegepast; - een kosten verhoging tov het huidige budget van 2% verwacht; - een energiebesparing gerealiseerd van 10% Benodigd budget voor de periode bij Duurzaam Beheer Bedrag Verschil tov huidige budget Onderhoud en beheer Vervangingsinvestering Energieverbruik TOTAAL Huidige budget Verschil % Beheerplan Pagina 14 van 19

15 4.5 Energiebesparing De doelstellingen uit het Energieakkoord worden niet gehaald, zie figuur 2. De beoogde besparing in 2020 (20%) wordt in 2026 gerealiseerd. De beoogde besparing in 2030 (50%) wordt, op basis van de huidige technische stand van zaken, niet gerealiseerd Echter, de LED-technologie ontwikkelt zich in dusdanig hoog tempo dat het aannemelijk is dat het energieverbruik bij toekomstige LED-modellen verder zal afnemen. Daardoor kunnen de doelstellingen weer in zicht komen. Figuur 2: Energiebesparing scenario Duurzaam Beheer Beheerplan Pagina 15 van 19

16 Bijlage 1 Bijlage 1 Gemiddeld Basisbudget Onderhoud en beheer (per jaar) Vaste kosten organisatie storingen ,72 Lamp Storingen 1.087,45 led storingen - Extra Storingen ,00 Groepsremplace ,66 Niet verhaalbare schades 5.079,19 Onderhoud (rechtzetters / verplaatsingen) ,00 Schilderwerk 6.127,83 Totaal regulier beheer ,85 Vervangingen (per jaar) Vervanging Masten ,24 Vervanging Armaturen ,93 Vervanging Lampen 1.858,03 Vervangingskosten (arbeid) ,58 Stabiliteitsmeting(>4,5m) - Totaalkosten vervanging ,79 Energie en Netwerkkosten (per jaar) Totaal Energiekosten (berekend) ,60 Totaal Energiebelasting (berekend) ,99 Totaal Netwerkkosten ,62 Totaalkosten Energie en Netwerkosten ,21 Totaalbudget per jaar excl E&N ,64 Totaalbudget per jaar incl E&N ,85 Eenmalige/Extra investeringskosten - Huidige Budget ,00 Verschil huidige budget ,85 Totaal Energieverbruik kwh (berekend) ,25 Beheerplan Pagina 16 van 19

17 Bijlage 2 Bijlage 2 Overzicht financiën Overzicht van de gemiddelde kosten bij Duurzaam Beheer. Het scenario is een groeimodel, daarom is inzicht gegeven in de kosten in 2015 en bij de eindsituatie (als alle armaturen vervangen zijn). Calculatiemodel Openbare Verlichting scenario Duurzaam Beheer Scenario's Dimmen, Levensduurverlenging en LED 2015 Dimmen, Levensduurverlenging en LED eindsituatie Onderhoud en beheer (per jaar) Vaste kosten organisatie storingen , ,72 Lamp Storingen 1.087,45 - led storingen ,33 Extra Storingen , ,00 Groepsremplace ,66 - * Niet verhaalbare schades 5.079, ,02 Onderhoud (rechtzetters / verplaatsingen) , ,00 Schilderwerk 6.127, ,83 Totaal regulier beheer , ,91 Vervangingen (per jaar) Vervanging Masten , ,48 Vervanging Armaturen , ,16 Vervanging Lampen 1.615,68 - Vervangingskosten (arbeid) , ,73 Stabiliteitsmeting(>4,5m) 3.514, ,85 Totaalkosten vervanging , ,22 Energie en Netwerkkosten (per jaar) Totaal Energiekosten (berekend) , ,96 Totaal Energiebelasting (berekend) , ,17 Totaal Netwerkkosten , ,62 Totaalkosten Energie en Netwerkosten , ,75 Totaalbudget per jaar excl E&N , ,13 Totaalbudget per jaar incl E&N , ,88 Eenmalige/Extra investeringskosten - - Huidige Budget , ,00 Verschil huidige budget , ,12 Totaal Energieverbruik kwh (berekend) , ,45 Besparing energieverbruik 46% Besparing energiekosten 23% *Groepsremplace: Bij LED verlichting is geen sprake meer van preventieve lampvervanging. Derhalve is dit bedrag in de eindsituatie 0,00. Beheerplan Pagina 17 van 19

18 Bijlage 3 Bijlage 3 Werkelijke vervangingsbehoefte Hieronder vindt u een overzicht van het werkelijk benodigde budget en de werkelijke vervangingsbehoefte bij scenario Duurzaam Beheer. Beheerplan Pagina 18 van 19

19 Bijlage 3 Beheerplan Pagina 19 van 19

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek Startnotitie beleidsplan en beheerplan 2015-2024 gemeente Goeree-Overflakkee Vught, Apeldoorn, Leek Lux-Groep T 073 6840445 F 073 6840446 Versie: V2_0 Status: definitief 7 december 2014 Postbus 2200 5260

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 12 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel Samenvatting Er

Nadere informatie

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede Bureau Openbare Verlichting Lek - Merwede Traject Beleidsplan 2017-2026 Beheerplan 2017-2026 Uitvoeringsplannen 15 juni 2017 presentatie Beleids- en Beheerplan 2 Doel beleidsplan Genereren kwaliteit Openbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Datum voorstel: 16 december 2015 Vergaderdatum: 26 januari 2016 Registratienr.: Opsteller: Jeroen van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: 10 Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 Datum voorstel: 14 januari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: Opsteller: J. van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Programma : Wonen Voorstelnummer : 17.04 Info bij

Nadere informatie

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting 2014-2024 Eric Vos, Infra-lux. Stand van zaken t.o.v. Beleidsplan 2004: 2 begrotingsposten: - Exploitatie(klein onderhoud): 160.000,- waarvan 60.000,- energiekosten

Nadere informatie

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers.

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers. Aan de Raad. No. : 9/1 Muntendam : 30 januari 2014 Onderwerp : Vaststellen Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente Schinnen. Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul

Gemeente Schinnen. Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul Gemeente Schinnen Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul 10 Mei 2016 Agenda 1. Huidige beheerder 2. Huidige werkzaamheden 3. Huidige beleids-uitgangspunten 4. Huidige situatie 5. Doelstellingen

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting 2014 2018 Dhr. Aan de Wiel (GL) Implementatie LED verlichting: Er is in een convenant afgesproken dat

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 10 december 2014 Deze bijlage behoort bij het Beleidsplan Openbare Verlichting Deurne. Colofon Beleidsplan

Nadere informatie

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9 Bijlage 2 Plan van Aanpak Duurzaamheid Gemeente Teylingen November 2011 Pagina 1 van 9 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Teylingen contactpersoon : Dhr. E. Schreve Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut

Nadere informatie

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting gemeente Bunnik 1 Notitie vervanging openbare verlichting In deze bijlage wordt meer en gedetailleerder informatie gegeven over de vervanging van een groot deel van de openbare verlichting in de gemeente

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Commissievergadering: 1-9-2015 Voorstel:. Agendapunt:. Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 19 augustus 2015

Nadere informatie

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug De Kruijter Openbare Verlichting oktober 2013 Colofon Project: Openbare Verlichting Led Pilot Kom Noord gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever:

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari 2016 Onderwerp: BW vaststelling beleidsplan openbare verlichting 2016-2023 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/00318/i Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/00318/i Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 september 2014 KDK/00318/i.00816 9.5 Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Beleid- en beheerplan openbare

Nadere informatie

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA Versie 2.1 Datum 25-02-2017 SAMENVATTING De gemeente Renkum heeft een oud areaal en wil dit moderniseren. De gemeente wil een opdrachtnemer voor

Nadere informatie

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Monitoring Energieakkoord Snel gids Invullen monitoringslijst Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Inleiding In het Energieakkoord dat in 2013 is ondertekend door ruim veertig

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 Reg.nummer: 2016/052071 1. Inleiding Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI-16-00176 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Agendapunt 18. Raadsvoorstel- 2016-49 nummer Voorstel: van +/- 416.000,- toe te

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 28 mei 2015 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2019 Registratienummer: 15int01566 Casenr: 15.00616 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 september 2013 Agendapuntnummer : XII, punt 5 Besluitnummer : 1049 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Beleidsplan

Nadere informatie

Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth (periode 2012 t/m 2014).

Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth (periode 2012 t/m 2014). Reg.nr. Z.11462 INT.12645 Pagina 1 van 12 Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth 2011-2020. (periode 2012 t/m 2014). Datum; 05 november 2015 Redactie; R.M.J. Jacobi, Afd. Ruimte &Samenleving,

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met

Nadere informatie

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat Fietspad/wandelpad Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties >> Als het gaat om energie en klimaat Kenmerken van de weg Het fietspad wordt gebruikt voor woon-, werken schoolverkeer. Het pad is 3

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Gedeputeerde Staten Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Van der Veer (Partij voor de Dieren) over energiezuinige

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal

OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal Drie vragen Waarom investeren in OVL? Wat kan een gemeente doen en wat kost dat? Hoe zorg je ervoor

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 gaat over de huidige beschikbare gelden voor de openbare verlichting.

Hoofdstuk 5 gaat over de huidige beschikbare gelden voor de openbare verlichting. Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Plangrens, samenwerking H2O en looptijd plan... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Functies van openbare verlichting... 4 2.1 Verkeersveiligheid... 4 2.2 Sociale

Nadere informatie

Rapportage openbare verlichting 2007-2022

Rapportage openbare verlichting 2007-2022 Rapportage openbare verlichting 2007-2022 Technische en financiële achtergronden bij raadsinformatiebrief OVL 2014 1 februari 2014 Colofon Deze rapportage is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

drs A.J. Ditewig 26 september 2013

drs A.J. Ditewig 26 september 2013 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 september 2013 Datum voorstel 06 augustus 2013 Agendapunt Onderwerp Beleid openbare verlichting De raad wordt voorgesteld te besluiten: in

Nadere informatie

!!!! " #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2!

!!!!  #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2! " #$%&'( ) * +$%&$, ) +# * $%&'( $%&$, - $%&'( *# $%&$, *.$%&'( # $%&$, * /$%&'( # - 00 )+- #* * ** # $%&'( #. % 1 2 1 ) #+2 2 . $%&$, # * 3 3 #* )$%&4& + - * #. 0* * 0)$%&$, +.* # 56 # * ) + # - ** #

Nadere informatie

Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 Pagina van 22

Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 Pagina van 22 Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 1 Pagina van 22 Documentnummer: 1 Documentversie: 1.0 Definitief Datum: 19 januari 2016 Pagina 2 van 22 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Laat uw lichtmasten promoveren

Laat uw lichtmasten promoveren Laat uw lichtmasten promoveren De besparing kan nu beginnen Adviesrapport verlichting sportvereniging Documentversie: 1.2 Datum: 22 maart 2016 Contactpersonen: Harold ter Avest, harold@ltg-europe.com 06-43999155

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas)

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas) Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel G14.1166 portefeuillehouder opgesteld door Reg i strat ien ummer G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees

Nadere informatie

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode Datum: 28-1-14 Onderwerp Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode 2014-2018 Status Besluitvormend Voorstel Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 vast te stellen als geactualiseerde

Nadere informatie

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Colofon Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Opdrachtgever bestuursdienst Ommen-Hardenberg Opdrachtnemer Infra-lux BV Opgesteld door A.R. Gijzel Intern

Nadere informatie

veilig en energiezuinig) 2. Concept raadsbesluit

veilig en energiezuinig) 2. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 30 Onderwerp : Beleidsplan openbare verlichting Bijlage(n) : 1. Beleidsplan openbare verlichting

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 17 juni 2015 Colofon Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Deurne Toine Schoester en Willem Beckers Eric Vos e.vos@infra-lux.eu

Nadere informatie

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Gemeente Hardenberg Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Document 228775 kenmerk: Hardenberg, 4 oktober 2011, Wat willen

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot Notitie Contactpersoon Jaap Oosterveen Datum 24 februari 2017 Kenmerk N001-1244553OOJ-pws-V01-NL 1 Inleiding Gemeente Leek is benaderd door wijkvereniging BRAVO. BRAVO behartigd de belangen voor de bewoners

Nadere informatie

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Beleid Openbare verlichting (OVL) 2008-2020 Gemeente Stadskanaal Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Ca 12.000 ha Ca 34.000 inwoners 6 dorpen SMOAMV Stadskanaal ca 20.000

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021

Gemeente Venlo. Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021 Gemeente Venlo Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021 Definitief 07112011 Documentnummer: ADV07112011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Huidig beleid & huidige situatie 8 1.1 Huidig Beleid

Nadere informatie

Marktconsultatie gemeente Utrechtse Heuvelrug

Marktconsultatie gemeente Utrechtse Heuvelrug Marktconsultatie gemeente Utrechtse Heuvelrug Regulier onderhoud en vernieuwing openbare verlichting Marktconsultatie document Inhoudsopgave: Aanleiding marktconsultatie Huidige situatie Nieuwe situatie

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 6 Beleidsplan openbare verlichting

Agendapunt Onderwerp 6 Beleidsplan openbare verlichting Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 21 september 2015 Leefomgeving/L. Kinds 0578 699 494 l.kinds@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 31 augustus 2015 Van Dijk Programma Beheerplan

Nadere informatie

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Opdrachtgever : Gemeente Geldermalsen Datum : 3 november 2009 Versie : definitief 2.0 Opgesteld door : CityTec B.V. INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 INVENTARISATIE...

Nadere informatie

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Inleiding De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op

Nadere informatie

Dag van de Openbare Ruimte 12 oktober LIMASS Ad van Ommeren Gemeente Dordrecht Johan Jonker

Dag van de Openbare Ruimte 12 oktober LIMASS Ad van Ommeren Gemeente Dordrecht Johan Jonker Dag van de Openbare Ruimte 12 oktober 2011 LIMASS Ad van Ommeren Gemeente Dordrecht Johan Jonker Benchmark Kengetallen Openbare verlichting 2010 - Gemeente Dordrecht - Gemeente Enschede Werkwijze Benchmark

Nadere informatie

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren Ontwikkelen Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Haren Programma 15/20 januari 2015: 19.30 uur: Welkomstwoord wethouder M. Sloot 19.35 uur: Presentatie Henk Ensing 20.05 uur: Pauze/invullen enquête

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

Beleids- en beheerplan Openbare verlichting

Beleids- en beheerplan Openbare verlichting Beleids- en beheerplan Openbare verlichting 2013-2022 13 augustus 2012 2 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting 2013-2022 gemeente Sluis Beleids- en beheerplan Openbare verlichting 2013-2022 13 augustus

Nadere informatie

Energie besparen met gedimde openbare verlichting. Feiten, veelgestelde vragen en aansprekende cases van gemeenten

Energie besparen met gedimde openbare verlichting. Feiten, veelgestelde vragen en aansprekende cases van gemeenten Energie besparen met gedimde openbare verlichting Feiten, veelgestelde vragen en aansprekende cases van gemeenten Openbare verlichting drukt zwaar op de gemeentelijke energienota. Maar gelukkig zijn er

Nadere informatie

Verantwoord Verlichten. Roger van Ratingen, Consultant Ziut

Verantwoord Verlichten. Roger van Ratingen, Consultant Ziut Verantwoord Verlichten Roger van Ratingen, Consultant Ziut Beleid: sociaal veilige openbare ruimte Uitvoering: Meer blauw op straat. Reflectie: Meer blauw op straat. Inhoud verbinden van beleid en uitvoering

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Heeze-Leende

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Heeze-Leende Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Gemeente Heeze-Leende Colofon Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Gemeente Heeze Leende Nobralux Edwin Boomsluiter Edwin.Boomsluiter@Nobralux.nl Projectnummer:

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

Themamiddag Duurzame Openbare Verlichting 27 augustus 2012

Themamiddag Duurzame Openbare Verlichting 27 augustus 2012 Themamiddag Duurzame Openbare Verlichting 27 augustus 2012 WELKOM in s-hertogenbosch Wethouder Ruud Schouten Piet van de Hoef, Hoofd afdeling Realisatie en Beheer Themamiddag Agentschap.nl: bestuurlijke

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij

Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij Openbare Verlichting Gemeente Aa en Hunze Periode 2011-2015 Bijlage 1 Mei 2016, Lieftink Advies INHOUDSOPGAVE Pagina 2 van 20 2 1. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Bestuurlijke Samenvatting. Beleidsplan Openbare Verlichting

Bestuurlijke Samenvatting. Beleidsplan Openbare Verlichting Bestuurlijke Samenvatting Beleidsplan Openbare Verlichting 2 Inleiding Openbare verlichting is belangrijk voor de leefbaarheid, de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. Een goede verlichting is

Nadere informatie

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Ter verduidelijking van het beleid is in dit stuk de openbare verlichting in één wijk geïnventariseerd op de in het beleid op genomen aspecten. Vooraf echter duidelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting 2016 tot 2026 Identificatie Poststuknummer: 16.000910 Datum: 01-03-2016 Opdrachtgever: Gemeente Reimerswaal Auteurs: Michel van Waes, Lennart de Visser Beleidsplan Openbare

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.1019 B.15.1019 Landgraaf, 7 september 2015 ONDERWERP: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m 2020 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting Hollands Kroon Duurzaam verlicht

Beleidsplan Openbare verlichting Hollands Kroon Duurzaam verlicht Beleidsplan Openbare verlichting 2016-2025 Hollands Kroon Duurzaam verlicht Richard Kuipers & Marjon Sueters december 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Wist u dat 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Waarom

Nadere informatie

Visie-document Verlichting van de openbare ruimte Aalten

Visie-document Verlichting van de openbare ruimte Aalten Visie-document Verlichting van de openbare ruimte Aalten Visie-document Verlichting openbare ruimte Gemeente Aalten uitgave oktober 2009 Inhoud Samenvatting... 3 Leeswijzer... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Afwegingskader

Nadere informatie

LED BE SMART. Slimme Fietspadverlichting

LED BE SMART. Slimme Fietspadverlichting LED BE SMART Slimme Fietspadverlichting Licht op maat is voor ons de belangrijkste functionaliteit. Door middel van de sensor wordt het licht te allen tijde gedimd, maar licht op wanneer er iemand langs

Nadere informatie

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Datum: 19 mei 2016 Status: definitief Samenvatting In deze rapportage worden

Nadere informatie

Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2018 Voorstel: 1. Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2018 vaststellen 2. Instemmen met financiering van het Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020 Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020 Gemeente Bloemendaal projectnr. 217643 26 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Bloemendaal Afdeling Gemeentewerken Team Civiele Techniek en Verkeer Postbus 201

Nadere informatie

Openbare Verlichting. Gemeente Boxtel. Visie en Beleid (actualisering)

Openbare Verlichting. Gemeente Boxtel. Visie en Beleid (actualisering) Openbare Verlichting Gemeente Boxtel Beleidsperiode 2014-2018 Visie en Beleid (actualisering) Opdrachtgever: Gemeente Boxtel Afdeling Openbare Ruimte Bunderstraat 22A 5481 KD Schijndel telefoon: 073-5479351

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 30 oktober 2014 Regnr.: 14int0399714int03926 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Status: Concept Mei 2008 Versie: 1.0. Beleidsplan Openbare Verlichting Periode: 2008-2012

Status: Concept Mei 2008 Versie: 1.0. Beleidsplan Openbare Verlichting Periode: 2008-2012 Status: Concept Mei 2008 Versie: 1.0 Beleidsplan Openbare Verlichting Periode: 2008-2012 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting... - 2-2. Inleiding... - 4-3. Landelijke visie openbare verlichting... - 5-3.1 Functies

Nadere informatie

Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas. Juni 2013. 1 Pagina van 23

Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas. Juni 2013. 1 Pagina van 23 Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst Gemeente Horst aan de Maas Juni 2013 1 Pagina van 23 Documentversie: 1.2 Definitief Datum: Juni 2013 Contactpersoon: Anique Wiegers, anique.wieggers@ziut.nl,

Nadere informatie

CityTec Ketenanalyse. Energiebesparing. Gebruik LED bij openbare verlichting

CityTec Ketenanalyse. Energiebesparing. Gebruik LED bij openbare verlichting CityTec Ketenanalyse Energiebesparing Gebruik LED bij openbare verlichting Status: Final Datum van uitgifte: 01-08-2015 Datum van ingang: 01-08-2015 Versienummer: 1.0 Copyright CityTec Voor nadere informatie:

Nadere informatie

Veilig, duurzaam en energiezuinig

Veilig, duurzaam en energiezuinig Openbare Verlichting in Tilburg Veilig, duurzaam en energiezuinig Gem. Tilburg, afd. Ruimtelijke uitvoering Jos van Groenewoud Inleiding Energiemanagement Wit Licht LED toepassingen Innovaties en duurzaamheid

Nadere informatie

Duurzame verlichting voor woningcorporaties

Duurzame verlichting voor woningcorporaties Duurzame verlichting voor woningcorporaties >> Als het gaat om energie en klimaat Bij de keuze van verlichting rondom woningen, in gemeenschappelijke ruimten en op paden en terreinen spelen veel factoren

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting

Beleidsplan openbare verlichting Beleidsplan openbare verlichting 2015-2018 Gemeente Montferland Datum: 06-09-2014 Versie: 3.2 Inhoudsopgave Leeswijzer... 4 Samenvatting... 5 1. Inleiding... 6 2 Algemeen: Het doel van verlichten... 7

Nadere informatie

Openbare Verlichting. MFA t Huis Vlierden

Openbare Verlichting. MFA t Huis Vlierden Openbare Verlichting MFA t Huis Vlierden 08-03-2017 Werkwijze Samen Vlierden STUURGROEP PROJECTGROEP OPENBARE VERLICHTING Gemeente Deurne heeft in het kader van Deurne KOEK aan Samen Vlierden gevraagd

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Beheer Openbare Verlichting Dongen - Loon op Zand

Dienstverleningsovereenkomst Beheer Openbare Verlichting Dongen - Loon op Zand Dienstverleningsovereenkomst Beheer Openbare Verlichting Dongen - Loon op Zand De ondergetekenden: Gemeente Loon op Zand, rechtsgeldig vertegenwoordigd door W.C. Luijendijk en Gemeente Dongen, rechtsgeldig

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

Themakatern duurzaamheid

Themakatern duurzaamheid ziekteverzuim cijfer totaal investering totaal energie totaal onderhoud ziekteverzuim docenten (klasse B1) (klasse B2) (klasse B2' ) vloerverwarming + 6% 5% 5% 5% 4% -- - +/- + ++ 6,5 8 Themakatern duurzaamheid

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00781 Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting

Beleidsplan openbare verlichting Beleidsplan openbare verlichting 2015-2020 Colofon Project Beleidsplan openbare verlichting 2015-2020 Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Opgesteld i.s.m. Ferry Schaafsma (projectleider), Ron Veerman,

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting peilpunten

Beleidsplan Openbare Verlichting peilpunten Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2019 peilpunten Inleiding Coalitieprogramma: het beheer van de openbare ruimte wordt in samenspraak met omwonenden gedaan Organisatie van wijk- of themaschouwen met

Nadere informatie

sßk Aan de raad van de gemeente Emmen emmen,nl Geachte leden van de raad,

sßk Aan de raad van de gemeente Emmen emmen,nl Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl sßk Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en Infrastructuur

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie