Een verwijzing naar de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een verwijzing naar de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie"

Transcriptie

1 Een verwijzing naar de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Het KJP-team 2 Aanmelding 2 Intake 3 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek 3 Behandeling 3 Juridische aspecten 4 Kosten 5 Tot slot 6 Bijlage 6 Belangrijke telefoonnummers 7 De polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) is onderdeel van de zorgeenheid Psychiatrie. Naar de polikliniek KJP kunnen kinderen en jongeren verwezen worden met psychische problemen en/of gedragsproblemen. Vaak is de vraag: Wat is er met het kind aan de hand en hoe kan hij/zij daar het beste mee omgaan?. Daarnaast is er meestal ook een tweede vraag: Hoe kun je als ouders het beste met je kind omgaan en wat betekent dat voor het gezin?. Vaak spelen deze vragen ook voor de omgeving. Door middel van onderzoek op de polikliniek KJP hopen we een zo goed mogelijk antwoord te geven op deze vragen en bekijken we of er behandeling nodig is en waar deze dan het best uitgevoerd kan worden. In deze brochure staat algemene informatie over de polikliniek KJP en de gang van zaken tijdens onderzoek en behandeling. Doelgroep Je kunt op de polikliniek KJP terecht als er psychische en/of gedragsproblemen bestaan en je jonger bent dan 18 jaar. Afhankelijk van het soort probleem hebben we een uitloop naar 23 jaar. Ouders/verzorgers (in het vervolg: ouders) en soms ook andere gezinsleden worden intensief bij het traject betrokken. Vanwege onze positie in het algemeen ziekenhuis is onze doelgroep net iets anders dan van de meeste GGZ-instellingen. Wij zijn vooral gespecialiseerd in patiënten die naast psychische en/of gedragsproblemen ook lichamelijke problemen hebben. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan mensen met eetproblemen of onverklaarde lichamelijke klachten. Maar ook aan mensen met een 1

2 chronische lichamelijke ziekte (bijvoorbeeld astma of suikerziekte) die daardoor of daarnaast psychische problemen krijgen (bijvoorbeeld angst of depressie). Ook zijn er patiënten die al lang bekend zijn met een psychiatrisch probleem (zoals autisme) die daarnaast een lichamelijke ziekte krijgen en door hun psychiatrische probleem niet goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Naast deze speciale patiëntengroepen doen we soms ook onderzoek bij de `gewone psychiatrische problemen (autisme, ADHD, gedragsstoornissen, hechtingsproblemen, angst, depressie enzovoorts). Voor deze patiënten is ons behandelaanbod echter minder groot. Meestal adviseren we dan om door te verwijzen naar een andere instelling. Het KJP-team Het KJP-team bestaat uit de volgende disciplines: kinder- en jeugdpsychiater; psycholoog/psychotherapeut; pedagoog; maatschappelijk werker; gezinstherapeut; psychomotorisch therapeut; creatief therapeut; psychologisch/pedagogisch assistent. Ieder heeft zijn eigen specialisaties, die zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Aanmelding Kinderen of ouders kunnen zich niet zelf aanmelden bij de polikliniek KJP. Er is een beschikking nodig vanuit de gemeente (bijvoorbeeld via het wijkteam, of centrum voor Jeugd en Gezin etc.), of een verwijzing van de huisarts, GGD-arts, kinderarts, revalidatiearts of andere medische specialist. (maar ook in dit geval moet er daarnaast een beschikking van de gemeente komen). De aanmelding wordt gescreend door één van de KJP-medewerkers. Als de problematiek past op de polikliniek wordt het kind met zijn/haar ouders uitgenodigd voor een intake. Als er nog vragen zijn over de problemen wordt eerst overlegd met de verwijzer. De verwijzer kan ook eerst zelf overleggen als hij/zij twijfelt over de mogelijkheden. Voorafgaand aan het eerste gesprek Na de aanmelding wordt eerst om toestemming van beide ouders gevraagd (schriftelijk) voordat een verder traject wordt ingepland. Ook vragen we ouders om een beschikking bij de gemeente aan te vragen. Pas nadat we deze beschikking en toestemming ontvangen hebben zullen we de afspraken gaan inplannen. U krijgt dan nog aanvullende formulieren toegestuurd. Het is belangrijk dat deze formulieren en vragenlijsten ingevuld worden meegebracht naar het eerste gesprek. Ook wordt gevraagd om informatie en verslagen van eerdere of andere hulpverlenende instanties, (psychologische) onderzoeken en andere informatie die relevant kan zijn, mee te brengen naar het eerste gesprek. Bovendien moet u een ponsplaatje laten maken bij de afdeling Patiëntenregistratie voor alle personen die mee (gaan) komen naar de gesprekken. 2

3 Intake Na de aanmelding volgt de intake. Dit is een serie afspraken waarin zowel met het kind als met de ouders gesprekken gevoerd worden. Meestal wordt ook met school overlegd. Op deze manier wordt vanuit zoveel mogelijk visies en situaties informatie over het functioneren van het kind verzameld. Het doel van de intake is om de problemen in kaart te brengen, zo mogelijk een diagnose te stellen en een advies voor behandeling te geven. Het is niet altijd mogelijk om na de intake een definitieve diagnose vast te stellen. Dan wordt gewerkt met een voorlopige diagnose oftewel werkhypothese. Op basis daarvan wordt bepaald of er eerst nog aanvullend onderzoek nodig is, of dat er toch al met behandeling begonnen wordt en de diagnose lopende het traject aangescherpt wordt. Afhankelijk van de problematiek en de agendaplanning kan de intake plaatsvinden met alleen de kinderpsychiater of kinderpsycholoog of zijn er eerst gesprekken met één van de andere medewerkers. Het kind wordt bijna altijd door een kinderpsychiater onderzocht, in ieder geval wordt altijd met de kinderpsychiater overlegd. Voor de inhoud van de verschillende gesprekken in de intakefase; zie bijlage (aan het eind van de brochure). Uitslag/advies De afronding van de intake bestaat uit een uitslag/adviesgesprek. Daarin worden onze conclusie en het advies besproken. Afhankelijk van de leeftijd, interesse en functioneren van het kind, is dit gesprek met ouders alleen, met ouders en kind samen, of met het kind alleen. Hierna wordt een samenvattende brief geschreven. Deze brief wordt verstuurd aan de verwijzer, de huisarts (ook als hij niet de verwijzer is) en aan patiënt/ouders. Als er nog andere specialisten of instanties betrokken zijn, zal met patiënt/ouders overlegd worden of zij ook een kopie van de intakebrief moeten ontvangen. Wij sturen nooit rechtstreeks informatie naar school. Aanvullend onderzoek Soms is de intake niet genoeg om een antwoord te geven op de vragen, zoals die bij de verwijzing geformuleerd werden. Dan kan er nog aanvullend onderzoek verricht worden. De informatie uit de intake is bekend bij de onderzoeker en wordt meegewogen tijdens het onderzoek. Ook het aanvullende onderzoek wordt weer afgesloten met een verslag en een uitslag/adviesgesprek. Meestal wordt dit uitslaggesprek gevoerd door de onderzoeker, soms door de kinderpsychiater, soms door hen samen. Mogelijk aanvullend onderzoek: psychologisch onderzoek schoolobservatie; gezinsonderzoek; aanvullende intake voor specifieke behandeling. Behandeling Na de intake wordt in het team bekeken of het nodig en/of mogelijk is om op de polikliniek behandeld te worden. Dit hangt af van de ernst en de soort van problemen. Als gedacht wordt dat de behandeling beter elders kan gebeuren, wordt dit tijdens het adviesgesprek besproken. Zo nodig wordt doorverwezen naar een andere instelling (bijvoorbeeld jeugdzorg, GGZ, of vrijgevestigd 3

4 psycholoog). Als de behandeling wel op de polikliniek kan plaatsvinden, zal dit gebeuren door één van de medewerkers. In het teamoverleg wordt besproken welke hulpverlener het beste bij de patiënt en de problematiek past. Deze zal dan zo snel mogelijk vervolgafspraken maken met patiënt/ouders. Soms is er een wachtlijst. We proberen deze zo kort mogelijk te houden. Een behandeling kan individueel gebeuren, of in groepsverband. Hoe de behandelvorm ook is, ouders zullen altijd bij de behandeling betrokken worden. Juridische aspecten Gemeente In verband met de Jeugdwet die sinds1 januari 2015 van kracht is kunnen wij niet starten met onderzoek en behandeling voordat er een beschikking afgegeven wordt door de gemeente. Meestal vragen wij u om deze beschikking vooraf te regelen. Bij een spoedverwijzing kan de procedure wat anders verlopen. De gemeente waar de gezagsdrager woont is de verantwoordelijke gemeente. Als gezagsdragers in verschillende gemeentes wonen is die gemeente verantwoordelijk waar het hoofdverblijf van het kind is. Als er nog geen beschikking is moeten wij uw gegevens doorgeven aan uw gemeente. Wij doen dit natuurlijk met de grootst mogelijke terughoudendheid, maar moeten daarbij wel voldoen aan wat de gemeente daarbij vraagt. Zie hiervoor ook de informatie vanuit uw gemeente, of Toestemming voor onderzoek en behandeling Voordat begonnen mag worden met onderzoek en behandeling is hiervoor toestemming nodig. Bij kinderen tot 16 jaar is toestemming nodig van allen die het gezag uitoefenen (meestal beide ouders (ook na echtscheiding), soms een gezagsdragend voogd). Het verzoek om toestemming wordt opgestuurd naar het woonadres van het kind. Deze ouder is er zelf verantwoordelijk voor om ook de toestemming van de andere ouder te regelen. Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar is behalve de toestemming van de gezagsdragers ook de toestemming van het kind zelf nodig. Bij kinderen van 16 jaar en ouder is geen toestemming nodig van de ouders. Toch wordt daar wel altijd om gevraagd, omdat het belangrijk is ouders zoveel mogelijk te betrekken, maar het kind mag beslissen zelf te komen. Als het gezag anders is geregeld dan gebruikelijk vragen we u om een uittreksel van het gezagsregister mee te sturen. Informatieverstrekking aan derden Behalve toestemming voor onderzoek en behandeling vragen wij u ook specifiek toestemming te verlenen om de verwijzer en de huisarts op de hoogte te houden van het traject. Wij zullen hen na de intake een uitslagbrief sturen. Ook sturen we aan het eind van de behandeling een afsluitende brief. Als er gedurende de behandeling belangrijke veranderingen zijn, worden zij daar ook van op de hoogte gesteld. U krijgt van deze brieven zelf ook een kopie. Voor andere informatieverstrekking wordt altijd apart toestemming gevraagd. Voor informatieverstrekking gelden dezelfde leeftijdsregels als hierboven. Privacy Alle medewerkers van de polikliniek (en van het ziekenhuis) hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat de behandelaren de informatie die ze van u krijgen niet voor andere doeleinden dan het onderzoek en de behandeling zullen gebruiken zonder daarvoor toestemming te vragen. Op de polikliniek KJP wordt in teamverband gewerkt. Wekelijks is er een patiëntenbespreking, waarbij 4

5 alle teamleden aanwezig zijn. Door te kiezen voor onderzoek/behandeling, gaat u ermee akkoord dat uw informatie binnen het team gedeeld wordt. Daarnaast wordt er van alle gesprekken verslag gedaan in het elektronisch medisch dossier, waarin ook alle brieven en alle andere belangrijke informatie wordt opgeslagen. Alle hulpverleners in het St. Elisabeth Ziekenhuis hebben de mogelijkheid tot inzage in dit dossier, maar hebben hiervoor alleen toestemming als ze bij uw behandeling betrokken zijn, of in nood- of spoedeisende situaties. Bovendien: Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, kunnen de Inspectie van de Gezondheidszorg, kwaliteitsmedewerkers van de beroepsvereniging of van het ziekenhuis, de gemeente en de accountant beperkte inzage verlangen. Dit gebeurt dan met de grootste zorgvuldigheid, op zeer beperkte schaal en meestal willekeurig. Als u dit niet wenst, moet u dat tijdens het eerste gesprek nadrukkelijk aangeven. Inzage U hebt recht om uw dossier in te zien. Hiervoor overlegt u met uw behandelaar. Het heeft de voorkeur om het dossier samen in te zien, zodat er ook de mogelijkheid is om de vragen over wat u leest te beantwoorden. Eventueel kunnen voor dit gesprek kosten in rekening gebracht worden. Ook hebt u recht op een kopie van uw dossier. Dit verzoek kunt u indienen middels een formulier, behorende bij de brochure Het aanvragen van inzage in een patiëntendossier. Voor kopieën worden kosten in rekening gebracht. Klachten Als u ontevreden bent of een klacht hebt over uw behandeling of behandelaar horen we dat graag. Als uitgangspunt geldt dat een klacht het best besproken en opgelost kan worden met de persoon of op de afdeling waarop de klacht betrekking heeft. Meestal kan op die manier een misverstand of gevoelens van onvrede worden weggenomen. Als het u niet lukt om de klacht rechtstreeks met uw behandelaar te bespreken, kunt u terecht bij de kinderpsychiater, die het medisch hoofd is van de afdeling KJP of bij het afdelingshoofd van de zorgeenheid psychiatrie. Als u ook bij deze personen niet terecht kunt of het gesprek niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Deze bekijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om iets aan uw probleem of klacht te doen. Kosten Voor patiënten onder de 18 jaar De kosten worden vergoed door de gemeente. U moet hiervoor wel een beschikking van de gemeente hebben. In sommige gevallen zullen wij die nog moeten aanvragen nadat we de verwijzing ontvangen hebben. De gemeente bepaalt ieder jaar opnieuw met welke zorgverleners zij een contract afsluiten. Als we geen contract hebben met uw gemeente kunnen wij u geen zorg leveren. Soms wordt door de gemeente een uitzondering gemaakt. Dit moet u dan zelf regelen met uw gemeente. Voor patiënten boven de 18 jaar De geestelijke gezondheidszorg wordt onder meer betaald via de Zorgverzekeringswet. Wij declareren de kosten van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het pakket waarvoor u verzekerd bent, hebt u een eigen risico. Wilt u weten welk eigen risico u moet betalen, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. We hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract. Als we geen contract hebben kan het zijn dat u de kosten zelf moet betalen. Het beste kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te informeren of zij alle kosten vergoeden. 5

6 Binnen de zorgverzekeringswet is geregeld dat een lopende behandeling gecontinueerd moet worden (voor een bepaalde periode) bij verandering van de vergoedingen door die verzekeraar. Bij de overgang van gemeente naar zorgverzekeringswet is dit echter (nog) niet zo geregeld. Als je binnen het eerste jaar na start van het traject 18 wordt is het verstandig om ook op te letten welke zorgverzekeraar en pakket je kiest als je bij ons verder wilt. Privacyverklaring Op de rekening voor de gemeente en de zorgverzekeraar komen naast de NAW gegevens van de patiënt, ook de gegevens van de ouders en een code die verwijst naar de diagnose en soort behandeling. Als u dat niet wilt kunt u een privacyverklaring invullen. (zie Staatscourant nr , d.d ) Tot slot Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen dan kunt u deze stellen aan de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie. Bijlage Informatie over de verschillende gesprekken in de intakefase In de uitnodiging voor de intake staan verschillende afspraken gepland. Hieronder vindt u eerst een korte beschrijving over de inhoud van deze gesprekken en daarna een beschrijving van het proces (hoe lang duurt het, wie moet er bij zijn, etc.) Intake Verzameling van algemene gegevens: wat zijn de problemen die de aanleiding vormen tot de verwijzing naar onze polikliniek. Hoe is het algemeen functioneren van het kind (thuis, school, vrije tijd) en zijn er eventuele bijzonderheden in het gezin. Duurt ongeveer 1-1½ uur. Het kind en (liefst beide) ouders worden verwacht. Bijzonderheden: Als u alleen afspraken hebt met de psychiater: het intakegesprek wordt gezamenlijk gestart (ouders en kind). Na ongeveer een ½ uur onderzoekt de psychiater uw kind. De ouders kunnen dan wachten in de wachtkamer. Daarna volgt het gesprek met de ouders. uw kind wacht dan in de wachtkamer. Als u eerst afspraken hebt met degene die het intakegesprek houdt en pas later met de psychiater: het intakegesprek wordt gezamenlijk gestart (ouders en kind). Na ongeveer ½-¾ uur praat hij/zij verder met de ouders (¾-1 uur). Het kind moet dan wachten in de wachtkamer. U moet ervoor zorgen dat er iemand is die op dat moment bij uw kind kan blijven (als dat voor uw kind nodig is). Als u alleen gesprekken met de psycholoog heeft kan het traject soms net wat anders ingepland worden, maar de verschillende onderdelen zullen in het algemeen wel aan de orde komen. Hetero-anamnese Dit is een vervolg op het intakegesprek om de 1 e afspraak niet al te lang te laten duren. In dit tweede gesprek zullen bijzonderheden uit het 1 e gesprek nog verder uitgediept worden, of komen zaken aan de orde waar de 1 e keer geen tijd meer voor was. Duurt 1-1½ uur. Beide ouders worden verwacht. 6

7 Ontwikkelingsanamnese Deze afspraak is bedoeld om wat dieper op de algemene ontwikkeling van het kind in te kunnen gaan. Dit is naar aanleiding van de vragenlijst over de ontwikkeling die u hebt ingevuld. Duurt 1-1½ uur. Beide ouders worden verwacht. Psychiatrisch onderzoek Dit is het onderzoek van het kind. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vraagstelling voor het onderzoek, bestaat dit uit een gesprek met het kind, soms aangevuld met spel of wat taakjes. Als u alleen afspraken hebt met de psychiater vindt dit direct de eerste keer plaats. Duur ongeveer ¾-1 uur. Als u eerst afspraken hebt met degene die de intake verzorgt duurt deze afspraak 1-1½ uur. De psychiater gebruikt een deel van de tijd voor gesprek met de ouders (ter aanvulling op wat er bij de intake al besproken is). Het andere deel van de tijd is bedoeld voor het psychiatrisch onderzoek met het kind. Uitslaggesprek In dit gesprek. duurt ½-1 uur, worden onze conclusies en het advies met u besproken. Voor kinderen onder de 12 jaar is dit gesprek vaak te ingewikkeld. Dan is het gesprek alleen met ouders en vertellen zij de uitslag later op hun eigen manier tegen het kind. Kinderen boven de 12 jaar willen vaak ook zelf horen wat er over hen gezegd wordt. Ouders kunnen dan (samen met het kind) de afweging maken of het kind er wel of niet bij is. Als de jongere nog weer wat ouder wordt (bv 16+), wil hij/zij het juist vaak eerst zelf horen en zelf kunnen beslissen wat wel of niet met ouders wordt besproken. De leeftijd is de eerste leidraad die gebruikt kan worden bij de beslissing wie er wel of niet bij dit gesprek aanwezig is. Vanzelfsprekend zegt leeftijd niet alles. Meestal kunt u als ouders het beste deze inschatting maken. Als u daar over twijfelt, kunnen daar tijdens de eerdere gesprekken nadere afspraken over worden gemaakt. Belangrijke telefoonnummers ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) Locatie Elisabeth Secretariaat Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie: (013) Kinder en Jeugdpsychiatrie, (terug naar de inhoudsopgave) Copyright ETZ Afdeling Communicatie Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 7

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren. Afdeling Klinische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren. Afdeling Klinische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren Afdeling Klinische Psychologie Wat doet een kinderpsycholoog in het ziekenhuis? Een kinderpsycholoog is een psycholoog die gespecialiseerd

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar

Nadere informatie

Afdeling Medische psychologie

Afdeling Medische psychologie Afdeling Medische psychologie U bent door uw medisch specialist doorverwezen naar de afdeling Medische psychologie. In deze folder leest u meer over de behandeling door de medisch psycholoog, met welke

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

De medisch psycholoog

De medisch psycholoog De medisch psycholoog U bent verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. In deze folder leest u voor welke klachten u doorverwezen kunt worden en wat een psychologisch onderzoek of behandeling inhoudt.

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

De afdeling Medische Psychologie

De afdeling Medische Psychologie De afdeling Medische Psychologie Informatie voor patiënten F0720-0560 november 2015 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij hebt je bij ons aangemeld omdat je zelf niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen maken om

Nadere informatie

Medische psychologie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen

Medische psychologie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen Medische psychologie Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen Inleiding Uw kind is door een specialist van het ziekenhuis naar de afdeling Medische Psychologie verwezen. In deze brochure kunt

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Kinderen & Jeugdigen. Informatie voor ouders

Kinderen & Jeugdigen. Informatie voor ouders Kinderen & Jeugdigen Informatie voor ouders Kinderen & Jeugdigen Het is lang niet altijd gemakkelijk om jong te zijn. En het is ook niet altijd gemakkelijk om ouder / verzorger te zijn. Er zijn veel problemen

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar

Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij bent samen met je ouders bij ons aangemeld omdat je niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen door de medische psycholoog

Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen door de medische psycholoog Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen door de medische psycholoog Uw kind is door een specialist van het ziekenhuis verwezen naar de afdeling kinderpsychologie. In deze folder kunt u lezen

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Klinische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Klinische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen Afdeling Klinische Psychologie Wat doet een psycholoog in het ziekenhuis? Een klinisch psycholoog of een gezondheidszorgpsycholoog is een deskundige

Nadere informatie

MET ggz biedt als eerste ggz-organisatie Voor wie? in Nederland AMBIT aan. Deze innovatieve behandel- en begeleidingsmethode is

MET ggz biedt als eerste ggz-organisatie Voor wie? in Nederland AMBIT aan. Deze innovatieve behandel- en begeleidingsmethode is AMBIT MET ggz biedt als eerste ggz-organisatie in Nederland AMBIT aan. Deze innovatieve behandel- en begeleidingsmethode is bedoeld om jongeren met ernstige meervoudige (psychische) problemen weer op weg

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychiatrische problemen kunnen bij ons terecht. U kunt hierbij denken aan gedragsproblemen,

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl Patiënteninformatie Polikliniek psychiatrie rkz.nl U bent verwezen naar de Afdeling Psychiatrie door uw huisarts of een andere hulpverlener/ instantie. De polikliniek Psychiatrie is bedoeld voor onderzoek

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders

Algemene informatie voor ouders Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Wat is De Banjaard? De Banjaard is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. We zijn er voor kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van

Nadere informatie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie biedt snel de juiste hulp bij een psychische crisis Algemeen >> EEN PSYCHISCHE CRISIS ZET

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medische psychologie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Medische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Medische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen Afdeling Medische Psychologie Wat doet een psycholoog in het ziekenhuis? Een klinisch psycholoog of een gezondheidszorgpsycholoog is een deskundige

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Consult van de medisch psycholoog bij kinderen en jeugdigen tijdens ziekenhuisopname

Consult van de medisch psycholoog bij kinderen en jeugdigen tijdens ziekenhuisopname Consult van de medisch psycholoog bij kinderen en jeugdigen tijdens ziekenhuisopname Uw specialist heeft voor de behandeling van uw kind een psycholoog in consult gevraagd. In deze folder kunt u lezen

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders

Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders Medische Psychologie Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Nadere informatie

Medische Psychologie Kinder- en jeugdpsycholoog

Medische Psychologie Kinder- en jeugdpsycholoog Medische Psychologie Kinder- en jeugdpsycholoog 2 Uw zoon of dochter is door één van de medisch specialisten van Reinier de Graaf verwezen naar de afdeling Kinder- en Jeugdpsychologie. In deze folder krijgt

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk Kindergeneeskunde. Patiënteninformatie. Kinderpsycholoog. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk Kindergeneeskunde. Patiënteninformatie. Kinderpsycholoog. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Kindergeneeskunde Kinderpsycholoog i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van een medisch specialist met uw kind verwezen naar

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog

De kinder- en jeugdpsycholoog De kinder- en jeugdpsycholoog Uw kind is doorverwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog bij Rijnstate. In deze folder leest u hoe de kinder- en jeugdpsycholoog werkt, voor welke klachten uw kind doorverwezen

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren Afdeling medische psychologie

Onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren Afdeling medische psychologie Uw kind is door de behandelend arts verwezen naar een kinderpsycholoog in het MCL. In deze brochure kunt u lezen wat de werkwijze is van de medisch psycholoog. We leggen uit voor welke klachten u en uw

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB Uw zoon of dochter is aangemeld bij GGZ WNB, Zorgprogramma s Jeugd- en jongvolwassenpsychiatrie. In deze folder

Nadere informatie

De afdeling Medische Psychologie

De afdeling Medische Psychologie De afdeling Medische Psychologie U bent verwezen naar een psycholoog van de afdeling Medische Psychologie. In deze folder leest u met welke klachten u een verwijzing naar de psycholoog kunt krijgen. In

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor verwijzers Doelgroep

Nadere informatie

Medische Psychologie

Medische Psychologie Medische Psychologie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de afdeling Medische Psychologie van Zuyderland Medisch Centrum. Aan de orde komt onder meer: Met welke klachten en vragen kan iemand

Nadere informatie

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE Medische psychologie De klinisch psycholoog in het ziekenhuis In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar. Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar)

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar. Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar) Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar) Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar Informatie voor

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek bij kinderen

Psychologisch onderzoek bij kinderen Psychologisch onderzoek bij kinderen Uw kind is door een medisch specialist naar de afdeling Medische Psychologie verwezen voor een psychologisch onderzoek. In deze folder leest u meer hierover. Ook vindt

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders

Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders Je bent doorverwezen naar de afdeling Medische Psychologie van het Sint Anna Ziekenhuis. Deze brochure geeft je informatie

Nadere informatie

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk?

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Folder voor patiënten Een project van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG, in samenwerking met de afdeling klinische

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie. www.catharinaziekenhuis.nl Psychologie, medische (volwassenen) Medische psychologie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSV003 / Medische psychologie / 16-10-2015 2 Medische

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Dagbehandeling Psychiatrie

Dagbehandeling Psychiatrie Dagbehandeling Psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie locatie Amsterlwijck juni 2006 pavo 0183 Inleiding Met u is afgesproken dat u deel gaat nemen aan de psychiatrische dagbehandeling

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling van uw kind terTER_

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling van uw kind terTER_ Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling van uw kind 1234567890-terTER_ Medische Psychologie Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Spreekuur medisch psycholoog Dermatologie

Spreekuur medisch psycholoog Dermatologie Spreekuur medisch psycholoog Dermatologie In overleg met uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de medisch psycholoog op de polikliniek Dermatologie. In deze folder leest u over de manier van werken

Nadere informatie

10. Wat wilt u aan het eind van dit gesprek/ deze gesprekken bereikt hebben?

10. Wat wilt u aan het eind van dit gesprek/ deze gesprekken bereikt hebben? INTAKE VRAGENLIJST U treft op deze bladzijden een aantal vragen. De gegevens die u verstrekt, zullen door de psycholoog vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld. Hieronder volgt nog een aantal vragen

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medisch psycholoog. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medisch psycholoog. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medisch psycholoog i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling Medische

Nadere informatie

tisme heeft AlsAls jeje broer ooff zus broer zus auautisme heeft verder met autisme dr. leo kannerhuis

tisme heeft AlsAls jeje broer ooff zus broer zus auautisme heeft verder met autisme dr. leo kannerhuis broer AlsAls jeje broer zus ooff zus heeft tisme heeft auautisme een groep voor broers en zussen van kinderen met een autisme-spectrumstoornis juli 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Patiëntenrechten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Patiëntenrechten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Patiëntenrechten Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

(Neuro) psychologisch onderzoek

(Neuro) psychologisch onderzoek PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE (Neuro) psychologisch onderzoek ONDERZOEK (Neuro) psychologisch onderzoek Uw behandelend arts of psychotherapeut/psycholoog heeft u verwezen voor een (neuro)psychologisch onderzoek

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan uw problemen leidt tot een oplossing zodat u weer kunt genieten van de dingen om u heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie Welkom op de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). U bent door uw medisch specialist doorverwezen voor onderzoek of medebehandeling

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.

Patiënteninformatie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren. Patiënteninformatie Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren 1172130 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.indd 1 06-12-16 10:02 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren

Nadere informatie

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

Een bezoek aan de kinder- en jeugdpsycholoog

Een bezoek aan de kinder- en jeugdpsycholoog Een bezoek aan de kinder- en jeugdpsycholoog Uw behandelend (kinder)arts heeft u en uw kind verwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog. In deze folder leest u meer over de kinder- en jeugd- psycholoog

Nadere informatie