STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING GAAT TE VEEL OVER WERKNEMERS IN PLAATS MET DE WERKNEMERS!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING GAAT TE VEEL OVER WERKNEMERS IN PLAATS MET DE WERKNEMERS!"

Transcriptie

1 STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING GAAT TE VEEL OVER WERKNEMERS IN PLAATS MET DE WERKNEMERS! Peter Dona Strategische personeelsplanning (SPP) prijkt onveranderd hoog in de top 5 HRM trend lijstjes van menig consultancybureau en managementexperts (zie o.a. Towers Perrin, Berenschot, RAET, BDO, etc.). Op de lijst van HR topprioriteiten voor 2015 zien we dat de top 5, over SPP gaan, of hieraan gerelateerd zijn. Zo staat opleiding & ontwikkeling van personeel op 1, duurzaam personeelsbeleid op 2, formatie en personeelsplanning op 3. En zijn de nummers 4 en 5, flexibilisering personeelsbestand en management development. Maar we zien het ook als we de term in google.nl intikken dan krijgen we al ruim hits. Hiervan zijn voor een belangrijk deel leveranciers en adviesbureaus die SPP op een of andere manier aanbieden. Maar ook op internationaal niveau blijkt SPP een belangrijk issue. In de internationale HRM commissie van de NEN, waarvan ik commissielid ben, is een internationale werkgroep gestart die aan de slag gaat met vraagstuk van strategic workforce planning. Doel van deze werkgroep is het ontwikkelen van een internationale standaard, richtlijn of norm en deze uit te werken voor toepassing in organisaties. HR3P lijkt wel synoniem aan SPP? Ook in de vakbladen zien we dat SPP op dit moment een hot issue is, zien we ook in het aantal artikelen dat over dit onderwerp is verschenen. In februari 2013 stonden een tweetal artikelen over SPP in PW De gids, Niet praten, maar gewoon plannen van Jacco van den Berg en Richard Jongstra. En : Altijd streven naar meer flexibiliteit van Arthur Lubbers. In het oktobernummer van 2013 stond vervolgens het artikel Eindelijk voelt HR noodzaak tot personeelsplanning. Mooi, dat HR dit zou beginnen te ontdekken, maar veel belangrijker is dat management dit ziet en onderkent als sturingsinstrument, en werknemers hierin de kansen zien tot talentontwikkeling en vormgeven aan de eigen verantwoordelijkheid voor een bevlogen loopbaan Opvallend in de meeste artikelen, of rode draad, zo u wilt is de aandacht voor het HR3P model (Evers) als de kern van de SPP aanpak!. Hiermee wordt in feite de kwalitatieve aspecten van SPP mee afgedicht. Daarnaast zien we een sterke nadruk op de kwantitatieve vraagstellingen (uitstroom, doorstroom en wat moet er dan weer instromen, meestal vormgegeven door een zogenaamde IDU matrix: Instroom, Doorstroom & Uitstroom).

2 Zelden wordt in genoemde artikelen en aanpakken gekeken naar vraagstukken van de strategische waarde versus vervangbaarheid van functies, taken en uitvoering en daar management en HRM acties opzetten. Is het niet belangrijk om te weten waar je sleutel (kritische) functies en functionarissen, maar vooral je kritische kennis en competenties zitten in je organisatie? Zeker in tijden van flexibele schillen e.d. lijkt me dat een voorwaarde binnen een kwalitatief goede SPP aanpak. Wat is schaarse kennis en competenties (want immers zijn dat de echte onderscheidbare concurrentievoordelen waarop je als organisatie concurreert), en hoe makkelijk is deze te verkrijgen op de arbeidsmarkt of op andere wijze? Hoe kwetsbaar wil je als organisatie zijn, maar ook hoe wendbaar wil je als organisatie zijn, dienen de strategische vragen te zijn die bestuurder en manager moeten kunnen beantwoorden en HRM moet kunnen ondersteunen. SPP gaat vooral over medewerkers, en niet mét de medewerkers! Maar eigenlijk nog belangrijker en opvallender in al die artikelen, seminars en aanbiedingen t.a.v. SPP, is dat ze allemaal de medewerkers niet lijken te betrekken in het SPP proces. Als medewerker, onderga je een personeelschouw, of een foto van jou mogelijkheden, je ambities en functioneren, binnen het team/afdeling, van waar je deel vanuit maakt! Deze foto of schouw wordt door de leidinggevende of manager gemaakt. Zoals werknemers het wel eens noemen; de Poolse landdag is begonnen, de leidinggevenden zitten in het hok, en komen met hun oordeel er weer uit of ik goed functioneer en of ik wel voldoende potentieel heb (dan hebben we de kern van de HR3P methode ook gelijk weergegeven). Of men nu gebruik maakt van zogenaamde personeelschouwen, het HR3P model of het 9 GRID model (een genuanceerd en gespecificeerd HR3P model), etc. Het blijft vooral eenrichtingsverkeer vanuit het management richting de werknemer. Op deze wijze worden de werknemers niet echt betrokken bij het proces, terwijl het wel over hen gaat! Dat gebeurt waarschijnlijk na de beoordeling of uitvoering van het SPP programma, als blijkt dat de dialoog tussen de leidinggevende en werknemer over de uitslagen van de schouw of foto niet tot succes en draagvlak leidt. En dat is jammer, omdat SPP de basis kan bieden voor aspecten als HRM analytics en sturen op Human Capital. Maar dan moet het wel in samenspraak met medewerkers gaan, en op gelijkwaardige wijze. Niet voor niets spreekt professor Rob Vinke over de menselijke maat, maar dan moet die ook zichtbaar zijn in de methodieken die we als management & HRM toepassen.

3 SPP 2.0 en de leveren van toegevoegde waarde aan de business SPP wordt soms gezien als een van de HR wondertools, waarmee HR, dé business partner kan worden of zijn van het management. In feite gaat het simpelweg om waar willen we naartoe, wat zijn onze ambities en wat hebben we dan aan mensen (kennis, competenties, gedrag, talenten) nodig? En wat hebben we nu in huis, en in welke mate is dit passend (lees; te ontwikkelen) of niet passend. Acties inzetten, en klaar is het project SPP! Gezien het aantal aanbieders van SPP, zou je bijna zeggen dat het nog waar is ook. Maar het begint al bij het begin. De strategische ambities vertalen naar de kennis en competenties (dus de medewerkers) die deze ambities moeten realiseren. Management moet dan beschikken over de expertise om strategische analyses te maken van omgevingsinvloeden, marktontwikkelingen, wetgeving, arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en de niet altijd even makkelijk te volgen politieke besluitvorming. Dit gaat meestal nog wel, mooie visies en missies komen op tafel, kunnen ook nog wel uitgewerkt worden naar doelen, maar dan moet het echte werk gebeuren, wat betekent dit nu eigenlijk voor medewerkers, en welke kennis en competenties dienen ze dan te hebben (om zo concurrerend, continuerend te kunnen zijn en blijven). En dat is een stuk minder simpel! Nog los van het gegeven dat in tijden van crisis en ontslagen het voor werknemers als een dreiging ervaren kan worden als in de organisatie gestart gaat worden met SPP. Ik zie dat in de dagelijkse praktijk al gebeuren met een van de afgeleide aspecten van SPP, het inrichten van een mobiliteitscentrum. Dit wordt door werknemers al ervaren als O, moet je naar het mobiliteitscentrum, dan weet je dat je de organisatie moet verlaten. Terwijl er de nodige organisaties zijn, die dit met zeer goede bedoelingen inrichten, en waarin interne mobiliteit en flexibiliteit wel degelijk een belangrijke rol speelt. Maar als gelijkwaardigheid, transparantie en vertrouwen ontbreekt in de organisatie, dan kunnen dergelijke instrumenten geen succes worden. Goed en effectief SPP integreert dan ook duurzaam inzetbaarheidbeleid, waarin niet alleen de gezonde en vitale werknemer een belangrijk aspect is, maar ook flexibiliteit en mobiliteit! En onderzoekt samen met werknemers wat de passies zijn, waar de dromen zitten, de drijfveren en de talenten. En hoe kun je deze nu zo effectief mogelijk inzetten ten goede van de organisatie EN werknemer. Cruciale rol HRM : Versterken van de Dialoog tussen management en medewerker Een voorbeeld zoals er vele zijn in SPP-land, het gaat vooral over de medewerker in plaats van samen met de medewerker.

4 In onze visie zijn de SPP tools of instrumenten ook niet meer (maar ook niet minder) bedoeld om de dialoog tussen leidinggevende en de medewerker tot stand te brengen en deze zoveel mogelijk te optimaliseren. En dat begint al bij de fase van de analyse en vaststellen van de strategie en ambitie van de organisatie, het inhoud geven aan de gewenste personele behoefte de komende jaren. In onze praktijk zien we dan vaak, dat hier de eerste slag gemaakt moet worden. Als wij aan bestuurders, directie, management, HRM en OR vragen : wat betekent nu uw strategie, uw visie en missie voor welke kennis, competenties en vaardigheden u nodig heeft, wat voor soort werknemer zoekt u eigenlijk, en met welke specifieke eigenschappen, blijft het vaak akelig stil. Een dergelijke impactanalyse is men niet gewend, terwijl het daar toch echt om moet gaan. Hoe kun je anders verder in het proces nu eerlijk, transparant iets zeggen over welke kennis, competenties en vaardigheden er in de huidige personele formatie wordt gemist? Dat laat een HR3P instrument alleen echt niet zien. Manager en HRM adviseur vergeet u niet uw werknemer bij het strategisch plannen? Hiermee zijn we aan de een van de belangrijkste rollen voor HRM aanbeland. De rol van schakel in het realiseren en optimaliseren van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. In SPP 2.0, zoals we dat in onze eigen praktijk toepassen, gaan organisaties niet alleen aan de slag met digitale tools om de strategische ambities te vertalen naar gewenste kennis, competenties en vaardigheden. En werkt men niet alleen vanuit de methodiek van de personeelsschouw, of foto. SPP 2.0 gaat dan niet alleen over de kwantitatieve analyse van de in- door- & uitstroom, en niet alleen over een kwalitatieve vaststelling van het functioneren versus potentieel. Maar over de drijfveren, talenten en ambities van werknemers (capacity), over de toegevoegde waarde (capacity) van de werknemer aan de business en de ontwikkeling daarvan. Maar vooral is in SPP 2.0, de werknemer zelf aan zet, en betrokken bij het SPP proces. Hij maakt zelf een analyse en stelt zijn functioneren vast, zijn kennis en competenties, zijn dromen en verborgen talenten, de ontwikkelbaarheid (en richting), het ontwikkelvermogen (kunnen) waarover hij denkt te beschikken, zijn ontwikkelbereidheid (willen). In SPP 2.0. is dat een essentieel onderdeel van de het gehele SPP proces, en vereist van de werknemer een actieve rol. En ondersteunen we teamleiders, afdelingshoofden, managers bij het in beeld brengen van zijn beelden en beoordelingen over het functioneren van zijn werknemer, het kennisniveau, de competenties, het vakmanschap, de ontwikkelbaarheid, het ontwikkelvermogen en de ontwikkelbereidheid. En niet te vergeten, de dromen, de drijfveren en verborgen talenten van zijn medewerker.

5 Met andere woorden hoe goed kent de leidinggevende, eigenlijk zijn medewerker? Dat zou toch hoog moeten zijn, als we diezelfde medewerker gaan beoordelen, een oordeel vellen over zijn potentieel, zijn talenten en groeimogelijkheden? Dat is de kern hoe wij aankijken tegen SPP 2.0, het gaat vooral om het creëren van draagvlak, maar vooral om DIALOOG TUSSEN LEIDINGGEVENDE EN MEDEWERKER Op die manier krijgen we werkelijk zicht en inzicht in de toegevoegde waarde van werknemers, over de werkelijke FIT tussen wat gewenst of benodigd is (de toekomstige behoeften) en wat men nu in huis heeft en wat hierbij ontwikkeld kan worden. Dan draagt HRM bij aan een optimale, flexibele personele formatie, die past bij de ambities van de organisatie. Draagt men bij aan de bedrijfscontinuïteit. En maken we WERK van HR Analytics. SPP en HR Analytics In HRM zien we het afgelopen 1-2 jaar de trend ontstaan van HR Analytics als middel om HRM meer en beter te positioneren als dé business partner. De ene auteur heeft het dan over de meer harde kant van het HR gebied, de ander over laat nu zien dat je als HRM adviseur inzicht en zicht hebt op de business van de organisatie waar je voor werkt, en wat jou bijdrage kan zijn aan deze business. In met name de Amerikaanse HRM literatuur is deze trend al veel eerder ingezet en zien we vanaf de begin jaren 2000 de nodige boeken hierover verschijnen (zie o.a. Jac Fitz-Enz: The New HR Analytics, 2010; John W. Boudreau & Ravin Jesuthasan: Transformative HR uit 2011). De kern van de literatuur over HR Analytics gaat over het ontwikkelen van voorspellende kracht vanuit HRM ten aanzien van het Human Capital aan het resultaat van bedrijf of organisatie. Welke ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van kennis, competenties en vaardigheden zijn er nodig om de strategische ambities, die weer gebaseerd zijn op eisen vanuit de markt, de klant of cliënt te realiseren. Wat betekent dit voor de inzetbaarheid van werknemers, en hoe verhoudt dit zich met de leeftijdsopbouw, de kwaliteiten van het personeel, de ontwikkelbaarheid en ontwikkelvermogen van werknemers, en kan je dat dan voorspellen en uitwerken in één of meerdere HR- scenario s.

6 Kwalitatief goed SPP, behoort analytische vragen te beantwoorden als: waar zitten mijn kritische kennis en functies, en dus ook ten aanzien van de niet kritische en vervangbare taken en functies? Hoe verhoudt deze zich met de kosten, en wat zijn de bijdragen aan het business resultaat. SSP is dan geïntegreerd in een HR analytics benadering, en stuurt mede op de bedrijf continuïteit. Immers in veel organisaties de duurzaamheid van de inzetbaarheid van het human capital cruciaal voor de bedrijf continuïteit. SPP moet en kan dan bijdragen aan het voorspellen wat dit betekent, en hiervoor scenario s ontwikkelen, die een stuk verder dienen te gaan, dan medewerkers in het bekende HR3P- hokje te plaatsen. = domein van Strategic Human Capacity Planning Donysium, 2013). SPP 2.0 biedt de organisatie een set van praktische en vooral toepasbare analytics als basis voor het uitwerken van scenario s.

7 In dergelijke scenario s komen zaken naar voren als: Voorbeelden van SPP Analytics Inzicht in de key- functies, de key- kennis en competenties Inzicht in verborgen talenten, drijfveren en ambities werknemers Inzicht in de fit/mismatch tussen de strategische ambities en doelen en de individuele medewerker ambities, doelen en mogelijkheden Inzicht in de 4 dimensies van duurzame inzetbaarheid 1 (gezond & vitaliteit; flexibiliteit, mobiliteit en cultuur/leiderschap) Ontwikkelvermogen, ontwikkelbereidheid, ontwikkelnoodzaak en ontwikkelbaarheid van medewerkers Etc. Op deze manier omgaan met SPP, is in onze optiek leveren van toegevoegde waarde vanuit HRM aan de business van de organisatie, ofwel employee value management. HR Analytics als voorspellende methodiek en kernonderdeel van de SPP benadering geeft hier vorm en inhoud aan. Peter Dona Is mede eigenaar van adviesbureau Donysium BV, een adviesorganisatie dat gespecialiseerd is in strategische personeelsplanning en humna Capital. Peter is daarnaast eigenaar van adviesorganisatie Dona HR Advies BV, dat zich richt op duurzame inzetbaarheid en HRM vraagstukken. Peter is als kerndocent verbonden aan Avans Plus, te Breda waarin hij ondermeer betrokken is bij Post HBO en Masteropleidingen op gebied van duurzame inzetbaarheid, HR trends en SPP, Master strategisch HRM en de nieuwe opleiding sturen op Human Capital. Hij is auteur van verschillende artikelen over deze onderwerpen, en mede auteur van het boek: Aan zet met inzet: Management van strategische inzetbaarheid van werknemers, dat eind 2012 is verschenen bij Academic Service. Peter volgt een PhD programma aan de Open Universiteit op het gebied van de meetbaarheid van duurzame inzetbaarheid. 1. gebaseerd op de duurzame inzetbaarheidscore card (DISC) ontwikkeld door Peter Dona. Zie boek Aan zet met inzet: Management van strategische inzetbaarheid van werknemers, Academic Service, 2012.

HRM EN TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN AAN DE BEDRIJFSCONTINUITEIT Peter Dona

HRM EN TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN AAN DE BEDRIJFSCONTINUITEIT Peter Dona HRM EN TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN AAN DE BEDRIJFSCONTINUITEIT Peter Dona Verzekeren kan altijd nog, is de titel van het te verschijnen boek over risicomanagement en bedrijfscontinuiteit, waarvan Peter

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

TALENT CHECKLIST. voor managers van. Sleutelvragen bij de 7 cruciale beslissingsterreinen

TALENT CHECKLIST. voor managers van. Sleutelvragen bij de 7 cruciale beslissingsterreinen CHECKLIST TALENT voor managers van Sleutelvragen bij de 7 cruciale beslissingsterreinen voor MT-leden, lijnmanagers en HR-professionals die maximaal rendement uit talent willen halen Door: Marjan Schneider

Nadere informatie

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 Inhoudsopgave VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3 Inleiding... 4 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 2. Samenvatting en conclusies van het onderzoek... 7 3. Bevindingen

Nadere informatie

De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz

De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz hr academy whitepaper toegevoegde waarde van hrm Met onder meer: inhoud p6 p3 P3 P6 P9 P12 De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz Debat: HR kan de directietafel overnemen Luk Smeyers: Analytics

Nadere informatie

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK?

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK? LUXE OF BITTERE NOODZAAK? Door snel wisselende omstandigheden en daarmee samenhangende prioriteiten is het gericht benutten van het menselijk kapitaal belangrijker dan ooit. Het belang van talent management

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning in Organisaties

Strategische Personeelsplanning in Organisaties Strategische Personeelsplanning in Organisaties Afstudeeronderzoek Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Strategische Personeelsplanning in Organisaties Een model voor strategische personeelsplanning

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Meer Impact voor P&O-ers

Meer Impact voor P&O-ers Speciale Uitgave Meer Impact voor P&O-ers 4W-model voor Strategische Keuzes Dit is een gratis uitgave van Bureau Bohré 2 Inhoudsopgave Herken jij jezelf hierin? 3 Waarom is dit ebook voor jou interessant?

Nadere informatie

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. M.A.van Koesveld personeelsadviseur m.a.v.koesveld@tue.nl

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

HR als business partner. Herpositionering HR cruciaal

HR als business partner. Herpositionering HR cruciaal HR als business partner Herpositionering HR cruciaal HR als business partner Dynamiek in de publieke sector De overheid is volop in ontwikkeling binnen een context die snel verandert. Hoe kan HR hierin

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

De HRM-praktijkmonitor

De HRM-praktijkmonitor De HRM-praktijkmonitor Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties Verkorte versie Lectoraat HRM Erik Woering Johanna Alberda Herman van Blitterswijk Nicole

Nadere informatie

Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen

Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen Professionalisering Noorderpoort Transitie in drie Programmalijnen Februari 2013 Noorderpoort versterkt de regio Professionalisering Noorderpoort: Met Trots, Passie en Vakmanschap de toekomst in, Transitie

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Futuring people DUURZAAMheid

Futuring people DUURZAAMheid Futuring people DUURZAAMheid Een lege jas of de geboorte van het nieuwe? Wat is het tegenovergestelde van duurzaamheid? In één woord graag. Dat is best een lastige zult u merken. Je moet namelijk eerst

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie