Onderzoek Houten Hondenbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Houten Hondenbeleid"

Transcriptie

1 Onderzoek Houten Hondenbeleid September Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Dit onderzoek gaat in op het nieuwe hondenbeleid en de effecten hiervan in de gemeente Houten Onderwerpen Effect hondenbeleid Opruimplicht Aanlijnplicht Losloopgebieden Hondenwachter Communicatie 2 1

2 Management Samenvatting De volgende onderzoeksvragen zijn beantwoord: 1. In hoeverre is er nu nog sprake van overlast van hondenuitwerpselen en loslopende honden en in hoeverre is deze verminderd ten opzichte van vorig jaar? Er is nog steeds sprake van overlast van honden. Een groot deel van de inwoners vindt dat hondenpoep in groenzones én loslopende honden nog vaak voorkomen in Houten, resp. 50% en 36%. Van deze groep heeft ± 1/3 hier veel last van. Ondanks het hondenverbod op, vindt nog ruim 10% dat honden en hondenpoep hier vaak voorkomt. Positief is dat het gemeentelijke beleid effect lijkt te hebben: 20 tot van de inwoners vindt dat het aantal loslopende honden en de hoeveelheid hondenpoep het afgelopen jaar verminderd is. De grootste groep vindt dat dit ongeveer gelijk is gebleven, of heeft geen mening (± 70%) terwijl maar 7 tot 10% vindt dat dit juist is toegenomen. 3 Management Samenvatting 2. Wat vinden Houtenaren (hondenbezitters en niet-hondenbezitters) van het huidige hondenbeleid (opruimplicht, aanlijnplicht, losloopgebieden, hondenwachter)? Bijna alle inwoners hebben er begrip voor dat de gemeente overlast van honden wil tegengaan. De hondenbezitters hebben hier minder begrip voor (85%) dan de niet-hondenbezitters (96%). Een ruime meerderheid van de inwoners (84%) is het eens met de opruimplicht die de gemeente heeft ingesteld. Er is wel een verschil tussen mensen met en zonder hond: van de niet-hondenbezitters is 93% het eens met de regel, en van de hondenbezitters is slechts 3 het hiermee eens. Van de inwoners met hond vindt 62% het aantal afvalbakken in de buitenruimte slecht. Bij de niethondenbezitters is dit percentage 18%. In de enquête is niet expliciet gevraagd wat men van de aanlijnplicht vindt (in een eerdere enquête begin 2005 wel). We kunnen nu wel constateren dat een aanzienlijke groep inwoners last heeft van loslopende honden en dat sowieso een kwart van de hondenbezitters aangeeft zich niet aan de aanlijnplicht te houden (zie ook hieronder). De helft van de hondenbezitters maakt wel eens gebruik van de losloopgebieden. Men is vooral te spreken over de hoeveelheid gras en de afstand tot de woning (73% vindt dit voldoende / goed). Minder positief is men over de omvang, de verlichting en het aantal losloopgebieden (2/3 vindt dit slecht). Ruim ¾ van de inwoners is positief over het feit dat de gemeente een hondenwachter heeft. Dit geldt echter niet voor de hondenbezitters (slechts 28% is positief). Van de niet-hondenbezitters is 85% positief. 4 2

3 Management Samenvatting 3. Houden hondenbezitters zich aan de regels (aanlijn- en opruimplicht), en zo nee, waarom niet? Kennelijk houdt een belangrijk deel van de hondenbezitters zich niet aan de regels, immers: bijna 90% van de inwoners vindt dat hondenpoep is groenzones vaak/soms voorkomt (terwijl er een opruimplicht is). Ook zijn er kennelijk nog honden op (12 % vindt dat dit vaak voorkomt en 2 soms). Hondenbezitters is gevraagd in hoeverre ze zich aan de regels houden. De uitkomst: een groot deel van de hondenbezitters houdt zich niet aan de opruimplicht en aanlijnplicht. De opruimplicht: 5 ruimt de poep niet of alleen soms op. De belangrijkste reden om dit niet te doen is dat de hond poept op plaatsen waar niemand er last van heeft. Ook het tekort aan afvalbakken en het feit dat men als hondenbelasting betaalt, is vaak als argument genoemd. De aanlijnplicht: 72% houdt zich altijd / vaak aan de aanlijnplicht. Een kwart houdt zich hier niet aan en geeft als reden dat de hond goed luistert of deze zich vrij moet kunnen bewegen. 5 Management Samenvatting 4. Vinden Houtenaren (hondenbezitters en niet-hondenbezitters) dat (andere) hondenbezitters zich aan de regels houden? De helft van de inwoners vindt dat (andere) hondenbezitters zich slecht houden aan de opruimplicht. Hondenbezitters denken hier niet veel anders over dan niet-hondenbezitters. Ook een groot deel van de inwoners (40%) vindt dat de aanlijnplicht slecht nageleefd wordt. Het verschil tussen beide groepen is hier wat groter: slechts van de hondenbezitters vindt dat men zich slecht houdt aan de aanlijnplicht, vs. 42% van de niet-hondenbezitters. 5. Vinden Houtenaren dat de gemeente voldoende gecommuniceerd heeft over de regels? De meeste inwoners (58%) vinden dat de gemeente goed heeft gecommuniceerd over de nieuwe regels, 23% heeft geen mening. Hondenbezitters zijn negatiever (1 vindt de communicatie slecht) dan niet-hondenbezitters (5%: slecht). 6 3

4 Management Samenvatting 6. Wat vinden Houtenaren van eventuele veranderingen in het beleid? Onderzocht is wat men vindt van uitbreiding van losloopgebieden, aanleg van nieuwe losloopgebieden, aanleg van speeltoestellen in losloopgebieden en verstrekking van gratis poepzakjes. Voor het uitbreiden van het aantal losloopgebieden in groenzones hebben de inwoners geen uitgesproken voor- of afkeur. Het percentage inwoners van de betreffende wijken dat positief is over uitbreiding, ligt 5-10% hoger dan het % inwoners dat negatief is. Zo vindt 27-39% van de inwoners van Houten-Zuid uitbreiding bij de Vijfwal een slecht idee, en 35-38% vindt dit een goed plan. In de wijk Noordwest is 28% negatief over uitbreiding in het Imkerspark en 3 positief. In de wijk Noordoost is 33% negatief over uitbreiding in het Kooikerspark en 38% positief. Ook over de meer concrete aanleg van twee eventuele nieuwe losloopgebieden in de groenzone bij de Troubadoursborch en bij de boomgaard bij de Goudsmedengilde komt geen uitgesproken beeld naar voren. Zo is in Noordwest is negatief over een losloopgebied in de groenzone Troubadoursborch en 3 positief. Van de wijk Noordoost is ongeveer hetzelfde % positief (32%) als negatief (30%) over een losloopgebied in de boomgaard bij de Goudsmedegilde. Veel hondenbezitters vinden het een goed idee van de gemeente om eventueel speeltoestellen voor honden in losloopgebieden te plaatsen (50%). Een minderheid () vindt dit een slecht idee, of vindt het niet goed / niet slecht (21%). Wanneer de gemeente op verschillende plekken (via automaten) gratis hondenpoepzakjes zou gaan verstrekken dan zou iets minder dan de helft van de hondenbezitters hier altijd / vaak gebruik van maken, maar de helft van de hondenbezitters zal dit niet / alleen soms doen. 7 Management Samenvatting 7. Heeft men nog suggesties voor nieuw beleid? Het hondenbeleid leeft onder de inwoners van Houten. Dit blijkt onder andere uit het groot aantal opmerkingen dat gemaakt is bij de open vraag of men nog suggesties voor de gemeente heeft. De meest genoemde suggesties zijn: - strengere controle op naleving van de regels van het hondenbeleid (met name door niethondenbezitters); - afschaffen van de hondenbelasting (met name door hondenbezitters). Een veel gemaakte opmerking is: waarom een opruimplicht als je al hondenbelasting betaalt? - meer afvalbakken. 8 4

5 Processtatistieken Dit online onderzoek had een respons van 52% Er is een aparte analyse gedaan voor de jeugd (onder 18 jaar) en de overige Houtenaren. De beknopte resultaten hiervan staan in de bijlage. 794 respondenten hebben de enquête compleet ingevuld (waarvan 47 jongeren onder de 18 jaar) Deze groep is groot genoeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over inwoners vanaf 18 jaar in Houten Slechts 1% is tijdens het invullen afgehaakt De gemiddelde invultijd is ongeveer 10 minuten Het onderzoek is 3 weken online geweest (na 1 week is een reminder verstuurd). Dit is iets langer dan de gebruikelijke periode voor online onderzoek De respondenten van wie een deel van de gegevens onbekend was, zijn uit de analyse verwijderd (dit waren 5 deelnemers). Het netto aantal deelnemers is daarmee 741. Dit is inclusief 6 ouderen die de enquête schriftelijk hebben ingevuld. Aantal % Respondenten uitgenodigd Respondenten gestart Respondenten enquête afgerond Enquête afgebroken % 53% 52% 1% Start veldwerk 5 juli 2007 Einde veldwerk Gemiddelde invultijd 30 juli min. 5 sec. 9 Verdeling respondenten en weging Het is niet alleen van belang hoe vaak een bepaald antwoord wordt gegeven, maar ook door wie dat antwoord wordt gegeven. Voor deze rapportage zijn daarom analyses uitgevoerd om verschillen in kaart te brengen tussen de respondenten op basis van geslacht, leeftijd, wijk en hondenbezit. Weging De verhoudingen hieronder zijn zowel ongewogen (zoals de verhouding was in de respons, %ow) als gewogen weergegeven. ADV heeft de resultaten met weegfactoren gecorrigeerd, zodat de respons representatief was voor alle inwoners voor geslacht, leeftijd en wijk. De gewogen verhouding (%gew) komt overeen met die van de inwoners van Houten. Geslacht % ow % gew Leeftijdsverdeling %ow %gew wijk %ow gew% Man 48% 49% 18 t/m 34 jaar 1 Buitengebied en kk 9% Vrouw 52% 51% 35 t/m 44 jaar Noordoost Totaal 100% 100% 45 t/m 54 jaar 34% Noordwest 36% 34% n= jaar en ouder Zuidoost 19% Totaal 100% 100% Zuidwest 13% 12% n= Totaal 100% 100% n=

6 Verdeling respondenten en weging (2) Hondenbezit Bij de weging is ook rekening gehouden met het percentage hondenbezitters van de huishoudens in Houten hebben een hond (15,). Omdat een extra groep hondenbezitters schriftelijk is aangeschreven om aan het onderzoek mee te doen, was er bij de respons een oververtegenwoordiging bij het percentage hondenbezitters (34%). Hier is voor gecorrigeerd. Panelleden en niet-panelleden 81% van de respondenten is panellid. De overige 19% (allen hondenbezitters) hadden naar aanleiding van een uitnodiging per brief de online enquête ingevuld. 500 verstuurde brieven leidden tot 142 ingevulde enquêtes (respons van 28%). Hieronder is de verdeling te zien van zowel de panelleden als alle respondenten tussen de hondenbezitters en niet-hondenbezitters: Hondenbezitter % ow (iedereen) %ow (alleen panelleden) % gew Ja 34% 18% 16% Nee 66% 82% 84% Totaal 100% 100% 100% n= Het Houtens burgerpanel blijkt (ook zonder weging) representatief te zijn op hondenbezit. 11 Representativiteit en Nauwkeurigheid Representativiteit Door de weging zijn de resultaten representatief voor alle inwoners van Houten van 18 jaar en ouder, zowel voor de hondenbezitter (n=116) als de niet-hondenbezitter (n=625). Beide groepen zijn ook groot genoeg voor het doen van representatieve uitspraken. Er kan dus gezegd worden: De Houtenaren vinden het volgende over het hondenbeleid. als de betreffende vraag aan iedere respondent gesteld is of Hondeneigenaren hebben behoefte aan.. als de vraag alleen aan de hondenbezitter is gesteld. Nauwkeurigheid De marge van de resultaten is bij dit onderzoek niet meer dan 4%. Als bijvoorbeeld 50% van de inwoners meer losloopgebieden wil, moet dit geïnterpreteerd worden als 50% ± 4% (tussen de 46% en 54%). 12 6

7 Resultaten Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Hondenbezit. De meeste Houtenaren hebben geen hond (84%). 16% heeft wel een hond of meerdere honden. 84% 1% n=741 (iedereen) nee ja, 1 hond ja, 2 of meer 1) Heeft u, of iemand in uw huishouden, een hond? 14 7

8 Begrip voor tegengaan hondenoverlast Bijna iedereen heeft er begrip voor dat de gemeente overlast van honden wil tegengaan. Dit geldt voor alle wijken in Houten. De hondenbezitters hebben hier minder vaak begrip voor (85%) dan de niet-hondenbezitters (95%). gemeente Houten (n=741) 95% 3% 2% hondenbezitters (n=116) 85% niet-hondenbezitters (n=625) 96% 1% 3% 60% 80% 100% ja nee weet niet / geen mening 2) De gemeente wil overlast van honden (hondenpoep en loslopende honden) tegengaan. Heeft u hier begrip voor? 15 De effecten van het nieuwe beleid Hondenpoep in groenzones (8) en loslopende honden (73%) komen volgens de Houtenaren het meest voor. Vooral Houtenaren die hondenpoep op stoep/straat en op tegenkomen, hebben hier last van (respectievelijk 85% en 7). Hondenpoep in groenzones 49% 38% 6% 6% Hondenpoep in groenzones (n=652) 38% 33% Loslopende honden (buiten losloopgebieden) 36% 3 20% 6% Loslopende honden (buiten losloopgebieden) (n=547) 34% 3 stoep / straat 11% 43% 45% 1% stoep / straat (n=402) 39% 46% Honden op 12% 2 33% Honden op (n=290) 3% 2 45% 13% 30% 32% n=740 (iedereen) Komt vaak voor Komt (bijna) nooit voor Komt soms voor Weet niet / geen mening (n=286) 18% 6% 49% 2 Weinig last Veel last Weet niet / geen mening Niet weinig / niet veel last 3) Komen de volgende zaken naar uw mening momenteel voor in uw buurt? 4) In welke mate heeft u hier last van? 16 8

9 De effecten van het nieuwe beleid (hondenbezitters) Ook de hondenbezitters in Houten noemen hondenpoep in groenzones (89%) en loslopende honden (7) het meest. Opvallend is dat hondeneigenaren weinig last zeggen te hebben van hondenpoep in groenzones (73%) en loslopende honden (68%). Zij hebben wel last van hondenpoep op stoep/straat (70%). Hondenpoep in groenzones 38% 51% 9%3% Hondenpoep in groenzones (n=103) 73% 8% 19% Loslopende honden (buiten losloopgebieden) 21% 56% 21% 2% Loslopende honden (buiten losloopgebieden) (n=89) 68% 12% 21% stoep / straat 5% 34% 60% 1% stoep / straat (n=45) 30% 44% Honden op 3% 16% 66% Honden op (n=22) 36% 9% 2 2% 13% n=116 (hondenbezitters) 70% 16% Komt vaak voor Komt (bijna) nooit voor Komt soms voor Weet niet / geen mening (n=17) 31% 10% 39% 21% Weinig last Veel last Weet niet / geen mening Niet weinig / niet veel last 3) Komen de volgende zaken naar uw mening momenteel voor in uw buurt? 4) In welke mate heeft u hier last van? 17 De effecten van het nieuwe beleid (niet-hondenbezitters) De mening van niet-hondenbezitters komt grotendeels overeen met de burgers van de gemeente Houten in het algemeen. Hondenpoep in groenzones 52% 36% 6% 6% Hondenpoep in groenzones (n=548) 21% 43% 36% Loslopende honden (buiten losloopgebieden) 39% 34% 20% Loslopende honden (buiten losloopgebieden) (n=458) 28% 33% 40% stoep / straat 13% 44% 43% 1% stoep / straat (n=357) 13% 40% 4 Honden op 14% 31% Honden op (n=269) 3% 2 46% n=625 (niethondenbezitters) 2 23% 35% Komt vaak voor Komt (bijna) nooit voor Komt soms voor Weet niet / geen mening (n=270) 1 6% 49% 28% Weinig last Veel last Weet niet / geen mening Niet weinig / niet veel last 3) Komen de volgende zaken naar uw mening momenteel voor in uw buurt? 4) In welke mate heeft u hier last van? 18 9

10 De effecten Vermindering van hondenpoep en loslopende honden Weinig mensen vinden dat de hoeveelheid hondenpoep of het aantal loslopende honden het afgelopen jaar is toegenomen (respectievelijk en 10%). Een flink deel denkt dat de hoeveelheid hondenpoep en het aantal loslopende honden ongeveer gelijk zijn gebleven, terwijl aangeeft dat er een vermindering is opgetreden van de hondenpoep en 20% denkt dat dit geldt voor de loslopende honden. hoeveelheid hondenpoep 44% aantal loslopende honden 10% 53% 20% 18% n=741 (iedereen) nee, juist toegenomen nee, ongeveer gelijk gebleven ja, verminderd weet niet / geen mening 5) Vindt u dat de hoeveelheid hondenpoep in uw buurt het afgelopen jaar verminderd is? 6) Vindt u dat het aantal loslopende honden in uw buurt het afgelopen jaar verminderd is? 19 Opruimplicht verplicht opruimen hondenpoep 84% van de Houtenaren is het eens met de opruimplicht die de gemeente heeft ingesteld. Het gaat hier overwegend om inwoners zonder hond (93%); slechts 3 van de hondenbezitters is het eens met deze maatregel. gemeente Houten (n=741) 84% 13% 3% hondenbezitters (n=116) 3 61% 2% niet-hondenbezitters (n=625) 93% 4% 3% ja nee weet niet / geen mening Sinds september 2006 zijn hondenbezitters verplicht de poep van hun hond(en) zelf op te ruimen, ook in de losloopgebieden. Dit hoeft niet buiten de rondweg / buiten de bebouwde kom. 7) Bent u het eens met deze maatregel (opruimplicht)? 20 10

11 Opruimplicht Wel en niet opruimen De hondenbezitters zijn erg verdeeld als het gaat om wel of niet opruimen van hondenpoep. 43% zegt vaak of altijd de hondenpoep op te ruimen, terwijl 5 dit soms of niet doet. De redenen die men hiervoor geeft, zijn zeer divers; niemand heeft er last van wordt het meest genoemd (58%). niemand heeft er last van* 58% 21% er zijn te weinig afvalbakken 41% ik laat mijn hond uit buiten de bebouwde kom / buiten de rondweg 34% 28% ik heb hier geen zin in (vies, teveel werk) anderen doen het ook niet 10% 20% n=116 (hondenbezitters) ja, altijd ja, vaak ja, soms nee ik betaal al hondenbelasting Overig 9% *: spontaan benoemd 0% 20% 40% 60% 80% n=66 (hondenbezitters die niet of soms poep opruimen) 9) Ruimt u de poep van uw hond(en) op? 10) Waarom ruimt u de poep van uw hond(en) niet /alleen soms op? 21 Opruimplicht naleving 48% van de Houtenaren vindt dat (andere) hondenbezitters zich slecht houden aan de opruimplicht. De hondenbezitters denken hier niet heel anders over (42%) dan de niethondenbezitters (49%). Wel vinden de hondeneigenaren vaker dan de Houtenaren zonder hond dat men zich voldoende houdt aan de opruimplicht (respectievelijk 33% en 23%). gemeente Houten (n=741) 48% 3% hondenbezitters (n=116) 42% 33% 4% 21% niet-hondenbezitters (n=625) 49% 23% 3% Slecht Voldoende Goed Weet niet / geen mening 11) Hoe vindt u dat (andere) hondenbezitters zich momenteel houden aan de opruimplicht? 22 11

12 Opruimplicht Taak van de gemeente? De meerderheid van de Houtenaren (54%) ziet de opruimplicht als een taak van de hondenbezitters. Er is echter een opvallend verschil tussen de hondenbezitters en de niet-hondenbezitters. Van de hondenbezitters ziet 14% dit als haar taak en 68% als een gezamenlijke taak, terwijl bij de niet-hondenbezitters dit respectievelijk 62% en 36% is. gemeente Houten (n=741) 54% 41% 4% hondenbezitters (n=116) 14% 68% 1 niet-hondenbezitters (n=625) 62% 36% 2% nee, hondenbezitters verantwoordelijk ja, hondenbezitters en gemeente samen verantwoordelijk ja, de gemeente verantwoordelijk weet niet / geen mening Hondenbezitters moeten nu zelf de hondenpoep opruimen. 12) Vindt u dat dit een taak van de gemeente is? 23 Opruimplicht De hoeveelheid afvalbakken (naar wijk) 34% van de Houtenaren vindt de hoeveelheid afvalbakken voldoende of goed. Volgens van de inwoners is dit slecht. Opvallend is dat de inwoners van Zuidwest Houten zowel het meest tevreden (41%) als ontevreden (33%) zijn over het aantal afvalbakken. In de kleine kernen en het buitengebied heeft men de minst uitgesproken mening hierover (55% heeft geen mening). Houten 2 Zuidwest 33% 34% Zuidoost 21% 30% Noordwest 2 9% Noordoost Kleine Kernen 1% -35% - - 5% -5% 5% 35% 45% n=741 (iedereen) Slecht Voldoende Goed De poep van hond(en) mag in alle afvalbakken van de gemeente gestopt worden. De gemeente heeft hiervoor een aantal afvalbakken extra geplaatst. 13.1) Wat vindt u van de hoeveelheid afvalbakken? 24 12

13 Opruimplicht De hoeveelheid afvalbakken (naar hondenbezit) De hondenbezitters zijn veel minder te spreken over de hoeveelheid afvalbakken dan de niethondenbezitters. 62% van de Houtenaren met een hond vindt deze hoeveelheid slecht. Bij de inwoners zonder hond is slechts 18% slecht te spreken over de hoeveelheid afvalbakken. Voor de gemeente Houten als geheel is dit. Nog altijd 34% van de Houtenaren vindt de hoeveelheid afvalbakken wèl voldoende of goed. Bij de niet-hondenbezitters is dit 36% en bij de hondenbezitters. 41% Houten (n=741) 2 Hondenbezitter (n=116) 62% 18% 4% Niet hondenbezitter (n=625) 18% 28% 8% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% Slecht Voldoende Goed De poep van hond(en) mag in alle afvalbakken van de gemeente gestopt worden. De gemeente heeft hiervoor een aantal afvalbakken extra geplaatst. 13.1) Wat vindt u van de hoeveelheid afvalbakken? 25 Opruimplicht De hygiëne van de afvalbakken Slechts 34% van de Houtenaren is tevreden over de hygiëne van de afvalbakken. De rest vindt de hygiëne slecht (14%) of heeft geen mening (52%). In Zuidwest Houten vinden relatief veel mensen de hygiëne voldoende of goed (44%). In het Noordoosten vinden juist relatief weinig mensen dit (). De hondenbezitters hebben een meer uitgesproken mening dan de Houtenaren zonder hond. Zij vinden de hygiëne vaker in orde (45% tegenover 33%). Maar het zijn ook de hondenbezitters die de hygiëne vaker slecht vinden dan de niet-hondenbezitters ( tegenover 11%). Houten 14% 2 Zuidwest 13% 35% 9% Zuidoost 32% 8% Noordwest 13% 31% 5% Noordoost 1 11% Kleine Kernen 20% 1% Hondenbezitters 34% 11% Niet-hondenbezitters 11% -35% 35% % 5% 5% 35% 45% n=741 (iedereen) Slecht Voldoende Goed De poep van hond(en) mag in alle afvalbakken van de gemeente gestopt worden. De gemeente heeft hiervoor een aantal afvalbakken extra geplaatst. 13.2) Wat vindt u van de hygiëne van de afvalbakken? 26 13

14 Opruimplicht Gratis hondenpoepzakjes Meer dan de helft van de hondenbezitters in Houten zegt soms of geen gebruik te zullen maken van de hondenpoepzakjes als deze gratis zouden worden aangeboden (51%). Een iets lager percentage (45%) geeft juist aan dit altijd of in ieder geval vaak te zullen gaan doen. 18% 2 n=116 (hondenbezitters) 5% ja, altijd ja, vaak ja, soms nee weet niet / geen mening 15) Wanneer de gemeente op verschillende plekken (via automaten) gratis hondenpoepzakjes zou verstrekken, zou u hiervan dan gebruik maken? 27 Opruimplicht Huidig en toekomstig opruimgedrag De meeste hondenbezitters die aangeven hondenpoep op te ruimen, zeggen ook gebruik te zullen maken van gratis hondenpoepzakjes als deze verstrekt zouden worden (8). Van degenen die nu al de hondenpoep niet opruimen, zal de meerderheid (53%) dit ook niet doen met de hondenpoepzakjes. Alle hondenbezitters (n=116) 45% 5% Ruimt poep vaak/altijd/soms op (n=84) 5 30% 10% 3% Ruimt poep niet op (n=32) 13% 2 53% 8% vaak/altijd ja, soms nee weet niet / geen mening 9) Ruimt u de poep van uw hond(en) op? 15) Wanneer de gemeente op verschillende plekken (via automaten) gratis hondenpoepzakjes zou verstrekken, zou u hiervan dan gebruik maken? 28 14

15 Aanlijnplicht De meeste hondenbezitters geven aan dat zij zich altijd of vaak aan de aanlijnplicht houden (72%). De kleine groep die zich hier niet aan houdt, geeft als reden aan dat zijn/haar hond heel goed luistert (71%), of dat deze zich vrij moet kunnen bewegen (62%). Een aantal mensen noemt nog overige redenen als niemand heeft er last van en hangt van de situatie af. 23% Mijn hond luistert heel goed naar mij 71% Mijn hond moet zich vrij kunnen bewegen 62% 49% 12% Overig 42% n=116 (hondenbezitters) ja, altijd ja, soms weet niet / geen mening ja, vaak nee 1% Ik wist niet dat dit verplicht was 2% 0% 20% 40% 60% 80% n=31 (hondenbezitters die soms/niet aanlijnen) 16) Houdt u uw hond(en) aangelijnd waar dit verplicht is? 17) Waarom houdt u uw hond(en) niet of alleen soms aangelijnd? 29 Aanlijnplicht - naleving Alhoewel 39% van de Houtenaren vindt dat hondenbezitters zich slecht houden aan de aanlijnplicht, vindt slechts van de hondenbezitters dit. Ook is het opvallend dat zowel de hondenbezitters als de niet-hondenbezitters ongeveer even vaak vinden dat men zich goed houdt aan de aanlijnplicht (respectievelijk 13% en 12%). gemeente Houten (n=741) 39% 41% 12% hondenbezitters (n=116) 49% 13% 12% niet-hondenbezitters (n=625) 42% 40% 12% 6% Slecht Voldoende Goed Weet niet / geen mening 18) Hoe vindt u dat (andere) hondenbezitters zich houden aan de regel dat hun hond aangelijnd moet zijn binnen de rondweg en binnen de bebouwde kom? 30 15

16 Gebruik van losloopgebieden 52% van de Houtenaren met een hond maakt wel eens gebruik van de losloopgebieden. In de kleine kernen en het buitengebied is dit slechts. De meest genoemde reden om geen gebruik te maken van de losloopgebieden is dat het te ver is (36%). Overige redenen zijn ondermeer ik laat mijn hond uit in het buitengebied of mijn hond is al oud. losloopgebied te ver 39% 48% woon in/vlakbij buitengebied / kk losloopgebied niet geschikt vanwege andere honden 23% 28% 52% ik hou mijn hond altijd aangelijnd* mijn hond is al oud* 3% ja nee weet niet waar losloopgebieden zijn 1% n=116 (hondenbezitters) overig 9% *: spontaan benoemd 0% 10% 20% 30% 40% 50% n=56 (hondenbezitters die geen gebruik maken van losloopgebied) 19) Maakt u wel eens gebruik van één of meer van deze losloopgebieden? 20) Waarom maakt u geen gebruik van deze losloopgebieden? 31 Aspecten van losloopgebieden Hondenbezitters zijn het best te spreken over de hoeveelheid gras en de afstand tot de woning; 73% vindt deze aspecten van de losloopgebieden voldoende of goed. De hoeveelheid bankjes, de grootte, de verlichting en het aantal losloopgebieden laat nog wel te wensen over volgens de hondenbezitters; slechts 2 tot 3 van de hondenbezitters die hier gebruik van maken, vindt deze aspecten voldoende of goed. Hoeveelheid gras 56% 1 2% Afstand tot uw woning 3 36% 1% Hoeveelheid bankjes 49% 30% 14% Grootte 60% 34% 5% 2% Verlichting 61% 9% 4% Aantal losloopgebieden in Houten 66% 1 10% n=60 (hondenbezitters die wel gebruik maken van losloopgebied) Slecht Voldoende Goed Weet niet / geen mening 21) Wat vindt u van de volgende aspecten van de losloopgebieden? 32 16

17 Meer losloopgebieden in groenzones: De vijfwal De vijfwal in Houten-Zuid De vijfwal loopt door Zuidwest en Zuidoost Houten. Bewoners van deze wijken hebben geen uitgesproken mening over het mogelijk uitbreiden van dit losloopgebied. In Zuidwest Houten is een ongeveer even groot deel positief (35%) als negatief (39%). In Zuidoost is men vaker positief (38%) dan negatief (2). Voor Houten als geheel telt dat hondenbezitters vaker positief zijn (50%) dan niet hondenbezitters (2) over de uitbreiding. Houten 21% 31% Zuidwest 39% 35% Zuidoost Noordwest 2 18% 38% 32% Noordoost 33% Kleine Kernen 14% 2% Hondenbezitters 4% 50% Niet-hondenbezitters 2-45% -35% % 5% 35% 45% 55% 65% Slecht Goed n=741 (iedereen) 22) Wat vindt u ervan als in de volgende groenzones meer losloopgebieden komen?- de vijfwal in Houten-Zuid 33 Meer losloopgebieden in groenzones: Het imkerspark Het Imkerspark Het Imkerspark bevindt zich in Noordwest Houten. Van de inwoners van Noordwest Houten is een groter deel positief (3) dan negatief (28%). De Houtense hondenbezitters zijn vaak positief (55%). Houten Zuidwest Zuidoost Noordwest Noordoost Kleine Kernen Hondenbezitters Niet-hondenbezitters 23% 18% 28% 10% 3% 4% 2 31% 3 36% 55% -35% - - 5% -5% 5% 35% 45% 55% Slecht Goed n=741 (iedereen) 22) Wat vindt u ervan als in de volgende groenzones meer losloopgebieden komen? - het imkerspark 34 17

18 Meer losloopgebieden in groenzones: Het kooikerspark Het Kooikerspark Het Kooikerspark bevindt zich in de wijk Noordoost Houten. Ook hier is het verschil tussen het percentage positief gestemde inwoners (38%) en negatief gestemden (33%) klein. De hondenbezitters zijn weer in meerderheid positief (53%). Houten Zuidwest Zuidoost 19% 2 Noordwest 33% Noordoost 33% 38% Kleine Kernen 11% 2% Hondenbezitters 5% 53% Niet-hondenbezitters 28% -35% - - 5% -5% 5% 35% 45% 55% Slecht Goed n=741 (iedereen) 22) Wat vindt u ervan als in de volgende groenzones meer losloopgebieden komen? - het kooikerspark 35 Nieuwe locaties losloopgebieden: Troubadoursborch Troubadoursborch De Troubadoursborch is een groenzone langs het water in Noordwest Houten. Het percentage bewoners in deze wijk dat positief is over het plan om van deze groenzone een losloopgebied te maken (3), is wat hoger dan het % negatief gestemden (), maar er is geen uitgesproken voorkeur. Hondenbezitters zijn vaak positief (42%). Houten 19% 28% Zuidwest 14% Zuidoost 14% 23% Noordwest 3 Noordoost Kleine Kernen Hondenbezitters Niet-hondenbezitters 10% 6% 21% 6% 42% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n=741 (iedereen) Slecht Goed 23) Wat vindt u ervan als de volgende locaties losloopgebied worden? - Troubadoursborch 36 18

19 Nieuwe locaties losloopgebieden: Boomgaard bij Goudsmedengilde Boomgaard bij Goudsmedengilde De boomgaard bij het Goudsmedengilde ligt in Noordoost Houten. Bewoners in deze wijk hebben geen uitgesproken mening over de Boomgaard als nieuwe locatie voor losloopgebied: 32% is positief, 30% is negatief. Hondenbezitters zijn vaker positief (40%) dan niet-hondenbezitters (). Houten 19% Zuidwest 23% Zuidoost 13% Noordwest 19% 30% Noordoost 30% 32% Kleine Kernen Hondenbezitters Niet-hondenbezitters 10% 5% 6% 40% -35% - - 5% -5% 5% 35% 45% n=741 (iedereen) Slecht Goed 23) Wat vindt u ervan als de volgende locaties losloopgebied worden? - Boomgaard bij Goudsmedengilde 37 Losloopgebieden - speeltoestellen Veel hondenbezitters zijn enthousiast over het idee van de gemeente om speeltoestellen voor honden in de losloopgebieden te plaatsen; 50% vindt dit een goed idee. Slechts vindt de speeltoestellen voor honden een slecht idee. 60% 50% 45% 30% 21% 14% 0% Slecht n=117 (hondenbezitters) Niet slecht / niet goed Goed Weet niet / geen mening 24) Wat vindt u ervan als de gemeente in de losloopgebieden speeltoestellen voor honden zou plaatsen (zoals rioolbuizen of houten schotten)? 38 19

20 Hondenwachter - mening Driekwart van de Houtenaren is enthousiast over de hondenwachter (76%). Dit geldt echter absoluut niet voor de hondenbezitters; slechts 28% van hen geeft aan het goed te vinden dat de gemeente een hondenwachter in dienst heeft. Van de niethondenbezitters vindt 85% de hondenwachter goed. gemeente Houten (n=741) 12% 10% 76% 2% hondenbezitters (n=116) 44% 28% 3% niet-hondenbezitters (n=625) 6% 8% 85% 2% Slecht Niet slecht / niet goed Goed Weet niet / geen mening De gemeente heeft een hondenwachter in dienst die controleert of hondenbezitters de regels naleven en die boetes kan uitdelen. 25) Wat vindt u hiervan? 39 Hondenwachter - zichtbaarheid. Alhoewel veel Houtenaren de hondenwachter een goed idee vinden, heeft 88% de hondenwachter nog niet aan het werk gezien. De zichtbaarheid van de hondenwachter is groter onder de hondenbezitters; 28% van de Houtenaren met hond heeft de hondenwachter aan het werk gezien tegenover 2% van de niet-hondenbezitters. gemeente Houten (n=741) 6% 88% 6% hondenbezitters (n=116) 28% 66% 6% niet-hondenbezitters (n=625) 2% 92% 6% ja nee weet niet / geen mening 26) Heeft u de hondenwachter al in uw woonbuurt aan het werk gezien? 40 20

21 Hondenbeleid - Communicatie In Houten vindt de meerderheid wel dat over de gehele linie goed gecommuniceerd is over de nieuwe regels van het hondenbeleid (58%). Toch vindt 1 de communicatie slecht ten opzichte van 5% bij de niet-hondenbezitters. gemeente Houten (n=741) 12% 58% 23% hondenbezitters (n=116) 1 55% 4% niet-hondenbezitters (n=625) 5% 10% 59% Slecht Niet slecht / niet goed Goed Weet niet / geen mening De gemeente heeft op verschillende manieren over het nieuwe hondenbeleid gecommuniceerd: via een brief aan alle hondenbezitters, Houtens Nieuws, bijeenkomsten en 27) Wat vindt u van de wijze waarop de gemeente gecommuniceerd heeft over de nieuwe regels? 41 Bijlage: Resultaten jongeren (12 t/m 17 jaar) 47 jongeren hebben meegedaan aan dit onderzoek 94% heeft er begrip voor dat de gemeente overlast van honden wil tegengaan. stoep/straat komt volgens de meerderheid van de jongeren (53%) nooit voor. Aan de andere kant vinden zij dat hondenpoep in groenzones (83%), loslopende honden buiten de losloopgebieden (7), hondenpoep op (51%) en honden op (45%) wèl voorkomen in Houten. 36% denkt dat hoeveelheid hondenpoep het afgelopen jaar verminderd is, terwijl maar aangeeft dat het aantal loslopende honden verminderd is. De Houtense tieners zijn het over de gehele linie eens met de opruimplicht (81%) en 40% vindt dat de hondenbezitters zich hier slecht aan houden. Ook ziet 55% het opruimen als verantwoordelijkheid van de hondeneigenaren zelf. De meeste jongeren (64%) zijn positief over de hoeveelheid afvalbakken in de gemeente Houten; iets minder jongeren (49%) zijn te spreken over de hygiëne van de afvalbakken. Van deze groep Houtenaren vindt 36% dat hondenbezitters zich slecht houden aan de aanlijnplicht binnen de rondweg en de bebouwde kom; 51% vindt dit voldoende of goed. Over de verschillende potentiële loslooplocaties en uitbreiding van de oude locaties zijn de jongeren over het algemeen positief (21% tot 40%). Een flink deel (28% tot 4) heeft hier helemaal geen mening over. Veel jeugd in Houten (5) vindt het goed dat de gemeente sinds enige tijd een hondenwachter in dienst heeft, hoewel 83% hem nog niet aan het werk heeft gezien. Tot slot is 5 tevreden over de wijze waarop gecommuniceerd is over de regels

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis ADV Market Research B.V. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Hondenbeleid en Fietstransferia

Hondenbeleid en Fietstransferia Hondenbeleid en Fietstransferia Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20205 December 2015 Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Hondenbeleid in de Gemeente Soest

Hondenbeleid in de Gemeente Soest Hondenbeleid in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Hondenbeleid 3 Onderzoeksverantwoording 4 5 Steekproefspecificatie Contact

Nadere informatie

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Onderzoek Hondenbeleid

Onderzoek Hondenbeleid Onderzoek Hondenbeleid Maart 2011 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k H o n d e n b e l e i d P a g i n a 1 Inleiding In april 2010 heeft de gemeenteraad van Schiedam een nieuw hondenbeleid

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Hondenbeleid 2016

Onderzoek Hondenbeleid 2016 Onderzoek Hondenbeleid 2016 Foto: Jan van der Ploeg Juni 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam O n d e r z o e k H o n d e n b e l e i d P a g i n a 1 Inleiding Reeds in 2010 heeft de gemeenteraad van

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1

Gemeente Loon op Zand. Vastgesteld februari 2016. Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Hondenbeleid Loon op Zand Gemeente Loon op Zand Vastgesteld februari 2016 Hondenbeleid Loon op Zand Pagina 1 Inhoud Hondenbeleid Loon op Zand... 1 Gemeente Loon op Zand... 1 september 2015... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Recreatie in Houten. Den Dolder, 02 maart 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Recreatie in Houten. Den Dolder, 02 maart 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Recreatie in Houten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 02 maart 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Hond aanlijnen? Poep opruimen? Gewoon Doen!

Hond aanlijnen? Poep opruimen? Gewoon Doen! Hond aanlijnen? Poep opruimen? Gewoon Doen! De beleving van inwoners over het Dordtse hondenbeleid Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Overlast 3. Afhandeling meldingen 4. Bekendheid regels van het

Nadere informatie

De basisregels van Zwijndrecht

De basisregels van Zwijndrecht Deze folder vertelt u alles wat u moet weten over het hondenbeleid van Zwijndrecht. Want hondenpoep op straat; daar trappen wij liever niet in, u ook niet en zelfs uw hond niet. Daarom wordt Zwijndrecht

Nadere informatie

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Enquête hondenbeleid gemeente Heusden

Enquête hondenbeleid gemeente Heusden Enquête hondenbeleid gemeente Heusden Algemeen 1 In welke kern woont u? Doeveren Drunen Elshout Giersbergen Haarsteeg Hedikhuizen Heesbeen Herpt Heusden Nieuwkuijk Oudheusden Vlijmen Buitengebied 2 Heeft

Nadere informatie

meeste mensen in de omgeving ruimen wel op Ja Ja Ja Weet niet soms ergens anders

meeste mensen in de omgeving ruimen wel op Ja Ja Ja Weet niet soms ergens anders NALEEF AANLIJN OPMERKING1 OPRUIM NALEEFOPR OPMERKING2 UITRENVELD UITREN VOLDOET OPMERKING3 CONTAINER KERN HOND AANLIJN OPMERKING4 WAAR POEP Haarsteeg veel mensen houden zich er wel Vlijmen nee aan Beetje

Nadere informatie

Hondenbeleid in Oud-West

Hondenbeleid in Oud-West Hondenbeleid in Oud-West Van 5 maart tot en met 9 maart 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het hondenbeleid in Oud-West. Ook werden er enkele vragen gesteld naar aanleiding

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Stadjers over het aangepaste hondenbeleid

Stadjers over het aangepaste hondenbeleid Stadjers over het aangepaste hondenbeleid 2013 Stadjers over het aangepaste hondenbeleid 2013 Mayan van Teerns M.m.v. Marcel Daalman Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Hondenbeleid

Hoofdstuk 25. Hondenbeleid Hoofdstuk 25. Hondenbeleid Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 11% een hond. Om de overlast van hondenpoep te minimaliseren heeft Leiden een hondenbeleid gebaseerd op drie pijlers: voorzieningen, regels

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Onderzoek Hondenbeleid Gemeente Houten

Onderzoek Hondenbeleid Gemeente Houten Onderzoek Hondenbeleid Auteurs: drs. Aart van Grootheest & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 7 maart 2005 Trendview De Steiger 36 1351 AB Almere tel: 036-5300402 fax: 036-5300375 e-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. J.M.A. Schalk juli 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie sector

Nadere informatie

het nieuwe hondenbeleid

het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Mayan van Teerns Age Stinissen M.m.v. Marcel Daalman Onderzoek en Statistiek Groningen November 2011 Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Leusdenpanel Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte

Leusdenpanel Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte Gemeente Leusden Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1820

Nadere informatie

Over honden, voor baasjes

Over honden, voor baasjes Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe U woont met uw hond(en) in gemeente Overbetuwe. Wij vinden het belangrijk dat u de ruimte krijgt om samen te genieten van het wandelen en spelen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Hondenbeleid

Uitvoeringsplan Hondenbeleid Uitvoeringsplan Hondenbeleid Verantwoording Op 30 oktober 2014 is er een bewonersbijeenkomst geweest waar alle inwoners van de gemeente Gennep waren uitgenodigd om mee te praten. De uitkomsten van deze

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

1. Inleiding Evaluatie maatregelenpakket Eigen verantwoordelijkheid, aanspreken/communicatie... 2

1. Inleiding Evaluatie maatregelenpakket Eigen verantwoordelijkheid, aanspreken/communicatie... 2 Evaluatie Hondenbeleid Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Evaluatie maatregelenpakket... 2 2.1. Eigen verantwoordelijkheid, aanspreken/communicatie... 2 2.2. Opruimplicht instellen in de hele gemeente, m.u.v.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 28 september Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 Evaluatie hondenbeleid en voorstel nieuw hondenbeleid Voorstel: 1. Kennisnemen van de evaluatie hondenbeleid. 2. Het nieuwe modernere hondenbeleid vaststellen. 3. Het nieuwe

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Helmondse hondenwijzer

Helmondse hondenwijzer Wat mijn baasje moet weten... Helmondse hondenwijzer Maart 2012 Wat mijn baasje moet weten... Helmondse hondenwijzer In Helmond wonen ruim 88.000 mensen en meer dan 7.200 honden. Die honden worden elke

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Hondenbeleid Westerpark

Hondenbeleid Westerpark Hondenbeleid Westerpark De mening van stadsdeelbewoners en bezoekers van het Westerpark Project: 4196 In opdracht van: Stadsdeel Westerpark drs. Diewerke Ponsen drs. Cathelijne Hermans Weesperstraat 79

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe

Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe Samen prettig buiten. U woont met uw hond(en) in gemeente Overbetuwe. Wij vinden het belangrijk dat u de ruimte krijgt om samen te genieten

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

honden aangelijnd uitwerpselen opruimen speelplaatsen + strandje Hoge Maasdijk (Andel) verboden voor honden

honden aangelijnd uitwerpselen opruimen speelplaatsen + strandje Hoge Maasdijk (Andel) verboden voor honden VOORSTEL COMMISSIE PRODUCTEN probleemstelling De inwoners van Woudrichem ervaren de aanwezigheid van hondenpoep in de openbare ruimte als een groot probleem, waarvoor een oplossing wordt gevraagd. Er is

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over het hondenbeleid

Veel gestelde vragen over het hondenbeleid Veel gestelde vragen over het hondenbeleid A. Vragen over hondenpoep 1. Moet ik de poep opruimen? Ja, op openbare plaatsen geldt een opruimplicht. Onder een openbare plaats wordt verstaan: een voor het

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011. De mening van de bevolking

Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011. De mening van de bevolking Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011 De mening van de bevolking Aanpassing hondenvoorzieningen in Brouwhuis 2011 De mening van de bevolking Titel: Aanpassingen hondenvoorzieningen in Brouwhuis:

Nadere informatie

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid

LEEF. Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid LEEF Pilot Hondenbeleid Purmer-Zuid 1 2 Pilot Hondenbeleid Hondenbeleid > 10 jaar Vastgelegd in APV Evaluatie in afgelopen 3 jaar Projectgroep van Wijkkerngroep In kaart brengen Klachten (mail; Social

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Honden in Helmond. De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering

Honden in Helmond. De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering Logo in Grijs: PA Rood: P Honden in Helmond De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering HONDEN IN HELMOND 2013 De mening van de bevolking over het hondenbeleid en de uitvoering Onderzoek

Nadere informatie

Hondenbeleid Leeuwarden Van overlast naar een schone en veilige woonomgeving

Hondenbeleid Leeuwarden Van overlast naar een schone en veilige woonomgeving Hondenbeleid Leeuwarden Van overlast naar een schone en veilige woonomgeving Inhoudsopgave Alg. info honden Ontwikkelingen < 2007 Pilots Nieuw beleid Onderzoek gedrag hondenbezitters Klachten en meldingen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Colofon. Uitgave. Gemeente Zeist. Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl. januari 2008. Oplage 1.000 ex.

Gemeente Zeist. Colofon. Uitgave. Gemeente Zeist. Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl. januari 2008. Oplage 1.000 ex. Gemeente Zeist Colofon Uitgave Gemeente Zeist Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl januari 2008 Adressen Publiekshal Gemeente Zeist Slotlaan 20, Zeist-Centrum Wijkwinkel Noord Joh. Van Oldenbarneveltlaan

Nadere informatie

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid.

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. Nr. 2005-018 Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. In de commissie Ruimtelijk Beheer van 12 oktober 2004 is het college gevraagd een enquête over het draagvlak voor integraal hondenbeleid

Nadere informatie

Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels. Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels. Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Rapport uitslag enquête hondenbezitters

Rapport uitslag enquête hondenbezitters Rapport uitslag enquête hondenbezitters gemeente 1 Inleiding De gemeente is een gefuseerde gemeente waar in iedere voormalige deelgemeente een ander hondenbeleid werd gevoerd en andere voorzieningen werden

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Zuid

Buurtenquête Stroinkslanden Zuid Buurtenquête Stroinkslanden Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Samen zorgen voor een schone woon- en leefomgeving. Hondenbeleid

Samen zorgen voor een schone woon- en leefomgeving. Hondenbeleid Samen zorgen voor een schone woon- en leefomgeving Hondenbeleid Inhoud Nieuw hondenbeleid Regels Wijkkaarten Besoyen Baardwijk - De Hoef Bloemenoord Capelle Centrum - Laageinde Landgoed Driessen Meerdijk

Nadere informatie

adres Geachte heer/mevrouw,

adres Geachte heer/mevrouw, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Afdeling Stedelijk Beheer Bezoekadres Wijkpost Noordwest adres Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 16 december 2010 Bijlage(n) 1 Kenmerk RO10.2467700

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp 1^23

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp 1^23 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 250 230 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein Hoofddorp Telefoon 0900 852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker)

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker) Hofpanel Verslag evaluatiepeiling en panelbijeenkomst 22 maart 2010 Inleiding Het Hofpanel is opgericht in juni 2008. Destijds is gestart met 575 deelnemers. Deze zijn geworven via een aselecte aanschrijving

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Vuurwerk en Fietstransferia

Vuurwerk en Fietstransferia Vuurwerk en Fietstransferia Resultaten onderzoek 2016 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20415 November 2016 Rianne van Beek Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F

Nadere informatie

Samen zorgen voor een schone woon- en leefomgeving. Hondenbeleid

Samen zorgen voor een schone woon- en leefomgeving. Hondenbeleid Samen zorgen voor een schone woon- en leefomgeving Hondenbeleid Contact met de gemeente Waalwijk Bezoekadres Taxandriaweg 6 5141 PA Waalwijk U vindt de bezoekersingang aan de Winterdijk Postadres Postbus

Nadere informatie

Binnen de bebouwde kom in de gemeente Beesel geldt de opruimplicht; hondenbezitters moeten zelf de uitwerpselen van hun hond(en) opruimen.

Binnen de bebouwde kom in de gemeente Beesel geldt de opruimplicht; hondenbezitters moeten zelf de uitwerpselen van hun hond(en) opruimen. Hondenpoep, de grootste kleine ergernis Als eigenaar van een hond weet u hoeveel plezier een hond kan geven. Helaas staan veel mensen minder positief tegenover honden. Soms omdat mensen niet vertrouwd

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 12: Recreatie in de polders november 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12 e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Windmolens. Mei 2016

Windmolens. Mei 2016 Windmolens Mei 2016 1. Achtergrond Vereniging Eigen Huis wil meer inzicht in de visie van haar leden die in of vlak bij de planomgeving wonen op de komst van de grote windmolenparken. In sommige gebieden

Nadere informatie