Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg"

Transcriptie

1 Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Inleiding Ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg zijn er spelregels nodig. Uitgangspunten zijn: - Iedere discipline/organisatie is gehouden aan: het beroepsgeheim het eigen privacyreglement eigen richtlijnen voor het omgaan met toestemming van de cliënt voor uitwisseling van gegevens met derden in normale situaties en bijzondere situaties - Het doel van het overleg is vastgesteld. - Relevante doelgerichte bespreking met vermelding van de naam van de cliënt is toegestaan als cliënt hiermee heeft ingestemd. In dit stuk worden de spelregels voor multidisciplinair casusoverleg beschreven. Vervolgens wordt er een onderscheid gemaakt tussen 1. bespreking in multidisciplinair casusoverleg in normale situaties 2. bespreking in multidisciplinair casusoverleg in bijzondere situaties', bij signalen van zorg. Dit document is vooral geschreven voor hulpverlenende organisaties. Ook andere organisaties kunnen hiervan gebruik maken (zoals het onderwijs en kinderopvang). U kunt dan in plaats van cliënt het kind en/of de ouders(s) lezen en in plaats van hulpverlener leerkracht of leidster kinderopvang. Spelregels voor Casusoverleg In dit stuk staan een aantal spelregels voor multidisciplinair casusoverleg, gebaseerd op de wettelijke regelingen. De hieronder gegeven spelregels gelden uitsluitend voor casusoverleg in het samenwerkingsverband, dus voor overleg waarbij cliëntgegevens worden uitgewisseld. Wanneer de deelnemers zich bij uitwisseling van cliëntgegevens houden aan onderstaande spelregels, dan is een zorgvuldige omgang met de privacy van de cliënt gegarandeerd. Bewaken spelregels - Indien er een coördinator voor het samenwerkingsverband is aangesteld dan is het de taak van de coördinator van het samenwerkingsverband om te bewaken dat de deelnemers zich aan de onderstaande spelregels voor het casusoverleg houden. - Wanneer er geen coördinator is, dan bewaken de deelnemers aan het casusoverleg deze spelregels zelf. Negen ( 9 ) spelregels 1. Voor consultatief overleg is de uitwisseling van persoonsgegevens niet nodig. In dat geval kun je een casus ook anoniem bespreken. Is het uitwisselen van cliëntgegevens noodzakelijk, dan nemen de deelnemers daarbij de overige 8 spelregels in acht. Kan het doel van de bespreking ook worden bereikt zonder dat de naam van de cliënt over tafel gaat, dan worden er geen cliëntgegevens uitgewisseld. Zo is anonieme 1

2 bespreking doorgaans voldoende als een beroepskracht een cliënt inbrengt alleen omdat hij geadviseerd wil worden door de andere deelnemers over de aanpak van de hulpverlening. Let wel: Het bespreken van een casus zonder het noemen van de naam terwijl voor iedereen bekend is om wie het gaat is níet anoniem en dus niet toegestaan. De eerste spelregel vraagt van de deelnemers om kritisch te bekijken bij welke casus het echt noodzakelijk is om cliëntgegevens uit te wisselen. 2. Tijdens het casusoverleg staan de belangen van de cliënt centraal. Cliëntgegevens worden in principe alleen uitgewisseld als de bespreking is gericht op de belangen van de cliënt of die van de kinderen van de cliënt. Op deze regel geldt één uitzondering: dreigt er concreet en ernstig gevaar voor een ander dan de cliënt (of de kinderen van de cliënt), en kan verstrekking van cliëntgegevens dit gevaar opheffen, dan is gegevensverstrekking in het belang van een ander dan de cliënt mogelijk (zie: Signalen van zorg en 3 mogelijke hulpverleningssituaties ; verderop in dit stuk). 3. Aan het casusoverleg nemen alleen die beroepskrachten deel die een directe behandelrelatie hebben met de cliënt dan wel uit hoofde van een specifieke taak of functie een vast teamlid zijn van het overleg. Deze derde regel moet er voor zorgen dat alleen die deelnemers cliëntgegevens ontvangen die rechtstreeks met de cliënt te maken hebben (of binnenkort zullen krijgen) dan wel, uit hoofde van een specifieke taak of functie, deel uitmaken van het teamoverleg. Het uitwisselen van cliëntgegevens vindt uitsluitend plaats tussen de direct betrokken beroepskrachten. Beroepskrachten die met een cliënt geen directe relatie hebben, dan wel geen specifieke taak of functie hebben in het overleg, trekken zich terug en de beroepskrachten die wel direct bij deze cliënt betrokken zijn, schuiven aan voor het overleg. 4. De deelnemers brengen een cliënt in als deze heeft ingestemd met de bespreking in het multidisciplinair overleg. In verband met het beroepsgeheim van alle deelnemers aan het samenwerkingsverband, geldt als uitgangspunt dat cliënten alleen besproken worden als zij daarmee hebben ingestemd. Binnen het samenwerkingsverband moeten afspraken worden gemaakt over het verkrijgen van instemming. In de meeste gevallen zal de beroepskracht die de cliënt wil inbrengen deze benaderen voor het verkrijgen Indien de cliënt niet instemt met deze bespreking of als de hulpverlener besluit om de cliënt op naam te bespreken zonder de instemming van de cliënt, kan de cliënt ook zonder zijn instemming worden ingebracht (zie: signalen van zorg' en 3 mogelijke hulpverleningssituaties'; verderop in dit stuk) NB 1: stemt de cliënt in met bespreking in het multidisciplinair overleg dan maakt de beroepskracht daarvan een aantekening in zijn cliëntdossier NB 2: in bepaalde situaties kan de hulpverlener het wenselijk vinden om aan de cliënt schriftelijk toestemming te vragen voor het uitwisselen van gegevens. Hiervoor kan er gebruik worden gemaakt van het toestemmingsformulier, dat in het schriftelijk dossier wordt opgeborgen. 5. De beroepskracht die een cliënt wil inbrengen, geeft eerst aan of de cliënt heeft ingestemd met de bespreking. Heeft de cliënt niet ingestemd met de bespreking dan legt hij aan de overige deelnemers uit waarom hij meent dat er sprake is van signalen van zorg en waarom de cliënt toch moet worden besproken (zie signalen van zorg en 3 mogelijke hulpverleningssituaties verderop in dit stuk). Deze vijfde spelregel geeft vorm aan spelregel vier. Iedere casusbespreking begint met: Ik breng cliënt X in en deze heeft ingestemd met deze bespreking, of: 'Cliënt X heeft niet ingestemd met deze bespreking maar ik breng hem hier toch in omdat... Als een cliëntbespreking op deze wijze wordt geopend, dwingt dit de beroepskracht om bij iedere cliënt een pas op de plaats te maken: is er instemming van de cliënt voor de bespreking en zo nee, waarom vind ik dat ik de cliënt toch in moet brengen? 6. De cliëntgegevens die worden verstrekt zijn noodzakelijk voor het dienen van het belang van de cliënt en worden alleen verstrekt aan die deelnemers van het overleg die deze gegevens nodig hebben voor hun taakuitoefening, 2

3 De zesde spelregel zorgt er voor dat een deelnemer niet zomaar alle informatie die hij heeft aan de anderen doorgeeft. Hij moet zijn informatie zeven. Want in de meeste gevallen is het niet noodzakelijk dat alle informatie die een beroepskracht heeft op tafel komt. En hebben lang niet alle deelnemer de informatie nodig. 7. De deelnemers sluiten iedere cliëntbespreking af met afspraken over acties of vervolgstappen die naar aanleiding van de bespreking zullen worden ondernomen door een of meer van de deelnemers. Afspraken over de wijze waarop de cliënt wordt geïnformeerd over de inhoud en de resultaten van het overleg. Om er voor te zorgen dat de cliëntbespreking ook tot handelen leidt, is het goed om iedere cliëntbespreking af te ronden met afspraken over acties en vervolgstappen. Overigens, ook al worden de afspraken over de vervolgstappen in het samenwerkingsverband gemaakt, iedere beroepskracht behoudt zijn eigen professionele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg of behandeling van de cliënt. 8. De deelnemers bespreken de cliëntgegevens, die in het samenwerkingsverband worden uitgewisseld, niet met anderen van buiten het samenwerkingsverband. Is het noodzakelijk om gegevens aan een beroepskracht van buiten het samenwerkingsverband te verstrekken, dan worden daarover duidelijke afspraken gemaakt en voor deze gegevensverstrekking wordt opnieuw de instemming gevraagd van de cliënt. De cliëntgegevens die binnen het samenwerkingsverband uitgewisseld worden, blijven in principe binnen de kring van de deelnemers. Tot deze kring van deelnemers van het samenwerkingsverband wordt ook gerekend de vervangers en directe collega s van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. 9. De deelnemers voegen het verslag van de casusbespreking in het samenwerkingsverband toe aan het cliëntdossier. Dit verslag bevat in principe alleen de afspraken die de deelnemers aan het samenwerkingsverband naar aanleiding van de casusbespreking met elkaar hebben gemaakt. Omdat in een samenwerkingsverband doorgaans ook voorlopige en persoonlijke indrukken over de cliënt worden uitgewisseld die zich niet zozeer lenen voor vastlegging in een dossier, verdient het de voorkeur om korte verslagen te maken met daarin alleen de gemaakte afspraken over acties en vervolgstappen. Een dergelijk verslag is ook een goede basis voor een volgende bespreking van de cliënt in het samenwerkingsverband. Dit verslag maakt onderdeel uit van het cliëntdossier. NB: Een cliënt heeft in beginsel recht op inzage in zijn dossier. Hij heeft dus ook inzage in het verslag van de samenwerkingsverbandbespreking, althans voor zover deze bespreking over hem gaat. Onderscheid in 1. bespreking in multidisciplinair casusoverleg in normale situaties 2. bespreking in multidisciplinair casusoverleg in bijzondere situaties', bij signalen van zorg. Ad 1 Bespreking in multidisciplinair casusoverleg in normale situaties Rechten cliënt/ kind/jongere bij bespreking in multidisciplinair overleg in normale situaties. Bespreking in multidisciplinair overleg kan plaatsvinden: voor kinderen beneden de 12; als ouder(s) met gezag hiermee instemt/instemmen. voor jongeren van 12 tot 16 jaar; als ouder(s) én jongere hiermee instemmen. voor jongeren vanaf 16 jaar; als de jongere hiermee instemt. NB: indien de ouders gescheiden zijn of in een conflict zijn met elkaar kan bespreking in het multidisciplinair overleg plaatsvinden als beide ouders instemmen. 3

4 Ad 2. Bespreking in multidisciplinair casusoverleg in bijzondere situaties, bij signalen van zorg Het begrip signalen van zorg (ook wel aangeduid als risicosignalen ) is breder dan signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het betreft alle signalen van zorg die nader onderzocht dienen te worden in het belang van de bescherming van de cliënt of van anderen (bijvoorbeeld de kinderen of de partner van de cliënt). Bij cliënten, waarbij er signalen van zorg zijn, is er een evident belang voor uitwisseling van gegevens. Juist bij signalen van zorg is er alle reden om met de cliënt in gesprek te gaan en hem/haar mee te nemen in de zorgen en in de aanpak daarvan. Alleen als toestemming wordt geweigerd of als deze in een uitzonderlijk geval niet kan worden gevraagd, volgt een nieuwe afweging of niet toch, ondanks het ontbreken van toestemming, overleg dient te worden gevoerd in verband met de ernst van de situatie en de noodzaak van overleg in verband hiermee. In de wet (1) worden bijzondere situaties genoemd waardoor het mogelijk is voor de hulpverlener: a. om na te laten toestemming te vragen aan de cliënt voor het uitwisselen van gegevens van de cliënt met derden b. als de veiligheid van de hulpverlener of van de cliënt (of van anderen; bijvoorbeeld diens kinderen) in het geding zijn, dan is het bovendien mogelijk om na te laten de cliënt te informeren over de uitwisseling van gegevens van de cliënt aan derden Onder Bijzondere situaties vallen o.m.: het belang van bescherming van betrokkenen en het belang van rechten en vrijheden van anderen. Drie mogelijke hulpverlener - cliënt situaties in bijzondere situaties, waarbij er sprake is van signalen van zorg (Zie ook: Toelichting verderop in dit stuk) 1. Met de cliënt is goed overleg mogelijk over de signalen van zorg. 2. De cliënt kan niet overtuigd worden van de wenselijkheid om gegevens uit te wisselen en de hulpverlener vindt dat dit tóch moet gebeuren 3. De hulpverlener vindt het niet gewenst om de cliënt te informeren over de uitwisseling van de gegevens van de cliënt met derden. Opm.: Uitgangspunt in situaties 1 en 2 is dat cliënt zoveel mogelijk geïnformeerd wordt. Conflict van plichten In bovengenoemde situaties 2 en 3 kan er sprake zijn van een conflict van plichten. Wanneer de hulpverlener overweegt het beroepsgeheim te doorbreken om gegevens van de cliënt met derden uit te wisselen, maakt hij/zij een afweging aan de hand van de onderstaande 5 vragen: 1. Kan ik door mijn beroepsgeheim te verbreken zwaarwegende belangen van mijn cliënt of van anderen (bijv. van de kinderen van de cliënt) behartigen? 2. Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn beroepsgeheim hoef te verbreken? 3. Waarom is het niet mogelijk om toestemming van mijn cliënt te vragen of te krijgen voor het bespreken van zijn/haar situatie met iemand die hem kan helpen? 4. Zijn de belangen van de cliënt die ik wil dienen met het verbreken van mijn beroepsgeheim zo zwaar dat deze naar mijn oordeel opwegen tegen de belangen, die de cliënt heeft bij mijn zwijgen? 5. Als ik besluit om te spreken, aan wie moet ik dan welke informatie verstrekken om het ernstig nadeel of gevaar voor de cliënt en/of zijn naasten af te wenden? Rechten kind/ jongere/ ouder/ cliënt in bijzondere situaties (uitzondering hierop, zie: Conflict van plichten ) Kind dient te worden geïnformeerd vanaf 12e levensjaar. Ouders dienen geïnformeerd te worden over wat er bij hun kind speelt minimaal tot en met het 16e levensjaar. Cliënt dient te worden geïnformeerd vanaf het 16 e levensjaar. NB: Het betreft een kind of jongere en de ouders zijn gescheiden of in conflict met elkaar dan dienen beide ouders geïnformeerd te worden over de uitwisseling van de persoonlijke gegevens met derden. 4

5 Verslaglegging Verslaglegging beperkt zich tot gemaakte afspraken. Deze verslagen maken deel uit van de dossiers die betrokken deelnemers van de cliënt hebben aangelegd Cliënteninformatie in folder en/of op website Indien cliënt hierom vraagt dient er een folder cliënteninformatie overhandigd te worden/ dan wel verwezen worden naar de website van de eigen organisatie waarin o.a. de werkwijze en handelwijze over de uitwisseling van persoonsgegevens in casusoverleg is toegelicht. Klachten Bij klachten m.b.t. de uitwisseling van persoonsgegevens in multidisciplinair casusoverleg, kan de cliënt terecht bij de instantie die het meest betrokken is bij de aard van de klacht. Het multidisciplinair overleg zelf behandelt geen klachten. Opmerkingen I.p.v. ouder kan ook wettelijk vertegenwoordiger gelezen worden (1)op basis van artikel 8 van het europees verdrag van de rechten van de mens (EVRM) en art. 10 van de grondwet. Dit stuk is gecheckt door mr. Lydia Janssen d.d Toelichting Signalen van zorg Drie mogelijke hulpverlener-cliënt situaties waarbij er sprake is van signalen van zorg Situatie 1: Met de cliënt is goed overleg mogelijk over de signalen van zorg: Is er sprake van signalen van zorg dan is het doorgaans gewenst om persoonlijke gegevens van de cliënt uit te wisselen met derden en zal de hulpverlener in gesprek gaan met de cliënt en deze informeren over het voornemen om informatie over de cliënt uit te wisselen met derden. Het verdient de voorkeur om gezamenlijk met de cliënt een hulpplan te maken en het uitwisselen van de persoonlijke gegevens van de cliënt aan derden kan onderdeel uitmaken van dit hulpplan. Omdat er sprake is van signalen van zorg zal, in het gesprek van de hulpverlener met de cliënt, het accent liggen op informeren en minder op instemming-, laat staan op toestemming-vragen (als je toestemming vraagt dien je een nee te kunnen accepteren ). Indien de hulpverlener de mening is toegedaan dat het noodzakelijk is om persoonlijke gegevens met derden uit te wisselen, dan is dit leidend. Informeer de cliënt zoveel als mogelijk over de te nemen acties en koppel het resultaat van het overleg weer terug naar de cliënt (zie ook: Rechten cliënt in bijzondere situaties). Situatie 2: De cliënt kan niet overtuigd worden van de wenselijkheid om gegevens uit te wisselen en de hulpverlener vindt dat dit tóch moet gebeuren. Uitwisseling van persoonlijke gegevens van de cliënt aan derden gebeurt zoveel mogelijk met instemming van de cliënt tenzij er sprake is van signalen van zorg en de cliënt is níet bereid om in te stemmen met uitwisseling van persoonsgegevens. In dit geval kan de hulpverlener ertoe besluiten om de persoonlijke informatie van de cliënt uit te wisselen zónder de instemming/toestemming van de cliënt. Het stellen van de 5 vragen (Zie: Conflict van plichten ) kan een hulpmiddel zijn om een goede afweging te maken bij het verbreken van het beroepsgeheim. Bovenstaande neemt niet weg dat het in deze situatie gewenst is om de cliënt, zoveel als mogelijk, te informeren over de uitwisseling van de persoonsgegevens en de genomen acties en koppel het resultaat van het overleg weer terug naar de cliënt (Zie: Rechten cliënt in bijzondere situaties). Situatie 3: De hulpverlener vindt het niet gewenst om de cliënt te informeren over de uitwisseling van de persoonlijke gegevens van de cliënt met derden. Het niet informeren van de cliënt kan achterwege blijven in 2 bijzondere situaties: a. de veiligheid van de cliënt, de hulpverlener en/of die van een ander in het geding is. 5

6 b. als de hulpverlener goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt door het informeren het contact zal verbreken. Bij ernstige situaties zoals genoemd in de punten a. en b. kan de hulpverlener een afweging maken aan de hand van de 5 vragen bij een conflict van plichten (zie hierboven) en te handelen op basis van deze afwegingen. In situatie 3 is het noodzakelijk om het Steunpunt Huiselijk Geweld, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of de politie in te schakelen. 6

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn.

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn. Doel Achtergrondinformatie over het beroepsgeheim, de meldcode en zwijgplicht behorende bij de documenten over kindermishandeling, huiselijk geweld en. Reikwijdte MGG Functionaris medisch specialist verpleegkundige

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1. Inleiding In dit document is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen. Sinds 1 juli 2013 zijn

Nadere informatie

Spelregels. voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld. Paul Baeten Lydia Janssen NIZW

Spelregels. voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld. Paul Baeten Lydia Janssen NIZW Spelregels voor samenwerkingsverbanden Paul Baeten Lydia Janssen NIZW 2003 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

14 Protocol meldcode kindermishandeling

14 Protocol meldcode kindermishandeling Veiligheidsprotocol SVO PL 14 Protocol meldcode kindermishandeling Fase 0 - Publicatie Definitief besluit CvB d.d. 30-6-2016 Behandeld door de GMR d.d. 27-6-2016 Behandeld door de Directieraad d.d. 16-6-2016

Nadere informatie

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE Inleiding In dit privacyreglement worden regels gegeven voor een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van SOVEE. In het reglement wordt geregeld:

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser

1. Inleiding. Waddinxveen, 13-05-2015. Roel van der Vet & Bob Visser PRIVACYPROTOCOL 1. Inleiding Het jongerenwerk beweegt en verandert. We zijn actief binnen het sociaal domein en werken met verschillende partijen samen. Onze samenwerkingspartners hebben verwachtingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Welzijn

Nadere informatie

Toelichting Privacyregeling Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen

Toelichting Privacyregeling Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen Toelichting Privacyregeling Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen Inleiding Deze toelichting op de privacyregeling van het Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen (JGT) beschrijft hoe de beroepskrachten van het JGT

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Toelichting Privacyreglement. Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn. Inleiding

Toelichting Privacyreglement. Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn. Inleiding Toelichting Privacyreglement Stichting Rzijn Inleiding Deze toelichting op het privacyreglement van Rzijn beschrijft hoe de beroepskrachten Van Stichting Rzijn om dienen te gaan met persoonsgegevens van

Nadere informatie

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Privacyreglement Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Versa

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en kindcheck

Meldcode kindermishandeling en kindcheck Meldcode kindermishandeling en kindcheck Dr. mr. Yvonne Drewes, arts M&G Bureau KNMG 6 november 2014 Drs. Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts AMK, BJzO Definitie kindermishandeling (WJZ) Elke vorm van voor

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Basisschool De Octopus Schoolpad 6-8 1111 CS Diemen Telefoon 020 6904133 www.obs-de-octopus.nl E-mail: info@obs-de-octopus.nl Inleiding: Kinderen en jongeren

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 Een betere balans tussen hulpverlening en papierwerk. Dat is wat professionals nodig hebben om kinderen, jongeren

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Veiligheid internet. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

Veiligheid internet. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Privacy en anonimiteit Deze website kun je anoniem raadplegen. Je vraag of probleem zal vertrouwelijk worden behandeld. Er worden,

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

Privacy en Klachten. Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk

Privacy en Klachten. Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk Privacy en Klachten Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk 1 2 U kunt rekenen op vertrouwelijke hulpverlening U heeft een eerste gesprek gehad met een maatschappelijk werker van onze instelling.

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB Uw zoon of dochter is aangemeld bij GGZ WNB, Zorgprogramma s Jeugd- en jongvolwassenpsychiatrie. In deze folder

Nadere informatie

Meldcode basisschool Achthoeven Schooljaar

Meldcode basisschool Achthoeven Schooljaar RK basisschool Achthoeven Perweide 5 5071 AC Udenhout Telefoon: 013-5112085 info@achthoeven.nl www.achthoeven.nl directeur René Los:rene.Los@tangent.nl MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

secundaire preventie kindermishandeling

secundaire preventie kindermishandeling Bijlage 2 Meldcodes van VWS/NIZW 1 en KNMG De samenvattingen van de meldcode kindermishandeling van VWS/NIZW en van de KNMG zijn beide in deze bijlage afgedrukt. In beide meldcodes worden de stappen van

Nadere informatie

Uw privacy bij de gemeente Woerden

Uw privacy bij de gemeente Woerden Uw privacy bij de gemeente Woerden Om onze taken als gemeente uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen bij de gemeente Woerden ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Het bevoegd gezag van De, overwegende dat verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van onderwijsdienstverlening aan zijn leerlingen en dat

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Gegevensverstrekking rond de zorg van minderjarigen

Gegevensverstrekking rond de zorg van minderjarigen Gegevensverstrekking rond de zorg van minderjarigen Dr. mr. Antina de Jong Adviseur gezondheidsrecht en ethiek KNMG Disclosure belangen Antina de Jong (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) en het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) Overwegende

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

GG&GD. Toelichting bij het Privacyreglement Passend Onderwijs. Inleiding

GG&GD. Toelichting bij het Privacyreglement Passend Onderwijs. Inleiding GG&GD Toelichting bij het Privacyreglement Passend Onderwijs Inleiding Het Privacyreglement Passend Onderwijs Utrecht geeft regels voor het vastleggen en uitwisselen van persoonsgegevens van leerlingen

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Overwegende dat: Coach-ing verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? 2. Waar is SISA voor bedoeld? 3. Wat is de meerwaarde van het werken met SISA?

Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? 2. Waar is SISA voor bedoeld? 3. Wat is de meerwaarde van het werken met SISA? Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? SISA is een computersysteem dat professionals die bij dezelfde jeugdige (0 tot 23 jaar) betrokken zijn bij elkaar brengt. Door het afgeven van een

Nadere informatie

Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd

Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd 1 Bijlage A bij dit protocol: - Praktijkvoorbeelden p. 12 2 Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, juni 2009 Vastgesteld 11-06-2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Cliëntgegevens en wettelijke regelingen 1 2 Zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg 2 3 Inzagerecht, recht

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld toestemmingsformulier

Voorbeeld toestemmingsformulier Bijlage III Voorbeeld toestemmingsformulier De Autoriteit persoonsgegevens heeft in dit rapport toegelicht dat toestemming doorgaans niet is vereist voor de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal

Nadere informatie

Meldcode Charlemagnecollege, locatie Eijkhhagen. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stap 1 In kaart brengen van signalen

Meldcode Charlemagnecollege, locatie Eijkhhagen. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stap 1 In kaart brengen van signalen Meldcode Charlemagnecollege, locatie Eijkhhagen Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen Observeer Onderzoek

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Achtergrond: Op grond van een nieuw artikel 3a WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) is ook de onderwijssector (naast gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Oog voor elkaar! Meldcode. Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Oog voor elkaar! Meldcode. Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling Oog voor elkaar! Meldcode Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling Mw. A. Janssen 2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aanleiding In het kader van kwaliteitszorg zijn wij verplicht

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD vastgesteld in vergadering CvB PCOU/Willibrord: 28-01-2013 In het najaar van 2008 kondigden de toenmalige staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en Jeugd en Gezin een wetsvoorstel aan dat

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting Het Assink Lyceum, Overwegende -verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Richtlijn vermoedens huiselijk geweld of kindermishandeling. Versie 1 September Datum : 5 september 2013 Versie : 1 Auteur : Karin De Kremer

Richtlijn vermoedens huiselijk geweld of kindermishandeling. Versie 1 September Datum : 5 september 2013 Versie : 1 Auteur : Karin De Kremer Richtlijn vermoedens huiselijk geweld of kindermishandeling Versie 1 September 2013 Datum : 5 september 2013 Versie : 1 Auteur : Karin De Kremer Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.2. Richtlijn vermoedens van

Nadere informatie

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting sociale teams Borger-Odoorn Overwegende dat Stichting sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk is

Nadere informatie

Mag een klassenfoto op de website van de school worden geplaatst?

Mag een klassenfoto op de website van de school worden geplaatst? Mag een klassenfoto op de website van de school worden geplaatst? Deze en vele vergelijkbare vragen worden door scholen regelmatig aan onze juridische helpdesk gesteld. Mede door de opkomst en de toename

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV Het bevoegd gezag van Zorgt in Zorg B.V. legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling:

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling Het bevoegd gezag van TZM legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling: Overwegende - Dat TZM verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling DCT

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling DCT Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling DCT 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Meldcode 5 1.1.Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 5 1.2.Toepassing meldcode binnen DCT

Nadere informatie

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol Privacy protocol behorende bij nader in te vullen (bijvoorbeeld: de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wmo) De ondergetekenden van de basisovereenkomst,

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers (Peelregio)

Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode medewerkers (Peelregio) Gedragscode privacy medewerkers sociaal domein Inleiding Peel 6.1. wil integrale en effectieve ondersteuning bieden aan de inwoners van de zes Peelgemeenten bij vragen

Nadere informatie

Consult bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling Informatiefolder voor ouders

Consult bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling Informatiefolder voor ouders Consult bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling Informatiefolder voor ouders Geachte ouder(s), U ontvangt deze brochure omdat u binnenkort een afspraak heeft op één van de Poliklinieken

Nadere informatie

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 Privacyreglement Peuterspeelzaal Lotje vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 1. Inleiding Peuterspeelzaal Lotje gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en peuterspeelzaalleidsters(beroepskrachten

Nadere informatie

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling BASISMODELMELDCODE huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geactualiseerde versie 2013 Inleiding Dit basismodel is geschreven

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Overleg met BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Meldcode bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling Verzorgenden en huishoudelijke hulpen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht

Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht De bestuurder van Stichting Spelenderwijs Utrecht Waarom dit reglement noodzakelijk is Het doel van Spelenderwijs Utrecht is, blijkens zijn statuten,

Nadere informatie

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 132680 28 september 2016 Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit Het college van burgemeester

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling?

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling? Digitaal stroomdiagram op basis van de Meldcode (Eerst komen alleen de 5 stappen in beeld, als je op de stap klikt, wordt de tekst onder elke stap zichtbaar) De stappen 1 t/m 4 kunnen door elkaar heen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling CSG Het Streek Vastgesteld op 30 oktober 2013 1 Het bevoegd gezag van CSG Het Streek te Ede, overwegende dat CSG Het Streek verantwoordelijk

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie