Duurzaam inkopen betekent dat sociale en milieuaspecten door organisaties in aanmerking worden genomen in hun beleid ten aanzien van toeleveranciers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam inkopen betekent dat sociale en milieuaspecten door organisaties in aanmerking worden genomen in hun beleid ten aanzien van toeleveranciers."

Transcriptie

1 1 INLEIDING Duurzaam inkopen betekent dat sociale en milieuaspecten door organisaties in aanmerking worden genomen in hun beleid ten aanzien van toeleveranciers. Duurzaam inkopen is een actueel thema binnen de overheid. De rijksoverheid wil samen met de medeoverheden de markt voor duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzame producten te kopen. Jaarlijks besteden de gezamenlijke overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) meer dan 40 miljard euro aan de inkoop van goederen, werken en diensten. Door als overheden duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. Duurzaam inkopen is daarmee één van de meest krachtige hefbomen om de samenleving een meer sociale en milieuverantwoorde richting op te sturen, niet alleen in Nederland, maar tot aan de wortels van de producten- en dienstenketens in het buitenland. Door duurzaam in te kopen kan de overheid de productie van duurzaam geproduceerde goederen en diensten stimuleren en daarmee een voorbeeldfunctie vervullen voor de private sector en burgers. Ook leveranciers die hun producten via BestDeal aan de overheid verkopen krijgen te maken met duurzaamheidseisen. Daarom wil Best Deal leveranciers die hun producten aanbieden via de online catalogus de mogelijkheid bieden zich te onderscheiden op duurzaamheid. Leveranciers krijgen de mogelijkheid hun artikelen te laten toetsen op het voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen zoals die zijn opgesteld door SenterNovem voor 83 productgroepen. Ieder artikel dat voldoet krijgt een herkenbaar icoontje waarmee de klant in één oogopslag ziet dat het een duurzaam artikel betreft. Uit onderzoek blijkt echter dat niet alle artikelen die via Best Deal vallen onder een van de 83 productgroepen van SenterNovem te scharen zijn. Ook voor deze artikelen heeft Best Deal een oplossing. Door deze artikelen te toetsen aan de hand van een eigen duurzaamheidskader kunnen ook artikelen die buiten de SenterNovem productgroepen vallen worden voorzien van een herkenbaar duurzaamheidsicoon. BECO, een adviesbureau op het gebied van duurzaam ondernemen dat onder andere gespecialiseerd is in duurzaam inkopen zal de toetsing uitvoeren. 2 TOETSING OP BASIS VAN SENTERNOVEM Om het SenterNovem duurzaamheidsicoon te verkrijgen dienen de producten die de leverancier wil laten opnemen te voldoen aan de criteria van SenterNovem. De leverancier levert aan BECO een lijst met artikelen die in aanmerking komen voor toetsing. BECO laat weten aan welke criteria deze artikelen moeten voldoen en wat voor bewijs moet worden geleverd. De leverancier levert de gevraagde bewijsmiddelen (of vraagt deze op bij toeleveranciers). BECO beoordeelt of dit klopt. BECO Groep 1

2 SenterNovem is op dit moment bezig de laatste hand te leggen aan de sociale criteria. Definitieve vaststelling van deze criteria wordt verwacht in mei Vooralsnog geldt voor het toepassen van deze sociale criteria de aanbestedingsnorm ( voor rijksopdrachten, voor overige overheden). Voor de toetsing van de artikelen uit de catalogus van Best Deal zullen we echter ook op de sociale aspecten toetsen zoals beschreven in paragraaf HET DUURZAAMHEIDSKADER Het duurzaamheidskader bestaat uit duurzaamheidsaspecten op milieu en sociaal gebied en is gebaseerd op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden, zoals de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en andere ILOverdragen, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Global Compact, de richtlijnen van het Global Reporting Initiative en de concept richtlijnen van ISO Bij het duurzaamheidskader hoort een vragenlijst die de leverancier dient in te vullen. Bovendien dient de leverancier een verklaring te ondertekenen dat het desbetreffende artikel voldoet aan de aspecten die zijn opgenomen in het duurzaamheidskader. BECO beoordeelt op basis van de antwoorden in de vragenlijst en de ondertekende verklaring of de artikelen voldoen. Bij onduidelijkheden neemt BECO telefonisch contact op met de leverancier voor nadere toelichting. 3.1 Milieu aspecten Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. De milieuaspecten voor dit duurzaamheidskader zijn afgeleid van de milieuaspecten zoals beschreven in de concept ISO richtlijnen. De doelstelling van ISO Guidance on Social Responsibility is het ondersteunen van organisaties die MVO willen invoeren. Daarom geeft ISO praktische richtlijnen voor het opzetten en invoeren van MVO. Voor het duurzaamheidskader gaan we uit van de onderstaande milieuaspecten: Voorkomen van milieuvervuiling Duurzaam gebruik van (natuurlijke) materialen en grondstoffen Klimaatverandering Bescherming en herstel van de natuurlijke leefomgeving 2 BECO Groep

3 Voorkomen van milieuvervuiling Bij dit aspect kijken we naar hoe een organisatie vorm geeft aan het voorkomen van milieuvervuiling. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de uitstoot van vervuilende stoffen naar de lucht, watervervuiling, afval, gevaarlijke chemische stoffen of andere vormen van vervuiling die schadelijk zijn voor het milieu en/of de gezondheid. Duurzaam gebruik van (natuurlijke) materialen en grondstoffen Is het product gemaakt van hergebruikt grondstoffen? Is het product zelf herbruikbaar ('energetische recycling' is het absolute minimum)? Staat de levensduur van de verpakking in verhouding tot die van het product? Is de leverancier bezig met Cradle to Cradle? zijn vragen die relevant zijn bij dit aspect. Klimaatverandering Bij het aspect klimaatverandering kan het enerzijds gaan over het productieproces, wat wordt er bijvoorbeeld gedaan om CO2 uitstoot te beperken, wordt er gebruik gemaakt van alternatieve brandstoffen? Daarnaast kan ook het vervoer een belangrijk aspect zijn, wordt er actief voor gezorgd dat er zo weinig mogelijk transportbewegingen worden gemaakt in de keten? Tenslotte wordt gekeken naar de gebruiksfase. Is het product zuinig met energie in de gebruiksfase? Vooral van toepassing voor producten "met een stekker of een benzinetank". Hierbij kunnen energielabels bijvoorbeeld van toepassing zijn. Bescherming en herstel van de natuurlijke leefomgeving (Biodiversiteit) Biodiversiteit vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van ecosystemen en de levering van ecosysteemdiensten. Voedsel, hout, vezels of klimaatregulatie zijn allemaal voorbeelden van ecosysteemdiensten. Naast een ecologische waarde heeft biodiversiteit ook belangrijke economische en sociale waarden. Wanneer een product of het productieproces een negatieve invloed heeft op de biodiversiteit zal bijvoorbeeld gevraagd worden wat de leverancier doet om deze impact te minimaliseren of hoe wordt gezorgd voor herstel. 3.2 Sociale aspecten SenterNovem is op dit moment druk bezig de laatste hand te leggen aan de sociale criteria voor de 83 productgroepen. Het concept voor de invulling hiervoor is al beschikbaar 1. Dit concept document ligt aan de basis van de sociale aspecten voor het Best Deal toetsingskader. Best Deal probeert hiermee een gelijk speelveld te creëren voor leveranciers van producten die binnen de productgroepen van SenterNovem vallen en de leveranciers die artikelen leveren die buiten deze productgroepen vallen. 1 BECO Groep 3

4 De verwachting is dat het conceptdocument van SenterNovem een goed beeld geeft van het uiteindelijke document dat naar verwachting in mei 2009 ter vaststelling aan de ministerraad wordt aangeboden voor de zomer van 2009 definitief zal worden vastgesteld. Mochten er veranderingen plaatsvinden dan zal het duurzaamheidskader ook worden aangepast. We baseren de sociale criteria voor het duurzaamheidskader op de generieke sociale criteria die SenterNovem voor ogen heeft. We maken gebruik van de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO) en de mensenrechten in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De arbeidsnormen bestaan uit: Afschaffing van dwangarbeid en slavernij Afschaffing van kinderarbeid Vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep Vrijheid van vakvereniging en recht op collectieve onderhandelingen Voor een toelichting van deze normen zie bijlage I. De mensenrechten zullen gerelateerd worden aan de arbeidsrelevante en bedrijfsrelevante aspecten van de Universele Verklaring van de rechten van de Mens. (Op dit moment is de precieze formulering nog niet duidelijk). De leverancier dient aan te tonen dat hij een redelijke inspanning verricht om de sociale criteria te implementeren in de productieketen. Van een bedrijf mag verwacht worden dat het de invloed die het heeft ook ruimhartig aanwendt om verantwoordelijkheid te nemen in de keten. 3.3 Praktische toepassing duurzaamheidskader De milieu en sociale aspecten zoals hiervoor beschreven vormen het uitgangspunt voor de vragenlijst en daarmee de toetsing. Natuurlijk kan het zo zijn dat voor sommige artikelen bepaalde aspecten niet relevant zijn. In samenspraak met de leverancier bepalen we welke aspecten relevant zijn en dus zullen worden getoetst. 4 BECO Groep

5 4 BIJLAGE 1: TOELICHTING ARBEIDSNORMEN Dwangarbeid Er zal geen gebruik gemaakt worden van dwangarbeid, waaronder gedwongen arbeid ter aflossing van een schuld of gevangenisarbeid (ILO Conventies 29 en 105). Toelichting: Dwangarbeid kent, behalve de fysieke dwang om arbeid te leveren, nog andere vormen zoals onderbetaling of zelfs niet-betaling als gevolg van vermeende schulden, en situaties waarin werknemers de facto worden gedwongen tot het overschrijden van de normen ten aanzien van werktijden, of waarin werknemers in onveilige en ongezonde werksituaties worden geplaatst. Ook situaties waarin sprake is van mensenhandel, zoals gedefinieerd in het Protocol bij het VN-Verdrag tegen Transnationale Georganiseerde Criminaliteit (UNTOC Protocol) uit 2000, worden begrepen als dwangarbeid. Discriminatie Bij het aannamebeleid, loonbeleid, de toegang tot opleidingen, het promotiebeleid, de beëindiging van de arbeidsrelatie, de pensionering en ieder ander aspect van de arbeidsrelatie zal sprake zijn van gelijke kansen en gelijke behandeling, ongeacht ras, huidskleur, sekse, godsdienst, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, nationaliteit, maatschappelijke afkomst, gebreken of handicaps (ILO Conventies 100 en 111). Kinderarbeid Er wordt geen gebruik gemaakt van kinderarbeid. Er worden alleen werknemers in dienst genomen die niet langer leerplichtig zijn en in ieder geval 15 jaar of ouder zijn (ILO Conventie 138). Er is geen sprake van vormen van slavernij of vergelijkbare praktijken, zoals het verkopen en verhandelen van kinderen, gebondenheid door schuld en lijfeigenheid en gedwongen arbeid. [.] Kinderen [in de leeftijd van 15-18] mogen geen werk verrichten dat, door de aard van het werk of de omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd, vermoedelijk schadelijk is voor hun gezondheid, veiligheid of moraal (ILO Conventie 182). Vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen Het recht van alle werknemers om vakbonden op te richten, zich bij een vakbond aan te sluiten en om collectieve onderhandelingen te voeren zal erkend worden (ILO Conventies 87 en 98). In situaties waarin het recht op vrijheid van vakvereniging en collectief onderhandelen door de wet beperkt zijn, worden gelijksoortige oplossingen aangereikt voor onafhankelijke en vrije verenigingen en onderhandelingen voor alle werknemers. Werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en krijgen toegang tot alle werkruimten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun vertegenwoordigende taken (ILO Conventie 135 en Aanbeveling 143). BECO Groep 5

6 Verklarende woordenlijst 1 Cradle to Cradle: De kern van Cradle to Cradle ligt in het concept afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet en afval is voedsel. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. De Cradle-to-Cradle (C2C) filosofie gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht! De drie basisregels van Cradle to Cradle zijn: Afval = voedsel Zon is de energiebron Respect voor Diversiteit 1 MJA: De meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA's) zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven en instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. 1 Biodiversiteit: De meest simpele definitie voor biodiversiteit is 'Al het leven op aarde'. Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden biologische diversiteit. Het verwijst naar de variatie van al het leven op aarde en naar de verschillende levensgemeenschappen die ze vormen. Het BiodiversiteitsVerdrag geeft de volgende definitie die breed wordt gedragen: "biodiversiteit is de variatie in organismen uit de gehele wereld, waaronder terrestrische, mariene en ander aquatische ecosystemen en de ecologische verbanden waar ze deel van uitmaken; de diversiteit betreft de variatie binnen soorten, tussen soorten en tussen ecosystemen". Met het laatste wordt aangegeven dat biodiversiteit wordt onderscheiden op het genetisch, soorten en ecosysteem niveau 6 BECO Groep

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen

Zelfverklaring MVO 2013. Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Zelfverklaring MVO 2013 Lamme Textielbeheer Verantwoord ondernemen Geschreven: Juni juli 2013 INLEIDING 1. WIE ZIJN WIJ De laatste jaren is de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds bekender

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Duurzaamheidscriteria mogelijk toe te passen niet-financiële criteria in het beleggingsproces Versie: 2001-11-02 Door: Drs Marcel de Berg RBA marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Cradle to Cradle en duurzaam inkopen

Cradle to Cradle en duurzaam inkopen Cradle to Cradle en duurzaam inkopen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wat is Cradle to Cradle? 4 3. Hoe gaat de overheid om met Cradle to Cradle? 6 4. Cradle to Cradle en duurzaam inkopen 6 4.1 De werkwijze

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREEAM & MVO

RAPPORTAGE BREEAM & MVO RAPPORTAGE BREEAM & MVO Onderzoek in opdracht van de Dutch Green Building Council Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: MVO en BREEAM kunnen elkaar versterken 4 Voortdurend vinger aan pols 4 MVO 4 BREEAM en

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze criteria voor financiering.

Triodos Bank. Dit zijn onze criteria voor financiering. Triodos Bank. Dit zijn onze criteria voor financiering. Vragen? Heeft u vragen over deze criteria, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 02 548 28 51 of mail naar info@triodos.be. Inleiding

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit

Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit Versie: 1.3 Datum: 28 juli 2009 Status: vastgesteld In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN NRG ONDERZOEKSMEMORANDA MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN DE ZAKELIJKE BATEN Nyenrode Research Group R. Jeurissen mei 2006 no. 06-01 NRG ONDERZOEKSMEMORANDA Maatschappelijk verantwoord inkopen De zakelijke

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van Criteria voor duurzaam inkopen van Externe Adviesdiensten In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van VROM. Dit programma

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Groen, Groener, Groenst

Groen, Groener, Groenst Groen, Groener, Groenst Maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze samenleving Naam student Jessie Molleman Tio-vestiging Utrecht Naam afstudeercoach Mevr. K. Steijger Naam bedrijfsbegeleider Dhr.

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE NIVEAU 1 DE BESTE START NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID NIVEAU 3 EEN SOCIALE PROPOSITIE ALS BEDRIJFSSTRATEGIE

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE NIVEAU 1 DE BESTE START NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID NIVEAU 3 EEN SOCIALE PROPOSITIE ALS BEDRIJFSSTRATEGIE INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE Hoe leest u ICCOnomics het beste? 3 7 NIVEAU 1 DE BESTE START Het eerste niveau van ICCOnomics samengevat 9 19 NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID Het tweede niveau

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de derde versie van de Beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management B.V. * voor haar

Nadere informatie

VERTROEBELDE TRANSPARANTIE OVER MENSENRECHTEN

VERTROEBELDE TRANSPARANTIE OVER MENSENRECHTEN VERTROEBELDE TRANSPARANTIE OVER MENSENRECHTEN ONDERNEMINGEN EN MENSENRECHTEN DUE DILIGENCE Master scriptie, MscBA, specialisatie Accountancy Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Gas

Criteria voor duurzaam inkopen van Gas Criteria voor duurzaam inkopen van Gas Versie: 1.2 Datum: oktober 2011 Colofon Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Gas is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Nadere informatie

De beoordeling van projecten op milieu- en sociale aspecten ten behoeve van exportkredietverzekeringen en investeringsverzekeringen namens de Staat

De beoordeling van projecten op milieu- en sociale aspecten ten behoeve van exportkredietverzekeringen en investeringsverzekeringen namens de Staat Beleidsdocument: De beoordeling van projecten op milieu- en sociale aspecten ten behoeve van exportkredietverzekeringen en investeringsverzekeringen namens de Staat Pagina 1 van 24 1 Aanleiding wijzigingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden in opdracht van Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Het is tijd voor duurzaamheid in Nederland 5 1.1 Deze handreiking is voor wie

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan.

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan. 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 33625 Hulp, handel en investeringen Nr. 174 Brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie